Tử vi

Hoàng Kim Phú (Phần 5)

41. Lã Hậu lộng quyền phùng Lưỡng Lộc.

Dương Phi hảo sắc thị Khúc, Xương

– Mệnh gặp Lưỡng Lộc, thời lung lạc quyền hành như bà Lã Hậu.

Bạn đang xem: Hoàng Kim Phú (Phần 5)

– Mệnh gặp Khúc, Xương thời phong nguyệt được sủng ái như Dương Phi.

42. Tả, Hữu tại Phu cung, vô mối tự giá

Phủ, Tướng cư Thê vị, phi giá bất thành

– Cung Phu-thê gặp Tả, Hữu, lấy vợ lấy chống không mất tiền, hoặc mất ít.

– Cung Phu-thê gặp Phủ, Tướng không thể lấy nhau một cách lúi xùi như cách trên được.

43. Hạn phùng Tử, Phủ, Vũ, Tướng hạnh đắc Hồng, Quyền, Khương Công hỷ ngộ Văn Vương.

Hạn ngộ Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương kiểm Hữu Sát tinh, Hiến Đế ưu phòng Đổng Thị.

– Hạn gặp như trên khác nào Khương Tử Nha gặp Văn Vương.

– Hạn gặp như trên khác nào Hiến Đế gặp Đổng Trác lộng quyền.

44. Mệnh đắc Tham, Liêm, Sát, Phá tu cần Tử, Phủ, Vũ, Tướng lưu niên.

Mệnh Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tối kỵ Sát, Phá, Tham, Liêm chi hạn (gặp Hoá-khoa khả giải)

– Mệnh có bộ Tham, Liêm gặp Tử, Phủ thời hay.

– Mệnh có bộ Cơ, Nguyệt gặp Sát, Phá, Tham thời xấu. Nhưng gặp Hoá-khoa không ngại gì vì bộ Sát, Phá, Tham chỉ cần Hoá-khoa mới hiền.

45. Nữ tướng tinh hùng huỷ hư trừng.

Nam Thiên-phủ giao long vãng dực.

– Đàn bà Thiên-tướng thủ Mệnh, hung tợn như gấu dữ nếu gặp Hồng, Tấu số cung phi.

– Đàn ông gặp Thiên-phủ khác nào con thuồng luồng qua vực (tính nết cẩn thận, suy nghĩ)

46. Sát, Phá, Tham tại nữ Mệnh, nhi ngộ Văn-xương ư Tân, Đinh tuế xướng phụ chi nhân.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng, Phu cung gia hợp Riêu, Đào ư Giáp, Mậu nhân giang hồ chi nữ.

– Tuổi Tân, Đinh đàn bà gặp các sao kể trên, một bước làm nên bà (làm quan tắt)

– Tuổi Giáp, Mậu đàn bà, cung Phu có các sao kể trên, cũng một bước lên bà (nhưng không bền)

47. Cự, Đồng nhập miếu tại Mệnh-viên, mẫn tiệp đa năng.

Phủ, Vi lạc hãm ư Thân, Sứ , trở thành vạn sự.

– Cự, Đồng ở Mệnh đắc địa, có tài giỏi chứ không phải là “canh cải chóng chán”

– Tử, Phủ hãm Thân, Mệnh làm việc gì cũng lận đận mới thành.

48. Thiên-phủ, Kỵ ngộ Không tinh, lại nhập Tài cung tán hao vô độ.

Tử-vi mạc phùng Địa-kiếp, Hồng, Đào nhập Mệnh, giảm thọ chi niên.

– Cung tài gặp như thế, đồng tiền lên xuống không bền.

– Mệnh gặp như thế giảm thọ.

49. Đế-vượng, Tràng-sinh tại Mệnh-viên; Kiêm phùng Tử, Phủ quảng đại chi nhân.

Thiên-tướng, Tử-vi, Thân phùng Phá kiêm ngộ Vượng, Tuần, đa mưu yếm trá.

– Mệnh như thế: người chính nhân quân tử.

– Mệnh như thế người mưu mẹo tinh giảo.

50. Tật cung hạnh phùng Phá, Sát, nhi ngộ Song Hao, Mộc, Kỵ sang độc ung thư.

Giải Sứ mạc ngộ Cự, Đồng, kiêm phùng Tang, Hổ, Đà, Riêu vô sinh nam dưỡng.

– Cung Tật-ách gặp như thế: hay bị ung nhọt, mổ xẻ.

– Cung Tật-ách gặp như thế: đẻ nhiều nôi ít (nuôi con chật vật)

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng Kim Phú (Phần 5)

41. Lã Hậu lộng quyền phùng Lưỡng Lộc.

Dương Phi hảo sắc thị Khúc, Xương

– Mệnh gặp Lưỡng Lộc, thời lung lạc quyền hành như bà Lã Hậu.

– Mệnh gặp Khúc, Xương thời phong nguyệt được sủng ái như Dương Phi.

42. Tả, Hữu tại Phu cung, vô mối tự giá

Phủ, Tướng cư Thê vị, phi giá bất thành

– Cung Phu-thê gặp Tả, Hữu, lấy vợ lấy chống không mất tiền, hoặc mất ít.

– Cung Phu-thê gặp Phủ, Tướng không thể lấy nhau một cách lúi xùi như cách trên được.

43. Hạn phùng Tử, Phủ, Vũ, Tướng hạnh đắc Hồng, Quyền, Khương Công hỷ ngộ Văn Vương.

Hạn ngộ Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương kiểm Hữu Sát tinh, Hiến Đế ưu phòng Đổng Thị.

– Hạn gặp như trên khác nào Khương Tử Nha gặp Văn Vương.

– Hạn gặp như trên khác nào Hiến Đế gặp Đổng Trác lộng quyền.

44. Mệnh đắc Tham, Liêm, Sát, Phá tu cần Tử, Phủ, Vũ, Tướng lưu niên.

Mệnh Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tối kỵ Sát, Phá, Tham, Liêm chi hạn (gặp Hoá-khoa khả giải)

– Mệnh có bộ Tham, Liêm gặp Tử, Phủ thời hay.

– Mệnh có bộ Cơ, Nguyệt gặp Sát, Phá, Tham thời xấu. Nhưng gặp Hoá-khoa không ngại gì vì bộ Sát, Phá, Tham chỉ cần Hoá-khoa mới hiền.

45. Nữ tướng tinh hùng huỷ hư trừng.

Nam Thiên-phủ giao long vãng dực.

– Đàn bà Thiên-tướng thủ Mệnh, hung tợn như gấu dữ nếu gặp Hồng, Tấu số cung phi.

– Đàn ông gặp Thiên-phủ khác nào con thuồng luồng qua vực (tính nết cẩn thận, suy nghĩ)

46. Sát, Phá, Tham tại nữ Mệnh, nhi ngộ Văn-xương ư Tân, Đinh tuế xướng phụ chi nhân.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng, Phu cung gia hợp Riêu, Đào ư Giáp, Mậu nhân giang hồ chi nữ.

– Tuổi Tân, Đinh đàn bà gặp các sao kể trên, một bước làm nên bà (làm quan tắt)

– Tuổi Giáp, Mậu đàn bà, cung Phu có các sao kể trên, cũng một bước lên bà (nhưng không bền)

47. Cự, Đồng nhập miếu tại Mệnh-viên, mẫn tiệp đa năng.

Phủ, Vi lạc hãm ư Thân, Sứ , trở thành vạn sự.

– Cự, Đồng ở Mệnh đắc địa, có tài giỏi chứ không phải là “canh cải chóng chán”

– Tử, Phủ hãm Thân, Mệnh làm việc gì cũng lận đận mới thành.

48. Thiên-phủ, Kỵ ngộ Không tinh, lại nhập Tài cung tán hao vô độ.

Tử-vi mạc phùng Địa-kiếp, Hồng, Đào nhập Mệnh, giảm thọ chi niên.

– Cung tài gặp như thế, đồng tiền lên xuống không bền.

– Mệnh gặp như thế giảm thọ.

49. Đế-vượng, Tràng-sinh tại Mệnh-viên; Kiêm phùng Tử, Phủ quảng đại chi nhân.

Thiên-tướng, Tử-vi, Thân phùng Phá kiêm ngộ Vượng, Tuần, đa mưu yếm trá.

– Mệnh như thế: người chính nhân quân tử.

– Mệnh như thế người mưu mẹo tinh giảo.

50. Tật cung hạnh phùng Phá, Sát, nhi ngộ Song Hao, Mộc, Kỵ sang độc ung thư.

Giải Sứ mạc ngộ Cự, Đồng, kiêm phùng Tang, Hổ, Đà, Riêu vô sinh nam dưỡng.

– Cung Tật-ách gặp như thế: hay bị ung nhọt, mổ xẻ.

– Cung Tật-ách gặp như thế: đẻ nhiều nôi ít (nuôi con chật vật)

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button