Tử vi

Tham khảo một cách xem mệnh

Các bạn tham khảo xem mình mức độ nào nhé.

Xét tại Mệnh Quan Tài (viết tắt là MQT) và Di (lấy cung Mệnh làm chuẩn, tức là từ cung Mệnh nhìn ra). Những sao tại cung Di tính 50% của độ số so với tại MQT:

1. Tại 3 cung Mệnh Quan Tài: cung có chính tinh miếu vượng thì +1x , hãm địa thì -1x. Riêng 3 trường hợp:

Bạn đang xem: Tham khảo một cách xem mệnh

– Thiên Phủ, Thiên Tướng hãm địa -0x, đắc địa +0.5x

– Thái Dương miếu vượng tại Dần, Ngọ, Mão, Tỵ thì +2x

(tính vậy để tăng độ số của cách cục Cự Nhật, Nhật Nguyệt, và Phủ Tướng vì bộ này chỉ có 1 hoặc 2 cung có chính tinh)

2. 6 cát tinh: Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc (mỗi sao +1x , tại Di 0.5x)

– Ân Quang Thiên Quý, Tam Thai Bát Tọa, Thai Phụ Phong Cáo, Long Trì Phượng Các: nếu không thủ Mệnh thì phải hội chiếu đủ bộ về Mệnh mới tính, mỗi sao +0.5x

– Bạch Hổ Mão Dậu tại Mệnh Quan +1x, tại Tài +0.5x

3. 4 quý tinh (tạm gọi thế): Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa (mỗi sao +2x, tại Di +1x) và Lộc Tồn (+3x, tại Di +1x)

4. Hóa Kỵ nhập cung Quan Mệnh -2x, nhập Tài -1.5x, Di -0.5x

5. 6 sát tinh: Kình, Đà, Không, Kiếp, Linh, Hỏa :: mỗi sao -1x , ngoại lệ:

a) Kình nhập miếu tại Thìn Tuất Sửu Mùi: +0.5x

b) Đà La Thìn Tuất tại Mệnh -1.5x

c) Không Kiếp miếu tại tại Tỵ Hợi: +1x (1x/cặp) , đắc tại Dần Thân -0x

d) Linh, Hỏa đồng cung với Tham Lang thì +1x, chiếu về thì +0x

6. Những cặp sao giáp (tại Mệnh Quan Tài): giáp Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Song Lộc, Không Kiếp, Linh Hỏa, Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa thì tính 1/2 (như giáp Song Lộc thì +2x, giáp Không Kiếp thì -1x, giáp Long Phượng +0.5)

7. Tuần, Triệt (rất khó để cho thỏa đáng), tạm tính cung có Tuần hoặc Triệt thì -35% tổng số của cung, nếu Tuần Triệt đồng cung thì -70% tổng số của cung. Sau đó, nếu là cung có chính diệu thì tính thêm Triệt -1x, Tuần -0.5x, còn nếu là cung vô chính diệu (không có chính tinh) thì Tuần +1x , Triệt +0x

– Cung Thân: có thể xét riêng cung Thân để gia giảm cho Mệnh

(Nếu xét thêm những bộ sao nhỏ khác nữa thì độ chính xác cao hơn!)

—-Kết Quả lá số, nếu được:

1x hoặc dưới là lá xấu

2x, 3x là lá số trung bình

4x, 5x là lá số khá

6x, 7x là lá số tốt

8x trở lên là lá số rất tốt.

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham khảo một cách xem mệnh

Các bạn tham khảo xem mình mức độ nào nhé.

Xét tại Mệnh Quan Tài (viết tắt là MQT) và Di (lấy cung Mệnh làm chuẩn, tức là từ cung Mệnh nhìn ra). Những sao tại cung Di tính 50% của độ số so với tại MQT:

1. Tại 3 cung Mệnh Quan Tài: cung có chính tinh miếu vượng thì +1x , hãm địa thì -1x. Riêng 3 trường hợp:

– Thiên Phủ, Thiên Tướng hãm địa -0x, đắc địa +0.5x

– Thái Dương miếu vượng tại Dần, Ngọ, Mão, Tỵ thì +2x

(tính vậy để tăng độ số của cách cục Cự Nhật, Nhật Nguyệt, và Phủ Tướng vì bộ này chỉ có 1 hoặc 2 cung có chính tinh)

2. 6 cát tinh: Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc (mỗi sao +1x , tại Di 0.5x)

– Ân Quang Thiên Quý, Tam Thai Bát Tọa, Thai Phụ Phong Cáo, Long Trì Phượng Các: nếu không thủ Mệnh thì phải hội chiếu đủ bộ về Mệnh mới tính, mỗi sao +0.5x

– Bạch Hổ Mão Dậu tại Mệnh Quan +1x, tại Tài +0.5x

3. 4 quý tinh (tạm gọi thế): Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa (mỗi sao +2x, tại Di +1x) và Lộc Tồn (+3x, tại Di +1x)

4. Hóa Kỵ nhập cung Quan Mệnh -2x, nhập Tài -1.5x, Di -0.5x

5. 6 sát tinh: Kình, Đà, Không, Kiếp, Linh, Hỏa :: mỗi sao -1x , ngoại lệ:

a) Kình nhập miếu tại Thìn Tuất Sửu Mùi: +0.5x

b) Đà La Thìn Tuất tại Mệnh -1.5x

c) Không Kiếp miếu tại tại Tỵ Hợi: +1x (1x/cặp) , đắc tại Dần Thân -0x

d) Linh, Hỏa đồng cung với Tham Lang thì +1x, chiếu về thì +0x

6. Những cặp sao giáp (tại Mệnh Quan Tài): giáp Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Song Lộc, Không Kiếp, Linh Hỏa, Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa thì tính 1/2 (như giáp Song Lộc thì +2x, giáp Không Kiếp thì -1x, giáp Long Phượng +0.5)

7. Tuần, Triệt (rất khó để cho thỏa đáng), tạm tính cung có Tuần hoặc Triệt thì -35% tổng số của cung, nếu Tuần Triệt đồng cung thì -70% tổng số của cung. Sau đó, nếu là cung có chính diệu thì tính thêm Triệt -1x, Tuần -0.5x, còn nếu là cung vô chính diệu (không có chính tinh) thì Tuần +1x , Triệt +0x

– Cung Thân: có thể xét riêng cung Thân để gia giảm cho Mệnh

(Nếu xét thêm những bộ sao nhỏ khác nữa thì độ chính xác cao hơn!)

—-Kết Quả lá số, nếu được:

1x hoặc dưới là lá xấu

2x, 3x là lá số trung bình

4x, 5x là lá số khá

6x, 7x là lá số tốt

8x trở lên là lá số rất tốt.

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button