Tử vi

120 câu văn địa lý Tả Ao

Địa lý có thể nói là rất rộng, tuy nhiên Trong địa lý Tả Ao, ông đã đúc kết lại thành 120 câu văn, có thể nói là rất sâu sắc, huyền bí. Ai có thể hiểu hết 120 câu thơ này thì có lẽ cũng là Thầy Phong Thủy nổi tiếng rồi.

NGUYÊN VĂN ĐỊA – ĐẠO – DIỄN – CA CỦA CỤ TẢ AO

1. Mấy lời để truyền hậu thế

Bạn đang xem: 120 câu văn địa lý Tả Ao

2. Ai học địa lý theo học Tả Ao

3. Một là hay học càng cao

4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn

5. Ba là học thuộc dã đàm

6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông

7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng

8. Tỏ mạch, tỏ nước, tổ long mới tường

9. Mạch có: mạch âm, mạch dương

10. Mạch nhược, mạch cường mạch tử, mạch sinh

11. Sơn cước mạch đi rành rành

12. Bình dương mạch lần, nhân tình không thông

13. Có mạch qua ao, qua sông

14. Quan đầm, qua núi, qua đồng, qua non

15. Lại có mạch phát ngội dương

16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao?

17. Mạch thô di chẳng khép vào

18. Vốn di một chiều ấy mạch phát dương

19. Ba mươi sáu mạch cho tường

20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền

21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên

22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới

23. Bình Dương mạch chẳng nề châm gối

24. Hề chính long thì tả hữu chiều lai

25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề

26. Nhưng trên sơn cước non cao

27. Cường long thổ mạch, thế nào mới hay?

28. Tìm nơi mạch nhược long gầy

29. Nhất thời ca huyệt, nhị thời tàng phong

30. Đất có cát địa chân long

31. Táng cho phải phép anh hùng giầu sang

32. Nọ như dưới đất bình dương

33. Mạch thích giác điền xem tường mới hay

34. Bình dương lấy nước làm thầy

35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long

36. Thứ bao mạch thắt cổ bồng

37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài

38. Muốn cho con cháu tam khôi

39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên

40. Muốn cho con cháu Trạng Nguyên

41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bầy!

42. Nhất là Tân, Tốn mới hay

43. Bính, Đinh, Đoài, Cấn sắp bầy đặt lên

44. Bút lập là bút Trạng Nguyên

45. Bút thích giác điền là bút thám hoa

46. Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay

47. Khuyên ai học làm thầy Địa lý

48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao

49. Dù ai khôn khéo thế nào

50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông

51. Thắt cổ bồng phồng ra huyệt kết

52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan

53. Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên

54. Kim Loan võ được tước quyền Quận Công

55. Con Mộc vốn ở phương đông

56. Con Kim vốn nó về dòng phương tây

57. Xem cho biết nó mới hay

58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa

59. Thắt cuống cà phì ra mới kết

60. Xem cho biết huyệt cát huyệt hung

61. Huyệt cát nước tụ vào lòng

62. Đôi bên Long, Hổ uốn vòng chiều lai

63. Huyệt hung Minh – Đường bất khai

64. Sơn tà thủy Sạ hưởng ngoài tà thiên

65. Táng xuống kinh sảng bất yên

66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau

67. Muốn cho con cháu sống lâu

68. Tìm nơi Huyền – Vũ cao dầy

69. Long Hổ bằng như chân tay

70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành

71. Kìa như đất có ngũ tinh

72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn

73. Muốn cho con cháu nên quan

74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu

75. Muốn cho kế thế công hầu

76. Thì tìm cờ trống dàn chầu hai bên

77. Ngũ tinh cách tú chiều nguyên

78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn

79. Thổ Tinh kết huyệt trung ương

80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời

81. Thiên sơn vạn thủy chiều lai

82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh

83. Nhị thập bát tú thiên tinh

84. Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai

85. Ngôi Đế Vương mặc Trời chẳng giảm

86. Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho

87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ

88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm

89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng

90. Dưới bình dương nửa tháng cũng đi

91. Minh sinh, ám tử vô di

92. Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn

93. Quả nhiên huyệt chính long chân

94. Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly

95. Táng thôi phúc lý tuy chi

96. Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền

97. Muốn cho con trưởng phát tiên

98. Thì tìm long nội đất liền quá cung

99. Thanh long liên châu cao phong

100. Kim tinh, thổ phục, phát giòng trưởng nam

101. Con gái về bên hồ sơn

102. Hổ cao thì phát, sơn bàn cho thông

103. Phản hồ con gái lộn chồng

104. Phản long trai nó ra lòng bất nhân

105. Vô long như người vô chân

106. Vô hổ như đứa ở trần không tay

107. Trông Long – Hổ lấy làm thầy trước.

108. Sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn,

109. Nước chẳng tụ đường kể chi

110. Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không

111. Con trai thì ở bất trung

112. Con gái thất tiết chả dùng cả hai

113. Thấy đâu Long – Hổ chiều lai

114. Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay

115. Tiên quan, hậu quỷ sắp bầy

116. Án dầy muôn tháp, chiếu dày phải cao

117. Xem huyệt nào làm cho phải phép

118. Chớ đào sâu mà thiệt như không

119. Kìa ai Địa lý vô tông

120. Chẳng cử đúng phép cũng dòng vô sư

(Dẫn theo trang tuvicaimenh.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 120 câu văn địa lý Tả Ao

Địa lý có thể nói là rất rộng, tuy nhiên Trong địa lý Tả Ao, ông đã đúc kết lại thành 120 câu văn, có thể nói là rất sâu sắc, huyền bí. Ai có thể hiểu hết 120 câu thơ này thì có lẽ cũng là Thầy Phong Thủy nổi tiếng rồi.

NGUYÊN VĂN ĐỊA – ĐẠO – DIỄN – CA CỦA CỤ TẢ AO

1. Mấy lời để truyền hậu thế

2. Ai học địa lý theo học Tả Ao

3. Một là hay học càng cao

4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn

5. Ba là học thuộc dã đàm

6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông

7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng

8. Tỏ mạch, tỏ nước, tổ long mới tường

9. Mạch có: mạch âm, mạch dương

10. Mạch nhược, mạch cường mạch tử, mạch sinh

11. Sơn cước mạch đi rành rành

12. Bình dương mạch lần, nhân tình không thông

13. Có mạch qua ao, qua sông

14. Quan đầm, qua núi, qua đồng, qua non

15. Lại có mạch phát ngội dương

16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao?

17. Mạch thô di chẳng khép vào

18. Vốn di một chiều ấy mạch phát dương

19. Ba mươi sáu mạch cho tường

20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền

21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên

22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới

23. Bình Dương mạch chẳng nề châm gối

24. Hề chính long thì tả hữu chiều lai

25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề

26. Nhưng trên sơn cước non cao

27. Cường long thổ mạch, thế nào mới hay?

28. Tìm nơi mạch nhược long gầy

29. Nhất thời ca huyệt, nhị thời tàng phong

30. Đất có cát địa chân long

31. Táng cho phải phép anh hùng giầu sang

32. Nọ như dưới đất bình dương

33. Mạch thích giác điền xem tường mới hay

34. Bình dương lấy nước làm thầy

35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long

36. Thứ bao mạch thắt cổ bồng

37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài

38. Muốn cho con cháu tam khôi

39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên

40. Muốn cho con cháu Trạng Nguyên

41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bầy!

42. Nhất là Tân, Tốn mới hay

43. Bính, Đinh, Đoài, Cấn sắp bầy đặt lên

44. Bút lập là bút Trạng Nguyên

45. Bút thích giác điền là bút thám hoa

46. Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay

47. Khuyên ai học làm thầy Địa lý

48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao

49. Dù ai khôn khéo thế nào

50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông

51. Thắt cổ bồng phồng ra huyệt kết

52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan

53. Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên

54. Kim Loan võ được tước quyền Quận Công

55. Con Mộc vốn ở phương đông

56. Con Kim vốn nó về dòng phương tây

57. Xem cho biết nó mới hay

58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa

59. Thắt cuống cà phì ra mới kết

60. Xem cho biết huyệt cát huyệt hung

61. Huyệt cát nước tụ vào lòng

62. Đôi bên Long, Hổ uốn vòng chiều lai

63. Huyệt hung Minh – Đường bất khai

64. Sơn tà thủy Sạ hưởng ngoài tà thiên

65. Táng xuống kinh sảng bất yên

66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau

67. Muốn cho con cháu sống lâu

68. Tìm nơi Huyền – Vũ cao dầy

69. Long Hổ bằng như chân tay

70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành

71. Kìa như đất có ngũ tinh

72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn

73. Muốn cho con cháu nên quan

74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu

75. Muốn cho kế thế công hầu

76. Thì tìm cờ trống dàn chầu hai bên

77. Ngũ tinh cách tú chiều nguyên

78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn

79. Thổ Tinh kết huyệt trung ương

80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời

81. Thiên sơn vạn thủy chiều lai

82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh

83. Nhị thập bát tú thiên tinh

84. Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai

85. Ngôi Đế Vương mặc Trời chẳng giảm

86. Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho

87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ

88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm

89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng

90. Dưới bình dương nửa tháng cũng đi

91. Minh sinh, ám tử vô di

92. Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn

93. Quả nhiên huyệt chính long chân

94. Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly

95. Táng thôi phúc lý tuy chi

96. Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền

97. Muốn cho con trưởng phát tiên

98. Thì tìm long nội đất liền quá cung

99. Thanh long liên châu cao phong

100. Kim tinh, thổ phục, phát giòng trưởng nam

101. Con gái về bên hồ sơn

102. Hổ cao thì phát, sơn bàn cho thông

103. Phản hồ con gái lộn chồng

104. Phản long trai nó ra lòng bất nhân

105. Vô long như người vô chân

106. Vô hổ như đứa ở trần không tay

107. Trông Long – Hổ lấy làm thầy trước.

108. Sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn,

109. Nước chẳng tụ đường kể chi

110. Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không

111. Con trai thì ở bất trung

112. Con gái thất tiết chả dùng cả hai

113. Thấy đâu Long – Hổ chiều lai

114. Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay

115. Tiên quan, hậu quỷ sắp bầy

116. Án dầy muôn tháp, chiếu dày phải cao

117. Xem huyệt nào làm cho phải phép

118. Chớ đào sâu mà thiệt như không

119. Kìa ai Địa lý vô tông

120. Chẳng cử đúng phép cũng dòng vô sư

(Dẫn theo trang tuvicaimenh.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button