Tử vi

Cưới sớm, cưới muộn, thời điểm cưới

【飞星漫谈十五】早婚、迟婚、婚期

十五 【夫妻宫化入一、六、八、十】 缘起之时

现代人都比较关心婚嫁的问题。坊间有好多关于夫妻宫的书;但关于早婚和迟婚的问题比较含糊。我简单讲一下飞星派的看法,作为一个参考。基础原则就是:

Bạn đang xem: Cưới sớm, cưới muộn, thời điểm cưới

夫妻宫宫干四化「飞入」一、六、八、十,主缘早。

夫妻宫宫干四化「冲照」一、六、八、十,主缘迟。

一、六、八、十就是命宫、疾厄宫、交友宫和田宅宫。

缘份早至不一定早婚,可能只是早和异性结缘。只有飞「权忌」化入才代表早婚。

简单来说,夫妻宫干禄科化入 一六八十,只代表早有异性缘;权入就有早婚的现象;忌入就是早婚啦。

同理,权忌冲照力量影响是否晚婚:

夫妻宫飞忌冲一、六、八、十,代表晚婚。

单单是忌冲疾厄和交友宫,代表和配偶无缘。

夫妻自化禄权科忌,都代表晚婚或有波折。

看缘起和结緍的时间都是同理 – 先看大限,再看流年。

可以结婚也不一定代表合衬;下一篇再讲合婚。

[Phi tinh mạn đàm 15] – Cưới sớm, cưới muộn, thời điểm cưới

15. [Cung Phu thê hóa nhập 1, 6, 8, 10] – thời điểm duyên khởi

Người hiện đại cũng tương đối quan tâm vấn đề hôn nhân. Trên mặt phố có thật nhiều đầu sách liên quan tới cung Phu thê; nhưng liên quan tới vấn đề kết hôn sớm và kết hôn muộn thì tương đối hàm hồ. Ta đơn giản nói một chút nhận định của phi tinh phái, làm vài tham khảo.

Nguyên tắc cơ sở chính là:

Can cung Phu thê tứ hóa “Phi nhập” một, sáu, tám, mười, chủ duyên sớm.

Can cung Phu thê tứ hóa “Xung chiếu” một, sáu, tám, mười, chủ duyên muộn.

Một, sáu, tám, mười chính là Mệnh cung, Tật ách cung, Giao hữu cung cùng Điền trạch cung.

Duyên phận tới sớm không nhất định kết hôn sớm, có thể chẳng qua là sớm cùng người khác phái kết duyên. Chỉ có phi “Quyền kỵ” hóa nhập mới có thể đại biểu kết hôn sớm.

Đơn giản mà nói, can cung Phu thê hóa lộc khoa nhập một, sáu, tám, mười chỉ đại biểu sớm có duyên với người khác phái; quyền nhập thì có hiện tượng kết hôn sớm; kỵ nhập chính là kết hôn sớm rồi.

Đồng lý, quyền kỵ xung chiếu lực lượng ảnh hưởng có phải là kết hôn muộn:

Cung Phu thê phi kỵ xung một, sáu, tám, mười, đại biểu kết hôn muộn.

Chỉ cần là kỵ xung Tật ách hoặc Giao hữu cung, đại biểu cùng phối ngẫu vô duyên.

Phu thê tự hóa lộc quyền khoa kỵ, cũng đại biểu kết hôn muôn hoặc có trắc trở.

Khán thời điểm duyên khởi và thời điểm kết hôn đều cùng nguyên lý – Tiên khán đại hạn, tái khán lưu niên.

Có thể kết hôn cũng không nhất định đại biểu hòa hợp; thiên tiếp theo lại nói đến hôn nhân hòa hợp.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cưới sớm, cưới muộn, thời điểm cưới

【飞星漫谈十五】早婚、迟婚、婚期

十五 【夫妻宫化入一、六、八、十】 缘起之时

现代人都比较关心婚嫁的问题。坊间有好多关于夫妻宫的书;但关于早婚和迟婚的问题比较含糊。我简单讲一下飞星派的看法,作为一个参考。基础原则就是:

夫妻宫宫干四化「飞入」一、六、八、十,主缘早。

夫妻宫宫干四化「冲照」一、六、八、十,主缘迟。

一、六、八、十就是命宫、疾厄宫、交友宫和田宅宫。

缘份早至不一定早婚,可能只是早和异性结缘。只有飞「权忌」化入才代表早婚。

简单来说,夫妻宫干禄科化入 一六八十,只代表早有异性缘;权入就有早婚的现象;忌入就是早婚啦。

同理,权忌冲照力量影响是否晚婚:

夫妻宫飞忌冲一、六、八、十,代表晚婚。

单单是忌冲疾厄和交友宫,代表和配偶无缘。

夫妻自化禄权科忌,都代表晚婚或有波折。

看缘起和结緍的时间都是同理 – 先看大限,再看流年。

可以结婚也不一定代表合衬;下一篇再讲合婚。

[Phi tinh mạn đàm 15] – Cưới sớm, cưới muộn, thời điểm cưới

15. [Cung Phu thê hóa nhập 1, 6, 8, 10] – thời điểm duyên khởi

Người hiện đại cũng tương đối quan tâm vấn đề hôn nhân. Trên mặt phố có thật nhiều đầu sách liên quan tới cung Phu thê; nhưng liên quan tới vấn đề kết hôn sớm và kết hôn muộn thì tương đối hàm hồ. Ta đơn giản nói một chút nhận định của phi tinh phái, làm vài tham khảo.

Nguyên tắc cơ sở chính là:

Can cung Phu thê tứ hóa “Phi nhập” một, sáu, tám, mười, chủ duyên sớm.

Can cung Phu thê tứ hóa “Xung chiếu” một, sáu, tám, mười, chủ duyên muộn.

Một, sáu, tám, mười chính là Mệnh cung, Tật ách cung, Giao hữu cung cùng Điền trạch cung.

Duyên phận tới sớm không nhất định kết hôn sớm, có thể chẳng qua là sớm cùng người khác phái kết duyên. Chỉ có phi “Quyền kỵ” hóa nhập mới có thể đại biểu kết hôn sớm.

Đơn giản mà nói, can cung Phu thê hóa lộc khoa nhập một, sáu, tám, mười chỉ đại biểu sớm có duyên với người khác phái; quyền nhập thì có hiện tượng kết hôn sớm; kỵ nhập chính là kết hôn sớm rồi.

Đồng lý, quyền kỵ xung chiếu lực lượng ảnh hưởng có phải là kết hôn muộn:

Cung Phu thê phi kỵ xung một, sáu, tám, mười, đại biểu kết hôn muộn.

Chỉ cần là kỵ xung Tật ách hoặc Giao hữu cung, đại biểu cùng phối ngẫu vô duyên.

Phu thê tự hóa lộc quyền khoa kỵ, cũng đại biểu kết hôn muôn hoặc có trắc trở.

Khán thời điểm duyên khởi và thời điểm kết hôn đều cùng nguyên lý – Tiên khán đại hạn, tái khán lưu niên.

Có thể kết hôn cũng không nhất định đại biểu hòa hợp; thiên tiếp theo lại nói đến hôn nhân hòa hợp.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button