Tử vi

Luận mệnh yếu quyết

Tử Vi

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu tối vi kì.

Tử vi thủ mệnh sửu cung, tiền hữu cát diệu lai hô hào, tất đương đại quyền chi chức.

Bạn đang xem: Luận mệnh yếu quyết

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh nhân, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh nhân phú quý đồng.

Tử vi cư mão dậu, ngộ kiếp không tứ sát, đa vi thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, tắc vi cô quân, mĩ trung bất túc.

Tử vi ngộ hung tinh, tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Tử vi thiên phủ, toàn y phụ bật chi công.

Tử phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Tử phủ đồng cung, vô sát thấu, giáp sinh nhân hưởng phúc chung thân.

Tử phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử phủ triêu viên hoạt lộc phùng, chung thân phúc hậu chí tam công.

Tử vi dữ thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử phủ nhật nguyệt cư vượng đích, đoạn định công hầu khí.

Tử phủ giáp mệnh vi quý cách.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tương tả hữu lai giáp củng, vi quân thần khánh hội, hữu trì quốc kinh bang chi tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, phản tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát đồng cung hội tứ sát, bất quý, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu sửu vị, tái gia cát diệu, phú quý kham kì.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác tư lại chi đồ.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi ngộ phá quân tại thần tuất sửu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, vi tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kì.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm, đào hoa phạm chủ vi chí dâm. (thân mệnh tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Đắc phụ bật giáp đế, tham lang thụ chế, tắc bất câu thử luận)

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý bất khả ngôn.

Tử vi dữ chư sát đồng cung, chư cát hợp chiếu, quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc ngộ dương đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo, chủ vi nhân tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc ngộ lộc tồn diệc khả.

Tử vi ngộ vũ khúc phá quân dương đà, khi công họa loạn, chích nghi kinh thương.

Nữ mệnh tử vi tại dần ngọ thân cung, cát quý mĩ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi tại tử ngọ dậu cập tị hợi, gia tứ sát, mĩ ngọc hà điếm, nhật hậu bất mĩ.

Vận suy hạn suy, hỉ tử vi chi giải hung ác.

Thiên Cơ

Thiên cơ dữ thiên lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn vi thanh hiển, vũ vi trung lương.

Thiên cơ tại sửu vị hãm đích thủ mệnh, ngộ tứ sát trùng phá, hạ cục, nghi kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo ẩm, li tông, gian giảo trọng.

Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân. (mệnh tại dần thân phương luận. Thử tứ tinh tất tam hợp khúc toàn, phương chuẩn đao bút công danh khả tựu. Gia hóa kị hạ cách, nhược vô tứ tinh, tam giả nan thành)

Thiên cơ dữ thái âm đồng vu dần thân, nan miễn bạt thiệp tha hương.

Thiên cơ dữ cự môn đồng vu mão dậu, tất thối tổ nhi tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất diệc vi mĩ luận. (mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Vi cơ lương gia hội cách)

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý từ tường.

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, phùng không vong, thiên nghi tăng đạo.

Cơ lương gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương cơ xảo, hữu cơ bính, trì gia, vượng phu ích tử, hữu phúc hữu thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ tại dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy hữu phú quý bất miễn dâm dật, dần thân thủ chiếu, phúc bất toàn mĩ.

Nữ mệnh, thiên cơ dữ thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, ngộ dương đà hỏa linh trùng hợp, dâm tiện, thiên phòng, xướng tì, phủ tắc thương phu khắc tử.

Thái Dương

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, kiến chư cát thủ chiếu, tất đại quý; kiến chư hung, diệc vi công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, vi nhân tiên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý nhi bất hiển, tú nhi bất thật.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, nhất sinh lao lục bần mang, canh chủ nhãn mục hữu thương, dữ nhân quả hòa chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, lao tâm phí lực, tuy hóa quyền lộc diệc hung, quan lộc bất hiển, tiên cần hậu nọa, thành bại bất nhất, đãn xuất ngoại li tổ khả cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung sát đái tật, hóa kị mục tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão đích, trú sinh nhân phú quý vinh hoa. (vi nhật chiếu lôi môn cách)

Thái dương cư ngọ, vị chi nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh nhân phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn mĩ.

Thái dương hóa kị, thị phi nhật hữu, mục hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, tảo phối hiền phu tín khả bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm đích bình thường)

Thái dương tại phu thê cung, nam vi chư cát tụ, khả nhân thê đắc quý; hãm đích gia sát, thương thê bất cát.

Thái dương tại tử nữ cung, nhập miếu gia cát, đắc bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính bất tiểu.

Thái dương tại tài bạch cung, miếu vượng, hội cát tương trợ, bất phạ cự môn, vô không kiếp, nhất sinh chủ phú.

Thái dương tại thiên di cung, nan chiêu tổ nghiệp, di căn hoán diệp, xuất tổ vi gia.

Thái dương tại điền trạch cung, miếu vượng, đắc tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư cát tinh giai chí, đại tiểu nhị hạn câu đáo, tất hữu sậu hưng chi hỉ.

Thái dương nhập hạn, hãm đích, dương đà linh tinh tập hạn, chủ mục hạ hữu ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, bất quyền tắc phú. (gia dương đà trùng thủ, nghi tăng đạo)

Nhật nguyệt đồng vị, an mệnh sửu, hầu bá chi tài. (duy diệc tu hóa cát phương giai. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt đồng sửu, an mệnh vị, hầu bá chi tài. (đồng thượng chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh sửu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (vi nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh nhân hợp cách. Bính sinh nhân chủ quý, đinh sinh nhân chủ phú. Gia tứ sát không kiếp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, thiềm cung chiết quế chi vinh. (vi minh châu xuất hải cách, chủ tài quan song mĩ)

Nhật thần nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc phi thiển. (nhật an mệnh thần cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thần cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc sửu vị trung, định thị phương bá công.

Nhật cư mão thần tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, tại thử lục cung an thân mệnh, tảo toại thanh vân chi chí. (diệc nghi kiến xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu sửu vị, xương khúc giáp chi quý thả hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối hiềm phản bối, nãi vi thất huy. (thái dương tại thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh nhân, nãi vi thất huy. Thái âm tại mão thần tị ngọ vị, hoặc trú sinh nhân, nãi vi thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, bất như chiếu hợp tịnh minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nhược cát thiểu diệc bất vi mĩ luận)

Nhật nguyệt mệnh thân cư sửu vị, tam phương vô cát phản vi hung. (tử ngọ thần tuất mệnh thân tắc giai)

Nhật nguyệt tả hữu hợp vi giai.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lục bôn ba.

Nhật nguyệt tại tật ách cung hoặc mệnh cung, phùng không vong, tất chủ yêu đà mục cổ.

Nhật nguyệt chiếu bích. (nhật nguyệt lâm điền trạch cung thị dã, hỉ cư mộ khố)

Vũ Khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh nhân phúc hậu, đông nam sinh nhân bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (vi tương tinh đắc đích cách. Thần tuất sửu vị sinh nhân, an mệnh thần tuất sửu vị cung, chủ phú quý. Như bất tại thần tuất sửu vị giả thứ chi)

Vũ khúc nhàn cung, đa thủ nghệ. (vũ khúc tại tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát giả, thủ nghệ an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa vi tài phú chi quan.

Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa. (vũ khúc, tử vi, thiên phủ cư vu tài bạch cung, hựu kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn giả phùng chi, chủ đại phát tích)

Vũ khúc thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, chủ hữu thọ.

Vũ khúc tham lang đồng cung vu sửu vị, chủ thiểu niên bất lợi, tiên bần hậu phú, khan lận chi nhân.

Vũ khúc tuất hợi thượng, tối phạ phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung kiến tham lang, hóa kị gia sát. Định chủ thiểu niên bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kị, kĩ nghệ chi nhân.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát tư tài.

Vũ khúc thiên tương đồng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao cổ. (cát đa phương luận)

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài trì đao.

Vũ khúc thất sát hỏa tinh đồng cung, nhân tài bị kiếp.

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lục.

Vũ khúc phá quân đồng vu tài cung, tài đáo thủ nhi thành không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất kiến mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc dữ phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu hà nịch thủy.

Vũ khúc dữ liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ phá bại.

Vũ khúc dữ liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, tiện tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, dữ xương khúc đồng cung, xuất tương nhập tương.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú chi quan.

Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài viễn hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa túc, tang mệnh nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị kiếp.

Vũ khúc ngộ dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, tứ sát trùng phá, cô bần bất nhất, phá tương duyên thọ.

Vũ khúc chi tinh vi quả túc. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình khắc. Nhược lưỡng cương tương địch, tất chủ hình khắc sinh li)

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, lâm đại tiểu nhị hạn chi trung, chủ thị phi chi nạo.

Thiên Đồng

Thiên đồng thủ mệnh, bất phạ kiếp sát tương xâm, bất phạ chư sát đồng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội tứ sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng thái âm đồng tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát trọng, chi thể luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, ngộ cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương đồng tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh nhân phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, ngộ tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh nhân trấn ngự biên cương. (vi mã đầu đái tiễn cách. Phú thả quý)

Thiên đồng kình dương đồng cung, thân thể tao thương.

Thiên đồng đà la đồng cung, phì mãn nhi mục miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất thị hiền. (tử sinh nhân mệnh tọa dần, tân sinh nhân mệnh tọa mão, đinh sinh nhân mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh nhân mệnh trung cát. Tị hợi phùng thử hóa cát, tuy mĩ tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh linh lị. Phùng sát trùng phá, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng thái âm đồng cung, tuy mĩ nhi dâm, thiên phòng thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương đồng cung, nghi tác thiên phòng.

Liêm Trinh

Liêm trinh tại mệnh thân cung vi thứ đào hoa, nhược cư vượng cung, tắc đổ bác mê hoa nhi trí tụng.

Liêm trinh tại vị thân cung thủ mệnh, vô tứ sát, phú quý thanh dương bá viễn danh. (vi hùng túc triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ hạ tiện cô hàn, khí tổ li gia.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia tứ sát, công môn tư lại. (hoặc xảo nghệ chi nhân)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, phản vi tích phú chi nhân. (liêm trinh thất sát đồng cung tại vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh tại thân. Thân mệnh ngộ chi thị dã. Nhược hãm đích hóa kị, bần tiện tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu đãng thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội kình dương vu quan lộc, gia nữu nan đào.

Liêm trinh phá quân hội kình dương dữ thiên di, tử vu ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân hỏa tinh cư hãm đích, tự ải đầu hà.

Liêm trinh phá quân dữ nhật nguyệt dĩ tể hành, mục tật bất miễn.

Liêm trinh ngộ văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh ngộ thất sát, hiển vũ chức.

Liêm trinh ngộ lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi nhật hữu.

Liêm trinh ngộ dương đà, nùng huyết bất miễn.

Liêm trinh đồng hỏa tinh vu hãm cung chi đích, chủ đầu hà tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh ngộ vũ khúc vu thụ chế chi hương, khủng mộc áp xà thương.

Liêm trinh tứ sát đồng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng nan đào. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, hựu trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu ngộ tương quân. (thân an mệnh, nhị tinh đồng cung thị dã)

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng tương thủ. (giáp kỷ canh quý sinh nhân, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh nhân, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nhược thần tuất sửu vị phản tiện)

Thiên Phủ

Thiên phủ lâm tuất hữu tinh phù, yêu kim y tử. (giáp kỷ sinh nhân hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân yêu kim hựu thả phú. (gia tứ sát hữu tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tương lai triêu, giáp sinh nhân nhất phẩm chi quý.

Phủ tương đồng lai hội mệnh cung, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tương tại tài bạch quan lộc cung phụ giả thượng cách, vi phủ tương triêu viên cách. Biệt cung thứ chi)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tương tuất cung lai triêu, vị đăng nhất phẩm chi vinh. (giáp sinh nhân ngộ chi diệc giai)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (hữu tả hữu lộc tồn diệc mĩ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất hữu cự vạn chi phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao đệ ân vinh.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn thừa.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị lạc không vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tương, nãi vi y lộc chi thần, vi sĩ vi quan, định chủ hanh thông chi triệu.

Thái Âm

Thái âm thủ mệnh, miếu kiến chư cát, phú thả quý.

Thái âm thủ mệnh, dạ sinh nhân bất nghi hãm, hãm tắc khắc mẫu, nam thả khắc thê.

Thái âm tại thân cung phùng chi, chủ tùy nương kế bái hoặc li tổ quá phòng.

Thái âm tại mệnh thân cung, miếu vượng, chủ nhất sinh khoái nhạc.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại li tổ cát, canh ngộ tứ sát, tửu sắc tà dâm, hạ tiện yêu chiết.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, dữ dương đà hỏa linh đồng cung, chi thể thương tàn.

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài.

Thái âm cư tử, bính đinh sinh nhân, phú quý trung lương.

Nguyệt lãng thiên môn vu hợi đích, tiến tước phong hầu. (vi nguyệt lãng thiên môn chi cách. Tử niên sinh nhân, dạ sinh giả hợp cục, bất quý tắc đại phú. Bính đinh sinh nhân chủ quý, nhâm quý sinh nhân chủ phú, diệc yếu tam phương cát củng)

Thái âm dữ thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam vi phó tòng nữ vi kĩ.

Thái âm tại tuất thủ mệnh, thái dương tại thần đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm lộc tồn đồng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái âm văn khúc đồng cung, định thị cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội. Tái ngộ khôi việt cát tinh, chủ phú quý)

Thái âm đồng văn khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh. (văn xương diệc nhiên. Tại mệnh thân cung tắc vi xảo nghệ chi nhân)

Thái âm cư tài bạch, đa vi tài phú chi quan.

Thái âm cư tật ách, ngộ đà la, chủ mục tật. Ngộ hỏa linh, vi tai.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân li tài tán.

Nhật nguyệt tối hiềm phản bối, nãi vi thất huy. (thái dương tại thân dậu tuất hợi tử, nãi vi thất huy. Thái âm tại mão thần tị ngọ vị, nãi vi thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (thái âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh trị chi, đa chủ dâm bần, hoặc thiên phòng thị thiếp)

Tham Lang

Tham lang nhập miếu, thần tuất sửu vị cung tọa mệnh, hoặc lạc không vong, phản năng tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ khảo vĩnh vô bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng hữu vi. (dần ngọ tuất sinh nhân mệnh tọa ngọ cung, thân tử thần sinh nhân mệnh tọa tử cung, tị dậu sửu sinh nhân mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh nhân mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, thị vô ích chi nhân. (đắc phụ bật xương khúc giáp chế, tắc vô thử luận)

Tham lang vũ khúc đồng cung, vi nhân siểm nịnh gian tham, tự tư tự lợi, vô công đức tâm.

Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần nhi hậu phú. (lợi kỷ tổn nhân. Mệnh hữu tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, tắc quý hiển luận)

Tham vũ mộ trung cư, tam thập tài phát phúc. (vi tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc đồng thủ thân, vô cát mệnh phản bất trường. (mệnh vô cát diệu, thân hữu tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc tác thủ nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ ngộ đại vượng đích thị dã)

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lãng đãng, nữ đa dâm, tửu sắc tang thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, bất thuần khiết thả tao quan hình.

Tham lang hãm đích, gia dương đà kị tinh, cô bần phá tương tàn tật, hữu ban ngân ba chí.

Tham lang tị hợi hãm đích gia sát, bất vi đồ nhân diệc tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương nhi nam thử thiết.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể chi nhân.

Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh nhân trấn biên cương. (vi mã đầu đái tiễn cách, phú nhi thả quý)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư hầu bá quý. (thần tuất cung giai, sửu vị cung thứ chi, nhược thủ chiếu câu khả luận cát. Gia dương đà không kiếp bất hợp thử cách)

Tham lang hỏa tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thần tuất sửu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mĩ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ chi. Gia dương đà không kiếp bất hợp thử cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tương chi danh. (thần tuất sửu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh nhân hợp cách)

Tham lang dương đà đồng cung, vi đồ tể. (tại ngọ cung bất thị)

Tham lang hợi tử ngộ dương đà, vi danh phiếm thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê tửu tang thân, hữu cát diệu tắc cát)

Tham lang đà la tại dần cung, hào viết phong lưu thải trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất đa hư nhi thiểu thật.

Nữ mệnh, tham lang tại hợi tử ngộ dương đà, đa tật đố. (phùng lộc mã bất mĩ)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm đích thủ mệnh, gia sát, tất vi xướng kĩ.

Cự Môn

Cự môn miếu vượng, tuy phú quý diệc bất nại cửu.

Cự môn thủ mệnh thân cung, nhất sinh chiêu khẩu thiệt thị phi.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc phúc hưng long. (vi thạch trung ẩn ngọc cách, phú nhi thả quý, tân quý sinh nhân thượng cách. Đinh kỷ sinh nhân thứ chi, bính mậu sinh nhân chủ khốn)

Cự môn thần tuất bất đắc đích, tân nhân mệnh ngộ phản vi kì.

Thần tuất ứng hiềm hãm cự môn. (tân sinh nhân mệnh ngộ phản vi kì cách. Dư giai bất cát)

Cự môn sửu vị hãm đích, vi hạ cách.

Cự cơ cư mão, công khanh chi vị. (cự cơ nhị tinh tại mão đồng cung cát, tại dậu đồng cung tắc bất mĩ. Vi cự cơ đồng lâm cách)

Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh nhân, vị chí công khanh. (bất quý tức phú. Đãn giáp sinh nhân bình thường, nhân giáp lộc tại dần, mão cung hữu kình dương phá cách dã)

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, túng hữu tài quan dã bất chung. (như trị, cô bần đa hữu thọ, cự phú tức yêu vong, gia hóa kị vưu hung)

Nữ mệnh, cự môn thiên cơ vi phá đãng. (nữ mệnh cự cơ đồng cung vu mão dậu, tuy phú quý bất miễn dâm dật)

Cự nhật đồng cung, quan phong tam đại. (dần cung an mệnh, vô kiếp không tứ sát thượng cách. Thân cung thứ chi)

Cự nhật dần cung thủ mệnh, thực lộc trì danh. (vi cự nhật đồng cung cách)

Cự nhật thân cung thủ mệnh, diệc diệu.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, thực lộc trì danh.

Cự nhật thân cung, mệnh lập dần, thực lộc trì danh.

Cự tại hợi cung, nhật mệnh tị, thực lộc trì danh.

Cự nhật tị cung, nhật mệnh hợi, phản vi bất mĩ.

Cự nhật củng chiếu diệc vi kì. (giả như nhật ngọ cung, cự tại tuất cung thị dã, cát đa phương luận, nhật kị hãm)

Tử vũ tài năng, cự túc đồng lương trùng thả hợp. (thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cự môn dần cung, thiên lương thần cung, hựu đắc khoa quyền lộc tả hữu củng trùng)

Cự môn tứ sát hãm nhi hung.

Cự môn dương đà vu thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn nhược.

Cự môn thủ mệnh, kiến dương đà, nam nữ tà dâm.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

Cự môn đà la đồng cư thân mệnh, tật ách cung, chủ bần khốn, thể nhược, tàn tật, tổ nghiệp phiêu đãng, bôn ba lao lục.

Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử. (thử tam tinh tọa thủ thân mệnh, đại tiểu nhị hạn hựu phùng ác sát, chủ chung thân ải tử)

Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, tử vu ngoại đạo. (vi cự phùng tứ sát cách)

Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lí, tao hung.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, tất tao hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh, kiến thái dương, cát hung tham bán.

Cự môn tại huynh đệ cung, cốt nhục tham thương.

Cự môn tại phu thê cung, chủ sinh li tử biệt, túng phu thê hữu đối, bất miễn ô danh thất tiết.

Cự môn tại tử nữ cung, tổn hậu phương chiêu, tuy hữu nhi vô.

Cự môn tại tài bạch cung, hữu cạnh tranh.

Cự môn tại tật ách cung, ngộ dương đà, nhãn mục chi tật, sát lâm, chủ tàn tật.

Cự môn tại thiên di cung, chiêu thị phi.

Cự môn tại phó dịch cung, đa oán nghịch.

Cự môn tại quan lộc cung, chủ chiêu hình trượng.

Cự môn tại điền trạch cung, phá đãng tổ nghiệp.

Cự môn tại lộc đức cung, lao tâm bất an.

Cự môn tại phụ mẫu cung, tao khí trịch.

Thiên Tướng

Thiên tương thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng chi hương, tuy bất phùng tử vi, nhược đắc tả hữu, tắc chức chưởng quyền uy.

Thiên tương thủ mệnh, tả hữu xương khúc tương hội, vị chí công khanh.

Thiên tương thủ mệnh, nhược cư nhàn hãm chi đích, dã tác cát lợi.

Thiên tương hãm đích, tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tương thủ mệnh, ngộ hỏa linh trùng phá, tàn tật.

Thiên tương thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng nan đào. [ chung thân bất mĩ, tao hoành họa, chích nghi tăng đạo (án thiên tương bất khả năng bị trinh dương sở giáp, khủng thị đồng cung hoặc hội hợp)]

Thiên tương chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền. (nữ mệnh kỷ sinh nhân tử cung, giáp sinh nhân ngọ cung, canh sinh nhân ngọ cung, câu thị quý cách)

Nữ mệnh, thiên tương hữu bật phúc lai lâm. (nữ mệnh thiên tương tả hữu chư cung cát, quý sinh nhân tử cung, quý kỷ sinh nhân dần cung, giáp canh quý sinh nhân thân cung, câu thị quý cách. Sửu vị hợi cung bất quý. Tử ngọ mão dậu giai thiểu phúc)

Thiên Lương

Mệnh cung hoặc đối cung hữu thiên lương, chủ hữu thọ.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (vi thọ tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ quý nhân hợp cách)

Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh phúc thọ. (tại ngọ cung cực giai)

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao cổ. (gia dương đà bình thường)

Thiên lương miếu vượng, dữ thiên cơ đồng cung, công hàn mặc, thiện đàm binh.

Lương đồng cơ nguyệt dần thân vị, nhất sinh lợi nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh.

Thiên lương thiên đồng tụ vu mệnh thân cung, bất phạ hung nguy.

Lương đồng đối cư tị hợi, nam lãng đãng, nữ đa dâm. (gia dương đà sát thấu, đa hạ tiện)

Lương dậu, nguyệt tị, khước tác phiêu bồng chi khách.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị chí thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, xuất tương nhập tương.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng vô nghi. (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương thất hãm, thiên mã đồng cung thị dã)

Thiên lương hãm đích, kiến dương đà, thương phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm đích, ngộ hỏa dương phá cục, hạ tiện cô quả yêu chiết.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ dâm bần. (lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Bất hãm y lộc toại, như hãm hạ tiện)

Thất Sát

Thất sát dần thân tử ngọ, nhất sinh tước lộc vinh xương. (vi thất sát triêu đấu cách. Cát tinh thấu, hợp thử cách, gia sát bất thị)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc vinh xương. (thất sát thủ mệnh, vượng cung thị dã. Như dần thân tử ngọ vi triêu đấu, tam phương vi ngưỡng đấu, nhập cách giả phú quý)

Thất sát lâm thân chung thị yêu. (thất sát lâm thân mệnh, hãm đích gia hung, y thử đoạn)

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, hữu mưu lược, kiến tử vi, gia kiến chư cát, tất vi đại tương.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, đắc tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát chi quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, kiến cát, diệc tất lịch thụ gian tân. Bất kiến cát hóa tất yêu chiết.

Thất sát hãm đích, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, hựu chủ lao bệnh.

Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi. (vi sát củng liêm trinh cách, hội phá quân vu thiên di diệc nhiên. Nhược hãm đích gia hóa kị vưu hung)

Thất sát, phá quân nghi xuất ngoại. (thử nhị tinh hội thân mệnh vu hãm đích, chủ chư bàn thủ nghệ năng tinh, xuất ngoại khả dã. Sát dần thân, phá tị hợi luận)

Thất sát, phá quân chuyên y dương linh chi ngược.

Sát lâm tuyệt đích, hội dương đà, thiên niên yêu tự nhan hồi.

Thất sát dương đà hội sinh hương, đồ tể chi nhân. (hoặc chủ bần thả tiện)

Thất sát phùng dương đà vu tật ách, chung thân tàn tật. Túng sử nhất sinh cô độc, dã ứng thọ niên bất trường.

Thất sát đan cư phúc đức, nữ nhân thiết kị, tiện vô nghi.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc bất vinh. (nam hữu uy quyền, nữ vô sở thi)

Thất sát trọng phùng tứ sát, yêu đà bối khúc, trận trung vong. (sát dữ hỏa linh, chủ trận vong. Hựu hữu tật ách)

Thất sát lâm thân mệnh, lưu niên dương đà, chủ tai thương. (phùng tử vi, thiên tương, lộc tồn, khả giải)

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân.

Thất sát lưu dương ngộ quan phù, li hương tao phối. (tuế hạn câu đáo)

Thất sát thủ chiếu, tuế hạn kình dương, ngọ sinh nhân an mệnh mão dậu cung, chủ hung vong. (dư cung diệc kị. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát trọng phùng)

Phá Quân

Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh nhân, quan tư thanh hiển, vị chí tam công. (vi anh tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ sinh nhân thứ chi, bính mậu sinh nhân chủ khốn)

Phá quân tử ngọ cung, bính mậu dần thân sinh nhân, cô đan tàn tật, tuy phú quý bất nại cửu, yêu chiết.

Phá quân thần tuất sửu vị cung, bính mậu sinh nhân, phú quý.

Phá quân nhất diệu tính nan minh. (nam nữ mệnh luận)

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm đích, ngộ dương đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân đồng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc đồng cung vu dần, chủ quý.

Phá quân xương khúc đồng cung, nhất sinh bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc đa lao lục. (phá quân tại mão dậu thần tuất thủ mệnh, tuy đắc văn xương văn khúc, diệc phi toàn cát. Ứng chủ hình khắc lao lục)

Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam lưu đãng, nữ đa dâm.

Phá quân dương đà đồng cung, chủ hữu tàn tật.

Phá quân dương đà quan lộc vị, đáo xử khất cầu.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lục, quan phi tranh đấu.

Phá quân tại mệnh thân cung, hãm đích, khí tổ li tông.

Phá quân tại huynh đệ cung, cốt nhục tham thương.

Phá quân tại phu thê cung, chủ bất chính, hôn nhân tiến thối.

Phá quân tại tử nữ cung, tiên tổn hậu chiêu.

Phá quân tại tài bạch cung, như thang kiêu tuyết.

Phá quân tại tật ách cung, trí uông luy chi tật.

Phá quân tại thiên di cung, bôn tẩu vô lực.

Phá quân tại phó dịch cung, báng oán đào tẩu.

Phá quân tại quan lộc quan, chủ thanh bần.

Phá quân tại điền trạch cung, tổ nghiệp phá đãng.

Phá quân tại phúc đức cung, đa tai.

Phá quân tại phụ mẫu cung, hình khắc, phá tương.

Xương Khúc

/ văn xương /

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng kiến chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu hỉ dữ văn khúc đồng cung.

Văn xương hỉ kim sinh nhân, phú quý song toàn, tiên nan hậu dịch, trung vãn hữu thanh danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm kiến chư hung, diệc chủ thiệt biện, xảo nghệ, bổn sự cao nhân.

Văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn vũ kiêm bị.

Văn xương dữ liêm trinh, thất sát, dương đà đồng cung, chủ trá ngụy.

Văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ phấn cốt toái thi, yêu vong.

Văn xương cự môn đồng cung, tang chí.

Văn xương phá quân đồng cung, chủ hữu thủy tai.

Văn xương tả phụ, vị chí tam thai.

Văn khoa củng chiếu, cổ nghị niên thiểu đăng khoa. (luận tam phương)

Văn xương hãm vu thiên thương, nhan hồi yêu chiết. (mệnh hữu kiếp không dương đà, hạn chí thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

/ văn khúc /

Văn khúc thủ mệnh, dữ văn xương đồng cung, hiệp cát tinh, vi khoa đệ chi các khách, nhập sĩ vô nghi.

Văn khúc đan cư mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, diệc tác vô danh thiệt biện chi đồ.

Văn khúc vũ khúc nhập miếu, phùng tả hữu, tương tương chi tài. (văn khúc nghi tử dậu, vũ khúc nghi tứ mộ)

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh hách dịch. (văn khúc tử cung đệ nhất, mão dậu cung thứ chi. Vũ khúc thần cung đệ nhất, sửu vị cung thứ chi)

Văn khúc vũ khúc tham lang vu sửu hạn, phòng nịch thủy chi ưu.

Văn khúc liêm trinh đồng cung, tất tác công lại.

Văn khúc thái âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cự môn đồng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát dương đà đồng đáo, trá ngụy.

Văn khúc thiên lương đồng cung, vị chí thai cương. (nhị tinh đồng tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ chi)

Khúc tử, lương ngọ, củng trùng giả diệc giai.

/ văn xương văn khúc /

Văn xương văn khúc, vi nhân đa học đa năng. (mão dậu thần tuất tị cung an mệnh, ngộ xương khúc nhị tinh thị dã)

Xương khúc giáp mệnh tối vi kì. (giả nhược mệnh tại sửu cung, văn xương tại dần, văn khúc tại tử thị dã. Bất quý tức phú, cát đa phương luận, thử vi quý cách)

Xương khúc tị hợi lâm, bất quý tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu sửu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan. (cổ nghi bặc đế, xương khúc vị cung, mệnh sửu cung. Tại mệnh kiêm hóa cát giả phương luận)

Xương khúc hãm cung hung sát phá, hư dự chi long. (hung sát tức dương đà không kiếp)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh nhân, hạn phùng thần tuất lự đầu hà. (như nhập miếu cát. Đại tiểu hạn câu đáo, mệnh tọa thần tuất giả thị dã)

Xương khúc hãm vu thiên thương, nhan hồi yêu chiết. (mệnh hữu kiếp không dương đà, hạn chí thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm.

Dương phi hảo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, canh hội thiên cơ thái âm, tất chủ dâm dật)

Xương khúc cư vu phúc đức, tất đương đại quyền chi chức. (canh đắc tử vi cư ngọ cung diệu)

Nhật nguyệt an mệnh sửu vị, tiền hậu hữu xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý nhi thả hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện thả hư khoa. (tham đắc, tác sự điên đảo. Tử thân nhị cung quý, cát đa mĩ)

Văn xương văn khúc hội liêm trinh vu tị hợi, tang mệnh yêu chiết. (tị hợi nhị cung an mệnh, trị chi thị dã. Tân sinh nhân tối kị)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc đa lao lục.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, sát dương trùng phá định bôn ba. (vị chi tòng thủy triêu đông)

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

Xương khúc lộc tồn, do vi kì đặc.

Lộc văn củng mệnh, phú nhi thả quý. (lộc tồn thủ mệnh, tam hợp đắc xương khúc củng trùng, vô bất phú quý)

Tả Hữu

/ tả phụ /

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, chủ văn vũ đại quý.

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ tương cơ xương nhật nguyệt tham vũ hội hợp, canh hữu hữu bật đồng cung, phú quý bất tiểu, hỏa kị trùng phá tắc phú quý bất cửu.

Tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh thấu hợp, gia cự môn thất sát thiên cơ vi hạ cách.

Tả phụ liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc thả chủ tao thương.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn thừa. (nhị tinh đồng cung thần tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng trùng, tất cư cực phẩm chi quý)

Tả phụ văn xương hội cát tinh, tôn cư bát tọa. (nhị tinh tọa thủ vu thân mệnh, tam chủ cát củng phương luận. Gia sát bất thị)

Tả phụ tại phu thê cung, chủ nhân định nhị hôn.

/ hữu bật /

Hữu bật thủ mệnh, hội tử vi phủ tương xương khúc, chung thân phúc hậu.

Hữu bật tử phủ đồng cung, tài quan song mĩ, văn vũ song toàn.

Hữu bật thiên tương phúc lai lâm. (chư cung ngộ phúc, sửu vị hợi tam cung bất quý, túng quý bất cửu viễn, nhược mão dậu nhị hãm cung, thiểu xưng tâm toại ý)

Hữu bật liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc thả chủ tao thương.

Hữu bật dữ chư sát đồng cung, dương đà hỏa kị trùng hợp, phúc bạc.

Hữu bật tại phu thê cung, chủ nhân định nhị hôn.

/ tả phụ, hữu bật /

Tả phụ hữu bật, bỉnh tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu. (tại mệnh cung thiên di thị dã, tam phương thứ chi)

Tả hữu đồng cung, phê la y tử. (thần tuất an mệnh, chính nguyệt thất nguyệt thân giả. Sửu cung an mệnh, thập nguyệt sinh giả. Vị cung an mệnh, tứ nguyệt sinh giả. Mão dậu cung an mệnh, bát nguyệt thập nhị nguyệt sinh giả. Tam phương vật luận)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa chi quý.

Tả hữu giáp mệnh vi quý cách. (như an mệnh tại sửu cung, tả phụ tại tử cung, hữu bật tại dần cung. Tam, ngũ, cửu, thập nhất nguyệt sinh giả thị dã, nhược bất quý tắc đại phú)

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm. (tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp chi thị dã)

Tả hữu văn xương, vị chí thai phụ.

Tả hữu khôi việt vi phúc thọ. (tam tinh đồng cung mệnh cung, phúc thọ toàn mĩ. Nhược nữ mệnh phùng chi, vượng phu ích tử)

Tả hữu đan thủ chiếu mệnh cung, li tông thứ xuất. (thân mệnh vô chính diệu thị dã. Nhược tam phương hợp tử vi thiên tương thiên phủ cát)

Phụ bật ngộ tài quan, y bật trứ tử. (mệnh cung hữu cát tinh, tài quan cung tả hữu lai triêu thị dã)

Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong thịnh. (như tả hữu đồng tại tài bạch cung, hựu hoặc tài bạch cung tại sửu, tả tại tử, hữu tại dần, nãi thị giáp dã. Quan lộc cung diệc đồng)

Tả hữu trinh dương, tao hình đạo.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

Khôi Việt

Mệnh cung tọa quý hướng quý, hoặc đắc tả hữu cát tụ, vô bất phú quý.

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, canh điệt tương thủ, tái đắc cát tinh hội hợp, thiểu niên tất thú mĩ thê, ngộ nan tất đắc quý nhân thành tựu phù trợ.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương. (vi thiên ất củng mệnh cách)

Khôi việt đồng hành, vị chí thai phụ. (giả như khôi việt thủ vu thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý. Tam phương thứ chi)

Khôi tinh lâm mệnh, vị liệt tam thai. (tử vi thủ mệnh tại ngọ cung, ngộ văn xương thiên khôi đồng cung thị dã)

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế. (gia cát phương luận, tại mệnh thân tối diệu, tam phương thứ chi)

Khôi việt giáp mệnh vi kì cách. (như an mệnh tại thần cung, khôi tại mão, việt tại tị cung thị dã)

Quý nhân quý hương, phùng chi phú quý. (thân mệnh hữu khôi việt quý nhân, hựu kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ thị dã)

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô trùng thai phụ quý. (mệnh thân diệu, tam phương thứ chi. Kiến hình sát trùng hội giả bình thường)

Khôi việt phụ tinh vi phúc thọ. (nhị tinh tại mệnh thân chư cung, phúc thọ song toàn)

Khôi việt trọng phùng dương linh không kiếp thấu, cố tật vưu đa.

Thiên Mã

Thiên mã lâm mệnh thân cung, vị chi dịch mã, chủ hảo động. Hỉ lộc tồn tử phủ xương khúc thủ chiếu vi cát.

Thiên mã lộc tồn đồng cung, vị chi lộc mã giao trì, chủ đại cát lợi. (kị kiến sát dương hỏa tiệt lộ không vong cập tử tuyệt chi hương, đa chủ lao khổ)

Thiên mã tọa thê cung, phú quý hoàn đương phong tặng.

Thiên mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng không vong tử tuyệt, tai bệnh bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương ngộ mã, tiện nhi thả dâm. (thiên mã tọa mệnh, tam hợp ngộ thiên lương hợp chiếu thị dã)

(Nguồn: sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận mệnh yếu quyết

Tử Vi

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu tối vi kì.

Tử vi thủ mệnh sửu cung, tiền hữu cát diệu lai hô hào, tất đương đại quyền chi chức.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh nhân, vị chí công khanh.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh nhân phú quý đồng.

Tử vi cư mão dậu, ngộ kiếp không tứ sát, đa vi thoát tục tăng nhân.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, tắc vi cô quân, mĩ trung bất túc.

Tử vi ngộ hung tinh, tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Tử vi thiên phủ, toàn y phụ bật chi công.

Tử phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Tử phủ đồng cung, vô sát thấu, giáp sinh nhân hưởng phúc chung thân.

Tử phủ triêu viên, thực lộc vạn chung.

Tử phủ triêu viên hoạt lộc phùng, chung thân phúc hậu chí tam công.

Tử vi dữ thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử phủ nhật nguyệt cư vượng đích, đoạn định công hầu khí.

Tử phủ giáp mệnh vi quý cách.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.

Nữ mệnh, tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Tử vi thủ mệnh, thiên tương tả hữu lai giáp củng, vi quân thần khánh hội, hữu trì quốc kinh bang chi tài.

Tử vi thất sát hóa quyền, phản tác trinh tường.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử vi thất sát đồng cung hội tứ sát, bất quý, cô độc, hình thương.

Tử phá mệnh lâm vu sửu vị, tái gia cát diệu, phú quý kham kì.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác tư lại chi đồ.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi ngộ phá quân tại thần tuất sửu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, vi tử bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kì.

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm, đào hoa phạm chủ vi chí dâm. (thân mệnh tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Đắc phụ bật giáp đế, tham lang thụ chế, tắc bất câu thử luận)

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý bất khả ngôn.

Tử vi dữ chư sát đồng cung, chư cát hợp chiếu, quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử vi quyền lộc ngộ dương đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo, chủ vi nhân tâm thuật bất chính.

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc ngộ lộc tồn diệc khả.

Tử vi ngộ vũ khúc phá quân dương đà, khi công họa loạn, chích nghi kinh thương.

Nữ mệnh tử vi tại dần ngọ thân cung, cát quý mĩ, vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi tại tử ngọ dậu cập tị hợi, gia tứ sát, mĩ ngọc hà điếm, nhật hậu bất mĩ.

Vận suy hạn suy, hỉ tử vi chi giải hung ác.

Thiên Cơ

Thiên cơ dữ thiên lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn vi thanh hiển, vũ vi trung lương.

Thiên cơ tại sửu vị hãm đích thủ mệnh, ngộ tứ sát trùng phá, hạ cục, nghi kinh thương tập nghệ.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo ẩm, li tông, gian giảo trọng.

Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân. (mệnh tại dần thân phương luận. Thử tứ tinh tất tam hợp khúc toàn, phương chuẩn đao bút công danh khả tựu. Gia hóa kị hạ cách, nhược vô tứ tinh, tam giả nan thành)

Thiên cơ dữ thái âm đồng vu dần thân, nan miễn bạt thiệp tha hương.

Thiên cơ dữ cự môn đồng vu mão dậu, tất thối tổ nhi tự hưng.

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất diệc vi mĩ luận. (mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Vi cơ lương gia hội cách)

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý từ tường.

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, phùng không vong, thiên nghi tăng đạo.

Cơ lương gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương cơ xảo, hữu cơ bính, trì gia, vượng phu ích tử, hữu phúc hữu thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ tại dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy hữu phú quý bất miễn dâm dật, dần thân thủ chiếu, phúc bất toàn mĩ.

Nữ mệnh, thiên cơ dữ thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, ngộ dương đà hỏa linh trùng hợp, dâm tiện, thiên phòng, xướng tì, phủ tắc thương phu khắc tử.

Thái Dương

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, kiến chư cát thủ chiếu, tất đại quý; kiến chư hung, diệc vi công khanh môn hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, vi nhân tiên cần hậu nọa.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý nhi bất hiển, tú nhi bất thật.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, nhất sinh lao lục bần mang, canh chủ nhãn mục hữu thương, dữ nhân quả hòa chiêu phi.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, lao tâm phí lực, tuy hóa quyền lộc diệc hung, quan lộc bất hiển, tiên cần hậu nọa, thành bại bất nhất, đãn xuất ngoại li tổ khả cát.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung sát đái tật, hóa kị mục tật.

Thái dương thủ mệnh vu mão đích, trú sinh nhân phú quý vinh hoa. (vi nhật chiếu lôi môn cách)

Thái dương cư ngọ, vị chi nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh nhân phú quý song toàn.

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn mĩ.

Thái dương hóa kị, thị phi nhật hữu, mục hoàn thương.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, tảo phối hiền phu tín khả bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm đích bình thường)

Thái dương tại phu thê cung, nam vi chư cát tụ, khả nhân thê đắc quý; hãm đích gia sát, thương thê bất cát.

Thái dương tại tử nữ cung, nhập miếu gia cát, đắc bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính bất tiểu.

Thái dương tại tài bạch cung, miếu vượng, hội cát tương trợ, bất phạ cự môn, vô không kiếp, nhất sinh chủ phú.

Thái dương tại thiên di cung, nan chiêu tổ nghiệp, di căn hoán diệp, xuất tổ vi gia.

Thái dương tại điền trạch cung, miếu vượng, đắc tổ, phụ ấm trạch.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư cát tinh giai chí, đại tiểu nhị hạn câu đáo, tất hữu sậu hưng chi hỉ.

Thái dương nhập hạn, hãm đích, dương đà linh tinh tập hạn, chủ mục hạ hữu ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Nhật nguyệt giáp mệnh, giáp tài, gia cát diệu, bất quyền tắc phú. (gia dương đà trùng thủ, nghi tăng đạo)

Nhật nguyệt đồng vị, an mệnh sửu, hầu bá chi tài. (duy diệc tu hóa cát phương giai. Bính tân nhân cát)

Nhật nguyệt đồng sửu, an mệnh vị, hầu bá chi tài. (đồng thượng chú giải)

Nhật tị nguyệt dậu, an mệnh sửu, tá cửu trọng vu nghiêu điện. (vi nhật nguyệt tịnh minh cách, tân ất sinh nhân hợp cách. Bính sinh nhân chủ quý, đinh sinh nhân chủ phú. Gia tứ sát không kiếp bình thường)

Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, thiềm cung chiết quế chi vinh. (vi minh châu xuất hải cách, chủ tài quan song mĩ)

Nhật thần nguyệt tuất tịnh tranh diệu, quyền lộc phi thiển. (nhật an mệnh thần cung, nguyệt tuất cung đối chiếu. Nguyệt an mệnh tuất cung, nhật thần cung đối chiếu)

Nhật nguyệt khoa lộc sửu vị trung, định thị phương bá công.

Nhật cư mão thần tị, nguyệt nhập dậu tuất hợi, tại thử lục cung an thân mệnh, tảo toại thanh vân chi chí. (diệc nghi kiến xương khúc khôi việt)

Nhật nguyệt thủ mệnh vu sửu vị, xương khúc giáp chi quý thả hiển.

Nhật nguyệt hội xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Nhật nguyệt tối hiềm phản bối, nãi vi thất huy. (thái dương tại thân dậu tuất hợi tử, hoặc dạ sinh nhân, nãi vi thất huy. Thái âm tại mão thần tị ngọ vị, hoặc trú sinh nhân, nãi vi thất huy)

Nhật nguyệt thủ mệnh, bất như chiếu hợp tịnh minh. (nhật nguyệt thủ mệnh, cát đa chủ cát, hung đa chủ hung. Nhược cát thiểu diệc bất vi mĩ luận)

Nhật nguyệt mệnh thân cư sửu vị, tam phương vô cát phản vi hung. (tử ngọ thần tuất mệnh thân tắc giai)

Nhật nguyệt tả hữu hợp vi giai.

Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân.

Nhật nguyệt hãm cung phùng ác sát, lao lục bôn ba.

Nhật nguyệt tại tật ách cung hoặc mệnh cung, phùng không vong, tất chủ yêu đà mục cổ.

Nhật nguyệt chiếu bích. (nhật nguyệt lâm điền trạch cung thị dã, hỉ cư mộ khố)

Vũ Khúc

Vũ khúc thủ mệnh, tây bắc sinh nhân phúc hậu, đông nam sinh nhân bình thường.

Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. (vi tương tinh đắc đích cách. Thần tuất sửu vị sinh nhân, an mệnh thần tuất sửu vị cung, chủ phú quý. Như bất tại thần tuất sửu vị giả thứ chi)

Vũ khúc nhàn cung, đa thủ nghệ. (vũ khúc tại tị hợi cung thủ mệnh. Gia sát giả, thủ nghệ an thân)

Vũ khúc thủ vu tài bạch, đa vi tài phú chi quan.

Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa. (vũ khúc, tử vi, thiên phủ cư vu tài bạch cung, hựu kiêm hóa lộc cập lộc tồn, tất chủ phú xa. Nhị hạn giả phùng chi, chủ đại phát tích)

Vũ khúc thiên phủ đồng cung vu tử ngọ, chủ hữu thọ.

Vũ khúc tham lang đồng cung vu sửu vị, chủ thiểu niên bất lợi, tiên bần hậu phú, khan lận chi nhân.

Vũ khúc tuất hợi thượng, tối phạ phùng tham lang. (vũ khúc tọa mệnh tuất hợi, tam phương hoặc đối cung kiến tham lang, hóa kị gia sát. Định chủ thiểu niên bất lợi)

Vũ khúc tham lang gia sát kị, kĩ nghệ chi nhân.

Vũ khúc tham lang tài trạch vị, hoành phát tư tài.

Vũ khúc thiên tương đồng cung vu dần thân, phùng xương khúc, định chủ thông minh xảo nghệ.

Vũ khúc gia cát tọa thiên di, cự thương cao cổ. (cát đa phương luận)

Vũ khúc thất sát hội kình dương, nhân tài trì đao.

Vũ khúc thất sát hỏa tinh đồng cung, nhân tài bị kiếp.

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, nan quý hiển.

Vũ khúc phá quân, phá tổ phá gia lao lục.

Vũ khúc phá quân đồng vu tài cung, tài đáo thủ nhi thành không.

Vũ khúc hội phá quân liêm trinh vu mão cung, tất kiến mộc áp lôi kinh.

Vũ khúc dữ phá quân tham lang hội vu tử cung, tất chủ đầu hà nịch thủy.

Vũ khúc dữ liêm trinh hội vu mão cung, tất chủ phá bại.

Vũ khúc dữ liêm trinh tham lang cập thất sát hội hợp, tiện tác kinh thương.

Vũ khúc nhập miếu, dữ xương khúc đồng cung, xuất tương nhập tương.

Vũ khúc khôi việt cư miếu vượng, tài phú chi quan.

Vũ khúc lộc mã đồng cung, phát tài viễn hương.

Vũ khúc dương đà kiêm hỏa túc, tang mệnh nhân tài.

Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị kiếp.

Vũ khúc ngộ dương đà, chủ cô khắc.

Vũ khúc thủ mệnh, tứ sát trùng phá, cô bần bất nhất, phá tương duyên thọ.

Vũ khúc chi tinh vi quả túc. (phu tinh nhu nhược, phụ đoạt phu quyền, phương miễn hình khắc. Nhược lưỡng cương tương địch, tất chủ hình khắc sinh li)

Vũ khúc phá quân đồng cung vu tị hợi, lâm đại tiểu nhị hạn chi trung, chủ thị phi chi nạo.

Thiên Đồng

Thiên đồng thủ mệnh, bất phạ kiếp sát tương xâm, bất phạ chư sát đồng cung.

Thiên đồng hội cát thọ nguyên trường.

Thiên đồng tuất cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thiên đồng cư tị hợi thủ mệnh, hội tứ sát, tàn tật cô khắc.

Thiên đồng thái âm đồng tại ngọ cung thủ mệnh, gia sát trọng, chi thể luy hoàng.

Thiên đồng thủ mệnh, ngộ cự môn hỏa linh, tất sinh dị chí.

Thiên đồng thiên lương đồng tại dần thân thủ mệnh, giáp ất đinh kỷ sinh nhân phúc hậu.

Thiên đồng thủ mệnh, ngộ tả hữu xương lương, quý hiển.

Thiên đồng kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh nhân trấn ngự biên cương. (vi mã đầu đái tiễn cách. Phú thả quý)

Thiên đồng kình dương đồng cung, thân thể tao thương.

Thiên đồng đà la đồng cung, phì mãn nhi mục miểu.

Nữ mệnh thiên đồng tất thị hiền. (tử sinh nhân mệnh tọa dần, tân sinh nhân mệnh tọa mão, đinh sinh nhân mệnh tọa tuất, nhập cách. Bính tân sinh nhân mệnh trung cát. Tị hợi phùng thử hóa cát, tuy mĩ tất dâm)

Nữ mệnh thiên đồng, thông minh linh lị. Phùng sát trùng phá, hình phu khắc tử.

Nữ mệnh, thiên đồng thái âm đồng cung, tuy mĩ nhi dâm, thiên phòng thị thiếp.

Nữ mệnh, thiên đồng thiên lương đồng cung, nghi tác thiên phòng.

Liêm Trinh

Liêm trinh tại mệnh thân cung vi thứ đào hoa, nhược cư vượng cung, tắc đổ bác mê hoa nhi trí tụng.

Liêm trinh tại vị thân cung thủ mệnh, vô tứ sát, phú quý thanh dương bá viễn danh. (vi hùng túc triêu viên cách. Gia sát bình thường)

Liêm trinh tị hợi cung thủ mệnh, chủ hạ tiện cô hàn, khí tổ li gia.

Liêm trinh mão dậu cung thủ mệnh, gia tứ sát, công môn tư lại. (hoặc xảo nghệ chi nhân)

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác lại nhung.

Liêm trinh thất sát cư miếu vượng, phản vi tích phú chi nhân. (liêm trinh thất sát đồng cung tại vị, hoặc thất sát cư ngọ, liêm trinh tại thân. Thân mệnh ngộ chi thị dã. Nhược hãm đích hóa kị, bần tiện tàn tật)

Liêm trinh hội thất sát, cư tị hợi, lưu đãng thiên nhai.

Liêm trinh thất sát hội kình dương vu quan lộc, gia nữu nan đào.

Liêm trinh phá quân hội kình dương dữ thiên di, tử vu ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân hỏa tinh cư hãm đích, tự ải đầu hà.

Liêm trinh phá quân dữ nhật nguyệt dĩ tể hành, mục tật bất miễn.

Liêm trinh ngộ văn khúc, hảo lễ nhạc.

Liêm trinh ngộ thất sát, hiển vũ chức.

Liêm trinh ngộ lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi nhật hữu.

Liêm trinh ngộ dương đà, nùng huyết bất miễn.

Liêm trinh đồng hỏa tinh vu hãm cung chi đích, chủ đầu hà tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh ngộ vũ khúc vu thụ chế chi hương, khủng mộc áp xà thương.

Liêm trinh tứ sát đồng cung, tao hình lục hoặc chung thân bất năng phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng nan đào. (lưu niên thái tuế tịnh tiểu hạn tọa cung, hựu trị bạch hổ gia lâm, chủ quan phi, tao hình trượng)

Trọng do uy mãnh, liêm trinh nhập miếu ngộ tương quân. (thân an mệnh, nhị tinh đồng cung thị dã)

Nữ mệnh, liêm trinh thanh bạch năng tương thủ. (giáp kỷ canh quý sinh nhân, an mệnh thân dậu hợi tử cung. Bính tân ất mậu sinh nhân, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nhược thần tuất sửu vị phản tiện)

Thiên Phủ

Thiên phủ lâm tuất hữu tinh phù, yêu kim y tử. (giáp kỷ sinh nhân hội cát, vô sát thấu)

Thiên phủ tuất cung vô sát thấu, giáp kỷ nhân yêu kim hựu thả phú. (gia tứ sát hữu tỳ)

Thiên phủ cư ngọ, tuất cung thiên tương lai triêu, giáp sinh nhân nhất phẩm chi quý.

Phủ tương đồng lai hội mệnh cung, thiên chung thực lộc. (an mệnh dần thân cung, phủ tương tại tài bạch quan lộc cung phụ giả thượng cách, vi phủ tương triêu viên cách. Biệt cung thứ chi)

An mệnh dần cung, phủ ngọ cung, tương tuất cung lai triêu, vị đăng nhất phẩm chi vinh. (giáp sinh nhân ngộ chi diệc giai)

Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. (hữu tả hữu lộc tồn diệc mĩ)

Thiên phủ vũ khúc lộc tồn, tất hữu cự vạn chi phú.

Thiên phủ xương khúc tả hữu, cao đệ ân vinh.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn thừa.

Thiên phủ thủ mệnh, dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá.

Thiên phủ thủ mệnh, kị lạc không vong, chủ nhân cô lập.

Thiên phủ thiên tương, nãi vi y lộc chi thần, vi sĩ vi quan, định chủ hanh thông chi triệu.

Thái Âm

Thái âm thủ mệnh, miếu kiến chư cát, phú thả quý.

Thái âm thủ mệnh, dạ sinh nhân bất nghi hãm, hãm tắc khắc mẫu, nam thả khắc thê.

Thái âm tại thân cung phùng chi, chủ tùy nương kế bái hoặc li tổ quá phòng.

Thái âm tại mệnh thân cung, miếu vượng, chủ nhất sinh khoái nhạc.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, hóa cát khoa quyền lộc phản hung, xuất ngoại li tổ cát, canh ngộ tứ sát, tửu sắc tà dâm, hạ tiện yêu chiết.

Thái âm thủ mệnh, lạc hãm, dữ dương đà hỏa linh đồng cung, chi thể thương tàn.

Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài.

Thái âm cư tử, bính đinh sinh nhân, phú quý trung lương.

Nguyệt lãng thiên môn vu hợi đích, tiến tước phong hầu. (vi nguyệt lãng thiên môn chi cách. Tử niên sinh nhân, dạ sinh giả hợp cục, bất quý tắc đại phú. Bính đinh sinh nhân chủ quý, nhâm quý sinh nhân chủ phú, diệc yếu tam phương cát củng)

Thái âm dữ thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam vi phó tòng nữ vi kĩ.

Thái âm tại tuất thủ mệnh, thái dương tại thần đối chiếu, chủ phú quý.

Thái âm lộc tồn đồng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

Thái âm văn khúc đồng cung, định thị cửu lưu thuật sĩ.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. (mệnh tọa nhật nguyệt, tài quan nhị cung xương khúc lai hội. Hoặc mệnh tọa xương khúc, tài quan nhị cung nhật nguyệt lai hội. Tái ngộ khôi việt cát tinh, chủ phú quý)

Thái âm đồng văn khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh. (văn xương diệc nhiên. Tại mệnh thân cung tắc vi xảo nghệ chi nhân)

Thái âm cư tài bạch, đa vi tài phú chi quan.

Thái âm cư tật ách, ngộ đà la, chủ mục tật. Ngộ hỏa linh, vi tai.

Thái âm dương đà, tất chủ nhân li tài tán.

Nhật nguyệt tối hiềm phản bối, nãi vi thất huy. (thái dương tại thân dậu tuất hợi tử, nãi vi thất huy. Thái âm tại mão thần tị ngọ vị, nãi vi thất huy)

Nguyệt diệu, thiên lương nữ dâm bần. (thái âm dần thân cung, thiên lương tị hợi cung, nữ mệnh trị chi, đa chủ dâm bần, hoặc thiên phòng thị thiếp)

Tham Lang

Tham lang nhập miếu, thần tuất sửu vị cung tọa mệnh, hoặc lạc không vong, phản năng tập chính.

Tham lang gia cát tọa trường sinh, thọ khảo vĩnh vô bành tổ. (tham lang thủ mệnh, gia cát, tọa trường sinh vu dần thân tị hợi tứ cung, chủ thọ)

Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường.

Tham lang tử ngọ mão dậu cung thủ mệnh, chung thân bất năng hữu vi. (dần ngọ tuất sinh nhân mệnh tọa ngọ cung, thân tử thần sinh nhân mệnh tọa tử cung, tị dậu sửu sinh nhân mệnh tọa dậu cung, hợi mão vị sinh nhân mệnh tọa mão cung)

Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.

Tham lang tử vi đồng cung, như vô chế, thị vô ích chi nhân. (đắc phụ bật xương khúc giáp chế, tắc vô thử luận)

Tham lang vũ khúc đồng cung, vi nhân siểm nịnh gian tham, tự tư tự lợi, vô công đức tâm.

Tham lang vũ khúc đồng cung, tiên bần nhi hậu phú. (lợi kỷ tổn nhân. Mệnh hữu tử vi nhật nguyệt tả hữu xương khúc củng chiếu, hạn phùng lộc quyền khoa, tắc quý hiển luận)

Tham vũ mộ trung cư, tam thập tài phát phúc. (vi tham vũ đồng hành cách)

Tham lang vũ khúc đồng thủ thân, vô cát mệnh phản bất trường. (mệnh vô cát diệu, thân hữu tham vũ, cô bần)

Tham lang tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông.

Tham vũ phá quân vô cát diệu, mê luyến hoa tửu dĩ vong thân. (hoặc tác thủ nghệ)

Tham vũ đồng hành, uy áp biên di. (tham vũ ngộ đại vượng đích thị dã)

Tham lang liêm trinh đồng cung, nam lãng đãng, nữ đa dâm, tửu sắc tang thân.

Tham lang liêm trinh đồng cung vu tị hợi, bất thuần khiết thả tao quan hình.

Tham lang hãm đích, gia dương đà kị tinh, cô bần phá tương tàn tật, hữu ban ngân ba chí.

Tham lang tị hợi hãm đích gia sát, bất vi đồ nhân diệc tao hình.

Tham lang gia sát đồng hương, nữ thâu hương nhi nam thử thiết.

Tham lang hội sát vô cát diệu, đồ tể chi nhân.

Tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh nhân trấn biên cương. (vi mã đầu đái tiễn cách, phú nhi thả quý)

Tham lang hỏa linh vu tứ mộ cung, hào phú gia tư hầu bá quý. (thần tuất cung giai, sửu vị cung thứ chi, nhược thủ chiếu câu khả luận cát. Gia dương đà không kiếp bất hợp thử cách)

Tham lang hỏa tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang. (thần tuất sửu vị an mệnh, tam phương cát củng vưu mĩ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ chi. Gia dương đà không kiếp bất hợp thử cách)

Tham linh tịnh thủ, tương tương chi danh. (thần tuất sửu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ sinh nhân hợp cách)

Tham lang dương đà đồng cung, vi đồ tể. (tại ngọ cung bất thị)

Tham lang hợi tử ngộ dương đà, vi danh phiếm thủy đào hoa. (nam nữ tham hoa mê tửu tang thân, hữu cát diệu tắc cát)

Tham lang đà la tại dần cung, hào viết phong lưu thải trượng.

Tham lang xương khúc đồng cung, tất đa hư nhi thiểu thật.

Nữ mệnh, tham lang tại hợi tử ngộ dương đà, đa tật đố. (phùng lộc mã bất mĩ)

Nữ mệnh, tham lang tị hợi hãm đích thủ mệnh, gia sát, tất vi xướng kĩ.

Cự Môn

Cự môn miếu vượng, tuy phú quý diệc bất nại cửu.

Cự môn thủ mệnh thân cung, nhất sinh chiêu khẩu thiệt thị phi.

Cự môn tử ngọ khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc phúc hưng long. (vi thạch trung ẩn ngọc cách, phú nhi thả quý, tân quý sinh nhân thượng cách. Đinh kỷ sinh nhân thứ chi, bính mậu sinh nhân chủ khốn)

Cự môn thần tuất bất đắc đích, tân nhân mệnh ngộ phản vi kì.

Thần tuất ứng hiềm hãm cự môn. (tân sinh nhân mệnh ngộ phản vi kì cách. Dư giai bất cát)

Cự môn sửu vị hãm đích, vi hạ cách.

Cự cơ cư mão, công khanh chi vị. (cự cơ nhị tinh tại mão đồng cung cát, tại dậu đồng cung tắc bất mĩ. Vi cự cơ đồng lâm cách)

Cự cơ cư mão, ất tân bính sinh nhân, vị chí công khanh. (bất quý tức phú. Đãn giáp sinh nhân bình thường, nhân giáp lộc tại dần, mão cung hữu kình dương phá cách dã)

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, túng hữu tài quan dã bất chung. (như trị, cô bần đa hữu thọ, cự phú tức yêu vong, gia hóa kị vưu hung)

Nữ mệnh, cự môn thiên cơ vi phá đãng. (nữ mệnh cự cơ đồng cung vu mão dậu, tuy phú quý bất miễn dâm dật)

Cự nhật đồng cung, quan phong tam đại. (dần cung an mệnh, vô kiếp không tứ sát thượng cách. Thân cung thứ chi)

Cự nhật dần cung thủ mệnh, thực lộc trì danh. (vi cự nhật đồng cung cách)

Cự nhật thân cung thủ mệnh, diệc diệu.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, thực lộc trì danh.

Cự nhật thân cung, mệnh lập dần, thực lộc trì danh.

Cự tại hợi cung, nhật mệnh tị, thực lộc trì danh.

Cự nhật tị cung, nhật mệnh hợi, phản vi bất mĩ.

Cự nhật củng chiếu diệc vi kì. (giả như nhật ngọ cung, cự tại tuất cung thị dã, cát đa phương luận, nhật kị hãm)

Tử vũ tài năng, cự túc đồng lương trùng thả hợp. (thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cự môn dần cung, thiên lương thần cung, hựu đắc khoa quyền lộc tả hữu củng trùng)

Cự môn tứ sát hãm nhi hung.

Cự môn dương đà vu thân mệnh, tật ách, luy hoàng khốn nhược.

Cự môn thủ mệnh, kiến dương đà, nam nữ tà dâm.

Cự môn đà la, tất sinh dị chí.

Cự môn đà la đồng cư thân mệnh, tật ách cung, chủ bần khốn, thể nhược, tàn tật, tổ nghiệp phiêu đãng, bôn ba lao lục.

Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử. (thử tam tinh tọa thủ thân mệnh, đại tiểu nhị hạn hựu phùng ác sát, chủ chung thân ải tử)

Cự môn hỏa linh, phùng ác hạn, tử vu ngoại đạo. (vi cự phùng tứ sát cách)

Cự môn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lí, tao hung.

Cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, tất tao hỏa ách.

Cự môn thủ mệnh, kiến thái dương, cát hung tham bán.

Cự môn tại huynh đệ cung, cốt nhục tham thương.

Cự môn tại phu thê cung, chủ sinh li tử biệt, túng phu thê hữu đối, bất miễn ô danh thất tiết.

Cự môn tại tử nữ cung, tổn hậu phương chiêu, tuy hữu nhi vô.

Cự môn tại tài bạch cung, hữu cạnh tranh.

Cự môn tại tật ách cung, ngộ dương đà, nhãn mục chi tật, sát lâm, chủ tàn tật.

Cự môn tại thiên di cung, chiêu thị phi.

Cự môn tại phó dịch cung, đa oán nghịch.

Cự môn tại quan lộc cung, chủ chiêu hình trượng.

Cự môn tại điền trạch cung, phá đãng tổ nghiệp.

Cự môn tại lộc đức cung, lao tâm bất an.

Cự môn tại phụ mẫu cung, tao khí trịch.

Thiên Tướng

Thiên tương thủ mệnh, nhược lâm sinh vượng chi hương, tuy bất phùng tử vi, nhược đắc tả hữu, tắc chức chưởng quyền uy.

Thiên tương thủ mệnh, tả hữu xương khúc tương hội, vị chí công khanh.

Thiên tương thủ mệnh, nhược cư nhàn hãm chi đích, dã tác cát lợi.

Thiên tương hãm đích, tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tương thủ mệnh, ngộ hỏa linh trùng phá, tàn tật.

Thiên tương thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng nan đào. [ chung thân bất mĩ, tao hoành họa, chích nghi tăng đạo (án thiên tương bất khả năng bị trinh dương sở giáp, khủng thị đồng cung hoặc hội hợp)]

Thiên tương chi tinh nữ mệnh triền, tất đương tử quý dữ phu hiền. (nữ mệnh kỷ sinh nhân tử cung, giáp sinh nhân ngọ cung, canh sinh nhân ngọ cung, câu thị quý cách)

Nữ mệnh, thiên tương hữu bật phúc lai lâm. (nữ mệnh thiên tương tả hữu chư cung cát, quý sinh nhân tử cung, quý kỷ sinh nhân dần cung, giáp canh quý sinh nhân thân cung, câu thị quý cách. Sửu vị hợi cung bất quý. Tử ngọ mão dậu giai thiểu phúc)

Thiên Lương

Mệnh cung hoặc đối cung hữu thiên lương, chủ hữu thọ.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. (vi thọ tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ quý nhân hợp cách)

Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh phúc thọ. (tại ngọ cung cực giai)

Thiên lương gia cát tọa thiên di, cự thương cao cổ. (gia dương đà bình thường)

Thiên lương miếu vượng, dữ thiên cơ đồng cung, công hàn mặc, thiện đàm binh.

Lương đồng cơ nguyệt dần thân vị, nhất sinh lợi nghiệp thông minh.

Thiên lương thái dương xương lộc hội, lư truyện đệ nhất danh.

Thiên lương thiên đồng tụ vu mệnh thân cung, bất phạ hung nguy.

Lương đồng đối cư tị hợi, nam lãng đãng, nữ đa dâm. (gia dương đà sát thấu, đa hạ tiện)

Lương dậu, nguyệt tị, khước tác phiêu bồng chi khách.

Thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị chí thai cương.

Thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, xuất tương nhập tương.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng vô nghi. (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương thất hãm, thiên mã đồng cung thị dã)

Thiên lương hãm đích, kiến dương đà, thương phong bại tục chi lưu.

Thiên lương hãm đích, ngộ hỏa dương phá cục, hạ tiện cô quả yêu chiết.

Thiên lương, nguyệt diệu, nữ dâm bần. (lương tị hợi, âm dần thân, chủ dâm bần. Bất hãm y lộc toại, như hãm hạ tiện)

Thất Sát

Thất sát dần thân tử ngọ, nhất sinh tước lộc vinh xương. (vi thất sát triêu đấu cách. Cát tinh thấu, hợp thử cách, gia sát bất thị)

Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc vinh xương. (thất sát thủ mệnh, vượng cung thị dã. Như dần thân tử ngọ vi triêu đấu, tam phương vi ngưỡng đấu, nhập cách giả phú quý)

Thất sát lâm thân chung thị yêu. (thất sát lâm thân mệnh, hãm đích gia hung, y thử đoạn)

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, hữu mưu lược, kiến tử vi, gia kiến chư cát, tất vi đại tương.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, đắc tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát chi quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, kiến cát, diệc tất lịch thụ gian tân. Bất kiến cát hóa tất yêu chiết.

Thất sát hãm đích, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, hựu chủ lao bệnh.

Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi. (vi sát củng liêm trinh cách, hội phá quân vu thiên di diệc nhiên. Nhược hãm đích gia hóa kị vưu hung)

Thất sát, phá quân nghi xuất ngoại. (thử nhị tinh hội thân mệnh vu hãm đích, chủ chư bàn thủ nghệ năng tinh, xuất ngoại khả dã. Sát dần thân, phá tị hợi luận)

Thất sát, phá quân chuyên y dương linh chi ngược.

Sát lâm tuyệt đích, hội dương đà, thiên niên yêu tự nhan hồi.

Thất sát dương đà hội sinh hương, đồ tể chi nhân. (hoặc chủ bần thả tiện)

Thất sát phùng dương đà vu tật ách, chung thân tàn tật. Túng sử nhất sinh cô độc, dã ứng thọ niên bất trường.

Thất sát đan cư phúc đức, nữ nhân thiết kị, tiện vô nghi.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc bất vinh. (nam hữu uy quyền, nữ vô sở thi)

Thất sát trọng phùng tứ sát, yêu đà bối khúc, trận trung vong. (sát dữ hỏa linh, chủ trận vong. Hựu hữu tật ách)

Thất sát lâm thân mệnh, lưu niên dương đà, chủ tai thương. (phùng tử vi, thiên tương, lộc tồn, khả giải)

Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân.

Thất sát lưu dương ngộ quan phù, li hương tao phối. (tuế hạn câu đáo)

Thất sát thủ chiếu, tuế hạn kình dương, ngọ sinh nhân an mệnh mão dậu cung, chủ hung vong. (dư cung diệc kị. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát trọng phùng)

Phá Quân

Phá quân tử ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh nhân, quan tư thanh hiển, vị chí tam công. (vi anh tinh nhập miếu cách. Đinh kỷ sinh nhân thứ chi, bính mậu sinh nhân chủ khốn)

Phá quân tử ngọ cung, bính mậu dần thân sinh nhân, cô đan tàn tật, tuy phú quý bất nại cửu, yêu chiết.

Phá quân thần tuất sửu vị cung, bính mậu sinh nhân, phú quý.

Phá quân nhất diệu tính nan minh. (nam nữ mệnh luận)

Phá quân liêm trinh vu mão dậu hãm đích, ngộ dương đà hỏa linh, chủ quan phi, tranh đấu, tật bệnh.

Vũ khúc phá quân đồng cung, nhập tài hương, đông khuynh tây bại.

Phá quân xương khúc đồng cung vu dần, chủ quý.

Phá quân xương khúc đồng cung, nhất sinh bần sĩ.

Phá quân xương khúc phùng, hình khắc đa lao lục. (phá quân tại mão dậu thần tuất thủ mệnh, tuy đắc văn xương văn khúc, diệc phi toàn cát. Ứng chủ hình khắc lao lục)

Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam lưu đãng, nữ đa dâm.

Phá quân dương đà đồng cung, chủ hữu tàn tật.

Phá quân dương đà quan lộc vị, đáo xử khất cầu.

Phá quân hỏa linh, bôn ba lao lục, quan phi tranh đấu.

Phá quân tại mệnh thân cung, hãm đích, khí tổ li tông.

Phá quân tại huynh đệ cung, cốt nhục tham thương.

Phá quân tại phu thê cung, chủ bất chính, hôn nhân tiến thối.

Phá quân tại tử nữ cung, tiên tổn hậu chiêu.

Phá quân tại tài bạch cung, như thang kiêu tuyết.

Phá quân tại tật ách cung, trí uông luy chi tật.

Phá quân tại thiên di cung, bôn tẩu vô lực.

Phá quân tại phó dịch cung, báng oán đào tẩu.

Phá quân tại quan lộc quan, chủ thanh bần.

Phá quân tại điền trạch cung, tổ nghiệp phá đãng.

Phá quân tại phúc đức cung, đa tai.

Phá quân tại phụ mẫu cung, hình khắc, phá tương.

Xương Khúc

/ văn xương /

Văn xương thủ mệnh, miếu vượng kiến chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu hỉ dữ văn khúc đồng cung.

Văn xương hỉ kim sinh nhân, phú quý song toàn, tiên nan hậu dịch, trung vãn hữu thanh danh.

Văn xương thủ mệnh, hãm kiến chư hung, diệc chủ thiệt biện, xảo nghệ, bổn sự cao nhân.

Văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, chủ phú quý.

Văn xương vũ khúc vu thân mệnh, văn vũ kiêm bị.

Văn xương dữ liêm trinh, thất sát, dương đà đồng cung, chủ trá ngụy.

Văn xương tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn xương tham lang vu tị hợi thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ phấn cốt toái thi, yêu vong.

Văn xương cự môn đồng cung, tang chí.

Văn xương phá quân đồng cung, chủ hữu thủy tai.

Văn xương tả phụ, vị chí tam thai.

Văn khoa củng chiếu, cổ nghị niên thiểu đăng khoa. (luận tam phương)

Văn xương hãm vu thiên thương, nhan hồi yêu chiết. (mệnh hữu kiếp không dương đà, hạn chí thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

/ văn khúc /

Văn khúc thủ mệnh, dữ văn xương đồng cung, hiệp cát tinh, vi khoa đệ chi các khách, nhập sĩ vô nghi.

Văn khúc đan cư mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, diệc tác vô danh thiệt biện chi đồ.

Văn khúc vũ khúc nhập miếu, phùng tả hữu, tương tương chi tài. (văn khúc nghi tử dậu, vũ khúc nghi tứ mộ)

Văn khúc vũ khúc vượng cung, uy danh hách dịch. (văn khúc tử cung đệ nhất, mão dậu cung thứ chi. Vũ khúc thần cung đệ nhất, sửu vị cung thứ chi)

Văn khúc vũ khúc tham lang vu sửu hạn, phòng nịch thủy chi ưu.

Văn khúc liêm trinh đồng cung, tất tác công lại.

Văn khúc thái âm đồng cung, cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tham lang đồng cung, chính sự điên đảo.

Văn khúc cự môn đồng cung, tang chí.

Văn khúc phá quân đồng cung, thủy tai.

Văn khúc liêm trinh thất sát dương đà đồng đáo, trá ngụy.

Văn khúc thiên lương đồng cung, vị chí thai cương. (nhị tinh đồng tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ chi)

Khúc tử, lương ngọ, củng trùng giả diệc giai.

/ văn xương văn khúc /

Văn xương văn khúc, vi nhân đa học đa năng. (mão dậu thần tuất tị cung an mệnh, ngộ xương khúc nhị tinh thị dã)

Xương khúc giáp mệnh tối vi kì. (giả nhược mệnh tại sửu cung, văn xương tại dần, văn khúc tại tử thị dã. Bất quý tức phú, cát đa phương luận, thử vi quý cách)

Xương khúc tị hợi lâm, bất quý tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu sửu vị, thì phùng mão dậu, cận thiên nhan. (cổ nghi bặc đế, xương khúc vị cung, mệnh sửu cung. Tại mệnh kiêm hóa cát giả phương luận)

Xương khúc hãm cung hung sát phá, hư dự chi long. (hung sát tức dương đà không kiếp)

Xương khúc kỷ tân nhâm sinh nhân, hạn phùng thần tuất lự đầu hà. (như nhập miếu cát. Đại tiểu hạn câu đáo, mệnh tọa thần tuất giả thị dã)

Xương khúc hãm vu thiên thương, nhan hồi yêu chiết. (mệnh hữu kiếp không dương đà, hạn chí thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm.

Dương phi hảo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, canh hội thiên cơ thái âm, tất chủ dâm dật)

Xương khúc cư vu phúc đức, tất đương đại quyền chi chức. (canh đắc tử vi cư ngọ cung diệu)

Nhật nguyệt an mệnh sửu vị, tiền hậu hữu xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý nhi thả hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, tao hình bất thiện thả hư khoa. (tham đắc, tác sự điên đảo. Tử thân nhị cung quý, cát đa mĩ)

Văn xương văn khúc hội liêm trinh vu tị hợi, tang mệnh yêu chiết. (tị hợi nhị cung an mệnh, trị chi thị dã. Tân sinh nhân tối kị)

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc đa lao lục.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, sát dương trùng phá định bôn ba. (vị chi tòng thủy triêu đông)

Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

Xương khúc lộc tồn, do vi kì đặc.

Lộc văn củng mệnh, phú nhi thả quý. (lộc tồn thủ mệnh, tam hợp đắc xương khúc củng trùng, vô bất phú quý)

Tả Hữu

/ tả phụ /

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ quyền lộc tam hợp củng chiếu, chủ văn vũ đại quý.

Tả phụ thủ mệnh, tử phủ tương cơ xương nhật nguyệt tham vũ hội hợp, canh hữu hữu bật đồng cung, phú quý bất tiểu, hỏa kị trùng phá tắc phú quý bất cửu.

Tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh thấu hợp, gia cự môn thất sát thiên cơ vi hạ cách.

Tả phụ liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc thả chủ tao thương.

Tả phủ đồng cung, tôn cư vạn thừa. (nhị tinh đồng cung thần tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng trùng, tất cư cực phẩm chi quý)

Tả phụ văn xương hội cát tinh, tôn cư bát tọa. (nhị tinh tọa thủ vu thân mệnh, tam chủ cát củng phương luận. Gia sát bất thị)

Tả phụ tại phu thê cung, chủ nhân định nhị hôn.

/ hữu bật /

Hữu bật thủ mệnh, hội tử vi phủ tương xương khúc, chung thân phúc hậu.

Hữu bật tử phủ đồng cung, tài quan song mĩ, văn vũ song toàn.

Hữu bật thiên tương phúc lai lâm. (chư cung ngộ phúc, sửu vị hợi tam cung bất quý, túng quý bất cửu viễn, nhược mão dậu nhị hãm cung, thiểu xưng tâm toại ý)

Hữu bật liêm trinh kình dương đồng cung, tác đạo tặc thả chủ tao thương.

Hữu bật dữ chư sát đồng cung, dương đà hỏa kị trùng hợp, phúc bạc.

Hữu bật tại phu thê cung, chủ nhân định nhị hôn.

/ tả phụ, hữu bật /

Tả phụ hữu bật, bỉnh tính khắc khoan khắc hậu.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc hậu. (tại mệnh cung thiên di thị dã, tam phương thứ chi)

Tả hữu đồng cung, phê la y tử. (thần tuất an mệnh, chính nguyệt thất nguyệt thân giả. Sửu cung an mệnh, thập nguyệt sinh giả. Vị cung an mệnh, tứ nguyệt sinh giả. Mão dậu cung an mệnh, bát nguyệt thập nhị nguyệt sinh giả. Tam phương vật luận)

Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa chi quý.

Tả hữu giáp mệnh vi quý cách. (như an mệnh tại sửu cung, tả phụ tại tử cung, hữu bật tại dần cung. Tam, ngũ, cửu, thập nhất nguyệt sinh giả thị dã, nhược bất quý tắc đại phú)

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm. (tử vi thủ mệnh, tả hữu giáp chi thị dã)

Tả hữu văn xương, vị chí thai phụ.

Tả hữu khôi việt vi phúc thọ. (tam tinh đồng cung mệnh cung, phúc thọ toàn mĩ. Nhược nữ mệnh phùng chi, vượng phu ích tử)

Tả hữu đan thủ chiếu mệnh cung, li tông thứ xuất. (thân mệnh vô chính diệu thị dã. Nhược tam phương hợp tử vi thiên tương thiên phủ cát)

Phụ bật ngộ tài quan, y bật trứ tử. (mệnh cung hữu cát tinh, tài quan cung tả hữu lai triêu thị dã)

Tả hữu tài quan kiêm giáp củng, y lộc phong thịnh. (như tả hữu đồng tại tài bạch cung, hựu hoặc tài bạch cung tại sửu, tả tại tử, hữu tại dần, nãi thị giáp dã. Quan lộc cung diệc đồng)

Tả hữu trinh dương, tao hình đạo.

Tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

Khôi Việt

Mệnh cung tọa quý hướng quý, hoặc đắc tả hữu cát tụ, vô bất phú quý.

Khôi lâm mệnh, việt thủ thân, canh điệt tương thủ, tái đắc cát tinh hội hợp, thiểu niên tất thú mĩ thê, ngộ nan tất đắc quý nhân thành tựu phù trợ.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương. (vi thiên ất củng mệnh cách)

Khôi việt đồng hành, vị chí thai phụ. (giả như khôi việt thủ vu thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, vô bất phú quý. Tam phương thứ chi)

Khôi tinh lâm mệnh, vị liệt tam thai. (tử vi thủ mệnh tại ngọ cung, ngộ văn xương thiên khôi đồng cung thị dã)

Khôi việt mệnh thân đa chiết quế. (gia cát phương luận, tại mệnh thân tối diệu, tam phương thứ chi)

Khôi việt giáp mệnh vi kì cách. (như an mệnh tại thần cung, khôi tại mão, việt tại tị cung thị dã)

Quý nhân quý hương, phùng chi phú quý. (thân mệnh hữu khôi việt quý nhân, hựu kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ thị dã)

Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình sát vô trùng thai phụ quý. (mệnh thân diệu, tam phương thứ chi. Kiến hình sát trùng hội giả bình thường)

Khôi việt phụ tinh vi phúc thọ. (nhị tinh tại mệnh thân chư cung, phúc thọ song toàn)

Khôi việt trọng phùng dương linh không kiếp thấu, cố tật vưu đa.

Thiên Mã

Thiên mã lâm mệnh thân cung, vị chi dịch mã, chủ hảo động. Hỉ lộc tồn tử phủ xương khúc thủ chiếu vi cát.

Thiên mã lộc tồn đồng cung, vị chi lộc mã giao trì, chủ đại cát lợi. (kị kiến sát dương hỏa tiệt lộ không vong cập tử tuyệt chi hương, đa chủ lao khổ)

Thiên mã tọa thê cung, phú quý hoàn đương phong tặng.

Thiên mã ngộ không vong, chung thân bôn tẩu.

Thiên mã phùng không vong tử tuyệt, tai bệnh bất lợi.

Nữ mệnh, thiên lương ngộ mã, tiện nhi thả dâm. (thiên mã tọa mệnh, tam hợp ngộ thiên lương hợp chiếu thị dã)

(Nguồn: sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button