Nghiên cứu

12 Hạng người trên thế gian theo Vi Diệu Pháp trong Phật Giáo

Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) phân loại chúng sinh theo tiêu chuẩn tâm thức có 12 hạng như sau:

Nội dung chính

  ➢ Phàm Phu (Puthujjana)

  1. Người Khổ: Là hạng người Khổ Vô nhân (Không có 3 nhân thiện Vô Tham, Vô Sân, Vô Si) có ác nghiệp nặng, tái sinh bằng tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Bất Thiện nên chịu khổ ở 4 cõi ác giới: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và Asura (Quỷ thần ở cõi Tứ Thiên Vương, cõi người và địa ngục).

  Bạn đang xem: 12 Hạng người trên thế gian theo Vi Diệu Pháp trong Phật Giáo

  2. Người Lạc Vô Nhân: Là hạng chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Thiện. Họ là những người tàn tật bẩm sinh và một số thiên nhân ở cõi Tứ Thiên Vương. Phạm Thiên cõi Vô Tưởng tuy không có tâm nhưng thuộc loài này vì họ không ở cảnh khổ, nhưng lại tái tục bằng tâm quả vô nhân.

  3. Người Nhị Nhân: Là những người và thiên nhân Dục giới (có 2 nhân thiện Vô Tham, Vô Sân) tái sinh bằng 4 tâm Đại Quả Ly Trí. Họ là người nhanh nhạy trong đời sống thường nhật, nhưng không thể tu chứng Thiền, đắc Thánh.

  4. Người Tam Nhân: Là những người có đủ 3 nhân thiện Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, tái sinh bằng 4 tâm Đại quả hợp trí ở cõi người, Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Nếu đủ duyên lành, vị ấy có thể tu tập đắc Thiền, chứng Thánh

  có 3 dạng:

  – Tái sinh bằng tâm Tam Nhân nhưng không đắc gì.

  – Chỉ đắc được Thiền Định

  – Có thể đắc Thánh (có hoặc không đắc Thiền Định).

  Người đắc Thánh thường có thể đắc Thiền dễ dàng. Nhưng người đắc Thiền, chưa chắc có thể đắc Thánh.

  ➢ Thánh Nhân (Ariyapuggala)

  ✓ Người đắc Đạo

  5. Nhập Lưu Thánh Đạo;

  6. Nhất Lai Thánh Đạo

  7. Bất Lai Thánh Đạo;

  8. A La Hán Thánh Đạo

  Bậc Thánh Đạo chỉ tồn tại trong 1 sát na tâm, rồi trở thành bậc Thánh Quả nhưng vẫn kể là một hạng người. (1 giây = 10140 Sát na tâm, 1 Sát na thân = 17 Sát na tâm)

  ✓ Người đắc Quả

  9. Nhập Lưu Thánh Quả;

  10. Nhất Lai Thánh Quả

  11. Bất Lai Thánh Quả;

  12. A La Hán Thánh Quả

  Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

  Chuyên mục: Nghiên cứu

  Xem thêm 12 Hạng người trên thế gian theo Vi Diệu Pháp trong Phật Giáo

  Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) phân loại chúng sinh theo tiêu chuẩn tâm thức có 12 hạng như sau:

  Nội dung chính

   ➢ Phàm Phu (Puthujjana)

   1. Người Khổ: Là hạng người Khổ Vô nhân (Không có 3 nhân thiện Vô Tham, Vô Sân, Vô Si) có ác nghiệp nặng, tái sinh bằng tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Bất Thiện nên chịu khổ ở 4 cõi ác giới: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và Asura (Quỷ thần ở cõi Tứ Thiên Vương, cõi người và địa ngục).

   2. Người Lạc Vô Nhân: Là hạng chúng sinh tái tục bằng tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Thiện. Họ là những người tàn tật bẩm sinh và một số thiên nhân ở cõi Tứ Thiên Vương. Phạm Thiên cõi Vô Tưởng tuy không có tâm nhưng thuộc loài này vì họ không ở cảnh khổ, nhưng lại tái tục bằng tâm quả vô nhân.

   3. Người Nhị Nhân: Là những người và thiên nhân Dục giới (có 2 nhân thiện Vô Tham, Vô Sân) tái sinh bằng 4 tâm Đại Quả Ly Trí. Họ là người nhanh nhạy trong đời sống thường nhật, nhưng không thể tu chứng Thiền, đắc Thánh.

   4. Người Tam Nhân: Là những người có đủ 3 nhân thiện Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, tái sinh bằng 4 tâm Đại quả hợp trí ở cõi người, Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Nếu đủ duyên lành, vị ấy có thể tu tập đắc Thiền, chứng Thánh

   có 3 dạng:

   – Tái sinh bằng tâm Tam Nhân nhưng không đắc gì.

   – Chỉ đắc được Thiền Định

   – Có thể đắc Thánh (có hoặc không đắc Thiền Định).

   Người đắc Thánh thường có thể đắc Thiền dễ dàng. Nhưng người đắc Thiền, chưa chắc có thể đắc Thánh.

   ➢ Thánh Nhân (Ariyapuggala)

   ✓ Người đắc Đạo

   5. Nhập Lưu Thánh Đạo;

   6. Nhất Lai Thánh Đạo

   7. Bất Lai Thánh Đạo;

   8. A La Hán Thánh Đạo

   Bậc Thánh Đạo chỉ tồn tại trong 1 sát na tâm, rồi trở thành bậc Thánh Quả nhưng vẫn kể là một hạng người. (1 giây = 10140 Sát na tâm, 1 Sát na thân = 17 Sát na tâm)

   ✓ Người đắc Quả

   9. Nhập Lưu Thánh Quả;

   10. Nhất Lai Thánh Quả

   11. Bất Lai Thánh Quả;

   12. A La Hán Thánh Quả

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button