Tử vi

Luận tài vận tới hiểu dịch 2

Luận tài vận tới hiểu dịch 2

Âm lịch Đinh Mùi (1967) năm 4 nguyệt 7 ngày giờ ngọ âm nam kim 4 cục cầm tinh dương hộ pháp 122

A. Luận tài vận luận tài vận lấy [ cung tài bạch cung tài bạch ] tứ hóa quan sát tứ hóa quan sát

Bạn đang xem: Luận tài vận tới hiểu dịch 2

Quan sát [ cung tài bạch ]( Đinh Mùi ) tọa thiên lương + tả phụ hữu bật kình dương

Tài can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( quý mão ) phùng thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa cấu thành [ điệp ra lộc ] thuộc lộc ra

Tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất tị ) gặp cự môn sinh kỵ + không kiếp đà la song kị trùng [ bản mạng ]

Đây hóa tượng biểu hiện tài cùng mệnh chủ không duyên hơn nữa khi tiến vào đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( Đinh Mùi )

Liền hình thành [ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bản mạng ] lấy nhỏ trùng lớn này nạn tất trọng đây hạn tất nhiên thực thảm

B. Luận tài vận luận tài vận lấy [ đại nạn tài bạch đại nạn tài bạch ]( quý mão ) phùng thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa + đốm lửa

Âm nam đại nạn đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( mậu thân ) phùng thất sát + âm sát

Bản hạn phùng [ sát phá lang ] thả trùng điệp [ vở ] bởi vậy đây hạn biến động lớn này đầu tư âm mưu tâm tham sắc dục nhu cầu các loại

Tất nhiên đặc biệt cường ( nếu có chút tiền tất nhiên hội đi mua xuân hoa đào hưởng thụ nhạc )

1. Lưu ý [ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp [ thái tử ] gặp cự môn sinh kỵ [ lộc nhập không cuối cùng động ]

Nói rõ mệnh chủ đây hạn bên ngoài tất nhiên bốn phía phấn đấu hoa đào không tận ( cự môn hóa lộc ẩn ngậm thị phi tất nhiều )

Xem [ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) < văn xương biểu hiện văn thư tờ giấy các loại >

Này phỏng đoán mệnh chủ đây hạn có thể kinh doanh cùng văn thư tương quan chuyến đi nghiệp tỷ như xuất bản bổ tập võng lộ trưng tín

Hoặc là buôn lậu cờ bạc xổ số đi lừa các loại

[ kị chuyển lộc ] nô làm giáp nô làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ] gặp liêm trinh tự hóa kị hình thành [ lộc kị ]

Trùng [ bản phụ ] ẩn ngậm là phát tài mà du đi pháp luật bên cạnh hoặc xúc phạm pháp luật nhạ quan tòa

[ kị chuyển kị ] nô làm giáp nô làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( tân hợi ) gặp thái dương tự hóa quyền

[ quyền kị dây dưa ] e rằng có lao ngục tới nạn ( thái dương hóa kị không được lộ ra thiên nhật )

2. Xem [ thiên mệnh ] ở [ vở ]( mậu thân ) thứ tư hóa lộc kị tới rơi cung :

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng [ bản tài ]/[ đại huynh ]

[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bản tài ] mệnh chủ đấy dưỡng tới tài bị xâm phạm

[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ đại huynh ] < đại huynh là lớn tài tới điền > đại nạn tài khố bị trùng phá

3. Xem [ đại quan ] ở [ bản phụ ]( nhâm tí ) phùng phá quân + thiên hình thứ tư hóa lộc kị tới rơi cung

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ đại huynh ] biểu hiện đây hạn có kiếm tiền gặp dịp

Tỷ như thiên lương hóa lộc tiến hành cổ phiếu thao tác sẽ có buôn bán có lời đầu

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ lớn tài ] thì tổn tài

Vũ khúc hóa kị nhập [ đại phúc ] biểu hiện tư tưởng bên trên đấy ngắn lự cố chấp mà tạo thành cuối cùng tổn tài

Tỉ mỉ phân tích đây hạn mệnh chủ không phải có thể kiếm tiền ( hoặc nói sẽ không kiếm tiền ) mà là [ sát phá lang ] hạn

Mệnh chủ rất hội trùng động vừa có tiền liền hội hưởng thụ tham đồ càng nhiều mà dẫn đến phát

Cũng hư âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( Đinh Mùi )

Thì [ lớn tài ] ở [ bản quan ]( quý mão )

[ lớn tài ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ lớn tài ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô [( giáp thìn ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ bản Huynh ]/[ cánh đồng ]

Khả dự đoán bản huyền tới tài phá ( nhân [ cánh đồng ] bị trùng phá )

Nhân [ đại nạn tam hợp ] trùng điệp [ bản mạng tam hợp bản mạng tam hợp ] cho nên đây hóa kị cấu thành [ phản cung kị ] sát thương lực kinh nhân hậu quả thê thảm

C. Nếu muốn tương đối nếu muốn tương đối đại hạn thứ tư đại hạn thứ tư cùng thứ năm đại nạn đấy tài vận ưu kém thứ năm đại nạn đấy tài vận ưu kém thứ năm đại nạn đấy tài vận ưu kém :

1. Từ [ cung mệnh ] quan sát

[ bản mạng ]( tân hợi ) trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ cánh đồng ] này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ trùng điệp tài khố gia vận

[ bản mạng ]( tân hợi ) trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ đại quan ] này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ cùng sự nghiệp vận khí kết hợp

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp đại hạn thứ tư tới [ thái tử ]

[ cung tử nữ ] biểu hiện đầu tư hoặc cổ đông

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp đại hạn thứ tư tới [ lớn tài ]

Đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] ở [ vở ]( mậu thân )

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] phùng thiên cơ sinh khoa

Trở lên hóa tượng nói rõ đây hạn lấy tiền đi đầu tư hoặc hợp tác mà phải đối mặt hoàn cảnh biến thiên hoặc không đính đơn tới phiền não

< lấy mệnh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) nhân bị tứ hóa điều tra >

[ lộc chuyển ] thiên làm ất thiên làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] chiếu [ bản tài ]

[ lộc chuyển kị ] thiên làm ất thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( quý mão ) trùng điệp [ đại tật ]

Nói rõ đây hạn phải biết vẫn có buôn bán có lời đầu chính là hao tổn tài thương thần

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp thứ năm đại nạn tới [ thầy thuốc ]

[ cung phu thê ] biểu hiện sự nghiệp mở rộng hoặc đi tiêu

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp thứ năm đại nạn tới [ thái tử ]

Thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] ở [ bản tài ]( Đinh Mùi )

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( quý mão ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái âm lộc năm sinh [ điệp ra lộc ] lộc ra

Không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí là tổn

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( quý xấu ) trùng điệp [ thầy thuốc ] gặp cự môn sinh kỵ

Song kị trùng [ bản mạng ]/[ đại quan ]

Trở lên hóa tượng nói rõ đây hạn mệnh chủ bên ngoài chăm chú sự nghiệp chuyến đi tiêu phát triển chính là gặp sinh kỵ chỉ sợ có khó khăn

Phỏng đoán đây hạn gặp phải thực chất tổn tài

2. Từ [ cung tài bạch ] quan sát

[ cung tài bạch ]( Đinh Mùi ) trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ đại huynh ]

Này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ tới tiền tài cùng huynh nô kết hợp tiền tài cùng huynh nô giữa tác động hỗ trợ

[ cung tài bạch ]( Đinh Mùi ) trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ thiên mệnh ]

Này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ cùng tiền tài tới kết hợp hoàn toàn tự chủ vận dụng nắm giữ

Tài can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( quý mão ) biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp tới kinh doanh bên trên

[ bản quan ] trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ đại tật ]

Tượng này sự nghiệp cùng thân thể kết hợp thân thể thực chất được lợi

[ bản quan ] trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ lớn tài ] biểu hiện tiền tài cùng sự nghiệp kết hợp

Tượng này mệnh chủ tới tiền tài vẫn đang ở trên sự nghiệp ( đẹp mà thôi )

Tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất tị ) gặp cự môn sinh kỵ + không kiếp đà la song kị trùng [ bản mạng ]

[ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ thái tử ] tiền tài dính ở bên ngoài đầu tư bên trên

Hoặc hoa đào giao tế hưởng thụ bên trên hoặc nghĩ tiền cổn đấy chuyển đầu tư bên trên cuối cùng bảo hộ trừu không trở về

[ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ thầy thuốc ] trùng [ đại quan ]

Biểu hiện mệnh chủ tới dưỡng tài ( bản tài ) nghĩ một lần nữa phát triển lại xoay chuyển trời đất không có phương pháp đau khổ mở ra mà thôi

Chung đưa tiền tài ở đây hạn rời xa mệnh chủ

< tống hợp kết luận > đây mệnh chủ đại hạn thứ tư ( mậu thân ) sẽ có tiền khả buôn bán có lời nhưng phải đưa tiền bảo vệ cho

Không nên theo đuổi hưởng thụ hoa đào chuyển đầu tư hoặc nói không cần dã tâm quá lớn

Nếu không thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) sẽ gặp được trọng tổn thất nặng nề ( tài đến đi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận tài vận tới hiểu dịch 2

Luận tài vận tới hiểu dịch 2

Âm lịch Đinh Mùi (1967) năm 4 nguyệt 7 ngày giờ ngọ âm nam kim 4 cục cầm tinh dương hộ pháp 122

A. Luận tài vận luận tài vận lấy [ cung tài bạch cung tài bạch ] tứ hóa quan sát tứ hóa quan sát

Quan sát [ cung tài bạch ]( Đinh Mùi ) tọa thiên lương + tả phụ hữu bật kình dương

Tài can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( quý mão ) phùng thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa cấu thành [ điệp ra lộc ] thuộc lộc ra

Tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất tị ) gặp cự môn sinh kỵ + không kiếp đà la song kị trùng [ bản mạng ]

Đây hóa tượng biểu hiện tài cùng mệnh chủ không duyên hơn nữa khi tiến vào đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( Đinh Mùi )

Liền hình thành [ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bản mạng ] lấy nhỏ trùng lớn này nạn tất trọng đây hạn tất nhiên thực thảm

B. Luận tài vận luận tài vận lấy [ đại nạn tài bạch đại nạn tài bạch ]( quý mão ) phùng thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa + đốm lửa

Âm nam đại nạn đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( mậu thân ) phùng thất sát + âm sát

Bản hạn phùng [ sát phá lang ] thả trùng điệp [ vở ] bởi vậy đây hạn biến động lớn này đầu tư âm mưu tâm tham sắc dục nhu cầu các loại

Tất nhiên đặc biệt cường ( nếu có chút tiền tất nhiên hội đi mua xuân hoa đào hưởng thụ nhạc )

1. Lưu ý [ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp [ thái tử ] gặp cự môn sinh kỵ [ lộc nhập không cuối cùng động ]

Nói rõ mệnh chủ đây hạn bên ngoài tất nhiên bốn phía phấn đấu hoa đào không tận ( cự môn hóa lộc ẩn ngậm thị phi tất nhiều )

Xem [ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) < văn xương biểu hiện văn thư tờ giấy các loại >

Này phỏng đoán mệnh chủ đây hạn có thể kinh doanh cùng văn thư tương quan chuyến đi nghiệp tỷ như xuất bản bổ tập võng lộ trưng tín

Hoặc là buôn lậu cờ bạc xổ số đi lừa các loại

[ kị chuyển lộc ] nô làm giáp nô làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính ngọ ) trùng điệp [ thầy thuốc ] gặp liêm trinh tự hóa kị hình thành [ lộc kị ]

Trùng [ bản phụ ] ẩn ngậm là phát tài mà du đi pháp luật bên cạnh hoặc xúc phạm pháp luật nhạ quan tòa

[ kị chuyển kị ] nô làm giáp nô làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( tân hợi ) gặp thái dương tự hóa quyền

[ quyền kị dây dưa ] e rằng có lao ngục tới nạn ( thái dương hóa kị không được lộ ra thiên nhật )

2. Xem [ thiên mệnh ] ở [ vở ]( mậu thân ) thứ tư hóa lộc kị tới rơi cung :

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng [ bản tài ]/[ đại huynh ]

[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ bản tài ] mệnh chủ đấy dưỡng tới tài bị xâm phạm

[ thiên mệnh ] hóa kị trùng [ đại huynh ] < đại huynh là lớn tài tới điền > đại nạn tài khố bị trùng phá

3. Xem [ đại quan ] ở [ bản phụ ]( nhâm tí ) phùng phá quân + thiên hình thứ tư hóa lộc kị tới rơi cung

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ đại huynh ] biểu hiện đây hạn có kiếm tiền gặp dịp

Tỷ như thiên lương hóa lộc tiến hành cổ phiếu thao tác sẽ có buôn bán có lời đầu

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng điệp [ đại phúc ] trùng [ lớn tài ] thì tổn tài

Vũ khúc hóa kị nhập [ đại phúc ] biểu hiện tư tưởng bên trên đấy ngắn lự cố chấp mà tạo thành cuối cùng tổn tài

Tỉ mỉ phân tích đây hạn mệnh chủ không phải có thể kiếm tiền ( hoặc nói sẽ không kiếm tiền ) mà là [ sát phá lang ] hạn

Mệnh chủ rất hội trùng động vừa có tiền liền hội hưởng thụ tham đồ càng nhiều mà dẫn đến phát

Cũng hư âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( Đinh Mùi )

Thì [ lớn tài ] ở [ bản quan ]( quý mão )

[ lớn tài ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ lớn tài ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô [( giáp thìn ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ bản Huynh ]/[ cánh đồng ]

Khả dự đoán bản huyền tới tài phá ( nhân [ cánh đồng ] bị trùng phá )

Nhân [ đại nạn tam hợp ] trùng điệp [ bản mạng tam hợp bản mạng tam hợp ] cho nên đây hóa kị cấu thành [ phản cung kị ] sát thương lực kinh nhân hậu quả thê thảm

C. Nếu muốn tương đối nếu muốn tương đối đại hạn thứ tư đại hạn thứ tư cùng thứ năm đại nạn đấy tài vận ưu kém thứ năm đại nạn đấy tài vận ưu kém thứ năm đại nạn đấy tài vận ưu kém :

1. Từ [ cung mệnh ] quan sát

[ bản mạng ]( tân hợi ) trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ cánh đồng ] này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ trùng điệp tài khố gia vận

[ bản mạng ]( tân hợi ) trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ đại quan ] này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ cùng sự nghiệp vận khí kết hợp

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp đại hạn thứ tư tới [ thái tử ]

[ cung tử nữ ] biểu hiện đầu tư hoặc cổ đông

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp đại hạn thứ tư tới [ lớn tài ]

Đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] ở [ vở ]( mậu thân )

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] phùng thiên cơ sinh khoa

Trở lên hóa tượng nói rõ đây hạn lấy tiền đi đầu tư hoặc hợp tác mà phải đối mặt hoàn cảnh biến thiên hoặc không đính đơn tới phiền não

< lấy mệnh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) nhân bị tứ hóa điều tra >

[ lộc chuyển ] thiên làm ất thiên làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] chiếu [ bản tài ]

[ lộc chuyển kị ] thiên làm ất thiên làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( quý mão ) trùng điệp [ đại tật ]

Nói rõ đây hạn phải biết vẫn có buôn bán có lời đầu chính là hao tổn tài thương thần

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp thứ năm đại nạn tới [ thầy thuốc ]

[ cung phu thê ] biểu hiện sự nghiệp mở rộng hoặc đi tiêu

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]( giáp thìn ) trùng điệp thứ năm đại nạn tới [ thái tử ]

Thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] ở [ bản tài ]( Đinh Mùi )

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( quý mão ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái âm lộc năm sinh [ điệp ra lộc ] lộc ra

Không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí là tổn

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( quý xấu ) trùng điệp [ thầy thuốc ] gặp cự môn sinh kỵ

Song kị trùng [ bản mạng ]/[ đại quan ]

Trở lên hóa tượng nói rõ đây hạn mệnh chủ bên ngoài chăm chú sự nghiệp chuyến đi tiêu phát triển chính là gặp sinh kỵ chỉ sợ có khó khăn

Phỏng đoán đây hạn gặp phải thực chất tổn tài

2. Từ [ cung tài bạch ] quan sát

[ cung tài bạch ]( Đinh Mùi ) trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ đại huynh ]

Này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ tới tiền tài cùng huynh nô kết hợp tiền tài cùng huynh nô giữa tác động hỗ trợ

[ cung tài bạch ]( Đinh Mùi ) trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ thiên mệnh ]

Này [ phục tượng ] nói rõ mệnh chủ cùng tiền tài tới kết hợp hoàn toàn tự chủ vận dụng nắm giữ

Tài can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản quan ]( quý mão ) biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp tới kinh doanh bên trên

[ bản quan ] trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ đại tật ]

Tượng này sự nghiệp cùng thân thể kết hợp thân thể thực chất được lợi

[ bản quan ] trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ lớn tài ] biểu hiện tiền tài cùng sự nghiệp kết hợp

Tượng này mệnh chủ tới tiền tài vẫn đang ở trên sự nghiệp ( đẹp mà thôi )

Tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất tị ) gặp cự môn sinh kỵ + không kiếp đà la song kị trùng [ bản mạng ]

[ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp đại hạn thứ tư ( mậu thân ) tới [ thái tử ] tiền tài dính ở bên ngoài đầu tư bên trên

Hoặc hoa đào giao tế hưởng thụ bên trên hoặc nghĩ tiền cổn đấy chuyển đầu tư bên trên cuối cùng bảo hộ trừu không trở về

[ bản thiên ]( ất tị ) trùng điệp thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) tới [ thầy thuốc ] trùng [ đại quan ]

Biểu hiện mệnh chủ tới dưỡng tài ( bản tài ) nghĩ một lần nữa phát triển lại xoay chuyển trời đất không có phương pháp đau khổ mở ra mà thôi

Chung đưa tiền tài ở đây hạn rời xa mệnh chủ

< tống hợp kết luận > đây mệnh chủ đại hạn thứ tư ( mậu thân ) sẽ có tiền khả buôn bán có lời nhưng phải đưa tiền bảo vệ cho

Không nên theo đuổi hưởng thụ hoa đào chuyển đầu tư hoặc nói không cần dã tâm quá lớn

Nếu không thứ năm đại nạn ( Đinh Mùi ) sẽ gặp được trọng tổn thất nặng nề ( tài đến đi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button