Tử vi

Cái gì là không bàn mà hợp ý nhau

Tam phương tứ chính là tam hợp hòa đối cung. Trừ cái này tam hợp ngoại, còn nữa lục hợp, cũng chính là không bàn mà hợp ý nhau.

Cây thập nhị cung ở giữa đồng dạng điều thụ trung tuyến, mà đến đây tuyến làm trung tâm, đối xứng với nhau đấy hai cái cung vị chính là không bàn mà hợp ý nhau cung. Tổng cộng có sáu tổ, do đó kêu lục hợp.

 

Không bàn mà hợp ý nhau đấy cách dùng, truyền lưu trong tử vi đẩu số dùng không được nhiều, nhưng ở mười tám tử vi lưới giáo trình ở bên trong, chúng ta sẽ thường dùng đến. Do đó giao trước đãi hạ xuống không bàn mà hợp ý nhau đấy hàm nghĩa.

src=/upfiles/image/2014/07/08/201407080555565522.jpg(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cái gì là không bàn mà hợp ý nhau

Không bàn mà hợp ý nhau ( lục hợp ) đấy hàm nghĩa

Tam phương tứ chính là tam hợp hòa đối cung. Trừ cái này tam hợp ngoại, còn nữa lục hợp, cũng chính là không bàn mà hợp ý nhau.

Cây thập nhị cung ở giữa đồng dạng điều thụ trung tuyến, mà đến đây tuyến làm trung tâm, đối xứng với nhau đấy hai cái cung vị chính là không bàn mà hợp ý nhau cung. Tổng cộng có sáu tổ, do đó kêu lục hợp.

 

Không bàn mà hợp ý nhau đấy cách dùng, truyền lưu trong tử vi đẩu số dùng không được nhiều, nhưng ở mười tám tử vi lưới giáo trình ở bên trong, chúng ta sẽ thường dùng đến. Do đó giao trước đãi hạ xuống không bàn mà hợp ý nhau đấy hàm nghĩa.

src=/upfiles/image/2014/07/08/201407080555565522.jpg(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button