Tử vi

Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình tới diễn dịch

Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình :

Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại nạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa

Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung gia dĩ tống hợp phán đoán

Bạn đang xem: Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình tới diễn dịch

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( mậu tử ) phùng thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] lộc chiếu [ đại huynh ] trùng điệp [ đại quan nhanh ]

Tượng này nói rõ mệnh chủ theo đuổi tài lợi nhuận lấy thân thể lực đi thả mệnh chủ cùng nhóm bạn tài lợi nhuận nhiều

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn tài ] trùng [ đại phúc ]

Tượng này nói rõ đây hạn sợ cùng nhóm bạn ( bản Huynh ) giữa e rằng sẽ nhân kế hoạch thất sách tạo thành tài vật tổn thất lớn thương đầu óc

Hoặc nói đây hạn có thể phạm tiểu nhân sự nghiệp gặp tổn thất mà thương thần ( trùng [ đại phúc ])

[ thứ năm đại nạn ] trùng điệp [ bản quan ]( ất dậu ) phùng liêm trinh phá quân văn xương + kình dương

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện đây hạn cùng chúng sinh chi đầu tư sẽ có tài lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại quan ] nói rõ mệnh chủ đây hạn việc nghiệp có thể bồng bột phát triển

Hơn nữa mệnh chủ tự thân cũng có thăng thiên biến động tới [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ nhà đình có tha mài vấn đề sẽ có phiền tâm chuyện [ thùy tượng ]

[ cánh đồng ] tọa [ khoa kị tha mài ] biểu hiện công ty nội bộ không hề bị giải quyết việc việc này tất cùng mệnh chủ liên quan đến ( bản tật )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền ở [ cánh đồng ] biểu hiện công ty nội sẽ có thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận ( tự hóa quyền )

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ tổ phụ ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại tật ] lộc nhập đại nạn phụ tật tuyến biểu hiện đắc lợi

[ bản quan ] làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ] Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền

Cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

[ lộc chuyển kị ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

// ]]>

Lưu ý năm xưa đi vào [ bản tật ] hoặc [ bản phụ ] năm này sợ biến hoại

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] trùng [ thái tử ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] này là [ phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí ] biểu hiện biến động

[ bổn điền ] làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ bản phụ ] biểu hiện hình tượng chịu đựng

[ kị chuyển lộc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) đây lộc là nhân

[ kị chuyển kị ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] đây kị là quả mệnh chủ cùng huynh đệ bạn tốt phản bội

Nói rõ [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản Huynh ] sự nghiệp của mệnh chủ nhờ vả bằng hữu tương trợ mà [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử _

[ bản tật ] mậu làm chuyển kị thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] nói rõ bằng hữu nhân tài mà sống biến

[ thứ sáu đại hạn ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất ) cung vô chính diệu phùng địa không

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp thuận lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ cánh đồng ] nói rõ đây hạn trong nhà tài lộc đầy đặn đầy đủ

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ thân thể cùng phúc khí sẽ có thoát mài phiền não tới [ thùy tượng ]

Lưu ý [ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

[ bản phu ]( mình mão ) trùng điệp [ lớn nô ] chịu trùng [ nhất khí tử chi vị trí ] chịu trùng nên nhiều tu phúc làm trọng

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại phúc ] lộc nhập đại nạn tài phúc tuyến biểu hiện mệnh chủ vẫn nghĩ duy trì nguyên lai công việc ( sự nghiệp )

[ bản nô ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ]

Nô làm hóa lộc nhập tật bằng hữu thực quan tâm thả chiếu cố mệnh chủ đấy thân ( nếu không phùng tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa )

Nô làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Song kị trùng phụ < cha mẹ là nô tới tài > chúng sinh tổn tài

[ đại quan ] ở [ vở ]( mậu dần ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ] trái lại trùng [ thiên mệnh ]

Tượng này sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên ( sự nghiệp vận khí không tốt )

< huynh đệ là tật tới Quan > ( thân thể khí số vị ) tử làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện thân có nạn

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ đại huynh ]

[ bản nô ] làm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

// ]]>

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình tới diễn dịch

Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình :

Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại nạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa

Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung gia dĩ tống hợp phán đoán

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( mậu tử ) phùng thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] lộc chiếu [ đại huynh ] trùng điệp [ đại quan nhanh ]

Tượng này nói rõ mệnh chủ theo đuổi tài lợi nhuận lấy thân thể lực đi thả mệnh chủ cùng nhóm bạn tài lợi nhuận nhiều

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn tài ] trùng [ đại phúc ]

Tượng này nói rõ đây hạn sợ cùng nhóm bạn ( bản Huynh ) giữa e rằng sẽ nhân kế hoạch thất sách tạo thành tài vật tổn thất lớn thương đầu óc

Hoặc nói đây hạn có thể phạm tiểu nhân sự nghiệp gặp tổn thất mà thương thần ( trùng [ đại phúc ])

[ thứ năm đại nạn ] trùng điệp [ bản quan ]( ất dậu ) phùng liêm trinh phá quân văn xương + kình dương

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện đây hạn cùng chúng sinh chi đầu tư sẽ có tài lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại quan ] nói rõ mệnh chủ đây hạn việc nghiệp có thể bồng bột phát triển

Hơn nữa mệnh chủ tự thân cũng có thăng thiên biến động tới [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ nhà đình có tha mài vấn đề sẽ có phiền tâm chuyện [ thùy tượng ]

[ cánh đồng ] tọa [ khoa kị tha mài ] biểu hiện công ty nội bộ không hề bị giải quyết việc việc này tất cùng mệnh chủ liên quan đến ( bản tật )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền ở [ cánh đồng ] biểu hiện công ty nội sẽ có thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận ( tự hóa quyền )

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ tổ phụ ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại tật ] lộc nhập đại nạn phụ tật tuyến biểu hiện đắc lợi

[ bản quan ] làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ] Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền

Cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

[ lộc chuyển kị ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

// ]]>

Lưu ý năm xưa đi vào [ bản tật ] hoặc [ bản phụ ] năm này sợ biến hoại

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] trùng [ thái tử ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] này là [ phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí ] biểu hiện biến động

[ bổn điền ] làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ bản phụ ] biểu hiện hình tượng chịu đựng

[ kị chuyển lộc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) đây lộc là nhân

[ kị chuyển kị ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] đây kị là quả mệnh chủ cùng huynh đệ bạn tốt phản bội

Nói rõ [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản Huynh ] sự nghiệp của mệnh chủ nhờ vả bằng hữu tương trợ mà [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử _

[ bản tật ] mậu làm chuyển kị thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] nói rõ bằng hữu nhân tài mà sống biến

[ thứ sáu đại hạn ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất ) cung vô chính diệu phùng địa không

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp thuận lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ cánh đồng ] nói rõ đây hạn trong nhà tài lộc đầy đặn đầy đủ

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ thân thể cùng phúc khí sẽ có thoát mài phiền não tới [ thùy tượng ]

Lưu ý [ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

[ bản phu ]( mình mão ) trùng điệp [ lớn nô ] chịu trùng [ nhất khí tử chi vị trí ] chịu trùng nên nhiều tu phúc làm trọng

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại phúc ] lộc nhập đại nạn tài phúc tuyến biểu hiện mệnh chủ vẫn nghĩ duy trì nguyên lai công việc ( sự nghiệp )

[ bản nô ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ]

Nô làm hóa lộc nhập tật bằng hữu thực quan tâm thả chiếu cố mệnh chủ đấy thân ( nếu không phùng tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa )

Nô làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Song kị trùng phụ < cha mẹ là nô tới tài > chúng sinh tổn tài

[ đại quan ] ở [ vở ]( mậu dần ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ] trái lại trùng [ thiên mệnh ]

Tượng này sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên ( sự nghiệp vận khí không tốt )

< huynh đệ là tật tới Quan > ( thân thể khí số vị ) tử làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện thân có nạn

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ đại huynh ]

[ bản nô ] làm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

// ]]>

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button