Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 8

G. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 8

< bản mạng lệ dương nam âm lịch canh tử (1960) năm 2 nguyệt 24 ngày giờ mão hỏa lục cục thất tinh ở tật ( quý chưa ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

Hộ pháp 370

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 8

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( canh thìn ) tọa thiên cơ thiên lương cơ lương hòa hợp đàm lính

Quan lộc canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Sự nghiệp cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

[ bản quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

Can của quan hóa lộc nhập phúc chiếu tài biểu hiện sự nghiệp tài lợi nhuận không tệ có thể kiếm tiền

[ bản quan ] can canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) đây hóa tượng

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh nãi là cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Can của quan khoa nhập mệnh < mệnh là Quan tới tài > biểu hiện sự nghiệp có thể kiếm tiền có thể có thành tựu khoa danh

Nhưng cần lưu ý can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh nếu thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ] hình thành ( mệnh làm kị trùng [ đại quan ]) sợ là sự nghiệp không lành giống

< tiến thêm một bước quan sát > :

Phát xạ cung [ bản quan ] trùng điệp [ đại phúc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

[ bản quan ]/[ đại phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) phùng thái âm sinh khoa tự hóa quyền

Sinh khoa khả giải kị đây thì không làm hung

Đây hóa tượng [ bản quan ]/[ đại phúc ] vì ngã cung hóa lộc nhập [ bản phúc ] hóa kị nhập [ bản mạng ] cùng nhập ngã cung

Thật xấu đều là mệnh chủ tự thân việc không đề cập người khác

Nói rõ mệnh chủ đây hạn theo đuổi việc của mình nghiệp đấy lý tưởng muốn trở nên công tác hoàn cảnh mà thôi

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ]( giáp thân ) cung vô chính diệu lộc tồn + địa không đối cung [ bản phúc ]( mậu dần ) thái dương lộc năm sinh cự môn

[ bản tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất dậu ) đối cung [ bổn điền ]( mình mão )

<[ âm dương điên đảo pháp ] quan sát >

[ bổn điền ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ] cũng biết thích hợp buôn bán có lời tài kinh tài chính phương diện tới tài

[ bản tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng phá thái dương lộc năm sinh song kị từ trùng [ bản cung tài bạch ]

Lưu ý thuận hành thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( canh thìn ) [ đại quan ] trùng điệp [ bản tài ]

Đây hạn sự nghiệp tất nhiên có tài chính tư kim đấy làm phức tạp

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) phùng vũ khúc sinh quyền chiếu [ bản tật ]/[ Quan tới điền ]

Biểu hiện đại hạn này đắc ý phi phàm

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản phu ]

Đây hóa tượng bày công tác phí tâm bận rộn mà không có xong

Trùng [ bản phu ] biểu hiện 1. Đây hạn còn không nghĩ kết hôn

Hoặc 2. Đúng là kết hôn cũng hội nhân sự nghiệp bận rộn mà lạnh rơi phối ngẫu

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( nhâm ngọ ) cung vô chính diệu

[ bản quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền

Trùng [ bản thiên ]( nhâm ngọ )/[ đại quan ] bằng [ bản quan ] hóa kị trùng [ đại quan ] với sự nghiệp bất lợi giống

< tiến thêm một bước quan sát > :

Phát xạ cung [ bản quan ] trùng điệp [ đại phúc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

[ bản quan ]/[ đại phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) phùng thái âm sinh khoa tự hóa quyền

Sinh khoa khả giải kị đây thì không làm hung

Đây hóa tượng [ bản quan ]/[ đại phúc ] vì ngã cung hóa lộc nhập [ bản phúc ] hóa kị nhập [ bản mạng ] cùng nhập ngã cung

Thật xấu đều là mệnh chủ tự thân việc không đề cập người khác

Nói rõ mệnh chủ đây hạn theo đuổi việc của mình nghiệp đấy lý tưởng muốn trở nên công tác hoàn cảnh mà thôi

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh thìn )

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại huynh ] phùng vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc

Trùng [ bản tật ]( quý chưa ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện trong công tác cùng thủ trưởng cùng sài có điều ích lợi xung đột

Trùng [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] cũng biểu hiện đối với công tác ( sự nghiệp ) hoàn cảnh không quá hài lòng

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ bản quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

Thuộc [ lộc ra ] không biết quý trọng

[ lưu mệnh 27] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

Nhân [ bản quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ]

[ lưu quan 27] ở [ bản thiên ] gặp [ bản quan ] hóa kị trùng lấy lớn ( bản quan ) trùng nhỏ ( lưu quan )

Cho nên năm này công việc / sự nghiệp sẽ có dao động biến động ( mệnh chủ nghĩ điều tân đơn vị )

b. ) quan sát [ lưu quan ]

c. ) quan sát [ lưu tài ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 8

G. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 8

< bản mạng lệ dương nam âm lịch canh tử (1960) năm 2 nguyệt 24 ngày giờ mão hỏa lục cục thất tinh ở tật ( quý chưa ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

Hộ pháp 370

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( canh thìn ) tọa thiên cơ thiên lương cơ lương hòa hợp đàm lính

Quan lộc canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Sự nghiệp cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

[ bản quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

Can của quan hóa lộc nhập phúc chiếu tài biểu hiện sự nghiệp tài lợi nhuận không tệ có thể kiếm tiền

[ bản quan ] can canh thái âm hóa khoa thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) đây hóa tượng

Can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh nãi là cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Can của quan khoa nhập mệnh < mệnh là Quan tới tài > biểu hiện sự nghiệp có thể kiếm tiền có thể có thành tựu khoa danh

Nhưng cần lưu ý can của quan phi hóa kỵ nhập mệnh nếu thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ] hình thành ( mệnh làm kị trùng [ đại quan ]) sợ là sự nghiệp không lành giống

< tiến thêm một bước quan sát > :

Phát xạ cung [ bản quan ] trùng điệp [ đại phúc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

[ bản quan ]/[ đại phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) phùng thái âm sinh khoa tự hóa quyền

Sinh khoa khả giải kị đây thì không làm hung

Đây hóa tượng [ bản quan ]/[ đại phúc ] vì ngã cung hóa lộc nhập [ bản phúc ] hóa kị nhập [ bản mạng ] cùng nhập ngã cung

Thật xấu đều là mệnh chủ tự thân việc không đề cập người khác

Nói rõ mệnh chủ đây hạn theo đuổi việc của mình nghiệp đấy lý tưởng muốn trở nên công tác hoàn cảnh mà thôi

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ]( giáp thân ) cung vô chính diệu lộc tồn + địa không đối cung [ bản phúc ]( mậu dần ) thái dương lộc năm sinh cự môn

[ bản tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất dậu ) đối cung [ bổn điền ]( mình mão )

<[ âm dương điên đảo pháp ] quan sát >

[ bổn điền ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ] cũng biết thích hợp buôn bán có lời tài kinh tài chính phương diện tới tài

[ bản tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng phá thái dương lộc năm sinh song kị từ trùng [ bản cung tài bạch ]

Lưu ý thuận hành thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( canh thìn ) [ đại quan ] trùng điệp [ bản tài ]

Đây hạn sự nghiệp tất nhiên có tài chính tư kim đấy làm phức tạp

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) phùng vũ khúc sinh quyền chiếu [ bản tật ]/[ Quan tới điền ]

Biểu hiện đại hạn này đắc ý phi phàm

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ bản phu ]

Đây hóa tượng bày công tác phí tâm bận rộn mà không có xong

Trùng [ bản phu ] biểu hiện 1. Đây hạn còn không nghĩ kết hôn

Hoặc 2. Đúng là kết hôn cũng hội nhân sự nghiệp bận rộn mà lạnh rơi phối ngẫu

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( nhâm ngọ ) cung vô chính diệu

[ bản quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền

Trùng [ bản thiên ]( nhâm ngọ )/[ đại quan ] bằng [ bản quan ] hóa kị trùng [ đại quan ] với sự nghiệp bất lợi giống

< tiến thêm một bước quan sát > :

Phát xạ cung [ bản quan ] trùng điệp [ đại phúc ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

[ bản quan ]/[ đại phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) phùng thái âm sinh khoa tự hóa quyền

Sinh khoa khả giải kị đây thì không làm hung

Đây hóa tượng [ bản quan ]/[ đại phúc ] vì ngã cung hóa lộc nhập [ bản phúc ] hóa kị nhập [ bản mạng ] cùng nhập ngã cung

Thật xấu đều là mệnh chủ tự thân việc không đề cập người khác

Nói rõ mệnh chủ đây hạn theo đuổi việc của mình nghiệp đấy lý tưởng muốn trở nên công tác hoàn cảnh mà thôi

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh thìn )

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại huynh ] phùng vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc

Trùng [ bản tật ]( quý chưa ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện trong công tác cùng thủ trưởng cùng sài có điều ích lợi xung đột

Trùng [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] cũng biểu hiện đối với công tác ( sự nghiệp ) hoàn cảnh không quá hài lòng

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ bản quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

Thuộc [ lộc ra ] không biết quý trọng

[ lưu mệnh 27] đi vào [ bản phúc ]( mậu dần ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

Nhân [ bản quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ]

[ lưu quan 27] ở [ bản thiên ] gặp [ bản quan ] hóa kị trùng lấy lớn ( bản quan ) trùng nhỏ ( lưu quan )

Cho nên năm này công việc / sự nghiệp sẽ có dao động biến động ( mệnh chủ nghĩ điều tân đơn vị )

b. ) quan sát [ lưu quan ]

c. ) quan sát [ lưu tài ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button