Tử vi

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Quyển III – La Hồng Tiên (Quách Ngọc Bội lược dịch; Nguồn: TVLS)

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ – quyển tam

1. Đàm tinh yếu luận

Khán Thân an Mệnh, Lộc Mã không lạc vào Không Vong, trong đó Thiên Không (là Địa Không) và Triệt Không là tối khẩn còn Tuần Không thì là thứ thôi.

Bạn đang xem: Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Quyển III – La Hồng Tiên (Quách Ngọc Bội lược dịch; Nguồn: TVLS)

Thứ nhất khán Mệnh cung cát hung, miếu vượng, có hóa cát hay hóa Kị, sinh khắc như thế nào. Sau đó khán Thân chủ cát hung sinh khắc ra sao. Thứ ba khán tới Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc cung xem các sao hình xung khắc phá thế nào. Thứ tư xem Phúc Đức có Quyền Lộc, Không Kiếp miếu hãm ra sao, bởi vì Phúc Đức cung đối cung với Tài Bạch cung vậy.

Sáu cung Thân, Mệnh, Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, danh viết “Bát tọa”, đều có và được chiếu bởi cát tinh, hóa cát, thì sẽ được giàu có quyền quý và thọ cao.

Sáu cung đều hãm, tụ hung tinh, hóa Kị, thì cô quả và thọ mạng tính từng ngày.

Nếu sinh vào giờ Mão Dậu thì tốt nhất là nên ra bên ngoài.

Sau sáu cung kể trên thì xét đến Điền Trạch và Tật Ách. Rồi lại xem ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức, nếu đều có Kiếp Không Sát Kị thì đó là mệnh của giới tăng đạo, nếu không thì là kẻ cô độc, bần cùng.

Nếu Mệnh vô chính diệu, mà hai cung Tài Quan có cát tinh củng chiếu thì vẫn được phú quý toàn mỹ, có thể do vợ lẽ sinh ra.

Nếu tam phương có ác tinh xung chiếu, thì hoặc là mang hai họ sẽ có thể thêm thọ hoặc là lìa nhà xa tổ thì có thể đảm bảo thành danh.

Như Mệnh cung có chính diệu, cát tinh, miếu vượng, hóa cát, tam phương lại có cát tinh hội hợp, thì đó là thượng thượng chi mệnh.

Như Mệnh vô chính diệu, có cát tinh, tam phương có cát tinh, hóa cát thì đó là thượng thứ chi mệnh.

Như Mệnh cung mà các sao chẳng cát chẳng hung, hoặc là cát hung tương bán, mà tam phương cũng có các trung cát tinh thì đó là trung cách.

Và Mệnh cung mà các sao miếu vượng, tam phương có ác sát tinh thủ chiếu thì đó là phá cách.

Và Mệnh cung có sao hãm địa phản bối, thêm Kình Đà Hóa Kị, nhưng được thập thiên can hóa Lộc thì cũng coi là trung đẳng chi mệnh.

Nếu không có cát tinh, ngược lại có hung sát tinh, hóa Kị, không có Lộc, lại lạc hãm thì đó là hạ cách chi mệnh.

Tam phương có cát tinh, cũng có thể là trung đẳng, trước nhỏ sau to lớn, không được bền, cuối cùng thì luận là có thành có bại hoặc yểu chiết.

Nếu an Mệnh ở triền thứ (tức là cung độ) mà sao hãm địa, lại thêm hung sát tinh, hóa Kị. Tam phương hội Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì là bần tiện là hạ cách chi mệnh, mang hai họ thì có thể thêm thọ, nhưng là mệnh của hạng nô bộc, dẫu chẳng yểu thì cũng là mệnh của hạng lục súc.

2. Luận nhân Mệnh nhập cách

Như Mệnh nhập cách, miếu vượng lại tụ hóa cát Khoa Quyền Lộc, là thượng thượng chi mệnh.

Không nhập miếu nhưng có cát hóa Khoa Quyền Lộc, là thượng thứ chi mệnh.

Không nhập miếu cũng không có cát tinh cát hóa thì là bình thường chi mệnh.

Nhập miếu mà không có cát tinh cát hóa thì cũng thuộc cấp bình thường.

Nếu hãm địa lại thêm sát tinh, hóa Kị, là hạ cách chi mệnh, không dùng nhập cách mà luận vậy.

Lại như nhập cách không có hóa cát mà lại hóa hung, thì chỉ lấy bản mệnh có cát hung nhiều hay ít mà đoán.

3. Luận cách tính số cao thấp

Tử Phủ với số tương hợp như thế nào, Tử Vi là chủ Nam Bắc đẩu trung thiên Đế tinh, Thiên Phủ là Nam đẩu chủ.

Lại khán Âm Dương tương bán ra sao, nhận thấy Âm Dương không tương bán lại có số không tương sinh thì là hạ cách. Âm Dương thuần bác là trung cách.

Còn tam phương tứ chính toàn là cát tinh thì là thượng cách. Cát hung tương bán thủ chiếu thì là trung cách. (Toàn) Hung tinh ác sát thì là hạ cách, luận là hung đồ.

Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc thượng cách là đệ nhất, tước vị quý đến cực phẩm.

Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc trung cách là đệ nhị, tước vị tới tam công.

Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc hạ cách là đệ tam, tước vị đến lục khanh.

Đó đều là thượng cách, là người được thượng thọ. 

Sao đắc trung cách mà số đắc thượng cách là đệ tứ, tước vị đến giám ti.

Sao đắc trung cách mà số đắc trung cách là đệ ngũ, tước vị đến huyện lệnh.

Sao đắc trung cách mà số đắc hạ cách là đệ lục, tiền đồ theo đường quái lạ mà quý hiển.

Đó đều là trung đẳng, là người được hưởng phúc.

Sao đắc hạ cách mà số đắc thượng cách là đệ thất, y lộc được đầy đủ, giàu như họ Đào họ Chu, con cháu phồn thịnh, hưởng thọ trường, bởi vì sao tuy hung mà mệnh nhập cách hợp cục cho nên vậy, không phải là hạng hư danh hư lợi.

Sao đắc hạ cách mà số đắc trung cách là đệ bát, áo cơm không thiếu thốn.

sao đắc hạ cách mà số đắc hạ cách là đệ cửu, cay đắng bôn ba, bần cùng chết yểu.

Ba đẳng cấp thượng trung hạ, y theo lý lẽ mà đoán, tất sẽ trên thì có thể biết được nguồn gốc của tổ tông và dưới thì có thể biết được thịnh suy của đời con cháu. 

4. Luận mệnh nam nữ giống nhau, khác nhau

Nam nữ mệnh không như nhau, các sao đều khác biệt.

Nam mệnh thì trước xem Thân Mệnh, sau xem Tài Bạch Quan Lộc Thiên Di, nếu đều miếu vượng thì là cát mà lạc hãm tụ hung thì là hung. Thứ ba xem Phúc Đức, có Quyền Lộc Kiếp Không miếu hãm cát kị như thế nào. Lại xem ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức có Kiếp Không Sát Kị ra sao, nếu có thì là số mệnh của tăng đạo, bằng không thì là số của kẻ bần cùng cô độc. Phải xem xét cho cẩn thận kỹ lưỡng, mới có thể đoán họa phúc vinh nhục của người ta được.

Nữ mệnh thì trước xem Thân Mệnh cát hung ra sao, như Tham Lang Thất Sát Kình Dương tất sẽ là không đẹp. Thứ khán Phúc Đức cung cát hung thế nào, nếu Thất Sát đơn thủ Phúc Đức thì tất sẽ là tỳ thiếp kỹ xướng. Thứ ba là xem đến Phu cung, thứ tư xem Tử Tức Tài Bạch Điền Trạch. Nếu Đào Hoa Hình Sát Bại Tuyệt Không Vong là hung, nếu các cát tinh miếu vượng thì là tốt đẹp, dẫu cho có khó khăn gian khổ nghèo khốn thì cũng không là hạ tiện yểu chiết được. Nữ nhân mà cung Phu quý thì mới quý, chứ nữ mà cung Mệnh có quý cách cũng vô dụng, bởi vì các cung Phu, Phúc Đức, Tử Tức mới là chính cường cung. Các cung Điền Trạch Tài Bạch là thứ cường cung. Các cung Quan Lộc Thiên Di có Thất Sát là hãm.

5. Luận mệnh tiểu nhi

Tiểu nhi có Bác Sĩ, Lực Sĩ thì phần trên ngắn mà phần dưới dài. Có Thanh Long, Tướng Quân thì má và hàm nhỏ mà đầu thì tròn. Có Đại Hao thì mũi hếch môi co. Có Tử Phù, Bệnh Phù thì tiếng cao tính mạnh mẽ. Có Quan Phủ, Tấu thư gặp ác diệu thì lúc chào đời không có khóc (vô thanh). Có Bạch Hổ, Thái Tuế gặp Thất Sát thì lúc thơ ấu ốm yếu bị tổn thưởng.

Nên phân sinh khắc chế hóa của các cung phận, thêm khán giờ sinh, lộc ở suy bại địa, sau mới xem Quan Sát mới biết cùng thông của thọ yểu được.

Tiểu nhi sơ sinh, trong Mệnh có các sao miếu vượng, đại tiểu nhị hạn đi đến Mùi, đoán là nó ít tai nạn, dễ nuôi, không khắc phụ mẫu. Nếu Mệnh tọa cùng ác sát và cung hãm nhược, đại tiểu nhị hạn đến Mùi, đoán là nó lắm tai nhiều nạn, khó nuôi, hình khắc cha mẹ.

* Định giờ sinh của tiểu nhi

Tý Ngọ Mão Dậu đơn đính môn,

Hoặc thiên tả biên nhị tam phân,

Dần Thân Tị Hợi diệc đơn đính,

Thiên cư hữu khứ thủy vi chân,

Thìn Tuất Sửu Mùi thị song đính,

Bào thai thụ định chính thì thần.

(Tý Ngọ Mão Dậu một xoáy đầu

Có thể lệch trái hai ba phần

Dần Thân Tị Hợi cũng một xoáy

Lệch về bên phải chẳng thể lầm

Thìn Tuất Sửu Mùi hai xoáy rõ

Nhớ để mà so định thời thần).

Lại viết:

Tý Ngọ Mão Dậu diện hướng thiên,

Dần Thân Tị Hợi trắc thân miên,

Thìn Tuất Sửu Mùi kiểm phục địa,

Lâm bồn đương thí dụng tâm kiên.

(Tý Ngọ Mão Dậu mặt hướng lên

Dần Thân Tị Hợi nghiêng một bên

Thìn Tuất Sửu Mùi trông xuống dưới

Tư thế sinh theo các giờ trên).

7. Luận giờ sinh an Mệnh cát hung

Phàm nam nữ sinh tại Dần Ngọ Tuất Thân Tý Thìn là sáu giờ dương, an Mệnh tại các cung dương ấy thì được cát lợi. Nếu sinh vào Hợi Mão Mùi Tị Dậu Sửu là sáu giờ âm, an Mệnh tại sáu cung âm ấy thì được cát lợi. Ngược lại thì kém được toại ý.

8. Luận suy xét giờ sinh chính xác.

Như người sinh vào hai giờ Hợi Tý là rất khó xác định, muốn chuẩn xác phải xem kỹ càng xét tường tận. Như giờ Tý có 10 khắc, thì 5 khắc đầu thuộc giờ Hợi của đêm hôm qua, 5 khắc sau thuộc giờ Tý của ngày hôm nay (QNB chú: tức sách muốn nói chia giờ Tý ra làm 2 phần gồm Sơ Tý ứng với lúc 23h00′-23h59′ của hiện đại thì lập số theo giờ Hợi của ngày hôm qua, và Chính Tý là ứng với lúc 0h00′-1h59′ thì lập số theo giờ Tý của ngày hôm nay). Nếu như vào ngày âm u mưa gió dầm dề, cần phải lấy La Kinh dùng để xác định thời gian chính xác. Nếu giờ mà sai ngoa thì mệnh không chuẩn vậy.

9. Luận tiểu nhi khắc người thân

Như người tuổi Dần Ngọ Tị Dậu mà sinh vào các giờ Thìn Tuất Sửu Mùi thì tối độc, còn người tuổi Tý Thân Hợi Mão thì đỡ hơn.

Nếu người tuổi Dần Hợi Tị mà sinh vào các giờ Ngọ Thân Dậu Hợi thì chủ khắc cha trước, quá 16 tuổi thì không còn đáng ngại nữa.

Nếu người tuổi Thìn Tị Sửu Mùi mà sinh vào các giờ Tý Ngọ Mão Dậu Tị Hợi Thân thì chủ khắc mẹ trước. 

10. Luận mệnh trước sau giàu nghèo

Người sinh ra ở trong nhà giàu có, cả đời vui sướng hưởng phúc, tài quan hiển đạt, vợ sang con quý, nô bộc thành hàng, thanh danh được hiển hiện. Giữa lúc đó bỗng bị hại, người ly biệt, tiền tài tiêu tán, cháy nhà, quan tụng thị phi, thân mang tang chế, những mệnh kiểu ấy là mệnh hỏng vậy. Đều là hạn bộ gặp phải đại tiểu hạn nhị hạn và thái tuế tương xung chiếu tọa thủ có nhiều sát hung tinh, cho nên bị phá bại, chẳng nghèo túng thì tổn thọ vậy. Ấy được gọi là “tiên thành hậu bại, tiên đại hậu tiểu” vậy.

Lại có nhân mệnh xuất thân hèn kém, thường thay đổi nhiều nghề di chuyển nơi ở để mà kiếm sống, làm kỹ công, cửu lưu, y thuật, lại vừa làm ruộng vườn… lúc đầu trải qua gian khổ mà qua ngày. Tới trung niên và cuối đời thì đường đời bằng phẳng được thăng tiến, phát tài mà khiến cho cả làng cả nước phải nể sợ. Nguyên nhân do tại cục thuộc trung và hậu vận có được hạn bộ tương phù, các sao gặp cát diệu lại đồng thời miếu vượng, theo đó mà đột nhiên phát đạt tăng tiến tài lộc. Ấy được gọi là “Tiền bần hậu phúc, tiền tiểu hậu đại” vậy.

11. Luận mười năm đại hạn họa phúc như thế nào

Như cung phận, tinh triền mà có toàn cát tinh miếu vượng đắc địa, không có Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp, thì chủ 10 năm được an tĩnh, người và tài sản được toàn mỹ. Nếu trong hạn có Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không hóa Kị đi cùng thì thành bại thất thường.

Nếu như cung phận, tinh triền mà hãm địa, gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Kị, lại có thêm lưu niên ác sát tụ tập hội hợp, và tiểu hạn gặp hung sát thì tất có quan tai, tử vong lập tức đến.

Đại hạn tương xuất mà có các cát tinh thì không có tai vạ, có ít cát tinh thì lắm tai vạ mà tổn người phá tài bất lợi.

Phàm hành hạn tới Dần Thân Tị Hợi Tý Ngọ cung mà gặp Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thái Dương, Thái Âm, Xương Khúc, Lộc Tồn Lộc chủ, cát tinh… thì chủ có thêm người và tiền tài tăng tiến hưng vượng, gia cảnh vui mừng. Hành hạn tới Thìn Tuất Sửu Mùi Mão Dậu mà gặp ác sát, Liêm Trinh, Thiên Sứ, Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp, Kị, thì chủ nhân đắm chìm tửu sắc, phá tài nghèo khổ, mệt nhọc, thừa sống thiếu chết. Hành hạn mà gặp Tả Hữu, Xương Khúc, thì kẻ quan thuyên chuyển thêm chức, học trò dân thường được phát tài, nữ nhân có hỉ sự, tăng đạo cũng được lợi, kẻ buôn bán thì trúng mánh.

Phàm đại tiểu nhị hạn và Thái Tuế, rất e ngại đi tới chỗ giáp với Thiên Thương Thiên Sứ, sợ gặp phải chỗ của Thiên Không Địa Kiếp, sợ đi vào đất của Kình Dương Đà La hay có Kình Đà xung chiếu… e rằng khó mà thoát được hung hạn. Rủi như gặp phải hung hạn lại sợ gặp Thương Sứ Kiếp Không Kình Đà giáp với tuế hạn. Như Thiên Thương tại Tý và Thiên Sứ tại Dần, tuế hạn ở Sửu cung, đó chính là giáp vậy.

(Tại sao) Kình Đà thủ ngay tại Mệnh còn vô dụng huống hồ là giáp hạn, vẫn vượt qua được hạn đó. Ấy là cần phải xem các Thọ tinh như Tử Vi, Thiên Đồng, Thiên Lương, Tham Lang (mieus vượng, không có sát tinh cùng) tọa ở Mệnh thì có thể giải được vậy.

Nên xem thêm Nguyệt gặp ác sát, Nhật gặp ác sát (QNB chú: có lẽ muốn nói đến Nguyệt hạn và Nhật hạn gặp phải ác sát tinh như thế nào) thì hội họp thêm Đại Tiểu hạn, Tuế hạn, Nguyệt hạn, Nhật hạn, Thời hạn, năm yếu tố để tham khảo cho tường tận cát hung mà suy đoán.

Thái Tuế đi tới chỗ Tấu Thư, Tướng Quân, Trực Phù (QNB chú: độc giả lưu ý nhớ lại rằng theo sách này có 2 bộ Tấu-Tướng-Phù, một là an theo Thiên Can thuộc vòng Bác Sĩ, còn một là an theo Địa Chi mà họ gọi là “phi thiên tam sát”), Thiên Sứ, Thiên Thương, Kình Đà Linh Hỏa, Kiếp Không, Hóa Kị, chỉ cần gặp 1, 2 vị thôi cũng đủ khiến cho người ly tài tán, dấu hiệu của bệnh tật khóc lóc buồn đau. Nếu tuế hạn phạm trùng nhật hạn nguyệt hạn có 1, 2 vị lại gặp Hóa Kị hội hợp thì kẻ quan lại bị khiển trách truất giáng, người thường gặp sự ngang trái hung bạo bất ngờ, đàn bà tổn thất thai nhi, kẻ đang bệnh sẽ chết. Nếu sát tinh ở tại chỗ không đắc địa thì càng thêm cuồng bạo như gió bão. Nếu tuế hạn lâm vào chỗ không có cát tinh, ở trong cung Mệnh không có cứu giải thì chắc chắn năm ấy khó mà qua được, tất sẽ tử vong. 

12. Luận nhị hạn thái tuế cát hung

Nên xem cho tường tận đại hạn độc thủ cát hung như thế nào, tiểu hạn độc thủ cát hung ra làm sao, thái tuế độc thủ cát cung thế nào. Nếu như tuế hạn đều hung thì chắc chắn hung.

Lại khán đại hạn tương phùng tiểu hạn gặp phải cát hung như thế nào, đại hạn phùng thái tuế cát hung ra làm sao, tiểu hạn gặp thái tuế cát hung như thế nào, rồi mới định ra họa phúc được.

Rồi lại khán thái tuế xung với đại hạn tiểu hạn, thái tuế xung Kình Đà Thất Sát, như thế mới đoán ra cát hung.

13. Luận hành hạn phân Nam Bắc đẩu

Dương nam Âm nữ, thì Nam đẩu là phúc.

Âm nam Dương nữ, thì Bắc đẩu là phúc.

Các sao Bắc đẩu cát hung thế nào, vào đại hạn thì đoán rằng ứng kỳ ở 5 năm cuối, vào tiểu hạn đoán ứng kỳ là nửa cuối năm.

14. Luận lưu niên thái tuế cát hung 

Phàm Thái Tuế thì khán tam phương cùng đối chiếu cung xem tinh thần cát hung như thế nào mà định họa phúc. Thái Tuế đi đến tại Mệnh cung thì họa phúc càng thêm khẩn trương. Như an Mệnh tại cung Tý mà Thái Tuế đến Tý lại là người tuổi Quý thì gặp cát sẽ cát mà gặp hung sẽ hung.

15. Luận âm chất duyên thọ

Âm đức duyên thọ ngầm định sinh mọi phúc phần, dẫu cho gặp “đảo hạn” (tạm hiểu là hạn xấu, hạn sụp đổ, thất bại… xin xem thêm câu “Lộc đảo, Mã đảo…”) vẫn không gặp tổn thương hay bị hại. Giả như, có người đại tiểu hạn và thái tuế đến chỗ hung hãm địa, nhưng có duyên thọ vượt quá số tuổi ở hạn ấy thì không thể chết được, đó chính là “nhân tằng hành âm đằng” (tằng tổ – người cụ đã khuất – làm âm đức bốc lên, tạo phúc cho đương số), ngày thường làm việc cứu tế cho người khác, tu thân tích đức, để làm thiện giáng phúc, nên tuy gặp hung nhưng không bại được vậy.

Giống như Tống Giao bện cái cầu cói để cứu độ đàn kiến vậy.

(QNB chú: trong sách Âm Chất – một quyển sách khuyến thiện của Đạo giáo, nguyên có tên là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, có chép rằng “Tống Giao có lần thấy đàn kiến bị nước dâng lên rất nguy cấp bèn bện dây cói lại làm cầu để cứu đàn kiến thoát khỏi cảnh bị nước cuốn trôi. Đến kỳ lên kinh ứng thí, giữa đường 2 anh em Tống Giao gặp thầy tướng số, ông này nói Số của Tống Giao không thể đỗ cao hơn người em mà Tướng của chàng lại biểu thị đỗ tới Trạng Nguyên thì quả là sự kỳ diệu lạ thường, có lẽ chàng đã cứu vớt hàng ngàn sinh linh mới được như vậy. Quả nhiên lúc chấm thi thì Tống Giao đỗ thứ 10 còn em là Tống Kỳ lại đỗ Trạng Nguyên. Trình lên Vua xem thì nói Tống Kỳ quá trẻ có tài năng, đỗ cao hơn, xếp trên cả anh thì e rằng sau này sinh kiêu ngạo mà không phải đạo, nay chấm cho Tống Giao đỗ đầu, chấm Tống Kỳ đứng thứ 10).

Lại như Gia Cát Lượng hỏa thiêu đạo quân giáp mây, ấy là hại người độc ác mà giảm thọ 10 năm vậy (QNB chú: Xin xem thêm Tam Quốc Chí, hồi 90, Khổng Minh đánh Mạnh Hoạch và Ngột Đột Cốt, thiêu chết 3 vạn mạng ở hang Xà Bàn). 

16. Luận Kình Đà trùng điệp

Như người sinh năm Canh, cung Mệnh an tại Mão, cung Thiên Di tại Dậu, là Mệnh gặp cả Kình Đà xung, chiếu. Lại như hạn lưu niên cũng là năm Canh, (lưu) Lộc Tồn ở cung Thân (khỉ), lưu Kình tại Dậu, lưu Đà tại Mùi. Như vậy, Mệnh tại Mão cung vốn bị Kình Dương xung hợp, lưu niên lại thêm lưu Kình, lưu Đà, ấy gọi là “Dương Đà điệt tinh” (Kình Đà trùng điệp).

17. Luận Thất Sát trùng phùng

Như trong tam hợp Mệnh vốn có Thất Sát thủ chiếu, mà lưu niên lại gặp lưu Kình lưu Đà xung chiếu thì hung lắm, Thất Sát trùng phùng hai vị ấy là họa tối độc, nếu nhập miếu thì tai họa giảm nhẹ, còn nếu như hãm địa gặp Kị và lại là ở Mão Dậu gặp Kình Dương, thì người tuổi Ngọ vô cùng bất lợi vậy.

Song, Thất Sát gặp nhiều cát diệu cũng chuyển hung hóa cát, không thể nhất định cứ luận là hung được. Kình Đà Thất Sát gặp Tử Vi Phủ Tướng Lộc Tồn ở tam phương tứ chính củng chiếu thì có thể giải được.

Thơ viết:

Dương Đà điệt tinh mệnh nan đào,

Thất Sát trùng phùng họa tất tao,

Thái tuế nhị hạn lâm thử địa,

Thập sinh cửu tử bất kiên lao.

(Kình Đà trùng điệp khó thoát thay

Thất Sát trùng phùng họa nạn bày

Thái tuế nhị hạn vào chỗ ấy

Thập tử nhất sinh, nguy khốn ngay). 

18. Luận đại tiểu hạn tinh thần qua 12 cung gặp 12 Chi sở kị

Nhân sinh Tý mệnh kị Dần Thân

Sửu Ngọ sinh nhân Sửu Ngọ sân

Dần Mão chi nhân phòng Tị Hợi

Long Xà thiết kị bản thân lâm

Thân nhân Linh Hỏa tai ương trọng

Mùi ngộ Trư Kê mộ hoạn ân

Tuất Hợi Dương Đà tu tị kị

Dậu nhân Đà Nhận diệc phi thân

(Người sinh năm Tý kị Dần Thân

Sửu Ngọ sợ qua Sửu Ngọ phần

Dần Mão đề phòng nơi Tị Hợi

Cả Thìn lẫn Tị hãi bản thân

Tuổi Thân chỉ sợ phùng Linh Hỏa

Mùi gặp tai ương Dậu Hợi lâm

Tuất Hợi, Kình Đà nên tránh né

Dậu kia Đà Nhận chẳng nên gần).

Giả như người sinh năm Tý phải kiêng nhất tuế hạn Dần Thân, tai họa rất nặng, và kiêng cả tuế hạn Tý Ngọ trùng xung.

Giả như người sinh năm Sửu năm Ngọ thì phải kiêng kị tuế hạn Sửu Ngọ và kị Thất Sát tinh, tai họa rất nặng.

Giả như người sinh năm Dần Mão thì kiêng kị tuế hạn Tị Hợi, và Mão Dậu Dần Thân tương xung.

Giả như người sinh năm Tị thì kị gặp năm Tị và kị hạn đi đến cung Tị. Người sinh năm Thìn thì kị gặp năm Thìn lại kị hạn đi đến cung Thìn là Thiên La, cũng lại kị cả hạn đến cung Tuất là Địa Võng. Hạn gặp nhủ thế thì tai họa, tật ách hung hiểm, quan tụng thị phi, phá tán tài sản, ưu phiền tang chế liên miên.

Giả như người tuổi Thân thì kiêng kị gặp 2 sao Hỏa Linh, tất sẽ chủ tai họa rất nặng và cũng kị năm Dần tương xung.

Giả như người tuổi Mùi thì kiêng kị gặp tuế hạn Dậu Hợi, lại kị gặp Kình Dương tại tứ Mộ cung.

Giả như người tuổi Tuất Hợi thì kiêng kị gặp Kình Đà vì dễ có tai họa lớn. Người tuổi Tuất lại hành hạn đến tuế hạn cũng như Tuất cung là Địa Võng, đến tuế hạn cũng như Thìn cung là Thiên La, đều là chỗ kị cả, ấy là Thìn Tuất tương xung bất mỹ.

Giả như người sinh năm Dậu cũng kị gặp tuế hạn có Kình Đà và kị hạn đi đến cung Mão, lại kị cả năm Mão có Tuế Quân tương xung.

Ngoài ra:

Trư Khuyển sinh nhân mạc ngộ Xà

Thìn Tuất thiết kị đáo Võng La

Dự tiên chỉnh đốn y quan mộc

Vị miễn sinh nhân xướng vãn ca

(Tuất Hợi chớ có gặp Xà

Tuất Thìn kiêng kị Võng La thiên bàn

Bằng không hãy sắm áo quan

Viết bài tang điếu người than khóc cùng).

19. Luận lập Mệnh hành hạn cung ca

Kim nhân ngộ Khảm mệnh tu thương,

Mộc mệnh lạc Ly hữu họa ương,

Thủy ngộ Cấn cung ứng kiển trệ,

Hỏa lai Đoài thượng họa nạn tàng,

Thổ đáo Đông Nam phùng Chấn Tốn,

Tu phòng nùng huyết cập kinh hoàng,

Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu,

Vị miễn quan tai nháo nhất tràng.

(Kẻ Kim gặp Khảm họa tai vương

Người Mộc lạc Ly có tổn thương

Thủy gặp Cấn cung thì bế tắc

Hỏa vào Đoài xứ chẳng bình thường

Đông Nam Chấn Tốn nguy cho Thổ

Phòng nạn kinh hoàng đổ máu xương

Cát diệu chẳng phùng mà cứu giải

Thị phi quan tụng loạn công đường). 

20. Luận thái tuế tiểu hạn tinh thần miếu hãm gặp cát hung trong 12 cung

Dựa vào cái này để phán đoán các năm hành hạn của người ta tai nạn ra sao ứng như thần.

*

Năm Tý, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tý cung, nhập miếu hóa cát:

Có Thất Sát Phá Quân tại Tý cung thủ tuế hạn thì người tuổi Quý Canh Kỷ được phát phúc. Cự Môn Thiên Cơ (ở đó) thì người tuổi Ất Quý được phát phúc. Có Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, thì người tuổi Đinh Kỷ Canh được vượng tiền tài và xứng ý toại lòng. Còn có Thiên Đồng thì người tuổi Bính Đinh được tài quan song mỹ.

Năm Tý, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tý cung, không nhập miếu hóa hung:

Có Tử Vi tại Tý cung thủ mệnh, đến tuế hạn thì người tuổi Bính Mậu không được tốt lành, có phá tài, tai ương.

Năm Tý, Thái Tuế gặp các cát hung tinh:

Có Lộc Tồn, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thái Âm, Xương Khúc, Phụ Bật, Phá Quân, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát, thì có thể đoán năm ấy người và tài lộc đều được lưỡng toàn song mỹ, vạn sự xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Tham Lang, Tử Vi, Thiên Lương, Hóa Kị, Thái Dương, Kình Dương, thì liền đoán người hao tài tán, tang chế hiếu phục, bản thân xui xẻo chẳng được an lành, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Sửu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Sửu cung nhập miếu hóa cát:

Có Thiên Cơ tại Sửu thủ mệnh thì người tuổi Bính Tân được phát vượng. Thiên Tướng (tại Sửu) thì người tuổi Mậu phát vượng. Thái Âm, Vũ Khúc (tại Sửu năm Sửu) thì người Bính Mậu được phát vượng. Thiên Phủ, Liêm Trinh (ở đó) thì người tuổi Mậu phát vượng. Thiên Lương thì người tuổi Mậu Tân được phát vượng.

Năm Sửu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Sửu cung không nhập miếu hóa hung:

Có Thái Âm tại Sửu cung thủ Mệnh thì người tuổi Mậu “hối lận” (tức là: xui xẻo không gặp lành. Sau đây chỉ dùng từ “hối lận” cho đúng thuật ngữ huyền học). Thái Dương (tại Sửu) thì người tuổi Giáp Ất hối lận. Thiên Cơ thì người tuổi Bính Tân Quý hối lận. Thiên Đồng, Liêm Trinh thì người tuổi Đinh Canh chiêu chuốc quan tụng thị phi.

Năm Sửu, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thái Âm, Thiên Phủ, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Phá Quân, Xương Khúc, Thiên Ki, Phụ Bật, thì có thể đoán là năm ấy mọi sự đều xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Thiên Đồng, Cự Môn, Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kị, Thái Dương, Kình Dương, bèn đoán là năm ấy người tán tài hao, quan tai, khẩu thiệt, có tang chế, bản thân gặp phải hối lận, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Dần, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Dần cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Lương, Thất Sát, thì người tuổi Giáp Canh Đinh Kỷ được tài quan song mỹ.

Năm Dần, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Dần cung không nhập miếu hóa hung:

Có Liêm Trinh, Phá Quân, Tham Lang tại Dần thì người tuổi Bính Mậu chiêu chuốc quan tụng thị phi. Người tuổi Giáp tuổi Tý đều kị tuế hạn đến Dần Thân.

Năm Dần, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Âm, Vũ Khúc, Thất Sát, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương, bèn đoán là năm ấy người và tiền tài đều tăng tiến, lợi ích, vào việc gì cũng xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Tham Lang, Đà La, Hóa Kị, bèn đoán năm ấy người ly tài tán, quan tụng, thị phi, bản thân thấy tai vạ, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Mão, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến Mão cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Vũ khúc tại Mệnh thì người tuổi Ất Tân được phát vượng.

Năm Mão, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mão cung khồng nhập miếu hóa hung:

Có Liêm Trinh thì người tuổi Giáp Bình vụt chốc phá tài. Thái Âm thì người tuổi Giáp Ất bị người ly tài tán, tai bệnh, người tuổi Canh cũng chẳng hợp nên chủ tai họa bệnh tật.

Năm Mão, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Tham Lang, Cự Môn, Thất Sát, thì đoán là năm ấy người và tiền tài đều được hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng, mọi việc đều được xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thái Âm, Thiên Tướng, Kình Dương, Hóa Kị, thì đoán năm ấy phá tài, bị quan tai khẩu thiệt, bản thân thấy hối lận, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Thìn, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Thìn cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Tham Lang, Thất Sát tại thìn cung thủ mệnh hạn thì người tuổi Quý Giáp được tài quan lộc đều vượng. Thiên cơ, Thái Dương thì người tuổi Đinh, Canh, Quý được tài quan lộc vượng. Thiên Đồng thì người tuổi Mậu Canh Quý được thuận lợi toại ý. Cự Môn thì người tuổi Bính Tân được toại ý.

Năm Thìn, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Thìn không nhập miếu hóa hung:

Có Tham Lang, Vũ Khúc tại Thìn cung thì người tuổi Nhâm Quý có tai nạn, hối lận. Thiên Đồng, Cự Môn thì người tuổi Đinh Canh có tai vạ, hối lận. Liêm Trinh thì người tuổi Nhâm Quý có tai hối rất nặng. Thái Âm, Thái Dương, Thiên Cơ thì người tuổi Giáp Ất Mậu Kỷ có tai vạ, hối lận.

Năm Thìn, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Thái Dương, Thiên Cơ, Thiên Lương, Thất Sát, Tham Lang, Văn Xương, Tả Phụ, Hữu Hật, bèn đoán là năm ấy có nhiều tài lộc tăng tiến, gia đạo thêm hưng thịnh, thêm người tăng khẩu, hôn nhân hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Tử Vi, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kị, bèn đoán năm ấy phá tài, có tang chế, bị quan tai khẩu thiệt.

*

Năm Tị, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tị cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Cự Môn Thiên Tướng, Thiên Lương, Phá Quân, thì người tuổi Bính Mậu Tân được phát phúc. Thái Âm, Thiên Cơ, thì người tuổi Đinh, Nhâm, Tân, Bính bị phá tài. Tham Lang thì người tuổi Giáp Mậu được không đáng kể.

Năm Tị, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tị không nhập miếu hóa hung:

Có Cự Môn, Tham Lang thì người tuổi Quý Bính sẽ gặp khẩu thiệt, tai vạ, hối lận. Thái Âm, Phá Quân cũng chủ tai vạ, hối lận, đa đoan.

Năm Tị, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thiên Lương, Lộc Tồn, bèn đoán năm ấy người và tiền tài đều được xứng ý, hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kị, thì bèn đoán năm đấy người mất tài tan, quan tai khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Ngọ, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Ngọ nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thiên Lương, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp Quý được tiền tài tăng tiến, xứng ý toại tâm.

Năm Ngọ, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Ngọ không nhập miếu hóa hung:

Có Tham Lang tại Bính Ngọ thì người tuổi Nhâm Quý bị phá tán tiền tài, quan tai khẩu thiệt.

Năm Ngọ, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thiên Tướng, Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, Lộc Tồn, liền đoán là năm ấy người và tiền tài đều được hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặpThái Âm, Thiên Đồng, Tham Lang, Kình, Đà, Hóa Kị, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài phá bại, quan tai khẩu thiệt, có tang chế, bản thân có tai ách thì có thể tránh được.

*

Năm Mùi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mùi cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương thì người tuổi Nhâm Ất được phát phúc, người tuổi Canh Nhâm được phát phúc sinh tiền tài.

Năm Mùi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mùi cung không nhập miếu hóa hung:

Có Thái Dương thì người tuổi Giáp Ất lắm tai vạ, hối lận. Thiên Đồng thì người tuổi Đinh, Canh lắm tai nạn. Vũ Khcus thì người tuổi Nhâm Quý gặp tai vạ, chiêu chuốc quan tụng thị phi, hoạnh họa.

Năm Mùi, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Phá Quân, Thiên Tướng, liền đoán năm ấy người tăng tài lợi, vào việc đều được như ý, hôn nhân hỉ sự được vui mừng.

Nếu gặp Thái Âm, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Tham Lang, Cự Môn, Kình Đà, Hóa Kị thì liền đoán năm ấy người hao tài tán, quan tai tang chế, tỳ thiếp kẻ nhỏ trong nhà không được bình an, bản thân khó miễn được tai ách.

*

Năm Thân, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Thân nhập miếu hóa cát:

Có Liêm Trinh, Phá Quân, Tử Vi, thì người tuổi Giáp Canh Quý được phát phúc. Cự Môn thì người tuổi Giáp canh Quý được phát phúc. Thiên cơ thì người tuổi Đinh Giáp Quý được phát phúc, người tuổi Canh cũng phát phúc và phát tài.

Năm Thân, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Thân không nhập miếu hóa hung:

Có Thiên Cơ thì người tuổi Ất Mậu gặp tai vạ, hối lận. Cự Môn thì người tuổi Đinh không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Bính Nhâm có tai vạ. Thiên Đồng thì người tuổi Giáp Canh có tai họa. Tham lang thì người tuổi Quý Bính có tai họa.

Năm Thân, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát, Văn Xương, Vũ Khúc, Lộc Tồn, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài đều có cát lợi, hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Thiên cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng, Thái Âm, Phá Quân, Hóa Kị, thì liền đoán năm đó người mất tài tan, quan tụng thị phi, tang chế, bản thân có tai bệnh.

*

Năm Dậu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tới cung Dậu nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên cơ, Thái Âm tại Dậu cung thủ mệnh thì người tuổi Bính Mậu Ất Tân được tiến tài tăng lộc, cát lợi.

Năm Dậu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tới cung Dậu không nhập miếu hóa hung:

Có Thái Dương Thiên Đồng thì người tuổi Giáp Ất không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Canh Nhâm không hợp. Thiên Tướng thì người tuổi Giáp Canh không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Giáp Canh Bính Tân không hợp. Thiên Phủ thì người tuổi Giáp Canh Nhâm không hợp.

Năm Dậu, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Lộc Tồn, Thái Âm, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương Khúc, Tả Hữu, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài được hưng vượng, vào việc được xứng ý toại lòng.

Nếu như gặp Thiên Cơ, Cự Môn, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Kình Dương, Đà La, Hóa Kị thì liền đoán năm đó người ly tài tán, khẩu thiệt quan tụng thị phi.

*

Năm Tuất, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tuất nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi thì người tuổi Nhâm Giáp Đinh Kỷ được tiến tài tăng lộc. Thái Âm thì người tuổi Đinh Kỷ được vui mừng tốt đẹp. Vũ Khúc thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được vui mừng tốt đẹp. Thiên Cơ thì người tuổi Giáp Ất Đinh Kỷ phát phúc. Cự Môn thì người tuổi Kỷ Tân Quý được phát phúc. Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp được phát tài.

Năm Tuất, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tuất không nhập miếu hóa hung:

Có Tham Lang thì người tuổi Quý không hợp. Thiên Đồng thì người tuổi Canh không hợp. Thiên Cơ thì người tuổi Mậu không hợp. Cự Môn thì người tuổi Đinh không hợp. Thái Dương thì người tuổi Giáp không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Bính không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Nhâm không hợp.

Năm Tuất, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Lương, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thất Sát, Tham Lang, Tả, Hữu, Thiên Đồng, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài đều được lợi ích, vào việc được xứng ý toại lòng, gia đạo hưng long.

Nếu như gặp Cự Môn, Thái Dương, Phá Quân, Tử Vi, Thiên Tướng, Hóa Kị, thì liền đoán năm ấy người suy tiền tài mất, có tang gia, quan tai, bản thân cũng có bệnh tật.

*

Năm Hợi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Hợi nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, thì người tuổi Nhâm Quý được tốt đẹp vui mừng. Thiên Cơ thì người tuổi Nhâm được tốt lành đẹp đẽ. Thiên Tướng thì người tuổi Đinh Kỷ và Mậu Bính được phát phúc. Thái Âm thì người tuổi Mậu Kỷ được tài quan song mỹ.

Năm Hợi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Hợi không nhập miếu hóa hung:

Có Liêm Trinh thì người tuổi Bính Nhâm Quý không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Nhâm Bính không hợp. Thái Dương thì người tuổi Giáp không hợp.

Năm Hợi, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Thiên Đồng, Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương Khúc, Lộc Tồn, liền đoán năm ấy người và tiền tài đều được tăng tiến, hỉ khí trùng trùng, mưu sự được xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thất Sát, liền đoán năm ấy người hao tài tán, tỳ thiếp và kẻ nhỏ trong nhà tử vong, bản thân tai nạn, hối lận. 

21. Luận các sao ở các cung các ti sở mà phân biệt phú quý thọ yểu bần tiện

*

Tử Vi

Miếu: Sửu Mùi Ngọ

Vượng: Dần Thân Mão Dậu Tị Hợi

Bình: Tý

Không hãm

– Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kị Giáp Đinh Kỷ mệnh chí công khanh.

(Tử Vi ở Ngọ cung, không gặp phải “Hình”, “Kị” thì người các tuổi Giáp Đinh Kỷ có số làm đến công hầu khanh tướng)

Thêm “Hình”, “Kị” thì bình thường. Hình ở đây là Kình Dương vậy.

(QNB chú: dấu “” là do QNB thêm vào, và theo bình chú của sách này “Hình” là Kình Dương thì QNB cho rằng ta có quyền nghĩ ngay đến “Kị” chính là muốn nói đến Đà La với căn cứ là câu “Kình hóa khí là Hình, Đà hóa khí là Kị”).

– Tử Vi cư Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc chiếu tối vi kỳ.

(Tử Vi ở Tý Ngọ có Khoa Quyền Lộc chiếu thì rất là đặc sắc)

Khoa Quyền Lộc tam phương chiếu ấy gọi là “ngưỡng diện triều đẩu” cách.

– Tử Vi nam Hợi nữ Dần cung Nhâm Giáp sinh nhân phú quý đồng.

(Tử Vi ở Hợi đối với Nam, ở Dần đối với Nữ, người tuổi Nhâm Giáp được phú quý như nhau)

Nam Nữ cũng giống như nhau vậy.

– Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không tứ sát đa vi thoát tục chi tăng.

(Tử Vi ở Mão Dậu gặp Kiếp Không và Tứ sát thì quả thật là thoát tục đi tu)

Tứ sát ở đây là Kình Đà Hỏa Linh vậy.

– Tử Vi Thiên Phủ toàn ỷ Phụ Bật chi công.

(Tử Vi Thiên Phủ đều phải dựa vào công lao, trợ giúp của Tả Phụ, Hữu Bật)

Tử Phủ đắc Phụ Bật đồng cung, và tam phương củng chiếu gia hội, cả đời phú quý.

– Tử Vi đồng cung vô sát thấu Giáp nhân hưởng phúc chung thân.

(Tử Vi đồng cung và không có sát tinh tụ tập thủ chiếu thì người tuổi Giáp cả đời được hưởng phúc)

Tử Phủ cùng tại Dần Thân cung thủ mệnh, lục Giáp được phú quý.

(QNB chú: Dịch nguyên văn, nhưng tôi cho rằng cụm từ “Tử Vi đồng cung” đã có sự thất bản nào đó, vì nói “đồng cung” thì phải bảo đồng cung với cái gì chứ, hoặc giả là nhầm chữ “Phủ” hoặc chữ “Lộc (Tồn)” thành chữ “Vi”,… nhưng sao câu bình chú bên dưới thì sách chỉ đề cập tới tuổi Giáp mà không nói đến tuổi Canh??? Xin độc giả lưu ý).

– Tử Phủ triều viên hoạt Lộc phùng chung thân phúc hậu chí tam công.

(Tử Phủ chầu về cung Mệnh và gặp được “hoạt Lộc” thì cả đời được hưởng phúc dày, tước vị tới cỡ Tam Công)

Mệnh tọa Dần Thân lại thêm các cát tinh hóa diệu.

– Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa tất định xuất giai công khanh khí.

(Tử Phủ Nhật Nguyệt ở chỗ vượng địa thì thế nào cũng làm công hầu khanh tướng)

Tử Ngọ Phủ Sửu không thêm sát tinh, lại có hóa Lộc thì là vậy.

– Tử Phủ Vũ Khúc lâm Tài Trạch canh kiêm Quyền Lộc phú xa ông

(Tử Phủ Vũ Khúc lâm vào Tài Trạch có thêm Quyền Lộc thì giàu có vô cùng)

Đắc Tả Hữu Lộc Tồn cũng giống thế.

(QNB chú: Tài Trạch = Tài Bạch, Điền Trạch cung???).

– Tử Vi Phụ Bật đồng cung nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.

(Tử Vi và Phụ, Bật đồng cung thì hô 1 tiếng có trăm kẻ dạ ran, chức tới thượng phẩm)

Có thể lấy tam phương làm thứ cát, tại Tài Bạch cung thì là tài phú chi quan.

– Tử Phủ Kình Dương tại cự thương.

(Tử Phủ gặp Kình Dương thì là người buôn bán cực lớn)

Có Vũ Khúc cư Thiên Di cũng tốt lành vậy.

– Tử Lộc đồng cung Nhật Nguyệt chiếu quý bất khả ngôn.

(Tử Vi với Lộc đồng cung, Nhật Nguyệt chiếu thì quý khó mà nói hết) 

– Tử Vi Thất Sát hóa quyền phản tác trinh tử.

(Tử Vi Thất Sát hóa Quyền thì phản chuyển thành trụ cột (của quốc gia))

– Tử Vi Phá Quân vô Tả Hữu vô cát diệu hung ác tư lại chi đồ.

(Tử Vi Phá Quân mà không có Tả Hữu, không có cát tinh thì chỉ làm kẻ quan lại nhỏ mà còn hung ác)

– Tử Vi Quyền Lộc ngộ Dương Đà tuy hoạch cát nhi vô đạo.

(Tử Vi có hóa Quyền Lộc lại gặp Kình Đà thì tuy là có may mắn thuận lợi nhưng thuộc loại vô đạo).

Là người có tâm thuật bất chính.

– Tử Phá mệnh lâm ư Thìn Tuất Sửu Mùi tái gia cát diệu phú quý kham kỳ.

(Tử Phá ở Mệnh nơi Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu có thêm cát diệu thì mới có thể trông đợi vào giàu sang, quyền quý được).

– Tử Phá Tham Lang vi chí dâm nam nữ tà dâm.

(Tử Phá Tham Lang là rất dâm, nam nữ đều tà dâm).

– Tử Phủ đồng lâm Tị Hợi nhất triêu phú quý song toàn.

(Tử Phủ cùng đến chỗ Tị Hợi thì mai này sẽ được song toàn phú quý)

– Tử Phủ giáp mệnh vi quý cách

(Tử Phủ giáp Mệnh cung là quý cách).

– Tử Vi Xương Khúc phú quý khả kỳ.

(Tử Vi Xương Khúc thì có thể trông đợi phú quý)

– Tử Vi Thái Âm sát diệu phùng nhất sinh tào lại sính anh hùng.

(Tử Vi Thái Âm gặp sát tinh thì cả đời làm quan lại (nhỏ) mà trổ tài năng anh hùng).

– Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân hội Dương Đà khi công họa loạn.

(Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân mà hội Kình Đà thì dễ ức hiếp công chính dẫn đến họa loạn).

Chỉ hợp với kinh doanh buôn bán.

– Tử Phá Thìn Tuất quân thần bất nghĩa.

(Tử Phá ở Thìn Tuất như tượng vua với bề tôi bất nghĩa)

Mệnh của An Lạc Sơn và Triệu Cao chính là như vậy.

– Nữ mệnh Tử Vi Thái Dương tinh tảo ngộ hiền phu tín khả bằng.

(Nữ mệnh có Tử Vi, Thái Dương thì sớm gặp được chồng là người hiền tài mà có thể tin tưởng làm nơi nương tựa).

Nữ mệnh Tử Vi tại Dần Ngọ Thân cung là tốt lành, vừa quý vừa đẹp lại vượng phu ích tử. Hãm địa bình thường, duy chỉ có ở Tý Dậu Tị Hợi có tứ sát, là “mỹ ngọc hà điểm” về sau không đẹp. 

*

Thiên Phủ

Miếu: Tý Sửu Mùi Dần Thìn Tuất

Vượng: Ngọ Dậu

Đắc: Mão Tị Thân Hợi

Không hãm

– Thiên Phủ Tuất cung vô sát thấu Giáp Kỷ nhân yêu kim hựu thả phú.

(Thiên Phủ ở Tuất mà không bị sát tinh tụ tập thì người tuổi Giáp Kỷ vừa giàu có lại được lưng đeo đai vàng, tức là chức vị rất lớn)

– Thiên Phủ cư Ngọ Tuất Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quý

(Thiên Phủ ở Ngọ Tuất có Thiên Tướng chầu đến thì người tuổi Giáp được quyền quý tới nhất phẩm).

– Phủ Tướng triều viên thiên chung thực lộc.

(Phủ Tướng chầu về Mệnh viên thì được lộc hàng ngàn chung)

– Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu cao đệ ân vinh

(Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu thì có đỗ đạt rất cao, phủ đệ rất to đẹp)

– Thiên Phủ Thiên Tướng Thiên Lương đồng quân thần khánh hội

(Thiên Phủ Thiên Tướng Thiên Lương ở cùng với nhau cũng được coi là vua tôi mừng hội ngộ)

– Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư

(Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc tụ hội thì giàu có vô cùng)

– Thiên Phủ Vũ Khúc cư Tài Trạch canh kiêm Quyền Lộc phú xa ông

(Thiên Phủ Vũ Khúc ở Tài Trạch có thêm các hóa Quyền Lộc thì giàu có xa hoa).

Có Tả Hữu, Lộc Tồn cũng đẹp tuyệt vời.

*

Thiên Tướng

Miếu: Tý Ngọ Sửu Dần Thân

Đắc: Thần Tuất Tị Hợi Mùi

Hãm: Mão Dậu

– Thiên Tướng Liêm Trinh Kình Dương lai đa chiêu hình trượng nan đào.

(Thiên Tướng, Liêm Trinh mà có Kình Dương tới thì quả thật là chiêu chuốc lấy & khó thoát được đòn roi và hình phạt của pháp luật).

– Thiên Tướng chi tinh nữ mệnh triền tất đương tử quý cập phu hiền.

(Nữ nhân có Thiên Tướng ở tại triền thứ của cung Mệnh thì tất sẽ có quý tử và có chồng là hiền nhân quân tử).

– Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.

(Hữu Bật đi với Thiên Tướng là phúc đến)

Nữ mệnh Thiên Tướng, Hữu Bật, ở các cung đều cát. Tý cung thì người tuổi Quý, Dần cung người tuổi Quý Kỷ, Thân cung người tuổi Giáp Canh, đều là quý cách. Còn Sửu với Hợi cung không quý. 

*

Thiên Lương

Miếu: Tý Ngọ Dần Mão Thìn Tuất

Vượng: Sửu Mùi

Đắc Địa: Dậu

Hãm: Thân Tị Hợi

– Thiên Lương Nguyệt diệu nữ dâm bần

(Nữ mà Mệnh Thân có Thiên Lương Thái Âm hãm thì nghèo và dâm)

Lương ở Tị Hợi Dần Thân thì chủ dâm dật, ở chỗ không hãm thì áo cơm toại ý dư giả nhưng hãm thì hạ tiện.

– Thiên Lương cư Ngọ vị quan tư thanh hiển triều đường.

(Thiên Lương cư Ngọ thì được vinh hiển quan chức ở triều đình)

Người tuổi Đinh Kỷ Quý là hợp cách.

– Lương Đồng Tị Hợi nam đa lãng đãng nữ đa dâm

(Lương Đồng ở Tị Hợi thì nam phiêu đãng, nữ lại đa dâm)

Thêm Hình Kị và các sát tinh tấu hợp thì toàn là hạ tiện.

– Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng vị chí đài cương

(Thiên Lương Văn Xương ở nơi miếu địa thì tước vị cao tột bực)

– Thiên Lương thủ chiếu cát tương phùng bình sinh phúc thọ

(Thiên Lương thủ chiếu gặp các cát tinh thì bình sinh thường được hưởng phúc và thọ)

Tại Ngọ là cực đẹp.

– Lương Đồng Cơ Nguyệt Dần Thân vị nhất sinh lợi nghiệp thông minh

(Lương Đồng Cơ Nguyệt ở Dần Thân thì một đời thông minh, sự nghiệp thuận lợi)

– Thiên Lương Thái Dương Xương Lộc hội lư truyện đệ nhất danh

(có cách Dương Lương Xương Lộc là được loa xướng tên đệ nhất, tức là đỗ đầu bảng vàng)

– Lương Vũ Âm Linh nghĩ tác đống lương chi khách

(Lương Vũ Âm Linh thì suy nghĩ và hành động như bậc trụ cột, gánh vác công việc)

– Lương tú Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách

(Mệnh Thân mà có Thiên Lương Thái Âm ở chỗ hãm thì là khách giang hồ phiêu lãng)

Lương cư Dậu, Âm cư Tị chính là vậy.

– Thiên Lương Thiên Mã vi nhân phiêu đãng phong lưu

(Thiên Lương và Thiên Mã (đồng cung Tị Hợi) thì là người phiêu đãng, phong lưu).

– Thiên Lương gia cát tọa Thiên Di thần thương cao cổ

(Thiên Lương có cát tinh cùng ở Thiên Di thì làm người buôn bán lớn)

Thêm Hình Kị thì bình thường. 

*

Thiên Đồng

Miếu: Tị Hợi

Vượng: Tý Thân

Hãm: Ngọ

– Thiên Đồng hội cát thọ nguyên trường

(Thiên Đồng hội cát tinh thì tuổi thọ rất dài)

– Thiên Đồng Tham Dương Đà cư Ngọ vị Bính Tuất trấn ngữ biên cương

(Thiên Đồng Tham Lang Kình Đà cư Ngọ thì người tuổi Bính Tuất trấn ngự nơi biên cương)

Cũng gọi là “mã đầu đới tiễn” vừa phú vừa quý.

– Đồng Nguyệt hãm cung gia sát trọng kỹ nghệ luy hoàng

(Thiên Đồng Thái Âm ở hãm cung có thêm nhiều sát tinh hạng nặng thì làm kỹ nghệ và gầy yếu)

– Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối Đinh nhân mệnh ngộ phản vi giai

(Thiên Đồng ở cung Tuất là hãm địa nhưng người tuổi Đinh gặp lại phản chuyển thành tốt đẹp)

– Nữ mệnh Thiên Đồng tất thị hiền

(Nữ nhân có Thiên Đồng đắc miếu ở Mệnh thì hiền thục)

Người tuổi tý mệnh tọa Dần, người tuổi Tân mệnh tọa Mão, người tuổi Đinh mệnh ở Tuất, là nhập cách. Người tuổi Bính Tân thì trung cát. Người tuổi Kỷ (mà ở) Hợi gặp nó tuy đẹp nhưng mà dâm. 

*

Thiên Cơ

Miếu: Tý Ngọ

Vượng: Thìn Dậu

Hãm: Sửu Mùi

– Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh cư Tuất diệc vi mỹ luận

(Cơ Lương hội hợp thì giỏi chuyện bàn luận binh pháp, cư Tuất cũng luận là đẹp)

Mạnh Tử ở Thiên Di chỗ Tuất cung, có Cơ Lương.

– Cơ Lương thủ mệnh gia cát diệu phú quý từ tường.

(Cơ Lương thủ mệnh mà thêm nhiều cát tinh thì phú quý hiền hậu.)

Thêm Hình Kị thì dễ theo tăng đạo.

– Cơ Lương đồng chiếu Mệnh Thân Không thiên nghi tăng đạo

(Cơ Lương mà cùng chiếu vào Mệnh Thân có Không Vong thì có xu hướng theo tăng đạo)

Cơ hoặc Lương cùng đơn thủ Mệnh Thân, lại phùng Không Vong.

– Cơ Lương Thất Sát Phá Quân trùng vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng.

(Cơ Lương Thất Sát Phá Quân xung, Đạo sĩ tăng nhân nếu mệnh phùng)

– Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân.

(có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì thường làm quan lại thuộc ban văn, cấp thấp).

Mệnh tại Dần Thân thì mới luận thế, thêm cát không luận thế, không có cát không có sát thì là kẻ bình thường, nếu có hung sát Không Kiếp Kị thì là hạ cách.

– Cơ Lương Tham Nguyệt đồng cơ hội mộ dạ kinh thương vô miên thụy.

(Cơ Lương Tham Nguyệt cùng nhau thì dễ có cơ hội đi buôn bán lúc chiều đêm – buôn lậu – mà cả đêm không chợp mắt).

Gặp hung tinh thì chủ bôn ba. 

– Thiên Cơ gia ác sát đồng cung cẩu thâu thử thiết.

(Thiên Cơ hãm thêm ác sát tinh đồng cung thì là số trộm cắp).

– Thiên Cơ Tị cung Dậu phùng hảo ẩm ly tông gian giảo trọng.

(Thiên Cơ tại Tị mà Mệnh ở Dậu gặp nó chiếu qua thì uống rượu rất giỏi, lìa nhà xa tổ, ranh mãnh, xảo quyệt).

– Cự hãm Thiên Cơ vi phá cách

(Cự hãm cùng Cơ hãm là phá cách)

Nữ mệnh tại Dần Thân Mão Dậu tuy được phú quý nhưng không tránh được dâm dục hạ tiện, ở Dần Thân thủ chiếu thì phúc chẳng được vẹn toàn.

*

Thái Dương

Miếu: Mão

Vượng: Dần Thìn Tị Ngọ

Hãm: Tý

– Nhật chiếu Lôi Môn Tý Thìn Mão địa trú sinh phú quý thanh dương

(Thái Dương ở cửa nhà sấm, tức cung Chấn – Mão, QNB chú: cụm từ “Tý Thìn Mão địa” này không rõ sách muốn hàm ý gì??? còn “trú sinh” tức là sinh vào ban ngày. Có lẽ sách muốn nói đến cách Nhật chiếu Lôi môn thì người sinh năm Tý Thìn Mão và sinh vào ban ngày sẽ được phú quý khen tặng, biểu dương. Hoặc giả, hiểu theo 1 cách khác thì: Thái Dương ở cung Mão mà Mệnh an tại đất Tý Thìn Mão và sinh ban ngày thì được phú quý khen tặng,.)..

– Thái Dương Văn Xương tại quan lộc hoàng điện triều ban

(Có Thái Dương Văn Xương ở Quan Lộc cung thì chức vị ở ngôi cao trong triều đình).

– Nhật lạc Mùi Thân tại mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lãn.

(Thái Dương ở các cung Mùi Thân an Mệnh thì là người trước chăm chỉ sau lại lười nhác).

– Thái Dương cư Ngọ Canh Tân Đinh Kỷ nhân phú quý song toàn.

(Thái Dương cư Ngọ, người tuổi Canh Tân Đinh Kỷ được phú quý song toàn).

– Thái Dương hóa Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương.

(Thái Dương hóa Kị thì lắm điều thị phi hàng ngày, nếu không thì mắt có tổn thương)

– Nữ mệnh đoan chính Thái Dương tinh tảo phối hiền phu tín khả bằng.

(Nữ có Thái Dương thủ Mệnh là người đoan chính, sớm gặp được chồng là hiền nhân quân tử mà nương tựa).

Thái Dương thủ mệnh vậy, hãm thì bình thường. Cư nơi Mão Thìn Tị Ngọ không có sát tinh thì vượng phu ích tử. 

*

Thái Âm

Miếu: Hợi Tý Sửu

Vượng: Dần Dậu Tuất

Hãm: Mão Thìn Tị

– Thái Âm cư Tý Bính Đinh phú quý trung lương

(Thái Âm cư Tý thì người tuổi Bính Đinh là trung lương và được phú quý)

Người sinh ban đêm là hợp cục.

– Thái Âm Vũ Khúc Lộc Tồn đồng Tả Hữu tương phùng phú quý ông

(Thái Âm Vũ Khúc Lộc Tồn cùng với Tả Hữu tương phùng thì được phú quý)

– Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung thiềm cung chiết quế.

(Thái Âm Văn Khúc đồng cung ở Thê thì vin cành nguyệt quế ở cung trăng, ý nói lấy vợ đẹp con nhà danh gia vọng tộc, được nhờ vợ mà thành đạt…)

– Thái Âm Dương Đà tất chủ nhân ly tài tán

(Thái Âm gặp Kình Đà thì chủ người chia ly, tiền tài hao tán)

– Nguyệt Lãng Thiên Môn ư Hợi địa đăng vân chức chưởng đại quyền

(có cách Nguyệt lãng Thiên Môn ở Hợi thì nhẹ bước thang mây mà chấp chưởng quyền chức to lớn)

Người tuổi Tý sinh đêm là hợp cục, không quý thì đại phú.

– Nguyệt diệu Thiên Lương nữ dâm bần

(Thái Âm, Thiên Lương hãm ở Nữ Mệnh là vừa nghèo vừa dâm)

Thái Âm Dần Thân Tị thì hay dâm bần hoặc là tỳ thiếp. Nếu Tham Lang, Xương Khúc cùng ở vào cung Phu thì tất sẽ kết phối được với chồng là người hiền minh (???)

– Nhật Tị Nguyệt Dậu Sửu cung mệnh bộ thiềm cung

(Mệnh an tại Sửu có Nhật ở Tị, Nguyệt ở Dậu chiếu về là rảo bước cung trăng, ý muốn nói là thành đạt lắm lắm, quan lộ xuôn sẻ)

– Nhật Mão Nguyệt Hợi an mệnh Mùi cung đa chiết quế

(Nhật tại Mão, Nguyệt ở Hợi, mệnh an tại Mùi thì vin cành nguyệt quế, tức là đỗ đạt, làm quan to)

– Nhật Nguyệt đồng Mùi mệnh an Sửu hầu bá chi tài

(Mệnh an tại Sửu mà có Nhật Nguyệt tại Mùi chiếu về là có tài năng dễ được phong hầu phong bá).

– Nhật Nguyệt mệnh thân cư Sửu mạt tam phương vô cát phản vi hung.

(Nhật Nguyệt cùng thủ ở Mệnh Thân cư Sửu mà tam phương không có cát tinh thì phản chuyển thành hung)

– Nhật Nguyệt thủ mệnh bất như chiếu hợp tịnh minh.

(Nhật Nguyệt thủ Mệnh không đẹp bằng sáng sủa chiếu hợp về).

– Nhật Thìn Nguyệt Tuất tịnh tranh diệu quyền lộc phi thiển

(Nhật ở Thìn, Nguyệt ở Tuất là cùng đua nhau tỏa sáng, quyền chức và tài lộc không hề nhỏ).

– Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tài gia cát diệu bất quyền tắc phú

(Nhật Nguyệt mà giáp cung Mệnh cung Tài, có thêm cát diệu thì không quyền chức sẽ ắt hẳn là giàu có).

Có thêm Kình Đà xung hoặc thủ chiếu thì lại hợp theo tăng đạo.

– Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối.

(Nhật Nguyệt cực ghét quay lưng thất hãm)

Như Nhật Nguyệt đồng cung, xem người ta sinh vào giờ nào. Sinh ban ngày thì hợp với Thái Dương, sinh ban đêm thì hợp với Thái Âm. Nếu phản bối Nhật Tuất, Nguyệt Thìn, Nhật Tý, Nguyệt Ngọ mà nếu xuất ngoại ly tông lìa tổ lập nghiệp thì lại cát, chứ đừng có luận 1 kiểu là xấu.

– Âm Dương Tả Hữu hợp vi giai.

(Nhật Nguyệt có Tả Hữu hợp chiếu là rất đẹp) 

– Nhật Nguyệt hãm cung phùng ác sát lao lục bôn ba

(Nhật Nguyệt tại hãm cung gặp ác sát thì lao khổ, phí sức, bôn ba).

– Nhật Nguyệt Dương Đà đa khắc thân

(Nhật Nguyệt gặp Kình Đà cùng thường hay khắc phụ mẫu)

– Nhật Nguyệt cánh tu Tham Sát hội nam đa gian đạo nữ đa dâm

(Nhật Nguyệt mà gặp Tham Sát thì nam hay thuộc gian đạo, nữ thường dâm)

– Nhật Nguyệt Tật Ách Mệnh cung Không yêu đà mục cổ

(Nhật Nguyệt ở Tật Ách, hãm hoặc gặp khắc chế của chúng là Kình Đà, trong khi cung Mệnh lại có Không Vong thì chắc chắn có tật như lưng gù, mắt mù. 

*

Vũ Khúc

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Vượng: Tý Ngọ

Bình: Tị Hợi

Vô thất hãm

– Vũ Khúc miếu viên uy danh hách dịch

(Vũ Khúc ở nơi miếu nhập mệnh viên thì uy danh lừng lẫy)

Thìn Tuất Sửu Mùi cung an Mệnh lại là người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi. Mệnh ở Thìn Tuất là chính cách, ở Sửu Mùi là thứ cách.

– Vũ Khúc tương ngộ Xương Khúc phùng thông minh xảo nghệ định vô cùng

(Vũ Khúc hội hợp với Xương Khúc thì là người thông minh, có tay nghề khéo, không bao giờ bần cùng được).

Vũ Khúc có thể cùng Thiên Tướng đồng cung gặp Xương Khúc.

– Vũ Khúc Lộc Mã giao trì phát tài viễn quận

(Vũ Khúc hội với Lộc Mã giao trì là phát tài ở nơi viễn xứ).

– Vũ Khúc Thiên Di cự thương cao cổ.

(Vũ Khúc ở cung Thiên Di là người buôn bán lớn).

– Vũ Khúc Liêm Trinh Tham sát tiện tác kinh thương.

(Vũ Khúc Liêm Trinh Tham Lang hôi sát tinh thì thuận lợi theo nghiệp kinh doanh).

– Vũ Khúc Phá Quân phá tổ phá gia lao lục.

(Vũ Khúc Phá Quân thì phá tổ nghiệp, phá gia tài, gian lao, hao tâm phí sức).

– Vũ Khúc Kiếp sát hội Kình Dương nhân tài trì đao

(Vũ Khúc gặp Địa Kiếp sát tinh mà hội thêm Kình Dương thì vì tiền mà xuống đao giết người).

– Vũ Khúc Khôi Việt cư miếu vượng tài phú chi quan.

(Vũ Khúc Khôi Việt ở nơi miếu vượng thì làm quan quản lý tài chính, thu thuế má)

– Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch vị hoạnh phát tư tài

(Vũ Khúc Tham Lang ở Tài Trạch cung thì có lúc đột nhiên đại phát về tài sản của cải).

– Vũ Khúc Tham Lang gia sát Kị kỹ nghệ chi nhân.

(Vũ Khúc Tham Lang có thêm sát tinh, hóa Kị thì thường là người làm nghề kỹ nghệ).

– Vũ Khúc Phá Trinh ư Mão địa mộc áp lôi kinh.

(Vũ Khúc gặp Liêm Phá nơi Mão cung thì dễ bị cây đè, sét đánh, điện giật).

– Vũ Khúc Dương Đà kiêm Hỏa tú táng mệnh nhân tài.

(Vũ Khúc Kình Đà Hỏa Tinh thì dễ có phen bỏ mạng vì tiền tài)

– Vũ khúc chi tinh vi quả tú

(Vũ Khúc là sao chủ Quả Tú). 

*

Tham Lang

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Vượng: Tý Ngọ

Hãm: Tị Hợi

– Tham Lang ngộ Linh Hỏa tứ Mộ cung hào phú gia tư hầu bá quý.

(Tham Lang gặp Hỏa Linh nơi tứ Mộ cung là của cải rất nhiều, quyền quý cỡ hầu bá)

– Tham Lang nhập miếu thọ nguyên trường.

(Tham Lang nhập miếu thì rất thọ)

– Tham Lang hội sát vô cát diệu đồ tể chi nhân.

(Tham Lang hội sát tinh mà không có cát tinh thì là hạng đồ tể).

– Tham Lang Tý Ngọ Mão Dậu thử thiết cẩu thâu chi bối chung thân bất năng hữu vi.

(Tham Lang ở Tý Ngọ Mão Dậu tương ứng với cung vượng của tam hợp tuổi thì là số trộm cắp, cả đời chẳng được cái tích sự gì).

Người tuổi Thân Tý Thìn mệnh tại Tý, tuổi Dần Ngọ Tuất mệnh tại Ngọ, Hợi Mão Mùi mệnh tại Mão, Tị Dậu Sửu mệnh tại Dậu, chính là như vậy.

– Tham Lang gia cát tọa Trường Sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ.

(Tham Lang có cát diệu ở chỗ Trường Sinh thì thọ như ông Bành Tổ).

Người tuổi Dần Ngọ Tuất tam hợp Hỏa, Mệnh tọa ở Dần mộc.

– Tham Lang Tị Hợi gia sát bất vi đồ hộ diệc tao hình.

(Tham Lang ở Tị Hợi có thêm sát tinh, nếu không là kẻ đồ tể thì cũng gặp hình thương).

– Tham Lang đồng hành vãn cảnh biên di thần phục.

(Tham Lang đi cùng – với … – thì các nước láng giềng chung biên ải phải thần phục)

– Tham Vũ tiên bần nhi hậu phú.

(Tham Vũ thì trước nghèo sau giàu).

– Tham Lang gia sát đồng hương nữ thâu hương nhi nam thử thiết.

(Tham Lang thêm sát tinh đồng cung hãm địa thì nữ dâm tà năm trộm cắp).

– Tham Lang Vũ Khúc đồng thủ Thân vô cát mệnh phản bất trường.

(Tham Vũ thủ cung an Thân không có cát tinh thì phản chuyển thành đoản mệnh).

– Tham Nguyệt đồng sát hội Cơ Lương tham tài vô yếm tác kinh thương.

(Tham Nguyệt cùng với sát tinh hội Cơ Lương thì tham tiền không chán, làm nghề buôn bán).

– Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tý danh vi phiếm thủy đào hoa.

(Tham gặp Kình Đà ở Hợi Tý, gọi là “phiếm thủy đào hoa”).

– Tham Lang Đà La tại Dần cung hiệu viết phong lưu thái trượng.

(Tham Đà đồng cung Dần, gọi là “phong lưu thái trượng”).

– Tham Vũ Thân cung vi hạ cách.

(Tham Vũ ở cung an Thân là hạ cách).

Có Hóa Kị mới luận thế.

– Tham Vũ tứ sinh tứ mộ cung Phá Quân Kị Sát bách công thông.

(Tham Lang, Vũ Khúc ở tứ Sinh, tứ Mộ cung gặp Phá Quân, hóa Kị, sát tinh thì biết nhiều nghề).

– Tham Vũ Phá Quân vô cát diệu mê luyến tửu dĩ vong thân.

(Tham Vũ Phá mà không có cát tinh thì mê hoa luyến tửu mà mất mạng).

Hoặc là làm nghề thủ công

– Tham Lang Liêm Trinh đồng độ nam đa lãng đãng nữ đa dâm.

(Liêm Tham đồng độ thì nam lãng đãng, nữ đa dâm).

– Nữ mệnh Tham Lang đa tật đố

(Nữ mệnh có Tham Lang thì hay đố kị, ghen tuông)

Tại Hợi Tý gặp Kình Đà là loại đố kị ghen tuông ghê gớm, dù có gặp Lộc Mã cũng chẳng đẹp. 

*

Liêm Trinh

Miếu: Dần Thân

Lợi: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Tị Hợi

– Liêm Trinh Thân Mùi cung vô sát phú quý thanh dương bá viễn danh.

(Liêm Trinh ở cung Thân, Mùi mà không có sát tinh thì được phú quý và tên tuổi vang xa)

Đây gọi là “hùng tú triều nguyên” cách, có thêm sát tinh thì bình thường.

– Liêm Trinh Mão Dậu cung gia sát công tư vô diện quan nhân.

(Liêm Trinh ở Mão Dậu cung có sát tinh thì làm quan tư lại công bình lạnh lùng nghiêm khắc).

Hoặc là người có nghề kỹ thuật, tinh xảo.

– Liêm Trinh ám Thìn tào lại tham lam.

(Liêm Trinh ám Thìn thì làm “tào lại” – quan lại cấp thấp – tham lam, tham nhũng).

– Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng Vũ Khúc thiên di tác cụ nhung.

(Gặp Liêm Trinh, Tham, Sát, Phá Quân, Vũ Khúc ở cung Thiên Di thì dễ dấn thân hoặc bị bắt xung quân vào trong quân ngũ).

Chỉ e có Văn Khúc.

– Liêm Trinh Thất Sát cư miếu vượng phản vi tích phú chi nhân.

(Liêm Trinh, Thất Sát ở chỗ miếu vượng thì phản chuyển thành người giàu có, tích lũy được của cải).

Cư Ngọ là kỳ cách, còn nếu hãm địa lại có hóa Kị thì bần tiện, tàn tật.

– Liêm Trinh Phá Hỏa cư hãm địa tự ải đầu hà.

(Liêm Phá Hỏa ở chỗ hãm địa thì dễ đâm đầu xuống xuông tự vẫn).

– Liêm Trinh Thất Sát cư Tị Hợi lưu đãng thiên nhai.

(Liêm Trinh, Thất Sát mà đến chỗ Tị Hợi thì lưu lạc phiêu đang nơi chân trời góc bể).

– Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu ngộ Tướng Quân

(Trọng Do có tướng oai vệ dũng mãnh là bởi Liêm Trinh nhập miếu gặp Tướng Quân).

Người tuổi Giáp có Mệnh tọa Dậu, người tuổi Ất tọa Hợi, người tuổi bính tọa Dậu, người tuổi Đinh Kỷ tọa Dần, người tuổi Canh tọa Tý, người tuổi Tân tọa Mão, người tuổi Quý tọa Thân cung.

– Liêm Trinh tứ sát tao hình lục.

(Liêm Trinh gặp tứ sát là gặp hình phạt, giam cầm tra tấn nhục hình, giết chóc).

Cùng với Kình Đà Linh Hỏa thì là vậy, nếu gặp cả 4 sao ấy thì cả đời bị vậy.

– Liêm Trinh Bạch Hổ hình trượng nan đào

(Liêm Trinh hội với Bạch Hổ thì khó thoát nạn đòn roi, quan tụng, pháp luật dây dưa)

Lưu niên Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tọa cung, lại có Bạch Hổ lâm vào thêm, ấy là chủ quan tụng thị phi, gặp đòn roi, hình phạt.

– Liêm Trinh Sát Phá hội Thiên Di tử ư ngoại đạo.

(Liêm hội với Sát, Phá ở nơi Thiên Di cung thì chết ở ngoài đường).

– Liêm Trinh Dương Sát cư quan lộc gia nữu nan đào.

(Liêm Trinh với Kình Dương và Sát tinh ở cung Quan Lộc thì khó thoát nạn bị trói, bắt bớ).

– Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ.

(Nữ nhân mà có Liêm Trinh đắc vượng miếu thì thường thủ tiết, chăm giữ gìn sự thanh bạch trong trắng của mình). 

*

Cự Môn

Miếu: Dần Thân Mão Dậu

Vượng: Tý Ngọ Tị Hợi

Hãm: Thìn Tuất

– Cự Nhật Dần cung lập Mệnh Thân tiên trì danh nhi thực lộc.

(Cự Nhật ở cung Dần, lập Mệnh ở cung Thân (khỉ) thì nhờ nổi danh từ trước mà có Lộc).

– Cự Nhật mệnh cung Dần thực lộc trì danh.

(Cự Nhật cùng thủ Mệnh tại cung Dần thì có lộc rồi mới nổi danh).

– Cự Nhật Thân cung lập Mệnh Dần trì danh thực lộc.

(Cự Nhật ở cung Thân (khỉ) mà lập Mệnh ở cung Dần thì có tên tuổi rồi mới có lộc).

– Cự Môn Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc thạch trung ẩn ngọc phúc hưng long.

(Cự Môn ở Tý Ngọ có Khoa Quyền Lộc là cách “thạch trung ẩn ngọc”, được hưởng phúc hưng thịnh, phát đạt).

Giàu có mà con cái hiển quyền quý, người tuổi Tân Quý là thượng cách, tuổi Đinh Kỷ là thứ cách, tuổi Bính mậu chỉ chủ nam nhân.

– Cự Nhật mệnh lập Thân cung diệc diệu.

(Cự Nhật tại Mệnh lập ở cung Thân cũng đẹp)

– Cự tại Hợi cung Nhật tại Tị thực lộc trì danh.

(Cự tại Hợi, Nhật tại Tị, là có lộc rồi mới nổi danh)

– Cự tại Tị cung Nhật tại Hợi phản vi bất giai.

(Cự tại Tị, Nhật tại Hợi là phản bối thất hãm, không đẹp)

– Cự Nhật củng chiếu diệc vi kỳ.

(Cự Nhật miếu vượng củng chiếu từ tam phương về cũng hay).

– Cự Cơ cư Mão Ất Tân Kỷ Bính chí công khanh.

(Cự Cơ ở Mão cung thì người tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính, làm tới bậc công hầu khanh tướng).

Chẳng quyền quý thì giàu có, người tuổi Giáp bình thường do đâu, ấy là do nguyên nhân năm Giáp thì Lộc đến Dần và Mão cung có Kình Dương thì là phá cách đó mà.

– Cự Cơ Dậu thượng hóa cát giả túng hữu tài quan dã bất chung.

(Cự Cơ trên cung Dậu có hóa cát thì cũng có tài lộc, quan tước, nhưng mà không trọn vẹn cả đời).

Nếu như thấy cô đơn nghèo túng thì chắc chắn là thọ lại được cao, còn như cực giàu thì sớm chết yểu. Thêm hóa Kị thì rất hung, nếu Thái Tuế tại Thiên Di cung còn hóa Lộc ở Tài Quan.

– Cự Môn Thìn cung hóa Kị Tân nhân mệnh ngộ phản vi kỳ.

(Cự Môn ở cung Thìn với hóa Kị thì người tuổi Tân gặp được sẽ phản chuyển thành tốt đẹp).

– Cự Cơ Sửu Mùi vi hạ cách.

(Cự Cơ ở Sửu, Mùi cung là hạ cách)

– Cự Môn Đà La tất sinh dị chí.

(Cự Môn gặp Đà La thì tất sẽ có nốt ruồi dị thường).

– Cự Môn Dương Đà ư Thân Mệnh Tật Ách luy hoàng khốn nhược đạo nhi xướng.

(Cự gặp Kình Đà ở Thân Mệnh Tật Ách thì ốm yếu, gầy gò, trộm cắp, kỹ xướng).

– Cự Môn Tứ Sát hãm nhi hung.

(Cự Môn gặp Tứ Sát thì hung)

– Cự Hỏa Kình Dương Đà phùng ác diệu phòng ải tử đầu hà.

(Cự Hỏa Kình Đà gặp ác tinh thì phải đề phòng hạn đâm đầu xuống sông mà tự vẫn).

– Cự Hỏa Linh Tinh phùng ác hạn tử ư ngoại đạo.

(Cự Môn Hỏa Linh gặp ác hạn thì chết ơ ngoài đường).

– Cự tú Thiên Cơ vi phá đãng.

(Cự Môn, Thiên Cơ mà hãm, gặp ác sát tinh thì phá tán, phiêu đãng).

Nữ nhân mà Mệnh dẫu có ở Mão Dậu có Cự Cơ nhập miếu thì tuy được phú quý nhưng không miễn được dâm dật. Nếu như Cự, Cơ tại chỗ hãm địa thì là hạng hạ tiện. 

*

Thất Sát

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi Dần Thân

Vượng: Tý Ngọ Mão Dậu

Bình: Tị Hợi

Vô hãm

– Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ nhất sinh tước lộc vinh xương.

(Thất Sát ở các cung Dần, Thân, Tý, Ngọ thì một đời được tước lộc tươi tốt thịnh vượng)

– Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược.

(Thất Sát Phá Quân toàn là do Kình Linh mà làm điều tai ngược).

– Thất Sát Liêm Trinh đồng vị lộ thượng mai thi.

(Liêm Sát đồng cung là cách chôn xác trên đường)

– Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại chư bàn thủ nghệ bất năng tinh.

(Thất Sát Phá Quân nên ra bên ngoài, trăm nghề đều biết nhưng chẳng tinh thông món nào).

– Thất Sát lâm Thân Mệnh lưu niên Hình Kị tai thương.

(Thất Sát lâm vào Thân Mệnh thì hạn lưu niên gặp Hình Kị sẽ có tai họa, tổn thương)

– Sát lâm tuyệt địa hội Dương Đà Nhan Hồi yểu chiết.

(Thất Sát ở nơi Tuyệt địa hội cùng Kình Đà nên Nhan Hồi chết yểu).

– Thất Sát trùng phùng tứ sát yêu đà bối khúc trận trung vong.

(Thất Sát trùng phùng tứ sát thì lưng gù, chân tật, ra trận là vong mạng giữa sa trường)

– Thất Sát Hỏa Dương tham thả tiện đồ tể chi nhân.

(Thất Sát Hỏa Kình thì vừa tham mà lại còn hèn, là hạng đồ tể).

– Thất Sát Dương Đà hội sinh hương, vi đồ tể.

(Thất Sát với Kình Đà hội hợp ở chỗ Sinh hương thì là đồ tể).

– Thất Sát Dương Linh lưu niên Bạch Hổ hình lục tai truân.

(Thất Sát Kình Linh mà lưu niên gặp Bạch Hổ thì bị tai họa truân chuyên với hình phạt, gian cầm, tra tấn, quan tụng).

– Thất Sát lưu Dương nhị Quan Phù ly hương tao phối.

(Thất Sát gặp lưu Kình Dương, Quan Phù, Quan Phủ thì gặp và lấy vợ/chồng ở xa quê).

– Thất Sát thủ chiếu tuế hạn Kình Dương Ngọ sinh nhân mệnh an Mão Dậu cung chủ hung vong.

(Thất Sát thủ chiếu, tuế hạn gặp Kình Dương, người tuổi Ngọ mà mệnh an tại Mão Dậu sẽ gặp hung hiểm, vong mạng).

Ngoài ra các cung khác cũng kị Mệnh hạn mà tam hợp với Sát, Lưu Kình đến mệnh, tức là cách “Thất Sát trùng phùng”.

– Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh.

(Thất Sát trầm ngâm mà phúc chẳng được tươi tốt).

Vào nam nhân còn có uy quyền, vào nữ nhân thì không được tính chất ấy.

– Thất Sát lâm Thân chung thị yểu.

(Thất Sát lâm vào cung an Thân thì chết non).

– Thất Sát đơn cư Phúc Đức nữ nhân thiết kỵ tiện vô nghi.

(Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung, nữ nhân phải kiêng kị vì không phù hợp).

*

Phá Quân

Miếu: Tý Ngọ

Vượng: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Mão Dậu

– Phá Quân Tý Ngọ cung vô sát quan tư thanh hiển chí tam công.

(Phá Quân Tý Ngọ mà không có sát tinh thì làm quan lại được vinh hiển tới tước Tam Công).

Người tuổi Giáp Quý là hợp cách, tuổi Đinh Kỷ là thứ cách, tuổi Bính Mậu thì chủ khốn đốn.

– Phá Quân Tham Lang phùng Lộc Mã nam đa lãng đãng nữ đa dâm.

(Phá Quân Tham Lang gặp Lộc Mã thì nam lãng đãng, nữ đa dâm).

– Phá Quân ám Cự đồng hương thủy trung tác trủng.

(Phá Quân ám Cự ở chỗ thủy cung thì táng mạng ở trong nước).

– Phá Quân Hỏa Linh bôn ba lao lục.

(Phá Quân Hỏa Linh thì bôn ba, lao khổ).

– Phá Quân nhất diệu tính nan minh.

(Phá Quân là một sao mà tính chất rất khó minh tường).

– Phá Hao Dương Linh Quan Lộc vị đáo xứ khất cầu.

(Phá hao Kình Linh ở Quan Lộc thì lang thang ăn mày). 

*

Văn Xương

Miếu: Tị Dậu Sửu

Địa: Thân Tý Thìn

Hãm: Dần Ngọ Tuất

– Văn Xương Vũ Khúc vi nhân đa học đa năng.

(Văn Xương Vũ Khúc là người đa học đa tài).

– Văn Khoa củng chiếu Cổ Nghị niên thiếu đăng khoa.

(Văn tinh Hóa Khoa tọa thủ củng chiếu nên Cổ Nghị đăng khoa lúc niên thiếu).

Luận tam phương.

(QNB chú: Cổ Nghị, tức Giả Nghị – do cách phiên âm mà họ của ông này được biết đến với 2 cách đọc – còn được biết đến dưới tên Giả Sinh, là một tài năng chính trị thời Hán Văn Đế, xin xem thêm Hán Thư. Sinh vào giờ Mão ngày 10/3 al năm Quý Mão, có Mệnh lập tại Sửu, nguồn quyển 4 bộ sách này. Từ đây chúng ta biết được đại hạn 14-23 trên cung Hợi có Khoa hội Xương Khúc Khôi Việt và cũng thấy cách khởi đại hạn từ Huynh Đệ cung đối với Âm Nam từ xưa được áp dụng.

Ngoài câu trên, chúng ta có thể nhớ lại 1 câu tương tự là “Văn tinh ám củng, Cổ Nghị vui vẻ đăng khoa”).

– Tả Phụ Văn Xương vị chí tam thai.

(Tả Phụ Văn Xương thì tước vị có thể đến Tam Thai, tức Tam Thái, còn gọi là Tam Công tùy cơ cấu của từng thời mà cách gọi khác nhau).

– Văn Xương Vũ Khúc ư Thân Mệnh văn chính kiêm bị.

(Văn Xương Vũ Khúc ở Thân Mệnh thì kiêm toàn cả văn võ, chính trị)

Đây là số của Tôn Tẫn vậy.

(QNB chú: Tôn Tẫn sinh giờ Dần, ngày 5/9 al, năm Giáp Thìn).

*

Văn Khúc

Miếu: Tị Dậu Sửu

Địa: Thân Tý Thìn

Hãm: Dần Ngọ Tuất

– Nhị Khúc miếu viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài.

(Văn Khúc Vũ Khúc miếu viên gặp Tả Hữu là cách của người có tài làm tướng)

Văn Khúc hợp Tý Ngọ Dậu, Vũ Khúc lại hợp Tứ Mộ.

– Nhị Khúc vượng cung uy danh hách dịch.

(Văn Khúc Vũ Khúc ở vượng cung thì uy danh lừng lẫy)

Văn Khúc ở cung Tý là đệ nhất, ở Mão Dậu là thứ cách. Vũ Khúc ở Thìn là đệ nhất, ở Sửu là thứ cách.

– Nhị Khúc Tham Lang Ngọ Sửu hạn phòng nịch thủy chi ưu.

(Văn Khúc Vũ Khúc hạn tới Tham Lang Ngọ Sửu phải phòng tai nạn chết đuối).

*

Văn Xương Văn Khúc

– Xương Khúc giáp mệnh tối vi kỳ.

(Xương Khúc giáp Mệnh cực kỳ đặc sắc).

Nếu như Mệnh tại cung Sửu, Văn Xương tại Dần, Văn Khúc tại Tý thì là vậy. Chẳng quý thì cũng giàu, nhiều cát tinh mới luận cách này là quý.

– Xương Khúc lâm ư Sửu Mùi thời phùng Mão Dậu cận thiên nhan.

(Xương Khúc lâm vào chỗ Sửu Mùi, lại là người sinh giờ Mão Dậu thì kề cận quân vương)

Giả Nghị và Bốc Thương có Xương Khúc ở Mùi mà Mệnh ở Sửu. Tại cung Mệnh có hóa cát mới luận như vậy.

(QNB chú: Giả Nghị đã chú bên trên, còn Bốc Thương có tên tự là Tử Hạ, là học trò của Không Tử, có tài văn chương quán thế, chuyên về Kinh Thi, được Ngụy Văn Hầu xem như là bực thày của mình, sách này không có lá số của Bốc Thương).

– Xương Khúc Tị Hợi lâm bất quý tức đương đại phú.

(Xương Khúc lâm vào Tị Hợi cung thì không quý sẽ đại phú)

– Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức vị chi ngọc tụ thiên hương.

(Xương Khúc và cát tinh cư Phúc Đức cung ấy là “ngọc tụ thiên hương”).

Thêm đắc Tử Vi cư ngọ Cung thì vô cùng tuyệt diệu.

– Xương Khúc hãm cung hung sát phá hư dự chi long.

(Xương Khúc hãm cung có hung sát thì chỉ có tiếng mà không có miếng).

Hung sát ở đây tức là Kình Đà Không Kiếp vậy.

– Xương Khúc hãm ư Thiên Thương Nhan Hồi yểu chiết.

(Xương Khúc hãm ở chỗ Thiên Thương Nhan Hồi chết yểu).

Mệnh có Kiếp Không, Kình Đà. Hạn tới Thất Sát, Kình Đà trùng điệp mới luận vậy.

– Xương Khúc Kỷ Tân Nhâm sinh nhân hạn phùng Thìn Tuất lự đầu hà.

(Xương Khúc mà người tuổi Kỷ Tân Nhâm hạn gặp nơi Thìn Tuất là toan định nhảy sông tự vẫn)

– Xương Khúc Liêm Trinh ư Tị Hợi tao Hình bất thiện thả hư khoa.

(Xương Khúc Liêm Trinh ở Tị Hợi gặp Hình thì bất thiện, lại còn ba hoa khoác lác).

– Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ đặc.

(Xương Khúc Lộc Tồn thì mưu kế rất là kỳ lạ).

– Xương Khúc Phá Quân lâm Hổ Thố sát Dương xung phá bôn ba.

(Xương Khúc Phá Quân lâm vào Dần Mão cung gặp Sát Kình xung phá thì bôn ba).

– Xương Khúc Tả Hữu hội Dương Đà đương sinh dị chí.

(Xương Khúc Tả Hữu hội Kình Đà thì có dị chí – tức là nốt ruồi quái lạ).

– Nữ nhân Xương Khúc thông minh phú quý chích đa dâm

(Nữ nhân có Xương Khúc thì thông minh, phú quý, chỉ có điều đa dâm). 

*

Kình Dương

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Tý Ngọ Mão Dậu

– Kình Dương nhập miếu phú quý thanh dương

(Kình Dương nhập miếu thì được phú quý khen tặng).

Thêm cát tinh thì cứ thế mà luận.

– Dương Hỏa đồng cung uy quyền áp chúng.

(Kình Hỏa đồng cung thì uy quyền ghê gớm, trấn áp chúng nhân)

Người tuổi Thìn Tuất là đẹp, người tuổi Sửu Mùi là thứ cách.

– Dương Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh yêu đà bối khúc chi nhân.

(Kình Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh là người có dị tật, kiểu như lưng gù, chân khèo…) 

– Kình Dương Tý Ngọ Mão Dậu phi yểu chiết nhi hình thương.

(Kình Dương ở Tý Ngọ Mão Dậu thì không chết yểu cũng sẽ bị hình phạt, tổn thương)

Tại Ngọ hung, ở Mão là thứ, Tý Dậu cũng là thứ, gọi là “Mã đầu đới kiếm” (kiếm treo cổ ngựa), nhiều cát tinh không luận như vậy.

– Kình Dương phùng Lực Sĩ Lý Quảng nan phong.

(Kình Dương gặp Lực Sĩ cho nên Lý Quảng chẳng được phong hầu tiến tước)

Tuổi Giáp có Mệnh ở Mão, tuổi Bính mệnh Ngọ, tuổi Canh mệnh Dậu, tuổi Nhâm mệnh Tý. Nhiều cát tinh thì là bình thường, có thêm sát tinh thì tất sẽ hung.

– Dương Đà Hỏa Linh phùng cát phát tài hung tắc kỵ

(Kình Đà Linh Hỏa gặp cát tinh thì phát tài, gặp hung thì phải kiêng kị)

– Dương Linh tọa Mệnh lưu niên Bạch Hổ tai thương.

(Kình Linh tọa Mệnh, hạn lưu niên có Bạch Hổ xâm vào Mệnh thì sẽ có tai họa hình thương).

– Kình Dương đối thủ tại Dậu cung tuế điệt Dương Đà cánh mệnh hung.

(Kình Dương xung đối tại Dậu, tuế hạn có thêm Kình Đà trùng điệp thì mệnh hung hiểm lắm).

– Dương Đà giáp Kị vi bại cục.

(Kình Đà giáp Kị là bại cục)

Giả như an Mệnh tại Thân cung, lại gặp hóa Kị, Kình tại Dậu và Đà tại Mùi giáp bên, các cung khác thì phỏng theo như thế. Mệnh tuổi hung cô bần hình khắc. Nếu đơn thủ Lộc Tồn lại không có cát tinh đồng cung thì cũng chủ tai ương hung họa.

– Dương Đà lưu niên Linh Phá diện tự ban ngân.

(Kình Đà lưu niên gặp Linh Tinh thì mặt có phá tướng, thêm sẹo, bệnh ngoài da, bớt chàm…)

– Kình Dương Hỏa Tinh vi hạ cách.

(Kình Hỏa hãm cung là hạ cách).

– Kình Dương trùng phùng lưu Dương Tây Thi khuynh vẫn thân.

(Tuế hạn có Kình Dương trùng phùng Lưu Kình Dương, nàng Tây Thi tự vẫn)

*

Đà La

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Dần Thân Tị Hợi

– Đà La Tị Hợi Dần Thân phi yểu chiết nhi hình thương.

(Đà la ở Tị hợi Dần Thân thì chẳng chết yểu cũng bị hình thương)

Xuất ngoại lìa nhà xa tổ mà lập nghiệp lại cát lợi, chủ nhân có phá tướng. 

*

Hỏa Tinh

Miếu: Dần Ngọ Tuất

Địa: Tị Dậu Sửu

Hãm: Thân Tý Thìn

– Hỏa Linh tương ngộ danh chấn chư bang.

(Hỏa Linh tương ngộ với … thì uy danh chấn động các nước láng giềng).

– Hỏa Linh giáp Mệnh vi bại cục.

(Hỏa Linh giáp Mệnh là bại cục)

Như Mệnh an Dần cung, Hỏa Tinh tại Sửu, Linh Tinh tại Mão.

*

Linh Tinh

Miếu: Dần Ngọ Tuất

Địa: Tị Dậu Sửu

Hãm: Thân Tý Thìn

– Hỏa Linh vượng cung diệc vi phúc luận.

(Linh Hỏa ở vượng cung cũng được luận là phúc)

– Kình Dương Hỏa Linh vi hạ cách.

(Nữ mệnh có Kình Linh Hỏa là hạ cách)

Nữ nhân miếu vượng còn được, hãm địa thì hạ tiện, bần cùng, yểu chiết.

*

Khôi Việt

– Khôi Việt giáp mệnh vi kỳ cách.

(Khôi Việt giáp Mệnh là kỳ cách)

Như Mệnh an tại Thìn cung, Khôi tại Mão, Việt tại Tị cung thì là vậy.

– Khôi Việt Mệnh Thân đa chiết quế.

(Khôi Việt thủ chiếu ở Mệnh Thân thì dễ bẻ quế cung trăng, thành danh đỗ đạt)

Nhưng có cát mới luận vậy, tại Mệnh Thân cực đẹp, ở tam phương chiếu là thứ chi.

– Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù Hình Sát vô xung thai phụ quý.

(Có Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù trợ thủ chiếu, lại không có Hình Sát xung chiếu thì quyền quý tới bực Thai Phụ – cỡ như Tam Công)

Thấy Hình Sát xung hội thì bình thường, chỉ hợp tăng đạo.

– Khôi Việt trùng phùng sát thấu cố tật vưu đa.

(Khôi Việt trùng phùng có sát tinh tụ tập thì có nhiều bệnh lắm tật khó chữa)

Sát là Kình Linh Không Kiếp vậy.

– Khôi Việt phụ tinh vi phúc thọ.

(Khôi Việt phụ tinh là phúc thọ)

Hai sao tại Mệnh, chư cung thì phúc thọ được song toàn.

(QNB chú: cũng có thể hiểu theo “Khôi Việt Tả Phụ vi phúc thọ”, xem thêm bên dưới. Ở câu trên tôi để nguyên chữ “phụ tinh” ấy là do câu chú giải ngay dưới của sách chỉ nhắc đến “hai sao” là Khôi Việt chứ không nói là 3 sao, tức có thêm Tả Phụ).

*

Tả Phụ Hữu Bật

– Tả Hữu Văn Xương vị chí thai phụ

(có Tả Hữu Văn Xương thì tước vị đến Thái Phụ, cỡ Tam Công)

– Tả Hữu giáp mệnh vi quý cách.

(Tả Hữu giáp Mệnh là quý cách)

Như an Mệnh tại Sửu cung, Tả Phụ tại Tý cung, Hữu Bật tại Dần cung.

– Hữu Bật Tả Phụ chung thân phúc hậu.

(Có Tả Hữu thì cả đời hưởng phúc dày)

Tại Mệnh cung mà Thiên Di thì là vậy, ở tam phương là thứ thôi.

– Tả Hữu đồng cung phi la y tử.

(Tả Hữu đồng cung khoác áo bào màu tía)

– Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh cung ly tông thứ xuất.

(Tả Hữu đơn thủ chiếu Mệnh cung thì dễ lìa nhà xa tổ, là con của vợ lẽ.

Thân mệnh vô chính diệu là vậy, nếu tam phương hợp Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Phủ thì cát.

– Tả Hữu Trinh Dương tao Hình đạo nhất

Tả Hữu Xương Khúc phùng Dương Đà đương sinh ám chí.

(Tả Hữu Liêm Trinh Kình Dương gặp Hình thì là số trộm cắp vậy. Tả Hữu Xương Khúc gặp Kình Đà thì có nối ruồi kín lạ).

– Tả Hữu tài quan kiêm giáp củng y lộc phong doanh.

(Tả Hữu giáp và củng chiếu Tài Quan thì y lộc được đầy đủ, hậu hĩnh)

– Tả Hữu Khôi Việt vi phúc thọ.

(Tả Hữu Khôi Việt là phúc thọ).

Tam tinh tại Mệnh cung, phúc thọ toàn mỹ. Nếu nữ Mệnh gặp thì vượng phu ích tử.

(QNB chú: xin nhớ lại câu tương tự ở phần Khôi Việt bên trên. Và ở câu này thì có tới 4 sao mà sách lại chú là 3 sao (tam tinh). Theo đó, ta có thể nghi vấn rằng có thể câu đúng nguyên bản chỉ có 3 sao là Tả Phụ, Thiên Khôi, Thiên Việt mà thôi. Độc giả lưu ý vậy).

– Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.

(Hữu Bật đi cùng Thiên Tướng thì phúc sẽ đến)

Các cung đều gặp phúc, ở Sửu Mùi Hợi thì không quý, dẫu quý cũng chẳng bền, trước thì chủ phú, nếu ở Mão Dậu hai hãm cung thì ít được xứng ý toại tâm. 

*

Lộc Tồn

Khắp 12 cung đều là nhập miếu

– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch tích ngọc đôi kim.

(Lộc Tồn thủ ở cung Điền Trạch thì giàu có vàng ngọc chồng chất).

Tại Mệnh cũng mừng, có hóa Lộc, cùng Khoa Quyền, càng thêm tuyệt diệu.

– Lộc Tồn Tý Ngọ vị Thiên Di Thân Mệnh phùng chi lợi lộc nghi.

(Lộc Tồn ở Tý Ngọ cung, lại là Thân Mệnh với Thiên Di gặp được thì có lợi lộc là đương nhiên).

– Minh Lộc ám Lộc vị chí công khanh.

(Có cách Minh Lộc Ám Lộc thì tước vị tới cỡ công hầu khanh tướng).

– Song Lộc trùng phản chung thân phú quý.

(Song Lộc trở lại cả đời phú quý).

– Lộc phùng xung phá cát dã thành hung.

(Lộc gặp hung sát xung phá thì cát cũng chuyển thành hung)

– Song Lộc thủ mệnh Lã Hậu chuyên quyền.

(Bà Lã Hậu chuyên quyền, trong số có song Lộc thủ mệnh).

– Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc.

(Lộc Tồn giàu có, đôn hậu, thận trọng)

Ở khắp các cung giáng phúc, khởi nghiệp phú quý. Nữ nhân lấy chồng chiêu rể được vượng tài.

*

Thiên Mã

– Lộc Mã tối hỉ giao trì.

(Lộc Tồn và Thiên Mã cực kỳ mừng được cùng nhau tương hỗ qua lại)

Sợ thấy sát tinh Kình Hỏa Tiệt Lộ Không Vong, vì hay chủ lao khổ.

– Thiên Mã tứ Sinh Thê cung phú quý hoàn đương phong tặng.

(Thiên Mã ở cung Thê thì lấy vợ phú quý và được phong tặng).

– Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu.

(Thiên Mã gặp Không Vong thì cả đời bôn ba vất vả). 

*

Khoa Quyền Lộc

– Khoa Quyền Lộc hợp phú quý song toàn.

(Khoa Quyền Lộc hội hợp thủ chiếu giáp thì phú quý được song toàn).

Lộc Tồn cũng là Lộc, hóa Lộc hội Tộc Tồn thì phú quý trọn vẹn.

– Lộc Quyền mệnh phùng hợp cát uy quyền áp chúng tướng vương triều.

(Mênh gặp được Lộc Quyền hôi hợp cát tinh thì uy quyền chế áp chúng nhân, làm tướng trong vương triều).

– Quyền Lộc trùng phùng tài quan song mỹ.

(Quyền Lộc trùng phùng thì tiền tài và quan tước đều đẹp trọn vẹn cả hai)

Tam phương nhiều cát thì mới cát, bởi vì dồn tụ cả lại 1 chỗ cung không đẹp.

– Khoa mệnh Quyền triều đăng dung giáp đệ.

(Hóa Khoa tại Mệnh có hóa Quyền chầu về thì đỗ đạt cao, thăng quan lớn)

Hoặc Quyền hoặc Lộc cũng đều thêm đẹp cả. (Nếu có Lộc thì) là “ngôn Lộc phùng nghênh” cách.

– Hoạt Lộc Tý Ngọ vị Thiên Di, Phu Tử văn chương quán thế.

(Hóa Lộc ở Thiên Di cung nơi Tý Ngọ, Khổng Phu Tử có tài văn chương quán thế).

Thiên Di lại ở tại Tý Ngọ cung là đối diện triều thiên tử.

Mệnh Thái Dương hóa lộc tại Ngọ cung, hợp cách này. Các cung khác cần khán cát hung, Khoa Quyền Lộc chầu đến thế nào mới định quý cách. Như Mệnh an tại Tý cung, Lộc tại Hợi cung, Quyền tại Sửu cung, là giáp quý. Ngoài ra cứ phỏng theo như vậy.

– Quyền Lộc trùng phùng sát thấu hư dự chi long.

(Có Quyền Lộc trung phùng mà bị sát tinh tụ tập thì cái sự hưng thịnh, tiếng tăm cũng chỉ là hư ảo)

– Khoa danh hãm ư hung thần miêu nhi bất tú.

(Hóa Khoa hãm ở chỗ hung sát tinh thì như cảnh mầm non chẳng nảy nở)

Như Nhật Tuất, Nguyệt Mão, Hóa Khoa hãm địa, hoặc có thêm Kình Đà Kiếp Không.

– Lộc chủ triền ư nhược địa phát bất chủ tài.

(Hóa Lộc lâm vào nơi nhược địa thì phát cũng chẳng chủ về tài lộc.

– Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị xử thế vinh hoa.

(Quyền Lộc đóng ở Tài Phúc cung thì có tài xử thế, giao tiếp, vừa giàu có lại cư xử rất chuẩn mực).

– Quyền Lộc cát tinh Nô Bộc vị túng nhiên quan quý dã bôn ba.

(Quyền Lộc cát tinh xúm cả vào cung Nô Bộc thì đương nhiên đường quan lộ phải bị bôn ba vất vả rồi).

*

Kiếp Không

– Kiếp Không giáp mệnh vi bại cục.

(Kiếp Không giáp Mệnh là bại cục).

Giả như Mệnh an tại Hợi cung, Kiếp tại Tý cung, Không tại Tuất cung thì là vậy. Tuế hạn hành đến đó cũng hung, giáp Hóa Kị cũng hung và cô đơn nghèo khổ dễ mắc nạn hình thương.

– Kiếp Không lâm hạn Sở Vương táng quốc Lục Châu vong

(Kiếp Không lâm vào hạn, Sở Bá Vương – tức Hạng Vũ – mất nước, nàng Lục Châu cũng hạn ấy mà mất mạng).

– Sinh xứ Kiếp Không do như bán thiên chiết sí.

(Sinh vào chỗ Kiếp Không ấy là giống như giữa trời mà gãy cánh).

– Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện.

(Kiếp Không lâm vào chỗ Tài Phúc thì cuộc sống nghèo hèn).

*

Thương Sứ

– Thiên Thương gia ác diệu Trọng Ni tuyệt lương Đặng Thông vong.

(Thiên Thương gặp thêm ác sát tinh, Khổng Tử hết lương thực, Đặng Thông cũng mất mạng). 

*

Mệnh cung

– Tam giáp Mệnh hung lục giáp cát.

Tam giáp ở đây chính là 3 cặp Kình Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không giáp với cung mệnh. Còn Lục giáp chính là cách giáp với 6 bộ Tử Phủ, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Nhật Nguyệt. Nếu như tại Mệnh là nhiều hung tinh ít cát tinh thì tuy có cát nhưng tàng hung, còn nếu như nhiều cát tinh ít hung tinh thì tuy có hung nhưng mà vẫn cát. Thân Mệnh xem tam phương miếu vượng như thế nào.

– Mệnh vô chính diệu nhị tính diên sinh.

(Mệnh VCD thì mang hai họ / hai tên sẽ có thể được thêm thọ)

Hoặc rời nhà, nhận/có cha/mẹ kế, đi ở rể, hoặc do người vợ lẽ sinh ra.

– Mệnh phùng cát diệu tùng bách thanh tú dĩ nan điêu.

(Mệnh gặp cát tinh như là cây tùng cây bách thanh tú mà khó khô héo tàn lụi được).

Thâm Mệnh Quan có cát tinh, Thái tuế đại tiểu nhị hạn dẫu bất lợi thì cũng ít hung. Phải có thái tuế nhị hạn hung đồng thời đi vào phương hung so với tuổi thì mới hung hiểm được.

– Hạn phùng hung diệu liễu lục đào hồng nhi dịch tạ.

(Hạn gặp hung tinh thì như là liễu xanh, đào hồng dễ tàn tạ)

Mệnh hạn gặp phải hung tinh miếu vượng thì phát đạt, hạn hung tinh hãm địa thì hung hiểm lắm.

– Mệnh thực vận sinh hạn như miêu nhi đắc vũ.

(Mệnh có thực lực, gặp vận hạn sinh phù cho thì như mầm non lại được mưa tưới).

Như Mệnh hạn bình thường tam phương có cát tinh, như hạn hành đến nơi tốt đẹp là phúc.

– Mệnh suy vận nhược như nộn thảo nhi tao sương.

(Mệnh suy hạn nhược như cỏ non mà phải sương dầm)

Như Mệnh tọa hãm Kị, tuế hạn lại gặp ác diệu thì tất sẽ hình thương tử vong.

– Mệnh hữu cát tinh quan sát trọng túng hữu tài quan dã tân khổ.

(Mệnh có cát tinh mà Quan Sát cũng nặng, nhiều thì tiền tài và quan nghiệp cũng gian khổ đắng cay).

*

Thân cung

– Tam giáp Thân hung lục giáp cát.

Giáp Hóa Kị, Kiếp Không Hỏa Linh Dương Đà hung, còn lục giáp (xem bên trên đây) quý phùng cát tinh nữa là cực kỳ tuyệt diệu.

– Thân Mệnh câu cát phú quý song toàn.

(Thân Mệnh đều cát thì phú quý song toàn).

– Thân cát mệnh hung diệc vi mỹ luận.

(Thân cát Mệnh hung cũng luận là đẹp).

– Mệnh nhược Thân cường tài nguyên bất tụ.

(Mệnh yếu mà Thân quá mạnh thì của cải khó mà tụ được)

*

Nạp Âm

– Nạp Âm mộ khố khán hà cung.

(Xét nạp âm thì khán ở cung Mộ khố của hành của nó xem cát hung như thế nào)

Như Thủy sinh nhân thì Mộ ở Thìn gặp Tài Quan hoặc Lộc Tồn thì rất đẹp, gặp Thiên Di Hao sát thì không đẹp.

– Sinh phùng bại địa phát dã hư hoa.

(Sinh gặp nơi bại địa thì phát lên cũng hao tàn về hư ảo cả)

Như năm nạp âm Thủy Thổ thì Trường Sinh kiến Giáp Thân, là Kim tinh chủ của Thủy cung, nếu an Mệnh tại Dậu là bại địa, lại phùng Kình Đà Kị Hao Thất Sát ở cùng thì không đẹp. Đắc Lộc Tồn thì cát.

– Tuyệt xứ phùng sinh hoa nhi bất bại.

(Ở chỗ Tuyệt mà gặp sinh phù thì hao tàn nhưng không hỏng được)

Như Thủy Thổ thì Tuyệt tại Tị, an Mệnh tại Tị là Tuyệt địa, lại được Kim tinh tại Tị sinh cho Thủy nên không bị tuyệt mà còn là đắc lộc.

*

Tài Bạch

– Nhật Nguyệt giáp Tài gia cát diệu bất quý tắc phú.

(Nhật nguyệt giáp Tài mà có thêm cát tinh thì không quyền quý thì cũng được giàu)

Như Tài Bạch cung tại Mùi có Thiên Phủ tọa thủ, Nhật tại Ngọ và Nguyệt tại Thân chính là giáp tài vậy, ngoài ra cứ phỏng theo đó.

– Tả Hữu Tài Quan kiêm giáp củng y lộc phong long.

(Tả Hữu ở 2 cung Tài và Quan, đồng thời được cát tinh miếu vượng củng chiếu hoặc giáp hợp là được 

Như Tả Hữu cùng ở Tài Bạch cung, lai hoặc Tài Quan tại Sửu, Nhật tại Tý và Nguyệt tại Dần thì là giáp vậy.

*

Tài Trạch

– Tử Vi Phụ Bật đa vi tài phú chi quan.

(Tử Vi Phụ Bật đóng cung Tài/Điền Trạch thì làm quan tài chính, thu thuế má).

– Vũ Khúc Thái Âm đa cư tài phú chi nhâm.

(Vũ Khúc Thái Âm ở Tài/Điền Trạch thì nhậm chức quan tài chính, quan phụ trách thuế má)

Không phải là Vũ Khúc với Thái Âm cùng cung độ, mà là thủ Tài Bạch cung gặp Vũ Khúc hoặc gặp Thái Âm tinh, thì chủ như vậy.

– Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch cánh kiêm Quyền Lộc phú xa ông

(Tử Phủ, Vũ Khúc cư ở Tài Bạch lại có thêm Quyền Lộc thì giàu có).

– Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch hoạnh phát tư tài.

(Vũ Tham cư Tài/Điền Trạch thì có lúc bộc phát về tiền tài của cải).

Kị gặp Không Vong.

– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch đôi kim tích ngọc.

(Lộc Tồn thủ ở Tài Trạch thì vàng ngọc chồng chất).

*

Tài Phúc

– Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị xuất thế vinh hoa.

(Quyền Lộc đóng ở Tài Phúc thì vào đời được vinh hoa phú quý).

– Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện.

(Kiếp Không lâm vào chỗ của Tài Phúc thì cuộc sống nghèo hèn).

———————————————————— kết thúc quyển 3———————————

quyển 4 là các lá số mẫu 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Quyển III - La Hồng Tiên (Quách Ngọc Bội lược dịch; Nguồn: TVLS)

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ – quyển tam

1. Đàm tinh yếu luận

Khán Thân an Mệnh, Lộc Mã không lạc vào Không Vong, trong đó Thiên Không (là Địa Không) và Triệt Không là tối khẩn còn Tuần Không thì là thứ thôi.

Thứ nhất khán Mệnh cung cát hung, miếu vượng, có hóa cát hay hóa Kị, sinh khắc như thế nào. Sau đó khán Thân chủ cát hung sinh khắc ra sao. Thứ ba khán tới Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc cung xem các sao hình xung khắc phá thế nào. Thứ tư xem Phúc Đức có Quyền Lộc, Không Kiếp miếu hãm ra sao, bởi vì Phúc Đức cung đối cung với Tài Bạch cung vậy.

Sáu cung Thân, Mệnh, Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, danh viết “Bát tọa”, đều có và được chiếu bởi cát tinh, hóa cát, thì sẽ được giàu có quyền quý và thọ cao.

Sáu cung đều hãm, tụ hung tinh, hóa Kị, thì cô quả và thọ mạng tính từng ngày.

Nếu sinh vào giờ Mão Dậu thì tốt nhất là nên ra bên ngoài.

Sau sáu cung kể trên thì xét đến Điền Trạch và Tật Ách. Rồi lại xem ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức, nếu đều có Kiếp Không Sát Kị thì đó là mệnh của giới tăng đạo, nếu không thì là kẻ cô độc, bần cùng.

Nếu Mệnh vô chính diệu, mà hai cung Tài Quan có cát tinh củng chiếu thì vẫn được phú quý toàn mỹ, có thể do vợ lẽ sinh ra.

Nếu tam phương có ác tinh xung chiếu, thì hoặc là mang hai họ sẽ có thể thêm thọ hoặc là lìa nhà xa tổ thì có thể đảm bảo thành danh.

Như Mệnh cung có chính diệu, cát tinh, miếu vượng, hóa cát, tam phương lại có cát tinh hội hợp, thì đó là thượng thượng chi mệnh.

Như Mệnh vô chính diệu, có cát tinh, tam phương có cát tinh, hóa cát thì đó là thượng thứ chi mệnh.

Như Mệnh cung mà các sao chẳng cát chẳng hung, hoặc là cát hung tương bán, mà tam phương cũng có các trung cát tinh thì đó là trung cách.

Và Mệnh cung mà các sao miếu vượng, tam phương có ác sát tinh thủ chiếu thì đó là phá cách.

Và Mệnh cung có sao hãm địa phản bối, thêm Kình Đà Hóa Kị, nhưng được thập thiên can hóa Lộc thì cũng coi là trung đẳng chi mệnh.

Nếu không có cát tinh, ngược lại có hung sát tinh, hóa Kị, không có Lộc, lại lạc hãm thì đó là hạ cách chi mệnh.

Tam phương có cát tinh, cũng có thể là trung đẳng, trước nhỏ sau to lớn, không được bền, cuối cùng thì luận là có thành có bại hoặc yểu chiết.

Nếu an Mệnh ở triền thứ (tức là cung độ) mà sao hãm địa, lại thêm hung sát tinh, hóa Kị. Tam phương hội Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì là bần tiện là hạ cách chi mệnh, mang hai họ thì có thể thêm thọ, nhưng là mệnh của hạng nô bộc, dẫu chẳng yểu thì cũng là mệnh của hạng lục súc.

2. Luận nhân Mệnh nhập cách

Như Mệnh nhập cách, miếu vượng lại tụ hóa cát Khoa Quyền Lộc, là thượng thượng chi mệnh.

Không nhập miếu nhưng có cát hóa Khoa Quyền Lộc, là thượng thứ chi mệnh.

Không nhập miếu cũng không có cát tinh cát hóa thì là bình thường chi mệnh.

Nhập miếu mà không có cát tinh cát hóa thì cũng thuộc cấp bình thường.

Nếu hãm địa lại thêm sát tinh, hóa Kị, là hạ cách chi mệnh, không dùng nhập cách mà luận vậy.

Lại như nhập cách không có hóa cát mà lại hóa hung, thì chỉ lấy bản mệnh có cát hung nhiều hay ít mà đoán.

3. Luận cách tính số cao thấp

Tử Phủ với số tương hợp như thế nào, Tử Vi là chủ Nam Bắc đẩu trung thiên Đế tinh, Thiên Phủ là Nam đẩu chủ.

Lại khán Âm Dương tương bán ra sao, nhận thấy Âm Dương không tương bán lại có số không tương sinh thì là hạ cách. Âm Dương thuần bác là trung cách.

Còn tam phương tứ chính toàn là cát tinh thì là thượng cách. Cát hung tương bán thủ chiếu thì là trung cách. (Toàn) Hung tinh ác sát thì là hạ cách, luận là hung đồ.

Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc thượng cách là đệ nhất, tước vị quý đến cực phẩm.

Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc trung cách là đệ nhị, tước vị tới tam công.

Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc hạ cách là đệ tam, tước vị đến lục khanh.

Đó đều là thượng cách, là người được thượng thọ. 

Sao đắc trung cách mà số đắc thượng cách là đệ tứ, tước vị đến giám ti.

Sao đắc trung cách mà số đắc trung cách là đệ ngũ, tước vị đến huyện lệnh.

Sao đắc trung cách mà số đắc hạ cách là đệ lục, tiền đồ theo đường quái lạ mà quý hiển.

Đó đều là trung đẳng, là người được hưởng phúc.

Sao đắc hạ cách mà số đắc thượng cách là đệ thất, y lộc được đầy đủ, giàu như họ Đào họ Chu, con cháu phồn thịnh, hưởng thọ trường, bởi vì sao tuy hung mà mệnh nhập cách hợp cục cho nên vậy, không phải là hạng hư danh hư lợi.

Sao đắc hạ cách mà số đắc trung cách là đệ bát, áo cơm không thiếu thốn.

sao đắc hạ cách mà số đắc hạ cách là đệ cửu, cay đắng bôn ba, bần cùng chết yểu.

Ba đẳng cấp thượng trung hạ, y theo lý lẽ mà đoán, tất sẽ trên thì có thể biết được nguồn gốc của tổ tông và dưới thì có thể biết được thịnh suy của đời con cháu. 

4. Luận mệnh nam nữ giống nhau, khác nhau

Nam nữ mệnh không như nhau, các sao đều khác biệt.

Nam mệnh thì trước xem Thân Mệnh, sau xem Tài Bạch Quan Lộc Thiên Di, nếu đều miếu vượng thì là cát mà lạc hãm tụ hung thì là hung. Thứ ba xem Phúc Đức, có Quyền Lộc Kiếp Không miếu hãm cát kị như thế nào. Lại xem ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức có Kiếp Không Sát Kị ra sao, nếu có thì là số mệnh của tăng đạo, bằng không thì là số của kẻ bần cùng cô độc. Phải xem xét cho cẩn thận kỹ lưỡng, mới có thể đoán họa phúc vinh nhục của người ta được.

Nữ mệnh thì trước xem Thân Mệnh cát hung ra sao, như Tham Lang Thất Sát Kình Dương tất sẽ là không đẹp. Thứ khán Phúc Đức cung cát hung thế nào, nếu Thất Sát đơn thủ Phúc Đức thì tất sẽ là tỳ thiếp kỹ xướng. Thứ ba là xem đến Phu cung, thứ tư xem Tử Tức Tài Bạch Điền Trạch. Nếu Đào Hoa Hình Sát Bại Tuyệt Không Vong là hung, nếu các cát tinh miếu vượng thì là tốt đẹp, dẫu cho có khó khăn gian khổ nghèo khốn thì cũng không là hạ tiện yểu chiết được. Nữ nhân mà cung Phu quý thì mới quý, chứ nữ mà cung Mệnh có quý cách cũng vô dụng, bởi vì các cung Phu, Phúc Đức, Tử Tức mới là chính cường cung. Các cung Điền Trạch Tài Bạch là thứ cường cung. Các cung Quan Lộc Thiên Di có Thất Sát là hãm.

5. Luận mệnh tiểu nhi

Tiểu nhi có Bác Sĩ, Lực Sĩ thì phần trên ngắn mà phần dưới dài. Có Thanh Long, Tướng Quân thì má và hàm nhỏ mà đầu thì tròn. Có Đại Hao thì mũi hếch môi co. Có Tử Phù, Bệnh Phù thì tiếng cao tính mạnh mẽ. Có Quan Phủ, Tấu thư gặp ác diệu thì lúc chào đời không có khóc (vô thanh). Có Bạch Hổ, Thái Tuế gặp Thất Sát thì lúc thơ ấu ốm yếu bị tổn thưởng.

Nên phân sinh khắc chế hóa của các cung phận, thêm khán giờ sinh, lộc ở suy bại địa, sau mới xem Quan Sát mới biết cùng thông của thọ yểu được.

Tiểu nhi sơ sinh, trong Mệnh có các sao miếu vượng, đại tiểu nhị hạn đi đến Mùi, đoán là nó ít tai nạn, dễ nuôi, không khắc phụ mẫu. Nếu Mệnh tọa cùng ác sát và cung hãm nhược, đại tiểu nhị hạn đến Mùi, đoán là nó lắm tai nhiều nạn, khó nuôi, hình khắc cha mẹ.

* Định giờ sinh của tiểu nhi

Tý Ngọ Mão Dậu đơn đính môn,

Hoặc thiên tả biên nhị tam phân,

Dần Thân Tị Hợi diệc đơn đính,

Thiên cư hữu khứ thủy vi chân,

Thìn Tuất Sửu Mùi thị song đính,

Bào thai thụ định chính thì thần.

(Tý Ngọ Mão Dậu một xoáy đầu

Có thể lệch trái hai ba phần

Dần Thân Tị Hợi cũng một xoáy

Lệch về bên phải chẳng thể lầm

Thìn Tuất Sửu Mùi hai xoáy rõ

Nhớ để mà so định thời thần).

Lại viết:

Tý Ngọ Mão Dậu diện hướng thiên,

Dần Thân Tị Hợi trắc thân miên,

Thìn Tuất Sửu Mùi kiểm phục địa,

Lâm bồn đương thí dụng tâm kiên.

(Tý Ngọ Mão Dậu mặt hướng lên

Dần Thân Tị Hợi nghiêng một bên

Thìn Tuất Sửu Mùi trông xuống dưới

Tư thế sinh theo các giờ trên).

7. Luận giờ sinh an Mệnh cát hung

Phàm nam nữ sinh tại Dần Ngọ Tuất Thân Tý Thìn là sáu giờ dương, an Mệnh tại các cung dương ấy thì được cát lợi. Nếu sinh vào Hợi Mão Mùi Tị Dậu Sửu là sáu giờ âm, an Mệnh tại sáu cung âm ấy thì được cát lợi. Ngược lại thì kém được toại ý.

8. Luận suy xét giờ sinh chính xác.

Như người sinh vào hai giờ Hợi Tý là rất khó xác định, muốn chuẩn xác phải xem kỹ càng xét tường tận. Như giờ Tý có 10 khắc, thì 5 khắc đầu thuộc giờ Hợi của đêm hôm qua, 5 khắc sau thuộc giờ Tý của ngày hôm nay (QNB chú: tức sách muốn nói chia giờ Tý ra làm 2 phần gồm Sơ Tý ứng với lúc 23h00′-23h59′ của hiện đại thì lập số theo giờ Hợi của ngày hôm qua, và Chính Tý là ứng với lúc 0h00′-1h59′ thì lập số theo giờ Tý của ngày hôm nay). Nếu như vào ngày âm u mưa gió dầm dề, cần phải lấy La Kinh dùng để xác định thời gian chính xác. Nếu giờ mà sai ngoa thì mệnh không chuẩn vậy.

9. Luận tiểu nhi khắc người thân

Như người tuổi Dần Ngọ Tị Dậu mà sinh vào các giờ Thìn Tuất Sửu Mùi thì tối độc, còn người tuổi Tý Thân Hợi Mão thì đỡ hơn.

Nếu người tuổi Dần Hợi Tị mà sinh vào các giờ Ngọ Thân Dậu Hợi thì chủ khắc cha trước, quá 16 tuổi thì không còn đáng ngại nữa.

Nếu người tuổi Thìn Tị Sửu Mùi mà sinh vào các giờ Tý Ngọ Mão Dậu Tị Hợi Thân thì chủ khắc mẹ trước. 

10. Luận mệnh trước sau giàu nghèo

Người sinh ra ở trong nhà giàu có, cả đời vui sướng hưởng phúc, tài quan hiển đạt, vợ sang con quý, nô bộc thành hàng, thanh danh được hiển hiện. Giữa lúc đó bỗng bị hại, người ly biệt, tiền tài tiêu tán, cháy nhà, quan tụng thị phi, thân mang tang chế, những mệnh kiểu ấy là mệnh hỏng vậy. Đều là hạn bộ gặp phải đại tiểu hạn nhị hạn và thái tuế tương xung chiếu tọa thủ có nhiều sát hung tinh, cho nên bị phá bại, chẳng nghèo túng thì tổn thọ vậy. Ấy được gọi là “tiên thành hậu bại, tiên đại hậu tiểu” vậy.

Lại có nhân mệnh xuất thân hèn kém, thường thay đổi nhiều nghề di chuyển nơi ở để mà kiếm sống, làm kỹ công, cửu lưu, y thuật, lại vừa làm ruộng vườn… lúc đầu trải qua gian khổ mà qua ngày. Tới trung niên và cuối đời thì đường đời bằng phẳng được thăng tiến, phát tài mà khiến cho cả làng cả nước phải nể sợ. Nguyên nhân do tại cục thuộc trung và hậu vận có được hạn bộ tương phù, các sao gặp cát diệu lại đồng thời miếu vượng, theo đó mà đột nhiên phát đạt tăng tiến tài lộc. Ấy được gọi là “Tiền bần hậu phúc, tiền tiểu hậu đại” vậy.

11. Luận mười năm đại hạn họa phúc như thế nào

Như cung phận, tinh triền mà có toàn cát tinh miếu vượng đắc địa, không có Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp, thì chủ 10 năm được an tĩnh, người và tài sản được toàn mỹ. Nếu trong hạn có Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không hóa Kị đi cùng thì thành bại thất thường.

Nếu như cung phận, tinh triền mà hãm địa, gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Kị, lại có thêm lưu niên ác sát tụ tập hội hợp, và tiểu hạn gặp hung sát thì tất có quan tai, tử vong lập tức đến.

Đại hạn tương xuất mà có các cát tinh thì không có tai vạ, có ít cát tinh thì lắm tai vạ mà tổn người phá tài bất lợi.

Phàm hành hạn tới Dần Thân Tị Hợi Tý Ngọ cung mà gặp Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thái Dương, Thái Âm, Xương Khúc, Lộc Tồn Lộc chủ, cát tinh… thì chủ có thêm người và tiền tài tăng tiến hưng vượng, gia cảnh vui mừng. Hành hạn tới Thìn Tuất Sửu Mùi Mão Dậu mà gặp ác sát, Liêm Trinh, Thiên Sứ, Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp, Kị, thì chủ nhân đắm chìm tửu sắc, phá tài nghèo khổ, mệt nhọc, thừa sống thiếu chết. Hành hạn mà gặp Tả Hữu, Xương Khúc, thì kẻ quan thuyên chuyển thêm chức, học trò dân thường được phát tài, nữ nhân có hỉ sự, tăng đạo cũng được lợi, kẻ buôn bán thì trúng mánh.

Phàm đại tiểu nhị hạn và Thái Tuế, rất e ngại đi tới chỗ giáp với Thiên Thương Thiên Sứ, sợ gặp phải chỗ của Thiên Không Địa Kiếp, sợ đi vào đất của Kình Dương Đà La hay có Kình Đà xung chiếu… e rằng khó mà thoát được hung hạn. Rủi như gặp phải hung hạn lại sợ gặp Thương Sứ Kiếp Không Kình Đà giáp với tuế hạn. Như Thiên Thương tại Tý và Thiên Sứ tại Dần, tuế hạn ở Sửu cung, đó chính là giáp vậy.

(Tại sao) Kình Đà thủ ngay tại Mệnh còn vô dụng huống hồ là giáp hạn, vẫn vượt qua được hạn đó. Ấy là cần phải xem các Thọ tinh như Tử Vi, Thiên Đồng, Thiên Lương, Tham Lang (mieus vượng, không có sát tinh cùng) tọa ở Mệnh thì có thể giải được vậy.

Nên xem thêm Nguyệt gặp ác sát, Nhật gặp ác sát (QNB chú: có lẽ muốn nói đến Nguyệt hạn và Nhật hạn gặp phải ác sát tinh như thế nào) thì hội họp thêm Đại Tiểu hạn, Tuế hạn, Nguyệt hạn, Nhật hạn, Thời hạn, năm yếu tố để tham khảo cho tường tận cát hung mà suy đoán.

Thái Tuế đi tới chỗ Tấu Thư, Tướng Quân, Trực Phù (QNB chú: độc giả lưu ý nhớ lại rằng theo sách này có 2 bộ Tấu-Tướng-Phù, một là an theo Thiên Can thuộc vòng Bác Sĩ, còn một là an theo Địa Chi mà họ gọi là “phi thiên tam sát”), Thiên Sứ, Thiên Thương, Kình Đà Linh Hỏa, Kiếp Không, Hóa Kị, chỉ cần gặp 1, 2 vị thôi cũng đủ khiến cho người ly tài tán, dấu hiệu của bệnh tật khóc lóc buồn đau. Nếu tuế hạn phạm trùng nhật hạn nguyệt hạn có 1, 2 vị lại gặp Hóa Kị hội hợp thì kẻ quan lại bị khiển trách truất giáng, người thường gặp sự ngang trái hung bạo bất ngờ, đàn bà tổn thất thai nhi, kẻ đang bệnh sẽ chết. Nếu sát tinh ở tại chỗ không đắc địa thì càng thêm cuồng bạo như gió bão. Nếu tuế hạn lâm vào chỗ không có cát tinh, ở trong cung Mệnh không có cứu giải thì chắc chắn năm ấy khó mà qua được, tất sẽ tử vong. 

12. Luận nhị hạn thái tuế cát hung

Nên xem cho tường tận đại hạn độc thủ cát hung như thế nào, tiểu hạn độc thủ cát hung ra làm sao, thái tuế độc thủ cát cung thế nào. Nếu như tuế hạn đều hung thì chắc chắn hung.

Lại khán đại hạn tương phùng tiểu hạn gặp phải cát hung như thế nào, đại hạn phùng thái tuế cát hung ra làm sao, tiểu hạn gặp thái tuế cát hung như thế nào, rồi mới định ra họa phúc được.

Rồi lại khán thái tuế xung với đại hạn tiểu hạn, thái tuế xung Kình Đà Thất Sát, như thế mới đoán ra cát hung.

13. Luận hành hạn phân Nam Bắc đẩu

Dương nam Âm nữ, thì Nam đẩu là phúc.

Âm nam Dương nữ, thì Bắc đẩu là phúc.

Các sao Bắc đẩu cát hung thế nào, vào đại hạn thì đoán rằng ứng kỳ ở 5 năm cuối, vào tiểu hạn đoán ứng kỳ là nửa cuối năm.

14. Luận lưu niên thái tuế cát hung 

Phàm Thái Tuế thì khán tam phương cùng đối chiếu cung xem tinh thần cát hung như thế nào mà định họa phúc. Thái Tuế đi đến tại Mệnh cung thì họa phúc càng thêm khẩn trương. Như an Mệnh tại cung Tý mà Thái Tuế đến Tý lại là người tuổi Quý thì gặp cát sẽ cát mà gặp hung sẽ hung.

15. Luận âm chất duyên thọ

Âm đức duyên thọ ngầm định sinh mọi phúc phần, dẫu cho gặp “đảo hạn” (tạm hiểu là hạn xấu, hạn sụp đổ, thất bại… xin xem thêm câu “Lộc đảo, Mã đảo…”) vẫn không gặp tổn thương hay bị hại. Giả như, có người đại tiểu hạn và thái tuế đến chỗ hung hãm địa, nhưng có duyên thọ vượt quá số tuổi ở hạn ấy thì không thể chết được, đó chính là “nhân tằng hành âm đằng” (tằng tổ – người cụ đã khuất – làm âm đức bốc lên, tạo phúc cho đương số), ngày thường làm việc cứu tế cho người khác, tu thân tích đức, để làm thiện giáng phúc, nên tuy gặp hung nhưng không bại được vậy.

Giống như Tống Giao bện cái cầu cói để cứu độ đàn kiến vậy.

(QNB chú: trong sách Âm Chất – một quyển sách khuyến thiện của Đạo giáo, nguyên có tên là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, có chép rằng “Tống Giao có lần thấy đàn kiến bị nước dâng lên rất nguy cấp bèn bện dây cói lại làm cầu để cứu đàn kiến thoát khỏi cảnh bị nước cuốn trôi. Đến kỳ lên kinh ứng thí, giữa đường 2 anh em Tống Giao gặp thầy tướng số, ông này nói Số của Tống Giao không thể đỗ cao hơn người em mà Tướng của chàng lại biểu thị đỗ tới Trạng Nguyên thì quả là sự kỳ diệu lạ thường, có lẽ chàng đã cứu vớt hàng ngàn sinh linh mới được như vậy. Quả nhiên lúc chấm thi thì Tống Giao đỗ thứ 10 còn em là Tống Kỳ lại đỗ Trạng Nguyên. Trình lên Vua xem thì nói Tống Kỳ quá trẻ có tài năng, đỗ cao hơn, xếp trên cả anh thì e rằng sau này sinh kiêu ngạo mà không phải đạo, nay chấm cho Tống Giao đỗ đầu, chấm Tống Kỳ đứng thứ 10).

Lại như Gia Cát Lượng hỏa thiêu đạo quân giáp mây, ấy là hại người độc ác mà giảm thọ 10 năm vậy (QNB chú: Xin xem thêm Tam Quốc Chí, hồi 90, Khổng Minh đánh Mạnh Hoạch và Ngột Đột Cốt, thiêu chết 3 vạn mạng ở hang Xà Bàn). 

16. Luận Kình Đà trùng điệp

Như người sinh năm Canh, cung Mệnh an tại Mão, cung Thiên Di tại Dậu, là Mệnh gặp cả Kình Đà xung, chiếu. Lại như hạn lưu niên cũng là năm Canh, (lưu) Lộc Tồn ở cung Thân (khỉ), lưu Kình tại Dậu, lưu Đà tại Mùi. Như vậy, Mệnh tại Mão cung vốn bị Kình Dương xung hợp, lưu niên lại thêm lưu Kình, lưu Đà, ấy gọi là “Dương Đà điệt tinh” (Kình Đà trùng điệp).

17. Luận Thất Sát trùng phùng

Như trong tam hợp Mệnh vốn có Thất Sát thủ chiếu, mà lưu niên lại gặp lưu Kình lưu Đà xung chiếu thì hung lắm, Thất Sát trùng phùng hai vị ấy là họa tối độc, nếu nhập miếu thì tai họa giảm nhẹ, còn nếu như hãm địa gặp Kị và lại là ở Mão Dậu gặp Kình Dương, thì người tuổi Ngọ vô cùng bất lợi vậy.

Song, Thất Sát gặp nhiều cát diệu cũng chuyển hung hóa cát, không thể nhất định cứ luận là hung được. Kình Đà Thất Sát gặp Tử Vi Phủ Tướng Lộc Tồn ở tam phương tứ chính củng chiếu thì có thể giải được.

Thơ viết:

Dương Đà điệt tinh mệnh nan đào,

Thất Sát trùng phùng họa tất tao,

Thái tuế nhị hạn lâm thử địa,

Thập sinh cửu tử bất kiên lao.

(Kình Đà trùng điệp khó thoát thay

Thất Sát trùng phùng họa nạn bày

Thái tuế nhị hạn vào chỗ ấy

Thập tử nhất sinh, nguy khốn ngay). 

18. Luận đại tiểu hạn tinh thần qua 12 cung gặp 12 Chi sở kị

Nhân sinh Tý mệnh kị Dần Thân

Sửu Ngọ sinh nhân Sửu Ngọ sân

Dần Mão chi nhân phòng Tị Hợi

Long Xà thiết kị bản thân lâm

Thân nhân Linh Hỏa tai ương trọng

Mùi ngộ Trư Kê mộ hoạn ân

Tuất Hợi Dương Đà tu tị kị

Dậu nhân Đà Nhận diệc phi thân

(Người sinh năm Tý kị Dần Thân

Sửu Ngọ sợ qua Sửu Ngọ phần

Dần Mão đề phòng nơi Tị Hợi

Cả Thìn lẫn Tị hãi bản thân

Tuổi Thân chỉ sợ phùng Linh Hỏa

Mùi gặp tai ương Dậu Hợi lâm

Tuất Hợi, Kình Đà nên tránh né

Dậu kia Đà Nhận chẳng nên gần).

Giả như người sinh năm Tý phải kiêng nhất tuế hạn Dần Thân, tai họa rất nặng, và kiêng cả tuế hạn Tý Ngọ trùng xung.

Giả như người sinh năm Sửu năm Ngọ thì phải kiêng kị tuế hạn Sửu Ngọ và kị Thất Sát tinh, tai họa rất nặng.

Giả như người sinh năm Dần Mão thì kiêng kị tuế hạn Tị Hợi, và Mão Dậu Dần Thân tương xung.

Giả như người sinh năm Tị thì kị gặp năm Tị và kị hạn đi đến cung Tị. Người sinh năm Thìn thì kị gặp năm Thìn lại kị hạn đi đến cung Thìn là Thiên La, cũng lại kị cả hạn đến cung Tuất là Địa Võng. Hạn gặp nhủ thế thì tai họa, tật ách hung hiểm, quan tụng thị phi, phá tán tài sản, ưu phiền tang chế liên miên.

Giả như người tuổi Thân thì kiêng kị gặp 2 sao Hỏa Linh, tất sẽ chủ tai họa rất nặng và cũng kị năm Dần tương xung.

Giả như người tuổi Mùi thì kiêng kị gặp tuế hạn Dậu Hợi, lại kị gặp Kình Dương tại tứ Mộ cung.

Giả như người tuổi Tuất Hợi thì kiêng kị gặp Kình Đà vì dễ có tai họa lớn. Người tuổi Tuất lại hành hạn đến tuế hạn cũng như Tuất cung là Địa Võng, đến tuế hạn cũng như Thìn cung là Thiên La, đều là chỗ kị cả, ấy là Thìn Tuất tương xung bất mỹ.

Giả như người sinh năm Dậu cũng kị gặp tuế hạn có Kình Đà và kị hạn đi đến cung Mão, lại kị cả năm Mão có Tuế Quân tương xung.

Ngoài ra:

Trư Khuyển sinh nhân mạc ngộ Xà

Thìn Tuất thiết kị đáo Võng La

Dự tiên chỉnh đốn y quan mộc

Vị miễn sinh nhân xướng vãn ca

(Tuất Hợi chớ có gặp Xà

Tuất Thìn kiêng kị Võng La thiên bàn

Bằng không hãy sắm áo quan

Viết bài tang điếu người than khóc cùng).

19. Luận lập Mệnh hành hạn cung ca

Kim nhân ngộ Khảm mệnh tu thương,

Mộc mệnh lạc Ly hữu họa ương,

Thủy ngộ Cấn cung ứng kiển trệ,

Hỏa lai Đoài thượng họa nạn tàng,

Thổ đáo Đông Nam phùng Chấn Tốn,

Tu phòng nùng huyết cập kinh hoàng,

Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu,

Vị miễn quan tai nháo nhất tràng.

(Kẻ Kim gặp Khảm họa tai vương

Người Mộc lạc Ly có tổn thương

Thủy gặp Cấn cung thì bế tắc

Hỏa vào Đoài xứ chẳng bình thường

Đông Nam Chấn Tốn nguy cho Thổ

Phòng nạn kinh hoàng đổ máu xương

Cát diệu chẳng phùng mà cứu giải

Thị phi quan tụng loạn công đường). 

20. Luận thái tuế tiểu hạn tinh thần miếu hãm gặp cát hung trong 12 cung

Dựa vào cái này để phán đoán các năm hành hạn của người ta tai nạn ra sao ứng như thần.

*

Năm Tý, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tý cung, nhập miếu hóa cát:

Có Thất Sát Phá Quân tại Tý cung thủ tuế hạn thì người tuổi Quý Canh Kỷ được phát phúc. Cự Môn Thiên Cơ (ở đó) thì người tuổi Ất Quý được phát phúc. Có Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, thì người tuổi Đinh Kỷ Canh được vượng tiền tài và xứng ý toại lòng. Còn có Thiên Đồng thì người tuổi Bính Đinh được tài quan song mỹ.

Năm Tý, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tý cung, không nhập miếu hóa hung:

Có Tử Vi tại Tý cung thủ mệnh, đến tuế hạn thì người tuổi Bính Mậu không được tốt lành, có phá tài, tai ương.

Năm Tý, Thái Tuế gặp các cát hung tinh:

Có Lộc Tồn, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thái Âm, Xương Khúc, Phụ Bật, Phá Quân, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát, thì có thể đoán năm ấy người và tài lộc đều được lưỡng toàn song mỹ, vạn sự xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Tham Lang, Tử Vi, Thiên Lương, Hóa Kị, Thái Dương, Kình Dương, thì liền đoán người hao tài tán, tang chế hiếu phục, bản thân xui xẻo chẳng được an lành, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Sửu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Sửu cung nhập miếu hóa cát:

Có Thiên Cơ tại Sửu thủ mệnh thì người tuổi Bính Tân được phát vượng. Thiên Tướng (tại Sửu) thì người tuổi Mậu phát vượng. Thái Âm, Vũ Khúc (tại Sửu năm Sửu) thì người Bính Mậu được phát vượng. Thiên Phủ, Liêm Trinh (ở đó) thì người tuổi Mậu phát vượng. Thiên Lương thì người tuổi Mậu Tân được phát vượng.

Năm Sửu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Sửu cung không nhập miếu hóa hung:

Có Thái Âm tại Sửu cung thủ Mệnh thì người tuổi Mậu “hối lận” (tức là: xui xẻo không gặp lành. Sau đây chỉ dùng từ “hối lận” cho đúng thuật ngữ huyền học). Thái Dương (tại Sửu) thì người tuổi Giáp Ất hối lận. Thiên Cơ thì người tuổi Bính Tân Quý hối lận. Thiên Đồng, Liêm Trinh thì người tuổi Đinh Canh chiêu chuốc quan tụng thị phi.

Năm Sửu, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thái Âm, Thiên Phủ, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Phá Quân, Xương Khúc, Thiên Ki, Phụ Bật, thì có thể đoán là năm ấy mọi sự đều xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Thiên Đồng, Cự Môn, Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kị, Thái Dương, Kình Dương, bèn đoán là năm ấy người tán tài hao, quan tai, khẩu thiệt, có tang chế, bản thân gặp phải hối lận, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Dần, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Dần cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Lương, Thất Sát, thì người tuổi Giáp Canh Đinh Kỷ được tài quan song mỹ.

Năm Dần, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Dần cung không nhập miếu hóa hung:

Có Liêm Trinh, Phá Quân, Tham Lang tại Dần thì người tuổi Bính Mậu chiêu chuốc quan tụng thị phi. Người tuổi Giáp tuổi Tý đều kị tuế hạn đến Dần Thân.

Năm Dần, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Âm, Vũ Khúc, Thất Sát, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương, bèn đoán là năm ấy người và tiền tài đều tăng tiến, lợi ích, vào việc gì cũng xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Tham Lang, Đà La, Hóa Kị, bèn đoán năm ấy người ly tài tán, quan tụng, thị phi, bản thân thấy tai vạ, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Mão, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến Mão cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Vũ khúc tại Mệnh thì người tuổi Ất Tân được phát vượng.

Năm Mão, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mão cung khồng nhập miếu hóa hung:

Có Liêm Trinh thì người tuổi Giáp Bình vụt chốc phá tài. Thái Âm thì người tuổi Giáp Ất bị người ly tài tán, tai bệnh, người tuổi Canh cũng chẳng hợp nên chủ tai họa bệnh tật.

Năm Mão, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Tham Lang, Cự Môn, Thất Sát, thì đoán là năm ấy người và tiền tài đều được hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng, mọi việc đều được xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thái Âm, Thiên Tướng, Kình Dương, Hóa Kị, thì đoán năm ấy phá tài, bị quan tai khẩu thiệt, bản thân thấy hối lận, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Thìn, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Thìn cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Tham Lang, Thất Sát tại thìn cung thủ mệnh hạn thì người tuổi Quý Giáp được tài quan lộc đều vượng. Thiên cơ, Thái Dương thì người tuổi Đinh, Canh, Quý được tài quan lộc vượng. Thiên Đồng thì người tuổi Mậu Canh Quý được thuận lợi toại ý. Cự Môn thì người tuổi Bính Tân được toại ý.

Năm Thìn, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Thìn không nhập miếu hóa hung:

Có Tham Lang, Vũ Khúc tại Thìn cung thì người tuổi Nhâm Quý có tai nạn, hối lận. Thiên Đồng, Cự Môn thì người tuổi Đinh Canh có tai vạ, hối lận. Liêm Trinh thì người tuổi Nhâm Quý có tai hối rất nặng. Thái Âm, Thái Dương, Thiên Cơ thì người tuổi Giáp Ất Mậu Kỷ có tai vạ, hối lận.

Năm Thìn, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Thái Dương, Thiên Cơ, Thiên Lương, Thất Sát, Tham Lang, Văn Xương, Tả Phụ, Hữu Hật, bèn đoán là năm ấy có nhiều tài lộc tăng tiến, gia đạo thêm hưng thịnh, thêm người tăng khẩu, hôn nhân hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Tử Vi, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kị, bèn đoán năm ấy phá tài, có tang chế, bị quan tai khẩu thiệt.

*

Năm Tị, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tị cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Cự Môn Thiên Tướng, Thiên Lương, Phá Quân, thì người tuổi Bính Mậu Tân được phát phúc. Thái Âm, Thiên Cơ, thì người tuổi Đinh, Nhâm, Tân, Bính bị phá tài. Tham Lang thì người tuổi Giáp Mậu được không đáng kể.

Năm Tị, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tị không nhập miếu hóa hung:

Có Cự Môn, Tham Lang thì người tuổi Quý Bính sẽ gặp khẩu thiệt, tai vạ, hối lận. Thái Âm, Phá Quân cũng chủ tai vạ, hối lận, đa đoan.

Năm Tị, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thiên Lương, Lộc Tồn, bèn đoán năm ấy người và tiền tài đều được xứng ý, hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kị, thì bèn đoán năm đấy người mất tài tan, quan tai khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, luận là mất đi một nửa (những gì đang có???).

*

Năm Ngọ, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Ngọ nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thiên Lương, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp Quý được tiền tài tăng tiến, xứng ý toại tâm.

Năm Ngọ, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Ngọ không nhập miếu hóa hung:

Có Tham Lang tại Bính Ngọ thì người tuổi Nhâm Quý bị phá tán tiền tài, quan tai khẩu thiệt.

Năm Ngọ, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thiên Tướng, Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, Lộc Tồn, liền đoán là năm ấy người và tiền tài đều được hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặpThái Âm, Thiên Đồng, Tham Lang, Kình, Đà, Hóa Kị, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài phá bại, quan tai khẩu thiệt, có tang chế, bản thân có tai ách thì có thể tránh được.

*

Năm Mùi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mùi cung nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương thì người tuổi Nhâm Ất được phát phúc, người tuổi Canh Nhâm được phát phúc sinh tiền tài.

Năm Mùi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mùi cung không nhập miếu hóa hung:

Có Thái Dương thì người tuổi Giáp Ất lắm tai vạ, hối lận. Thiên Đồng thì người tuổi Đinh, Canh lắm tai nạn. Vũ Khcus thì người tuổi Nhâm Quý gặp tai vạ, chiêu chuốc quan tụng thị phi, hoạnh họa.

Năm Mùi, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thiên Phủ, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Phá Quân, Thiên Tướng, liền đoán năm ấy người tăng tài lợi, vào việc đều được như ý, hôn nhân hỉ sự được vui mừng.

Nếu gặp Thái Âm, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Tham Lang, Cự Môn, Kình Đà, Hóa Kị thì liền đoán năm ấy người hao tài tán, quan tai tang chế, tỳ thiếp kẻ nhỏ trong nhà không được bình an, bản thân khó miễn được tai ách.

*

Năm Thân, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Thân nhập miếu hóa cát:

Có Liêm Trinh, Phá Quân, Tử Vi, thì người tuổi Giáp Canh Quý được phát phúc. Cự Môn thì người tuổi Giáp canh Quý được phát phúc. Thiên cơ thì người tuổi Đinh Giáp Quý được phát phúc, người tuổi Canh cũng phát phúc và phát tài.

Năm Thân, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Thân không nhập miếu hóa hung:

Có Thiên Cơ thì người tuổi Ất Mậu gặp tai vạ, hối lận. Cự Môn thì người tuổi Đinh không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Bính Nhâm có tai vạ. Thiên Đồng thì người tuổi Giáp Canh có tai họa. Tham lang thì người tuổi Quý Bính có tai họa.

Năm Thân, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Tử Vi, Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát, Văn Xương, Vũ Khúc, Lộc Tồn, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài đều có cát lợi, hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Thiên cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng, Thái Âm, Phá Quân, Hóa Kị, thì liền đoán năm đó người mất tài tan, quan tụng thị phi, tang chế, bản thân có tai bệnh.

*

Năm Dậu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tới cung Dậu nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên cơ, Thái Âm tại Dậu cung thủ mệnh thì người tuổi Bính Mậu Ất Tân được tiến tài tăng lộc, cát lợi.

Năm Dậu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tới cung Dậu không nhập miếu hóa hung:

Có Thái Dương Thiên Đồng thì người tuổi Giáp Ất không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Canh Nhâm không hợp. Thiên Tướng thì người tuổi Giáp Canh không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Giáp Canh Bính Tân không hợp. Thiên Phủ thì người tuổi Giáp Canh Nhâm không hợp.

Năm Dậu, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Lộc Tồn, Thái Âm, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương Khúc, Tả Hữu, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài được hưng vượng, vào việc được xứng ý toại lòng.

Nếu như gặp Thiên Cơ, Cự Môn, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Kình Dương, Đà La, Hóa Kị thì liền đoán năm đó người ly tài tán, khẩu thiệt quan tụng thị phi.

*

Năm Tuất, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tuất nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi thì người tuổi Nhâm Giáp Đinh Kỷ được tiến tài tăng lộc. Thái Âm thì người tuổi Đinh Kỷ được vui mừng tốt đẹp. Vũ Khúc thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được vui mừng tốt đẹp. Thiên Cơ thì người tuổi Giáp Ất Đinh Kỷ phát phúc. Cự Môn thì người tuổi Kỷ Tân Quý được phát phúc. Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp được phát tài.

Năm Tuất, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tuất không nhập miếu hóa hung:

Có Tham Lang thì người tuổi Quý không hợp. Thiên Đồng thì người tuổi Canh không hợp. Thiên Cơ thì người tuổi Mậu không hợp. Cự Môn thì người tuổi Đinh không hợp. Thái Dương thì người tuổi Giáp không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Bính không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Nhâm không hợp.

Năm Tuất, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Có Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Lương, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thất Sát, Tham Lang, Tả, Hữu, Thiên Đồng, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài đều được lợi ích, vào việc được xứng ý toại lòng, gia đạo hưng long.

Nếu như gặp Cự Môn, Thái Dương, Phá Quân, Tử Vi, Thiên Tướng, Hóa Kị, thì liền đoán năm ấy người suy tiền tài mất, có tang gia, quan tai, bản thân cũng có bệnh tật.

*

Năm Hợi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Hợi nhập miếu hóa cát:

Có Tử Vi, Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, thì người tuổi Nhâm Quý được tốt đẹp vui mừng. Thiên Cơ thì người tuổi Nhâm được tốt lành đẹp đẽ. Thiên Tướng thì người tuổi Đinh Kỷ và Mậu Bính được phát phúc. Thái Âm thì người tuổi Mậu Kỷ được tài quan song mỹ.

Năm Hợi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Hợi không nhập miếu hóa hung:

Có Liêm Trinh thì người tuổi Bính Nhâm Quý không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Nhâm Bính không hợp. Thái Dương thì người tuổi Giáp không hợp.

Năm Hợi, Thái Tuế gặp cát hung tinh:

Thiên Đồng, Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương Khúc, Lộc Tồn, liền đoán năm ấy người và tiền tài đều được tăng tiến, hỉ khí trùng trùng, mưu sự được xứng ý toại lòng.

Nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thất Sát, liền đoán năm ấy người hao tài tán, tỳ thiếp và kẻ nhỏ trong nhà tử vong, bản thân tai nạn, hối lận. 

21. Luận các sao ở các cung các ti sở mà phân biệt phú quý thọ yểu bần tiện

*

Tử Vi

Miếu: Sửu Mùi Ngọ

Vượng: Dần Thân Mão Dậu Tị Hợi

Bình: Tý

Không hãm

– Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kị Giáp Đinh Kỷ mệnh chí công khanh.

(Tử Vi ở Ngọ cung, không gặp phải “Hình”, “Kị” thì người các tuổi Giáp Đinh Kỷ có số làm đến công hầu khanh tướng)

Thêm “Hình”, “Kị” thì bình thường. Hình ở đây là Kình Dương vậy.

(QNB chú: dấu “” là do QNB thêm vào, và theo bình chú của sách này “Hình” là Kình Dương thì QNB cho rằng ta có quyền nghĩ ngay đến “Kị” chính là muốn nói đến Đà La với căn cứ là câu “Kình hóa khí là Hình, Đà hóa khí là Kị”).

– Tử Vi cư Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc chiếu tối vi kỳ.

(Tử Vi ở Tý Ngọ có Khoa Quyền Lộc chiếu thì rất là đặc sắc)

Khoa Quyền Lộc tam phương chiếu ấy gọi là “ngưỡng diện triều đẩu” cách.

– Tử Vi nam Hợi nữ Dần cung Nhâm Giáp sinh nhân phú quý đồng.

(Tử Vi ở Hợi đối với Nam, ở Dần đối với Nữ, người tuổi Nhâm Giáp được phú quý như nhau)

Nam Nữ cũng giống như nhau vậy.

– Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không tứ sát đa vi thoát tục chi tăng.

(Tử Vi ở Mão Dậu gặp Kiếp Không và Tứ sát thì quả thật là thoát tục đi tu)

Tứ sát ở đây là Kình Đà Hỏa Linh vậy.

– Tử Vi Thiên Phủ toàn ỷ Phụ Bật chi công.

(Tử Vi Thiên Phủ đều phải dựa vào công lao, trợ giúp của Tả Phụ, Hữu Bật)

Tử Phủ đắc Phụ Bật đồng cung, và tam phương củng chiếu gia hội, cả đời phú quý.

– Tử Vi đồng cung vô sát thấu Giáp nhân hưởng phúc chung thân.

(Tử Vi đồng cung và không có sát tinh tụ tập thủ chiếu thì người tuổi Giáp cả đời được hưởng phúc)

Tử Phủ cùng tại Dần Thân cung thủ mệnh, lục Giáp được phú quý.

(QNB chú: Dịch nguyên văn, nhưng tôi cho rằng cụm từ “Tử Vi đồng cung” đã có sự thất bản nào đó, vì nói “đồng cung” thì phải bảo đồng cung với cái gì chứ, hoặc giả là nhầm chữ “Phủ” hoặc chữ “Lộc (Tồn)” thành chữ “Vi”,… nhưng sao câu bình chú bên dưới thì sách chỉ đề cập tới tuổi Giáp mà không nói đến tuổi Canh??? Xin độc giả lưu ý).

– Tử Phủ triều viên hoạt Lộc phùng chung thân phúc hậu chí tam công.

(Tử Phủ chầu về cung Mệnh và gặp được “hoạt Lộc” thì cả đời được hưởng phúc dày, tước vị tới cỡ Tam Công)

Mệnh tọa Dần Thân lại thêm các cát tinh hóa diệu.

– Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa tất định xuất giai công khanh khí.

(Tử Phủ Nhật Nguyệt ở chỗ vượng địa thì thế nào cũng làm công hầu khanh tướng)

Tử Ngọ Phủ Sửu không thêm sát tinh, lại có hóa Lộc thì là vậy.

– Tử Phủ Vũ Khúc lâm Tài Trạch canh kiêm Quyền Lộc phú xa ông

(Tử Phủ Vũ Khúc lâm vào Tài Trạch có thêm Quyền Lộc thì giàu có vô cùng)

Đắc Tả Hữu Lộc Tồn cũng giống thế.

(QNB chú: Tài Trạch = Tài Bạch, Điền Trạch cung???).

– Tử Vi Phụ Bật đồng cung nhất hô bách nặc cư thượng phẩm.

(Tử Vi và Phụ, Bật đồng cung thì hô 1 tiếng có trăm kẻ dạ ran, chức tới thượng phẩm)

Có thể lấy tam phương làm thứ cát, tại Tài Bạch cung thì là tài phú chi quan.

– Tử Phủ Kình Dương tại cự thương.

(Tử Phủ gặp Kình Dương thì là người buôn bán cực lớn)

Có Vũ Khúc cư Thiên Di cũng tốt lành vậy.

– Tử Lộc đồng cung Nhật Nguyệt chiếu quý bất khả ngôn.

(Tử Vi với Lộc đồng cung, Nhật Nguyệt chiếu thì quý khó mà nói hết) 

– Tử Vi Thất Sát hóa quyền phản tác trinh tử.

(Tử Vi Thất Sát hóa Quyền thì phản chuyển thành trụ cột (của quốc gia))

– Tử Vi Phá Quân vô Tả Hữu vô cát diệu hung ác tư lại chi đồ.

(Tử Vi Phá Quân mà không có Tả Hữu, không có cát tinh thì chỉ làm kẻ quan lại nhỏ mà còn hung ác)

– Tử Vi Quyền Lộc ngộ Dương Đà tuy hoạch cát nhi vô đạo.

(Tử Vi có hóa Quyền Lộc lại gặp Kình Đà thì tuy là có may mắn thuận lợi nhưng thuộc loại vô đạo).

Là người có tâm thuật bất chính.

– Tử Phá mệnh lâm ư Thìn Tuất Sửu Mùi tái gia cát diệu phú quý kham kỳ.

(Tử Phá ở Mệnh nơi Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu có thêm cát diệu thì mới có thể trông đợi vào giàu sang, quyền quý được).

– Tử Phá Tham Lang vi chí dâm nam nữ tà dâm.

(Tử Phá Tham Lang là rất dâm, nam nữ đều tà dâm).

– Tử Phủ đồng lâm Tị Hợi nhất triêu phú quý song toàn.

(Tử Phủ cùng đến chỗ Tị Hợi thì mai này sẽ được song toàn phú quý)

– Tử Phủ giáp mệnh vi quý cách

(Tử Phủ giáp Mệnh cung là quý cách).

– Tử Vi Xương Khúc phú quý khả kỳ.

(Tử Vi Xương Khúc thì có thể trông đợi phú quý)

– Tử Vi Thái Âm sát diệu phùng nhất sinh tào lại sính anh hùng.

(Tử Vi Thái Âm gặp sát tinh thì cả đời làm quan lại (nhỏ) mà trổ tài năng anh hùng).

– Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân hội Dương Đà khi công họa loạn.

(Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân mà hội Kình Đà thì dễ ức hiếp công chính dẫn đến họa loạn).

Chỉ hợp với kinh doanh buôn bán.

– Tử Phá Thìn Tuất quân thần bất nghĩa.

(Tử Phá ở Thìn Tuất như tượng vua với bề tôi bất nghĩa)

Mệnh của An Lạc Sơn và Triệu Cao chính là như vậy.

– Nữ mệnh Tử Vi Thái Dương tinh tảo ngộ hiền phu tín khả bằng.

(Nữ mệnh có Tử Vi, Thái Dương thì sớm gặp được chồng là người hiền tài mà có thể tin tưởng làm nơi nương tựa).

Nữ mệnh Tử Vi tại Dần Ngọ Thân cung là tốt lành, vừa quý vừa đẹp lại vượng phu ích tử. Hãm địa bình thường, duy chỉ có ở Tý Dậu Tị Hợi có tứ sát, là “mỹ ngọc hà điểm” về sau không đẹp. 

*

Thiên Phủ

Miếu: Tý Sửu Mùi Dần Thìn Tuất

Vượng: Ngọ Dậu

Đắc: Mão Tị Thân Hợi

Không hãm

– Thiên Phủ Tuất cung vô sát thấu Giáp Kỷ nhân yêu kim hựu thả phú.

(Thiên Phủ ở Tuất mà không bị sát tinh tụ tập thì người tuổi Giáp Kỷ vừa giàu có lại được lưng đeo đai vàng, tức là chức vị rất lớn)

– Thiên Phủ cư Ngọ Tuất Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quý

(Thiên Phủ ở Ngọ Tuất có Thiên Tướng chầu đến thì người tuổi Giáp được quyền quý tới nhất phẩm).

– Phủ Tướng triều viên thiên chung thực lộc.

(Phủ Tướng chầu về Mệnh viên thì được lộc hàng ngàn chung)

– Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu cao đệ ân vinh

(Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu thì có đỗ đạt rất cao, phủ đệ rất to đẹp)

– Thiên Phủ Thiên Tướng Thiên Lương đồng quân thần khánh hội

(Thiên Phủ Thiên Tướng Thiên Lương ở cùng với nhau cũng được coi là vua tôi mừng hội ngộ)

– Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư

(Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc tụ hội thì giàu có vô cùng)

– Thiên Phủ Vũ Khúc cư Tài Trạch canh kiêm Quyền Lộc phú xa ông

(Thiên Phủ Vũ Khúc ở Tài Trạch có thêm các hóa Quyền Lộc thì giàu có xa hoa).

Có Tả Hữu, Lộc Tồn cũng đẹp tuyệt vời.

*

Thiên Tướng

Miếu: Tý Ngọ Sửu Dần Thân

Đắc: Thần Tuất Tị Hợi Mùi

Hãm: Mão Dậu

– Thiên Tướng Liêm Trinh Kình Dương lai đa chiêu hình trượng nan đào.

(Thiên Tướng, Liêm Trinh mà có Kình Dương tới thì quả thật là chiêu chuốc lấy & khó thoát được đòn roi và hình phạt của pháp luật).

– Thiên Tướng chi tinh nữ mệnh triền tất đương tử quý cập phu hiền.

(Nữ nhân có Thiên Tướng ở tại triền thứ của cung Mệnh thì tất sẽ có quý tử và có chồng là hiền nhân quân tử).

– Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.

(Hữu Bật đi với Thiên Tướng là phúc đến)

Nữ mệnh Thiên Tướng, Hữu Bật, ở các cung đều cát. Tý cung thì người tuổi Quý, Dần cung người tuổi Quý Kỷ, Thân cung người tuổi Giáp Canh, đều là quý cách. Còn Sửu với Hợi cung không quý. 

*

Thiên Lương

Miếu: Tý Ngọ Dần Mão Thìn Tuất

Vượng: Sửu Mùi

Đắc Địa: Dậu

Hãm: Thân Tị Hợi

– Thiên Lương Nguyệt diệu nữ dâm bần

(Nữ mà Mệnh Thân có Thiên Lương Thái Âm hãm thì nghèo và dâm)

Lương ở Tị Hợi Dần Thân thì chủ dâm dật, ở chỗ không hãm thì áo cơm toại ý dư giả nhưng hãm thì hạ tiện.

– Thiên Lương cư Ngọ vị quan tư thanh hiển triều đường.

(Thiên Lương cư Ngọ thì được vinh hiển quan chức ở triều đình)

Người tuổi Đinh Kỷ Quý là hợp cách.

– Lương Đồng Tị Hợi nam đa lãng đãng nữ đa dâm

(Lương Đồng ở Tị Hợi thì nam phiêu đãng, nữ lại đa dâm)

Thêm Hình Kị và các sát tinh tấu hợp thì toàn là hạ tiện.

– Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng vị chí đài cương

(Thiên Lương Văn Xương ở nơi miếu địa thì tước vị cao tột bực)

– Thiên Lương thủ chiếu cát tương phùng bình sinh phúc thọ

(Thiên Lương thủ chiếu gặp các cát tinh thì bình sinh thường được hưởng phúc và thọ)

Tại Ngọ là cực đẹp.

– Lương Đồng Cơ Nguyệt Dần Thân vị nhất sinh lợi nghiệp thông minh

(Lương Đồng Cơ Nguyệt ở Dần Thân thì một đời thông minh, sự nghiệp thuận lợi)

– Thiên Lương Thái Dương Xương Lộc hội lư truyện đệ nhất danh

(có cách Dương Lương Xương Lộc là được loa xướng tên đệ nhất, tức là đỗ đầu bảng vàng)

– Lương Vũ Âm Linh nghĩ tác đống lương chi khách

(Lương Vũ Âm Linh thì suy nghĩ và hành động như bậc trụ cột, gánh vác công việc)

– Lương tú Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách

(Mệnh Thân mà có Thiên Lương Thái Âm ở chỗ hãm thì là khách giang hồ phiêu lãng)

Lương cư Dậu, Âm cư Tị chính là vậy.

– Thiên Lương Thiên Mã vi nhân phiêu đãng phong lưu

(Thiên Lương và Thiên Mã (đồng cung Tị Hợi) thì là người phiêu đãng, phong lưu).

– Thiên Lương gia cát tọa Thiên Di thần thương cao cổ

(Thiên Lương có cát tinh cùng ở Thiên Di thì làm người buôn bán lớn)

Thêm Hình Kị thì bình thường. 

*

Thiên Đồng

Miếu: Tị Hợi

Vượng: Tý Thân

Hãm: Ngọ

– Thiên Đồng hội cát thọ nguyên trường

(Thiên Đồng hội cát tinh thì tuổi thọ rất dài)

– Thiên Đồng Tham Dương Đà cư Ngọ vị Bính Tuất trấn ngữ biên cương

(Thiên Đồng Tham Lang Kình Đà cư Ngọ thì người tuổi Bính Tuất trấn ngự nơi biên cương)

Cũng gọi là “mã đầu đới tiễn” vừa phú vừa quý.

– Đồng Nguyệt hãm cung gia sát trọng kỹ nghệ luy hoàng

(Thiên Đồng Thái Âm ở hãm cung có thêm nhiều sát tinh hạng nặng thì làm kỹ nghệ và gầy yếu)

– Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối Đinh nhân mệnh ngộ phản vi giai

(Thiên Đồng ở cung Tuất là hãm địa nhưng người tuổi Đinh gặp lại phản chuyển thành tốt đẹp)

– Nữ mệnh Thiên Đồng tất thị hiền

(Nữ nhân có Thiên Đồng đắc miếu ở Mệnh thì hiền thục)

Người tuổi tý mệnh tọa Dần, người tuổi Tân mệnh tọa Mão, người tuổi Đinh mệnh ở Tuất, là nhập cách. Người tuổi Bính Tân thì trung cát. Người tuổi Kỷ (mà ở) Hợi gặp nó tuy đẹp nhưng mà dâm. 

*

Thiên Cơ

Miếu: Tý Ngọ

Vượng: Thìn Dậu

Hãm: Sửu Mùi

– Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh cư Tuất diệc vi mỹ luận

(Cơ Lương hội hợp thì giỏi chuyện bàn luận binh pháp, cư Tuất cũng luận là đẹp)

Mạnh Tử ở Thiên Di chỗ Tuất cung, có Cơ Lương.

– Cơ Lương thủ mệnh gia cát diệu phú quý từ tường.

(Cơ Lương thủ mệnh mà thêm nhiều cát tinh thì phú quý hiền hậu.)

Thêm Hình Kị thì dễ theo tăng đạo.

– Cơ Lương đồng chiếu Mệnh Thân Không thiên nghi tăng đạo

(Cơ Lương mà cùng chiếu vào Mệnh Thân có Không Vong thì có xu hướng theo tăng đạo)

Cơ hoặc Lương cùng đơn thủ Mệnh Thân, lại phùng Không Vong.

– Cơ Lương Thất Sát Phá Quân trùng vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng.

(Cơ Lương Thất Sát Phá Quân xung, Đạo sĩ tăng nhân nếu mệnh phùng)

– Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân.

(có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì thường làm quan lại thuộc ban văn, cấp thấp).

Mệnh tại Dần Thân thì mới luận thế, thêm cát không luận thế, không có cát không có sát thì là kẻ bình thường, nếu có hung sát Không Kiếp Kị thì là hạ cách.

– Cơ Lương Tham Nguyệt đồng cơ hội mộ dạ kinh thương vô miên thụy.

(Cơ Lương Tham Nguyệt cùng nhau thì dễ có cơ hội đi buôn bán lúc chiều đêm – buôn lậu – mà cả đêm không chợp mắt).

Gặp hung tinh thì chủ bôn ba. 

– Thiên Cơ gia ác sát đồng cung cẩu thâu thử thiết.

(Thiên Cơ hãm thêm ác sát tinh đồng cung thì là số trộm cắp).

– Thiên Cơ Tị cung Dậu phùng hảo ẩm ly tông gian giảo trọng.

(Thiên Cơ tại Tị mà Mệnh ở Dậu gặp nó chiếu qua thì uống rượu rất giỏi, lìa nhà xa tổ, ranh mãnh, xảo quyệt).

– Cự hãm Thiên Cơ vi phá cách

(Cự hãm cùng Cơ hãm là phá cách)

Nữ mệnh tại Dần Thân Mão Dậu tuy được phú quý nhưng không tránh được dâm dục hạ tiện, ở Dần Thân thủ chiếu thì phúc chẳng được vẹn toàn.

*

Thái Dương

Miếu: Mão

Vượng: Dần Thìn Tị Ngọ

Hãm: Tý

– Nhật chiếu Lôi Môn Tý Thìn Mão địa trú sinh phú quý thanh dương

(Thái Dương ở cửa nhà sấm, tức cung Chấn – Mão, QNB chú: cụm từ “Tý Thìn Mão địa” này không rõ sách muốn hàm ý gì??? còn “trú sinh” tức là sinh vào ban ngày. Có lẽ sách muốn nói đến cách Nhật chiếu Lôi môn thì người sinh năm Tý Thìn Mão và sinh vào ban ngày sẽ được phú quý khen tặng, biểu dương. Hoặc giả, hiểu theo 1 cách khác thì: Thái Dương ở cung Mão mà Mệnh an tại đất Tý Thìn Mão và sinh ban ngày thì được phú quý khen tặng,.)..

– Thái Dương Văn Xương tại quan lộc hoàng điện triều ban

(Có Thái Dương Văn Xương ở Quan Lộc cung thì chức vị ở ngôi cao trong triều đình).

– Nhật lạc Mùi Thân tại mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lãn.

(Thái Dương ở các cung Mùi Thân an Mệnh thì là người trước chăm chỉ sau lại lười nhác).

– Thái Dương cư Ngọ Canh Tân Đinh Kỷ nhân phú quý song toàn.

(Thái Dương cư Ngọ, người tuổi Canh Tân Đinh Kỷ được phú quý song toàn).

– Thái Dương hóa Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương.

(Thái Dương hóa Kị thì lắm điều thị phi hàng ngày, nếu không thì mắt có tổn thương)

– Nữ mệnh đoan chính Thái Dương tinh tảo phối hiền phu tín khả bằng.

(Nữ có Thái Dương thủ Mệnh là người đoan chính, sớm gặp được chồng là hiền nhân quân tử mà nương tựa).

Thái Dương thủ mệnh vậy, hãm thì bình thường. Cư nơi Mão Thìn Tị Ngọ không có sát tinh thì vượng phu ích tử. 

*

Thái Âm

Miếu: Hợi Tý Sửu

Vượng: Dần Dậu Tuất

Hãm: Mão Thìn Tị

– Thái Âm cư Tý Bính Đinh phú quý trung lương

(Thái Âm cư Tý thì người tuổi Bính Đinh là trung lương và được phú quý)

Người sinh ban đêm là hợp cục.

– Thái Âm Vũ Khúc Lộc Tồn đồng Tả Hữu tương phùng phú quý ông

(Thái Âm Vũ Khúc Lộc Tồn cùng với Tả Hữu tương phùng thì được phú quý)

– Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung thiềm cung chiết quế.

(Thái Âm Văn Khúc đồng cung ở Thê thì vin cành nguyệt quế ở cung trăng, ý nói lấy vợ đẹp con nhà danh gia vọng tộc, được nhờ vợ mà thành đạt…)

– Thái Âm Dương Đà tất chủ nhân ly tài tán

(Thái Âm gặp Kình Đà thì chủ người chia ly, tiền tài hao tán)

– Nguyệt Lãng Thiên Môn ư Hợi địa đăng vân chức chưởng đại quyền

(có cách Nguyệt lãng Thiên Môn ở Hợi thì nhẹ bước thang mây mà chấp chưởng quyền chức to lớn)

Người tuổi Tý sinh đêm là hợp cục, không quý thì đại phú.

– Nguyệt diệu Thiên Lương nữ dâm bần

(Thái Âm, Thiên Lương hãm ở Nữ Mệnh là vừa nghèo vừa dâm)

Thái Âm Dần Thân Tị thì hay dâm bần hoặc là tỳ thiếp. Nếu Tham Lang, Xương Khúc cùng ở vào cung Phu thì tất sẽ kết phối được với chồng là người hiền minh (???)

– Nhật Tị Nguyệt Dậu Sửu cung mệnh bộ thiềm cung

(Mệnh an tại Sửu có Nhật ở Tị, Nguyệt ở Dậu chiếu về là rảo bước cung trăng, ý muốn nói là thành đạt lắm lắm, quan lộ xuôn sẻ)

– Nhật Mão Nguyệt Hợi an mệnh Mùi cung đa chiết quế

(Nhật tại Mão, Nguyệt ở Hợi, mệnh an tại Mùi thì vin cành nguyệt quế, tức là đỗ đạt, làm quan to)

– Nhật Nguyệt đồng Mùi mệnh an Sửu hầu bá chi tài

(Mệnh an tại Sửu mà có Nhật Nguyệt tại Mùi chiếu về là có tài năng dễ được phong hầu phong bá).

– Nhật Nguyệt mệnh thân cư Sửu mạt tam phương vô cát phản vi hung.

(Nhật Nguyệt cùng thủ ở Mệnh Thân cư Sửu mà tam phương không có cát tinh thì phản chuyển thành hung)

– Nhật Nguyệt thủ mệnh bất như chiếu hợp tịnh minh.

(Nhật Nguyệt thủ Mệnh không đẹp bằng sáng sủa chiếu hợp về).

– Nhật Thìn Nguyệt Tuất tịnh tranh diệu quyền lộc phi thiển

(Nhật ở Thìn, Nguyệt ở Tuất là cùng đua nhau tỏa sáng, quyền chức và tài lộc không hề nhỏ).

– Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tài gia cát diệu bất quyền tắc phú

(Nhật Nguyệt mà giáp cung Mệnh cung Tài, có thêm cát diệu thì không quyền chức sẽ ắt hẳn là giàu có).

Có thêm Kình Đà xung hoặc thủ chiếu thì lại hợp theo tăng đạo.

– Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối.

(Nhật Nguyệt cực ghét quay lưng thất hãm)

Như Nhật Nguyệt đồng cung, xem người ta sinh vào giờ nào. Sinh ban ngày thì hợp với Thái Dương, sinh ban đêm thì hợp với Thái Âm. Nếu phản bối Nhật Tuất, Nguyệt Thìn, Nhật Tý, Nguyệt Ngọ mà nếu xuất ngoại ly tông lìa tổ lập nghiệp thì lại cát, chứ đừng có luận 1 kiểu là xấu.

– Âm Dương Tả Hữu hợp vi giai.

(Nhật Nguyệt có Tả Hữu hợp chiếu là rất đẹp) 

– Nhật Nguyệt hãm cung phùng ác sát lao lục bôn ba

(Nhật Nguyệt tại hãm cung gặp ác sát thì lao khổ, phí sức, bôn ba).

– Nhật Nguyệt Dương Đà đa khắc thân

(Nhật Nguyệt gặp Kình Đà cùng thường hay khắc phụ mẫu)

– Nhật Nguyệt cánh tu Tham Sát hội nam đa gian đạo nữ đa dâm

(Nhật Nguyệt mà gặp Tham Sát thì nam hay thuộc gian đạo, nữ thường dâm)

– Nhật Nguyệt Tật Ách Mệnh cung Không yêu đà mục cổ

(Nhật Nguyệt ở Tật Ách, hãm hoặc gặp khắc chế của chúng là Kình Đà, trong khi cung Mệnh lại có Không Vong thì chắc chắn có tật như lưng gù, mắt mù. 

*

Vũ Khúc

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Vượng: Tý Ngọ

Bình: Tị Hợi

Vô thất hãm

– Vũ Khúc miếu viên uy danh hách dịch

(Vũ Khúc ở nơi miếu nhập mệnh viên thì uy danh lừng lẫy)

Thìn Tuất Sửu Mùi cung an Mệnh lại là người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi. Mệnh ở Thìn Tuất là chính cách, ở Sửu Mùi là thứ cách.

– Vũ Khúc tương ngộ Xương Khúc phùng thông minh xảo nghệ định vô cùng

(Vũ Khúc hội hợp với Xương Khúc thì là người thông minh, có tay nghề khéo, không bao giờ bần cùng được).

Vũ Khúc có thể cùng Thiên Tướng đồng cung gặp Xương Khúc.

– Vũ Khúc Lộc Mã giao trì phát tài viễn quận

(Vũ Khúc hội với Lộc Mã giao trì là phát tài ở nơi viễn xứ).

– Vũ Khúc Thiên Di cự thương cao cổ.

(Vũ Khúc ở cung Thiên Di là người buôn bán lớn).

– Vũ Khúc Liêm Trinh Tham sát tiện tác kinh thương.

(Vũ Khúc Liêm Trinh Tham Lang hôi sát tinh thì thuận lợi theo nghiệp kinh doanh).

– Vũ Khúc Phá Quân phá tổ phá gia lao lục.

(Vũ Khúc Phá Quân thì phá tổ nghiệp, phá gia tài, gian lao, hao tâm phí sức).

– Vũ Khúc Kiếp sát hội Kình Dương nhân tài trì đao

(Vũ Khúc gặp Địa Kiếp sát tinh mà hội thêm Kình Dương thì vì tiền mà xuống đao giết người).

– Vũ Khúc Khôi Việt cư miếu vượng tài phú chi quan.

(Vũ Khúc Khôi Việt ở nơi miếu vượng thì làm quan quản lý tài chính, thu thuế má)

– Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch vị hoạnh phát tư tài

(Vũ Khúc Tham Lang ở Tài Trạch cung thì có lúc đột nhiên đại phát về tài sản của cải).

– Vũ Khúc Tham Lang gia sát Kị kỹ nghệ chi nhân.

(Vũ Khúc Tham Lang có thêm sát tinh, hóa Kị thì thường là người làm nghề kỹ nghệ).

– Vũ Khúc Phá Trinh ư Mão địa mộc áp lôi kinh.

(Vũ Khúc gặp Liêm Phá nơi Mão cung thì dễ bị cây đè, sét đánh, điện giật).

– Vũ Khúc Dương Đà kiêm Hỏa tú táng mệnh nhân tài.

(Vũ Khúc Kình Đà Hỏa Tinh thì dễ có phen bỏ mạng vì tiền tài)

– Vũ khúc chi tinh vi quả tú

(Vũ Khúc là sao chủ Quả Tú). 

*

Tham Lang

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Vượng: Tý Ngọ

Hãm: Tị Hợi

– Tham Lang ngộ Linh Hỏa tứ Mộ cung hào phú gia tư hầu bá quý.

(Tham Lang gặp Hỏa Linh nơi tứ Mộ cung là của cải rất nhiều, quyền quý cỡ hầu bá)

– Tham Lang nhập miếu thọ nguyên trường.

(Tham Lang nhập miếu thì rất thọ)

– Tham Lang hội sát vô cát diệu đồ tể chi nhân.

(Tham Lang hội sát tinh mà không có cát tinh thì là hạng đồ tể).

– Tham Lang Tý Ngọ Mão Dậu thử thiết cẩu thâu chi bối chung thân bất năng hữu vi.

(Tham Lang ở Tý Ngọ Mão Dậu tương ứng với cung vượng của tam hợp tuổi thì là số trộm cắp, cả đời chẳng được cái tích sự gì).

Người tuổi Thân Tý Thìn mệnh tại Tý, tuổi Dần Ngọ Tuất mệnh tại Ngọ, Hợi Mão Mùi mệnh tại Mão, Tị Dậu Sửu mệnh tại Dậu, chính là như vậy.

– Tham Lang gia cát tọa Trường Sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ.

(Tham Lang có cát diệu ở chỗ Trường Sinh thì thọ như ông Bành Tổ).

Người tuổi Dần Ngọ Tuất tam hợp Hỏa, Mệnh tọa ở Dần mộc.

– Tham Lang Tị Hợi gia sát bất vi đồ hộ diệc tao hình.

(Tham Lang ở Tị Hợi có thêm sát tinh, nếu không là kẻ đồ tể thì cũng gặp hình thương).

– Tham Lang đồng hành vãn cảnh biên di thần phục.

(Tham Lang đi cùng – với … – thì các nước láng giềng chung biên ải phải thần phục)

– Tham Vũ tiên bần nhi hậu phú.

(Tham Vũ thì trước nghèo sau giàu).

– Tham Lang gia sát đồng hương nữ thâu hương nhi nam thử thiết.

(Tham Lang thêm sát tinh đồng cung hãm địa thì nữ dâm tà năm trộm cắp).

– Tham Lang Vũ Khúc đồng thủ Thân vô cát mệnh phản bất trường.

(Tham Vũ thủ cung an Thân không có cát tinh thì phản chuyển thành đoản mệnh).

– Tham Nguyệt đồng sát hội Cơ Lương tham tài vô yếm tác kinh thương.

(Tham Nguyệt cùng với sát tinh hội Cơ Lương thì tham tiền không chán, làm nghề buôn bán).

– Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tý danh vi phiếm thủy đào hoa.

(Tham gặp Kình Đà ở Hợi Tý, gọi là “phiếm thủy đào hoa”).

– Tham Lang Đà La tại Dần cung hiệu viết phong lưu thái trượng.

(Tham Đà đồng cung Dần, gọi là “phong lưu thái trượng”).

– Tham Vũ Thân cung vi hạ cách.

(Tham Vũ ở cung an Thân là hạ cách).

Có Hóa Kị mới luận thế.

– Tham Vũ tứ sinh tứ mộ cung Phá Quân Kị Sát bách công thông.

(Tham Lang, Vũ Khúc ở tứ Sinh, tứ Mộ cung gặp Phá Quân, hóa Kị, sát tinh thì biết nhiều nghề).

– Tham Vũ Phá Quân vô cát diệu mê luyến tửu dĩ vong thân.

(Tham Vũ Phá mà không có cát tinh thì mê hoa luyến tửu mà mất mạng).

Hoặc là làm nghề thủ công

– Tham Lang Liêm Trinh đồng độ nam đa lãng đãng nữ đa dâm.

(Liêm Tham đồng độ thì nam lãng đãng, nữ đa dâm).

– Nữ mệnh Tham Lang đa tật đố

(Nữ mệnh có Tham Lang thì hay đố kị, ghen tuông)

Tại Hợi Tý gặp Kình Đà là loại đố kị ghen tuông ghê gớm, dù có gặp Lộc Mã cũng chẳng đẹp. 

*

Liêm Trinh

Miếu: Dần Thân

Lợi: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Tị Hợi

– Liêm Trinh Thân Mùi cung vô sát phú quý thanh dương bá viễn danh.

(Liêm Trinh ở cung Thân, Mùi mà không có sát tinh thì được phú quý và tên tuổi vang xa)

Đây gọi là “hùng tú triều nguyên” cách, có thêm sát tinh thì bình thường.

– Liêm Trinh Mão Dậu cung gia sát công tư vô diện quan nhân.

(Liêm Trinh ở Mão Dậu cung có sát tinh thì làm quan tư lại công bình lạnh lùng nghiêm khắc).

Hoặc là người có nghề kỹ thuật, tinh xảo.

– Liêm Trinh ám Thìn tào lại tham lam.

(Liêm Trinh ám Thìn thì làm “tào lại” – quan lại cấp thấp – tham lam, tham nhũng).

– Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng Vũ Khúc thiên di tác cụ nhung.

(Gặp Liêm Trinh, Tham, Sát, Phá Quân, Vũ Khúc ở cung Thiên Di thì dễ dấn thân hoặc bị bắt xung quân vào trong quân ngũ).

Chỉ e có Văn Khúc.

– Liêm Trinh Thất Sát cư miếu vượng phản vi tích phú chi nhân.

(Liêm Trinh, Thất Sát ở chỗ miếu vượng thì phản chuyển thành người giàu có, tích lũy được của cải).

Cư Ngọ là kỳ cách, còn nếu hãm địa lại có hóa Kị thì bần tiện, tàn tật.

– Liêm Trinh Phá Hỏa cư hãm địa tự ải đầu hà.

(Liêm Phá Hỏa ở chỗ hãm địa thì dễ đâm đầu xuống xuông tự vẫn).

– Liêm Trinh Thất Sát cư Tị Hợi lưu đãng thiên nhai.

(Liêm Trinh, Thất Sát mà đến chỗ Tị Hợi thì lưu lạc phiêu đang nơi chân trời góc bể).

– Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu ngộ Tướng Quân

(Trọng Do có tướng oai vệ dũng mãnh là bởi Liêm Trinh nhập miếu gặp Tướng Quân).

Người tuổi Giáp có Mệnh tọa Dậu, người tuổi Ất tọa Hợi, người tuổi bính tọa Dậu, người tuổi Đinh Kỷ tọa Dần, người tuổi Canh tọa Tý, người tuổi Tân tọa Mão, người tuổi Quý tọa Thân cung.

– Liêm Trinh tứ sát tao hình lục.

(Liêm Trinh gặp tứ sát là gặp hình phạt, giam cầm tra tấn nhục hình, giết chóc).

Cùng với Kình Đà Linh Hỏa thì là vậy, nếu gặp cả 4 sao ấy thì cả đời bị vậy.

– Liêm Trinh Bạch Hổ hình trượng nan đào

(Liêm Trinh hội với Bạch Hổ thì khó thoát nạn đòn roi, quan tụng, pháp luật dây dưa)

Lưu niên Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tọa cung, lại có Bạch Hổ lâm vào thêm, ấy là chủ quan tụng thị phi, gặp đòn roi, hình phạt.

– Liêm Trinh Sát Phá hội Thiên Di tử ư ngoại đạo.

(Liêm hội với Sát, Phá ở nơi Thiên Di cung thì chết ở ngoài đường).

– Liêm Trinh Dương Sát cư quan lộc gia nữu nan đào.

(Liêm Trinh với Kình Dương và Sát tinh ở cung Quan Lộc thì khó thoát nạn bị trói, bắt bớ).

– Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ.

(Nữ nhân mà có Liêm Trinh đắc vượng miếu thì thường thủ tiết, chăm giữ gìn sự thanh bạch trong trắng của mình). 

*

Cự Môn

Miếu: Dần Thân Mão Dậu

Vượng: Tý Ngọ Tị Hợi

Hãm: Thìn Tuất

– Cự Nhật Dần cung lập Mệnh Thân tiên trì danh nhi thực lộc.

(Cự Nhật ở cung Dần, lập Mệnh ở cung Thân (khỉ) thì nhờ nổi danh từ trước mà có Lộc).

– Cự Nhật mệnh cung Dần thực lộc trì danh.

(Cự Nhật cùng thủ Mệnh tại cung Dần thì có lộc rồi mới nổi danh).

– Cự Nhật Thân cung lập Mệnh Dần trì danh thực lộc.

(Cự Nhật ở cung Thân (khỉ) mà lập Mệnh ở cung Dần thì có tên tuổi rồi mới có lộc).

– Cự Môn Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc thạch trung ẩn ngọc phúc hưng long.

(Cự Môn ở Tý Ngọ có Khoa Quyền Lộc là cách “thạch trung ẩn ngọc”, được hưởng phúc hưng thịnh, phát đạt).

Giàu có mà con cái hiển quyền quý, người tuổi Tân Quý là thượng cách, tuổi Đinh Kỷ là thứ cách, tuổi Bính mậu chỉ chủ nam nhân.

– Cự Nhật mệnh lập Thân cung diệc diệu.

(Cự Nhật tại Mệnh lập ở cung Thân cũng đẹp)

– Cự tại Hợi cung Nhật tại Tị thực lộc trì danh.

(Cự tại Hợi, Nhật tại Tị, là có lộc rồi mới nổi danh)

– Cự tại Tị cung Nhật tại Hợi phản vi bất giai.

(Cự tại Tị, Nhật tại Hợi là phản bối thất hãm, không đẹp)

– Cự Nhật củng chiếu diệc vi kỳ.

(Cự Nhật miếu vượng củng chiếu từ tam phương về cũng hay).

– Cự Cơ cư Mão Ất Tân Kỷ Bính chí công khanh.

(Cự Cơ ở Mão cung thì người tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính, làm tới bậc công hầu khanh tướng).

Chẳng quyền quý thì giàu có, người tuổi Giáp bình thường do đâu, ấy là do nguyên nhân năm Giáp thì Lộc đến Dần và Mão cung có Kình Dương thì là phá cách đó mà.

– Cự Cơ Dậu thượng hóa cát giả túng hữu tài quan dã bất chung.

(Cự Cơ trên cung Dậu có hóa cát thì cũng có tài lộc, quan tước, nhưng mà không trọn vẹn cả đời).

Nếu như thấy cô đơn nghèo túng thì chắc chắn là thọ lại được cao, còn như cực giàu thì sớm chết yểu. Thêm hóa Kị thì rất hung, nếu Thái Tuế tại Thiên Di cung còn hóa Lộc ở Tài Quan.

– Cự Môn Thìn cung hóa Kị Tân nhân mệnh ngộ phản vi kỳ.

(Cự Môn ở cung Thìn với hóa Kị thì người tuổi Tân gặp được sẽ phản chuyển thành tốt đẹp).

– Cự Cơ Sửu Mùi vi hạ cách.

(Cự Cơ ở Sửu, Mùi cung là hạ cách)

– Cự Môn Đà La tất sinh dị chí.

(Cự Môn gặp Đà La thì tất sẽ có nốt ruồi dị thường).

– Cự Môn Dương Đà ư Thân Mệnh Tật Ách luy hoàng khốn nhược đạo nhi xướng.

(Cự gặp Kình Đà ở Thân Mệnh Tật Ách thì ốm yếu, gầy gò, trộm cắp, kỹ xướng).

– Cự Môn Tứ Sát hãm nhi hung.

(Cự Môn gặp Tứ Sát thì hung)

– Cự Hỏa Kình Dương Đà phùng ác diệu phòng ải tử đầu hà.

(Cự Hỏa Kình Đà gặp ác tinh thì phải đề phòng hạn đâm đầu xuống sông mà tự vẫn).

– Cự Hỏa Linh Tinh phùng ác hạn tử ư ngoại đạo.

(Cự Môn Hỏa Linh gặp ác hạn thì chết ơ ngoài đường).

– Cự tú Thiên Cơ vi phá đãng.

(Cự Môn, Thiên Cơ mà hãm, gặp ác sát tinh thì phá tán, phiêu đãng).

Nữ nhân mà Mệnh dẫu có ở Mão Dậu có Cự Cơ nhập miếu thì tuy được phú quý nhưng không miễn được dâm dật. Nếu như Cự, Cơ tại chỗ hãm địa thì là hạng hạ tiện. 

*

Thất Sát

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi Dần Thân

Vượng: Tý Ngọ Mão Dậu

Bình: Tị Hợi

Vô hãm

– Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ nhất sinh tước lộc vinh xương.

(Thất Sát ở các cung Dần, Thân, Tý, Ngọ thì một đời được tước lộc tươi tốt thịnh vượng)

– Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược.

(Thất Sát Phá Quân toàn là do Kình Linh mà làm điều tai ngược).

– Thất Sát Liêm Trinh đồng vị lộ thượng mai thi.

(Liêm Sát đồng cung là cách chôn xác trên đường)

– Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại chư bàn thủ nghệ bất năng tinh.

(Thất Sát Phá Quân nên ra bên ngoài, trăm nghề đều biết nhưng chẳng tinh thông món nào).

– Thất Sát lâm Thân Mệnh lưu niên Hình Kị tai thương.

(Thất Sát lâm vào Thân Mệnh thì hạn lưu niên gặp Hình Kị sẽ có tai họa, tổn thương)

– Sát lâm tuyệt địa hội Dương Đà Nhan Hồi yểu chiết.

(Thất Sát ở nơi Tuyệt địa hội cùng Kình Đà nên Nhan Hồi chết yểu).

– Thất Sát trùng phùng tứ sát yêu đà bối khúc trận trung vong.

(Thất Sát trùng phùng tứ sát thì lưng gù, chân tật, ra trận là vong mạng giữa sa trường)

– Thất Sát Hỏa Dương tham thả tiện đồ tể chi nhân.

(Thất Sát Hỏa Kình thì vừa tham mà lại còn hèn, là hạng đồ tể).

– Thất Sát Dương Đà hội sinh hương, vi đồ tể.

(Thất Sát với Kình Đà hội hợp ở chỗ Sinh hương thì là đồ tể).

– Thất Sát Dương Linh lưu niên Bạch Hổ hình lục tai truân.

(Thất Sát Kình Linh mà lưu niên gặp Bạch Hổ thì bị tai họa truân chuyên với hình phạt, gian cầm, tra tấn, quan tụng).

– Thất Sát lưu Dương nhị Quan Phù ly hương tao phối.

(Thất Sát gặp lưu Kình Dương, Quan Phù, Quan Phủ thì gặp và lấy vợ/chồng ở xa quê).

– Thất Sát thủ chiếu tuế hạn Kình Dương Ngọ sinh nhân mệnh an Mão Dậu cung chủ hung vong.

(Thất Sát thủ chiếu, tuế hạn gặp Kình Dương, người tuổi Ngọ mà mệnh an tại Mão Dậu sẽ gặp hung hiểm, vong mạng).

Ngoài ra các cung khác cũng kị Mệnh hạn mà tam hợp với Sát, Lưu Kình đến mệnh, tức là cách “Thất Sát trùng phùng”.

– Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh.

(Thất Sát trầm ngâm mà phúc chẳng được tươi tốt).

Vào nam nhân còn có uy quyền, vào nữ nhân thì không được tính chất ấy.

– Thất Sát lâm Thân chung thị yểu.

(Thất Sát lâm vào cung an Thân thì chết non).

– Thất Sát đơn cư Phúc Đức nữ nhân thiết kỵ tiện vô nghi.

(Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung, nữ nhân phải kiêng kị vì không phù hợp).

*

Phá Quân

Miếu: Tý Ngọ

Vượng: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Mão Dậu

– Phá Quân Tý Ngọ cung vô sát quan tư thanh hiển chí tam công.

(Phá Quân Tý Ngọ mà không có sát tinh thì làm quan lại được vinh hiển tới tước Tam Công).

Người tuổi Giáp Quý là hợp cách, tuổi Đinh Kỷ là thứ cách, tuổi Bính Mậu thì chủ khốn đốn.

– Phá Quân Tham Lang phùng Lộc Mã nam đa lãng đãng nữ đa dâm.

(Phá Quân Tham Lang gặp Lộc Mã thì nam lãng đãng, nữ đa dâm).

– Phá Quân ám Cự đồng hương thủy trung tác trủng.

(Phá Quân ám Cự ở chỗ thủy cung thì táng mạng ở trong nước).

– Phá Quân Hỏa Linh bôn ba lao lục.

(Phá Quân Hỏa Linh thì bôn ba, lao khổ).

– Phá Quân nhất diệu tính nan minh.

(Phá Quân là một sao mà tính chất rất khó minh tường).

– Phá Hao Dương Linh Quan Lộc vị đáo xứ khất cầu.

(Phá hao Kình Linh ở Quan Lộc thì lang thang ăn mày). 

*

Văn Xương

Miếu: Tị Dậu Sửu

Địa: Thân Tý Thìn

Hãm: Dần Ngọ Tuất

– Văn Xương Vũ Khúc vi nhân đa học đa năng.

(Văn Xương Vũ Khúc là người đa học đa tài).

– Văn Khoa củng chiếu Cổ Nghị niên thiếu đăng khoa.

(Văn tinh Hóa Khoa tọa thủ củng chiếu nên Cổ Nghị đăng khoa lúc niên thiếu).

Luận tam phương.

(QNB chú: Cổ Nghị, tức Giả Nghị – do cách phiên âm mà họ của ông này được biết đến với 2 cách đọc – còn được biết đến dưới tên Giả Sinh, là một tài năng chính trị thời Hán Văn Đế, xin xem thêm Hán Thư. Sinh vào giờ Mão ngày 10/3 al năm Quý Mão, có Mệnh lập tại Sửu, nguồn quyển 4 bộ sách này. Từ đây chúng ta biết được đại hạn 14-23 trên cung Hợi có Khoa hội Xương Khúc Khôi Việt và cũng thấy cách khởi đại hạn từ Huynh Đệ cung đối với Âm Nam từ xưa được áp dụng.

Ngoài câu trên, chúng ta có thể nhớ lại 1 câu tương tự là “Văn tinh ám củng, Cổ Nghị vui vẻ đăng khoa”).

– Tả Phụ Văn Xương vị chí tam thai.

(Tả Phụ Văn Xương thì tước vị có thể đến Tam Thai, tức Tam Thái, còn gọi là Tam Công tùy cơ cấu của từng thời mà cách gọi khác nhau).

– Văn Xương Vũ Khúc ư Thân Mệnh văn chính kiêm bị.

(Văn Xương Vũ Khúc ở Thân Mệnh thì kiêm toàn cả văn võ, chính trị)

Đây là số của Tôn Tẫn vậy.

(QNB chú: Tôn Tẫn sinh giờ Dần, ngày 5/9 al, năm Giáp Thìn).

*

Văn Khúc

Miếu: Tị Dậu Sửu

Địa: Thân Tý Thìn

Hãm: Dần Ngọ Tuất

– Nhị Khúc miếu viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài.

(Văn Khúc Vũ Khúc miếu viên gặp Tả Hữu là cách của người có tài làm tướng)

Văn Khúc hợp Tý Ngọ Dậu, Vũ Khúc lại hợp Tứ Mộ.

– Nhị Khúc vượng cung uy danh hách dịch.

(Văn Khúc Vũ Khúc ở vượng cung thì uy danh lừng lẫy)

Văn Khúc ở cung Tý là đệ nhất, ở Mão Dậu là thứ cách. Vũ Khúc ở Thìn là đệ nhất, ở Sửu là thứ cách.

– Nhị Khúc Tham Lang Ngọ Sửu hạn phòng nịch thủy chi ưu.

(Văn Khúc Vũ Khúc hạn tới Tham Lang Ngọ Sửu phải phòng tai nạn chết đuối).

*

Văn Xương Văn Khúc

– Xương Khúc giáp mệnh tối vi kỳ.

(Xương Khúc giáp Mệnh cực kỳ đặc sắc).

Nếu như Mệnh tại cung Sửu, Văn Xương tại Dần, Văn Khúc tại Tý thì là vậy. Chẳng quý thì cũng giàu, nhiều cát tinh mới luận cách này là quý.

– Xương Khúc lâm ư Sửu Mùi thời phùng Mão Dậu cận thiên nhan.

(Xương Khúc lâm vào chỗ Sửu Mùi, lại là người sinh giờ Mão Dậu thì kề cận quân vương)

Giả Nghị và Bốc Thương có Xương Khúc ở Mùi mà Mệnh ở Sửu. Tại cung Mệnh có hóa cát mới luận như vậy.

(QNB chú: Giả Nghị đã chú bên trên, còn Bốc Thương có tên tự là Tử Hạ, là học trò của Không Tử, có tài văn chương quán thế, chuyên về Kinh Thi, được Ngụy Văn Hầu xem như là bực thày của mình, sách này không có lá số của Bốc Thương).

– Xương Khúc Tị Hợi lâm bất quý tức đương đại phú.

(Xương Khúc lâm vào Tị Hợi cung thì không quý sẽ đại phú)

– Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức vị chi ngọc tụ thiên hương.

(Xương Khúc và cát tinh cư Phúc Đức cung ấy là “ngọc tụ thiên hương”).

Thêm đắc Tử Vi cư ngọ Cung thì vô cùng tuyệt diệu.

– Xương Khúc hãm cung hung sát phá hư dự chi long.

(Xương Khúc hãm cung có hung sát thì chỉ có tiếng mà không có miếng).

Hung sát ở đây tức là Kình Đà Không Kiếp vậy.

– Xương Khúc hãm ư Thiên Thương Nhan Hồi yểu chiết.

(Xương Khúc hãm ở chỗ Thiên Thương Nhan Hồi chết yểu).

Mệnh có Kiếp Không, Kình Đà. Hạn tới Thất Sát, Kình Đà trùng điệp mới luận vậy.

– Xương Khúc Kỷ Tân Nhâm sinh nhân hạn phùng Thìn Tuất lự đầu hà.

(Xương Khúc mà người tuổi Kỷ Tân Nhâm hạn gặp nơi Thìn Tuất là toan định nhảy sông tự vẫn)

– Xương Khúc Liêm Trinh ư Tị Hợi tao Hình bất thiện thả hư khoa.

(Xương Khúc Liêm Trinh ở Tị Hợi gặp Hình thì bất thiện, lại còn ba hoa khoác lác).

– Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ đặc.

(Xương Khúc Lộc Tồn thì mưu kế rất là kỳ lạ).

– Xương Khúc Phá Quân lâm Hổ Thố sát Dương xung phá bôn ba.

(Xương Khúc Phá Quân lâm vào Dần Mão cung gặp Sát Kình xung phá thì bôn ba).

– Xương Khúc Tả Hữu hội Dương Đà đương sinh dị chí.

(Xương Khúc Tả Hữu hội Kình Đà thì có dị chí – tức là nốt ruồi quái lạ).

– Nữ nhân Xương Khúc thông minh phú quý chích đa dâm

(Nữ nhân có Xương Khúc thì thông minh, phú quý, chỉ có điều đa dâm). 

*

Kình Dương

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Tý Ngọ Mão Dậu

– Kình Dương nhập miếu phú quý thanh dương

(Kình Dương nhập miếu thì được phú quý khen tặng).

Thêm cát tinh thì cứ thế mà luận.

– Dương Hỏa đồng cung uy quyền áp chúng.

(Kình Hỏa đồng cung thì uy quyền ghê gớm, trấn áp chúng nhân)

Người tuổi Thìn Tuất là đẹp, người tuổi Sửu Mùi là thứ cách.

– Dương Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh yêu đà bối khúc chi nhân.

(Kình Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh là người có dị tật, kiểu như lưng gù, chân khèo…) 

– Kình Dương Tý Ngọ Mão Dậu phi yểu chiết nhi hình thương.

(Kình Dương ở Tý Ngọ Mão Dậu thì không chết yểu cũng sẽ bị hình phạt, tổn thương)

Tại Ngọ hung, ở Mão là thứ, Tý Dậu cũng là thứ, gọi là “Mã đầu đới kiếm” (kiếm treo cổ ngựa), nhiều cát tinh không luận như vậy.

– Kình Dương phùng Lực Sĩ Lý Quảng nan phong.

(Kình Dương gặp Lực Sĩ cho nên Lý Quảng chẳng được phong hầu tiến tước)

Tuổi Giáp có Mệnh ở Mão, tuổi Bính mệnh Ngọ, tuổi Canh mệnh Dậu, tuổi Nhâm mệnh Tý. Nhiều cát tinh thì là bình thường, có thêm sát tinh thì tất sẽ hung.

– Dương Đà Hỏa Linh phùng cát phát tài hung tắc kỵ

(Kình Đà Linh Hỏa gặp cát tinh thì phát tài, gặp hung thì phải kiêng kị)

– Dương Linh tọa Mệnh lưu niên Bạch Hổ tai thương.

(Kình Linh tọa Mệnh, hạn lưu niên có Bạch Hổ xâm vào Mệnh thì sẽ có tai họa hình thương).

– Kình Dương đối thủ tại Dậu cung tuế điệt Dương Đà cánh mệnh hung.

(Kình Dương xung đối tại Dậu, tuế hạn có thêm Kình Đà trùng điệp thì mệnh hung hiểm lắm).

– Dương Đà giáp Kị vi bại cục.

(Kình Đà giáp Kị là bại cục)

Giả như an Mệnh tại Thân cung, lại gặp hóa Kị, Kình tại Dậu và Đà tại Mùi giáp bên, các cung khác thì phỏng theo như thế. Mệnh tuổi hung cô bần hình khắc. Nếu đơn thủ Lộc Tồn lại không có cát tinh đồng cung thì cũng chủ tai ương hung họa.

– Dương Đà lưu niên Linh Phá diện tự ban ngân.

(Kình Đà lưu niên gặp Linh Tinh thì mặt có phá tướng, thêm sẹo, bệnh ngoài da, bớt chàm…)

– Kình Dương Hỏa Tinh vi hạ cách.

(Kình Hỏa hãm cung là hạ cách).

– Kình Dương trùng phùng lưu Dương Tây Thi khuynh vẫn thân.

(Tuế hạn có Kình Dương trùng phùng Lưu Kình Dương, nàng Tây Thi tự vẫn)

*

Đà La

Miếu: Thìn Tuất Sửu Mùi

Hãm: Dần Thân Tị Hợi

– Đà La Tị Hợi Dần Thân phi yểu chiết nhi hình thương.

(Đà la ở Tị hợi Dần Thân thì chẳng chết yểu cũng bị hình thương)

Xuất ngoại lìa nhà xa tổ mà lập nghiệp lại cát lợi, chủ nhân có phá tướng. 

*

Hỏa Tinh

Miếu: Dần Ngọ Tuất

Địa: Tị Dậu Sửu

Hãm: Thân Tý Thìn

– Hỏa Linh tương ngộ danh chấn chư bang.

(Hỏa Linh tương ngộ với … thì uy danh chấn động các nước láng giềng).

– Hỏa Linh giáp Mệnh vi bại cục.

(Hỏa Linh giáp Mệnh là bại cục)

Như Mệnh an Dần cung, Hỏa Tinh tại Sửu, Linh Tinh tại Mão.

*

Linh Tinh

Miếu: Dần Ngọ Tuất

Địa: Tị Dậu Sửu

Hãm: Thân Tý Thìn

– Hỏa Linh vượng cung diệc vi phúc luận.

(Linh Hỏa ở vượng cung cũng được luận là phúc)

– Kình Dương Hỏa Linh vi hạ cách.

(Nữ mệnh có Kình Linh Hỏa là hạ cách)

Nữ nhân miếu vượng còn được, hãm địa thì hạ tiện, bần cùng, yểu chiết.

*

Khôi Việt

– Khôi Việt giáp mệnh vi kỳ cách.

(Khôi Việt giáp Mệnh là kỳ cách)

Như Mệnh an tại Thìn cung, Khôi tại Mão, Việt tại Tị cung thì là vậy.

– Khôi Việt Mệnh Thân đa chiết quế.

(Khôi Việt thủ chiếu ở Mệnh Thân thì dễ bẻ quế cung trăng, thành danh đỗ đạt)

Nhưng có cát mới luận vậy, tại Mệnh Thân cực đẹp, ở tam phương chiếu là thứ chi.

– Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù Hình Sát vô xung thai phụ quý.

(Có Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù trợ thủ chiếu, lại không có Hình Sát xung chiếu thì quyền quý tới bực Thai Phụ – cỡ như Tam Công)

Thấy Hình Sát xung hội thì bình thường, chỉ hợp tăng đạo.

– Khôi Việt trùng phùng sát thấu cố tật vưu đa.

(Khôi Việt trùng phùng có sát tinh tụ tập thì có nhiều bệnh lắm tật khó chữa)

Sát là Kình Linh Không Kiếp vậy.

– Khôi Việt phụ tinh vi phúc thọ.

(Khôi Việt phụ tinh là phúc thọ)

Hai sao tại Mệnh, chư cung thì phúc thọ được song toàn.

(QNB chú: cũng có thể hiểu theo “Khôi Việt Tả Phụ vi phúc thọ”, xem thêm bên dưới. Ở câu trên tôi để nguyên chữ “phụ tinh” ấy là do câu chú giải ngay dưới của sách chỉ nhắc đến “hai sao” là Khôi Việt chứ không nói là 3 sao, tức có thêm Tả Phụ).

*

Tả Phụ Hữu Bật

– Tả Hữu Văn Xương vị chí thai phụ

(có Tả Hữu Văn Xương thì tước vị đến Thái Phụ, cỡ Tam Công)

– Tả Hữu giáp mệnh vi quý cách.

(Tả Hữu giáp Mệnh là quý cách)

Như an Mệnh tại Sửu cung, Tả Phụ tại Tý cung, Hữu Bật tại Dần cung.

– Hữu Bật Tả Phụ chung thân phúc hậu.

(Có Tả Hữu thì cả đời hưởng phúc dày)

Tại Mệnh cung mà Thiên Di thì là vậy, ở tam phương là thứ thôi.

– Tả Hữu đồng cung phi la y tử.

(Tả Hữu đồng cung khoác áo bào màu tía)

– Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh cung ly tông thứ xuất.

(Tả Hữu đơn thủ chiếu Mệnh cung thì dễ lìa nhà xa tổ, là con của vợ lẽ.

Thân mệnh vô chính diệu là vậy, nếu tam phương hợp Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Phủ thì cát.

– Tả Hữu Trinh Dương tao Hình đạo nhất

Tả Hữu Xương Khúc phùng Dương Đà đương sinh ám chí.

(Tả Hữu Liêm Trinh Kình Dương gặp Hình thì là số trộm cắp vậy. Tả Hữu Xương Khúc gặp Kình Đà thì có nối ruồi kín lạ).

– Tả Hữu tài quan kiêm giáp củng y lộc phong doanh.

(Tả Hữu giáp và củng chiếu Tài Quan thì y lộc được đầy đủ, hậu hĩnh)

– Tả Hữu Khôi Việt vi phúc thọ.

(Tả Hữu Khôi Việt là phúc thọ).

Tam tinh tại Mệnh cung, phúc thọ toàn mỹ. Nếu nữ Mệnh gặp thì vượng phu ích tử.

(QNB chú: xin nhớ lại câu tương tự ở phần Khôi Việt bên trên. Và ở câu này thì có tới 4 sao mà sách lại chú là 3 sao (tam tinh). Theo đó, ta có thể nghi vấn rằng có thể câu đúng nguyên bản chỉ có 3 sao là Tả Phụ, Thiên Khôi, Thiên Việt mà thôi. Độc giả lưu ý vậy).

– Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.

(Hữu Bật đi cùng Thiên Tướng thì phúc sẽ đến)

Các cung đều gặp phúc, ở Sửu Mùi Hợi thì không quý, dẫu quý cũng chẳng bền, trước thì chủ phú, nếu ở Mão Dậu hai hãm cung thì ít được xứng ý toại tâm. 

*

Lộc Tồn

Khắp 12 cung đều là nhập miếu

– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch tích ngọc đôi kim.

(Lộc Tồn thủ ở cung Điền Trạch thì giàu có vàng ngọc chồng chất).

Tại Mệnh cũng mừng, có hóa Lộc, cùng Khoa Quyền, càng thêm tuyệt diệu.

– Lộc Tồn Tý Ngọ vị Thiên Di Thân Mệnh phùng chi lợi lộc nghi.

(Lộc Tồn ở Tý Ngọ cung, lại là Thân Mệnh với Thiên Di gặp được thì có lợi lộc là đương nhiên).

– Minh Lộc ám Lộc vị chí công khanh.

(Có cách Minh Lộc Ám Lộc thì tước vị tới cỡ công hầu khanh tướng).

– Song Lộc trùng phản chung thân phú quý.

(Song Lộc trở lại cả đời phú quý).

– Lộc phùng xung phá cát dã thành hung.

(Lộc gặp hung sát xung phá thì cát cũng chuyển thành hung)

– Song Lộc thủ mệnh Lã Hậu chuyên quyền.

(Bà Lã Hậu chuyên quyền, trong số có song Lộc thủ mệnh).

– Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc.

(Lộc Tồn giàu có, đôn hậu, thận trọng)

Ở khắp các cung giáng phúc, khởi nghiệp phú quý. Nữ nhân lấy chồng chiêu rể được vượng tài.

*

Thiên Mã

– Lộc Mã tối hỉ giao trì.

(Lộc Tồn và Thiên Mã cực kỳ mừng được cùng nhau tương hỗ qua lại)

Sợ thấy sát tinh Kình Hỏa Tiệt Lộ Không Vong, vì hay chủ lao khổ.

– Thiên Mã tứ Sinh Thê cung phú quý hoàn đương phong tặng.

(Thiên Mã ở cung Thê thì lấy vợ phú quý và được phong tặng).

– Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu.

(Thiên Mã gặp Không Vong thì cả đời bôn ba vất vả). 

*

Khoa Quyền Lộc

– Khoa Quyền Lộc hợp phú quý song toàn.

(Khoa Quyền Lộc hội hợp thủ chiếu giáp thì phú quý được song toàn).

Lộc Tồn cũng là Lộc, hóa Lộc hội Tộc Tồn thì phú quý trọn vẹn.

– Lộc Quyền mệnh phùng hợp cát uy quyền áp chúng tướng vương triều.

(Mênh gặp được Lộc Quyền hôi hợp cát tinh thì uy quyền chế áp chúng nhân, làm tướng trong vương triều).

– Quyền Lộc trùng phùng tài quan song mỹ.

(Quyền Lộc trùng phùng thì tiền tài và quan tước đều đẹp trọn vẹn cả hai)

Tam phương nhiều cát thì mới cát, bởi vì dồn tụ cả lại 1 chỗ cung không đẹp.

– Khoa mệnh Quyền triều đăng dung giáp đệ.

(Hóa Khoa tại Mệnh có hóa Quyền chầu về thì đỗ đạt cao, thăng quan lớn)

Hoặc Quyền hoặc Lộc cũng đều thêm đẹp cả. (Nếu có Lộc thì) là “ngôn Lộc phùng nghênh” cách.

– Hoạt Lộc Tý Ngọ vị Thiên Di, Phu Tử văn chương quán thế.

(Hóa Lộc ở Thiên Di cung nơi Tý Ngọ, Khổng Phu Tử có tài văn chương quán thế).

Thiên Di lại ở tại Tý Ngọ cung là đối diện triều thiên tử.

Mệnh Thái Dương hóa lộc tại Ngọ cung, hợp cách này. Các cung khác cần khán cát hung, Khoa Quyền Lộc chầu đến thế nào mới định quý cách. Như Mệnh an tại Tý cung, Lộc tại Hợi cung, Quyền tại Sửu cung, là giáp quý. Ngoài ra cứ phỏng theo như vậy.

– Quyền Lộc trùng phùng sát thấu hư dự chi long.

(Có Quyền Lộc trung phùng mà bị sát tinh tụ tập thì cái sự hưng thịnh, tiếng tăm cũng chỉ là hư ảo)

– Khoa danh hãm ư hung thần miêu nhi bất tú.

(Hóa Khoa hãm ở chỗ hung sát tinh thì như cảnh mầm non chẳng nảy nở)

Như Nhật Tuất, Nguyệt Mão, Hóa Khoa hãm địa, hoặc có thêm Kình Đà Kiếp Không.

– Lộc chủ triền ư nhược địa phát bất chủ tài.

(Hóa Lộc lâm vào nơi nhược địa thì phát cũng chẳng chủ về tài lộc.

– Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị xử thế vinh hoa.

(Quyền Lộc đóng ở Tài Phúc cung thì có tài xử thế, giao tiếp, vừa giàu có lại cư xử rất chuẩn mực).

– Quyền Lộc cát tinh Nô Bộc vị túng nhiên quan quý dã bôn ba.

(Quyền Lộc cát tinh xúm cả vào cung Nô Bộc thì đương nhiên đường quan lộ phải bị bôn ba vất vả rồi).

*

Kiếp Không

– Kiếp Không giáp mệnh vi bại cục.

(Kiếp Không giáp Mệnh là bại cục).

Giả như Mệnh an tại Hợi cung, Kiếp tại Tý cung, Không tại Tuất cung thì là vậy. Tuế hạn hành đến đó cũng hung, giáp Hóa Kị cũng hung và cô đơn nghèo khổ dễ mắc nạn hình thương.

– Kiếp Không lâm hạn Sở Vương táng quốc Lục Châu vong

(Kiếp Không lâm vào hạn, Sở Bá Vương – tức Hạng Vũ – mất nước, nàng Lục Châu cũng hạn ấy mà mất mạng).

– Sinh xứ Kiếp Không do như bán thiên chiết sí.

(Sinh vào chỗ Kiếp Không ấy là giống như giữa trời mà gãy cánh).

– Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện.

(Kiếp Không lâm vào chỗ Tài Phúc thì cuộc sống nghèo hèn).

*

Thương Sứ

– Thiên Thương gia ác diệu Trọng Ni tuyệt lương Đặng Thông vong.

(Thiên Thương gặp thêm ác sát tinh, Khổng Tử hết lương thực, Đặng Thông cũng mất mạng). 

*

Mệnh cung

– Tam giáp Mệnh hung lục giáp cát.

Tam giáp ở đây chính là 3 cặp Kình Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không giáp với cung mệnh. Còn Lục giáp chính là cách giáp với 6 bộ Tử Phủ, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Nhật Nguyệt. Nếu như tại Mệnh là nhiều hung tinh ít cát tinh thì tuy có cát nhưng tàng hung, còn nếu như nhiều cát tinh ít hung tinh thì tuy có hung nhưng mà vẫn cát. Thân Mệnh xem tam phương miếu vượng như thế nào.

– Mệnh vô chính diệu nhị tính diên sinh.

(Mệnh VCD thì mang hai họ / hai tên sẽ có thể được thêm thọ)

Hoặc rời nhà, nhận/có cha/mẹ kế, đi ở rể, hoặc do người vợ lẽ sinh ra.

– Mệnh phùng cát diệu tùng bách thanh tú dĩ nan điêu.

(Mệnh gặp cát tinh như là cây tùng cây bách thanh tú mà khó khô héo tàn lụi được).

Thâm Mệnh Quan có cát tinh, Thái tuế đại tiểu nhị hạn dẫu bất lợi thì cũng ít hung. Phải có thái tuế nhị hạn hung đồng thời đi vào phương hung so với tuổi thì mới hung hiểm được.

– Hạn phùng hung diệu liễu lục đào hồng nhi dịch tạ.

(Hạn gặp hung tinh thì như là liễu xanh, đào hồng dễ tàn tạ)

Mệnh hạn gặp phải hung tinh miếu vượng thì phát đạt, hạn hung tinh hãm địa thì hung hiểm lắm.

– Mệnh thực vận sinh hạn như miêu nhi đắc vũ.

(Mệnh có thực lực, gặp vận hạn sinh phù cho thì như mầm non lại được mưa tưới).

Như Mệnh hạn bình thường tam phương có cát tinh, như hạn hành đến nơi tốt đẹp là phúc.

– Mệnh suy vận nhược như nộn thảo nhi tao sương.

(Mệnh suy hạn nhược như cỏ non mà phải sương dầm)

Như Mệnh tọa hãm Kị, tuế hạn lại gặp ác diệu thì tất sẽ hình thương tử vong.

– Mệnh hữu cát tinh quan sát trọng túng hữu tài quan dã tân khổ.

(Mệnh có cát tinh mà Quan Sát cũng nặng, nhiều thì tiền tài và quan nghiệp cũng gian khổ đắng cay).

*

Thân cung

– Tam giáp Thân hung lục giáp cát.

Giáp Hóa Kị, Kiếp Không Hỏa Linh Dương Đà hung, còn lục giáp (xem bên trên đây) quý phùng cát tinh nữa là cực kỳ tuyệt diệu.

– Thân Mệnh câu cát phú quý song toàn.

(Thân Mệnh đều cát thì phú quý song toàn).

– Thân cát mệnh hung diệc vi mỹ luận.

(Thân cát Mệnh hung cũng luận là đẹp).

– Mệnh nhược Thân cường tài nguyên bất tụ.

(Mệnh yếu mà Thân quá mạnh thì của cải khó mà tụ được)

*

Nạp Âm

– Nạp Âm mộ khố khán hà cung.

(Xét nạp âm thì khán ở cung Mộ khố của hành của nó xem cát hung như thế nào)

Như Thủy sinh nhân thì Mộ ở Thìn gặp Tài Quan hoặc Lộc Tồn thì rất đẹp, gặp Thiên Di Hao sát thì không đẹp.

– Sinh phùng bại địa phát dã hư hoa.

(Sinh gặp nơi bại địa thì phát lên cũng hao tàn về hư ảo cả)

Như năm nạp âm Thủy Thổ thì Trường Sinh kiến Giáp Thân, là Kim tinh chủ của Thủy cung, nếu an Mệnh tại Dậu là bại địa, lại phùng Kình Đà Kị Hao Thất Sát ở cùng thì không đẹp. Đắc Lộc Tồn thì cát.

– Tuyệt xứ phùng sinh hoa nhi bất bại.

(Ở chỗ Tuyệt mà gặp sinh phù thì hao tàn nhưng không hỏng được)

Như Thủy Thổ thì Tuyệt tại Tị, an Mệnh tại Tị là Tuyệt địa, lại được Kim tinh tại Tị sinh cho Thủy nên không bị tuyệt mà còn là đắc lộc.

*

Tài Bạch

– Nhật Nguyệt giáp Tài gia cát diệu bất quý tắc phú.

(Nhật nguyệt giáp Tài mà có thêm cát tinh thì không quyền quý thì cũng được giàu)

Như Tài Bạch cung tại Mùi có Thiên Phủ tọa thủ, Nhật tại Ngọ và Nguyệt tại Thân chính là giáp tài vậy, ngoài ra cứ phỏng theo đó.

– Tả Hữu Tài Quan kiêm giáp củng y lộc phong long.

(Tả Hữu ở 2 cung Tài và Quan, đồng thời được cát tinh miếu vượng củng chiếu hoặc giáp hợp là được 

Như Tả Hữu cùng ở Tài Bạch cung, lai hoặc Tài Quan tại Sửu, Nhật tại Tý và Nguyệt tại Dần thì là giáp vậy.

*

Tài Trạch

– Tử Vi Phụ Bật đa vi tài phú chi quan.

(Tử Vi Phụ Bật đóng cung Tài/Điền Trạch thì làm quan tài chính, thu thuế má).

– Vũ Khúc Thái Âm đa cư tài phú chi nhâm.

(Vũ Khúc Thái Âm ở Tài/Điền Trạch thì nhậm chức quan tài chính, quan phụ trách thuế má)

Không phải là Vũ Khúc với Thái Âm cùng cung độ, mà là thủ Tài Bạch cung gặp Vũ Khúc hoặc gặp Thái Âm tinh, thì chủ như vậy.

– Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch cánh kiêm Quyền Lộc phú xa ông

(Tử Phủ, Vũ Khúc cư ở Tài Bạch lại có thêm Quyền Lộc thì giàu có).

– Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch hoạnh phát tư tài.

(Vũ Tham cư Tài/Điền Trạch thì có lúc bộc phát về tiền tài của cải).

Kị gặp Không Vong.

– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch đôi kim tích ngọc.

(Lộc Tồn thủ ở Tài Trạch thì vàng ngọc chồng chất).

*

Tài Phúc

– Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị xuất thế vinh hoa.

(Quyền Lộc đóng ở Tài Phúc thì vào đời được vinh hoa phú quý).

– Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện.

(Kiếp Không lâm vào chỗ của Tài Phúc thì cuộc sống nghèo hèn).

———————————————————— kết thúc quyển 3———————————

quyển 4 là các lá số mẫu 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button