Tử vi

Tử vi đấu sổ cung viên tương quan danh từ giải thích

Cung viên:

Trên mệnh bàn cùng sở hữu mười hai ô vuông, mỗi một cái phương cách gọi là một cung ( còn được gọi là cung viên ), cả mệnh bàn cùng sở hữu mười hai cung, trong đó phân là nhân sự thập nhị cung hòa địa chi thập nhị cung. Nhân sự thập nhị cung là chỉ: cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu; mệnh bàn thập nhị cung tùy cung mệnh ( tức quá cực điểm ) trên mặt đất chi thập nhị cung đấy vị trí biến hóa mà biến hóa. Địa chi thập nhị cung là chỉ: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, thú, hợi; mười hai địa chi cung vị vô luận thiên bàn cùng người bàn cùng cố định không thay đổi.

 
Bản cung:

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ cung viên tương quan danh từ giải thích

Chỉ cung chủ sự. Như xem huynh đệ sự tình, thì thôi cung huynh đệ là việc chính đến xem, do đó cung huynh đệ chính là ngươi nếu bàn về sự tình của cung. Nếu hỏi cha mẹ tình huống, thì thôi cung phụ mẫu vì bản cung, vân vân. Thập nhị cung đều có thể vì bản cung.

 
Đối cung:

Thủ bản cung cung đối diện, chính là địa chi lục xung, tức cung đối xung, như con cung của đối cung vi ngọ, sửu cung của đối cung vi chưa. Đối cung đấy cát hung đối với bản cung ảnh hưởng rất lớn.

 
Tam hợp cung:

Tức địa chi tam hợp cung. Như thân tử thìn, tị dậu xấu, hợi mão chưa, dần ngọ thú. Cùng bản cung cách ba vị, thành tam giác đều đấy ba cung tức là tam hợp cung, còn được gọi là tam phương.

 
Tam phương tứ chính:

Thủ bản cung đấy tam hợp cung vi tam phương, bản cung rất đúng hướng cung vi tứ chính. Tam hợp cung hòa đối trùng cung hợp lại gọi chung là tam phương tứ chính. Phân tích tam phương tứ chính để xác định bản cung đấy mạnh yếu cát hung vi một khâu trọng yếu trong đẩu số luận mệnh, là đầu mối chính nhân sự mệnh vận phân tích, quan sát tỉ mỉ nơi bắt đầu nhân sự cát hung.

 
Tọa, cưa, thủ:

Đều là tinh diệu rơi vào cung nào đó ý tứ của. Ngôi sao may mắn nhập bản cung kêu tọa, hung tinh nhập bản cung kêu cưa, nhưng bình thường đều xưng là tọa hoặc thủ.

 
Triều và xung:

Ngôi sao may mắn ở đối cung kêu triều, hung tinh ở đối cung kêu hướng. Bản cung cập đối cung phùng thất sát tinh cũng gọi là hướng. Bình thường hay gọi sao hóa kị đang đối với cung vi hướng.

 
Hội và chiếu:

Tinh diệu ở bản cung đấy tam phương gọi là hội, đang đối với cung đối lập xưng chiếu.

 
Gặp, thêm, phùng, cùng hoặc đồng độ:

Cùng thủ một tinh diệu nào đó cùng một tinh diệu khác đồng cung ý tứ của.

 
Phụ cùng giáp:

Ngôi sao may mắn ở riêng hai lân cung kêu phụ, hung tinh ở riêng hai lân cung kêu giáp. Ở sử dụng trong thực tế, bản cung đấy tả hữu hai lân cung kêu giáp cung, cát hung ngôi sao nhập hai lân cung đều gọi giáp, như nhật nguyệt giáp mệnh, không kiếp giáp mệnh các loại.

 
Phù củng:

Là trợ giúp ý, ngôi sao may mắn bất luận thủ có thể chiếu, cùng có thể gọi là phù củng. Như ý hướng, trước giúp sau thành phù, như dần giúp mão, mão giúp chưa, chưa giúp hợi; nghịch hướng, về sau giúp trước vi củng, như mão giúp dần, hợi giúp chưa, chưa giúp mão.

 
Mười ba cung:

Cung có âm dương, năm sinh tam cát hóa nhập dương cung chủ quý nhân âm cung chủ phú. Trong ngoài can năm sinh đến từ nơi nào, như lai từ sáu bên trong tự lực cánh sinh, như lai từ sáu ngoại là ấm được, chủ cát hung, việc hôn nhân các loại chi tranh.

 
Sáu cung dương:

Mệnh, phu, tài, thiên, Quan, phúc cung, hoặc ở dương can cũng thuộc tới.

 
Sáu cung âm:

Huynh, tử, tật, bạn bè, điền, phụ cung, hoặc ở hong khô cũng thuộc tới.

 
Sáu nội cung:

Mệnh, tài, tật, Quan, điền, phúc cung.

 
Sáu ngoại cung:

Huynh, phu, tử, thiên, bạn bè, phụ cung.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ cung viên tương quan danh từ giải thích

Cung viên:

Trên mệnh bàn cùng sở hữu mười hai ô vuông, mỗi một cái phương cách gọi là một cung ( còn được gọi là cung viên ), cả mệnh bàn cùng sở hữu mười hai cung, trong đó phân là nhân sự thập nhị cung hòa địa chi thập nhị cung. Nhân sự thập nhị cung là chỉ: cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu; mệnh bàn thập nhị cung tùy cung mệnh ( tức quá cực điểm ) trên mặt đất chi thập nhị cung đấy vị trí biến hóa mà biến hóa. Địa chi thập nhị cung là chỉ: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, thú, hợi; mười hai địa chi cung vị vô luận thiên bàn cùng người bàn cùng cố định không thay đổi.

 
Bản cung:

Chỉ cung chủ sự. Như xem huynh đệ sự tình, thì thôi cung huynh đệ là việc chính đến xem, do đó cung huynh đệ chính là ngươi nếu bàn về sự tình của cung. Nếu hỏi cha mẹ tình huống, thì thôi cung phụ mẫu vì bản cung, vân vân. Thập nhị cung đều có thể vì bản cung.

 
Đối cung:

Thủ bản cung cung đối diện, chính là địa chi lục xung, tức cung đối xung, như con cung của đối cung vi ngọ, sửu cung của đối cung vi chưa. Đối cung đấy cát hung đối với bản cung ảnh hưởng rất lớn.

 
Tam hợp cung:

Tức địa chi tam hợp cung. Như thân tử thìn, tị dậu xấu, hợi mão chưa, dần ngọ thú. Cùng bản cung cách ba vị, thành tam giác đều đấy ba cung tức là tam hợp cung, còn được gọi là tam phương.

 
Tam phương tứ chính:

Thủ bản cung đấy tam hợp cung vi tam phương, bản cung rất đúng hướng cung vi tứ chính. Tam hợp cung hòa đối trùng cung hợp lại gọi chung là tam phương tứ chính. Phân tích tam phương tứ chính để xác định bản cung đấy mạnh yếu cát hung vi một khâu trọng yếu trong đẩu số luận mệnh, là đầu mối chính nhân sự mệnh vận phân tích, quan sát tỉ mỉ nơi bắt đầu nhân sự cát hung.

 
Tọa, cưa, thủ:

Đều là tinh diệu rơi vào cung nào đó ý tứ của. Ngôi sao may mắn nhập bản cung kêu tọa, hung tinh nhập bản cung kêu cưa, nhưng bình thường đều xưng là tọa hoặc thủ.

 
Triều và xung:

Ngôi sao may mắn ở đối cung kêu triều, hung tinh ở đối cung kêu hướng. Bản cung cập đối cung phùng thất sát tinh cũng gọi là hướng. Bình thường hay gọi sao hóa kị đang đối với cung vi hướng.

 
Hội và chiếu:

Tinh diệu ở bản cung đấy tam phương gọi là hội, đang đối với cung đối lập xưng chiếu.

 
Gặp, thêm, phùng, cùng hoặc đồng độ:

Cùng thủ một tinh diệu nào đó cùng một tinh diệu khác đồng cung ý tứ của.

 
Phụ cùng giáp:

Ngôi sao may mắn ở riêng hai lân cung kêu phụ, hung tinh ở riêng hai lân cung kêu giáp. Ở sử dụng trong thực tế, bản cung đấy tả hữu hai lân cung kêu giáp cung, cát hung ngôi sao nhập hai lân cung đều gọi giáp, như nhật nguyệt giáp mệnh, không kiếp giáp mệnh các loại.

 
Phù củng:

Là trợ giúp ý, ngôi sao may mắn bất luận thủ có thể chiếu, cùng có thể gọi là phù củng. Như ý hướng, trước giúp sau thành phù, như dần giúp mão, mão giúp chưa, chưa giúp hợi; nghịch hướng, về sau giúp trước vi củng, như mão giúp dần, hợi giúp chưa, chưa giúp mão.

 
Mười ba cung:

Cung có âm dương, năm sinh tam cát hóa nhập dương cung chủ quý nhân âm cung chủ phú. Trong ngoài can năm sinh đến từ nơi nào, như lai từ sáu bên trong tự lực cánh sinh, như lai từ sáu ngoại là ấm được, chủ cát hung, việc hôn nhân các loại chi tranh.

 
Sáu cung dương:

Mệnh, phu, tài, thiên, Quan, phúc cung, hoặc ở dương can cũng thuộc tới.

 
Sáu cung âm:

Huynh, tử, tật, bạn bè, điền, phụ cung, hoặc ở hong khô cũng thuộc tới.

 
Sáu nội cung:

Mệnh, tài, tật, Quan, điền, phúc cung.

 
Sáu ngoại cung:

Huynh, phu, tử, thiên, bạn bè, phụ cung.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button