Tử vi

Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

F. Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

< bản mạng lệ âm nam âm lịch tân sửu 1961 năm 12 nguyệt 15 ngày giờ ngọ sinh kim tứ cục > hộ pháp 448

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] [ bản phu ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ][ phối ngẫu cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ] ( ất chưa ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

b. ) quan sát [ bản quan ] ( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã

c. ) quan sát [ bản tài ] ( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

d. ) quan sát [ bản phu ] ( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

[ bản phu ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện khác tính hoặc phối ngẫu đối với gia đình tốt quan tâm gia đình

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] cũng thế lộc nhập [ bản phu tới nô ]

Biểu hiện phu thê cảm tình tốt cuộc sống gia đình mĩ mãn phối ngẫu đối với bằng hữu đối đãi nhau tốt

<[ lớn nô ] là thầy thuốc nhanh > [ bản phu ] lộc nhập [ thầy thuốc nhanh ] quan tâm đây hạn khác tính ( phối ngẫu ) đấy thể xác và tinh thần

[ bản phu ] lộc nhập [ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 27]

Cũng thế [ lưu phu 27 chi phụ ]

[ bản phu ] phi hóa kỵ nhập [ bản tật ] cũng thế phi hóa kỵ nhập [ bản phu người ấy ] phối ngẫu sa vào hoa đào làm tình

Bởi vậy [ bản phu ] hóa lộc hóa kị tới rơi cung phỏng đoán mệnh chủ khả có thể cưới vợ cũng có thể được thê tài

Khác can của phu hóa kị nhập [ bản tật ] < tật ách là phu người ấy > biểu hiện phối ngẫu mê luyến với hoa đào giao tế tiếp khách

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] [ thầy thuốc ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ] [ phối ngẫu vận ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ kết hôn hạn ] tỷ như thuận hành thứ ba đại nạn hoặc đi ngược chiều thứ ba đại nạn

1. ) thì đây hạn tới [ thầy thuốc ] can cung hóa khoa phi nhập đại nạn quản hạt nội tới dưới đây năm xưa cung vị:

(1. ) [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu phu ] hoặc [ lưu tật ] đây năm xưa mới có thể kết hôn

(2. ) [ lưu thiên ] chiếu [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ] hoặc [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] cùng luận

2. ) đây hạn [ thiên mệnh ] làm hóa lộc phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu phu ] thả < lớn nô là thầy thuốc nhanh >

[ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đây năm xưa nhất định kết hôn

3. ) [ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đồng thời [ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu tật ]

Đây năm xưa nhất định kết hôn

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ]

Hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ cánh đồng ]

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

d. ) quan sát [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( tân mão ) tọa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không biết tích phúc

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]/[ phu phu quân ] nói rõ phối ngẫu cùng mệnh chủ hợp nhất ( tự hóa lộc ở chung giống )

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn tự hóa lộc phùng cự môn lộc năm sinh này là [ lộc ra ] không biết quý trọng giống

[ thầy thuốc ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) < thiên di là phu tới tài > trùng điệp [ lớn tài ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bổn điền ]

[ thầy thuốc ] tới hóa khoa nhập điền ( gia đình ) hóa kị nhập tử ( hoa đào vị trí ) đây hạn chi phối ngẫu ( khác tính ) có kết giao

Tại trong nhà hoặc ở nhà ngoại ( lữ điếm ) có thân rậm rạp tác động hỗ trợ

Đang [ lưu mệnh 27] đi vào [ thầy thuốc ] tự hóa lộc năm này mới có thể kết hôn

Nhưng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27] trùng [ lưu tật 27]

Đây hóa tượng rõ ràng kết hôn ý nguyện cũng không cao

May mắn trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27] tới bên trong cung tọa văn khúc sinh khoa cuộc đời này khoa có thể hoá hiểu kị trùng

Cuộc đời này khoa tọa [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tật ]( nhân ) biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ có cái [ gia đình ] khá yên ổn

Bởi vậy vẫn tuyển chọn tha một đoạn thời gian miễn cưỡng kết hôn ( khoa kị tha mài giống )

3. Xem [ năm xưa hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Nguyên bản [ lưu mệnh ]( nhân )+] bản tài ]( thiên ) thiên nhân hợp nhất phùng cự môn lộc năm sinh năm này ứng không tệ

Nói rõ năm này có tiền rồi chuẩn bị tìm phối ngẫu sinh sống với nhau

Nhưng nhân bên trong cung tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không hề tốt quý trọng ý vị

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ]

Hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

[ lưu mệnh 27] tân làm cự môn tự hóa lộc

[ lưu mệnh 27] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 27] năm này kết hôn

[ lưu mệnh 27] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27]

[ lưu mệnh 27] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

b. ) quan sát [ lưu phu ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

[ lưu phu 27] ở [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

< thiên di là phu tới tài >

[ lưu phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 27] phùng tự hóa lộc

Cấu thành [ tiến mã lộc ] đây hóa lộc thối lui đến phát xạ cung [ lưu phu ]

Đây hóa tượng giải thích là năm xưa tới khác tính thích hoan mệnh chủ bản nhân ( lộc nhập [ bản tài ])

Nhưng hóa lộc lui về [ lưu phu ] cũng nói rõ mệnh chủ cũng vui vẻ đây năm xưa khác tính

[ lưu phu ] lộc nhập [ bản tài ]( thiên )/[ thầy thuốc ]( địa )/[ lưu mệnh 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới phúc ]

Đây hóa tượng nói rõ khác tính quan tâm ( ái ) mệnh chủ bản nhân cũng quan tâm tự thân tới phúc khí

[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu phụ 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới điền ] khác tính tiến gia môn

Nói rõ kết hôn hoặc chung sống

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ vở ] năm xưa khác tính dính chặt mệnh chủ tới hoa đào vị trí ( làm tình vị trí )

Nói rõ khác tính cùng mệnh chủ cùng chung hoa đào tính phúc

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ đại huynh ] < đại huynh là thái tử tới phúc > khác tính hưởng thụ hoa đào tới phúc

Điều tra hoa đào cùng hôn nhân tới giải nghĩa ( từ [ thái tử ] [ lưu mệnh ] quan sát )

< xem thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình xấu ) >  con mắt 384

[ thái tử ] trùng điệp [ bản phu ]( bính tuất )

[ thái tử ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] tượng này biểu hiện hoa đào cùng hôn nhân duyên nhập mệnh

< cha mẹ là phu tới điền > tử can lộc nhập [ phu tới điền ] biểu hiện hoa đào tiến vào phối ngẫu ( khác tính ) nhà

[ thái tử ] bính làm liêm trinh tự hóa kị [ kị xuất ] trùng điệp [ lưu mệnh 16] hoa đào dính chặt mệnh chủ

[ thái tử ] tự hóa kị trùng [ cánh đồng ] biểu hiện hoa đào còn không cách nào nhập gia môn cận là ở ngoại ở chung

Năm xưa 18 [ lưu mệnh 18] trùng điệp [ bản mạng ] [ lưu phu 18] trùng điệp [ bản phu ] đây có hôn nhân duyên giống

Mặc dù [ lưu phu 18] phùng liêm trinh tự hóa kị

Nhưng [ thái tử ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phụ ] chiếu [ bản tật ]/[ phu người ấy ] ( trùng điệp [ lưu tật 18])

Đây hạn hoa đào khác tính cùng [ phu tới điền ] có duyên thả chiếu [ phu người ấy ] lẫn nhau cho nhau chơi tình ái trò chơi

Khác [ lưu mệnh 18]( mậu tử ) phùng tham lang tự hóa lộc

Mà [ lưu mệnh 18]( mậu tử ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) /[ phu nhanh ] đi bắt lộc năm sinh trùng điệp [ lưu tật 18]

Đây [ lưu mệnh ] hóa tượng bày năm đó chính thức kết hôn ( mệnh chủ dính lên khác tính ( hoa đào ) cả người

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

F. Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

< bản mạng lệ âm nam âm lịch tân sửu 1961 năm 12 nguyệt 15 ngày giờ ngọ sinh kim tứ cục > hộ pháp 448

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] [ bản phu ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ][ phối ngẫu cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ] ( ất chưa ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

b. ) quan sát [ bản quan ] ( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã

c. ) quan sát [ bản tài ] ( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

d. ) quan sát [ bản phu ] ( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

[ bản phu ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện khác tính hoặc phối ngẫu đối với gia đình tốt quan tâm gia đình

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] cũng thế lộc nhập [ bản phu tới nô ]

Biểu hiện phu thê cảm tình tốt cuộc sống gia đình mĩ mãn phối ngẫu đối với bằng hữu đối đãi nhau tốt

<[ lớn nô ] là thầy thuốc nhanh > [ bản phu ] lộc nhập [ thầy thuốc nhanh ] quan tâm đây hạn khác tính ( phối ngẫu ) đấy thể xác và tinh thần

[ bản phu ] lộc nhập [ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 27]

Cũng thế [ lưu phu 27 chi phụ ]

[ bản phu ] phi hóa kỵ nhập [ bản tật ] cũng thế phi hóa kỵ nhập [ bản phu người ấy ] phối ngẫu sa vào hoa đào làm tình

Bởi vậy [ bản phu ] hóa lộc hóa kị tới rơi cung phỏng đoán mệnh chủ khả có thể cưới vợ cũng có thể được thê tài

Khác can của phu hóa kị nhập [ bản tật ] < tật ách là phu người ấy > biểu hiện phối ngẫu mê luyến với hoa đào giao tế tiếp khách

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] [ thầy thuốc ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ] [ phối ngẫu vận ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ kết hôn hạn ] tỷ như thuận hành thứ ba đại nạn hoặc đi ngược chiều thứ ba đại nạn

1. ) thì đây hạn tới [ thầy thuốc ] can cung hóa khoa phi nhập đại nạn quản hạt nội tới dưới đây năm xưa cung vị:

(1. ) [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu phu ] hoặc [ lưu tật ] đây năm xưa mới có thể kết hôn

(2. ) [ lưu thiên ] chiếu [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ] hoặc [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] cùng luận

2. ) đây hạn [ thiên mệnh ] làm hóa lộc phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu phu ] thả < lớn nô là thầy thuốc nhanh >

[ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đây năm xưa nhất định kết hôn

3. ) [ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đồng thời [ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu tật ]

Đây năm xưa nhất định kết hôn

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ]

Hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ cánh đồng ]

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

d. ) quan sát [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( tân mão ) tọa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không biết tích phúc

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]/[ phu phu quân ] nói rõ phối ngẫu cùng mệnh chủ hợp nhất ( tự hóa lộc ở chung giống )

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn tự hóa lộc phùng cự môn lộc năm sinh này là [ lộc ra ] không biết quý trọng giống

[ thầy thuốc ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) < thiên di là phu tới tài > trùng điệp [ lớn tài ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bổn điền ]

[ thầy thuốc ] tới hóa khoa nhập điền ( gia đình ) hóa kị nhập tử ( hoa đào vị trí ) đây hạn chi phối ngẫu ( khác tính ) có kết giao

Tại trong nhà hoặc ở nhà ngoại ( lữ điếm ) có thân rậm rạp tác động hỗ trợ

Đang [ lưu mệnh 27] đi vào [ thầy thuốc ] tự hóa lộc năm này mới có thể kết hôn

Nhưng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27] trùng [ lưu tật 27]

Đây hóa tượng rõ ràng kết hôn ý nguyện cũng không cao

May mắn trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27] tới bên trong cung tọa văn khúc sinh khoa cuộc đời này khoa có thể hoá hiểu kị trùng

Cuộc đời này khoa tọa [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tật ]( nhân ) biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ có cái [ gia đình ] khá yên ổn

Bởi vậy vẫn tuyển chọn tha một đoạn thời gian miễn cưỡng kết hôn ( khoa kị tha mài giống )

3. Xem [ năm xưa hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Nguyên bản [ lưu mệnh ]( nhân )+] bản tài ]( thiên ) thiên nhân hợp nhất phùng cự môn lộc năm sinh năm này ứng không tệ

Nói rõ năm này có tiền rồi chuẩn bị tìm phối ngẫu sinh sống với nhau

Nhưng nhân bên trong cung tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không hề tốt quý trọng ý vị

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ]

Hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

[ lưu mệnh 27] tân làm cự môn tự hóa lộc

[ lưu mệnh 27] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 27] năm này kết hôn

[ lưu mệnh 27] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27]

[ lưu mệnh 27] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

b. ) quan sát [ lưu phu ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

[ lưu phu 27] ở [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

< thiên di là phu tới tài >

[ lưu phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 27] phùng tự hóa lộc

Cấu thành [ tiến mã lộc ] đây hóa lộc thối lui đến phát xạ cung [ lưu phu ]

Đây hóa tượng giải thích là năm xưa tới khác tính thích hoan mệnh chủ bản nhân ( lộc nhập [ bản tài ])

Nhưng hóa lộc lui về [ lưu phu ] cũng nói rõ mệnh chủ cũng vui vẻ đây năm xưa khác tính

[ lưu phu ] lộc nhập [ bản tài ]( thiên )/[ thầy thuốc ]( địa )/[ lưu mệnh 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới phúc ]

Đây hóa tượng nói rõ khác tính quan tâm ( ái ) mệnh chủ bản nhân cũng quan tâm tự thân tới phúc khí

[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu phụ 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới điền ] khác tính tiến gia môn

Nói rõ kết hôn hoặc chung sống

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ vở ] năm xưa khác tính dính chặt mệnh chủ tới hoa đào vị trí ( làm tình vị trí )

Nói rõ khác tính cùng mệnh chủ cùng chung hoa đào tính phúc

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ đại huynh ] < đại huynh là thái tử tới phúc > khác tính hưởng thụ hoa đào tới phúc

Điều tra hoa đào cùng hôn nhân tới giải nghĩa ( từ [ thái tử ] [ lưu mệnh ] quan sát )

< xem thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình xấu ) >  con mắt 384

[ thái tử ] trùng điệp [ bản phu ]( bính tuất )

[ thái tử ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình xấu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] tượng này biểu hiện hoa đào cùng hôn nhân duyên nhập mệnh

< cha mẹ là phu tới điền > tử can lộc nhập [ phu tới điền ] biểu hiện hoa đào tiến vào phối ngẫu ( khác tính ) nhà

[ thái tử ] bính làm liêm trinh tự hóa kị [ kị xuất ] trùng điệp [ lưu mệnh 16] hoa đào dính chặt mệnh chủ

[ thái tử ] tự hóa kị trùng [ cánh đồng ] biểu hiện hoa đào còn không cách nào nhập gia môn cận là ở ngoại ở chung

Năm xưa 18 [ lưu mệnh 18] trùng điệp [ bản mạng ] [ lưu phu 18] trùng điệp [ bản phu ] đây có hôn nhân duyên giống

Mặc dù [ lưu phu 18] phùng liêm trinh tự hóa kị

Nhưng [ thái tử ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phụ ] chiếu [ bản tật ]/[ phu người ấy ] ( trùng điệp [ lưu tật 18])

Đây hạn hoa đào khác tính cùng [ phu tới điền ] có duyên thả chiếu [ phu người ấy ] lẫn nhau cho nhau chơi tình ái trò chơi

Khác [ lưu mệnh 18]( mậu tử ) phùng tham lang tự hóa lộc

Mà [ lưu mệnh 18]( mậu tử ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( tân tị ) /[ phu nhanh ] đi bắt lộc năm sinh trùng điệp [ lưu tật 18]

Đây [ lưu mệnh ] hóa tượng bày năm đó chính thức kết hôn ( mệnh chủ dính lên khác tính ( hoa đào ) cả người

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button