Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới trên vách đá thổ

Nghĩa gốc

 
Trên vách đá thổ người, khí ở giữa mà bế tắc, dấu hình che đậy thân thể, trong ngoài không giao thông.

 
Trên vách đá thổ phải theo như ỷ lại đống lương, mới có thể ổn lập, hứng môn lập hộ. Có ngoại trừ thử lại nóng, để hàn ngữ lãnh tới đức, cách sương địch tuyết chi công.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới trên vách đá thổ

 
Đặc tính

Giỏi về che dấu, không mừng biểu hiện, che lấp công lao sự nghiệp, nhưng phi giấu diếm; lại nhân trong ngoài không giao thông, có “Tâm sự không người biết” tới thán

Cần có chỗ dựa, chỗ dựa vững chắc ổn tắc lập, không xong tắc khuynh. Nói cách khác, nếu ỷ ỷ lại tới đống lương mục, đâu có không sụp đổ lý lẽ.

Hàng rào rõ ràng, thị phi giằng co, tự lập môn hộ, hòa hợp che chở người mình yêu thương, không hợp người bài cái này ngoại.

Tình yêu khoan dung độ lượng, riêng chỉ người mình yêu thương được hưởng lợi.

Sợ nhất nhâm ngọ quý chưa dương liễu mộc, càng thân tân dậu cây lựu mộc.

 
Đề nghị

 
Buông ra trí tuệ lấy nạp nhân, mở mắt để xem nhân; điểm tín dụng dụng điểm khí độ hựu nhân, phí điểm tâm cơ tuyển người.

 
Lời răn là:

Tiểu nhân vững chắc đương xa, nhưng nhất định không thể hiển vi cừu địch.

Quân tử vững chắc đích thân, tuy nhiên không thể khúc vi phụ họa.

 
Đãi tiểu nhân nên khoan.

Phòng tiểu nhân nên nghiêm.

Xử sự cần lưu dư địa.

Trách hòa hợp xì giới tẫn đạo.

 
Hành vận

 
Bản mạng trên vách đá thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh tử ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi trên vách đá thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi tùng bách mộc.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi nước chảy dài.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi cát trung kim.

 
Cung mệnh tân sửu ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi trên vách đá thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi tùng bách mộc.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi nước chảy dài.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi cát trung kim.

 
Các vận biến hóa

Tùng bách mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Lấy thô sơ giản lược tới ngũ hành sinh khắc mà nói, mộc cung khắc thổ cục vi nguy ngập, nhưng thẩm tra tùng bách mộc cùng trên vách đá thổ hai người không phân trở ngại, thả tùng bách mộc kiên trinh tới tính, thích đáng vi trên vách đá thổ sở theo như ỷ lại. Cho nên nhìn thấy đây vận vi như ý vận, lấy kiên cường ý chí, khai phá tiền cảnh, cổ kim mệnh lệ, có thật nhiều đi đây vận tức có thu hoạch người.

Nước chảy dài: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ phiêu sóng lớn, bôn tẩu, cũng chú ý vận rủi, như Khổng Tử tuyệt lương với trần, lập tức thi hành đây vận.

Cát trung kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Khả lần thứ hai khai sáng, tiếc là đã giới tuổi già. Chỉ dục anh mới, sàng chọn vật tư và máy móc đều có thể.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh tử ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi trên vách đá thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi tử kim ngưu.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi cát trung kim.

 
Cung mệnh tân sửu ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi trên vách đá thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi tử kim ngưu.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi cát trung kim.

 
Các vận biến hóa

Tử kim ngưu: vi cung khắc cục nguy ngập. Tử kim ngưu cũng có thể vi trên vách đá thổ chi đống lương, nhưng chỉ chiếc nhẫn kỳ không tệ. Đây mộc cùng trên vách đá thổ chi khí giai quy tàng, cần tạ người khác lực, mới là sở dụng, cho nên gặp nạn vận cũng có thể có thể, nên phòng quanh mình nhân sự.

Dưới chân núi hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Như ý vận, nhưng phi khả tích cực chi vận thế, tương đối an ổn mà thôi.

Cát trung kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Khả lần thứ hai khai sáng, tiếc là đã giới tuổi già. Chỉ dục anh mới, sàng chọn vật tư và máy móc đều có thể.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới trên vách đá thổ

Nghĩa gốc

 
Trên vách đá thổ người, khí ở giữa mà bế tắc, dấu hình che đậy thân thể, trong ngoài không giao thông.

 
Trên vách đá thổ phải theo như ỷ lại đống lương, mới có thể ổn lập, hứng môn lập hộ. Có ngoại trừ thử lại nóng, để hàn ngữ lãnh tới đức, cách sương địch tuyết chi công.

 
Đặc tính

Giỏi về che dấu, không mừng biểu hiện, che lấp công lao sự nghiệp, nhưng phi giấu diếm; lại nhân trong ngoài không giao thông, có “Tâm sự không người biết” tới thán

Cần có chỗ dựa, chỗ dựa vững chắc ổn tắc lập, không xong tắc khuynh. Nói cách khác, nếu ỷ ỷ lại tới đống lương mục, đâu có không sụp đổ lý lẽ.

Hàng rào rõ ràng, thị phi giằng co, tự lập môn hộ, hòa hợp che chở người mình yêu thương, không hợp người bài cái này ngoại.

Tình yêu khoan dung độ lượng, riêng chỉ người mình yêu thương được hưởng lợi.

Sợ nhất nhâm ngọ quý chưa dương liễu mộc, càng thân tân dậu cây lựu mộc.

 
Đề nghị

 
Buông ra trí tuệ lấy nạp nhân, mở mắt để xem nhân; điểm tín dụng dụng điểm khí độ hựu nhân, phí điểm tâm cơ tuyển người.

 
Lời răn là:

Tiểu nhân vững chắc đương xa, nhưng nhất định không thể hiển vi cừu địch.

Quân tử vững chắc đích thân, tuy nhiên không thể khúc vi phụ họa.

 
Đãi tiểu nhân nên khoan.

Phòng tiểu nhân nên nghiêm.

Xử sự cần lưu dư địa.

Trách hòa hợp xì giới tẫn đạo.

 
Hành vận

 
Bản mạng trên vách đá thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh tử ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi trên vách đá thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi tùng bách mộc.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi nước chảy dài.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi cát trung kim.

 
Cung mệnh tân sửu ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi trên vách đá thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi tùng bách mộc.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi nước chảy dài.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi cát trung kim.

 
Các vận biến hóa

Tùng bách mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Lấy thô sơ giản lược tới ngũ hành sinh khắc mà nói, mộc cung khắc thổ cục vi nguy ngập, nhưng thẩm tra tùng bách mộc cùng trên vách đá thổ hai người không phân trở ngại, thả tùng bách mộc kiên trinh tới tính, thích đáng vi trên vách đá thổ sở theo như ỷ lại. Cho nên nhìn thấy đây vận vi như ý vận, lấy kiên cường ý chí, khai phá tiền cảnh, cổ kim mệnh lệ, có thật nhiều đi đây vận tức có thu hoạch người.

Nước chảy dài: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ phiêu sóng lớn, bôn tẩu, cũng chú ý vận rủi, như Khổng Tử tuyệt lương với trần, lập tức thi hành đây vận.

Cát trung kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Khả lần thứ hai khai sáng, tiếc là đã giới tuổi già. Chỉ dục anh mới, sàng chọn vật tư và máy móc đều có thể.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh tử ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi trên vách đá thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi tử kim ngưu.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi cát trung kim.

 
Cung mệnh tân sửu ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi trên vách đá thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi tử kim ngưu.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi cát trung kim.

 
Các vận biến hóa

Tử kim ngưu: vi cung khắc cục nguy ngập. Tử kim ngưu cũng có thể vi trên vách đá thổ chi đống lương, nhưng chỉ chiếc nhẫn kỳ không tệ. Đây mộc cùng trên vách đá thổ chi khí giai quy tàng, cần tạ người khác lực, mới là sở dụng, cho nên gặp nạn vận cũng có thể có thể, nên phòng quanh mình nhân sự.

Dưới chân núi hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Như ý vận, nhưng phi khả tích cực chi vận thế, tương đối an ổn mà thôi.

Cát trung kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Khả lần thứ hai khai sáng, tiếc là đã giới tuổi già. Chỉ dục anh mới, sàng chọn vật tư và máy móc đều có thể.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button