Tử vi

Cơ nguyệt đồng lương cáchCơ nguyệt đồng lương cách:

Đây chỉ thiên cùng thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ Thái Âm ở dần thân tọa mệnh mà nói, tam phương tứ chính phải là thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên

Bạn đang xem: Cơ nguyệt đồng lương cách

Lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội mới là bản cách, hoặc cung thân, cung mệnh phùng đây bốn sao

Hội cát cũng vì bản cách, cần phải tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đây cách người, nhiều ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp ở bên trong nhậm chức,

Làm quản lý công tác, ngoại vụ công tác, công văn công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác các loại, bình thường sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu.

Cách cục tốt, phú quý không nhỏ. Gặp sát tinh tắc đặc biệt. Cũng có làm nghề tự do người, nhưng vẫn nó là sở trường tài nghệ mà thành danh. Vu

Tha cung thủ mệnh tụ họp bốn sao cũng tính là đây cách.

Thơ nói: dần thân bốn diệu mệnh thêm lâm, tổ tông căn nguyên chắc chắn thành. Đao trong bút nên chỉ lực, vinh hoa phát vượng ở công môn.

Thường nói: “Cơ, nguyệt, cùng, lương chỉ lại nhân “, “Cơ nguyệt đồng lương phúc lâm “, “Dần thân hoan hỷ nhất đồng lương sẽ “, “Tị hợi cùng giải quyết

Lương cơ nguyệt, chủ nhiều chỉ lại nhân” ( gia thân cung hội tề tứ ngôi sao mới là ), “Thái Âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam vi nô bộc nữ nhân

Vi kỹ” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cơ nguyệt đồng lương cáchCơ nguyệt đồng lương cách:

Đây chỉ thiên cùng thiên lương ở dần thân tọa mệnh, thiên cơ Thái Âm ở dần thân tọa mệnh mà nói, tam phương tứ chính phải là thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên

Lương bốn sao giao nhau, sẽ cùng lộc tồn, khoa quyền lộc, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt gia hội mới là bản cách, hoặc cung thân, cung mệnh phùng đây bốn sao

Hội cát cũng vì bản cách, cần phải tam hợp có văn xương hoặc văn khúc mới là. Nhập đây cách người, nhiều ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp ở bên trong nhậm chức,

Làm quản lý công tác, ngoại vụ công tác, công văn công tác, văn bí công tác, thiết kế bày ra công tác các loại, bình thường sự nghiệp ổn định ít phiêu lưu.

Cách cục tốt, phú quý không nhỏ. Gặp sát tinh tắc đặc biệt. Cũng có làm nghề tự do người, nhưng vẫn nó là sở trường tài nghệ mà thành danh. Vu

Tha cung thủ mệnh tụ họp bốn sao cũng tính là đây cách.

Thơ nói: dần thân bốn diệu mệnh thêm lâm, tổ tông căn nguyên chắc chắn thành. Đao trong bút nên chỉ lực, vinh hoa phát vượng ở công môn.

Thường nói: “Cơ, nguyệt, cùng, lương chỉ lại nhân “, “Cơ nguyệt đồng lương phúc lâm “, “Dần thân hoan hỷ nhất đồng lương sẽ “, “Tị hợi cùng giải quyết

Lương cơ nguyệt, chủ nhiều chỉ lại nhân” ( gia thân cung hội tề tứ ngôi sao mới là ), “Thái Âm thiên cơ xương khúc đồng cung vu dần, nam vi nô bộc nữ nhân

Vi kỹ” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button