Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới cát trung thổ

Nghĩa gốc

 
Cát trung thổ người, nãi cuộn sóng đất bồi mà thành tới đất bồi. Đây thổ thanh tú, nãi long xà bàn ẩn chi cung, lăng cốc biến thiên nơi. Long xà sống hỗn tạp, tình thế kỳ biến.

 
Tư chất không tệ, bề ngoài cũng không giống như; biểu hiện rời rạc, lại già với lõi đời.

Vẻ ngoài thanh tú, lòng có cơ bản. Nhưng vị trí tình thế hay thay đổi, thả long xà sống hỗn tạp, vận tốt như rồng, vận xằng bậy như rắn.

Dương cương tới toàn bộ, hiểm trở vẻ đẹp. Kịch liệt sau khi, di lưu tới bình tĩnh mỹ cảm.

Sợ nhất kỉ tỵ lớn cây rừng, nhâm ngọ quý chưa dương liễu mộc, càng thân tân dậu cây lựu mộc, canh dần tân mão tùng bách mộc.

 
Đề nghị

 
Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không ngừng phong phú tự mình.

 
Lời răn là:

Chỗ phú quý là lúc, phải biết nghèo hèn đấy đau dưỡng.

Giá trị trẻ trung ngày, cần niệm già yếu chua xót.

Nhập yên vui tới tràng, đương thể hoạn nạn nhân tình hình.

Ở bàng quan nơi, muốn cho người trong cuộc khổ tâm.

 
Hành vận

 
Bản mạng cát trung thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh bính thìn ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi cát trung thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi bầu trời hỏa.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi cây lựu mộc.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Cung mệnh đinh tị ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi cát trung thổ.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi bầu trời hỏa.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi cây lựu mộc.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Các vận biến hóa

Bầu trời hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Mặc dù chủ thông thuận, nhưng cung mệnh đinh tị ( âm cục ) người, hỏa đã rất vượng, đi bầu trời hỏa vận lúc, mặc dù vượng nhưng ngại khô, nếu giá trị hung tinh, sợ sinh hại lớn.

Cây lựu mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Đây vận khó dò, vận hành cây lựu mộc, khả mạnh mẽ quá vận, cũng có thể có thể xui.

Biển rộng thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Bản mạng cát trung thổ vô lực khắc chế biển rộng thủy, già vận hàm hồ.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh bính thìn ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi cát trung thổ.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi đại khê thủy.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi trong biển kim.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Cung mệnh đinh tị ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi cát trung thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi đại khê thủy.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi trong biển kim.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Các vận biến hóa

Đại khê thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đồng nhất vận thế có điểm quái dị, hết thảy thực như ý, nhân đại khê thủy cũng có thể đất bồi cát trung thổ, nhưng cũng có thể có thể cuối cùng lại cuốn đi rồi, thật là không ổn định quá trình.

Trong biển kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Đồng nhất vận tốt hơn, nhưng cũng không kiên cố, sợ hung tinh phát tác, cũng không cách nào toàn Mỹ.

Biển rộng thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Bản mạng cát trung thổ vô lực khắc chế biển rộng thủy, già vận hàm hồ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục tới cát trung thổ

Nghĩa gốc

 
Cát trung thổ người, nãi cuộn sóng đất bồi mà thành tới đất bồi. Đây thổ thanh tú, nãi long xà bàn ẩn chi cung, lăng cốc biến thiên nơi. Long xà sống hỗn tạp, tình thế kỳ biến.

 
Đặc tính

Tư chất không tệ, bề ngoài cũng không giống như; biểu hiện rời rạc, lại già với lõi đời.

Vẻ ngoài thanh tú, lòng có cơ bản. Nhưng vị trí tình thế hay thay đổi, thả long xà sống hỗn tạp, vận tốt như rồng, vận xằng bậy như rắn.

Dương cương tới toàn bộ, hiểm trở vẻ đẹp. Kịch liệt sau khi, di lưu tới bình tĩnh mỹ cảm.

Sợ nhất kỉ tỵ lớn cây rừng, nhâm ngọ quý chưa dương liễu mộc, càng thân tân dậu cây lựu mộc, canh dần tân mão tùng bách mộc.

 
Đề nghị

 
Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không ngừng phong phú tự mình.

 
Lời răn là:

Chỗ phú quý là lúc, phải biết nghèo hèn đấy đau dưỡng.

Giá trị trẻ trung ngày, cần niệm già yếu chua xót.

Nhập yên vui tới tràng, đương thể hoạn nạn nhân tình hình.

Ở bàng quan nơi, muốn cho người trong cuộc khổ tâm.

 
Hành vận

 
Bản mạng cát trung thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh bính thìn ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi cát trung thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi bầu trời hỏa.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi cây lựu mộc.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Cung mệnh đinh tị ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi cát trung thổ.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi bầu trời hỏa.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi cây lựu mộc.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Các vận biến hóa

Bầu trời hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Mặc dù chủ thông thuận, nhưng cung mệnh đinh tị ( âm cục ) người, hỏa đã rất vượng, đi bầu trời hỏa vận lúc, mặc dù vượng nhưng ngại khô, nếu giá trị hung tinh, sợ sinh hại lớn.

Cây lựu mộc: vi cung khắc cục nguy ngập. Đây vận khó dò, vận hành cây lựu mộc, khả mạnh mẽ quá vận, cũng có thể có thể xui.

Biển rộng thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Bản mạng cát trung thổ vô lực khắc chế biển rộng thủy, già vận hàm hồ.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh bính thìn ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi cát trung thổ.

15 tuổi tới tam 14 tuổi đi đại khê thủy.

Tam 15 tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi trong biển kim.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Cung mệnh đinh tị ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi cát trung thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi đại khê thủy.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi trong biển kim.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi biển rộng thủy.

 
Các vận biến hóa

Đại khê thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đồng nhất vận thế có điểm quái dị, hết thảy thực như ý, nhân đại khê thủy cũng có thể đất bồi cát trung thổ, nhưng cũng có thể có thể cuối cùng lại cuốn đi rồi, thật là không ổn định quá trình.

Trong biển kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Đồng nhất vận tốt hơn, nhưng cũng không kiên cố, sợ hung tinh phát tác, cũng không cách nào toàn Mỹ.

Biển rộng thủy: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Bản mạng cát trung thổ vô lực khắc chế biển rộng thủy, già vận hàm hồ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button