Tử vi

Chư tinh thập can hóa quyền

Thập can hóa quyền

Bạn đang xem: Chư tinh thập can hóa quyền

 

 

Phá quân: với thân mình, chủ chủ động thay đổi, vượng cát, hãm hung. Với tài, miếu tắc đi trước về sau, kết quả vượng, hãm tắc, một đi không trở lại. Với sự nghiệp, là việc chính động thay đổi —— cát. Hãm tắc, thất trách, chắc có tranh cãi.

 

Thiên lương: vu thân mình, chủ học chỉ danh sĩ phong độ, là giống. Hãm địa, bị người tới xem thường. Với tài, vi vất vả mà được. Hãm địa, cực nhỏ. Với sự nghiệp, nhiều phản phúc, kết quả, miếu tắc thành, hãm tắc bại. Ngôi sao này với tài cung hóa lộc, hoặc khoa, quyền, miếu địa, nên đánh bạc, tất đại thắng.

 

Thiên cơ: với thân mình, chủ chủ động xuất hành cát. Hãm tắc hung, với tài cung, căn bản nhịp điệu động tiền, miếu cát, hãm hung. Với sự nghiệp, tắc chủ động đổi nghiệp, đổi chức, miếu cát. Hãm hung.

 

Thiên đồng: với thân mình, chủ loạn ở bên trong, chủ động an viết, thị miếu, hãm, đã định cát hung. Với tài, chủ vốn muốn phá mà không buông tay. Hãm tắc nãi phá. Với sự nghiệp, vốn có điều động, mà thân mình không muốn động. Đại nạn hóa với thân mình, chủ năng tìm vui thú, hãm địa, kết quả không tốt. Với tài, miếu tắc giàu có thể lưu. Hãm tắc bất lưu. Với sự nghiệp, có ám quyền, cũng thoải mái. Hãm địa dễ bị tật, bất lợi.

 

Tham lang: với thân mình, chủ tốt tiêu xài, mời khách, cũng vui mừng tìm nữ sắc. Với tài, miếu tắc vượng. Hãm thì không nhiều, vui mừng mời khách, cập tặng lễ, cập sử dụng ở nữ sắc. Với sự nghiệp, miếu tắc — có bay tới cơ hội. Hãm tắc tiện.

 

Vũ khúc: mọi việc đều thuận lợi. ( chủ nhiều võ chiến đấu quyền, hoặc chưởng quản tài kính, xuất nạp các loại quyền 〕

 

Thái dương: với thân mình, chủ tám hướng uy nghi, bị người hân ngưỡng. Hãm địa, nhân phức cảm tự ti trọng, mà giả bộ tôn nghiêm. Với tài, chủ phú, vận dụng như ý. Hãm địa, bất lợi. Với sự nghiệp, có quyền, cũng nên quan võ, hãm địa, nhiều thị phi.

 

Tử vi: với thân mình, sẽ tả hữu, mọi việc đều thuận lợi, vô tả hữu, chủ nhỏ trong phạm vi, dương dương tự đắc. Với tài, miếu chủ rất vượng. Hãm địa, đến là toàn bộ lưu. Với sự nghiệp, chỉ huy hết thảy, thỏa mãn. Yếu mà vô phụ, thường thường. Cánh cửa cực lớn: mọi việc đều thuận lợi. ( ngôi sao này hóa quyền, chủ mặt luận, chủ miệng ra lệnh, phàm mở miệng cùng có hiệu quả. 〕

  (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh thập can hóa quyền

Thập can hóa quyền

 

 

Phá quân: với thân mình, chủ chủ động thay đổi, vượng cát, hãm hung. Với tài, miếu tắc đi trước về sau, kết quả vượng, hãm tắc, một đi không trở lại. Với sự nghiệp, là việc chính động thay đổi —— cát. Hãm tắc, thất trách, chắc có tranh cãi.

 

Thiên lương: vu thân mình, chủ học chỉ danh sĩ phong độ, là giống. Hãm địa, bị người tới xem thường. Với tài, vi vất vả mà được. Hãm địa, cực nhỏ. Với sự nghiệp, nhiều phản phúc, kết quả, miếu tắc thành, hãm tắc bại. Ngôi sao này với tài cung hóa lộc, hoặc khoa, quyền, miếu địa, nên đánh bạc, tất đại thắng.

 

Thiên cơ: với thân mình, chủ chủ động xuất hành cát. Hãm tắc hung, với tài cung, căn bản nhịp điệu động tiền, miếu cát, hãm hung. Với sự nghiệp, tắc chủ động đổi nghiệp, đổi chức, miếu cát. Hãm hung.

 

Thiên đồng: với thân mình, chủ loạn ở bên trong, chủ động an viết, thị miếu, hãm, đã định cát hung. Với tài, chủ vốn muốn phá mà không buông tay. Hãm tắc nãi phá. Với sự nghiệp, vốn có điều động, mà thân mình không muốn động. Đại nạn hóa với thân mình, chủ năng tìm vui thú, hãm địa, kết quả không tốt. Với tài, miếu tắc giàu có thể lưu. Hãm tắc bất lưu. Với sự nghiệp, có ám quyền, cũng thoải mái. Hãm địa dễ bị tật, bất lợi.

 

Tham lang: với thân mình, chủ tốt tiêu xài, mời khách, cũng vui mừng tìm nữ sắc. Với tài, miếu tắc vượng. Hãm thì không nhiều, vui mừng mời khách, cập tặng lễ, cập sử dụng ở nữ sắc. Với sự nghiệp, miếu tắc — có bay tới cơ hội. Hãm tắc tiện.

 

Vũ khúc: mọi việc đều thuận lợi. ( chủ nhiều võ chiến đấu quyền, hoặc chưởng quản tài kính, xuất nạp các loại quyền 〕

 

Thái dương: với thân mình, chủ tám hướng uy nghi, bị người hân ngưỡng. Hãm địa, nhân phức cảm tự ti trọng, mà giả bộ tôn nghiêm. Với tài, chủ phú, vận dụng như ý. Hãm địa, bất lợi. Với sự nghiệp, có quyền, cũng nên quan võ, hãm địa, nhiều thị phi.

 

Tử vi: với thân mình, sẽ tả hữu, mọi việc đều thuận lợi, vô tả hữu, chủ nhỏ trong phạm vi, dương dương tự đắc. Với tài, miếu chủ rất vượng. Hãm địa, đến là toàn bộ lưu. Với sự nghiệp, chỉ huy hết thảy, thỏa mãn. Yếu mà vô phụ, thường thường. Cánh cửa cực lớn: mọi việc đều thuận lợi. ( ngôi sao này hóa quyền, chủ mặt luận, chủ miệng ra lệnh, phàm mở miệng cùng có hiệu quả. 〕

  (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button