Tử vi

Tử vi đấu sổ: cung điền trạch can cung tứ hóa tới còn lại các cung

Cung điền trạch tứ hóa đến mặt khác các cung, thuộc ngày mốt tứ hóa. Cung điền trạch tứ hóa đến mặt khác các cung, hiện ra điền trạch cùng ta cập tha cung đấy quan hệ, trả liên quan đến điền trạch vận thế mạnh yếu.

Cung điền trạch can cung tứ hóa chí mạng thiên tuyến

Cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên, điền trạch hóa lộc nhập mệnh là điền trạch cùng ta có duyên ( ngày mốt duyến ), nhập thiên chiếu mệnh cũng là có duyến, nhưng “Tọa là thật, chiếu là giả” . Điền trạch hóa lộc nhập mệnh, điền trạch cùng ta quan hệ là lương thiện đấy, ta cũng vậy vui vẻ mà tiếp thu.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: cung điền trạch can cung tứ hóa tới còn lại các cung

Cung điền trạch hóa quyền nhập mệnh thiên, điền trạch hóa quyền nhập mệnh, điền trạch đấy quyền chi phối cho ta, đó là việc nhà từ ta quyết định; cung điền trạch hóa quyền nhập thiên, cung điền trạch hóa quyền nhập thay đổi vị trí, dễ dàng chuyển nhà.

Cung điền trạch hóa khoa nhập mệnh thiên, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên.

Cung điền trạch hóa kị nhập mệnh cung, việc nhà thường xuyên quấn quít lấy ta. Cung điền trạch hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, điền trạch không có duyên với ta, thường chuyển nhà, hoặc cùng người nhà bất hòa. Cánh đồng hóa kị hướng bản mạng, nên đại nạn điền trạch không có duyên với ta, tốt nhất “Thỏ khôn có ba hang “, hoặc thường xuyên đi công tác đến xa địa, mới có khả năng vô sự.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới huynh nô

Cung điền trạch hóa lộc nhập huynh nô, người nhà thích bằng hữu đến nên. Cung điền trạch hóa quyền nhập huynh nô, điền trạch đấy quyền cho huynh nô, thí dụ như mỗ mạng lớn điền hóa quyền nhập huynh nô, nên đại nạn cấu phòng, vốn đã tuyển định, lại có huynh nô đến xem, mãnh liệt đề nghị đổi mới một gian khác; đổi phòng vào ở về sau, tai họa vận liên tục, nhân cánh đồng hóa quyền nhập bản mạng huynh đệ, bản Huynh phùng sinh kị lại tự hóa kị. Cung điền trạch hóa khoa nhập huynh nô, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập huynh nô. Điền trạch hóa kị nhập huynh nô, chính là huynh nô kiếp điền.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới phu Quan

Cung điền trạch hóa lộc nhập phu Quan, điền trạch hóa lộc nhập vợ chồng, điền trạch có trợ lực tình cảm vợ chồng; điền trạch hóa lộc nhập Quan lộc, điền trạch có trợ lực sự nghiệp hưng thịnh. Cung điền trạch hóa quyền nhập phu Quan, điền trạch đấy quyền chủ khống cho phối ngẫu; điền trạch hóa quyền chủ quan lộc, điền trạch có trợ lực sự nghiệp mở dân. Điền trạch hóa khoa nhập phu Quan, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo điền trạch hóa lộc nhập phu Quan đến giải thích. Cung điền trạch hóa kị nhập phu Quan, việc nhà cuốn lấy phối ngẫu; điền trạch hóa kị nhập vợ chồng hướng Quan lộc, ở phong thuỷ hoặc công ty phong thuỷ bất lợi sự nghiệp, cần châm chước cải thiện.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới đứa con

Cung điền trạch hóa lộc nhập đứa con, điền trạch bất lợi cho đứa con. Cung điền trạch hóa quyền nhập đứa con, tướng điền trạch đấy quyền cho đứa con. Cung điền trạch hóa khoa nhập đứa con, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập đứa con là được. Cung điền trạch hóa kị nhập đứa con, điền trạch bất lợi đứa con, được nhằm vào vấn đề cải thiện. Lại, điền trạch hóa kị nhập đứa con, tức điền trạch hóa kị nhập điền trạch đấy di chuyển, chỗ ở phía trước thường xuyên là đất trống, quảng trường hoặc tường cao, hoặc nhà lầu mặt tường san bằng vô lồi ra.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới tài phúc

Cung điền trạch hóa lộc nhập tài phúc, điền trạch có lợi tiền tài. Cung điền trạch hóa quyền nhập tài phúc, điền trạch lợi cho khai sáng tiền tài. Điền trạch hóa khoa nhập tiền tài, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo hóa lộc nhập tài phúc giải thích là được. Cung điền trạch hóa kị nhập tài phúc, tài vị có phá, dễ dàng ở tới tổn hại tài chi phòng, điền trạch hóa kị hướng tài so sánh nghiêm trọng.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới phụ tật

Cung điền trạch hóa lộc nhập phụ tật, điền trạch cùng ta có duyên. Điền trạch hóa quyền nhập phụ tật, nhập cha mẹ, điền trạch đấy quyền chủ khống cho cha mẹ hoặc trưởng bối. Lại, điền trạch hóa quyền nhập tật ách, điền trạch đấy quyền tự chủ bị bệnh, được nghe từ người khác chủ trương. Cung điền trạch hóa khoa nhập phụ tật, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập phụ tật giải thích. Cung điền trạch hóa kị nhập tật ách, việc nhà triền thân thể của ta tâm, hơn nữa dễ dàng ở tới bất lợi thể xác và tinh thần tới phòng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: cung điền trạch can cung tứ hóa tới còn lại các cung

Cung điền trạch tứ hóa đến mặt khác các cung, thuộc ngày mốt tứ hóa. Cung điền trạch tứ hóa đến mặt khác các cung, hiện ra điền trạch cùng ta cập tha cung đấy quan hệ, trả liên quan đến điền trạch vận thế mạnh yếu.

Cung điền trạch can cung tứ hóa chí mạng thiên tuyến

Cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên, điền trạch hóa lộc nhập mệnh là điền trạch cùng ta có duyên ( ngày mốt duyến ), nhập thiên chiếu mệnh cũng là có duyến, nhưng “Tọa là thật, chiếu là giả” . Điền trạch hóa lộc nhập mệnh, điền trạch cùng ta quan hệ là lương thiện đấy, ta cũng vậy vui vẻ mà tiếp thu.

Cung điền trạch hóa quyền nhập mệnh thiên, điền trạch hóa quyền nhập mệnh, điền trạch đấy quyền chi phối cho ta, đó là việc nhà từ ta quyết định; cung điền trạch hóa quyền nhập thiên, cung điền trạch hóa quyền nhập thay đổi vị trí, dễ dàng chuyển nhà.

Cung điền trạch hóa khoa nhập mệnh thiên, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo kể trên cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên.

Cung điền trạch hóa kị nhập mệnh cung, việc nhà thường xuyên quấn quít lấy ta. Cung điền trạch hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, điền trạch không có duyên với ta, thường chuyển nhà, hoặc cùng người nhà bất hòa. Cánh đồng hóa kị hướng bản mạng, nên đại nạn điền trạch không có duyên với ta, tốt nhất “Thỏ khôn có ba hang “, hoặc thường xuyên đi công tác đến xa địa, mới có khả năng vô sự.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới huynh nô

Cung điền trạch hóa lộc nhập huynh nô, người nhà thích bằng hữu đến nên. Cung điền trạch hóa quyền nhập huynh nô, điền trạch đấy quyền cho huynh nô, thí dụ như mỗ mạng lớn điền hóa quyền nhập huynh nô, nên đại nạn cấu phòng, vốn đã tuyển định, lại có huynh nô đến xem, mãnh liệt đề nghị đổi mới một gian khác; đổi phòng vào ở về sau, tai họa vận liên tục, nhân cánh đồng hóa quyền nhập bản mạng huynh đệ, bản Huynh phùng sinh kị lại tự hóa kị. Cung điền trạch hóa khoa nhập huynh nô, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập huynh nô. Điền trạch hóa kị nhập huynh nô, chính là huynh nô kiếp điền.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới phu Quan

Cung điền trạch hóa lộc nhập phu Quan, điền trạch hóa lộc nhập vợ chồng, điền trạch có trợ lực tình cảm vợ chồng; điền trạch hóa lộc nhập Quan lộc, điền trạch có trợ lực sự nghiệp hưng thịnh. Cung điền trạch hóa quyền nhập phu Quan, điền trạch đấy quyền chủ khống cho phối ngẫu; điền trạch hóa quyền chủ quan lộc, điền trạch có trợ lực sự nghiệp mở dân. Điền trạch hóa khoa nhập phu Quan, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo điền trạch hóa lộc nhập phu Quan đến giải thích. Cung điền trạch hóa kị nhập phu Quan, việc nhà cuốn lấy phối ngẫu; điền trạch hóa kị nhập vợ chồng hướng Quan lộc, ở phong thuỷ hoặc công ty phong thuỷ bất lợi sự nghiệp, cần châm chước cải thiện.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới đứa con

Cung điền trạch hóa lộc nhập đứa con, điền trạch bất lợi cho đứa con. Cung điền trạch hóa quyền nhập đứa con, tướng điền trạch đấy quyền cho đứa con. Cung điền trạch hóa khoa nhập đứa con, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập đứa con là được. Cung điền trạch hóa kị nhập đứa con, điền trạch bất lợi đứa con, được nhằm vào vấn đề cải thiện. Lại, điền trạch hóa kị nhập đứa con, tức điền trạch hóa kị nhập điền trạch đấy di chuyển, chỗ ở phía trước thường xuyên là đất trống, quảng trường hoặc tường cao, hoặc nhà lầu mặt tường san bằng vô lồi ra.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới tài phúc

Cung điền trạch hóa lộc nhập tài phúc, điền trạch có lợi tiền tài. Cung điền trạch hóa quyền nhập tài phúc, điền trạch lợi cho khai sáng tiền tài. Điền trạch hóa khoa nhập tiền tài, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo hóa lộc nhập tài phúc giải thích là được. Cung điền trạch hóa kị nhập tài phúc, tài vị có phá, dễ dàng ở tới tổn hại tài chi phòng, điền trạch hóa kị hướng tài so sánh nghiêm trọng.

Cung điền trạch can cung tứ hóa tới phụ tật

Cung điền trạch hóa lộc nhập phụ tật, điền trạch cùng ta có duyên. Điền trạch hóa quyền nhập phụ tật, nhập cha mẹ, điền trạch đấy quyền chủ khống cho cha mẹ hoặc trưởng bối. Lại, điền trạch hóa quyền nhập tật ách, điền trạch đấy quyền tự chủ bị bệnh, được nghe từ người khác chủ trương. Cung điền trạch hóa khoa nhập phụ tật, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập phụ tật giải thích. Cung điền trạch hóa kị nhập tật ách, việc nhà triền thân thể của ta tâm, hơn nữa dễ dàng ở tới bất lợi thể xác và tinh thần tới phòng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button