Tử vi

Cung tật ách tứ hóa đến mặt khác cung vị hiện ra nội tâm cùng ngoại giới quan hệ

Cung tật ách can cung tứ hóa chí mạng thiên

Cung tật ách hóa lộc nhập mệnh thiên, trong lòng có việc, chỉ cần có rãnh rỗi, liền dễ dàng biểu đạt ra ngoài.

Cung tật ách hóa quyền nhập mệnh thiên, tật ách hóa quyền nhập mệnh, quyền vi nhỏ kị, do đó cũng thế tâm tính như một, nghĩ sao nói vậy, nhanh mồm nhanh miệng nhân. Tật ách hóa quyền chủ thiên, thể xác và tinh thần thường phải lái ra ngoài triển khai, không mừng buồn tọa trong nhà.

Bạn đang xem: Cung tật ách tứ hóa đến mặt khác cung vị hiện ra nội tâm cùng ngoại giới quan hệ

Tật ách hóa khoa nhập mệnh thiên, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung tật ách hóa lộc nhập mệnh thiên giải thích là được.

Tật ách hóa kị nhập mệnh cung, tâm tính như một, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy.

Tật ách hóa kị nhập di chuyển, nhập di chuyển tức hướng mệnh, thể xác và tinh thần không đợi được người.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới huynh nô

Cung tật ách hóa lộc nhập huynh nô, là quan tâm chúng sinh nhân. Cung tật ách hóa quyền nhập huynh nô, trong lòng bao giờ cũng muốn khai sáng cùng chúng sinh chuyện có liên quan đến, ngươi nghĩ thân tâm quyền đều giao cho chúng sinh, là biết làm chút chuyện gì? Chúng sinh một có yêu cầu, nghĩa bất dung từ. Cung tật ách hóa khoa nhập huynh nô, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Cung tật ách hóa kị nhập huynh nô, tâm đeo chúng sinh, vi huynh ưu phiền là bạn sầu.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới phu Quan

Cung tật ách hóa lộc nhập phu Quan, thể xác và tinh thần chú ý Quan lộc. Tật ách hóa lộc nhập vợ chồng, thể xác và tinh thần chú ý phối ngẫu hoặc khác phái. Tật ách hóa quyền nhập phu Quan, thể xác và tinh thần giao cho Quan lộc; tật ách hóa quyền nhập vợ chồng, thể xác và tinh thần giao cho phối ngẫu, lấy phối ngẫu vi tôn. Cung tật ách hóa khoa nhập phu Quan, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Tật ách hóa kị nhập phu Quan, thể xác và tinh thần ứng phó Quan lộc; tật ách hóa kị nhập vợ chồng, quan tâm phối ngẫu.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới tử điền

Tật ách Quan hóa lộc nhập tử điền, thể xác và tinh thần chú ý gia đình; tật ách hóa lộc nhập đứa con, thể xác và tinh thần chú ý đứa con. Cung tật ách hóa quyền nhập tử điền, thể xác và tinh thần chuyên chú khai sáng điền trạch; tật ách hóa quyền nhập đứa con, thể xác và tinh thần chuyên chú ta đấy tiểu hài tử. Cung tật ách hóa khoa nhập tử điền, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Tật ách hóa kị nhập tử điền, thể xác và tinh thần ứng phó địa lo cho gia đình; tật ách hóa kị nhập đứa con, thể xác và tinh thần ứng phó địa cố đứa con.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới tài phúc

Cung tật ách hóa lộc nhập tài phúc, quan tâm tiền tài. Nữ mệnh nếu cung tật ách hóa kị nhập Quan lộc, hóa lộc nhập tiền tài, lại phùng đào hoa, bị nhập phong trần. Cung tật ách hóa quyền nhập tài phúc, thể xác và tinh thần chuyên chú khai sáng tiền tài. Cung tật ách hóa khoa nhập tài phúc, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Cung tật ách hóa kị nhập tài phúc, nội tâm quan tâm tiền tài.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới cha mẹ

Cung tật ách hóa lộc nhập cha mẹ, quan tâm cha mẹ. Cung tật ách hóa quyền nhập cha mẹ, nội tâm tương đương tôn trọng cha mẹ cập trưởng bối. Tật ách hóa khoa nhập cha mẹ, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Cung tật ách hóa kị nhập cha mẹ, thân thể không tốt lúc, tức ảnh hưởng cảm xúc, cảm xúc nếu chịu ảnh hưởng, lại đảo lại ảnh hưởng thân thể, như thế tuần hoàn ác tính. Do đó, có đây điều kiện người, thân thể một có chút không khỏe, lấy cảm xúc trấn, nhường cảm xúc bị vây tốt bụng giai đoạn, tật bệnh rất dễ dàng tốt.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung tật ách tứ hóa đến mặt khác cung vị hiện ra nội tâm cùng ngoại giới quan hệ

Cung tật ách can cung tứ hóa chí mạng thiên

Cung tật ách hóa lộc nhập mệnh thiên, trong lòng có việc, chỉ cần có rãnh rỗi, liền dễ dàng biểu đạt ra ngoài.

Cung tật ách hóa quyền nhập mệnh thiên, tật ách hóa quyền nhập mệnh, quyền vi nhỏ kị, do đó cũng thế tâm tính như một, nghĩ sao nói vậy, nhanh mồm nhanh miệng nhân. Tật ách hóa quyền chủ thiên, thể xác và tinh thần thường phải lái ra ngoài triển khai, không mừng buồn tọa trong nhà.

Tật ách hóa khoa nhập mệnh thiên, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung tật ách hóa lộc nhập mệnh thiên giải thích là được.

Tật ách hóa kị nhập mệnh cung, tâm tính như một, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy.

Tật ách hóa kị nhập di chuyển, nhập di chuyển tức hướng mệnh, thể xác và tinh thần không đợi được người.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới huynh nô

Cung tật ách hóa lộc nhập huynh nô, là quan tâm chúng sinh nhân. Cung tật ách hóa quyền nhập huynh nô, trong lòng bao giờ cũng muốn khai sáng cùng chúng sinh chuyện có liên quan đến, ngươi nghĩ thân tâm quyền đều giao cho chúng sinh, là biết làm chút chuyện gì? Chúng sinh một có yêu cầu, nghĩa bất dung từ. Cung tật ách hóa khoa nhập huynh nô, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Cung tật ách hóa kị nhập huynh nô, tâm đeo chúng sinh, vi huynh ưu phiền là bạn sầu.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới phu Quan

Cung tật ách hóa lộc nhập phu Quan, thể xác và tinh thần chú ý Quan lộc. Tật ách hóa lộc nhập vợ chồng, thể xác và tinh thần chú ý phối ngẫu hoặc khác phái. Tật ách hóa quyền nhập phu Quan, thể xác và tinh thần giao cho Quan lộc; tật ách hóa quyền nhập vợ chồng, thể xác và tinh thần giao cho phối ngẫu, lấy phối ngẫu vi tôn. Cung tật ách hóa khoa nhập phu Quan, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Tật ách hóa kị nhập phu Quan, thể xác và tinh thần ứng phó Quan lộc; tật ách hóa kị nhập vợ chồng, quan tâm phối ngẫu.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới tử điền

Tật ách Quan hóa lộc nhập tử điền, thể xác và tinh thần chú ý gia đình; tật ách hóa lộc nhập đứa con, thể xác và tinh thần chú ý đứa con. Cung tật ách hóa quyền nhập tử điền, thể xác và tinh thần chuyên chú khai sáng điền trạch; tật ách hóa quyền nhập đứa con, thể xác và tinh thần chuyên chú ta đấy tiểu hài tử. Cung tật ách hóa khoa nhập tử điền, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Tật ách hóa kị nhập tử điền, thể xác và tinh thần ứng phó địa lo cho gia đình; tật ách hóa kị nhập đứa con, thể xác và tinh thần ứng phó địa cố đứa con.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới tài phúc

Cung tật ách hóa lộc nhập tài phúc, quan tâm tiền tài. Nữ mệnh nếu cung tật ách hóa kị nhập Quan lộc, hóa lộc nhập tiền tài, lại phùng đào hoa, bị nhập phong trần. Cung tật ách hóa quyền nhập tài phúc, thể xác và tinh thần chuyên chú khai sáng tiền tài. Cung tật ách hóa khoa nhập tài phúc, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Cung tật ách hóa kị nhập tài phúc, nội tâm quan tâm tiền tài.

Cung tật ách can cung tứ hóa tới cha mẹ

Cung tật ách hóa lộc nhập cha mẹ, quan tâm cha mẹ. Cung tật ách hóa quyền nhập cha mẹ, nội tâm tương đương tôn trọng cha mẹ cập trưởng bối. Tật ách hóa khoa nhập cha mẹ, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích. Cung tật ách hóa kị nhập cha mẹ, thân thể không tốt lúc, tức ảnh hưởng cảm xúc, cảm xúc nếu chịu ảnh hưởng, lại đảo lại ảnh hưởng thân thể, như thế tuần hoàn ác tính. Do đó, có đây điều kiện người, thân thể một có chút không khỏe, lấy cảm xúc trấn, nhường cảm xúc bị vây tốt bụng giai đoạn, tật bệnh rất dễ dàng tốt.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button