Tử vi

Thiên Phú ở cung phu thê

Thiên Phủ bay đến cung phu thê, là sao thiện, khiến lúc hội các sao ác thông thường cũng chỉ chủ về sinh li, mà không tử biệt. Nếu có các sao cát hung tụ hội lẫn lộn, dù sinh li cũng thiếu dứt khoát, vẫn “ngó đứt mà tơ chưa lìa”.

Nhưng Thiên Phủ chưa chắc phải gặp các sao sát, kị, hình mới là không lành. Hễ là “kho lộ”, “kho trống”, đều chủ về hôn nhân không lành, nam mệnh chủ về sủng ái thiếp và bỏ bê chính thất; nữ mệnh chủ chủ về làm nhị phòng hay kế thất. Cho nên nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, cũng là đạo “xu cát tị hung”, hai bên dễ nhường nhịn nhau hơn.

Do Thiên Phủ có tính chất điều hòa quan hệ vợ chồng, nên hễ cung phu thê có Thiên Phủ, thông thường đều giảm bớt nguy cơ, mà có ý vị cát lợi. Nhưng nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì bất lợi.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi độc tọa, gặp “sao lẻ” phụ, tá, phần nhiều chủ về bản thân mệnh tạo có tình nhân bên ngoài. Gặp sát tinh, thì gặp nhau ít mà xa nhau nhiều; nếu đối cung là Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về bỏ vợ rồi lấy vợ khác. Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về vì người bạn đời mà phá tán, hao tài. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” mà gặp sao đào hoa, lại chủ về bản thân mệnh tạo vì ham sắc mà dẫn đến phá tán, thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, vì mượn “Tử Vi, Tham Lang” để hội hợp, nên gặp Hồng Loan, Thiên Hi, Hàm Trì Đại Hao trùng điệp, chủ về có người bên ngoài (ở thời cổ đại là nạp thiếp).

Đối với Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Vũ Khúc, Phá Quân”, Thiên Đồng, Cự Môn, Thái Dương, Thiên Lương, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, chỉ cần không phải là “kho lộ”, “kho trống”, các sao hội Thiên Tướng không thuộc loại “Hình kị giáp ấn”, Thiên Phủ không hội Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, thì hôn nhân hoàn mĩ. Nếu không, nam mệnh chủ về có tình nhân bên ngoài, hoặc vì người bạn đời mà phá tài; nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Vì lí do “Vũ Khúc, Thất Sát” ở đối cung là lạc hãm, nên Thiên Phủ ở cung Dậu không bằng ở cung Mão, hơi gặp sát tinh thì chủ về hai lần nhân duyên. Nếu có các sao sát, hình đồng độ thì càng đúng.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sao cát, được cát hóa, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về hôn nhân tốt đẹp, tình cảm ân ái, còn có thể phù trợ lẫn nhau.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu có các sao đào hoa, cũng chủ về có tình yêu với người đã có gia đình; gặp “sao lẻ” phụ, tá thì càng đúng.

Đối với Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn “Tử Vi, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, Thiên Tướng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, tính chất tốt hơn ở hai cung Mão hoặc Dậu. Do đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, nên chủ về người bạn đời tinh tế, sắc xảo, có đức, có tài.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, hình, cũng chủ về sủng ái thiếp, bỏ bê vợ. Nhưng đối với nguyên phối vẫn “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. Nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về vợ chồng trợ lực lẫn nhau; bị “Hình kị giáp ấn” thì người bạn đời cơ thể hư nhược, vì bệnh mà hao tài.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Đà La, Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, cũng chủ về tự tìm buồn phiền, hoặc người bạn đời mắc bệnh.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có cát tinh, vợ chồng xứng đồi, hạnh phúc.

Đối với Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Đồng, Thái Âm”, Thiên Tưóng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phú ở cung phu thê

Xem thêm Thiên Phú ở cung phu thê

Thiên Phủ bay đến cung phu thê, là sao thiện, khiến lúc hội các sao ác thông thường cũng chỉ chủ về sinh li, mà không tử biệt. Nếu có các sao cát hung tụ hội lẫn lộn, dù sinh li cũng thiếu dứt khoát, vẫn “ngó đứt mà tơ chưa lìa”.

Nhưng Thiên Phủ chưa chắc phải gặp các sao sát, kị, hình mới là không lành. Hễ là “kho lộ”, “kho trống”, đều chủ về hôn nhân không lành, nam mệnh chủ về sủng ái thiếp và bỏ bê chính thất; nữ mệnh chủ chủ về làm nhị phòng hay kế thất. Cho nên nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, cũng là đạo “xu cát tị hung”, hai bên dễ nhường nhịn nhau hơn.

Do Thiên Phủ có tính chất điều hòa quan hệ vợ chồng, nên hễ cung phu thê có Thiên Phủ, thông thường đều giảm bớt nguy cơ, mà có ý vị cát lợi. Nhưng nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” thì bất lợi.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi độc tọa, gặp “sao lẻ” phụ, tá, phần nhiều chủ về bản thân mệnh tạo có tình nhân bên ngoài. Gặp sát tinh, thì gặp nhau ít mà xa nhau nhiều; nếu đối cung là Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về bỏ vợ rồi lấy vợ khác. Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về vì người bạn đời mà phá tán, hao tài. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống” mà gặp sao đào hoa, lại chủ về bản thân mệnh tạo vì ham sắc mà dẫn đến phá tán, thất bại.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, vì mượn “Tử Vi, Tham Lang” để hội hợp, nên gặp Hồng Loan, Thiên Hi, Hàm Trì Đại Hao trùng điệp, chủ về có người bên ngoài (ở thời cổ đại là nạp thiếp).

Đối với Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Vũ Khúc, Phá Quân”, Thiên Đồng, Cự Môn, Thái Dương, Thiên Lương, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, chỉ cần không phải là “kho lộ”, “kho trống”, các sao hội Thiên Tướng không thuộc loại “Hình kị giáp ấn”, Thiên Phủ không hội Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, thì hôn nhân hoàn mĩ. Nếu không, nam mệnh chủ về có tình nhân bên ngoài, hoặc vì người bạn đời mà phá tài; nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Vì lí do “Vũ Khúc, Thất Sát” ở đối cung là lạc hãm, nên Thiên Phủ ở cung Dậu không bằng ở cung Mão, hơi gặp sát tinh thì chủ về hai lần nhân duyên. Nếu có các sao sát, hình đồng độ thì càng đúng.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sao cát, được cát hóa, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về hôn nhân tốt đẹp, tình cảm ân ái, còn có thể phù trợ lẫn nhau.

Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu có các sao đào hoa, cũng chủ về có tình yêu với người đã có gia đình; gặp “sao lẻ” phụ, tá thì càng đúng.

Đối với Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn “Tử Vi, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, Thiên Tướng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, tính chất tốt hơn ở hai cung Mão hoặc Dậu. Do đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, nên chủ về người bạn đời tinh tế, sắc xảo, có đức, có tài.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, hình, cũng chủ về sủng ái thiếp, bỏ bê vợ. Nhưng đối với nguyên phối vẫn “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. Nữ mệnh chủ về làm nhị phòng hay kế thất.

Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về vợ chồng trợ lực lẫn nhau; bị “Hình kị giáp ấn” thì người bạn đời cơ thể hư nhược, vì bệnh mà hao tài.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Đà La, Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, cũng chủ về tự tìm buồn phiền, hoặc người bạn đời mắc bệnh.

Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có cát tinh, vợ chồng xứng đồi, hạnh phúc.

Đối với Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Đồng, Thái Âm”, Thiên Tưóng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button