Tử vi

Tử vi đấu sổ tài phúc tuyến: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở phúc đức

Trước đàm tứ hóa năm sinh ở phúc đức

Lộc ở phúc đức, có ấm tài, sâu trong tâm linh sung sướng. Mà tự hóa lộc, vui với trả tiền, vừa nghe đến trả tiền, bao da lập tức mở ra, nói không chừng lần đó trả tiền không có quan hệ gì với hắn đâu!

Khoa ở phúc đức, có nhỏ ấm tài, sâu trong tâm linh bình tĩnh, mà tự hóa khoa, thường vi mặt mũi trả tiền.

Kị ở phúc đức, mình ý thức chủ quan mãnh liệt, sâu trong tâm linh lo lắng nhiều, thường ưu có chuyện gì sắp phát sinh, vô sự cũng phiền; như thế vũ khúc kị hoặc sao hóa kỵ dậu kình dương làm bạn, vô sự cũng phiền, phiền đến lòng như đao cắt; như thế sao hóa kỵ có đà la đồng cung, vô sự cũng phiền, lái đi không được, rất là dây dưa. Lại, dễ dàng phát sinh sớm kết liễu sớm ly, hoặc sớm kết liễu muộn ly, kết hôn muộn hoặc không cưới việc.

Lộc kị ở phúc đức, lộc ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì lộc khi thì kị, nếu sinh lộc tự hóa kị ở phúc đức, ngoại trừ có ấm tài ngoại, chính mình so sánh cảm thụ ý thức chủ quan mãnh liệt, cũng so sánh cảm thụ vô sự cũng phiền; muôn ngàn lần không thể tái phiền, nếu không, ảnh hưởng ấm tài. Sinh kỵ tự hóa lộc ở phúc đức thì không sự phiền sự chính mình sẽ thanh thản, cũng chính là phiền một phiền, lại chính mình suy nghĩ một chút liền hết chuyện.

Quyền kị ở phúc đức, quyền ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy đặc sắc cùng có đủ cả, khi thì tạm thời mà kị, nếu sinh quyền tự hóa kị ở phúc đức, vô sự phiền hiện tượng góc nổi bật; nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở phúc đức, tắc góc nổi bật lòng tự tin, đương nhiên ý thức chủ quan mãnh liệt, từ không nói chơi.

Khoa kị ở phúc đức, khoa ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy đặc sắc cùng có đủ cả, khi thì khoa khi thì kị, nếu sinh khoa tự hóa kị, ngoại trừ có nhỏ ấm tài ngoại, chính mình so sánh cảm thụ ý thức chủ quan mãnh liệt, cũng so sánh cảm thụ vô sự cũng phiền; muôn ngàn lần không thể tái phiền, nếu không ảnh hưởng nhỏ ấm tài. Sinh kỵ tự hóa khoa, tài vô sự phiền sự chính mình sẽ thanh thản, cũng chính là phiền một phiền lại chính mình suy nghĩ một chút thì cũng không có sao.

Sinh kỵ tự hóa kị ở phúc đức, tham khảo kị ở phúc đức, sinh kỵ tự hóa kị ở phúc đức, còn lại là song kỵ ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy hiện tượng ít nhất gấp hai mạnh.

Lộc tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa, ở phúc đức, lộc tại từ lộc ở phúc đức, có ấm tài, sâu trong tâm linh rất là sung sướng. Lộc tự hóa quyền ở phúc đức, sâu trong tâm linh sung sướng, lại đủ lòng tự tin, mình mong đợi cũng cao. Lộc tự hóa khoa ở phúc đức, có ấm tài, sâu trong tâm linh ký sung sướng lại tao nhã.

Quyền tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở phúc đức, quyền tự hóa lộc ở phúc đức, mình mong đợi cao lòng tự tin mạnh, có năng lực cảm thụ sâu trong tâm linh đấy sung sướng. Quyền tự hóa khoa ở phúc đức, lòng tự tin mạnh, mình mong đợi cao. Quyền tự hóa khoa ở phúc đức, mình mong đợi cao, lòng tự tin mạnh, có năng lực cảm thụ sâu trong tâm linh đấy tao nhã.

Khoa tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở phúc đức, khoa tự hóa lộc phúc đức, có ấm mới, sâu trong tâm linh ký sung sướng lại tao nhã. Khoa tự hóa quyền ở phúc đức, sâu trong tâm linh tao nhã, lại là mình mong đợi cao, lòng tự tin mạnh. Khoa tự hóa khoa ở phúc đức, nhỏ ấm tài, sâu trong tâm linh tao nhã.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tài phúc tuyến: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở phúc đức

Trước đàm tứ hóa năm sinh ở phúc đức

Lộc ở phúc đức, có ấm tài, sâu trong tâm linh sung sướng. Mà tự hóa lộc, vui với trả tiền, vừa nghe đến trả tiền, bao da lập tức mở ra, nói không chừng lần đó trả tiền không có quan hệ gì với hắn đâu!

Quyền ở phúc đức, mình lấn hứa cao, lòng tự tin mạnh, mà tự hóa quyền sẽ đoạt đài thọ.

Khoa ở phúc đức, có nhỏ ấm tài, sâu trong tâm linh bình tĩnh, mà tự hóa khoa, thường vi mặt mũi trả tiền.

Kị ở phúc đức, mình ý thức chủ quan mãnh liệt, sâu trong tâm linh lo lắng nhiều, thường ưu có chuyện gì sắp phát sinh, vô sự cũng phiền; như thế vũ khúc kị hoặc sao hóa kỵ dậu kình dương làm bạn, vô sự cũng phiền, phiền đến lòng như đao cắt; như thế sao hóa kỵ có đà la đồng cung, vô sự cũng phiền, lái đi không được, rất là dây dưa. Lại, dễ dàng phát sinh sớm kết liễu sớm ly, hoặc sớm kết liễu muộn ly, kết hôn muộn hoặc không cưới việc.

Lộc kị ở phúc đức, lộc ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì lộc khi thì kị, nếu sinh lộc tự hóa kị ở phúc đức, ngoại trừ có ấm tài ngoại, chính mình so sánh cảm thụ ý thức chủ quan mãnh liệt, cũng so sánh cảm thụ vô sự cũng phiền; muôn ngàn lần không thể tái phiền, nếu không, ảnh hưởng ấm tài. Sinh kỵ tự hóa lộc ở phúc đức thì không sự phiền sự chính mình sẽ thanh thản, cũng chính là phiền một phiền, lại chính mình suy nghĩ một chút liền hết chuyện.

Quyền kị ở phúc đức, quyền ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy đặc sắc cùng có đủ cả, khi thì tạm thời mà kị, nếu sinh quyền tự hóa kị ở phúc đức, vô sự phiền hiện tượng góc nổi bật; nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở phúc đức, tắc góc nổi bật lòng tự tin, đương nhiên ý thức chủ quan mãnh liệt, từ không nói chơi.

Khoa kị ở phúc đức, khoa ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy đặc sắc cùng có đủ cả, khi thì khoa khi thì kị, nếu sinh khoa tự hóa kị, ngoại trừ có nhỏ ấm tài ngoại, chính mình so sánh cảm thụ ý thức chủ quan mãnh liệt, cũng so sánh cảm thụ vô sự cũng phiền; muôn ngàn lần không thể tái phiền, nếu không ảnh hưởng nhỏ ấm tài. Sinh kỵ tự hóa khoa, tài vô sự phiền sự chính mình sẽ thanh thản, cũng chính là phiền một phiền lại chính mình suy nghĩ một chút thì cũng không có sao.

Sinh kỵ tự hóa kị ở phúc đức, tham khảo kị ở phúc đức, sinh kỵ tự hóa kị ở phúc đức, còn lại là song kỵ ở phúc đức, kị ở phúc đức đấy hiện tượng ít nhất gấp hai mạnh.

Lộc tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa, ở phúc đức, lộc tại từ lộc ở phúc đức, có ấm tài, sâu trong tâm linh rất là sung sướng. Lộc tự hóa quyền ở phúc đức, sâu trong tâm linh sung sướng, lại đủ lòng tự tin, mình mong đợi cũng cao. Lộc tự hóa khoa ở phúc đức, có ấm tài, sâu trong tâm linh ký sung sướng lại tao nhã.

Quyền tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở phúc đức, quyền tự hóa lộc ở phúc đức, mình mong đợi cao lòng tự tin mạnh, có năng lực cảm thụ sâu trong tâm linh đấy sung sướng. Quyền tự hóa khoa ở phúc đức, lòng tự tin mạnh, mình mong đợi cao. Quyền tự hóa khoa ở phúc đức, mình mong đợi cao, lòng tự tin mạnh, có năng lực cảm thụ sâu trong tâm linh đấy tao nhã.

Khoa tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở phúc đức, khoa tự hóa lộc phúc đức, có ấm mới, sâu trong tâm linh ký sung sướng lại tao nhã. Khoa tự hóa quyền ở phúc đức, sâu trong tâm linh tao nhã, lại là mình mong đợi cao, lòng tự tin mạnh. Khoa tự hóa khoa ở phúc đức, nhỏ ấm tài, sâu trong tâm linh tao nhã.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button