Tử vi

Thời điểm tốt nhất có thể kiểm tiền trong đời đời

【飞星漫谈十三】一生中最能赚钱的时间 – 「体」和「用」的运用实例

十三【体之财禄入用之命】 – 赚钱的好时机

学飞星紫微最头痛的是「体、用」之理论运用。我不想大讲理论,不如就在这儿拿个例子说说吧,就算未学过飞星之体和用,都一看便会明白的。

Bạn đang xem: Thời điểm tốt nhất có thể kiểm tiền trong đời đời

大家学习三合紫微时,都会知道当大限流年命宫遇上本命化绿时,财运一定好。飞星中都有类似的理论。

当本命之财帛宫宫干令某宫所坐之星化禄,大限逢该宫,这个十年必有财运。同理,流年财禄飞入之宫,流月逢之,当月财运必佳。流日、流时同论。

就以这个命盘为例,本命财帛宫宫干癸,化申宫破军禄,此人于申宫 35-44 这个大限暴发(破军乃暴发之财星)。流年行运过这个宫都会是有财运之年。

本命为体,大限、流年为用。流年为体,就以流月为用;流月为体,流日为用,如此类推。

再以流年为例,今年乙酉年,酉宫宫干刚好又是和本命宫干一样,所以不用变。以乙酉为命宫,财帛就在辛已。辛巨阳曲昌,财化己丑之巨门禄。己丑就是当年的二月,所以二月是当年的财月。

再以二月流月为例,用【飞星漫谈十】所提及的五虎遁诀,「乙庚之年戊寅头」,流月寅宫以戊为头,刚好又和本命一样;所以数至二月,宫干也是己丑。以二月流月为命宫,财帛就在乙酉;乙机梁紫阴,财帛宫之宫干化辛已宫之天机禄,辛已是二月的

5、17 和 29 日,所以他在这个月的 5、17 和 29 日是他该年财运最好的日子。

你也可以用这个方法计其他月份其他日子的财日。再进一步,你连那一日最膁钱的时

辰都可以计出来,不过要再用五虎遁诀一次,请参考【飞星漫谈 十一】。

你可以用这个方法计出你一生中财运最好的时辰。我就不会去算自己的啦,免得错过了自己伤心。: ~(

再补充几点:

1)就算你不会用前几篇提过的五虎遁诀算出流月和流日的宫干,你起码都可以好容易

算出大限和流年的财位。留意流年宫干不一定跟本命盘的分布的,不明白的请参考

【飞星漫谈 八】

2)你可以大限为体,小限为用,或大限为体,流年为用再算一次,可以再找出其他财

位的。

3)就算是财位,都会受凶星和忌冲影响,不得不小心点看。

4)大限、流年不好,有财都留不住。

20

5)不要以为财星高照就去豪赌。如果禄照的不是偏财星(例如贪狼星)都是对你的赌运影响不大。(输了不要找我,但赢了钱要分点给我。)

[Phi tinh mạn đàm 13] – Thời điểm tốt nhất có thể kiểm tiền trong đời đời – Ví dụ thực tế vận dụng”Thể” và “Dụng”

13. [Thể của tài hóa lộc nhập dụng của mệnh] – thời cơ tốt kiếm tiền

Học phi tinh tử vi đau đầu nhất chính là vận dụng lý luận của”Thể, Dụng”. Ta không muốn giảng luận rõ ràng. Chi bằng ở đây lấy một ví dụ để nói một chút, cho dù chưa học qua phi tinh thân Thể và Dụng đều vừa nhìn liền sẽ rõ.

Mọi người lúc học tập Tam hợp tử vi cũng sẽ đều biết khi đại hạn, lưu niên cung mệnh gặp hóa lộc bản mệnh, tài vận nhất định tốt. Trong phi tinh cũng có lý luận tương tự.

Khi can cung Tại bạch bản mệnh khiến cho sao tọa ở cung nào đó hóa lộc, đại hạn gặp cung này, mười năm đó nhất định có vận làm giàu. Đồng lý, cung có lưu niên tài lộc phi nhập, lưu nguyệt gặp phải, tháng đó vận làm giàu tất tốt đẹp. Lưu nhật, lưu thời cũng luận như vậy.

Lấy một mệnh bàn làm thí dụ, cung Tài bạch bản mệnh can Quý, hóa cung Thân Phá Quân lộc, người này ở tại thân cung – 35-44 đại hạn này bộc phát (sao Phá Quân chính là bộc phát tiền tài). Lưu niên hành vận qua cung này cũng sẽ là một năm có vận làm giàu.

Nguyên cục làm Thể, đại hạn, lưu niên làm Dụng. Lưu niên làm Thể, liền lấy lưu nguyệt làm Dụng; lưu nguyệt làm Thể, lưu ngày làm dụng, như vậy suy ra.

Lại lấy lưu niên làm thí dụ, năm nay Ất Dậu, can cung Dậu vừa vặn lại cùng can cung bản mệnh như nhau, cho nên không cần đổi. Lấy Ất Dậu là cung Mệnh, tài bạch ngay tại Tân Tị. Tân Cự Dương Khúc Xương, tài hóa Cư Môn lộc tịa Kỷ Sửu. Kỷ Sửu chính là tháng 2 năm đó, cho nên tháng 2 là tháng phát tài năm đó.

Lại lấy lưu nguyệt tháng 2 làm thí dụ, dùng ngũ hổ độn quyết nói tới trong phi tinh mạn đàm 10, “Ất Canh chi niên Mậu Dần đầu”, lưu nguyệt cung Dần lấy Mậu làm đầu, vừa vặn lại cùng bản mệnh như nhau; cho nên đếm tới tháng 2, can cung cũng là Kỷ Sửu. Lấy lưu nguyệt tháng 2 vì cung Mệnh, Tài bạch ngay tại Ất Dậu; Ất Cơ Lương Tử Âm, can cung Tài bạch hóa Thiên Cơ lộc tại cung Tân Tỵ, Tân Tị là ngày 5, 17 và 29 tháng 2, cho nên hắn ở ngày 5, 17 và 29 tháng này là vận làm giàu tốt nhất của hắn trong năm.

Ngươi cũng có thể dụng phương pháp này tính toán những ngày phát tài trong những tháng khác. Tiến thêm một bước, ngươi ngay cả ngày đó giờ Thìn kiếm được tiền đều có thể tính toán được, bất quá nếu lại dùng ngũ hổ độn quyết một lần nữa, mời tham khảo phi tinh mạn đàm 11.

Ngươi có thể dùng phương pháp này kế ra canh giờ có tài vận tốt nhất trong đời. Ta thì sẽ không đi xem cho mình rồi, để tránh cho mình khỏi thương tâm.

Bổ sung lại mấy điểm:

1) Dù cho ngươi không biết dùng ngũ hổ độn quyết đề cập tới ở mấy thiên trước tính ra can cung lưu nguyệt và lưu ngày, ngươi ít nhất cũng có thể khó khăn lắm tính ra vị trí đại hạn cùng lưu niên Tài bạch. Lưu ý can cung lưu niên không nhất định có cùng phân bố với bản mệnh, không hiểu mời tham khảo phi tinh mạn đàm 8.

2) Ngươi có thể lấy đại hạn làm Thể, tiểu hạn làm Dụng, hoặc đại hạn làm Thể, lưu niên làm Dụng tính lại một lần, có thể tìm lại ra vị trí Tài bạch khác.

3) Dù cho là tài vị, cũng sẽ bị hung tinh cùng kỵ xung ảnh hưởng, không thể không khán cẩn thận một chút.

4) Đại hạn, lưu niên không tốt, có tài cũng không giữ được.

5) Đừng tưởng rằng tài tinh cao chiếu đi mạnh dạn đánh bạc. Nếu như lộc chiếu đều không phải thiên tài tinh (tỷ như Tham Lang tinh) đều là đối với ngươi vận đánh bạc ảnh hưởng không lớn. (Thua không nên tìm ta, nhưng thắng tiền phải chia một chút cho ta.)

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thời điểm tốt nhất có thể kiểm tiền trong đời đời

【飞星漫谈十三】一生中最能赚钱的时间 – 「体」和「用」的运用实例

十三【体之财禄入用之命】 – 赚钱的好时机

学飞星紫微最头痛的是「体、用」之理论运用。我不想大讲理论,不如就在这儿拿个例子说说吧,就算未学过飞星之体和用,都一看便会明白的。

大家学习三合紫微时,都会知道当大限流年命宫遇上本命化绿时,财运一定好。飞星中都有类似的理论。

当本命之财帛宫宫干令某宫所坐之星化禄,大限逢该宫,这个十年必有财运。同理,流年财禄飞入之宫,流月逢之,当月财运必佳。流日、流时同论。

就以这个命盘为例,本命财帛宫宫干癸,化申宫破军禄,此人于申宫 35-44 这个大限暴发(破军乃暴发之财星)。流年行运过这个宫都会是有财运之年。

本命为体,大限、流年为用。流年为体,就以流月为用;流月为体,流日为用,如此类推。

再以流年为例,今年乙酉年,酉宫宫干刚好又是和本命宫干一样,所以不用变。以乙酉为命宫,财帛就在辛已。辛巨阳曲昌,财化己丑之巨门禄。己丑就是当年的二月,所以二月是当年的财月。

再以二月流月为例,用【飞星漫谈十】所提及的五虎遁诀,「乙庚之年戊寅头」,流月寅宫以戊为头,刚好又和本命一样;所以数至二月,宫干也是己丑。以二月流月为命宫,财帛就在乙酉;乙机梁紫阴,财帛宫之宫干化辛已宫之天机禄,辛已是二月的

5、17 和 29 日,所以他在这个月的 5、17 和 29 日是他该年财运最好的日子。

你也可以用这个方法计其他月份其他日子的财日。再进一步,你连那一日最膁钱的时

辰都可以计出来,不过要再用五虎遁诀一次,请参考【飞星漫谈 十一】。

你可以用这个方法计出你一生中财运最好的时辰。我就不会去算自己的啦,免得错过了自己伤心。: ~(

再补充几点:

1)就算你不会用前几篇提过的五虎遁诀算出流月和流日的宫干,你起码都可以好容易

算出大限和流年的财位。留意流年宫干不一定跟本命盘的分布的,不明白的请参考

【飞星漫谈 八】

2)你可以大限为体,小限为用,或大限为体,流年为用再算一次,可以再找出其他财

位的。

3)就算是财位,都会受凶星和忌冲影响,不得不小心点看。

4)大限、流年不好,有财都留不住。

20

5)不要以为财星高照就去豪赌。如果禄照的不是偏财星(例如贪狼星)都是对你的赌运影响不大。(输了不要找我,但赢了钱要分点给我。)

[Phi tinh mạn đàm 13] – Thời điểm tốt nhất có thể kiểm tiền trong đời đời – Ví dụ thực tế vận dụng”Thể” và “Dụng”

13. [Thể của tài hóa lộc nhập dụng của mệnh] – thời cơ tốt kiếm tiền

Học phi tinh tử vi đau đầu nhất chính là vận dụng lý luận của”Thể, Dụng”. Ta không muốn giảng luận rõ ràng. Chi bằng ở đây lấy một ví dụ để nói một chút, cho dù chưa học qua phi tinh thân Thể và Dụng đều vừa nhìn liền sẽ rõ.

Mọi người lúc học tập Tam hợp tử vi cũng sẽ đều biết khi đại hạn, lưu niên cung mệnh gặp hóa lộc bản mệnh, tài vận nhất định tốt. Trong phi tinh cũng có lý luận tương tự.

Khi can cung Tại bạch bản mệnh khiến cho sao tọa ở cung nào đó hóa lộc, đại hạn gặp cung này, mười năm đó nhất định có vận làm giàu. Đồng lý, cung có lưu niên tài lộc phi nhập, lưu nguyệt gặp phải, tháng đó vận làm giàu tất tốt đẹp. Lưu nhật, lưu thời cũng luận như vậy.

Lấy một mệnh bàn làm thí dụ, cung Tài bạch bản mệnh can Quý, hóa cung Thân Phá Quân lộc, người này ở tại thân cung – 35-44 đại hạn này bộc phát (sao Phá Quân chính là bộc phát tiền tài). Lưu niên hành vận qua cung này cũng sẽ là một năm có vận làm giàu.

Nguyên cục làm Thể, đại hạn, lưu niên làm Dụng. Lưu niên làm Thể, liền lấy lưu nguyệt làm Dụng; lưu nguyệt làm Thể, lưu ngày làm dụng, như vậy suy ra.

Lại lấy lưu niên làm thí dụ, năm nay Ất Dậu, can cung Dậu vừa vặn lại cùng can cung bản mệnh như nhau, cho nên không cần đổi. Lấy Ất Dậu là cung Mệnh, tài bạch ngay tại Tân Tị. Tân Cự Dương Khúc Xương, tài hóa Cư Môn lộc tịa Kỷ Sửu. Kỷ Sửu chính là tháng 2 năm đó, cho nên tháng 2 là tháng phát tài năm đó.

Lại lấy lưu nguyệt tháng 2 làm thí dụ, dùng ngũ hổ độn quyết nói tới trong phi tinh mạn đàm 10, “Ất Canh chi niên Mậu Dần đầu”, lưu nguyệt cung Dần lấy Mậu làm đầu, vừa vặn lại cùng bản mệnh như nhau; cho nên đếm tới tháng 2, can cung cũng là Kỷ Sửu. Lấy lưu nguyệt tháng 2 vì cung Mệnh, Tài bạch ngay tại Ất Dậu; Ất Cơ Lương Tử Âm, can cung Tài bạch hóa Thiên Cơ lộc tại cung Tân Tỵ, Tân Tị là ngày 5, 17 và 29 tháng 2, cho nên hắn ở ngày 5, 17 và 29 tháng này là vận làm giàu tốt nhất của hắn trong năm.

Ngươi cũng có thể dụng phương pháp này tính toán những ngày phát tài trong những tháng khác. Tiến thêm một bước, ngươi ngay cả ngày đó giờ Thìn kiếm được tiền đều có thể tính toán được, bất quá nếu lại dùng ngũ hổ độn quyết một lần nữa, mời tham khảo phi tinh mạn đàm 11.

Ngươi có thể dùng phương pháp này kế ra canh giờ có tài vận tốt nhất trong đời. Ta thì sẽ không đi xem cho mình rồi, để tránh cho mình khỏi thương tâm.

Bổ sung lại mấy điểm:

1) Dù cho ngươi không biết dùng ngũ hổ độn quyết đề cập tới ở mấy thiên trước tính ra can cung lưu nguyệt và lưu ngày, ngươi ít nhất cũng có thể khó khăn lắm tính ra vị trí đại hạn cùng lưu niên Tài bạch. Lưu ý can cung lưu niên không nhất định có cùng phân bố với bản mệnh, không hiểu mời tham khảo phi tinh mạn đàm 8.

2) Ngươi có thể lấy đại hạn làm Thể, tiểu hạn làm Dụng, hoặc đại hạn làm Thể, lưu niên làm Dụng tính lại một lần, có thể tìm lại ra vị trí Tài bạch khác.

3) Dù cho là tài vị, cũng sẽ bị hung tinh cùng kỵ xung ảnh hưởng, không thể không khán cẩn thận một chút.

4) Đại hạn, lưu niên không tốt, có tài cũng không giữ được.

5) Đừng tưởng rằng tài tinh cao chiếu đi mạnh dạn đánh bạc. Nếu như lộc chiếu đều không phải thiên tài tinh (tỷ như Tham Lang tinh) đều là đối với ngươi vận đánh bạc ảnh hưởng không lớn. (Thua không nên tìm ta, nhưng thắng tiền phải chia một chút cho ta.)

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button