Tử vi

Tử vi đấu sổ giáo trình: luận bí quyết sửa sang lại

   Luận bí quyết sửa sang lại

◎ bảy cường cung vị cung mệnh, tiền tài, điền trạch, phúc đức, Quan lộc, đứa con, vợ chồng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ giáo trình: luận bí quyết sửa sang lại

◎ năm nhược cung vị huynh đệ, nô bộc, di chuyển, tật ách, cha mẹ.

◎ ngôi sao may mắn ở bảy cường cung tắc phúc gấp bội; hung tinh ở năm nhược cung tắc tai họa trọng cũng. Đây là thông luận, vẫn cần phối hợp những điều kiện khác hợp đoạn tới.

◎ xem các cung có ngôi sao không sao, cũng cung chủ ngôi sao bay ra tới cung nào, cùng tha cung tinh diệu sinh khắc chế hóa tình hình.

◎ xem mệnh, Quan, phúc, điền, tài, cung cùng cung chủ như thế nào, đã định vinh hoa phú quý.

◎ các cung luận pháp giai lấy tam hợp, chính chiếu ( tam phương tứ chính ) đến phán đoán suy luận cát hung.

◎ xem tam hợp thì thôi tinh diệu là việc chính, tứ hóa làm phụ; đối chiếu thì thôi tứ hóa là việc chính, tinh diệu làm phụ, đây nhân tứ hóa vi xông ngang thẳng đột.

◎ cung mệnh, cung mệnh chủ, cung thân chủ giai gặp hung thần ngôi sao, không vì trường thọ người có phúc.

◎ cung mệnh chủ, cung thân chủ ngồi dậy giai gặp hung thần ngôi sao ( cướp vong lưỡi ), chủ nhân khắc hại cha mẹ, cốt nhục không được đầy đủ, hoặc ra tổ, phá tổ, cho làm con thừa tự. Thân mệnh chủ ở cung thiên di, mà di chuyển cung thân chủ tinh bay vào huynh đệ hòa nô bộc người, giai chủ ra tổ, cho làm con thừa tự, lại cứ con thứ.

◎ Quan lộc, phúc đức hai cung muốn…nhất ngôi sao may mắn lâm. Như hai cung vô chính diệu, treo lên hoặc cát diệu ở trên đó người cũng cát.

◎ người phú quý khó Quan phúc hai cung không sao; hai cung nguyên không sao diệu, Quan phúc chủ lại ác, cả đời nhẹ hao phí không làm nổi.

◎ phụ nhân không nên thái dương tọa mệnh cung, có lấn phu đoạt quyền, tính có nam tử chí khí.

◎ nam mệnh không nên Thái Âm tọa mệnh cung, tính âm nhu hay thay đổi.

◎ quý nhân mệnh, thấy nhiều hãm yếu không khả quan người, nhưng nhất tinh đắc dụng, tọa sát gặp thời hoặc Quan lộc có ngôi sao may mắn thả cung chủ mạnh vượng người, giai quý.

◎ nếu tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn giao chiếu Quan lộc, hoặc ngôi sao may mắn giao chiếu cung tật ách, giai quý.

◎ nam nữ nếu tọa dịch mã, lại mang tham lang, văn khúc các loại hoa đào tinh chiếu thân lập mệnh, hoặc ở năm yếu tới cung, giai chủ tham chìm đắm vui đùa.

◎ luận mệnh tiệp pháp khả xem trước cung mệnh tinh diệu cũng cung mệnh, cung thân chủ tinh, xem này mạnh yếu được cùng phủ, không cần chư tinh diệu — luận cao cường được địa.

◎ xem hạn chủ ( đại tiểu hạn ) hành hạn, cần phải hạn chủ cao cường được địa, chịu sinh cát ngôi sao giao nhau, mới là tốt hạn phát đạt, bằng không đều là không phúc.

◎ phàm hữu dụng ngôi sao phải ở cao cường, đại để tiểu nhân mệnh nhiều là hữu dụng người ở hãm nhược vô dụng người ở cao cường.

◎ ca quyết: tương sinh cần hắn sinh ta, tương khắc cần ta khắc hắn, hắn khắc ta là họa lớn, ta sinh hắn phúc tiêu ma. Hữu dụng cho ta, vô dụng vì hắn.

◎ cung lộc, phúc đức hai cung, chủ nhân trung niên thành bại, sinh tử, phú quý, nghèo hèn.

◎ mệnh tọa nhược cung, chủ tinh lại hơi, hành hạn lại hơi, vừa thấy tốt ngôi sao ở phía trước, không thể đảm nhiệm mà mệnh tức mất. Đi ư nghèo hèn, tuy có phú quý nan hưởng thụ.

◎ mệnh tọa cường cung, chủ tinh cao cường, hành hạn lại thích, vừa thấy hung tinh ở phía trước, từ có thể lảng tránh. Đi ư phú quý tuy có nghèo hèn cũng không trở ngại vậy.

◎ mạng người khi có bệnh tật mà ít năm không gặp nãi hành hạn chưa gặp khắc, sát ngôi sao; một hàng sát hạn thả sát tinh cao cường, trung niên hoạn bệnh tật, bởi vậy ra.

◎ nam nữ tọa vong thần, hoặc chủ tinh ngồi dậy vong thần, hoa đào, mang mã người, lại giá trị tham liêm khúc xương chiếu tới, chủ nhân khẳng khái phong lưu.

◎ tốt số thả tinh diệu câu thiện nhu, không thể làm đại sự nghiệp, cần một hung tinh lấy giúp đỡ quyền lớn. Quý nhân mệnh, phi quyền sát không thể trị thế.

◎ mạng người thêm phần lúc không chừng, cho nên đạo họa phúc không chính xác, cần thêm xét rõ. Cho nên thường nói: một … không … Có thể câu nê, hai không thể võ đoán, diệu đang biến thông.

◎ có nhân mạng không tốt mà hưởng dụng người, không nên có thê tử mà có thê tử người, dùng cái gì đạo tới → đây là bởi vì cha mẹ phúc ấm, cho nên cha mẹ một một liền rách nát. Bởi vì mệnh trung không thê, cho nên chưa đến chung thân mà thê tử câu vong, linh đinh nửa đời, mẹ goá con côi tới già. Đây là sơ vận hạn mạnh, chủ nhất thời vinh hoa, vận tới yếu hạn số mệnh không tốt, liền không nơi yên sống có có nhân mạng thân tốt, nhưng nhân sơ hành hạn không tốt, không khỏi bôn ba vất vả không làm nổi, nhân giai bỉ tới, một khi hành hạn tốt, đất bằng phẳng phát tích, quá danh lợi, phải có sát.

◎ nguyên thủ ngôi sao vững chắc tốt, lại sợ năm xưa ngôi sao là mối họa, như hạn chủ lại ác, lại nhược năm xưa hung tinh trọng điệp, cũng có thể người chết, phải có sát. Nếu hạn chủ cường kiện, chính là năm xưa làm hại, tất chờ hung tinh đi ra ngoài phương tốt. Cho nên thường nói: nguyên thủ tuy rằng không có lỗi gì, năm xưa lại sợ vi tai họa; nguyên thủ mặc dù thuần càng cao hơn cao lương mỹ vị tới thú vị; năm xưa là mối họa thí dụ như hoàng lạo tới không có rễ cũng.

◎ tọa mệnh hoặc hành hạn gặp không vong như thế nào → dựng thân, lập mệnh gặp không vong ( bát tự tứ trụ tuần khoảng không ) ở bên trong tọa, phúc không thấy phúc, họa không thấy họa. Mã ngộ không vong, bôn ba đến già. Phi hóa lộc nhập không vong, chung thân tăng đạo. Thê nhập không vong, một thê khó bảo toàn. Nô nhập không vong, từ thoán tự quét. Cha mẹ không vong, ít ly tã lót. Tài lạc không vong, tiền tài từ hao tổn. Ngày lạc không vong, thiếu niên tất phá. Quan lạc không vong, chỉ có khát vọng. Nếu có chút sát thần cứu viện thì không trở ngại.

◎ mười hai trường sinh cùng tinh diệu quan hệ → dịch mã gặp trường sinh, nhiều quân cảnh quan võ, nam mệnh không vong bôn ba, nữ mệnh tham dâm điên cuồng; đắm chìm trong mệnh, làm việc ướt át bẩn thỉu; mệnh phùng quan đái, thiếp đoạt vợ quyền; lâm quan ở mệnh, phát ở thiếu niên; đế vượng thủ mệnh, nan kết nhân duyến; suy chết bệnh tuyệt ám muội oán trách; bị vây mộ địa, có thể hiện tài điền; nếu gặp thai thần, gảy thị phi; tiểu nhi phùng nuôi, bị sinh bị nuôi.

◎ đại nạn ( đại vận ) không sao diệu, tên là: khoảng không hạn, đại để hành vận khốn đốn, bận rộn có thể nào. Nếu được hạn chủ được ngôi sao may mắn gặp gỡ, hoặc ở hữu lực vị, tắc không lấy không lành luận.

◎ năm xưa gặp sát may mắn gặp khoảng không, ưu đãi trái lại vi hung. Chú thích: năm xưa gặp sát diệu, thân mệnh hạn chủ bản hung, phùng thái tuế khoảng không tới, tất phản thành phúc. Nếu ngôi sao may mắn Lộc Mã đến thân mệnh hạn, chủ cát, phùng thái tuế khoảng không tới, chuyển phúc làm hại.

◎ thân mệnh lâm tài vạn khoảnh điền, Quan phúc vui mừng ở viên. Chú thích: thân mệnh hai chủ vui mừng nhập tài cung, chủ phú cũng. Quan lộc phúc đức vui mừng nhập viên, chủ quý cũng. Tung phùng sát tinh, cũng cần trả này phú quý, sau đó xem đại tiểu hạn hư thật như thế nào, thứ định sinh khắc. Phúc tinh ở phúc thực thành phúc, Quan chủ ở Quan chỉ hiển Quan, giả sử thân mệnh kiêm pha tạp, định biết hưởng phúc tất gian nan. Lại mây: hung tinh chỉ việc thiện, phú quý phi xa, cát diệu chỉ hung thần, bại vong cũng nhanh. Đây hai câu đạo: thân mệnh lâm tài, Quan phúc cư viên cũng.

◎ ca quyết: nguyệt vì huynh đệ, ngày làm vợ, con nối dõi ở tại lúc; chủ tinh lại xem ở đất, chỗ nào, hư thật theo này loại.

Chú thích: bất luận cung tử nữ chủ cập thủ đứa con cung phu thê ngôi sao, như canh năm thân liêm trinh vi xuất thân, mậu dần nguyệt lộc tồn vì huynh đệ, Đinh Hợi nhật cự môn làm phu thê, bính ngọ lúc phá quân vi con nối dõi, ngôi sao thuận theo địa chi gặp thời đoạn có vô.

◎ ca quyết: nguyệt quản sơ chủ hai mươi lăm năm, ngày trong khu vực quản lý chủ hai mươi lăm năm, lúc quản mạt chủ hai mươi lăm năm, các thôi vốn thuộc hư thật có hay không, vẫn trước thôi bản vị hội tụ cát hung như thế nào. Một mây năm quản cha mẹ, nguyệt ngày lúc quản huynh đệ thê tử, chủ tinh phùng sinh tọa thực tắc vượng cùng, hoặc lạc không vong, hoặc ngồi thật phùng sát, lại có khắc bác tổn thương.

◎ mệnh vi hồn, thân là phách, hạn vi huyết khí; huyết khí hơi trệ, máu không chảy, tật ách tai nạn bệnh tật bị lên; huyết khí ấm áp dễ chịu, thân tráng an đắc có bệnh.

◎ tốt số thân cát, nếu hành hạn không tốt, không lấy tốt số nhìn tới.

◎ tốt số không bằng hạn tốt, thân tốt số hành hạn lại thích, mới là tốt số.

◎ sát tinh: thoát phá, kiếp sát, luồng mây, kình dương, đà la, Tang Môn, bạch hổ, không vong, thiên hình, đốm lửa, linh tinh các loại.

◎ mệnh chủ nhập thân thân nhập mệnh, hỗ viên cần là phúc đảm đương, quản thủ cả đời dài may mắn; tiền tài cùng điền trạch chủ, thân mệnh hai cung vui mừng gặp nhau, nhược vô ám hao tổn cùng hình tù, đương cùng thạch sùng đẩu hào phú; huynh đệ chủ nhân cung mệnh, ở huynh đệ chu toàn khoảng không, ban ngày thầm nghĩ rỗi rãnh ngồi yên, không biết áo lộc ở gì theo; thân mệnh chủ nhập điền trạch, ngàn rương vạn rương nhiều súc tích, điền trạch bay vào mệnh thân đến, trữ tích kim châu vô phá khắc; thân mệnh chủ nhập con cháu, mẫu thân che chở tử khởi vô tình, tử chủ nếu còn cố mẫu, quan lớn lộc dày càng quang vinh xương; thân mệnh chủ nhập nô bộc, dù có ngôi sao may mắn cũng lao lực, thân lòng thanh thản từ không thể rỗi rãnh, lại bị tiểu nhân nhiều phản phúc; thân mệnh chủ nhập vợ chồng, của cải hưng thịnh phúc thịnh vượng, nếu là hung tinh ở lúc này, khắc vợ khắc tử tất vi hung; thân mệnh chủ nhập tật ách, Quan lộc thiếu niên cần sớm phát, nếu trả sát tinh vào cung đến, tật ách quấn thân vậy nhưng thoát; thân mệnh chủ nhập di chuyển cho làm con thừa tự ra tổ định không thể nghi ngờ, nếu không chuế ở cũng cho làm con thừa tự, cũng cần nô nuôi thứ sinh nhi; Quan lộc chủ nhân cung mệnh, cần thiêm Phúc Thọ vĩnh viễn không hung, mệnh chủ nếu trả ở Quan lộc, chức quan phải là bái tam công; phúc đức chủ nhân cung mệnh đến, quả quyết phúc lộc vĩnh viễn không tai họa, mệnh chủ nếu trả ở phúc đức, hỗ viên cần là bái tam thai; thân mệnh chủ nhập cha mẹ, tính từ trách trọng có trách nhiệm, như bị sát tinh kiêm ám khắc, quan phi tụng sự ác danh truyền. Như khẩu quyết này tế thôi tường, trước theo thân mệnh nhập vi cương, người đương thời khó hiểu thần tiên bí quyết, khoảng không cây tinh thần sai đánh giá. Hết thẩy tốt số thân không tốt, có thọ mà vô phúc; thân tốt số mệnh không tốt, có phúc mà vô thọ, mệnh thân chủ lên chỗ phùng ngôi sao may mắn sinh chi, không giàu tức quý; hung tinh tổn thương tới, không yểu tức bần.

◎ mệnh thân chủ nhân nô bộc, có cát có hung; nô bộc có quý nhân, Lộc Mã, trường sinh, đế vượng, thân mệnh chủ ở trên đó, nãi đại quý mệnh nếu cung nô bộc vốn có cướp vong Kình Đà chết hết, mà thân mệnh chủ ở này cung, đều là bôn ba cưỡng bức lao động, không làm nổi người, mới có thể đạo nô bộc.

◎ cung mệnh nếu gặp cô thần, quả tú ngôi sao, vui mừng xem trải qua niệm Phật hoặc chỉ đạo sĩ người, thiếu niên thú thất thê tử phân, tới già nhất định là chỉ độc thân.

◎ thập can tọa mệnh, như sáu người sinh năm giáp không nên lập mệnh ở can canh bên trên, danh viết quỷ khắc; vui mừng tọa can quý danh cha mẹ; tọa mình làm danh tiền tài.

◎ cung mệnh tọa cướp không vong lưỡi chết hết các loại sát người, chủ cá tính quái dị ngoan bạo bất nhân, thành bại lao khổ cướp vong lưỡi tới cung, hoặc hung tinh giáp củng, này hung bạo không thể nói, cũng chủ chết oan chết uổng hung thần ngôi sao nếu không gặp Quan phù có thể nào sát lưỡi, không gặp tuổi phá có thể nào cướp, không gặp Bệnh Phù có thể nào bệnh nạn.

◎ luận người tâm tính, trước luận bản cung tinh diệu, như vô chính diệu, lại bàn về đối cung, cũng tham gia lấy tam phương tinh diệu đến luận.

◎ mệnh ở chưa cung, nếu gặp vũ khúc sẽ sát, tính hung ác, không phải quyền hào, chính là phản loạn; mệnh ở mão cung, nếu gặp văn khúc sẽ sát ( hoa đào ), tính tình dâm loạn, nhiều tuyển ly ưu; an mệnh ở thìn, liêm trinh chủ sự, dám làm dám nói; lập mệnh ở dần sẽ sát, thấy nhiều bệnh tật đau đớn.

◎ cung mệnh nếu có chút Quan lộc, phúc đức, điền tài ngôi sao bay vào thành lành, còn đây là người giàu có mệnh. Phải tránh không vong, toái phá, thiên hình, kiếp sát, không lành chủ bệnh kín mặt mày hốc hác. Mui xe ở đây, chủ truyền phù độ pháp người ( đạo sĩ hòa thượng ). Sát tinh bay vào, cả đời lao lực.

◎ thân mệnh chủ ở di chuyển, nên rơi xa quê hương cho làm con thừa tự; huynh đệ chủ cư chi, huynh đệ tỷ muội rơi xa quê hương; nam nữ nếu gặp đào hoa sát ở đây, hôn nhân bất lương, bằng không thú đó phương xa người.

◎ di chuyển gặp hình lưỡi các loại sát tinh, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển.

◎ bí quyết: thân mệnh gặp sát không phùng khoảng không, xử thế có hình hung; thân mệnh được trợ ngại khí thoát, sẽ sát phùng khoảng không phát.

◎ thân mệnh chủ gặp sát tinh, may mắn gặp khoảng không tắc phát, nếu tọa thực không phùng khoảng không, xử thế lại có tai họa hình việc. Được trợ người, thân mệnh chịu sinh kỵ không vong hư thoát, gặp là gặp, phải phục thất. Sẽ sát người, thân mệnh chủ gặp sát tinh tọa thực tắc hung, phùng không vong người tắc phát tài lợi nhuận. Do đó không vong một bí quyết, nãi thiên địa tới huyền, thường thuật hãn hữu. Phàm thân cung mệnh gặp sát người, hoặc thân mệnh chủ cập hữu dụng ngôi sao gặp sát không phùng khoảng không, đều là hung yểu. Hung tinh có loại hung càng hoành, cát diệu vô sanh cát có thể nào. Phàm thân mệnh chủ phùng mẫu hoặc thân mệnh lên chỗ chịu sinh, tắc mập ra, giá trị không vong, trái lại vi vô dụng.

◎ tiền tài điền trạch chủ, thân mệnh hai cung vui mừng gặp lại, nhược vô ám diệu cùng hình tù, nhưng cùng thạch sùng đẩu hào phú.

◎ thân mệnh chủ nhập di chuyển, cho làm con thừa tự ra tổ định không thể nghi ngờ; nếu không chuế ở nhập vào bỏ, cũng cần thiên sinh thứ sinh nhi.

◎ chủ tinh nhập cung thiên di, chủ quá phòng, nếu không có ở rể, cũng thứ sinh nhi hơi thở.

◎ phàm xem thân cung mệnh, ngôi sao ký cát, càng cần xem tả hữu cung, nếu giá trị hung tinh hình tù giáp củng, tất tổn thương khắc thân; nếu được ngôi sao may mắn giáp chiếu, nãi vì một đời phú quý mệnh. Thi vân: phàm xem ngôi sao, xem tả hữu, tả hữu ngôi sao may mắn hân gặp sẽ, nếu gặp điền tài cùng Quan phúc, cả đời phú hề cả đời quý.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ giáo trình: luận bí quyết sửa sang lại

   Luận bí quyết sửa sang lại

◎ bảy cường cung vị cung mệnh, tiền tài, điền trạch, phúc đức, Quan lộc, đứa con, vợ chồng.

◎ năm nhược cung vị huynh đệ, nô bộc, di chuyển, tật ách, cha mẹ.

◎ ngôi sao may mắn ở bảy cường cung tắc phúc gấp bội; hung tinh ở năm nhược cung tắc tai họa trọng cũng. Đây là thông luận, vẫn cần phối hợp những điều kiện khác hợp đoạn tới.

◎ xem các cung có ngôi sao không sao, cũng cung chủ ngôi sao bay ra tới cung nào, cùng tha cung tinh diệu sinh khắc chế hóa tình hình.

◎ xem mệnh, Quan, phúc, điền, tài, cung cùng cung chủ như thế nào, đã định vinh hoa phú quý.

◎ các cung luận pháp giai lấy tam hợp, chính chiếu ( tam phương tứ chính ) đến phán đoán suy luận cát hung.

◎ xem tam hợp thì thôi tinh diệu là việc chính, tứ hóa làm phụ; đối chiếu thì thôi tứ hóa là việc chính, tinh diệu làm phụ, đây nhân tứ hóa vi xông ngang thẳng đột.

◎ cung mệnh, cung mệnh chủ, cung thân chủ giai gặp hung thần ngôi sao, không vì trường thọ người có phúc.

◎ cung mệnh chủ, cung thân chủ ngồi dậy giai gặp hung thần ngôi sao ( cướp vong lưỡi ), chủ nhân khắc hại cha mẹ, cốt nhục không được đầy đủ, hoặc ra tổ, phá tổ, cho làm con thừa tự. Thân mệnh chủ ở cung thiên di, mà di chuyển cung thân chủ tinh bay vào huynh đệ hòa nô bộc người, giai chủ ra tổ, cho làm con thừa tự, lại cứ con thứ.

◎ Quan lộc, phúc đức hai cung muốn…nhất ngôi sao may mắn lâm. Như hai cung vô chính diệu, treo lên hoặc cát diệu ở trên đó người cũng cát.

◎ người phú quý khó Quan phúc hai cung không sao; hai cung nguyên không sao diệu, Quan phúc chủ lại ác, cả đời nhẹ hao phí không làm nổi.

◎ phụ nhân không nên thái dương tọa mệnh cung, có lấn phu đoạt quyền, tính có nam tử chí khí.

◎ nam mệnh không nên Thái Âm tọa mệnh cung, tính âm nhu hay thay đổi.

◎ quý nhân mệnh, thấy nhiều hãm yếu không khả quan người, nhưng nhất tinh đắc dụng, tọa sát gặp thời hoặc Quan lộc có ngôi sao may mắn thả cung chủ mạnh vượng người, giai quý.

◎ nếu tam phương tứ chính có ngôi sao may mắn giao chiếu Quan lộc, hoặc ngôi sao may mắn giao chiếu cung tật ách, giai quý.

◎ nam nữ nếu tọa dịch mã, lại mang tham lang, văn khúc các loại hoa đào tinh chiếu thân lập mệnh, hoặc ở năm yếu tới cung, giai chủ tham chìm đắm vui đùa.

◎ luận mệnh tiệp pháp khả xem trước cung mệnh tinh diệu cũng cung mệnh, cung thân chủ tinh, xem này mạnh yếu được cùng phủ, không cần chư tinh diệu — luận cao cường được địa.

◎ xem hạn chủ ( đại tiểu hạn ) hành hạn, cần phải hạn chủ cao cường được địa, chịu sinh cát ngôi sao giao nhau, mới là tốt hạn phát đạt, bằng không đều là không phúc.

◎ phàm hữu dụng ngôi sao phải ở cao cường, đại để tiểu nhân mệnh nhiều là hữu dụng người ở hãm nhược vô dụng người ở cao cường.

◎ ca quyết: tương sinh cần hắn sinh ta, tương khắc cần ta khắc hắn, hắn khắc ta là họa lớn, ta sinh hắn phúc tiêu ma. Hữu dụng cho ta, vô dụng vì hắn.

◎ cung lộc, phúc đức hai cung, chủ nhân trung niên thành bại, sinh tử, phú quý, nghèo hèn.

◎ mệnh tọa nhược cung, chủ tinh lại hơi, hành hạn lại hơi, vừa thấy tốt ngôi sao ở phía trước, không thể đảm nhiệm mà mệnh tức mất. Đi ư nghèo hèn, tuy có phú quý nan hưởng thụ.

◎ mệnh tọa cường cung, chủ tinh cao cường, hành hạn lại thích, vừa thấy hung tinh ở phía trước, từ có thể lảng tránh. Đi ư phú quý tuy có nghèo hèn cũng không trở ngại vậy.

◎ mạng người khi có bệnh tật mà ít năm không gặp nãi hành hạn chưa gặp khắc, sát ngôi sao; một hàng sát hạn thả sát tinh cao cường, trung niên hoạn bệnh tật, bởi vậy ra.

◎ nam nữ tọa vong thần, hoặc chủ tinh ngồi dậy vong thần, hoa đào, mang mã người, lại giá trị tham liêm khúc xương chiếu tới, chủ nhân khẳng khái phong lưu.

◎ tốt số thả tinh diệu câu thiện nhu, không thể làm đại sự nghiệp, cần một hung tinh lấy giúp đỡ quyền lớn. Quý nhân mệnh, phi quyền sát không thể trị thế.

◎ mạng người thêm phần lúc không chừng, cho nên đạo họa phúc không chính xác, cần thêm xét rõ. Cho nên thường nói: một … không … Có thể câu nê, hai không thể võ đoán, diệu đang biến thông.

◎ có nhân mạng không tốt mà hưởng dụng người, không nên có thê tử mà có thê tử người, dùng cái gì đạo tới → đây là bởi vì cha mẹ phúc ấm, cho nên cha mẹ một một liền rách nát. Bởi vì mệnh trung không thê, cho nên chưa đến chung thân mà thê tử câu vong, linh đinh nửa đời, mẹ goá con côi tới già. Đây là sơ vận hạn mạnh, chủ nhất thời vinh hoa, vận tới yếu hạn số mệnh không tốt, liền không nơi yên sống có có nhân mạng thân tốt, nhưng nhân sơ hành hạn không tốt, không khỏi bôn ba vất vả không làm nổi, nhân giai bỉ tới, một khi hành hạn tốt, đất bằng phẳng phát tích, quá danh lợi, phải có sát.

◎ nguyên thủ ngôi sao vững chắc tốt, lại sợ năm xưa ngôi sao là mối họa, như hạn chủ lại ác, lại nhược năm xưa hung tinh trọng điệp, cũng có thể người chết, phải có sát. Nếu hạn chủ cường kiện, chính là năm xưa làm hại, tất chờ hung tinh đi ra ngoài phương tốt. Cho nên thường nói: nguyên thủ tuy rằng không có lỗi gì, năm xưa lại sợ vi tai họa; nguyên thủ mặc dù thuần càng cao hơn cao lương mỹ vị tới thú vị; năm xưa là mối họa thí dụ như hoàng lạo tới không có rễ cũng.

◎ tọa mệnh hoặc hành hạn gặp không vong như thế nào → dựng thân, lập mệnh gặp không vong ( bát tự tứ trụ tuần khoảng không ) ở bên trong tọa, phúc không thấy phúc, họa không thấy họa. Mã ngộ không vong, bôn ba đến già. Phi hóa lộc nhập không vong, chung thân tăng đạo. Thê nhập không vong, một thê khó bảo toàn. Nô nhập không vong, từ thoán tự quét. Cha mẹ không vong, ít ly tã lót. Tài lạc không vong, tiền tài từ hao tổn. Ngày lạc không vong, thiếu niên tất phá. Quan lạc không vong, chỉ có khát vọng. Nếu có chút sát thần cứu viện thì không trở ngại.

◎ mười hai trường sinh cùng tinh diệu quan hệ → dịch mã gặp trường sinh, nhiều quân cảnh quan võ, nam mệnh không vong bôn ba, nữ mệnh tham dâm điên cuồng; đắm chìm trong mệnh, làm việc ướt át bẩn thỉu; mệnh phùng quan đái, thiếp đoạt vợ quyền; lâm quan ở mệnh, phát ở thiếu niên; đế vượng thủ mệnh, nan kết nhân duyến; suy chết bệnh tuyệt ám muội oán trách; bị vây mộ địa, có thể hiện tài điền; nếu gặp thai thần, gảy thị phi; tiểu nhi phùng nuôi, bị sinh bị nuôi.

◎ đại nạn ( đại vận ) không sao diệu, tên là: khoảng không hạn, đại để hành vận khốn đốn, bận rộn có thể nào. Nếu được hạn chủ được ngôi sao may mắn gặp gỡ, hoặc ở hữu lực vị, tắc không lấy không lành luận.

◎ năm xưa gặp sát may mắn gặp khoảng không, ưu đãi trái lại vi hung. Chú thích: năm xưa gặp sát diệu, thân mệnh hạn chủ bản hung, phùng thái tuế khoảng không tới, tất phản thành phúc. Nếu ngôi sao may mắn Lộc Mã đến thân mệnh hạn, chủ cát, phùng thái tuế khoảng không tới, chuyển phúc làm hại.

◎ thân mệnh lâm tài vạn khoảnh điền, Quan phúc vui mừng ở viên. Chú thích: thân mệnh hai chủ vui mừng nhập tài cung, chủ phú cũng. Quan lộc phúc đức vui mừng nhập viên, chủ quý cũng. Tung phùng sát tinh, cũng cần trả này phú quý, sau đó xem đại tiểu hạn hư thật như thế nào, thứ định sinh khắc. Phúc tinh ở phúc thực thành phúc, Quan chủ ở Quan chỉ hiển Quan, giả sử thân mệnh kiêm pha tạp, định biết hưởng phúc tất gian nan. Lại mây: hung tinh chỉ việc thiện, phú quý phi xa, cát diệu chỉ hung thần, bại vong cũng nhanh. Đây hai câu đạo: thân mệnh lâm tài, Quan phúc cư viên cũng.

◎ ca quyết: nguyệt vì huynh đệ, ngày làm vợ, con nối dõi ở tại lúc; chủ tinh lại xem ở đất, chỗ nào, hư thật theo này loại.

Chú thích: bất luận cung tử nữ chủ cập thủ đứa con cung phu thê ngôi sao, như canh năm thân liêm trinh vi xuất thân, mậu dần nguyệt lộc tồn vì huynh đệ, Đinh Hợi nhật cự môn làm phu thê, bính ngọ lúc phá quân vi con nối dõi, ngôi sao thuận theo địa chi gặp thời đoạn có vô.

◎ ca quyết: nguyệt quản sơ chủ hai mươi lăm năm, ngày trong khu vực quản lý chủ hai mươi lăm năm, lúc quản mạt chủ hai mươi lăm năm, các thôi vốn thuộc hư thật có hay không, vẫn trước thôi bản vị hội tụ cát hung như thế nào. Một mây năm quản cha mẹ, nguyệt ngày lúc quản huynh đệ thê tử, chủ tinh phùng sinh tọa thực tắc vượng cùng, hoặc lạc không vong, hoặc ngồi thật phùng sát, lại có khắc bác tổn thương.

◎ mệnh vi hồn, thân là phách, hạn vi huyết khí; huyết khí hơi trệ, máu không chảy, tật ách tai nạn bệnh tật bị lên; huyết khí ấm áp dễ chịu, thân tráng an đắc có bệnh.

◎ tốt số thân cát, nếu hành hạn không tốt, không lấy tốt số nhìn tới.

◎ tốt số không bằng hạn tốt, thân tốt số hành hạn lại thích, mới là tốt số.

◎ sát tinh: thoát phá, kiếp sát, luồng mây, kình dương, đà la, Tang Môn, bạch hổ, không vong, thiên hình, đốm lửa, linh tinh các loại.

◎ mệnh chủ nhập thân thân nhập mệnh, hỗ viên cần là phúc đảm đương, quản thủ cả đời dài may mắn; tiền tài cùng điền trạch chủ, thân mệnh hai cung vui mừng gặp nhau, nhược vô ám hao tổn cùng hình tù, đương cùng thạch sùng đẩu hào phú; huynh đệ chủ nhân cung mệnh, ở huynh đệ chu toàn khoảng không, ban ngày thầm nghĩ rỗi rãnh ngồi yên, không biết áo lộc ở gì theo; thân mệnh chủ nhập điền trạch, ngàn rương vạn rương nhiều súc tích, điền trạch bay vào mệnh thân đến, trữ tích kim châu vô phá khắc; thân mệnh chủ nhập con cháu, mẫu thân che chở tử khởi vô tình, tử chủ nếu còn cố mẫu, quan lớn lộc dày càng quang vinh xương; thân mệnh chủ nhập nô bộc, dù có ngôi sao may mắn cũng lao lực, thân lòng thanh thản từ không thể rỗi rãnh, lại bị tiểu nhân nhiều phản phúc; thân mệnh chủ nhập vợ chồng, của cải hưng thịnh phúc thịnh vượng, nếu là hung tinh ở lúc này, khắc vợ khắc tử tất vi hung; thân mệnh chủ nhập tật ách, Quan lộc thiếu niên cần sớm phát, nếu trả sát tinh vào cung đến, tật ách quấn thân vậy nhưng thoát; thân mệnh chủ nhập di chuyển cho làm con thừa tự ra tổ định không thể nghi ngờ, nếu không chuế ở cũng cho làm con thừa tự, cũng cần nô nuôi thứ sinh nhi; Quan lộc chủ nhân cung mệnh, cần thiêm Phúc Thọ vĩnh viễn không hung, mệnh chủ nếu trả ở Quan lộc, chức quan phải là bái tam công; phúc đức chủ nhân cung mệnh đến, quả quyết phúc lộc vĩnh viễn không tai họa, mệnh chủ nếu trả ở phúc đức, hỗ viên cần là bái tam thai; thân mệnh chủ nhập cha mẹ, tính từ trách trọng có trách nhiệm, như bị sát tinh kiêm ám khắc, quan phi tụng sự ác danh truyền. Như khẩu quyết này tế thôi tường, trước theo thân mệnh nhập vi cương, người đương thời khó hiểu thần tiên bí quyết, khoảng không cây tinh thần sai đánh giá. Hết thẩy tốt số thân không tốt, có thọ mà vô phúc; thân tốt số mệnh không tốt, có phúc mà vô thọ, mệnh thân chủ lên chỗ phùng ngôi sao may mắn sinh chi, không giàu tức quý; hung tinh tổn thương tới, không yểu tức bần.

◎ mệnh thân chủ nhân nô bộc, có cát có hung; nô bộc có quý nhân, Lộc Mã, trường sinh, đế vượng, thân mệnh chủ ở trên đó, nãi đại quý mệnh nếu cung nô bộc vốn có cướp vong Kình Đà chết hết, mà thân mệnh chủ ở này cung, đều là bôn ba cưỡng bức lao động, không làm nổi người, mới có thể đạo nô bộc.

◎ cung mệnh nếu gặp cô thần, quả tú ngôi sao, vui mừng xem trải qua niệm Phật hoặc chỉ đạo sĩ người, thiếu niên thú thất thê tử phân, tới già nhất định là chỉ độc thân.

◎ thập can tọa mệnh, như sáu người sinh năm giáp không nên lập mệnh ở can canh bên trên, danh viết quỷ khắc; vui mừng tọa can quý danh cha mẹ; tọa mình làm danh tiền tài.

◎ cung mệnh tọa cướp không vong lưỡi chết hết các loại sát người, chủ cá tính quái dị ngoan bạo bất nhân, thành bại lao khổ cướp vong lưỡi tới cung, hoặc hung tinh giáp củng, này hung bạo không thể nói, cũng chủ chết oan chết uổng hung thần ngôi sao nếu không gặp Quan phù có thể nào sát lưỡi, không gặp tuổi phá có thể nào cướp, không gặp Bệnh Phù có thể nào bệnh nạn.

◎ luận người tâm tính, trước luận bản cung tinh diệu, như vô chính diệu, lại bàn về đối cung, cũng tham gia lấy tam phương tinh diệu đến luận.

◎ mệnh ở chưa cung, nếu gặp vũ khúc sẽ sát, tính hung ác, không phải quyền hào, chính là phản loạn; mệnh ở mão cung, nếu gặp văn khúc sẽ sát ( hoa đào ), tính tình dâm loạn, nhiều tuyển ly ưu; an mệnh ở thìn, liêm trinh chủ sự, dám làm dám nói; lập mệnh ở dần sẽ sát, thấy nhiều bệnh tật đau đớn.

◎ cung mệnh nếu có chút Quan lộc, phúc đức, điền tài ngôi sao bay vào thành lành, còn đây là người giàu có mệnh. Phải tránh không vong, toái phá, thiên hình, kiếp sát, không lành chủ bệnh kín mặt mày hốc hác. Mui xe ở đây, chủ truyền phù độ pháp người ( đạo sĩ hòa thượng ). Sát tinh bay vào, cả đời lao lực.

◎ thân mệnh chủ ở di chuyển, nên rơi xa quê hương cho làm con thừa tự; huynh đệ chủ cư chi, huynh đệ tỷ muội rơi xa quê hương; nam nữ nếu gặp đào hoa sát ở đây, hôn nhân bất lương, bằng không thú đó phương xa người.

◎ di chuyển gặp hình lưỡi các loại sát tinh, nên rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển.

◎ bí quyết: thân mệnh gặp sát không phùng khoảng không, xử thế có hình hung; thân mệnh được trợ ngại khí thoát, sẽ sát phùng khoảng không phát.

◎ thân mệnh chủ gặp sát tinh, may mắn gặp khoảng không tắc phát, nếu tọa thực không phùng khoảng không, xử thế lại có tai họa hình việc. Được trợ người, thân mệnh chịu sinh kỵ không vong hư thoát, gặp là gặp, phải phục thất. Sẽ sát người, thân mệnh chủ gặp sát tinh tọa thực tắc hung, phùng không vong người tắc phát tài lợi nhuận. Do đó không vong một bí quyết, nãi thiên địa tới huyền, thường thuật hãn hữu. Phàm thân cung mệnh gặp sát người, hoặc thân mệnh chủ cập hữu dụng ngôi sao gặp sát không phùng khoảng không, đều là hung yểu. Hung tinh có loại hung càng hoành, cát diệu vô sanh cát có thể nào. Phàm thân mệnh chủ phùng mẫu hoặc thân mệnh lên chỗ chịu sinh, tắc mập ra, giá trị không vong, trái lại vi vô dụng.

◎ tiền tài điền trạch chủ, thân mệnh hai cung vui mừng gặp lại, nhược vô ám diệu cùng hình tù, nhưng cùng thạch sùng đẩu hào phú.

◎ thân mệnh chủ nhập di chuyển, cho làm con thừa tự ra tổ định không thể nghi ngờ; nếu không chuế ở nhập vào bỏ, cũng cần thiên sinh thứ sinh nhi.

◎ chủ tinh nhập cung thiên di, chủ quá phòng, nếu không có ở rể, cũng thứ sinh nhi hơi thở.

◎ phàm xem thân cung mệnh, ngôi sao ký cát, càng cần xem tả hữu cung, nếu giá trị hung tinh hình tù giáp củng, tất tổn thương khắc thân; nếu được ngôi sao may mắn giáp chiếu, nãi vì một đời phú quý mệnh. Thi vân: phàm xem ngôi sao, xem tả hữu, tả hữu ngôi sao may mắn hân gặp sẽ, nếu gặp điền tài cùng Quan phúc, cả đời phú hề cả đời quý.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button