Tử vi

Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung huynh đệ

   Hạ thiên cung viên luận cung huynh đệ

1 tử vi

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung huynh đệ

· cung Tý Ngọ tử vi độc tọa, triền hoa đào chư diệu, huynh đệ giữa các hàng lấy trưởng nữ vi tiên. Hoặc cùng huynh trưởng bất hòa.

· tí ngọ tử vi gặp [ bách quan triều củng ], tắc huynh trưởng trưởng tỷ đắc lực. Riêng chỉ phải cam tâm bị vây [ phó quan ] tới Phó Thủ địa vị. Thủy nhưng cùng nhân hợp tác cộng sự, nếu không vu đại nạn năm xưa tới [ cung huynh đệ ], đi tới [ vũ khúc thiên tướng ] đồng độ cung viên, hoặc phá quân độc tọa cung viên, gặp sát kị, quan hệ hợp tác sẽ quyết liệt.

· tí ngọ tử vi vi [ không cầm quyền ] hoặc [ vô đạo ] cách cục, huynh đệ nan dựa vào. Cùng người hợp tác bị bị người bóc lột.

· xấu chưa [ Tử Phá ] đồng độ, gặp sát, huynh đệ các kết thành loại. Hoặc hình khắc bất hòa, chắc có dị bào huynh đệ. Tướng ý này nghĩa mở rộng, mình cùng cộng sự quan hệ đồng nghiệp, cũng dễ thành đảng phái, thả chủ chính trị, đấu tranh quyền lực. Gặp sát diệu càng xác thực, gặp phụ tá cát diệu tắc góc bình thản.

· xấu chưa [ Tử Phá ] có sát kị hình diệu, tất vu năm xưa cung huynh đệ vi [ Tử Phá ] hoặc thiên tướng lúc, phát sinh bất lương khắc ứng với. Nếu [ Tử Phá ] vốn có cát diệu đều nghe theo, tắc vu năm xưa cung huynh đệ đi tới [ vũ khúc thất sát ] hoặc thiên phủ độc tọa lúc, có tốt bụng khắc ứng với. Có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp.

· cung Dần Thân [ tử phủ ] đồng độ, cũng chủ huynh trưởng trưởng tỷ đắc lực; gặp sát kị hình diệu tắc trái lại chịu bóc lột, liên lụy. Cũng có thể tướng đây tính chất mở rộng tới đồng bạn hợp tác hoặc đồng sự líu lo đeo.

· dần thân [ tử phủ ] đồng độ, cát người, mỗi tại huynh đệ cung đi tới vũ khúc 『 thái dương, cánh cửa cực lớn 』 Thái Âm các loại cung viên khắc ứng với; hung người, mỗi tại huynh đệ cung đi tới phá quân, thất sát, liêm tướng, cánh cửa cực lớn các loại cung viên khắc ứng với.

· cung Mão Dậu [ tử tham ] thủ cung huynh đệ, gặp hoa đào chư diệu chủ huynh đệ giữa các hàng tiên kiến trưởng nữ; gặp không diệu tắc chủ huynh đệ giữa các hàng tán hung huynh trưởng.

· cung Mão Dậu [ tử tham ] nhiều cát diệu, cũng chủ huynh trưởng đắc lực; thảng gặp hỏa tham tắc giàu có, riêng chỉ trái lại cùng tự thân vô ích. Nếu sát kị Hình Hao cũng gặp, chủ kiếm vất vả khuynh gia; càng thấy hoa đào chư diệu, lại thấy phụ tá đơn tinh, chủ loạn luân.

· mão bản cung [ tử tham ], cùng khác phái hợp tác lúc mỗi bị sinh tình cảm, lại dễ tuyển bất lợi. Khắc ứng với năm, mỗi là trời cùng, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ là lúc.

· thìn tuất cung [ tử vi thiên tướng ], cũng chủ khác thường mẫu huynh đệ; thảng gặp Khôi Việt, giúp đỡ, xương khúc, tắc thường thường có song ruột thừa.

· thìn tuất [ Tử Tướng ], gặp cát diệu tắc chủ hòa hảo hợp chỉ, gặp hung diệu tắc đều có dị kiến. Giai mỗi vu năm xưa cung huynh đệ đi tới [ Tử Tướng ], phá quân, [ vũ phủ ] năm khắc ứng với. Nếu chiết sinh vỡ tan, tắc vu [ cơ cự ], thiên lương năm khắc ứng với.

· cung Tị Hợi [ tử sát ], gặp cát tắc huynh đệ có quyền quý, cũng chủ có thể y theo phụ quyền quý tới bạn bè. Nếu gặp sát, tắc bị khi dễ.

· cung Tị Hợi [ tử sát ], sẽ [ Vũ Tham ] cùng hỏa linh đồng độ, cũng có cát diệu, chủ huynh đệ hoặc bạn bè dẫn tự thân phát tích.

· cung Tị Hợi [ tử sát ], cát tắc với thiên cùng, [ cự dương ] đấy cung viên khắc ứng với; hung tắc vu 『 Vũ Tham ], [ Liêm Phá, đấy cung viên khắc ứng với.

2 thiên cơ

· thiên cơ độc tọa tí ngọ gặp phụ tá cát diệu đa giả, cũng chủ huynh đệ tỷ muội phần đông. Nhưng cả đời giao hữu tuy nhiều, lại hiếm có tri giao, hoặc cùng tri giao nửa đường chia tay. Nếu gặp sát kị hình diệu, tắc bị chịu huynh đệ hoặc bằng hữu liên lụy, phàm bó buộc khả vọng tự xuất đầu.

· tí ngọ thiên cơ, không nên đi tới thái dương hóa kị, Thái Âm hóa kị đấy cung viên. Chủ chịu huynh đệ, bạn bè liên lụy.

· tí ngọ thiên cơ, tự thân thường vui mừng cùng người hợp tác, trừ phi phụ tá cát diệu thật mạnh, nếu không phải đều có xảo trá, hung chung khe hở mạt.

· xấu chưa thiên cơ thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ hình khắc, hoặc huynh đệ có sanh non đẻ non; gặp cát cũng chủ sinh non. Cũng chủ cùng không lắm quen nhau bạn bè hợp tác, mà bạng châu tổn hại phá.

· xấu chưa thiên cơ gặp sát kị hình thật mạnh người, dễ vậy huynh đệ hoặc bạn bè tranh tụng. Lấy thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương cung độ vi khắc ứng với chi niên. Nếu gặp cát, tắc chủ có huynh đệ bạn bè vì mình bôn ba.

· cung Dần Thân [ thiên cơ Thái Âm ] đồng độ, gặp hóa kị, tắc huynh đệ ở giữa bạn bè giai bị sinh quyền mưu âm mưu. Phải gặp cát, sau đó thủy chủ bình thản, nhưng vẫn thiếu trợ lực lực.

· dần thân [ cơ âm ] gặp phụ tá cát diệu, tắc cả đời được huynh đệ cập bạn bè lực. Cùng người hợp tác mặc dù không kéo dài, nhưng lúc nào cũng có sử dụng đồng bọn. Nếu càng thấy lộc mã giao trì, lại có phương xa bạn bè trợ lực.

· dần thân 『 cơ âm 』 gặp sát, huynh đệ cập tri giao lưu ly, không chỗ một phương.

· mão dậu 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn 』 thủ cung huynh đệ, gặp sát diệu chủ thủy chết già ác. Gặp cát diệu, tắc nhiều ngắn ngủi trợ lực, không nên mưu cầu hợp tác lâu dài quan hệ.

· mão dậu [ cơ cự ], cũng chủ uống nhiều thực chi bạn bè.

· mão dậu [ cơ cự ] không nên cung huynh đệ đi tới 『 Sát Phá Lang 』 đấy cung độ, gặp sát kị, chủ mâu thuẫn, thị phi, kiện tụng.

· thìn tuất [ cơ lương ] thủ cung huynh đệ, chủ huynh đệ tỷ muội có đẻ non sanh non. Cũng chủ cùng tri giao hoặc đồng bạn hợp tác nửa đường chia tay. Gặp phụ tá chư diệu gần gia tăng số lượng, không thay đổi tính chất.

· thìn tuất [ cơ lương ] chủ có ăn nói khéo léo tới bạn bè, gặp cát diệu tắc khuyên bảo tới bạn bè.

· thìn tuất [ cơ lương ] gặp cát người, vu trải qua đi [ cự dương ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với; gặp sát người, tại huynh đệ cung trải qua đi [ cự dương ], [ Liêm Phá ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với.

· cung Tị Hợi thiên cơ cô độc cố thủ một mình cung huynh đệ, cho dù vô sát, cũng chủ huynh đệ hoặc bạn bè quay lưng, tri giao thưa thớt. Phải gặp phụ tá chư diệu, thủy chủ giao hữu rộng lớn, nhưng tri giao vẫn hiếm.

· cung Tị Hợi thiên cơ, không nên cùng người hợp tác, chủ có quyền thuật xâm chiếm linh tinh sự tình. Gặp cát tắc bao ngắn tạm trợ lực.

· cung Tị Hợi thiên cơ, lấy cung huynh đệ đi [ Đồng Cự ], 『 Vũ Tướng 』, [ Liêm Phủ ] các loại cung viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn.

3 thái dương

· tí ngọ thái dương thủ cung huynh đệ, ở tử cung người vô lực, ở ngọ cung người tắc dịch quý là thật, chuẩn bị chỗ thiếu hụt.

· tử cung thái dương bị chịu bạn bè khủng hoảng; ngọ cung người tắc được khuyên bảo tới bạn bè. Gặp sát kị, huynh trưởng tử vong. Hoặc nguyên nhân chính huynh đệ bạn bè việc liên lụy phong ba.

· tí ngọ thái dương, huynh đệ tri giao giai bị ly tán. Gặp cát, tắc ly tán về sau vẫn chủ trợ lực.

· tí ngọ thái dương, lấy thiên đồng cung viên vì không lợi nhuận sự tình khắc ứng với kỳ hạn.

· xấu chưa 『 Thái Âm thái dương ] cùng thủ cung huynh đệ, bình thường tình hình dưới chủ huynh đệ bằng hữu phần đông. Vào miếu gặp phụ tá chư diệu lại có trợ lực; lạc hãm gặp sát kị, tắc chủ sinh tổn hại, hình khắc, bóc lột. Cát hung hỗn hợp, nhiều quen biết hời hợt.

· xấu chưa [ âm dương ] đi tới [ cơ cự ] thủ cung huynh đệ đấy đại nạn năm xưa, tuyệt không nên cùng người hợp tác, chủ quyết liệt, liên lụy.

· sửu cung người, nếu thái dương hóa kị, chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè thương tổn; chưa cung người, nếu Thái Âm hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro.

· dần thân [ thái dương cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp cát diệu tắc huynh đệ bạn bè ai cũng đều có trợ lực, nên phát triển lẫn nhau có liên hệ đấy nghiệp vụ.

· dần thân [ cự dương ] hóa quyền lộc, chủ chịu dị tộc bạn bè dẫn. Hóa kị, tắc chủ huynh đệ bằng hữu thủy chết già ác, có cực lớn tranh cãi. Lấy [ cơ lương ], [ đồng âm ] vi khắc ứng với chi niên một dần cung người giao hữu rộng hơn; cung thân đau khổ · nhiều quen biết hời hợt. Chư cát biến tập, tắc chủ tự thân vì huynh đệ bạn bè đi lính.

· mão dậu 『 Dương Lương 』 thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ huynh đệ chia lìa, bất lực lực. Gặp hình kị, chủ huynh đệ hoặc bạn bè cạnh tranh sinh. Gặp phụ tá cát diệu, lại có có thể y theo dựa vào tới Huynh tỷ, hoặc chủ được bạn bè dẫn. Mão cung lại trội hơn cung dậu.

· mão dậu [ Dương Lương ], lấy cung huynh đệ trải qua đi [ Dương Lương ] bản cung cập đối cung vi khắc ứng với chi niên.

· thìn tuất cung thái dương, thìn cung người, huynh đệ nhiều hòa, tuất cung nhiều bất hòa.

· thìn cung người nhiều khác phái bạn bè, gặp cát thả chủ trợ lực.

· thìn cung người chủ nhiều dị tộc bằng hữu.

· thìn cung thái dương hóa kị, cũng chủ nhiều dị tộc bạn bè; tuất cung thái dương hóa kị, chủ huynh đệ bằng hữu nhiều thị phi võ mồm.

· thìn tuất thái dương gặp cát diệu, đều có thể cùng bạn bè hợp tác, riêng chỉ tuất cung người không bền. Lấy [ đồng lương ], thiên cơ, cánh cửa cực lớn ngồi cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

· tị hợi thái dương giai chủ giao hữu rộng lớn. Cung tị người chủ động; cung hợi người bị động. Cung tị người thả nhiều dị tộc bạn bè.

· đã cung thái dương hóa kị, chủ tri giao ly tán; cung hợi người chủ nhiều thị phi tranh chấp.

· cung tị thái dương cát hóa, gặp phụ tá chư diệu, được tốt bụng đồng bạn hợp tác; cung hợi người bình thường.

· tị hợi thái dương, lấy cung huynh đệ trải qua đi thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương, thiên đồng chư cung viên, vi khắc ứng với chi niên.

4 vũ khúc

· tí ngọ 『 vũ phủ 』 thủ cung huynh đệ, cát diệu đa giả thủy chủ hòa tốt, hơi gặp sát diệu, tức chủ mặt cùng lòng bất hòa.

· tí ngọ [ vũ phủ ] gặp cát hóa cũng không làm trợ lực, trừ phi cung mệnh gặp giúp đỡ, sau đó mới có huynh đệ bạn bè tương trợ. Gặp sát kị hình diệu, chịu huynh đệ bạn bè liên lụy. Không thấy lộc, tắc chịu bóc lột tranh đoạt. Cho nên phàm 『 vũ phủ 』 thủ cung huynh đệ, bình thường không nên cùng người hợp tác. Lấy 『 cơ cự 』, phá quân, [ Tử Tướng ] thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với.

· xấu chưa [ Vũ Tham ], gặp cát hóa, cát diệu, thì có thể chịu huynh đệ bạn bè tới ích ấm, nhưng không thể tranh quyền. Gặp sát kị hình diệu, tắc ngược lại chủ ích ấm huynh đệ cập bạn bè. Chưa cung trội hơn sửu cung.

· xấu chưa 『 Vũ Tham ] cùng hỏa linh đồng độ, vô hình kị, tự thân cung mệnh lại sẽ cát diệu cát biến hóa, nguyên nhân chính huynh đệ khả bạn bè mà hoành phát.

· xấu chưa [ Vũ Tham ] gặp sát kị hình, tự thân cung mệnh lại nhược tắc chủ cả đời bị quản chế.

· cung Dần Thân [ Vũ Tướng ] đồng độ, gặp cát tắc chủ trợ lực, gặp sát ( hoặc [ hình kị giáp ấn ]) tắc chủ động trợ bạn bè trái lại chịu liên lụy. Thường lấy [ Đồng Cự ] cung viên vi khắc ứng với chi niên.

· dần thân [ Vũ Tướng ] lại chủ huynh đệ hoặc bạn bè có thể tài nghệ tương trợ.

· dần thân 『 Vũ Tướng 』 nhiều hoa đào, lại thấy sát kị, tắc phối ngẫu bị chịu tự thân bạn bè khiêu dẫn.

· mão dậu 【 vũ sát 】, thủ cung huynh đệ, gặp sát, chủ huynh đệ ở giữa bạn bè tranh tài. Gặp phụ tá cát diệu, cát hóa, sau đó có ngắn ngủi thời kì trợ lực, nhưng vẫn không kéo dài.

· mão dậu 『 vũ sát 』, nếu cùng người hợp tác · cần phòng lộng quyền ngầm chiếm. Do đó không cùng nhân hợp tác vi nên.

· mão dậu [ vũ sát ] bất lợi khắc thương ứng với, thường là trời cơ, cánh cửa cực lớn, Tử Phá, đồng lương triền cung huynh đệ chi niên.

· thìn thành cung vũ khúc, gặp cát diệu tắc chủ huynh đệ cập bạn bè hòa hảo, trợ lực vẫn ít. Gặp sát kị hình người, thì không trợ lực, thậm chí sinh liên lụy. Kình Đà giáp vũ khúc hóa kị, nhân huynh đệ bạn bè mà tự thân bị thương, hoặc phá hao tổn quá nhiều.

· thìn tuất cung vũ khúc, gặp sát, chủ huynh đệ bạn bè đoạt quyền. Cho nên không nên hợp tác. Bất lợi khắc thương ứng với, vi vũ khúc, phá quân, thất sát triền cung huynh đệ chi niên.

· tị hợi [ vũ phá ] thủ cung huynh đệ, cho dù gặp cát diệu, cũng không chủ huynh đệ bạn bè đắc lực, hợp tác cũng không bền. Gặp sát kị hình diệu, càng chủ chịu cản tay. Riêng chỉ giao dị tộc, tha hương bạn bè, tình hình tắc góc tốt.

· tị hợi [ vũ phá ] sẽ liêm trinh hóa kị, [ vũ phá ] lại cùng hỏa linh cùng triền, nguyên nhân chính huynh đệ hoặc bạn bè mà sống tai nạn đổ máu. Thường lấy [ Liêm Sát ], 『 vũ phá ] triền cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với. ( có qua một cái ví dụ thực tế, một là bạn bè truyền máu. )

· phàm vũ khúc ở cung huynh đệ, gặp kình dương hoặc đốm lửa đồng độ, giai chủ tranh tài. Cùng sát diệu không kiếp đồng độ, huynh đệ rõ ràng bạn bè rất thưa thớt, tự thân thường cảm giác cô lập.

5 thiên đồng

· cung Tý Ngọ 『 thiên đồng Thái Âm 』 đồng độ thủ huynh đệ phú, huynh đệ phần đông, nhưng chủ huynh đệ giữa các hàng lấy dài tỷ hơi lớn. Gặp sát kị, tắc huynh đệ giữa các hàng huynh trưởng khó nuôi, lấy tiên kiến tỷ vi nên.

· tí ngọ 『 đồng âm 』, gặp cát cận chủ huynh đệ ôn thuần, bạn bè cũng trợ lực bạc nhược. Gặp sát kị hình, tái kiến không kiếp, chủ trong huynh đệ có nhược trí kỳ, lại chủ chịu hữu tình liên lụy.

· tí ngọ [ đồng âm ], cùng bạn bè hợp tác, thường ngại bạn bè không đủ để nhâm sự. Gặp sát tắc cảm tình vỡ tan.

· xấu chưa [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp lộc tất lên phân tranh; gặp sát người tắc bị hung chung khe hở mạt.

· xấu chưa [ Đồng Cự ], gặp cát cũng chủ nhất thời trợ lực. Cho nên không nên có hợp tác lâu dài kế hoạch.

· xấu chưa 【 Đồng Cự 】 ở cung huynh đệ người, thường có cùng người hùn vốn xúc động, tắc vu Thái Âm, thiên cơ, [ Đồng Cự ] thủ cung huynh đệ niên hạn, vi võ mồm phân tranh sách cổ kỳ hạn.

· cung Dần Thân 『 đồng lương ] đồng độ, hơi gặp sát diệu, tức chủ huynh đệ hoặc bạn bè mặt ngoài hòa hảo, nội tâm các hoài quỷ thai. Sát trọng, cùng huynh đệ hoặc sự nghiệp đồng bạn hợp tác cho nhau đấu đá. Gặp cát, tắc hòa hảo mà bị ly tán.

· dần thân [ đồng lương ] đồng độ, sát hình cũng gặp, vô huynh đệ nếu có tỷ muội. Gặp xương khúc, hoặc gặp Khôi Việt, là gặp giúp đỡ, chủ khác thường mẫu huynh đệ.

· dần thân 『 đồng lương 』, đấu đá ly tán khắc ứng với kỳ hạn, là trời cùng, cánh cửa cực lớn triền thủ cung huynh đệ niên hạn.

· mão hôm nay cùng độc tọa thủ cung huynh đệ, mão cung huynh đệ năm người, cung dậu gần hai, ba người. Cũng lấy trước tỷ về sau đệ vi nên, nếu không huynh trưởng khó nuôi.

· mão dậu thiên đồng, cũng chủ giao hữu rộng lớn, riêng chỉ thực tế trợ lực không lớn. Khẽ nhìn sát diệu, tắc nhiều chinh ca trục mầu chơi trò chơi tới bạn bè.

· mão dậu thiên đồng gặp xương khúc, tỷ muội nhiều huynh đệ ít. Tái đơn kiến Khôi Việt, chủ các ruột thừa.

· thìn tuất thiên đồng thủ cung huynh đệ, huynh đệ hoặc bạn bè ở giữa thường nhiều vô vị tranh chấp. Gặp sát trọng, tắc chủ chịu liên lụy, hoặc sinh đại quyết nứt ra.

· thìn tuất thiên đồng, gặp phụ tá cát diệu, cũng chủ huynh đệ nhiều, hoặc giao hữu quảng, thả thêm cùng bạn bè cơ hội hợp tác, nhưng vẫn phải mọi chuyện tự thân đi làm.

· tị hợi thiên đồng độc tọa thủ cung huynh đệ, cũng chủ huynh đệ phần đông, duy nhất bàn tình hình dưới tỷ muội nhiều tại huynh đệ. Đồng thời cũng chủ giao hữu mặt quảng, lại là kết giao địa vị không bằng mình người.

· tị hợi yểu cùng cũng chủ thêm cùng sự nghiệp đồng bạn hợp tác ngầm tranh. Gặp sát kị hình trọng càng xác thực.’ có khi lại vi tự thân phối ngẫu cùng huynh đệ hoặc đồng bọn chi phối ngẫu bất hòa, gây nên tranh chấp. Này tranh chấp khắc ứng với kỳ hạn, vi [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], thiên lương nhảy lên độ cung huynh đệ chi niên hạn.

· phàm thiên cùng thủ cung huynh đệ, chủ nhiều huynh đệ hòa hảo, có sát cũng nhiều mặt ngoài hòa hảo. Thả chủ thái độ làm người có thể kết giao trung hạ tầng đấy bằng hữu, riêng chỉ vô nhiều lắm thực tế trợ lực.

6 liêm trinh

· cung Tý Ngọ 【 liêm trinh thiên tướng 】 ở cung huynh đệ, vô sát tắc chủ cảm tình hòa hợp, thả cũng có bạn bè trợ lực. Giao hữu mặt không quá quảng, nhưng cũng nhiều bạn.

· tí ngọ [ liêm tướng I gặp sát kị hình chư diệu thật mạnh cùng sẽ, tắc chủ trong huynh đệ có tàn tật người; cùng người kết giao, dũ thân mật dũ bị trở mặt thành thù, sát nhẹ thì giảm hình phạt. Phản bội khắc ứng với, vi thái dương, thiên lương, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ chi niên.

· tí ngọ [ liêm tướng ], kết giao không nên rất lạm, nếu không bị kết đảng phân tranh. Thì thôi phá quân vi khắc ứng với kỳ hạn.

· xấu chưa [ Liêm Sát ] ở cung huynh đệ, gặp quyền lộc cập cát diệu người, huynh đệ hòa hợp, gặp sát diệu tắc chủ mặt ngoài hòa hợp, trợ lực không đủ; nếu càng thấy sao hóa kỵ, tắc nguyên nhân chính huynh đệ hoặc bạn bè mà chịu đựng tổn thương, phá hao tổn. Lấy cung huynh đệ gặp sát kị Hình Hao chi niên vi khắc ứng với.

· xấu chưa [ Liêm Sát ] gặp phụ tá cát diệu cập cát hóa, nên bạn bè hợp tác lực, cho nên xách tự thân.

· dần thân liêm trinh độc tọa cung huynh đệ, cũng chủ tình cảm huynh đệ và đẹp, nhưng vô thực tế trợ lực. Cùng người lui tới, giao sâu tắc trái lại bị chiêu oán. Do đó không cùng nhân hợp tác sự nghiệp vi nên.

· dần thân liêm trinh, mỗi dễ dàng phá quân hoặc [ Tử Tướng ] thủ cung huynh đệ năm, cùng bạn bè hợp tác sự nghiệp, như gặp sát diệu, tắc không tới ba năm liền ngàn phản bội, hoặc bị hoài tâm bệnh.

· cung Mão Dậu 『 liêm trinh phá quân 』 đồng độ, gặp hỏa linh, huynh đệ hoặc tri giao thành thù. Gặp cát diệu cập cát hóa, thì có thể lấy hòa hợp kéo dài, thả cũng có thể hợp tác vận chuyển buôn bán sự nghiệp, chủ được lực.

· mão dậu [ Liêm Phá ] gặp phụ tá đơn tinh, chủ huynh đệ các ruột thừa, cũng chủ liên lụy cập bạn bè tới phân tranh. Như liêm trinh hóa kị, tắc kiếm vất vả quá nhiều. Lấy có sao hóa kỵ vọt lên liêm trinh hóa kị chi niên vi khắc ứng với.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] thủ cung huynh đệ, huynh đệ nhiều, giao hữu cũng rộng hơn. Riêng chỉ phải thiên phủ không [ khoảng không lộ ], sau đó thủy cát, nếu không ngược lại chủ chịu bóc lột liên lụy.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] có sát kị, tắc giữa huynh đệ phối ngẫu bị sinh bất hòa, hoặc bạn bè ở giữa phối ngẫu bất hòa.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] gặp hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa, cung mệnh gặp hồng loan thiên hỉ, chủ dễ vậy huynh đệ hoặc sự nghiệp đồng bọn chi phối ngẫu thầm mến. Gặp sát tắc từ là khiêu khích đại họa.

· tị hợi [ Liêm Tham ] thủ cung huynh đệ, huynh đệ hoặc tri giao trái lại bị sinh Vưu Oán. Do đó nhân hợp tác sự nghiệp vi nên.

· tị hợi [ Liêm Tham ] gặp tham lang hóa kị, chủ chịu huynh đệ hoặc đồng bạn hợp tác chi sắp xếp sai phái, nhưng vẫn chịu oán trách. Riêng chỉ đồng bọn tới năng lực làm việc tắc quá mức mạnh. Cho nên cần chú ý xử lý thoả đáng chi đạo.

· tị hợi [ Liêm Tham ] gặp liêm trinh hóa kị, lại thấy sát, tắc Vưu Oán quá sâu.

· phàm liêm trinh thủ cung huynh đệ, cung huynh đệ cập giữa bằng hữu, lấy [ quân tử chi giao nhạt như nước ] vi nên. Trừ phi cát hóa cát diệu cũng tập, tắc chủ được trợ lực, lúc này tức ứng với mưu xử lý thoả đáng.

7 thiên phủ

· phàm thiên phủ thủ cung huynh đệ, phủ khố không nên 『 khoảng không lộ ], nếu không chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè bóc lột liên lụy.

· phàm thiên phủ thủ cung huynh đệ, biết thiên diêu, thiên hư, đại hao, chủ huynh đệ hoặc bạn bè quyền mưu âm mưu.

· thiên phủ thủ cung huynh đệ, gặp phụ tá chư diệu trung chi một đôi, rồi lại khác gặp [ đơn tinh ], chủ huynh đệ các ruột thừa.

· thiên phủ thủ cung huynh đệ, gặp sát kị hình diệu chủ huynh đệ ít hoặc chủ nhiều mà hình khắc; gặp phụ tá chư diệu thủy chủ huynh đệ phần đông.

· thiên phủ thủ cung huynh đệ, tối ngại sẽ liêm trinh hóa kị, chủ huynh đệ hoặc tri giao phản bội, ân trái lại thành thù. Cũng ngại biết võ khúc hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro, sát nặng thì vi tranh tài hiện ra.

· thiên phủ cô độc cố thủ một mình cung huynh đệ tại sửu chưa người, cát hung nhiều ở trên thiên cùng, cánh cửa cực lớn, [ vũ phá ] cung viên vì huynh đệ cung lúc khắc ứng với; ở mão dậu hai cung người, cát hung khắc ứng với kỳ hạn, vi [ Tử Phá ], [ Liêm Tham ], thiên tướng thủ cung huynh đệ chi niên hạn; ở tị hợi hai cung người, cát hung khắc ứng với kỳ hạn, nhiều ở [ thiên đồng Thái Âm ], [ thái dương cánh cửa cực lớn ] thủ cung huynh đệ chi niên hạn. Cần phải rõ nguyên cục cung huynh đệ cập khắc ứng với tinh diệu tổ hợp mà thị cát hung sâu cạn.

8 Thái Âm

· Thái Âm thủ cung huynh đệ, vào miếu, người sinh đêm lành nhất; lạc hãm, người sinh đêm giá trị tới, cần gặp cát diệu thủy chủ huynh đệ hòa giáp, nếu gặp sát, tắc nhiều hình khắc hoặc bất hòa

· Thái Âm thủ cung huynh đệ, ngày sinh nhân giá trị tới, tuy nhập miếu cũng không tốt đẹp; gặp sát chủ hình khắc, bất hòa; gặp cát diệu thủy và đẹp, nhưng cũng có khuyết điểm. Như trời sinh ra giá trị Thái Âm lạc hãm, tắc hình khắc rất nặng.

· Thái Âm thủ cung huynh đệ, có hình người, chủ nhiều tỷ muội khắc ứng với. ( so sánh — thái dương thủ cung huynh đệ có hình, tắc chủ huynh đệ khắc ứng với. )

· Thái Âm hóa kị thủ cung huynh đệ, vô sát, mặc dù chủ chịu huynh đệ hoặc đồng bọn tới mệt, nhưng nhiều thuộc vô tâm lỡ lời.

· Thái Âm ở cung hợi hóa kị thủ cung huynh đệ, nam mệnh, ngược lại chủ được tỷ muội lực, hoặc nên cùng nữ tính hợp tác sự nghiệp.

· cung Mão Dậu Thái Âm cát hung khắc ứng với, lấy thiên cơ, thiên đồng, thiên lương thủ cung huynh đệ chi niên làm trọng. Thìn tuất cung Thái Âm cát hung khắc ứng với, lấy [ Tử Phá ], [ đồng lương ] thủ cung huynh đệ chi niên làm trọng; cung Tị Hợi Thái Âm cát hung khắc ứng với, lấy [ Đồng Cự ], 『 Dương Lương 』 thủ cung huynh đệ chi niên làm trọng.

9 tham lang

· tham lang thủ cung huynh đệ, ngoại trừ tị hợi hai cung vi tham lang hãm địa ngoại, bình thường tình hình dưới cùng chủ huynh đệ sự hòa thuận, cũng chủ nhân giao hữu rộng lớn. Riêng chỉ không thấy cát hóa cát diệu người, tắc nhiều rượu thịt chi giao.

· tham lang vu tị hợi hãm địa, [ đối tinh đơn kiến ], lại thấy hoa đào người, chủ nhiều khác thường bào huynh đệ; gặp sát, tắc huynh đệ tri giao thêm phần Vưu Oán, hoặc đều có dị tâm. Nếu tham lang hóa kị, chủ kiếm vất vả.

· tham lang thủ cung huynh đệ, nếu cùng hỏa linh đồng độ, gặp thọ, chủ chịu huynh đệ hoặc đồng bạn hợp tác ích ấm, gặp sát kị, tắc ngược lại chủ đột nhiên kiếm vất vả, trước đó không có dấu hiệu nào.

· tham lang ở cung huynh đệ thành 『 phiếm thủy đào hoa 』 vận mệnh người, cuộc đời nhiều tửu sắc tới bạn bè, thả bởi đó kiếm vất vả. Uy 『 phong lưu màu trượng 』 vận mệnh người cũng thế.

· tí ngọ tham lang, này cát hung khắc ứng với, nhiều ở [ Đồng Cự ], phá quân thủ cung huynh đệ đấy năm xưa; cung Dần Thân tham lang, cơ bỏ hung khắc ứng với, nhiều ở 『 Tử Tướng 』, phá quân, thất sát thủ cung huynh đệ đấy năm xưa; thìn thành cung tham lang, này cát hung nhiều ở trên thiên lương, thiên cơ, [ liêm tướng ] thủ cung huynh đệ đấy năm xưa.

· tham lang ở cung huynh đệ, tối ngại vũ khúc hóa kị cùng tham lang hóa kị tương chiếu, nếu càng thấy [ linh xương đà võ ] cách, tắc chủ kiếm vất vả khuynh gia, hoặc quả là ngoài ý muốn.

1 0 cánh cửa cực lớn

· cánh cửa cực lớn tại huynh đệ trong cung làm ác diệu, chủ nhiều cốt nhục sao Sâm, sao Thương, tuy có phụ tá cát diệu, hoặc gặp cát hóa, cũng cận chủ huynh đệ thành công, cũng không chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu. Hơi gặp sát diệu, tức nhiều thị phi. Nếu sát kị hình diệu cũng gặp, tắc chủ chịu đại đội huynh đệ mệt, hoặc bạng châu liên quan kiện tụng, phá hao tổn. Cho nên cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ người, tuyệt không nên cùng người hợp tác sự nghiệp. Riêng chỉ [ thái dương cánh cửa cực lớn ] thủ cung huynh đệ người, nhưng cùng dị tộc nhân hợp tác.

·『 cánh cửa cực lớn giao người, thủy chết già ác 』. Cho nên cánh cửa cực lớn ở cung huynh đệ người, không nên rượu thịt thâm giao, lấy quân tử chi giao vi nên.

· cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ, trên tình cảnh bằng hữu nhiều, một thâm giao tức bị đề cập việc ngấm ngầm xấu xa, hoặc nhưng lại bởi vậy bạng châu họa. Gặp sát kị hình diệu người vi xác thực.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn, lấy 『 đồng lương 』, thiên cơ, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên; thìn tuất cánh cửa cực lớn, lấy cánh cửa cực lớn, thiên đồng, 『 cơ âm 』 thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên; tị hợi cánh cửa cực lớn, lấy thiên cơ, thiên lương thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

· cánh cửa cực lớn có huynh đệ bất hòa, cốt nhục sao Sâm, sao Thương đấy tính chất, nhưng như cùng dị tộc nhân giao, tắc ngược lại khả lợi dụng lẫn nhau, đặc biệt cùng thái dương đồng cung hoặc tương đối lúc vi xác thực. Nhưng thái dương phải vào miếu.

11 thiên tướng

· thiên tướng lâm cung huynh đệ, cần chú ý [ hình kị giáp ấn ], cập 『 tài ấm giáp ấn 』 hai cái vận mệnh. Không thể riêng lấy thiên tướng đều nghe theo là tinh diệu mà định ra. Nếu [ hình kị giáp ấn ], chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè liên lụy quá sâu; nếu [ tài ấm giáp ấn ], tắc chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè ích ấm. Lấy [ giáp ấn ] chi niên vi khắc ứng với.

· thiên tướng đúng vũ khúc, liêm trinh, phá quân ba diệu quá sức mẫn cảm. Đây ba diệu hóa cát tắc cát, hóa kị hoặc gia sát tắc hung.

· thiên tướng gặp xương khúc, tả hữu cùng giáp, hoặc cùng sẽ, vô hư hao tổn hình sát người, chủ huynh đệ song ruột thừa. Nhưng phải gia tộc có song bào thai truyền thống người thủy là.

· thiên tướng thủ cung huynh đệ, đúng sát diệu quá sức mẫn cảm. Tứ Sát không kiếp đa giả, chủ cô độc, cũng chủ có tự nhập tới huynh đệ; hoặc chủ tự thân tự ra.

· cung Sửu Mùi thiên tướng, cát hung khắc ứng với chi niên, lấy thiên tướng, cánh cửa cực lớn, [ đồng lương ] thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với. Cung Mão Dậu thiên tướng, cát hung khắc ứng với chi niên, lấy [ cơ lương ], thiên tướng, 『 Liêm Phá 』 thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với; cung Tị Hợi thiên tướng, cát hung khắc ứng với chi niên, lấy hỏa cùng, cánh cửa cực lớn, 『 Liêm Sát 』 thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với.

1 2 thiên lương

· thiên lương thủ cung huynh đệ, vào miếu và đẹp, lạc hãm tắc không tốt đẹp. Sẽ giúp đỡ, Khôi Việt và đẹp, sẽ sát tắc không tốt đẹp.

· thiên lương vô cát sẽ, huynh đệ ít, lâu thì vi các ruột thừa. Gặp hoa đào chư diệu, chủ tỷ muội nhiều huynh đệ ít.

· thiên lương cát, tắc chủ huynh đệ hoặc bạn bè ngầm sinh trợ lực. Hung ác tắc chủ ngầm tranh, xa lánh. Cát hung giai tại mặt tối là tại ngoài sáng.

· thiên lương có cô khắc tới tính, do đó cho dù gặp cát diệu, cũng không chủ nhưng cùng nhân hợp tác. Trừ phi người hợp tác hoàn toàn lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ vì mình hậu trường.

· thiên lương đối với thiên cơ, Thái Âm hai diệu dị thường mẫn cảm, cát hóa tắc và đẹp được trợ, nếu hóa kị thả gặp sát diệu, tắc chủ huynh đệ hoặc đồng bọn lộng quyền, chắc có âm mưu quỷ kế.

· thiên lương cùng trời diêu đồng độ, chủ huynh đệ hoặc đồng bọn thâm trầm gian xảo giảo. Càng thấy hình sát, sở hội thái dương lại lạc hãm người, tắc chủ ngữ tụng phân tranh. Thấy thế tinh diệu kết cấu, lấy không cùng nhân hợp tác vi nên.

· tí ngọ thiên lương thủ cung huynh đệ, tử trội hơn ngọ. Nhưng giai lấy thái dương, thiên lương triền độ cung huynh đệ chi lưu năm, thành lành hung khắc ứng với.

· xấu chưa thiên lương, xấu trội hơn chưa, lấy [ liêm tướng ], phá quân, thái dương thủ cung huynh đệ chi niên thành lành hung khắc ứng với.

· tị hợi thiên lương, hợi trội hơn tị, lấy [ Tử Tướng ], thiên lương, 『 cơ cự ] triền độ cung huynh đệ chi niên, thành lành hung khắc ứng với.

13 thất sát

· thất sát thủ cung huynh đệ, gặp lộc, quyền, khoa cập giúp đỡ, huynh đệ phần đông. Cung mệnh gặp giúp đỡ, tắc cung huynh đệ tới thất sát tuy không có phụ tá chư cát, cũng chủ huynh đệ phần đông, nếu có hình khắc hoặc bất hòa.

·t giết thủ cung huynh đệ, sát diệu tụ hợp người, tắc chủ cô đơn. Càng thấy thiên hình nãi chủ hình khắc. Nếu không huynh đệ từ nhỏ chia lìa.

· nếu thất sát ở cung huynh đệ có sát hình chư diệu, mà cung mệnh lại thấy giúp đỡ chư cát, tắc hoặc là hai trọng cha mẹ, tỷ như thân mình nhiều huynh đệ, tự ra về sau vô huynh đệ. Lại hoặc làm gốc nhiều huynh đệ mà hình khắc tới cô đơn. — phàm đạo hình khắc, tàn tật suốt đời người cũng vì hình khắc tới ứng với.

· phàm thất sát ở cung huynh đệ người, cung mệnh tất có Thái Âm tương đối, từ Thái Âm miếu hãm, có thể giúp thôi Đoạn huynh đệ cập ở giữa bạn bè tới quan hệ nhân mạch.

· tí ngọ thất sát thủ cung huynh đệ, lấy 【 Sát Phá Lang 】 nhảy lên cung huynh đệ chi niên, thành lành hung khắc ứng với. Dần thân thất sát thủ cung huynh đệ, ngoài trừ cùng [ Sát Phá Lang ] ngoại, cũng lấy [ liêm tướng ] triền độ thành lành hung khắc ứng với chi niên. Thìn tuất thất sát thủ cung huynh đệ, lấy 『 Liêm Phủ ], [ Đồng Cự ] triền cung huynh đệ chi niên thành lành hung khắc ứng với.

14 phá quân

· phá quân thủ cung huynh đệ, chủ nhiều có khuyết điểm, sẽ sát diệu chủ cô đơn, càng sẽ hình kị tắc huynh đệ hình khắc, tri giao phản bội. Cho dù sẽ phụ tá chư cát, cũng không lợi nhuận huynh trưởng hoặc dài tỷ. Nếu cùng lộc tồn ở giữa độ, tắc thả nhu độc lập gánh chịu đứa con cả hoặc trưởng nữ trách nhiệm nhâm. Cùng người hợp tác, cũng chủ khai sáng là chủ thu hoạch.

· phá quân thủ cung huynh đệ, trừ phi cô đơn, nếu không huynh đệ tuổi có chênh lệch, từ tám năm tới mười hai năm trở lên không giống nhau.

· phá quân thủ cung huynh đệ, hỏa linh đồng độ càng thấy không kiếp, chủ huynh đệ có hai trọng cha mẹ ( như tự ra, cho làm con thừa tự, thơ ấu chịu ném ), nếu không chủ cả đời chia lìa đất khách. Cho nên thấy thế vận mệnh, không nên cùng người hợp tác, nếu không bị nửa đường vỡ tan.

· phá quân thủ cung huynh đệ mà phụ tá cát diệu mặn tập, thì có thể tạ người khác lực gây dựng sự nghiệp. ( chú ý lộc tồn đồng độ lúc tình hình hoàn toàn khác biệt ).

· tí ngọ phá quân thủ cung huynh đệ, cát hung khắc ứng với, vi phá quân, thất sát, [ liêm tướng ] nhảy lên độ cung huynh đệ chi niên.

· dần thân phá quân thủ cung huynh đệ, lấy [ Vũ Tướng ], phá quân, [ Liêm Phủ ] triền độ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

· thìn tuất phá quân thủ cung huynh đệ, lấy [ Tử Tướng ], phá quân, thất sát triền độ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ miễn phí thầy tướng số: hạ thiên cung viên luận cung huynh đệ

   Hạ thiên cung viên luận cung huynh đệ

1 tử vi

· cung Tý Ngọ tử vi độc tọa, triền hoa đào chư diệu, huynh đệ giữa các hàng lấy trưởng nữ vi tiên. Hoặc cùng huynh trưởng bất hòa.

· tí ngọ tử vi gặp [ bách quan triều củng ], tắc huynh trưởng trưởng tỷ đắc lực. Riêng chỉ phải cam tâm bị vây [ phó quan ] tới Phó Thủ địa vị. Thủy nhưng cùng nhân hợp tác cộng sự, nếu không vu đại nạn năm xưa tới [ cung huynh đệ ], đi tới [ vũ khúc thiên tướng ] đồng độ cung viên, hoặc phá quân độc tọa cung viên, gặp sát kị, quan hệ hợp tác sẽ quyết liệt.

· tí ngọ tử vi vi [ không cầm quyền ] hoặc [ vô đạo ] cách cục, huynh đệ nan dựa vào. Cùng người hợp tác bị bị người bóc lột.

· xấu chưa [ Tử Phá ] đồng độ, gặp sát, huynh đệ các kết thành loại. Hoặc hình khắc bất hòa, chắc có dị bào huynh đệ. Tướng ý này nghĩa mở rộng, mình cùng cộng sự quan hệ đồng nghiệp, cũng dễ thành đảng phái, thả chủ chính trị, đấu tranh quyền lực. Gặp sát diệu càng xác thực, gặp phụ tá cát diệu tắc góc bình thản.

· xấu chưa [ Tử Phá ] có sát kị hình diệu, tất vu năm xưa cung huynh đệ vi [ Tử Phá ] hoặc thiên tướng lúc, phát sinh bất lương khắc ứng với. Nếu [ Tử Phá ] vốn có cát diệu đều nghe theo, tắc vu năm xưa cung huynh đệ đi tới [ vũ khúc thất sát ] hoặc thiên phủ độc tọa lúc, có tốt bụng khắc ứng với. Có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp.

· cung Dần Thân [ tử phủ ] đồng độ, cũng chủ huynh trưởng trưởng tỷ đắc lực; gặp sát kị hình diệu tắc trái lại chịu bóc lột, liên lụy. Cũng có thể tướng đây tính chất mở rộng tới đồng bạn hợp tác hoặc đồng sự líu lo đeo.

· dần thân [ tử phủ ] đồng độ, cát người, mỗi tại huynh đệ cung đi tới vũ khúc 『 thái dương, cánh cửa cực lớn 』 Thái Âm các loại cung viên khắc ứng với; hung người, mỗi tại huynh đệ cung đi tới phá quân, thất sát, liêm tướng, cánh cửa cực lớn các loại cung viên khắc ứng với.

· cung Mão Dậu [ tử tham ] thủ cung huynh đệ, gặp hoa đào chư diệu chủ huynh đệ giữa các hàng tiên kiến trưởng nữ; gặp không diệu tắc chủ huynh đệ giữa các hàng tán hung huynh trưởng.

· cung Mão Dậu [ tử tham ] nhiều cát diệu, cũng chủ huynh trưởng đắc lực; thảng gặp hỏa tham tắc giàu có, riêng chỉ trái lại cùng tự thân vô ích. Nếu sát kị Hình Hao cũng gặp, chủ kiếm vất vả khuynh gia; càng thấy hoa đào chư diệu, lại thấy phụ tá đơn tinh, chủ loạn luân.

· mão bản cung [ tử tham ], cùng khác phái hợp tác lúc mỗi bị sinh tình cảm, lại dễ tuyển bất lợi. Khắc ứng với năm, mỗi là trời cùng, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ là lúc.

· thìn tuất cung [ tử vi thiên tướng ], cũng chủ khác thường mẫu huynh đệ; thảng gặp Khôi Việt, giúp đỡ, xương khúc, tắc thường thường có song ruột thừa.

· thìn tuất [ Tử Tướng ], gặp cát diệu tắc chủ hòa hảo hợp chỉ, gặp hung diệu tắc đều có dị kiến. Giai mỗi vu năm xưa cung huynh đệ đi tới [ Tử Tướng ], phá quân, [ vũ phủ ] năm khắc ứng với. Nếu chiết sinh vỡ tan, tắc vu [ cơ cự ], thiên lương năm khắc ứng với.

· cung Tị Hợi [ tử sát ], gặp cát tắc huynh đệ có quyền quý, cũng chủ có thể y theo phụ quyền quý tới bạn bè. Nếu gặp sát, tắc bị khi dễ.

· cung Tị Hợi [ tử sát ], sẽ [ Vũ Tham ] cùng hỏa linh đồng độ, cũng có cát diệu, chủ huynh đệ hoặc bạn bè dẫn tự thân phát tích.

· cung Tị Hợi [ tử sát ], cát tắc với thiên cùng, [ cự dương ] đấy cung viên khắc ứng với; hung tắc vu 『 Vũ Tham ], [ Liêm Phá, đấy cung viên khắc ứng với.

2 thiên cơ

· thiên cơ độc tọa tí ngọ gặp phụ tá cát diệu đa giả, cũng chủ huynh đệ tỷ muội phần đông. Nhưng cả đời giao hữu tuy nhiều, lại hiếm có tri giao, hoặc cùng tri giao nửa đường chia tay. Nếu gặp sát kị hình diệu, tắc bị chịu huynh đệ hoặc bằng hữu liên lụy, phàm bó buộc khả vọng tự xuất đầu.

· tí ngọ thiên cơ, không nên đi tới thái dương hóa kị, Thái Âm hóa kị đấy cung viên. Chủ chịu huynh đệ, bạn bè liên lụy.

· tí ngọ thiên cơ, tự thân thường vui mừng cùng người hợp tác, trừ phi phụ tá cát diệu thật mạnh, nếu không phải đều có xảo trá, hung chung khe hở mạt.

· xấu chưa thiên cơ thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ hình khắc, hoặc huynh đệ có sanh non đẻ non; gặp cát cũng chủ sinh non. Cũng chủ cùng không lắm quen nhau bạn bè hợp tác, mà bạng châu tổn hại phá.

· xấu chưa thiên cơ gặp sát kị hình thật mạnh người, dễ vậy huynh đệ hoặc bạn bè tranh tụng. Lấy thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương cung độ vi khắc ứng với chi niên. Nếu gặp cát, tắc chủ có huynh đệ bạn bè vì mình bôn ba.

· cung Dần Thân [ thiên cơ Thái Âm ] đồng độ, gặp hóa kị, tắc huynh đệ ở giữa bạn bè giai bị sinh quyền mưu âm mưu. Phải gặp cát, sau đó thủy chủ bình thản, nhưng vẫn thiếu trợ lực lực.

· dần thân [ cơ âm ] gặp phụ tá cát diệu, tắc cả đời được huynh đệ cập bạn bè lực. Cùng người hợp tác mặc dù không kéo dài, nhưng lúc nào cũng có sử dụng đồng bọn. Nếu càng thấy lộc mã giao trì, lại có phương xa bạn bè trợ lực.

· dần thân 『 cơ âm 』 gặp sát, huynh đệ cập tri giao lưu ly, không chỗ một phương.

· mão dậu 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn 』 thủ cung huynh đệ, gặp sát diệu chủ thủy chết già ác. Gặp cát diệu, tắc nhiều ngắn ngủi trợ lực, không nên mưu cầu hợp tác lâu dài quan hệ.

· mão dậu [ cơ cự ], cũng chủ uống nhiều thực chi bạn bè.

· mão dậu [ cơ cự ] không nên cung huynh đệ đi tới 『 Sát Phá Lang 』 đấy cung độ, gặp sát kị, chủ mâu thuẫn, thị phi, kiện tụng.

· thìn tuất [ cơ lương ] thủ cung huynh đệ, chủ huynh đệ tỷ muội có đẻ non sanh non. Cũng chủ cùng tri giao hoặc đồng bạn hợp tác nửa đường chia tay. Gặp phụ tá chư diệu gần gia tăng số lượng, không thay đổi tính chất.

· thìn tuất [ cơ lương ] chủ có ăn nói khéo léo tới bạn bè, gặp cát diệu tắc khuyên bảo tới bạn bè.

· thìn tuất [ cơ lương ] gặp cát người, vu trải qua đi [ cự dương ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với; gặp sát người, tại huynh đệ cung trải qua đi [ cự dương ], [ Liêm Phá ], [ Vũ Tham ] cung viên chủ nhiều khắc ứng với.

· cung Tị Hợi thiên cơ cô độc cố thủ một mình cung huynh đệ, cho dù vô sát, cũng chủ huynh đệ hoặc bạn bè quay lưng, tri giao thưa thớt. Phải gặp phụ tá chư diệu, thủy chủ giao hữu rộng lớn, nhưng tri giao vẫn hiếm.

· cung Tị Hợi thiên cơ, không nên cùng người hợp tác, chủ có quyền thuật xâm chiếm linh tinh sự tình. Gặp cát tắc bao ngắn tạm trợ lực.

· cung Tị Hợi thiên cơ, lấy cung huynh đệ đi [ Đồng Cự ], 『 Vũ Tướng 』, [ Liêm Phủ ] các loại cung viên, thành lành hung khắc ứng với kỳ hạn.

3 thái dương

· tí ngọ thái dương thủ cung huynh đệ, ở tử cung người vô lực, ở ngọ cung người tắc dịch quý là thật, chuẩn bị chỗ thiếu hụt.

· tử cung thái dương bị chịu bạn bè khủng hoảng; ngọ cung người tắc được khuyên bảo tới bạn bè. Gặp sát kị, huynh trưởng tử vong. Hoặc nguyên nhân chính huynh đệ bạn bè việc liên lụy phong ba.

· tí ngọ thái dương, huynh đệ tri giao giai bị ly tán. Gặp cát, tắc ly tán về sau vẫn chủ trợ lực.

· tí ngọ thái dương, lấy thiên đồng cung viên vì không lợi nhuận sự tình khắc ứng với kỳ hạn.

· xấu chưa 『 Thái Âm thái dương ] cùng thủ cung huynh đệ, bình thường tình hình dưới chủ huynh đệ bằng hữu phần đông. Vào miếu gặp phụ tá chư diệu lại có trợ lực; lạc hãm gặp sát kị, tắc chủ sinh tổn hại, hình khắc, bóc lột. Cát hung hỗn hợp, nhiều quen biết hời hợt.

· xấu chưa [ âm dương ] đi tới [ cơ cự ] thủ cung huynh đệ đấy đại nạn năm xưa, tuyệt không nên cùng người hợp tác, chủ quyết liệt, liên lụy.

· sửu cung người, nếu thái dương hóa kị, chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè thương tổn; chưa cung người, nếu Thái Âm hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro.

· dần thân [ thái dương cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp cát diệu tắc huynh đệ bạn bè ai cũng đều có trợ lực, nên phát triển lẫn nhau có liên hệ đấy nghiệp vụ.

· dần thân [ cự dương ] hóa quyền lộc, chủ chịu dị tộc bạn bè dẫn. Hóa kị, tắc chủ huynh đệ bằng hữu thủy chết già ác, có cực lớn tranh cãi. Lấy [ cơ lương ], [ đồng âm ] vi khắc ứng với chi niên một dần cung người giao hữu rộng hơn; cung thân đau khổ · nhiều quen biết hời hợt. Chư cát biến tập, tắc chủ tự thân vì huynh đệ bạn bè đi lính.

· mão dậu 『 Dương Lương 』 thủ cung huynh đệ, gặp sát chủ huynh đệ chia lìa, bất lực lực. Gặp hình kị, chủ huynh đệ hoặc bạn bè cạnh tranh sinh. Gặp phụ tá cát diệu, lại có có thể y theo dựa vào tới Huynh tỷ, hoặc chủ được bạn bè dẫn. Mão cung lại trội hơn cung dậu.

· mão dậu [ Dương Lương ], lấy cung huynh đệ trải qua đi [ Dương Lương ] bản cung cập đối cung vi khắc ứng với chi niên.

· thìn tuất cung thái dương, thìn cung người, huynh đệ nhiều hòa, tuất cung nhiều bất hòa.

· thìn cung người nhiều khác phái bạn bè, gặp cát thả chủ trợ lực.

· thìn cung người chủ nhiều dị tộc bằng hữu.

· thìn cung thái dương hóa kị, cũng chủ nhiều dị tộc bạn bè; tuất cung thái dương hóa kị, chủ huynh đệ bằng hữu nhiều thị phi võ mồm.

· thìn tuất thái dương gặp cát diệu, đều có thể cùng bạn bè hợp tác, riêng chỉ tuất cung người không bền. Lấy [ đồng lương ], thiên cơ, cánh cửa cực lớn ngồi cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

· tị hợi thái dương giai chủ giao hữu rộng lớn. Cung tị người chủ động; cung hợi người bị động. Cung tị người thả nhiều dị tộc bạn bè.

· đã cung thái dương hóa kị, chủ tri giao ly tán; cung hợi người chủ nhiều thị phi tranh chấp.

· cung tị thái dương cát hóa, gặp phụ tá chư diệu, được tốt bụng đồng bạn hợp tác; cung hợi người bình thường.

· tị hợi thái dương, lấy cung huynh đệ trải qua đi thái dương, cánh cửa cực lớn, thiên lương, thiên đồng chư cung viên, vi khắc ứng với chi niên.

4 vũ khúc

· tí ngọ 『 vũ phủ 』 thủ cung huynh đệ, cát diệu đa giả thủy chủ hòa tốt, hơi gặp sát diệu, tức chủ mặt cùng lòng bất hòa.

· tí ngọ [ vũ phủ ] gặp cát hóa cũng không làm trợ lực, trừ phi cung mệnh gặp giúp đỡ, sau đó mới có huynh đệ bạn bè tương trợ. Gặp sát kị hình diệu, chịu huynh đệ bạn bè liên lụy. Không thấy lộc, tắc chịu bóc lột tranh đoạt. Cho nên phàm 『 vũ phủ 』 thủ cung huynh đệ, bình thường không nên cùng người hợp tác. Lấy 『 cơ cự 』, phá quân, [ Tử Tướng ] thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với.

· xấu chưa [ Vũ Tham ], gặp cát hóa, cát diệu, thì có thể chịu huynh đệ bạn bè tới ích ấm, nhưng không thể tranh quyền. Gặp sát kị hình diệu, tắc ngược lại chủ ích ấm huynh đệ cập bạn bè. Chưa cung trội hơn sửu cung.

· xấu chưa 『 Vũ Tham ] cùng hỏa linh đồng độ, vô hình kị, tự thân cung mệnh lại sẽ cát diệu cát biến hóa, nguyên nhân chính huynh đệ khả bạn bè mà hoành phát.

· xấu chưa [ Vũ Tham ] gặp sát kị hình, tự thân cung mệnh lại nhược tắc chủ cả đời bị quản chế.

· cung Dần Thân [ Vũ Tướng ] đồng độ, gặp cát tắc chủ trợ lực, gặp sát ( hoặc [ hình kị giáp ấn ]) tắc chủ động trợ bạn bè trái lại chịu liên lụy. Thường lấy [ Đồng Cự ] cung viên vi khắc ứng với chi niên.

· dần thân [ Vũ Tướng ] lại chủ huynh đệ hoặc bạn bè có thể tài nghệ tương trợ.

· dần thân 『 Vũ Tướng 』 nhiều hoa đào, lại thấy sát kị, tắc phối ngẫu bị chịu tự thân bạn bè khiêu dẫn.

· mão dậu 【 vũ sát 】, thủ cung huynh đệ, gặp sát, chủ huynh đệ ở giữa bạn bè tranh tài. Gặp phụ tá cát diệu, cát hóa, sau đó có ngắn ngủi thời kì trợ lực, nhưng vẫn không kéo dài.

· mão dậu 『 vũ sát 』, nếu cùng người hợp tác · cần phòng lộng quyền ngầm chiếm. Do đó không cùng nhân hợp tác vi nên.

· mão dậu [ vũ sát ] bất lợi khắc thương ứng với, thường là trời cơ, cánh cửa cực lớn, Tử Phá, đồng lương triền cung huynh đệ chi niên.

· thìn thành cung vũ khúc, gặp cát diệu tắc chủ huynh đệ cập bạn bè hòa hảo, trợ lực vẫn ít. Gặp sát kị hình người, thì không trợ lực, thậm chí sinh liên lụy. Kình Đà giáp vũ khúc hóa kị, nhân huynh đệ bạn bè mà tự thân bị thương, hoặc phá hao tổn quá nhiều.

· thìn tuất cung vũ khúc, gặp sát, chủ huynh đệ bạn bè đoạt quyền. Cho nên không nên hợp tác. Bất lợi khắc thương ứng với, vi vũ khúc, phá quân, thất sát triền cung huynh đệ chi niên.

· tị hợi [ vũ phá ] thủ cung huynh đệ, cho dù gặp cát diệu, cũng không chủ huynh đệ bạn bè đắc lực, hợp tác cũng không bền. Gặp sát kị hình diệu, càng chủ chịu cản tay. Riêng chỉ giao dị tộc, tha hương bạn bè, tình hình tắc góc tốt.

· tị hợi [ vũ phá ] sẽ liêm trinh hóa kị, [ vũ phá ] lại cùng hỏa linh cùng triền, nguyên nhân chính huynh đệ hoặc bạn bè mà sống tai nạn đổ máu. Thường lấy [ Liêm Sát ], 『 vũ phá ] triền cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với. ( có qua một cái ví dụ thực tế, một là bạn bè truyền máu. )

· phàm vũ khúc ở cung huynh đệ, gặp kình dương hoặc đốm lửa đồng độ, giai chủ tranh tài. Cùng sát diệu không kiếp đồng độ, huynh đệ rõ ràng bạn bè rất thưa thớt, tự thân thường cảm giác cô lập.

5 thiên đồng

· cung Tý Ngọ 『 thiên đồng Thái Âm 』 đồng độ thủ huynh đệ phú, huynh đệ phần đông, nhưng chủ huynh đệ giữa các hàng lấy dài tỷ hơi lớn. Gặp sát kị, tắc huynh đệ giữa các hàng huynh trưởng khó nuôi, lấy tiên kiến tỷ vi nên.

· tí ngọ 『 đồng âm 』, gặp cát cận chủ huynh đệ ôn thuần, bạn bè cũng trợ lực bạc nhược. Gặp sát kị hình, tái kiến không kiếp, chủ trong huynh đệ có nhược trí kỳ, lại chủ chịu hữu tình liên lụy.

· tí ngọ [ đồng âm ], cùng bạn bè hợp tác, thường ngại bạn bè không đủ để nhâm sự. Gặp sát tắc cảm tình vỡ tan.

· xấu chưa [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ] đồng độ, gặp lộc tất lên phân tranh; gặp sát người tắc bị hung chung khe hở mạt.

· xấu chưa [ Đồng Cự ], gặp cát cũng chủ nhất thời trợ lực. Cho nên không nên có hợp tác lâu dài kế hoạch.

· xấu chưa 【 Đồng Cự 】 ở cung huynh đệ người, thường có cùng người hùn vốn xúc động, tắc vu Thái Âm, thiên cơ, [ Đồng Cự ] thủ cung huynh đệ niên hạn, vi võ mồm phân tranh sách cổ kỳ hạn.

· cung Dần Thân 『 đồng lương ] đồng độ, hơi gặp sát diệu, tức chủ huynh đệ hoặc bạn bè mặt ngoài hòa hảo, nội tâm các hoài quỷ thai. Sát trọng, cùng huynh đệ hoặc sự nghiệp đồng bạn hợp tác cho nhau đấu đá. Gặp cát, tắc hòa hảo mà bị ly tán.

· dần thân [ đồng lương ] đồng độ, sát hình cũng gặp, vô huynh đệ nếu có tỷ muội. Gặp xương khúc, hoặc gặp Khôi Việt, là gặp giúp đỡ, chủ khác thường mẫu huynh đệ.

· dần thân 『 đồng lương 』, đấu đá ly tán khắc ứng với kỳ hạn, là trời cùng, cánh cửa cực lớn triền thủ cung huynh đệ niên hạn.

· mão hôm nay cùng độc tọa thủ cung huynh đệ, mão cung huynh đệ năm người, cung dậu gần hai, ba người. Cũng lấy trước tỷ về sau đệ vi nên, nếu không huynh trưởng khó nuôi.

· mão dậu thiên đồng, cũng chủ giao hữu rộng lớn, riêng chỉ thực tế trợ lực không lớn. Khẽ nhìn sát diệu, tắc nhiều chinh ca trục mầu chơi trò chơi tới bạn bè.

· mão dậu thiên đồng gặp xương khúc, tỷ muội nhiều huynh đệ ít. Tái đơn kiến Khôi Việt, chủ các ruột thừa.

· thìn tuất thiên đồng thủ cung huynh đệ, huynh đệ hoặc bạn bè ở giữa thường nhiều vô vị tranh chấp. Gặp sát trọng, tắc chủ chịu liên lụy, hoặc sinh đại quyết nứt ra.

· thìn tuất thiên đồng, gặp phụ tá cát diệu, cũng chủ huynh đệ nhiều, hoặc giao hữu quảng, thả thêm cùng bạn bè cơ hội hợp tác, nhưng vẫn phải mọi chuyện tự thân đi làm.

· tị hợi thiên đồng độc tọa thủ cung huynh đệ, cũng chủ huynh đệ phần đông, duy nhất bàn tình hình dưới tỷ muội nhiều tại huynh đệ. Đồng thời cũng chủ giao hữu mặt quảng, lại là kết giao địa vị không bằng mình người.

· tị hợi yểu cùng cũng chủ thêm cùng sự nghiệp đồng bạn hợp tác ngầm tranh. Gặp sát kị hình trọng càng xác thực.’ có khi lại vi tự thân phối ngẫu cùng huynh đệ hoặc đồng bọn chi phối ngẫu bất hòa, gây nên tranh chấp. Này tranh chấp khắc ứng với kỳ hạn, vi [ thiên cơ cánh cửa cực lớn ], thiên lương nhảy lên độ cung huynh đệ chi niên hạn.

· phàm thiên cùng thủ cung huynh đệ, chủ nhiều huynh đệ hòa hảo, có sát cũng nhiều mặt ngoài hòa hảo. Thả chủ thái độ làm người có thể kết giao trung hạ tầng đấy bằng hữu, riêng chỉ vô nhiều lắm thực tế trợ lực.

6 liêm trinh

· cung Tý Ngọ 【 liêm trinh thiên tướng 】 ở cung huynh đệ, vô sát tắc chủ cảm tình hòa hợp, thả cũng có bạn bè trợ lực. Giao hữu mặt không quá quảng, nhưng cũng nhiều bạn.

· tí ngọ [ liêm tướng I gặp sát kị hình chư diệu thật mạnh cùng sẽ, tắc chủ trong huynh đệ có tàn tật người; cùng người kết giao, dũ thân mật dũ bị trở mặt thành thù, sát nhẹ thì giảm hình phạt. Phản bội khắc ứng với, vi thái dương, thiên lương, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ chi niên.

· tí ngọ [ liêm tướng ], kết giao không nên rất lạm, nếu không bị kết đảng phân tranh. Thì thôi phá quân vi khắc ứng với kỳ hạn.

· xấu chưa [ Liêm Sát ] ở cung huynh đệ, gặp quyền lộc cập cát diệu người, huynh đệ hòa hợp, gặp sát diệu tắc chủ mặt ngoài hòa hợp, trợ lực không đủ; nếu càng thấy sao hóa kỵ, tắc nguyên nhân chính huynh đệ hoặc bạn bè mà chịu đựng tổn thương, phá hao tổn. Lấy cung huynh đệ gặp sát kị Hình Hao chi niên vi khắc ứng với.

· xấu chưa [ Liêm Sát ] gặp phụ tá cát diệu cập cát hóa, nên bạn bè hợp tác lực, cho nên xách tự thân.

· dần thân liêm trinh độc tọa cung huynh đệ, cũng chủ tình cảm huynh đệ và đẹp, nhưng vô thực tế trợ lực. Cùng người lui tới, giao sâu tắc trái lại bị chiêu oán. Do đó không cùng nhân hợp tác sự nghiệp vi nên.

· dần thân liêm trinh, mỗi dễ dàng phá quân hoặc [ Tử Tướng ] thủ cung huynh đệ năm, cùng bạn bè hợp tác sự nghiệp, như gặp sát diệu, tắc không tới ba năm liền ngàn phản bội, hoặc bị hoài tâm bệnh.

· cung Mão Dậu 『 liêm trinh phá quân 』 đồng độ, gặp hỏa linh, huynh đệ hoặc tri giao thành thù. Gặp cát diệu cập cát hóa, thì có thể lấy hòa hợp kéo dài, thả cũng có thể hợp tác vận chuyển buôn bán sự nghiệp, chủ được lực.

· mão dậu [ Liêm Phá ] gặp phụ tá đơn tinh, chủ huynh đệ các ruột thừa, cũng chủ liên lụy cập bạn bè tới phân tranh. Như liêm trinh hóa kị, tắc kiếm vất vả quá nhiều. Lấy có sao hóa kỵ vọt lên liêm trinh hóa kị chi niên vi khắc ứng với.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] thủ cung huynh đệ, huynh đệ nhiều, giao hữu cũng rộng hơn. Riêng chỉ phải thiên phủ không [ khoảng không lộ ], sau đó thủy cát, nếu không ngược lại chủ chịu bóc lột liên lụy.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] có sát kị, tắc giữa huynh đệ phối ngẫu bị sinh bất hòa, hoặc bạn bè ở giữa phối ngẫu bất hòa.

· thìn tuất [ Liêm Phủ ] gặp hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa, cung mệnh gặp hồng loan thiên hỉ, chủ dễ vậy huynh đệ hoặc sự nghiệp đồng bọn chi phối ngẫu thầm mến. Gặp sát tắc từ là khiêu khích đại họa.

· tị hợi [ Liêm Tham ] thủ cung huynh đệ, huynh đệ hoặc tri giao trái lại bị sinh Vưu Oán. Do đó nhân hợp tác sự nghiệp vi nên.

· tị hợi [ Liêm Tham ] gặp tham lang hóa kị, chủ chịu huynh đệ hoặc đồng bạn hợp tác chi sắp xếp sai phái, nhưng vẫn chịu oán trách. Riêng chỉ đồng bọn tới năng lực làm việc tắc quá mức mạnh. Cho nên cần chú ý xử lý thoả đáng chi đạo.

· tị hợi [ Liêm Tham ] gặp liêm trinh hóa kị, lại thấy sát, tắc Vưu Oán quá sâu.

· phàm liêm trinh thủ cung huynh đệ, cung huynh đệ cập giữa bằng hữu, lấy [ quân tử chi giao nhạt như nước ] vi nên. Trừ phi cát hóa cát diệu cũng tập, tắc chủ được trợ lực, lúc này tức ứng với mưu xử lý thoả đáng.

7 thiên phủ

· phàm thiên phủ thủ cung huynh đệ, phủ khố không nên 『 khoảng không lộ ], nếu không chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè bóc lột liên lụy.

· phàm thiên phủ thủ cung huynh đệ, biết thiên diêu, thiên hư, đại hao, chủ huynh đệ hoặc bạn bè quyền mưu âm mưu.

· thiên phủ thủ cung huynh đệ, gặp phụ tá chư diệu trung chi một đôi, rồi lại khác gặp [ đơn tinh ], chủ huynh đệ các ruột thừa.

· thiên phủ thủ cung huynh đệ, gặp sát kị hình diệu chủ huynh đệ ít hoặc chủ nhiều mà hình khắc; gặp phụ tá chư diệu thủy chủ huynh đệ phần đông.

· thiên phủ thủ cung huynh đệ, tối ngại sẽ liêm trinh hóa kị, chủ huynh đệ hoặc tri giao phản bội, ân trái lại thành thù. Cũng ngại biết võ khúc hóa kị, chủ vì huynh đệ hoặc bạn bè rủi ro, sát nặng thì vi tranh tài hiện ra.

· thiên phủ cô độc cố thủ một mình cung huynh đệ tại sửu chưa người, cát hung nhiều ở trên thiên cùng, cánh cửa cực lớn, [ vũ phá ] cung viên vì huynh đệ cung lúc khắc ứng với; ở mão dậu hai cung người, cát hung khắc ứng với kỳ hạn, vi [ Tử Phá ], [ Liêm Tham ], thiên tướng thủ cung huynh đệ chi niên hạn; ở tị hợi hai cung người, cát hung khắc ứng với kỳ hạn, nhiều ở [ thiên đồng Thái Âm ], [ thái dương cánh cửa cực lớn ] thủ cung huynh đệ chi niên hạn. Cần phải rõ nguyên cục cung huynh đệ cập khắc ứng với tinh diệu tổ hợp mà thị cát hung sâu cạn.

8 Thái Âm

· Thái Âm thủ cung huynh đệ, vào miếu, người sinh đêm lành nhất; lạc hãm, người sinh đêm giá trị tới, cần gặp cát diệu thủy chủ huynh đệ hòa giáp, nếu gặp sát, tắc nhiều hình khắc hoặc bất hòa

· Thái Âm thủ cung huynh đệ, ngày sinh nhân giá trị tới, tuy nhập miếu cũng không tốt đẹp; gặp sát chủ hình khắc, bất hòa; gặp cát diệu thủy và đẹp, nhưng cũng có khuyết điểm. Như trời sinh ra giá trị Thái Âm lạc hãm, tắc hình khắc rất nặng.

· Thái Âm thủ cung huynh đệ, có hình người, chủ nhiều tỷ muội khắc ứng với. ( so sánh — thái dương thủ cung huynh đệ có hình, tắc chủ huynh đệ khắc ứng với. )

· Thái Âm hóa kị thủ cung huynh đệ, vô sát, mặc dù chủ chịu huynh đệ hoặc đồng bọn tới mệt, nhưng nhiều thuộc vô tâm lỡ lời.

· Thái Âm ở cung hợi hóa kị thủ cung huynh đệ, nam mệnh, ngược lại chủ được tỷ muội lực, hoặc nên cùng nữ tính hợp tác sự nghiệp.

· cung Mão Dậu Thái Âm cát hung khắc ứng với, lấy thiên cơ, thiên đồng, thiên lương thủ cung huynh đệ chi niên làm trọng. Thìn tuất cung Thái Âm cát hung khắc ứng với, lấy [ Tử Phá ], [ đồng lương ] thủ cung huynh đệ chi niên làm trọng; cung Tị Hợi Thái Âm cát hung khắc ứng với, lấy [ Đồng Cự ], 『 Dương Lương 』 thủ cung huynh đệ chi niên làm trọng.

9 tham lang

· tham lang thủ cung huynh đệ, ngoại trừ tị hợi hai cung vi tham lang hãm địa ngoại, bình thường tình hình dưới cùng chủ huynh đệ sự hòa thuận, cũng chủ nhân giao hữu rộng lớn. Riêng chỉ không thấy cát hóa cát diệu người, tắc nhiều rượu thịt chi giao.

· tham lang vu tị hợi hãm địa, [ đối tinh đơn kiến ], lại thấy hoa đào người, chủ nhiều khác thường bào huynh đệ; gặp sát, tắc huynh đệ tri giao thêm phần Vưu Oán, hoặc đều có dị tâm. Nếu tham lang hóa kị, chủ kiếm vất vả.

· tham lang thủ cung huynh đệ, nếu cùng hỏa linh đồng độ, gặp thọ, chủ chịu huynh đệ hoặc đồng bạn hợp tác ích ấm, gặp sát kị, tắc ngược lại chủ đột nhiên kiếm vất vả, trước đó không có dấu hiệu nào.

· tham lang ở cung huynh đệ thành 『 phiếm thủy đào hoa 』 vận mệnh người, cuộc đời nhiều tửu sắc tới bạn bè, thả bởi đó kiếm vất vả. Uy 『 phong lưu màu trượng 』 vận mệnh người cũng thế.

· tí ngọ tham lang, này cát hung khắc ứng với, nhiều ở [ Đồng Cự ], phá quân thủ cung huynh đệ đấy năm xưa; cung Dần Thân tham lang, cơ bỏ hung khắc ứng với, nhiều ở 『 Tử Tướng 』, phá quân, thất sát thủ cung huynh đệ đấy năm xưa; thìn thành cung tham lang, này cát hung nhiều ở trên thiên lương, thiên cơ, [ liêm tướng ] thủ cung huynh đệ đấy năm xưa.

· tham lang ở cung huynh đệ, tối ngại vũ khúc hóa kị cùng tham lang hóa kị tương chiếu, nếu càng thấy [ linh xương đà võ ] cách, tắc chủ kiếm vất vả khuynh gia, hoặc quả là ngoài ý muốn.

1 0 cánh cửa cực lớn

· cánh cửa cực lớn tại huynh đệ trong cung làm ác diệu, chủ nhiều cốt nhục sao Sâm, sao Thương, tuy có phụ tá cát diệu, hoặc gặp cát hóa, cũng cận chủ huynh đệ thành công, cũng không chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu. Hơi gặp sát diệu, tức nhiều thị phi. Nếu sát kị hình diệu cũng gặp, tắc chủ chịu đại đội huynh đệ mệt, hoặc bạng châu liên quan kiện tụng, phá hao tổn. Cho nên cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ người, tuyệt không nên cùng người hợp tác sự nghiệp. Riêng chỉ [ thái dương cánh cửa cực lớn ] thủ cung huynh đệ người, nhưng cùng dị tộc nhân hợp tác.

·『 cánh cửa cực lớn giao người, thủy chết già ác 』. Cho nên cánh cửa cực lớn ở cung huynh đệ người, không nên rượu thịt thâm giao, lấy quân tử chi giao vi nên.

· cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ, trên tình cảnh bằng hữu nhiều, một thâm giao tức bị đề cập việc ngấm ngầm xấu xa, hoặc nhưng lại bởi vậy bạng châu họa. Gặp sát kị hình diệu người vi xác thực.

· tí ngọ cánh cửa cực lớn, lấy 『 đồng lương 』, thiên cơ, cánh cửa cực lớn thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên; thìn tuất cánh cửa cực lớn, lấy cánh cửa cực lớn, thiên đồng, 『 cơ âm 』 thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên; tị hợi cánh cửa cực lớn, lấy thiên cơ, thiên lương thủ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

· cánh cửa cực lớn có huynh đệ bất hòa, cốt nhục sao Sâm, sao Thương đấy tính chất, nhưng như cùng dị tộc nhân giao, tắc ngược lại khả lợi dụng lẫn nhau, đặc biệt cùng thái dương đồng cung hoặc tương đối lúc vi xác thực. Nhưng thái dương phải vào miếu.

11 thiên tướng

· thiên tướng lâm cung huynh đệ, cần chú ý [ hình kị giáp ấn ], cập 『 tài ấm giáp ấn 』 hai cái vận mệnh. Không thể riêng lấy thiên tướng đều nghe theo là tinh diệu mà định ra. Nếu [ hình kị giáp ấn ], chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè liên lụy quá sâu; nếu [ tài ấm giáp ấn ], tắc chủ chịu huynh đệ hoặc bạn bè ích ấm. Lấy [ giáp ấn ] chi niên vi khắc ứng với.

· thiên tướng đúng vũ khúc, liêm trinh, phá quân ba diệu quá sức mẫn cảm. Đây ba diệu hóa cát tắc cát, hóa kị hoặc gia sát tắc hung.

· thiên tướng gặp xương khúc, tả hữu cùng giáp, hoặc cùng sẽ, vô hư hao tổn hình sát người, chủ huynh đệ song ruột thừa. Nhưng phải gia tộc có song bào thai truyền thống người thủy là.

· thiên tướng thủ cung huynh đệ, đúng sát diệu quá sức mẫn cảm. Tứ Sát không kiếp đa giả, chủ cô độc, cũng chủ có tự nhập tới huynh đệ; hoặc chủ tự thân tự ra.

· cung Sửu Mùi thiên tướng, cát hung khắc ứng với chi niên, lấy thiên tướng, cánh cửa cực lớn, [ đồng lương ] thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với. Cung Mão Dậu thiên tướng, cát hung khắc ứng với chi niên, lấy [ cơ lương ], thiên tướng, 『 Liêm Phá 』 thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với; cung Tị Hợi thiên tướng, cát hung khắc ứng với chi niên, lấy hỏa cùng, cánh cửa cực lớn, 『 Liêm Sát 』 thủ cung huynh đệ chi niên vi khắc ứng với.

1 2 thiên lương

· thiên lương thủ cung huynh đệ, vào miếu và đẹp, lạc hãm tắc không tốt đẹp. Sẽ giúp đỡ, Khôi Việt và đẹp, sẽ sát tắc không tốt đẹp.

· thiên lương vô cát sẽ, huynh đệ ít, lâu thì vi các ruột thừa. Gặp hoa đào chư diệu, chủ tỷ muội nhiều huynh đệ ít.

· thiên lương cát, tắc chủ huynh đệ hoặc bạn bè ngầm sinh trợ lực. Hung ác tắc chủ ngầm tranh, xa lánh. Cát hung giai tại mặt tối là tại ngoài sáng.

· thiên lương có cô khắc tới tính, do đó cho dù gặp cát diệu, cũng không chủ nhưng cùng nhân hợp tác. Trừ phi người hợp tác hoàn toàn lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ vì mình hậu trường.

· thiên lương đối với thiên cơ, Thái Âm hai diệu dị thường mẫn cảm, cát hóa tắc và đẹp được trợ, nếu hóa kị thả gặp sát diệu, tắc chủ huynh đệ hoặc đồng bọn lộng quyền, chắc có âm mưu quỷ kế.

· thiên lương cùng trời diêu đồng độ, chủ huynh đệ hoặc đồng bọn thâm trầm gian xảo giảo. Càng thấy hình sát, sở hội thái dương lại lạc hãm người, tắc chủ ngữ tụng phân tranh. Thấy thế tinh diệu kết cấu, lấy không cùng nhân hợp tác vi nên.

· tí ngọ thiên lương thủ cung huynh đệ, tử trội hơn ngọ. Nhưng giai lấy thái dương, thiên lương triền độ cung huynh đệ chi lưu năm, thành lành hung khắc ứng với.

· xấu chưa thiên lương, xấu trội hơn chưa, lấy [ liêm tướng ], phá quân, thái dương thủ cung huynh đệ chi niên thành lành hung khắc ứng với.

· tị hợi thiên lương, hợi trội hơn tị, lấy [ Tử Tướng ], thiên lương, 『 cơ cự ] triền độ cung huynh đệ chi niên, thành lành hung khắc ứng với.

13 thất sát

· thất sát thủ cung huynh đệ, gặp lộc, quyền, khoa cập giúp đỡ, huynh đệ phần đông. Cung mệnh gặp giúp đỡ, tắc cung huynh đệ tới thất sát tuy không có phụ tá chư cát, cũng chủ huynh đệ phần đông, nếu có hình khắc hoặc bất hòa.

·t giết thủ cung huynh đệ, sát diệu tụ hợp người, tắc chủ cô đơn. Càng thấy thiên hình nãi chủ hình khắc. Nếu không huynh đệ từ nhỏ chia lìa.

· nếu thất sát ở cung huynh đệ có sát hình chư diệu, mà cung mệnh lại thấy giúp đỡ chư cát, tắc hoặc là hai trọng cha mẹ, tỷ như thân mình nhiều huynh đệ, tự ra về sau vô huynh đệ. Lại hoặc làm gốc nhiều huynh đệ mà hình khắc tới cô đơn. — phàm đạo hình khắc, tàn tật suốt đời người cũng vì hình khắc tới ứng với.

· phàm thất sát ở cung huynh đệ người, cung mệnh tất có Thái Âm tương đối, từ Thái Âm miếu hãm, có thể giúp thôi Đoạn huynh đệ cập ở giữa bạn bè tới quan hệ nhân mạch.

· tí ngọ thất sát thủ cung huynh đệ, lấy 【 Sát Phá Lang 】 nhảy lên cung huynh đệ chi niên, thành lành hung khắc ứng với. Dần thân thất sát thủ cung huynh đệ, ngoài trừ cùng [ Sát Phá Lang ] ngoại, cũng lấy [ liêm tướng ] triền độ thành lành hung khắc ứng với chi niên. Thìn tuất thất sát thủ cung huynh đệ, lấy 『 Liêm Phủ ], [ Đồng Cự ] triền cung huynh đệ chi niên thành lành hung khắc ứng với.

14 phá quân

· phá quân thủ cung huynh đệ, chủ nhiều có khuyết điểm, sẽ sát diệu chủ cô đơn, càng sẽ hình kị tắc huynh đệ hình khắc, tri giao phản bội. Cho dù sẽ phụ tá chư cát, cũng không lợi nhuận huynh trưởng hoặc dài tỷ. Nếu cùng lộc tồn ở giữa độ, tắc thả nhu độc lập gánh chịu đứa con cả hoặc trưởng nữ trách nhiệm nhâm. Cùng người hợp tác, cũng chủ khai sáng là chủ thu hoạch.

· phá quân thủ cung huynh đệ, trừ phi cô đơn, nếu không huynh đệ tuổi có chênh lệch, từ tám năm tới mười hai năm trở lên không giống nhau.

· phá quân thủ cung huynh đệ, hỏa linh đồng độ càng thấy không kiếp, chủ huynh đệ có hai trọng cha mẹ ( như tự ra, cho làm con thừa tự, thơ ấu chịu ném ), nếu không chủ cả đời chia lìa đất khách. Cho nên thấy thế vận mệnh, không nên cùng người hợp tác, nếu không bị nửa đường vỡ tan.

· phá quân thủ cung huynh đệ mà phụ tá cát diệu mặn tập, thì có thể tạ người khác lực gây dựng sự nghiệp. ( chú ý lộc tồn đồng độ lúc tình hình hoàn toàn khác biệt ).

· tí ngọ phá quân thủ cung huynh đệ, cát hung khắc ứng với, vi phá quân, thất sát, [ liêm tướng ] nhảy lên độ cung huynh đệ chi niên.

· dần thân phá quân thủ cung huynh đệ, lấy [ Vũ Tướng ], phá quân, [ Liêm Phủ ] triền độ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

· thìn tuất phá quân thủ cung huynh đệ, lấy [ Tử Tướng ], phá quân, thất sát triền độ cung huynh đệ vi khắc ứng với chi niên.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button