Trực chỉ chơn tâm

  TRỰC nhận thường hằng, thật nhiếp hoa… CHỈ soi thanh tịnh rõ đường tà. CHƠN như vốn lặng, thừa duyên hiển, TÂM pháp luôn an, cạn tướng già. KIẾN

TRỰC nhận thường hằng, thật nhiếp hoa…

CHỈ soi thanh tịnh rõ đường tà.

CHƠN như vốn lặng, thừa duyên hiển,

TÂM pháp luôn an, cạn tướng già.

KIẾN lập Bồ đề nhìn chẳng sái,

TÁNH cùng Bát Nhã lắng không ngoa.

THÀNH toàn đại đạo lơi tuyên lý,

PHẬT nhật cao huyền bất độ gia.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm