Tử vi

BÀN VỀ MỆNH CHỦ – THÂN CHỦ TRONG TỬ VI ĐẨU SỐ

Rất nhiều người khi xem xét lá số Tử vi, thường thắc mắc về 2 yếu tố Mệnh Chủ, Thân Chủ (trên lá số ghi là Sao chủ Mệnh, Sao chủ Thân). Để mà đi sâu vào phân tích 2 yếu tố này khá dài dòng và tốn nhiều giấy mực, nhưng trước hết thì hãy tìm hiểu khái niệm ban đầu của Thân Chủ, Mệnh chủ xem nó là gì.

Về cơ bản, thì nó là 2 yếu tố Phối Hợp, tức là nó không phát sinh các đối tượng mới, mà chỉ “gán” thêm chức năng cho các đối tượng vốn có của lá số.

Chữ Hán: Mệnh chủ = 命主,Thân chủ = 身主

Chữ CHỦ (主) = Coi giữ, Phụ trách, Thống lĩnh, Dẫn dắt.

+ Mệnh Chủ: Phép khởi an Mệnh chủ là căn cứ theo Vị trí an của cung Mệnh đương số để xác định:

Mệnh an tại Tý => Mệnh chủ là sao Tham Lang

Mệnh an tại Sửu => Mệnh chủ là sao Cự Môn

Mệnh an tại Dần => Mệnh chủ là sao Lộc Tồn

Mệnh an tại Mão => Mệnh chủ là sao Văn Khúc

Mệnh an tại Thìn => Mệnh chủ là sao Liêm Trinh

Mệnh an tại Tỵ => Mệnh chủ là sao Vũ Khúc

Mệnh an tại Ngọ => Mệnh chủ là sao Phá Quân

Mệnh an tại Mùi => Mệnh chủ là sao Vũ Khúc

Mệnh an tại Thân => Mệnh chủ là sao Liêm Trinh

Mệnh an tại Dậu => Mệnh chủ là sao Văn Khúc

Mệnh an tại Tuất => Mệnh chủ là sao Lộc Tồn

Mệnh an tại Hợi => Mệnh chủ là sao Cự Môn

+ Thân Chủ: Phép khởi an Thân Chủ là căn cứ vào Địa Chi của Năm sinh để xác định:

Sinh năm Tý => Thân chủ là sao Hỏa Tinh

Sinh năm Sửu => Thân chủ là sao Thiên tướng

Sinh năm Dần => Thân chủ là sao Thiên lương

Sinh năm Mão => Thân chủ là sao Thiên đồng

Sinh năm Thìn => Thân chủ là sao Văn xương

Sinh năm Tỵ => Thân chủ là sao Thiên cơ

Sinh năm Ngọ => Thân chủ là sao Linh tinh

Sinh năm Mùi => Thân chủ là sao Thiên tướng

Sinh năm Thân => Thân chủ là sao Thiên lương

Sinh năm Dậu => Thân chủ là sao Thiên đồng

Sinh năm Tuất => Thân chủ là sao Văn xương

Sinh năm Hợi => Thân chủ là sao Thiên cơ

+ Luận về Mệnh chủ và Thân chủ:

Vì là yếu tố được coi là Coi giữ, Phụ trách, Thống lĩnh, Dẫn dắt như đã nói bên trên, cho nên các nhà nghiên cứu coi đó là THỦ HỘ THẦN, tức là như một vị Thần hộ mệnh, hộ thân.

– Sao Mệnh thì chủ quản về Linh hồn, tinh thần, tư tưởng. Là gốc của sự thọ yểu, phú quý, bần tiện, sang hèn. Thuộc về Tiên Thiên.

– Sao Chủ Thân thì chủ về Thể xác, thân thể, sức khỏe, hành động. Là gốc của Khả năng con người, sự tu dưỡng học tập, liên quan đến Phúc đức, Âm trạch. Thuộc về Hậu Thiên.

Do xuất phát từ cách an cho nên dễ thấy rằng tuy cùng là từ Địa Chi mà ra, nhưng Mệnh Chủ là yếu tố liên quan đến CUNG vị tức là liên quan đến Địa Bàn 12 chi. Nó thuộc về TĨNH, chủ nên Thọ – Yểu, Quý – Tiện, còn Thân Chủ liên quan đến Niên sinh, tức là thuộc về ĐỘNG, chủ về Vinh-Nhục, Thăng-Trầm của đời người.

Khi Luận đoán tổng luận chung cuộc, thì nên tham khảo Mệnh chủ, Thân chủ để tham vấn thêm về Thọ – Yểu, Quý – Tiện, Vinh-Nhục, Thăng – Trầm của đời người.

Để có thể luận đoán chi tinh yếu, chúng ta cần đi sâu vào phân tích cụ thể cho từng sao Chủ Mệnh, sao Chủ Thân. Và thêm nữa, xem xét đến các vấn đề về Lưu cung, Lưu hạn khi gặp phải Thân Chủ, Mệnh Chủ để luận đoán…v.v..

Vì là yếu tố khá trọng yếu, cho nên Tử Vi Nam Phái rất coi trọng vấn đề về Mệnh Chủ, Thân Chủ. Người học Tử Vi Nam Phái đúng chuẩn mực, thì buộc phải biết về 2 yếu tố này.

Khi nào thời gian cho phép, sẽ xin chia sẻ cùng quý bạn.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: BÀN VỀ MỆNH CHỦ – THÂN CHỦ TRONG TỬ VI ĐẨU SỐ

Xem thêm BÀN VỀ MỆNH CHỦ - THÂN CHỦ TRONG TỬ VI ĐẨU SỐ

Rất nhiều người khi xem xét lá số Tử vi, thường thắc mắc về 2 yếu tố Mệnh Chủ, Thân Chủ (trên lá số ghi là Sao chủ Mệnh, Sao chủ Thân). Để mà đi sâu vào phân tích 2 yếu tố này khá dài dòng và tốn nhiều giấy mực, nhưng trước hết thì hãy tìm hiểu khái niệm ban đầu của Thân Chủ, Mệnh chủ xem nó là gì.

Về cơ bản, thì nó là 2 yếu tố Phối Hợp, tức là nó không phát sinh các đối tượng mới, mà chỉ “gán” thêm chức năng cho các đối tượng vốn có của lá số.

Chữ Hán: Mệnh chủ = 命主,Thân chủ = 身主

Chữ CHỦ (主) = Coi giữ, Phụ trách, Thống lĩnh, Dẫn dắt.

+ Mệnh Chủ: Phép khởi an Mệnh chủ là căn cứ theo Vị trí an của cung Mệnh đương số để xác định:

Mệnh an tại Tý => Mệnh chủ là sao Tham Lang

Mệnh an tại Sửu => Mệnh chủ là sao Cự Môn

Mệnh an tại Dần => Mệnh chủ là sao Lộc Tồn

Mệnh an tại Mão => Mệnh chủ là sao Văn Khúc

Mệnh an tại Thìn => Mệnh chủ là sao Liêm Trinh

Mệnh an tại Tỵ => Mệnh chủ là sao Vũ Khúc

Mệnh an tại Ngọ => Mệnh chủ là sao Phá Quân

Mệnh an tại Mùi => Mệnh chủ là sao Vũ Khúc

Mệnh an tại Thân => Mệnh chủ là sao Liêm Trinh

Mệnh an tại Dậu => Mệnh chủ là sao Văn Khúc

Mệnh an tại Tuất => Mệnh chủ là sao Lộc Tồn

Mệnh an tại Hợi => Mệnh chủ là sao Cự Môn

+ Thân Chủ: Phép khởi an Thân Chủ là căn cứ vào Địa Chi của Năm sinh để xác định:

Sinh năm Tý => Thân chủ là sao Hỏa Tinh

Sinh năm Sửu => Thân chủ là sao Thiên tướng

Sinh năm Dần => Thân chủ là sao Thiên lương

Sinh năm Mão => Thân chủ là sao Thiên đồng

Sinh năm Thìn => Thân chủ là sao Văn xương

Sinh năm Tỵ => Thân chủ là sao Thiên cơ

Sinh năm Ngọ => Thân chủ là sao Linh tinh

Sinh năm Mùi => Thân chủ là sao Thiên tướng

Sinh năm Thân => Thân chủ là sao Thiên lương

Sinh năm Dậu => Thân chủ là sao Thiên đồng

Sinh năm Tuất => Thân chủ là sao Văn xương

Sinh năm Hợi => Thân chủ là sao Thiên cơ

+ Luận về Mệnh chủ và Thân chủ:

Vì là yếu tố được coi là Coi giữ, Phụ trách, Thống lĩnh, Dẫn dắt như đã nói bên trên, cho nên các nhà nghiên cứu coi đó là THỦ HỘ THẦN, tức là như một vị Thần hộ mệnh, hộ thân.

– Sao Mệnh thì chủ quản về Linh hồn, tinh thần, tư tưởng. Là gốc của sự thọ yểu, phú quý, bần tiện, sang hèn. Thuộc về Tiên Thiên.

– Sao Chủ Thân thì chủ về Thể xác, thân thể, sức khỏe, hành động. Là gốc của Khả năng con người, sự tu dưỡng học tập, liên quan đến Phúc đức, Âm trạch. Thuộc về Hậu Thiên.

Do xuất phát từ cách an cho nên dễ thấy rằng tuy cùng là từ Địa Chi mà ra, nhưng Mệnh Chủ là yếu tố liên quan đến CUNG vị tức là liên quan đến Địa Bàn 12 chi. Nó thuộc về TĨNH, chủ nên Thọ – Yểu, Quý – Tiện, còn Thân Chủ liên quan đến Niên sinh, tức là thuộc về ĐỘNG, chủ về Vinh-Nhục, Thăng-Trầm của đời người.

Khi Luận đoán tổng luận chung cuộc, thì nên tham khảo Mệnh chủ, Thân chủ để tham vấn thêm về Thọ – Yểu, Quý – Tiện, Vinh-Nhục, Thăng – Trầm của đời người.

Để có thể luận đoán chi tinh yếu, chúng ta cần đi sâu vào phân tích cụ thể cho từng sao Chủ Mệnh, sao Chủ Thân. Và thêm nữa, xem xét đến các vấn đề về Lưu cung, Lưu hạn khi gặp phải Thân Chủ, Mệnh Chủ để luận đoán…v.v..

Vì là yếu tố khá trọng yếu, cho nên Tử Vi Nam Phái rất coi trọng vấn đề về Mệnh Chủ, Thân Chủ. Người học Tử Vi Nam Phái đúng chuẩn mực, thì buộc phải biết về 2 yếu tố này.

Khi nào thời gian cho phép, sẽ xin chia sẻ cùng quý bạn.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button