Tử vi

Sao tử vi thủ cung điền trạch

Tử vi độc tọa thủ cung điền trạch, bình thường cũng có từ đưa bảo an. Ở ngọ phú giả, lấy cao lầu bãi đất vi nên. Nếu lộc tồn đồng độ hoặc hóa lộc đúng củng, nên đưa có thể sống tài chi địa, thạch tràng, quặng mỏ linh tinh, cũng nên mua bán bảo an.

Tử vi cùng phá quân đồng độ hoặc đúng củng, chủ có tổ nghiệp hoặc có sẵn gia nghiệp, nhưng nhân các loại nguyên nhân lui bại. Nếu vì bách quan triều củng người, thì có thể giữ lại. Thảng [ không cầm quyền ], hoặc Kình Đà, không kiếp cùng sẽ, tắc nguyên nhân chính tới dựng lên thị phi tranh cãi. Càng thấy Hình Hao, chủ liên lụy tố tụng, có đại vu tức là cạnh tranh sinh. Gặp lộc, hoặc phá quân hóa lộc lại có từ đưa bảo an, duy đưa nơi ở cũ vi nên.

Tử vi cùng thất sát đồng độ hoặc đúng củng, cần thị thiên phủ cát hung. Nếu khố mở rộng doanh lại có từ đưa bảo an, nếu phủ khố khoảng không lộ, tắc sản nghiệp dao động. Gặp hóa kị, khoảng không động, Hình Hao, thiên hư đẳng diệu, tắc sản nghiệp tiêu ma phá hao tổn.

Bạn đang xem: Sao tử vi thủ cung điền trạch

Tử huy cùng tham lang đồng độ, gặp phụ tá cát diệu, nơi ở tất xinh đẹp. Nếu gặp sát, tắc chỉ là bề ngoài xa hoa. Hỏa linh đồng độ mà gặp cát hóa cát diệu, sản nghiệp đột nhiên gia tăng, riêng chỉ như lúc gặp không kiếp Hình Hao, tắc bạo được bạo thất! Tham lang hóa lục, gặp cát là gặp sát, có thể mua bán bảo an.

Phàm tử vi thủ cung điền trạch, ngoại trừ tử tham ngoại ( tham lang hóa kị tắc vẫn là ), cùng không nên gặp đốm lửa, tạm biệt Kình Đà, không kiếp, Hư Hao: chủ danh nghĩa bảo an có hoả hoạn. Vu Kình Đà thất cũng chi niên khắc ứng với.

Tử vi thủ cung điền trạch mặc dù gặp phụ tá cát diệu, cũng không nghi xương khúc hóa kị, chủ mua bán bảo an nhân công văn khế ước mà bị tổn thất.

Sao tử vi thắt ở cung điền trạch, nếu phụ tá cát diệu cùng sẽ người, chủ tụ tộc mà ở, lại chủ uống ắt cơ cấu công nhân phần đông. Nếu vì [ Tử Phá ] gặp cát, tức là mới phát cơ cấu, nếu [ Tử Tướng ] gặp sát, tức là cũ kỹ cơ cấu, mà trụ cột dao động, nên chú ý chuyển chức hoặc cải cách cơ hội.

Sao tử vi thắt ở cung điền trạch, lấy đại nạn năm xưa gặp [ Tử Phá ], [ Tử Tướng ] thủy biểu trưng có dời động, riêng chỉ sát trọng giả không dời, cận chủ trang hoàng hoặc bên trong dời động ( như đổi phòng, văn phòng hoán vị linh tinh ). [ tử tham ] gặp lộc chủ động xây, hoặc thiên hoa trạch

Phàm sao tử vi đeo thủ cung điền trạch mà gặp cát, cùng chủ trí nghiệp, ở hiện đại thường thường vi công ty cổ phần khai sáng kỳ hạn.

Sao tử vi đeo thủ cung điền trạch, có sao hóa kỵ, lưu sát nhập độ, hướng sẽ đại nạn lưu sát. Lại thấy âm sát, Tang Môn, bạch hổ, tắc chủ có người quen cũ đồ tang. Riêng chỉ phải cung phụ mẫu gặp xương khúc, hoặc cung mệnh gặp xương khúc, lại hoặc cung điền trạch gặp xương khúc thủy là.

Sao tử vi đeo thủ cung điền trạch, có cát diệu, cát hóa, mỗi ngày vui mừng hoặc đỏ sợ, có lưu xương lưu khúc nhập độ, tắc chủ là năm tăng thêm dân cư. Nếu không gặp cát diệu, cận chủ bằng hữu thân thích tìm tới, ở tạm một thời kỳ, đang phục vụ cơ cấu, tắc chủ có người tới thực tập, thực tập, chắc có lâm thời viên chức.

Sao tử vi đeo thủ cung điền trạch, bình thường chủ phòng cập công ty không thể phong thuỷ ảnh hưởng, riêng chỉ nếu gặp hỏa linh, không kiếp, âm sát người, tắc vẫn ứng với chú ý phong thuỷ.

[ Tử Phá ] cập [ Tử Tướng ] gặp sát kị Hình Hao không kiếp, chủ ở nơi ở cũ, phải tham tường phong thuỷ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tử vi thủ cung điền trạch

Tử vi độc tọa thủ cung điền trạch, bình thường cũng có từ đưa bảo an. Ở ngọ phú giả, lấy cao lầu bãi đất vi nên. Nếu lộc tồn đồng độ hoặc hóa lộc đúng củng, nên đưa có thể sống tài chi địa, thạch tràng, quặng mỏ linh tinh, cũng nên mua bán bảo an.

Tử vi cùng phá quân đồng độ hoặc đúng củng, chủ có tổ nghiệp hoặc có sẵn gia nghiệp, nhưng nhân các loại nguyên nhân lui bại. Nếu vì bách quan triều củng người, thì có thể giữ lại. Thảng [ không cầm quyền ], hoặc Kình Đà, không kiếp cùng sẽ, tắc nguyên nhân chính tới dựng lên thị phi tranh cãi. Càng thấy Hình Hao, chủ liên lụy tố tụng, có đại vu tức là cạnh tranh sinh. Gặp lộc, hoặc phá quân hóa lộc lại có từ đưa bảo an, duy đưa nơi ở cũ vi nên.

Tử vi cùng thất sát đồng độ hoặc đúng củng, cần thị thiên phủ cát hung. Nếu khố mở rộng doanh lại có từ đưa bảo an, nếu phủ khố khoảng không lộ, tắc sản nghiệp dao động. Gặp hóa kị, khoảng không động, Hình Hao, thiên hư đẳng diệu, tắc sản nghiệp tiêu ma phá hao tổn.

Tử huy cùng tham lang đồng độ, gặp phụ tá cát diệu, nơi ở tất xinh đẹp. Nếu gặp sát, tắc chỉ là bề ngoài xa hoa. Hỏa linh đồng độ mà gặp cát hóa cát diệu, sản nghiệp đột nhiên gia tăng, riêng chỉ như lúc gặp không kiếp Hình Hao, tắc bạo được bạo thất! Tham lang hóa lục, gặp cát là gặp sát, có thể mua bán bảo an.

Phàm tử vi thủ cung điền trạch, ngoại trừ tử tham ngoại ( tham lang hóa kị tắc vẫn là ), cùng không nên gặp đốm lửa, tạm biệt Kình Đà, không kiếp, Hư Hao: chủ danh nghĩa bảo an có hoả hoạn. Vu Kình Đà thất cũng chi niên khắc ứng với.

Tử vi thủ cung điền trạch mặc dù gặp phụ tá cát diệu, cũng không nghi xương khúc hóa kị, chủ mua bán bảo an nhân công văn khế ước mà bị tổn thất.

Sao tử vi thắt ở cung điền trạch, nếu phụ tá cát diệu cùng sẽ người, chủ tụ tộc mà ở, lại chủ uống ắt cơ cấu công nhân phần đông. Nếu vì [ Tử Phá ] gặp cát, tức là mới phát cơ cấu, nếu [ Tử Tướng ] gặp sát, tức là cũ kỹ cơ cấu, mà trụ cột dao động, nên chú ý chuyển chức hoặc cải cách cơ hội.

Sao tử vi thắt ở cung điền trạch, lấy đại nạn năm xưa gặp [ Tử Phá ], [ Tử Tướng ] thủy biểu trưng có dời động, riêng chỉ sát trọng giả không dời, cận chủ trang hoàng hoặc bên trong dời động ( như đổi phòng, văn phòng hoán vị linh tinh ). [ tử tham ] gặp lộc chủ động xây, hoặc thiên hoa trạch

Phàm sao tử vi đeo thủ cung điền trạch mà gặp cát, cùng chủ trí nghiệp, ở hiện đại thường thường vi công ty cổ phần khai sáng kỳ hạn.

Sao tử vi đeo thủ cung điền trạch, có sao hóa kỵ, lưu sát nhập độ, hướng sẽ đại nạn lưu sát. Lại thấy âm sát, Tang Môn, bạch hổ, tắc chủ có người quen cũ đồ tang. Riêng chỉ phải cung phụ mẫu gặp xương khúc, hoặc cung mệnh gặp xương khúc, lại hoặc cung điền trạch gặp xương khúc thủy là.

Sao tử vi đeo thủ cung điền trạch, có cát diệu, cát hóa, mỗi ngày vui mừng hoặc đỏ sợ, có lưu xương lưu khúc nhập độ, tắc chủ là năm tăng thêm dân cư. Nếu không gặp cát diệu, cận chủ bằng hữu thân thích tìm tới, ở tạm một thời kỳ, đang phục vụ cơ cấu, tắc chủ có người tới thực tập, thực tập, chắc có lâm thời viên chức.

Sao tử vi đeo thủ cung điền trạch, bình thường chủ phòng cập công ty không thể phong thuỷ ảnh hưởng, riêng chỉ nếu gặp hỏa linh, không kiếp, âm sát người, tắc vẫn ứng với chú ý phong thuỷ.

[ Tử Phá ] cập [ Tử Tướng ] gặp sát kị Hình Hao không kiếp, chủ ở nơi ở cũ, phải tham tường phong thuỷ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button