Tử vi

Luận dụng thần biến hóa

Nguyên văn: dụng thần chủ ở nguyệt lệnh, nhưng nguyệt lệnh tàng không đồng nhất, mà dụng thần liền có biến hóa. Như trong thập nhị chi, trừ tý ngọ mão dậu, còn lại đều có tàng, không nhất định là tứ khố. Cụ thể lấy dần luận, giáp là bản chủ, như quận có tri phủ; bính của nó trường sinh, như quận có đồng tri; mậu cũng trường sinh, như quận có thông phán. Giả sử dần nguyệt là đề cương, không thấu giáp mà thấu bính, thì tri phủ không đến quận, mà đồng tri có thể quyết định. Đây là do biến hóa vậy.

Giải đọc: lấy dụng đã lấy nguyệt lệnh là chủ, nhưng nguyệt lệnh địa chi số lượng tàng can không giống , một số chỉ tàng một can, một số lại tàng hai can hoặc ba can, một số thấu, một số không thấu, như vậy sẽ khiến dụng thần sinh ra biến hóa. Thí dụ như ở trong mười hai địa chi, trừ tý ngọ mão dậu bốn địa chi chỉ tàng một can ra, địa chi còn lại cũng có tàng hai can hoặc ba can, khỏi phải nói thìn tuất sửu mùi là bốn mộ khố rồi. Mượn chữ dần mà nói, bên trong có tàng ba can giáp, bính, mậu. Giáp là bản khí dần mộc, giáp ở trong dần giống như huyện trưởng ngồi ở trong phòng làm việc của huyện trưởng, đắc vị đương quyền; bính hỏa trường sinh ở dần, giống như là phó huyện trưởng một tay huyện trưởng đề bạt lên, quyền lợi chỉ đứng sau huyện trưởng; mậu thổ ở dần cũng trường sinh, nhưng đồng thời thêm chịu dần mộc khắc, lực lại ở sau bính hỏa, vị trí của nó trong dần chỉ như tiểu cục trưởng là thủ hạ huyện trưởng. Giả sử dần là nguyệt lệnh, giáp mộc không thấu mà thấu bính hỏa, liền như phó huyện trưởng thay mặt huyện trưởng làm chủ, đây là nguyên do dụng thần phát sinh biến hóa.

Nguyên văn: lại nói đinh sinh hợi nguyệt, vốn là chính quan, chi toàn bộ mão mùi, thì hóa thành ấn. Kỷ sinh thân nguyệt, vốn thuộc thương quan, tàng canh thấu nhâm, thì hóa thành tài. Phàm như thế đều là biến hóa của dụng thần vậy.

Bạn đang xem: Luận dụng thần biến hóa

Giải đọc: nếu như đinh hỏa nhật nguyên sinh ở hợi nguyệt, nhâm thủy trong hợi chính là chính quan của nhật nguyên, lấy dụng phải lấy chính quan cách. Nhưng nếu như trong bát tự có hai chữ mão mùi (chỉ một chữ mão cũng có thể), thì hợi mão mùi tam hợp thành mộc, đem hợi thủy chính quan ban đầu trở thành mão mộc ấn tinh, dụng thần cũng theo đó trở thành ấn cách. Thêm như kỷ thổ nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, vốn là thương quan cách, nhưng nếu canh kim không thấu mà thấu nhâm thủy tài tinh, thì dụng thần liền trở thành tài tinh. Đại thể những loại này, đều là hiện tượng dụng thần biến hóa

Đến đây, cái gì là dụng thần, cái gì là dụng thần biến hóa, ở trong bản nghĩa Tử Bình Chân Thuyên đã thể hiện không sót rồi. Chúng ta có thể xác nhận: thuyết dụng thần trong mệnh học kinh điển như Tử Bình Chân Thuyên, chính là cái mà nguyệt lệnh có thể dụng và chữ định cách. Trong mệnh học kinh điển như Tử Bình Chân Thuyên, Thần Phong Thông Khảo, Uyên Hải Tử Bình cùng với Tam Mệnh Thông Hội, căn bản là không tồn tại cái gọi là dụng thần thăng bằng, phù ức, thông quan, điều hậu như thuyết về các loại này trong mệnh thư hiện đại. Trong thư tịch mệnh lý hiện đại, cũng có luận về dụng thần biến hóa, nhưng cùng thuyết Trầm thị không dính dáng nhau. Trầm thị nói chính là nguyệt lệnh thấu can và địa chi hội hợp dẫn tới vấn đề nguyệt lệnh biến hóa, mà sách mệnh lý hiện đại lại nói chính là vì tuế vận can dự vào phá vỡ thăng bằng nguyên mệnh cục, yêu cầu lại lần nữa vấn đề chọn chữ thăng bằng.

Chúng ta quay lại nghiên cứu bình chú liên quan đến Từ Nhạc Ngô lão sư phụ, sẽ không khó phát hiện chỗ khác biệt của nó cùng với nguyên văn. Nguyên văn nắm chặt nguyệt lệnh dụng thần không rời (nguyệt lệnh là cương lĩnh, nắm giữ mấu chốt mà), từ câu bắt đầu “Dụng thần ký chủ nguyệt lệnh hĩ”, đến câu chấm dứt “Phàm thử chi loại giai dụng thần chi biến hóa dã”, chủ đề thủy chung cũng không tách rời khỏi nguyệt lệnh dụng thần. Mà bình chú của Từ lão sư phụ không có nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyệt lệnh dụng thần, thậm chí khi giải thích hai câu đầu đuôi này, hai chữ “dụng thần” cũng không nói ra! Ông đem son phấn dụng thần thăng bằng, tỉ mỉ vẽ loạn ở trong câu chữ Tử Bình Chân Thuyên, vốn định đem Tử Bình Chân Thuyên trang điểm đẹp đẽ cho người đời xem, ai ngờ trái ngược suy nghĩ khiến cho Tử Bình Chân Thuyên mất đi bản sắc tự nhiên ban đầu! Lại khiến cho người ta nghĩ cũng không ra chính là, hàng vạn hậu học nhắm mắt theo đuôi phía sau Từ lão sư phụ, không ai phát hiện bình chú của ông sớm đã xa rời nguyên văn của Trầm thị!

Nguyên văn: biến mà tốt, cách đắc ý hơn; biến mà không tốt, cách liền phá hư. Thế nào là biến mà tốt? Như tân sinh dần nguyệt, thấu bính mà hóa tài thành quan; nhâm sinh tuất nguyệt, gặp tân mà hóa sát thành ấn; quý sinh dần nguyệt, tàng giáp thấu bính, hội ngọ hội tuất, thì hóa thương thành tài, cho dù thấu quan, có thể lấy tài vượng sinh quan luận, không lấy thương quan kiến quan; ất sinh dần nguyệt, thấu mậu thành tài, hội ngọ hội tuất, thì nguyệt kiếp hóa thành thực thương. Như thế và như thế, không thể đếm xuể, đều biến mà tốt vậy.

Giải đọc: sau khi dụng thần biến hóa, một số thì càng biến càng tốt, cách chính cục thanh; một số thì càng biến càng kém, cách phá cục hư. Như thế nào mới là càng biến càng tốt?

Tỷ như tân kim nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, giáp mộc trong dần không thấu can, mà thấu bính hỏa quan tinh, đây là hóa tài cách thành quan cách rồi. Quan là thiện dụng thần, hỉ có tài tinh tương sinh, bính hỏa quan tinh được tọa hạ dần mộc tài tinh tương sinh, cho nên là cách cục càng biến càng tốt;

Nhâm thủy sinh ở tuất nguyệt, mậu thổ thất sát trong tuất không thấu can, mà thấu tân kim ấn tinh, cái này gọi là hóa sát thành ấn. Thất sát là ác dụng thần, nhất thiết phải có ấn hóa hoặc thực chế, bây giờ lộ ra tân kim ấn tinh hóa sát sinh thân, khiến sát tinh không thể công thân, liền là hiện tuợng cách cục càng biến càng tốt;

Quý thủy sinh ở dần nguyệt, không thấu giáp mộc thương quan mà thấu bính hỏa tài tinh, hóa thương thành tài. Thương quan là ác dụng thần, nhất định phải có tài hóa hoặc ấn chế, bây giờ lộ ra bính hỏa tài tinh hóa tiết thương quan, chính là cách cục càng biến càng tốt, lúc này cho dù lộ ra mậu thổ quan tinh, dần mộc thương quan cũng không có thể thương khắc quan tinh, cho nên sẽ không thể lấy thương quan kiến quan luận, mà nên lấy tài vượng sinh quan luận; nếu như địa chi có hai chữ ngọ tuất (có một chữ ngọ cũng có thể), như vậy dần ngọ tuất tam hợp hỏa cục, dần mộc dụng thần cũng sẽ theo biến hóa thành tài tinh, đây cũng là một kiểu phương thức dụng thần biến hóa..

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, là nguyệt kiếp cách. Lúc này nếu thấy mậu thổ tài tinh trong dần lộ ra, địa chi thêm có hai chữ ngọ tuất, dần mộc thì phải theo hội hợp mà biến hỏa, hóa kiếp thành thực thương, và ngược lại đi sinh mậu thổ tài tinh, như thế chính là khiến cách cục càng bíến càng tốt;

Cùng loại thượng thuật như vậy đích biến hóa, không thể đếm, đều là hiện tượng cách cục càng biến càng tốt

Nói tới đây, có một số người có thể sẽ đưa ra hai vấn đề chi tiết như thế này: một là ất mộc sinh ở dần nguyệt, nguyên văn nói “Hội ngọ hội tuất, thì nguyệt kiếp hóa thành thực thương “, nhưng là cũng không có minh xác chỉ ra một ngọ chữ hoặc một tuất chữ có thể hóa hay không; hai là ất mộc sinh ở dần nguyệt, giáp mộc trong dần mặc dù nhiên không thể làm dụng thần, nhưng không phải còn có “cấp phó” bính hỏa sao? Không thể lấy bính hỏa là dụng định cách sao?

Đối với câu hỏi này, Trầm lão tiên sinh sợ là không có bản lãnh trả lời chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có chính mình tìm kiếm đáp án. Có mệnh một vị nữ sĩ như thế, mệnh là:

Tỉ tài nhật ấn

Ất mậu ất nhâm

Hợi dần mão ngọ

Đại vận: kỷ mão canh thìn tân tị nhâm ngọ quý mùi giáp thân

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, là nguyệt kiếp cách, theo địa chi có ngọ chữ, dần ngọ hợp hỏa, nguyệt kiếp cách liền biến thành thực thương cách. Hỉ nguyệt can là mậu thổ tài tinh, thực thương sinh tài, dụng thần là càng biến càng tốt. Chỗ khiếm khuyết duy nhất là niên can ất mộc khắc mậu thổ, may là đại vận có canh, tân quan sát chế phục ất mộc, khiến cho không thể kiếp tài, vì vậy mệnh chủ thời trẻ đã rong ruổi thương trường, tài phát trăm vạn, vợ chồng tương kính, tứ tử đều quý. Nếu như mệnh cục không có niên can ất mộc quấy nhiễu, khiến tài của mệnh chủ phá tổn tương đối nhiều, như vậy mệnh chủ sẽ là phú bà siêu cấp rồi.

Từ ví dụ này có thể biết, mệnh cục có ngọ không có tuất, chữ ngọ cùng chữ dần bán hợp, cũng là có thể hóa hỏa. Luận cách cục thì, ngũ hành hợp hóa không cần có cái gì hóa thần, Trầm thị đối với việc này cũng không có đưa ra yêu cầu.

Chúng ta lại xem mệnh người thứ hai, một nam mệnh là:

Tài kiếp nhật thương

Mậu giáp ất bính

Tuất dần sửu tý

Đại vận: ất mão bính thìn đinh tị mậu ngọ kỷ mùi

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, lộ ra bính hỏa thương quan ở thời can, địa chi có tuất không có ngọ, nếu như dần tuất có thể hóa hỏa, cách thành thương quan sinh tài, như vậy mệnh chủ ở trong hai vận bính thìn, đinh tị này tất nhiên đã gặp đại phát tài, nhưng sự thật lại không phải như thế. Mệnh chủ lần đầu phát tài là ở vận mậu ngọ năm giáp tuất, được huynh đệ mình trợ giúp mà phát hơn trăm vạn. Năm sau ất hợi tỉ kiên tranh tài, liền phá mất đi mấy chục vạn nguyên. Sau này ở năm mậu dần, kỷ mão lại phất lên dữ dội một vài khoản tiền.

Tại sao mệnh chủ phải đến tài đại vận mậu ngọ mới xảy ra xoay chuyển? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trên mệnh cục có tuất không có ngọ là không thể đủ hợp hóa thành hỏa, chỉ có tới vận mậu ngọ, có chữ ngọ, mới có thể đủ hợp hóa thành hỏa, khiến nguyên mệnh cục nguyệt kiếp cách biến thành thực thương cách, như vậy mới có thể làm cho mệnh chủ phất lên như sấm.

Chúng ta cũng xem một ví dụ, chính là mệnh Lý Hậu Khải tiên sinh – tác giả Toán Mệnh Nhất Bách Pháp:

Tài tỉ nhật tỉ

Mậu giáp giáp giáp

Dần dần tuất tý

Đại vận: ất mão bính thìn đinh tị mậu ngọ kỷ mùi canh thân tân dậu

Nguyệt lệnh là tỉ kiếp, địa chi có tuất không có ngọ, nếu như dần tuất có thể hợp hóa thành hỏa, đem nguyệt kiếp cách hóa thành thực thương cách nói, như vậy nhật chi tuất thổ thê cung chính là tương thần, mệnh chủ dễ dàng được vợ mình giúp đỡ rất nhiều, phải nhờ vợ mà trở nên giàu có. Mệnh chủ chính mình cũng sẽ ở trong tài vận đinh tị tài hanh thông, so với người khác vùng lên giàu trước. Nhưng mà tình huống thực tế không phải như vậy. Điều mệnh chủ phìền muộn nhất cả đời, chính là vợ mình nhiều năm bị bệnh phong thấp cùng tâm thần phân liệt, hình thù tựa phế nhân! Từ điều này có thể chứng minh, chỉ có hai chữ dần tuất là không thể hợp hóa thành hỏa. Bởi vì như thế, tuất thổ tài tinh liền chịu trùng trùng tỉ kiếp khắc, cho nên vợ hắn sống không bằng chết rồi. Đương nhiên, mậu thổ thiên tài đại biểu phụ thân cũng sẽ không có thành quả tốt nhờ cậy, hắn thời trẻ đã trở thành người mù, hoàn toàn nhờ vào mệnh chủ cấp dưỡng.

Phần bản thân mệnh chủ, cả đời tham gia công tác văn hóa giáo dục. Vận mậu ngọ là lúc đắc ý nhất trong cuộc đời hắn. Hắn cũng không có kinh thương phát tài, nguyên nhân chính là mệnh cục bính hỏa trong nguyệt lệnh không thấu, địa chi dần tuất không thể hợp hóa thành hỏa, cấu không được thực thần sinh tài cách. Sở dĩ hắn cả đời theo nghiệp văn, chính là bính hỏa trong nguyệt lệnh là trung khí, có thể làm dụng thần. Thần Phong Thông Khảo – định cách cục quyết có nói đến “Ất nhật dần nguyệt hào thương quan”, cho thấy bính hỏa trong dần có thể dùng để cấu thành thương quan cách. Đạo lý tương tự, mệnh Lý tiên sinh cũng có thể dụng bính hỏa trong dần đến cấu thành thực thần tiết tú cách. Mệnh thực thần tiết tú cách, mười người hết tám, chín là ở trong giới văn nghệ. Cứ việc bản thân Lý tiên sinh thẳng thắn tuyên bố trong sách của mình: “Cách cục truyền thống có thể có hoặc có thể không, với giải thích mệnh đoán vận không có gì liên quan chắc chắn.” Thế nhưng, một đời hắn có thiên về sự nghiệp, vẫn không thoát khỏi số phận đã định trước.

Nguyên văn: thế nào là biến mà không tốt? Như bính sinh dần nguyệt, vốn là ấn thụ, giáp không thấu can mà hội ngọ hội tuất, thì hóa thành kiếp. Bính sinh thân nguyệt, vốn thuộc thiên tài, tàng canh thấu nhâm, hội tý hội thìn, thì hóa thành sát. Những loại như thế cũng nhiều, đều biến mà không tốt.

Giải đọc: bính hỏa nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, vốn là ấn thụ cách. Nhưng nếu đúng là giáp mộc trong dần không thấu, địa chi có hai chữ ngọ tuất (có một ngọ chữ cũng có thể), như vậy dần mộc ấn tinh sẽ bị hợp hóa thành tỉ kiếp. Thêm như bính hỏa sinh ở thân nguyệt, vốn thuộc thiên tài cách, nếu là canh kim trong thân không thấu mà thấu nhâm thủy thất sát, địa chi thêm có tý thìn hai chữ, thì thân tý thìn hợp thủy cục, thân kim thiên tài liền biến thành thất sát. Những ví dụ biến hóa như thế cũng tương đối nhiều, đều là hiện tượng dụng thần càng biến càng phá hư.

Đương nhiên rồi, cho dù là dụng thần biến thành xấu, cũng không nhất định là mệnh kém, bởi vì bất thiện dụng thần chỉ cần phối hợp hỉ kỵ thích hợp, cũng sẽ phát phúc như thường. Có thể có người sẽ hỏi: “Nếu dụng thần thiện ác không quan trọng, chúng ta làm gì phài hao tâm tốn sức thảo luận dụng thần biến hóa đây? Ý nghĩa của nó ở đâu?”. Ý nghĩa nằm ở chỗ, dụng thần biến tốt biến phá hư có thể biểu hiện ra rất nhiều tin tức liên quan, như gia thế, học nghiệp, chiều hướng sự nghiệp, cũng có thể từ trong dụng thần biến hóa nhìn ra manh mối. Tỷ như nguyệt lệnh là ấn tinh, chỉ cần không phải chịu tổn hại phá hư hoặc số lượng quá nhiều, là dấu hiệu gia đình mệnh chủ có khí thư hương, mệnh chủ có thể nhận được ấm phúc cha mẹ, bản thân học nghiệp cũng sẽ khá cao. Nhưng mà chỉ cần ấn tinh hóa thành kiếp, như vậy những tin tức tốt đẹp này sẽ lập tức nhạt nhòa thay đổi sạch. Chúng ta có thể nghiên cứu vài mệnh lệ dưới đây:

1) nhâm tuất nhâm dần bính ngọ mậu tuất;

2) mậu tuất giáp dần bính ngọ mậu tuất;

3) nhâm tý nhâm dần bính ngọ canh dần.

Ví dụ thứ nhất vì giáp mộc không thấu can, cứ việc có nhâm thủy che đầu, nhưng là nhâm thủy vô căn, dần ngọ tuất vẫn hợp hóa thành hỏa, đem dần mộc ấn tinh biến thành kiếp tài, nên mệnh chủ xuất thân gia đình bình dân, học chữ không nhiều, một đời làm nông;

Ví dụ thứ hai do giáp mộc thấu can, dần mộc ấn tinh liền không thể toàn bộ hóa hỏa, vì thế mệnh chủ xuất thân từ dòng dõi thư hương, chính mình cũng có bằng cấp tương đối cao;

Ví dụ thứ ba tuy là giáp mộc không thấu, chỉ vì nhâm thủy hữu căn, có thể không ngừng tư dưỡng dần mộc, dần mộc liền không thể hóa hỏa, ấn cách không thay đổi, nên mệnh chủ xuất thân từ gia đình quyền quý, bản thân là tiến sĩ, hơn nữa quan đến nhất phẩm.

Nguyên văn: lại có biến mà không mất đi bản cách, như tân sinh dần nguyệt, thấu bính hóa quan mà thêm thấu giáp, cách thành chính tài, chính quan là kiêm cách. Ất xuất thân nguyệt, thấu nhâm hóa ấn, mà thêm thấu mậu, thì tài có thể sinh quan, ấn gặp tài mà thối vị, mặc dù thông nguyệt lệnh, cách thành chính quan, mà ấn là kiêm cách. Quý sinh dần nguyệt, thấu bính hóa tài, mà thêm thấu giáp, cách thành thương quan, mà mậu quan sợ gặp. Bính sinh dần nguyệt, ngọ tuất hội kiếp, mà thêm hoặc thấu giáp, hoặc thấu nhâm, thì vẫn là ấn mà cách không phá. Bính sinh thân nguyệt, gặp nhâm hóa sát, mà thêm thấu mậu, thì thực thần có thể chế sát sinh tài, vẫn là tài cách, không mất phú quý. Loại như thế rất nhiều, là đều biến mà không mất đi bản cách. Là do bát tự không phải dụng thần không lập, dụng thần không phải biến hóa không khéo, người xem mệnh sở trường chắc chắn giải thích kỹ càng hơn thế.

Giải đọc: còn có dụng thần mặc dù biến hóa nhưng vẫn không mất tình trạng bản cách. Tỷ như tân kim nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, bính hỏa quan tinh trong dần cùng giáp mộc tài tinh tề thấu thiên can, lúc này tuy là tài cách biến thành quan cách, nhưng là tài cách ban đầu vẫn tồn tại;

Ất mộc nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, nhâm thủy ấn tinh trong thân cùng mậu thổ tài tinh tề thấu thiên can, như thế thì tài có thể sinh quan, nhâm thủy ấn tinh đụng tới mậu thổ tài tinh cũng đành phải nhường chỗ thôi, mặc dù nhâm thủy ấn tinh thông căn ở nguyệt lệnh, nhưng vẫn lấy quan cách để xem, ấn cách có thể coi như là kiêm cách;

Quý thủy nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, bính hỏa tài tinh cùng giáp mộc thương quan trong dần tề thấu thiên can, cách thành thương quan sinh tài, lúc này nếu như mậu thổ quan tinh lại thấu ra đến tiết tài, chính là phá thương quan sinh tài cách;

Bính hỏa nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, địa chi có hai chữ ngọ tuất, thì dần ngọ tuất tam hợp hóa thành kiếp, nhưng nếu như giáp mộc thấu can hoặc nhâm thủy thấu can, thì dần mộc sẽ không toàn bộ hóa hỏa, như vậy ấn cách cũng sẽ không phá;

Bính hỏa nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, bổn hệ tài cách, như thấu nhâm thủy sát tinh, thì hóa tài cách thành sát cách, nếu như đồng thời lại thấu ra mậu thổ thực thần, thì thực thần liền có thể chế sát sinh tài, cũng có thể gọi khí sát tồn tài, hay là tài cách không thay đổi.

Biến hóa kiểu như vậy rất nhiều, đều là ví dụ mặc dù biến hóa mà không có mất đi bản cách.

Cho nên, xem bát tự không nắm bắt được đề cương nguyệt lệnh dụng thần này, sẽ không có thông suốt, mà nếu như dụng thần không có biến hóa thì mất đi tính khả biến và tính linh hoạt, người giỏi về xem mệnh, phải hiểu biết đầy đủ kỹ càng tình tiết này ở dụng thần biến hóa.

Trầm thị trong một chương này chuyên luận tính khả biến và tính bất biến của dụng thần, đây là nội dung khuyết thiếu trong mệnh học kinh điển khác, thật sự là tiết lộ hết bí mật thâm sâu của Tử Bình! Có thể nói, người học mệnh lý nếu như không xem quyển sách này, căn bản không biết cách cục là như thế nào biến hóa. Từ trong một chương này, chúng ta còn có thể nhận ra, khi thảo luận dụng thần Trầm thị không có một câu nói rời xa khỏi nguyệt lệnh, hơn nữa giải thích dụng thần không có mảy may phù ức nhật chủ, thăng bằng bát tự v.v… ảnh hưởng. Nguyệt lệnh dụng thần theo thấu can hội chi mà phát sinh biến hóa, chỉ cần dụng thần không bị hợp hóa thành cái khác, vẫn sẽ tiếp tục giữ lại dụng thần nguyên bản, cho nên dẫn đến hiện tượng nhiều cách cùng tồn tại. Tất nhiên, thông thường vật ít thì thanh, thanh thì quý; nhiều thì tạp, tạp thì tiện. Bởi vậy cổ nhân nói: “Một cách nhị cách, không khanh cũng tướng; ba cách bốn cách, hạng người hình tốt cửu lưu.”

(Nguồn : Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa – Hoàng Đại Lục)

Luận dụng thần thành bại cứu ứng

Nguyên văn: dụng thần chuyên tìm nguyệt lệnh, lấy tứ trụ phối hợp, tất có thành bại. Thế nào là thành? Như quan gặp tài ấn, thêm không có hình xung phá hại, quan cách thành vậy. Tài sinh quan vượng, hoặc tài gặp thực sinh mà thân cường mang tỉ, hoặc tài cách thấu ấn mà vị trí thỏa đáng, cả hai không tương khắc, tài cách thành vậy. Ấn nhẹ gặp sát, hoặc quan ấn song toàn, hoặc thân ấn lưỡng vượng mà dụng thực thương tiết khí, hoặc ấn nhiều gặp tài mà tài thấu căn nhẹ, ấn cách cũng thành. Thực thần sinh tài, hoặc thực đới sát mà không có tài, khí thực tựu sát mà thấu ấn, cũng thành thực cách. Thân cường thất sát gặp chế, sát cách thành vậy. Thương quan sinh tài, hoặc thương quan bội ấn mà thương quan vượng, ấn hữu căn, hoặc thương quan vượng, thân chủ nhược mà thấu sát ấn, hoặc thương quan đái sát mà không có tài, thương quan cách thành vậy. Dương nhận thấu quan sát mà lộ tài ấn, không gặp thương quan, dương nhận cách thành. Kiến lộc nguyệt kiếp, thấu quan mà gặp tài ấn, thấu tài mà gặp thực thương, thấu sát mà ngộ chế phục, cách thành kiến lộc nguyệt kiếp.

Giải đọc: dụng thần chuyên từ nguyệt lệnh tìm lấy, sau đó phối hợp tứ trụ can chi tạo thành cách cục, như vậy tất nhiên sẽ có thành có bại. Như thế nào mới xem như thành cách? Trầm thị đem tám cách chính giới thiệu như sau:

1) Chính quan cách. Cách này phải có tài tinh cùng ấn tinh tương hổ phối họp, hơn nữa tài cùng ấn còn phải không ngăn trở lẫn nhau, quan tinh cũng không gặp hình xung phá hại.

2) Tài cách. Này cách chia làm ba tiểu cách, một là tài vượng sinh quan cách; hai là tài phùng thực sinh cách; tam là tài cách phối ấn. Nguyệt lệnh tài vượng, không có thực thương tương sinh, dù không có quan tinh cũng quý, vì tài vượng tự có thể sinh quan mà. Nếu có tỉ kiếp khắc tài, gặp quan tinh chế kiếp hộ tài, đây đều là tài vượng sinh quan cách; nguyệt lệnh tài vượng, có thực thương tương sinh, thì hỉ nhật nguyên hữu căn hoặc mang tỉ, thì thành tài phùng thực sinh cách; nguyệt lệnh tài vượng, có thực thương tương sinh, và có ấn tinh phù thân, hơn nữa tài ấn không ngăn trở lẫn nhau, thì thành tài cách phối ấn.

3) Ấn cách. Cũng chia thành ba tiểu cách, một là sát ấn tương sinh cách; hai là thực thần tiết tú cách; ba là khí ấn tựu tài cách. Nguyệt lệnh là ấn, có quan sát đến sinh ấn, cách thành quan ấn tương sinh hoặc sát ấn tương sinh; nguyệt lệnh ấn vượng, thân cường hữu căn, không có quan sát tài tinh mà có thực thương, cách thành thực thương tiết tú; ấn tinh nhiều đạt hai trở lên, tức cái gọi là “Dụng thần nhiều lắm”, nếu tài tinh hữu căn, thì bỏ dụng ấn mà đổi dụng tài, thành khí ấn tựu tài cách.

4) Thực thần cách. Dưới đây chia thành ba tiểu cách, một là thực thần sinh tài cách; hai là thực thần chế sát cách; ba là khí thực tựu sát cách. Thực thần đương lệnh, tỉ kiếp trùng trùng, mệnh cục cho dù không có tài tinh, cũng chủ phú quý, cái này gọi là “Thực thần hữu khí thắng tài quan “, nếu có tài tinh tiết thực cũng tốt, đều thành thực thần sinh tài cách; nếu thực thần đương lệnh, không gặp tài tinh cùng ấn tinh, chỉ có chống đỡ cùng quan sát, cách thành thực thần chế sát; thực thần chế sát cách này nếu thấu ấn hóa sát chế thực, thì cách thành khí thực tựu sát.

5) Thất sát cách. Trầm thị ở đây chi nói một câu : “Thân cường thất sát gặp chế, sát cách thành dã”. Nhưng một chữ “chế” này lại bao hàm ba ý tứ, một là sát gặp ấn hóa; hai là sát gặp thực chế; ba là sát gặp kiếp hợp. Sát tinh đương lệnh, có ấn tinh hóa sát sinh thân, tức là sát gặp ấn hóa, cùng sát ấn tương sinh cách đồng luận; thất sát đương lệnh, không có ấn mà có thực thương chế sát, tức là sát phùng thực chế, cách thành sát yêu thực chế; thất sát đương lệnh, không có ấn hóa hoặc thực chế, chỉ có kiếp nhận hợp sát, cách thành sát phùng kiếp hợp, cũng gọi dương nhận hợp sát cách.

6) Thương quan cách. Dưới đây chia thành bốn tiểu cách, một là thương quan sinh tài cách; hai là thương quan phối ấn cách; ba là thương quan giá sát cách; bốn là thương quan khí quan cách. Thương quan đương lệnh, có tài tinh tiết thương, không có quan sát tiết tài, cách thành thương quan sinh tài; thương quan đương lệnh, không có tài tinh tiết thương, có ấn tinh chế thương, cách thành thương quan phối ấn; thương quan đương lệnh, không có tài không có ấn, chỉ có chống đỡ cùng quan sát, cách thành thương quan giá sát, cũng gọi thương quan hỉ quan cách; thương quan đương lệnh, không có tài không có ấn, chỉ có chống đỡ với một điểm quan tinh yếu ớt, cách thành thương quan khí quan cách, thương tận quan tinh, cách thành đại quý.

7) Dương nhận cách. Nguyệt lệnh dương nhận, hỷ nhất có quan sát chế nhận, và có tài ấn tương phối, không có thương quan nhiễu cục, thì cách thành dương nhận giá sát hoặc dương nhận dụng quan.

8) Kiến lộc cách. Nguyệt lệnh kiến lộc, có quan tinh, mà có tài ấn tương phối, thì cùng chính quan cách đồng luận; nguyệt lệnh kiến lộc, vô quan hữu sát, mà có thực thần chế sát, thì cách tương đồng sát yêu thực chế; nguyệt lệnh kiến lộc, vô quan sát hữu tài tinh, mà có thực thương sinh tài, thì cùng tài gặp thực sinh cách đồng luận.

Chú ý, nói cách cục chính là nói tổ hợp bát tự, nói kết cấu mệnh thức, chớ nên nhấn mạnh điều kiện thân cường thân nhược. Vì thân cường cũng tốt, thân nhược cũng tốt, chỉ cần bát tự tổ hợp tốt, cách chính cục thanh, như vậy mệnh chủ sẽ phát phúc. Trái lại, cho dù là thân cường tài quan vượng, chỉ cần tổ hợp bát tự khó coi, cách phá cục tổn, thường không có mệnh tốt.

Nguyên văn: thế nào là bại? Quan gặp thương khắc hình xung, quan cách bại; tài khinh tỉ trọng, tài thấu thất sát, tài cách bại; ấn khinh gặp tài, hoặc thân cường ấn trọng mà thấu sát, ấn cách bại; thực thần gặp kiêu, hoặc sinh tài lộ sát, thực thần cách bại; thất sát gặp tài không có chế, thất sát cách bại; thương quan không phải kim thủy mà kiến quan, hoặc sinh tài sinh đới sát, hoặc bội ấn mà thương khinh thân vượng, thương quan cách bại; dương nhận không có quan sát, nhận cách bại; kiến lộc nguyệt kiếp, không có tài quan, thấu sát ấn, kiến lộc nguyệt kiếp cách bại.

Giải đọc: tình huống nào xem như phá cách đây? Trầm thị chia cách luận đơn giản như sau:

Quan cách, gặp thương khắc hình xung mà không có cứu ứng thời thành phá cách, quan nhiều hoặc có sát hỗn tạp thời không có chữ thanh cách cũng thành phá cách;

Tài cách, gặp tỉ kiếp cường vượng hoặc là gặp tình huống thất sát tiết tài là phá cách;

Ấn cách, độc ấn gặp tài tinh khắc phá hư, hoặc là ấn tinh nhiều đạt hai trở lên hơn nữa nhật nguyên có cường căn là phá cách;

Thực cách, độc thực gặp kiêu thần khắc đoạt, hoặc thực thần sinh tài mà thấu sát tiết tài thành phá cách;

Sát cách, có tài sinh mà không có thực chế hoặc ấn hóa là phá cách;

Thương cách, không phải kim thủy thương quan mà thấy quan tinh, hoặc thương quan sinh tài mà đới sát, hoặc thương quan phối ấn mà thân cường ấn nhiều, đều thành phá cách;

Nhận cách, không có quan sát là phá cách;

Lộc cách, không có tài quan mà thấu sát thấu ấn, tức là phá cách.

Người đọc nhất định phải biết, cái gọi là phá cách, là chỉ một loại cách cục nào đó không thành lập, không hề có ý nghĩa tất cả cách cục đều không thành lập. Tỷ như quan cách bị thực thần phá, nhưng nếu có thể thành lập thực thần sinh tài cách, như vậy gọi là “Khí quan tựu thực cách”. Lại ví dụ dương nhận cách không có quan sát, tuy phá nhận cách, nhưng chỉ cần có thực thương là có thể cấu thành thực thương tiết tú cách, nếu thực thương tài tinh đều không có mà có ấn tinh, như vậy có thể thành chuyên vượng cách. Ngoài ra nhiều cách đều có thể như thế lần lượt tìm hiểu, chỉ có cách cách đều không thành lập, vậy mới là bát tự phá cách không bần thì yểu.

Nguyên văn: trong thành có bại, nhất định là mang kỵ; trong bại có thành, đều dựa vào cứu ứng. Thế nào là mang kỵ? Như chính quan gặp tài mà thêm gặp thương; thấu quan mà thêm gặp hợp; tài vượng sinh quan mà thêm gặp thương gặp hợp; ấn thấu thực lấy tiết khí, mà thêm gặp tài thấu; thấu sát để sinh ấn, mà thêm thấu tài, lấy khứ ấn tồn sát; thực thần đới sát ấn mà thêm gặp tài; thất sát gặp thực chế mà thêm gặp ấn; thương quan sinh tài mà tài lại gặp hợp; bội ấn mà ấn thêm gặp thương, thấu tài mà gặp sát, đều goị là mang kỵ vậy.

Giải đọc: trong thành cách lại gặp phá hư, tất nhiên là mang theo kỵ thần; trong bại cách lại đạt được hồi phục, này đều dựa vào chữ cứu ứng. Cái gì là kỵ thần đây? Tỷ như chính quan cách có tài sinh, đã thành cách, nhưng lại gặp thương quan khắc quan, thương quan này, liền là kỵ thần phá cách; chính quan cho dù không gặp thương quan, nhưng nếu gặp chữ khác ngoài nhật nguyên đem hợp trụ, cũng là phá cách, chữ hợp trụ quan tinh này liền là kỵ thần; tài vượng sinh quan cách cũng thế, quan tinh gặp thương gặp hợp là phá cách, mà thương quan và chữ hợp quan liền là kỵ thần; ấn vượng thân cường mà lấy thực thần tiết tú, lại còn thấu tài khắc ấn, phá thực thần tiết tú cách, tài tinh này chính là kỵ thần; sát ấn tương sinh cách mà thấu tài tinh phá hư ấn, khứ ấn tồn sát, tài tinh này chính là kỵ thần; thực thần chế sát mà gặp kiêu ấn đoạt thực, hoặc gặp tài tinh tiết thực sinh sát, ấn này thực (tài?) này liền là kỵ thần phá cách; thương quan sinh tài cách mà tài tinh bị hợp hoặc bị kiếp, chữ hợp tài kiếp tài này là kỵ thần phá cách; thương quan phối ấn cách mà ấn tinh gặp hư hao, thương quan sinh tài cách mà gặp thất sát tiết tài, những cái này đều gọi là có mang kỵ thần.

Đọc tỉ mỉ đoạn văn này của Trầm thị, có thể hiểu rõ cái gọi là “Kỵ thần” khái niệm ra sao. Kỵ thần trong Tử Bình Chân Thuyên, chính là chữ phá cách. Trong tình huống phổ biến, lúc lấy bốn thiện dụng thần định cách, kỵ thần chính là chữ hư hao dụng thần (nhưng dụng thần nhiều thì không phải); lúc lấy bốn ác dụng thần định cách, kỵ thần chính là chữ hư hao tương thần.

Kỵ thần trong mệnh lý lưu hành hiện đại có hai tầng ý tứ: một là chú trọng về chữ thành bệnh trong bát tự, có người gọi là bệnh thần; hai là chữ khắc tổn cái gọi là “Dụng thần”. Những cái này với kỵ thần theo thuyết Trầm thị ở trên không hề dính dáng. Tỷ như một vị chính quan đương lệnh, trước tiên Trầm thị quyết không phải hao tâm tốn sức phân tích bát tự vượng suy cường nhược, hắn sẽ ngay lập tức nói: “Thương quan chính là kỵ thần, không có thương quan thì chữ hợp xung hình hại quan tinh chính là kỵ thần”. Mà mệnh lý lưu hành hiện đại thì yêu cầu trước hết phân tích cẩn thận chuẩn xác mức độ bát tự vượng suy cường nhược, nếu như là thân nhược, thì thông thường trực tiếp lấy quan tinh cùng tài tinh là kỵ thần, rồi lấy ấn tinh hoặc tỉ kiếp là dụng thần, thậm chí lấy thương quan là dụng thần. Nếu như thân cường, thì có thể lấy ấn tinh cùng tỉ kiếp là kỵ thần, tất nhiên cũng có người sẽ lấy thương quan là kỵ thần. Mặc kệ lấy cái gì làm dụng thần, kỵ thần, điều kiện tiên quyết là không thể không hoàn tất yêu cầu phân tích rõ ràng mức độ bát tự vượng suy cường nhược. Loại phương pháp nhận định dụng thần cùng kỵ thần này thật sự là quá phức tạp, một chút quy tắc cũng không, tính sử dụng không mạnh, mười người mệnh sư hiện đại đưa một bát tự lấy dụng thần cùng kỵ thần, ít nhất sẽ có năm loại đáp án trở lên. Mà mệnh sư truyền thống thì không như thế, chỉ cần nói là cách gì, đáp án kỵ thần sẽ là thống nhất, ví dụ như chính quan cách mà Trầm thị đã nói vậy.

Ngẫm lại không có văn hóa mệnh sư người mù đi, nếu như phương pháp đoán mệnh của bọn họ không như chúng ta “người sáng mắt ” đơn giản hơn, quy tắc hơn, dễ dàng học tập sử dụng hơn, vậy bọn họ đã sớm không có nơi sống yên ổn rồi.

Đưa ra hai ví dụ cách thành có bại, cách bại lại thành.

Như mệnh Lưu Trừng Như:

Quan thực nhật ấn

Nhâm kỷ đinh giáp

Tuất dậu sửu thìn

Niên can thấu quan, nguyệt can thấu thực, quan tinh chịu khắc mà phá quan cách. Nhưng còn có thể khí quan tựu thực, nói cách khác quan cách không thành, có sao đâu trở lại lấy tài cách. Tài cách có thực, thêm có ấn tinh, là có thể thành lập. Cho nên mệnh chủ sĩ lộ không thông tài lộ thông, kinh doanh tơ lụa có phương pháp, trung niên thành nhà giàu nhất Chiết Giang.

Thêm như mệnh Trần Lập Phu:

Tài kiêu nhật thực

Canh giáp bính mậu

Tý thân dần tuất

Thân kim đương lệnh, bổn hệ tài cách, chỉ vì thân tý hợp lại mà hóa tài thành sát, phá tài cách. Nhưng thất sát vì có dần mộc ấn tinh hóa sát sinh thân cấu thành sát ấn tương sinh cách, cho nên mệnh chủ theo sự nghiệp hoạt động cách mạng làm nên, quan tới Bộ trưởng tổ chức trung ương.

Nguyên văn: thế nào là cứu ứng? Như quan gặp thương mà thấu ấn để giải, tạp sát mà hợp sát lấy thanh, hình xung mà hội hợp để giải; tài gặp kiếp mà thấu thực để hóa, sinh quan để chế, gặp sát mà thực thần chế sát để sinh tài, hoặc tồn tài mà hợp sát; ấn gặp tài mà kiếp tài để giải, hoặc hợp tài mà tồn ấn; thực gặp kiêu mà tựu sát lấy thành cách, hoặc sinh tài lấy hộ thực; sát gặp thực chế, ấn đến hộ sát, mà gặp tài lấy khứ ấn tồn thực; thương quan sinh tài thấu sát mà sát gặp hợp; dương nhận dụng quan sát mang thương thực, mà trọng ấn để hộ; kiến lộc nguyệt kiếp dụng quan, ngộ thương mà thương bị hợp, dụng tài mang sát mà sát bị hợp, gọi là cứu ứng.

Giải đọc: đương mệnh cục gặp kỵ thần phá cách, có khi cần gặp chữ kiềm chế kỵ thần tới cứu ứng cách cục, khiến cách cục phá mà lại thành. Tỷ như chính quan gặp thương quan phá cách, có ấn tinh khắc chế thương quan, liền có thể giải nguy thương quan phá cách. Chính quan cách gặp quan nhiều hoặc thất sát đến hỗn tạp, nếu có chữ có thể khứ sạch thất sát và quan tinh dư thừa, liền là quan cách phá mà lại thành. Quan cách nếu gặp hình xung, có chữ có thể hợp trụ hình xung, này cũng có thể cứu ứng quan cách. Ví dụ như vài mệnh dưới đây:

Thương ấn nhật quan

Mậu giáp đinh nhâm

Ngọ tý dậu dần

Mệnh này nhâm thủy quan tinh độc thấu, đã có mậu thổ thương quan, thêm có tý ngọ tương xung, vốn thành phá cách. Cũng may nguyệt can giáp mộc chặt khắc mậu thổ, giải nguy thương quan khắc quan. Thời chi dần mộc diêu hợp ngọ hỏa, giải xung tý ngọ, quan cách nhận được cứu ứng, nên mệnh chủ đại quý vô cùng, trở thành Ung Chính Hoàng đế Thanh triều.

Quan ấn nhật ấn

Quý giáp bính giáp

Tị tý thân ngọ

Mệnh này cũng quan tinh độc thấu, chỉ là không có dần, không chữ giải xung tý ngọ, quan cách phá mà không có cứu. Cố mệnh chủ chỉ là một nông dân bình thường, sau 36 tuổi ly hôn, đến nay còn không có tiền tìm vợ thứ hai.

Tài quan nhật sát

Quý ất mậu giáp

Mão sửu dần dần

Địa chi có hai dần mộc thất sát, một mão mộc chính quan, quan sát hỗn tạp mà phá cách. Tuy là sửu dần tương hợp (sửu trung kỷ, tân, quý cùng dần trung giáp, bính, mậu tương hợp), có thể hợp khứ một sát tinh, nhưng vẫn còn lại một dần mộc sát tinh, bệnh quan sát hỗn tạp vẫn không được thanh trừ, phá cách vẫn không thể phục hồi. Toàn bộ nhật nguyên dựa vào một điểm bính hỏa trong dần đến hóa sát sinh thân, đáng tiếc đại vận lại là một vùng thủy địa phương bắc, hiệu dụng của bính hỏa chẳng phải thành cái lỗ tai của người điếc sao? Nguyên do mệnh chủ này đánh kẻ hại người rồi hai mắt trở nên mù, ở bên hè phố đoán mệnh cho người kiếm sống.

Tài cách đây, gặp kiếp tài sẽ phá cách, nhưng nếu thêm gặp phải thực thương hóa tiết tỉ kiếp mà sinh tài, hoặc là gặp phải quan tinh chế trụ tỉ kiếp khiến cho không thể kiếp tài, như vậy lập tức bảo toàn tài cách không phá. Tài cách gặp thất sát tiết tài cũng là phá cách, tái ngộ thực thương chế sát hoặc thực thương hợp sát liền là cứu ứng. Ví dụ mệnh như vậy:

Kiêu tỉ nhật thương

Nhâm giáp giáp đinh

Dần thìn tuất mão

Thìn thổ tài tinh đương lệnh, bổn hệ tài cách, chỉ vì dần mão thìn tam hội tỉ kiếp cục, liền phá tài cách. Thời can mặc dù có thương quan, nhưng không thể trực tiếp hóa tiết tỉ kiếp mà sinh tài, bệnh trong cách vì thế không có chữ thanh trừ. Cứ việc mệnh chủ hành phương nam hỏa vận, thân cường tài vượng, do phá cách không thể hồi phục, mệnh chủ vô phương cùng Thần Tài gia thân thiết, cả ngày ở trong hầm mỏ than đá tối om bò ra bò vô, thật là vất vả, hơn 30 tuổi lấy vợ, nhưng là không mấy năm vợ liền chọn cành cao khác bay đi rồi.

Thêm như nữ mệnh:

Quan tài nhật quan

Canh kỷ ất canh

Dần sửu mão thìn

Căn cứ nguyên tắc lấy cách “Có quan trước luận quan, không có quan mới luận dụng”, chúng ta xem trước quan cách có thể hay không thành lập. Trước tiên, bát tự có hai canh kim quan tinh, nhiều thì không quý, thêm nữa chi gặp quan xem ấn, mệnh cục không có ấn, thì quan cách sẽ rất khó thành lập rồi. Lại xem tài cách, nguyệt lệnh tài tinh chịu niên chi dần mộc kiếp tài khắc, vốn là phá cách, hỉ có quan tinh đương đầu đem dần mộc chế trụ, phá cách chiếm được cứu ứng. Tài cách thành lập, phú xuất nhân gian. Cha mệnh chủ là giám đốc nhà ngân hàng lớn, mệnh chủ cả đời cẩm y ngọc thực, phú quý nhàn du.

Lại xem một nam mệnh:

Tài kiếp nhật tỉ

Bính quý nhâm nhâm

Thìn tị thìn dần

Nguyệt lệnh thiên tài thấu ở niên can, gặp quý thủy một kiếp, không có chữ cứu ứng, phá tài cách. Thêm chi tị hỏa lại sinh niên chi thìn thổ, là tài sinh thất sát, hơn nữa niên chi thất sát cũng không có chế hóa, như vậy là đã phá tài cách, cũng phá sát cách, bất luận cái gì cách cục cũng không thể thành lập. Nên mệnh chủ thời trẻ tang cha, trung niên tang vợ, một đời bần hàn cô quạnh.

Ấn cách nếu như bị tài tinh khắc phá hư, có nghĩa là phá cách, lúc này chỉ cần có tỉ kiếp chế tài hộ ấn, hoặc là có chữ hợp trụ tài tinh, là có thể bảo toàn ấn cách. Lệ như:

Tỉ quan nhật thực

Đinh nhâm đinh kỷ

Dậu dần mùi dậu

Lấy dần mộc độc ấn là dụng định cách, không nên dậu kim tài tinh kề bên trực khắc dần mộc, tài tinh phá hư ấn, niên can đinh hỏa vốn có thể cứu ứng, ai ngờ bị nhâm thủy hợp lại, đinh hỏa tham hợp vong khắc, dậu kim tài tinh liền khắc phá hư ấn tinh duy nhất của mệnh cục, ấn cách đại phá. Mệnh chủ thuở nhỏ hai mắt bị mù, cả đời cũng trong bóng đêm tìm tòi kế sách cho qua nghèo khổ kia mà sinh kế không có sắc thái.

Lại như mệnh Lý Gia Huấn:

Tài thương nhật tài

Canh mậu đinh canh

Thân dần mùi tý

Mệnh này cũng lấy dần mộc độc ấn là dụng định cách, mặc dù có thân kim tài tinh xung khắc dần mộc, cũng may thời chi có tý thủy cùng thân kim diêu hợp, ấn tinh liền có cứu ứng. Thêm có đại vận đầu tiên là mộc vận giúp ấn, sau là hỏa vận chế kim hộ mộc, lúc tuổi già thân vận còn có thể hợp tý là thủy mà sinh mộc, đúng cái gọi là mệnh tốt không bằng vận may vậy. Vì vậy mệnh chủ nhiều lần lập chiến công, trong vận nhâm ngọ đã quan thăng quân trường. Trong vận giáp thân lại thăng là phó Tổng tư lệnh lục quân.

Thực thần cách gặp kiêu thần tức là phá cách, nhưng nếu mà có sát tinh sinh kiêu ấn? Thì có thể khí thực tựu sát, lấy sát ấn cách luận. Ngoaì ra, thực thần gặp kiêu mà gặp phải tài tinh chế kiêu hộ thực, thì vẫn lấy thực thần cách luận.

Ví dụ như nam mệnh:

Kiêu quan nhật tài

Kỷ bính tân giáp

Sửu tý sửu ngọ

Nguyệt lệnh một vị tý thủy thực thần, bị sửu thổ kiêu thần khắc đoạt, phá thực thần cách. Hỉ nguyệt can có bính hỏa quan tinh hữu căn ở thời chi, lại có giáp mộc tương sinh, có thể khí thực tựu quan, cách thành quan ấn tương sinh. Đương nhiên, cũng có thể trước xem quan cách có hoặc không thành lập, chỉ cần quan cách thành lập, thì cần phải lấy quan cách luận mệnh. Mệnh chủ là một giám đốc công ty xây dựng, tiểu phú tiểu quý. Chỗ nguyên nhân không thể đại phú đại quý, là mệnh cục tài tinh vô căn, đại vận là đất quan tinh tử tuyệt.

Như một nam mệnh khác:

Thực tài nhật kiêu

Quý giáp tân kỷ

Sửu tý sửu sửu

Mệnh này xem tựa như một ngôi tý thủy thực thần đã bị sửu thổ kiêu thần khắc đoạt hầu như không còn, phá thực thần cách. Ai hay quý thủy tự mình lấy sửu thổ tọa hạ là căn, tự mình có căn khí độc lập, tý thủy thực thần bị đoạt, mà quý thủy thực thần còn đó. Có thể nói, nhìn tựa như mệnh cục chỉ có một vị thực thần, trên thực tế có hai vị thực thần, dụng thần nhiều ngược lại hỉ có chữ có thể thanh trừ chữ, nên sửu thổ khắc tý thủy vừa lúc là thanh cách đây. Ấn nhiều mà có tài tinh chế ấn hộ thực, cách thành thực thần tiết tú, vì thế mệnh chủ thông minh hơn người, thi vào cao đẳng là người giỏi nhất khoa lý tỉnh Quảng Đông, sau đạt được học vị tiến sĩ đại học California Hoa Kỳ, hiện là chuyên gia hoạch định kinh tế thế giới.

Nguyệt lệnh thất sát yêu thực thần đến chế, cũng là cách đắc ý. Nhưng gặp kiêu thần đoạt thực thì phá cách, gặp tài tinh chế kiêu hộ thực chính là cứu ứng. Hơn nữa ngay cả sát yêu thực chế cách nếu gặp tài tinh tiết thực sinh sát cũng là phá cách.

Ví dụ như nữ mệnh:

Tỉ kiêu nhật thực

Giáp nhâm giáp bính

Dần thân thìn dần

Đề cương là sát, đã có nhâm ấn hóa sát, thêm có bính thực chế sát, chế cùng hóa lưỡng lập, không có tài tinh chế kiêu hộ thực, phá cách. Cho dù tuế vận xuất hiện tài tinh đến chế kiêu, cũng sẽ gặp mệnh cục giáp mộc tỉ kiếp hồi khắc mà không đạt được mục đích. Cách phá không có cứu, không là mệnh tốt! Mệnh chủ đi học, làm việc đều không thành, sau qua ba lần hôn nhân, “tiện tác tính quá thượng liễu chuyên chức ám xướng đích sinh nhai.” (1)

Lại như Hải Thụy mệnh:

Kiêu sát nhật thực

Quý tân ất đinh

Dậu dậu tị hợi

Chỉ theo mệnh cục mà nói, cũng là lưỡng lập cục diện thất sát gặp thực chế cùng ấn hóa, là một phá cách. Vận đầu không có chữ cứu cách, nên mệnh chủ thiếu thời tang cha, gia kế khốn khó. Kỷ mùi vận tài tinh chế kiêu hộ thực, cách phá phục thành, mệnh chủ trung cử. Tiếp theo nhậm chức giáo dụ, làm tri huyện. Mậu ngọ tài vận cũng đẹp, thanh liêm chính trực nổi tiếng. Vận đinh tị bính thìn thực kiêu giao chiến, mệnh chủ vì mắng Hoàng đế lão nhi mê tín vu thuật, đồng thời xúc phạm không ít tham quan, ví thế thường gặp đả kích, trung gian có mười sáu năm không được trọng dụng. Điều này trong mệnh lý chủ yếu chính là chế hóa lưỡng lập, duyên cớ là tị hợi tương xung. Cuối đời gặp mộc vận tiết thủy sinh mộc, cách cục thêm được cứu ứng, mệnh chủ được đề bạt là Hữu kiệm Đô Ngự sử, nổi tiếng là “Hải thanh thiên”.

Thương quan sinh tài cách, gặp thất sát tiết tài tức phá cách, tái ngộ thực thương chế sát hoặc chữ nào đó hợp sát thì được cứu ứng. Ví dụ như nam mệnh:

Kiếp tài nhật sát

Kỷ quý mậu giáp

Dậu dậu tử dần

Dậu kim thương quan là dụng thần, có quý thủy tài tinh tiết thương quan, vốn có thể cấu thành thương quan sinh tài cách. Ai dè thời trụ thất sát tiết tài, đã không có chữ chế, lại không có chữ hợp, thất sát nằm ở trạng thái không có chế, lúc này liền phá thương quan sinh tài cách. Sát trọng không có chế, trọn đời mệnh có tổn hại. Mệnh chủ trời sinh hai chân tàn phế, không thể đứng thẳng, gia cảnh kém cỏi, cảnh ngộ có thể nghĩ mà biết.

Như một nam mệnh khác:

Kiếp thương nhật sát

Quý ất nhâm mậu

Tị mão thân thân

Đây là mệnh một vị đồng nghiệp của người viết, từng trước sau khiến một vài chuyên chức mệnh sư xem qua. Bọn họ đều là cao thủ mệnh lý lưu hành hiện đại. Họ nhất trí cho rằng mệnh này là quý cách thương quan phối ấn. Trong đó có nói bát tự thương quan nhược, mệnh chủ trước tẩu phương bắc thủy vận thời đang học nghiệp, sự nghiệp hai mùa thu hoạch tốt đẹp; mà có nói thêm thương quan vượng, mệnh chủ ứng đáng ở phía sau tẩu kim vận thời “lộng cá sư trường lữ trường kiền kiền” (2). Thế nhưng tình huống thực tế lại không phải thế. Mệnh chủ biết chữ rất ít, sau làm ca trong một xí nghiệp mười mấy năm, bên ngoài buôn bán nhỏ. Trung gian có vài năm tuy là phát một chút tiểu tài, nhưng cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Bây giờ người qua năm mươi, tiền tài không có, hôn nhân chia lìa, nhà không có nhà, người không giống người, u mê đần độn, được ngày nào hay ngày đó.

Bát tự này chỗ phá cách ở đâu đây? Ở quý thủy! Mão mộc thương quan sinh tị hỏa tài tinh, vốn có thể cấu thành thương quan sinh tài cách, mà vì quý thủy cưỡi tị đang nổi nóng tác uy tác phúc, tuế vận lại liên tục không có chữ có thể đem quý thủy khứ sạch, khiến cho phá cách nhận được phục hồi, nên bất kể mệnh chủ phải dằn vặt, rốt cuộc vẫn là một người nghèo khổ.

Chúng ta lại nhìn mệnh Biện soái Trương Huân:

Tài sát nhật kiếp

Giáp bính canh tân

Dần tý thân tị

Tý thủy thương quan là dụng, sinh giáp mộc tài tinh, nhưng là giáp mộc thêm sinh bính hỏa thất sát, phá thương quan sinh tài cách. Cũng may thất sát có tân kim hợp trụ, có thể cấu thành lấy kiếp hợp sát cách, mệnh võ quý. Mệnh chủ ở trong vận nam phương nhậm chức Giang Nam đề đốc, sau nhậm chức Giang Tô Tuần phủ kiêm lưỡng giang Tổng đốc, một thời cực thịnh. Và từng ở năm đinh tị mang ba nghìn quân tóc bím ủng hộ lập phế đế khôi phục ngai vàng, lãnh đạo tấn tuồng khôi hài phục hồi ngai vàng một hồi mười hai chương.

Dương nhận cách có quan sát là dụng thần, lại có thương quan phá quan tinh hoặc đem thất sát chế qua đầu, lúc này nếu có ấn tinh khắc chế thương quan, chính là cứu ứng. Nhận cách dùng thực thương sinh tài mà gặp thất sát tiết tài phá cách, lại gặp một chữ nào đó hợp trụ thất sát, cũng là cứu ứng. Ví dụ như nữ mệnh:

Kiêu kiếp nhật thực

Mậu tân canh nhâm

Tý dậu thân ngọ

Nguyệt lệnh dương nhận, không có dụng thần, vốn phải lấy thời chi ngọ hỏa quan tinh là dụng thần, vì nhâm thủy che đầu, tý thủy diêu xung, phá quan cách. Chỉ có khí quan tựu thực, khác lập thực thần tiết tú cách. Đáng tiếc niên can kiêu thần đặt mông ngồi trên đầu tý thủy, tú khí liền không thể nào tiết hết, loại mệnh cách này cho dù không lấy phá luận, cũng phải lấy cách thấp luận. Thực tế mệnh chủ là một giáo sư bình thường, vô chức vô quyền, đến cả trượng phu cũng không có, thiên mã hành không, đi về một bóng.

Chúng ta còn xem hai mệnh:

1) tài thực nhật quan

Kỷ đinh ất canh

Mùi mão hợi thìn

2) kiếp thực nhật quan

Giáp đinh ất canh

Thìn mão hợi thìn

Hai mệnh cực kỳ tương tự, đều là cách cục kiến lộc dụng quan, cũng đều có đinh hỏa thực thần đến phá cách. Khác nhau ở chỗ: mệnh thứ nhất có kỷ thổ tài tinh tiết thực sinh quan, cách mặc dù phá mà chiếm được cứu ứng, nên mệnh chủ là tiến sĩ xuất thân Cửu Châu lục, nhậm chức “trung ương quốc tử chính hòa san chính quan” (3), một đời làm quan thanh liêm, học vấn uyên thâm, trở thành bậc thầy lý học sánh cùng Chu hi. Điều này chính là đã có thực thần tiết tú, thêm có quan tinh tác dụng là điều tốt; mệnh thứ hai bởi vì không có tài tiết thực sinh quan, liền phá quan cách, vì thế mệnh chủ nhiều mưu không toại, chẳng làm nên trò trống gì, qua tuổi tứ tuần, còn không biết vợ của chính mình hình dáng ra sao.

Nguyên văn: bát tự diệu dụng, tất cả thành bại cứu ứng, trong đó quyền nhẹ quyền trọng, thật là linh hoạt. Học giả từ đây lưu tâm, có thể lấy một lý trung dung ở vạn biến, chính là đối với hết thảy đạo lý vận mệnh, hầu như đạt đạo!

Giải đọc: bát tự dụng thần diệu dụng, đều ở thành bại cứu ứng, không những nên cân nhắc nó nặng nhẹ cùng khả dụng bất khả dụng, còn đòi hỏi cẩn thận đánh giá kỹ cách cục hoặc thành hoặc bại, phương pháp khá linh hoạt. Giới thiệu ở đây chỉ là một chút gì đó cơ bản nhất, học giả nên bắt đầu từ đây, chú ý nhiều dụng thần biến hóa, nếu có thể ở trong cách cục thiên biến vạn hóa, đem mệnh lý thấu hiểu ở mỗi một mệnh thức, còn có thể đem cách cục thành bại cứu ứng hiểu biết đầy đủ, chính là đối với hết thảy đạo lý mệnh học, gần như sẽ đăng đường nhập thất rồi.

Trầm thị ở cuối cùng bản văn lại lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng cách cục, cho rằng chỉ có học được xem cách cục thành bại cứu ứng rồi, mới xem như là ở trên đường mệnh lý học chân chính.

(1)

便索性过上了专职暗娼的生涯

tiện tác tính quá thượng liễu chuyên chức ám xướng đích sinh nhai

(2)

弄个师长旅长干干

lộng cá sư trường lữ trường kiền kiền

(3)

中央国子正和删正官

trung ương quốc tử chính hòa san chính quan

Ba đoạn này, thq đã cố mà hết phép, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc hiểu toàn bài, J, bạn nào biết thì dịch dùm nghe!

(Nguồn : Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa – Hoàng Đại Lục)

Bài dịch có tham khảo chương 09 – bản dịch Tử Bình Chân Thuyên bình chú chương 1-20 của LePhan.

——-

Đoạn dịch của Thất Sát:

Người xưa nói: Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Sau nhiều năm ngẫm nghĩ nay mới thấy đúng. Mệnh lý học không thể từ khúc giữa mà đi, nhất thiết phải quay lại ngọn nguồn căn nguyên sau này mới có thể phát triển vững chắc. Các kinh điển được các danh gia gửi gắm tâm nguyện từ những dòng đầu tiên như: Tích Thiên Tủy, Thiên Đạo: Dục thức tam nguyên vạn pháp tông, tiên quan địa tải dữ thần công. (Muốn biết tam nguyên của vạn pháp, trước tiên hãy quan sát đạo nuôi dưỡng của đất và kỳ công của tạo hóa). Ngày nay, cùng với dòng chảy vũ điệu Hip Hop, giới trẻ rất thích đi tắt đón đầu, xem phim từ giữa: anh bật cảnh đánh nhau cho em. Vô tình áp dụng thói quen vào đao pháp, chưa ngẫm căn bản đã nhao vào chiêu thức biến hóa ngập trời, hậu quả là phần quan trọng nhất, thường là phần đầu của các đao phổ kinh điển bị bỏ qua, còn người luyện thì cứ như Mai Siêu Phong vỗ đậu phụ càng luyện càng xa càng xa càng luyện. Mọi thao tác “đi thẳng rẽ phải” mà không biết bắt đầu từ đâu đều đưa chúng ta vào mênh mang.

Với tinh thần phản biện khi nghiên cứu Mệnh lý anh Hoàng Đại Lục đã cho chúng ta thấy một điển hình trong nghiên cứu mệnh lý kinh điển. Tình cờ việc làm của Hoàng đại ca rất phù hợp với triết lý nghiên cứu: Thấy Khó là Lùi của tôi (Lùi chứ không phải Lui, lùi về đâu ? lùi về cơ bản trước điểm đã bắt đầu, về nguồn cội như đã viết Đường về Vô Cực, về Vô Cực để tiến đến muôn Cực) hơn nữa: do phần dịch đã đăng bắt đầu từ khúc giữa, đã đưa tôi vào chơi vơi khi tôi cố tham cứu ý tưởng của Hoàng đại ca. Tôi đã truy về nguyên bản, dịch và đăng phần 1. Phần 1 rất quan trọng như các phần đầu khác, nó nói lên bối cảnh của cuốn sách, và khái niệm xoáy sâu thế nào là Dụng Thần, Thuận Dụng và Nghịch Dụng. Là tiền đề quan trọng để hiểu các phần tiếp theo. Phát triển thêm có thể hiểu được vì sao cần và không cần luận Thân Vượng, Thân Nhược. Đây cũng là chủ đề dài hơi nên sau này nếu có dịp tôi sẽ triển khai đao pháp lăng lệ làm nức nở Càn Khôn làm quỷ thần bối rối này trên forum để các bạn cùng nghiên cứu.

Phần dịch:

《子平真诠》本义

黄大陆著

Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa

Tác giả: Hoàng Đại Lục.

thatsat phóng dịch.

Lời nói đầu

Tử Bình Chân Thuyên do Doctor Thẩm Hiếu Chiêm đời vua Càn Long thời nhà Thanh viết, dựa trên mệnh lý kinh điển của các sách như Uyên Hải Tử Bình, Tam Mệnh Thông Hội, Thần Phong Thông Khảo xem xét chuẩn hóa thảo luận cách lấy và đặt cách cục và các phép biến hóa cách cục đề cao kỹ thuật đoán mệnh và hiệu quả. Người thời đó sao chép làm mệnh học bí điển. Về sau có Thôi Sùng viết sách nói rằng: Trong các kinh điển, hai quyển Tích Thiên Tủy và Tử Bình Chân Thuyên là tinh hoa trọn vẹn tối cao của mệnh lý, các học giả sau này dù trăm câu ngàn ý cũng không thể vượt qua hai quyển sách này, như núi sông nhật nguyệt, không thể phế bỏ”.

Nhà mệnh lý học Từ Lạc Ngô thời Dân Quốc, một đời cống hiến tốt đẹp cho giới mệnh lý, rất có ảnh hưởng tới hậu học sau này, đã soạn bộ Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú lý giải cặn kẽ cuốn Tử Bình Chân Thuyên. Không may, theo cách nhìn của tôi, Từ đại ca ít nhiều đã ngộ nhận nhiều khái niệm trọng yếu trong cuốn Tử Bình Chân Thuyên, dẫn đến thay đổi bản nghĩa của Tử Bình Chính Tông Đại Pháp.

Người viết chuyên nghiên cứu Mệnh lý đã hơn 10 năm, mỗi khi gặp phải nan đề liền quay về các sách mệnh học kinh điển mong tìm ra đáp án. Năm 2001 trong khi đọc cuốn Tử Bình Chân Thuyên thì phát hiện ra một việc động trời: nhiều khái niệm trong các sách mệnh lý hiện đại như “dụng thần” “kỵ thần” và các cách cục đều sai khác với bản nghĩa của Uyên Hải Tử Bình, Tử Bình Chân Thuyên và Thần Phong Thông Khảo, nên mới đặt ra giả thuyết rằng phương pháp mà nhiều người học Tử Bình hiện nay đã xa rời với Tử Bình Chính Tông Đại Pháp lưu truyền từ xưa.

Nếu không tin, mời xem phía dưới.

Chương 1. Luận Dụng Thần

Nguyên văn: Bát tự dụng thần chuyên cầu nguyệt lệnh, lấy nhật can phối nguyệt lệnh địa chi, sinh khắc khác nhau mà phân ra cách cục. Tài Quan Ấn Thực là các dụng thần thiện mà thuận dụng, Sát Thương Kiêu Nhận là các dụng thần bất thiện mà nghịch dụng. Thuận thì theo thuận, nghịch thì theo nghịch, phối hợp như vậy, đều là quý cách.

Giải nghĩa lý:

Nếu chúng ta đọc kỹ càng đoạn văn trên, sẽ có bốn nghi vấn sau đây:

1. Lấy dụng thần vì sao phải “chuyên cầu nguyệt lệnh” như vậy ? Đọc tất cả các sách mệnh lý hiện đại, không có sách nào nhấn mạnh điểm này, ngược lại còn có người phản đối phương pháp này là khác, nói phương pháp này là ngớ ngẩn và cổ hủ vậy. Vậy cuối cùng là Thẩm đại ca ngớ ngẩn hay là bọn hậu sinh chúng ta không hiểu ?

2. Văn chương không thể nói cứng được à nha, vì sao mà một câu nói xong một thuyết vậy, lại còn đưa cả cách cục ra nữa chứ. Sách mệnh lý hiện đại đều phân dụng thần và cách cục ra các phần khác nhau mà nói bởi vì dụng thần và cách cục không giống nhau. Do Thẩm đại ca nói cách cục và dụng thần trong cùng một câu như trên, có thể khẳng định không phải Thẩm đại ca đau đầu loạn trí mà nói ra thuyết hồ đồ, nhất định phải có nguyên nhân gì đây. Chúng ta xem lại trong “Uyên Hải Tử Bình” “Thần Phong Thông Khảo” và “Tam Mệnh Thông Hội” cho kỹ mà xem, căn bản các sách đều không luận Dụng Thần bằng một chương riêng biệt, đều nói rằng Dụng Thần là khái niệm quan trọng hàng đầu của mệnh lý học, là yếu tố cần thiết nhất để đoán mệnh, vì làm sao mà các sách mệnh lý kinh điển cơ bản đều vậy ? Ngược lại các sách này đều dùng phần lớn các chương để luận cách cục. Không lẽ cổ nhân đều giảng cách cục bằng dụng thần, nếu không vì sao Thẩm đại ca lại nói chung cả hai như trên ?

3. Thẩm đại ca phân dụng thần thành hai loại: Thiện và Ác, nói rằng với dụng thần bất thiện thì phải nghịch dụng. Cách nói này không giống với các sách mệnh lý hiện đại. Sách mệnh lý hiện đại đều coi dụng thần như là sản phẩm vốn có của mệnh căn, cần phải giữ gìn bảo vệ như con mắt, không nên để chịu bất cứ tổn hại nào. Không có cái gọi là “bất thiện dụng thần”. Chúng ta hãy bình tĩnh cân nhắc lại, trong “Tứ Ngôn Độc Bộ”: hóa Sát làm quyền, e rằng bất lợi. “Nguyệt Đàm Thức” nói rằng: Sát có thể lấy có thể không lấy, dụng có thể bỏ qua có thể không bỏ qua. Có thể chắc chắn rằng có một loại “Dụng Thần bất lợi” và “Dụng Thần có thể bỏ qua” đang tồn tại. Vì có loại Dụng Thần Bất Lợi và Dụng Thần Bỏ Qua, không biết đây có phải là loại Dụng Thần Bất Thiện cần phải Nghịch Dụng mà Thẩm đại ca đề cập không ? Trong các sách mệnh lý hiện đại, ai có thể tìm thấy loại Dụng Thần Bất Lợi và Dụng Thần Bỏ Qua này ?

4. Các sách mệnh lý hiện đại khi định nghĩa Dụng Thần đều nói đến sự cân bằng như Phù Ức Thông Quan Điều Hậu. Từ Lạc Ngô đại ca khi viết bình chú cho Tử Bình Chân Thuyên đều nhất nhất như vậy mà chú giải. Chúng ta xem xét chi li kỹ càng từ đầu tới cuối mỗi chương mỗi câu mỗi từ đều không thể nào tìm thấy cái gọi là Cân Bằng- Phù Ức- Thông Quan- Điều Hậu. Nếu nói Phù Ức- Thông Quan- Điều Hậu đều là ba tác dụng trọng đại của dụng thần, vì sao mà Thẩm đại ca không hề nhắc đến lúc nói về dụng thần ? Vì Thẩm đại ca nói dối, nói lạc đề hay không muốn tiết lộ thiên cơ, hay là tầm nhìn của người xưa chưa bằng các thuyết dụng thần trong sách Mệnh lý hiện đại ?

Cho nên chúng tôi bỏ qua phần bình chú của Từ Lạc Ngô đại ca, mà bình chú trực tiếp vào nguyên văn:

Dụng thần trong Bát Tự chỉ tìm trên nguyệt lệnh, lấy tương quan sinh khắc của ngũ hành địa chi nguyệt lệnh và nhật can mà xác định cách cục. Nếu nguyệt lệnh là Tài Quan Ấn Thực, là bốn Thiện Dụng Thần, cần bảo hộ hay thuận dụng. Nếu nguyệt lệnh là Sát Thương Kiêu Nhận, là bốn Bất Thiện Dụng Thần, cần phải khống chế hay nghịch dụng. Nguyệt lệnh thuận thì thuận dụng, nghịch thì nghịch dụng cùng phối hợp với Hỷ Kỵ mà thành vậy.

Vậy nghịch dụng và thuận dụng phối cùng Hỷ Kỵ là như thế nào ? Thẩm đại ca viết tiếp:

Nguyên văn:

Thuận dụng là:

Tài hỉ Thực Thần tương sinh, sinh Quan hộ Tài;

Quan hỉ thấu tài mà tương sinh, sinh Ấn hộ Quan;

Ấn hỉ Quan Sát tương sinh, kiếp Tài hộ Ấn;

Thực hỉ Thân vượng tương sinh, sinh Tài hộ Thực;

Bất thiện mà nghịch dụng như:

Thất Sát hỉ Thực Thương chế phục, kị Tài Ấn sinh trợ

Thương Quan hỉ phối Ấn chế phục, sinh Tài hóa Thương

Dương Nhận hỉ Quan Sát chế phục, kị không có Quan Sát

Nguyệt kiếp thấu Quan chế phục, dụng Tài thấu Thực hóa Kiếp

Đó là đại lược của thuận nghịch vậy

Giải nghĩa:

Đối với các Dụng Thần Thiện có các dạng Thuận Dụng sau:

Dụng thần là Tài tinh, mừng gặp Thực Thần tương sinh, hoặc có Quan tinh chế Kiếp hộ Tài.

Dụng thần Chính Quan, mừng gặp Tài tinh đến tương sinh, hoặc có Ấn tinh chế Thương hộ Quan.

Dụng thần là Chính Ấn, mừng có Quan Sát đến tương sinh, hoặc có Kiếp chế Tài hộ Ấn.

Dụng thần là Thực Thần, mừng có Thân cường Kiếp vượng tới sinh, hoặc có Tài chế Kiêu hộ Thực.

Đối với các Dụng Thần Bất Thiện có các dạng Nghịch Dụng sau:

Dụng thần là Thất Sát, mừng gặp Thực Thương chế phục, kị Tài tinh sinh Sát, Kiêu đoạt Thực.

Dụng thần là Thương Quan, mừng có Ấn đến chế phục, hoặc có Tài tiết khí Thương Quan.

Dụng thần là Dương Nhận, mừng có Quan Sát chế phục, kị hoàn toàn không có Quan Sát.

Dụng thần là Tỷ Kiếp, mừng thấu Quan chế phục, nếu không có Quan thì mừng có Tài và thấu Thực Thương hóa Kiếp. Đó là phương pháp Thuận Dụng và Nghịch Dụng đối với Dụng Thần vậy.

Chương 1, phần còn lại:

Nhiều người không đồng ý với Lý trên của Thẩm đại ca. Vì ông ấy nói rằng Tài hỉ Thực sinh, Quan hỉ Tài sinh, Sát hỉ Thực chế, Thương hỉ Ấn chế mà không hề nói đến điều kiện Thân cường Thân nhược, Sát trọng Thân khinh. Vì sao Tài đa Thân nhược lại hỉ Thực sinh Tài ? Vì sao Thân cường Sát ít lại hỉ Thực Thương chế Sát ? Người ta sẽ xúm vào phản bác Thẩm đại ca, không chừng còn cho rằng Thẩm đại ca là chập mạch dở hơi. Nhưng mà Trương Thần Phong đại ca ở trong Thần Phong Thông Khảo có nói rằng: “Nguyệt lệnh là Dụng Thần, năm và giờ là phụ tá. Ôi ! làm nên mệnh thư, đến thế là cùng”. So vậy, là cùng ý với lời của Thẩm đại ca. Thực ra đối với thuyết của Thẩm đại ca, bạn đọc không nên kết luận vội vàng. Nếu Thẩm đại ca nói rằng: “Cần khống chế, quản lý, và bố trí các thiết bị phòng ngừa một cách hợp lý tại các địa phương sản xuất lưu trữ các chất dễ cháy dễ nổ”. Câu đó tin được không, tất nhiên là tin được. Cho nên thuyết Thất Sát hỉ Thực Thương chế phục, Thương Quan hỉ phối Ấn chế phục cũng có thể tin được.

Nguyên văn: Ngày nay, người ta không biết chú trọng đề cương, tứ trụ can chi đều quy phục nguyệt lệnh mà xem hỉ kị vậy. Thậm chí xem Chính Quan phối Ấn có thể coi là Quan Ấn song toàn, cũng luận như lấy Ấn dụng Quan vậy. Thấy Tài thấu Thực không gọi là Tài được Thực sinh mà là lấy Thực thần sinh Tài. Thấy Kiêu thấu Thực không phải Thực thần tiết Thân mà là Kiêu thần đoạt Thực nên dùng Tài chế, luận như Thực gặp Kiêu vậy. Thấy Sát phùng Thực chế mà lộ Ấn không phải là khứ Thực hộ Sát mà là Sát Ấn tương sinh. Sát phùng Nhận không phải là giúp Thân chống lại Sát mà là Sát chế Nhận, luận như Nhận ngộ Sát. Tất cả đều do không biết dựa vào lệnh tháng mà lấy dụng thần vậy.

Thẩm đại ca nói vậy chẳng khác gì châm chọc giới mệnh lý thời Thanh, nhưng Hoàng Đại Lục tôi cứ ngỡ như Thẩm đại ca đang phê bình giới mệnh lý thời nay. Phong cách không coi trọng Nguyệt lệnh dụng thần chẳng phải nhà nhà người người đang phổ biến khắp nơi đó sao ? Thử hỏi người yêu thích mệnh học, có phân biệt Tài gặp Thực sinh và Thực thần sinh Tài không ? chính tại đoạn văn bạn đọc vừa đọc đấy thôi.

Nguyên văn: Nhưng cũng có những nguyệt lệnh không có dụng thần. Như mộc sinh tháng dần mão, nhật nguyệt cùng hành khí, không thể lấy Thân làm dụng thần được, khi đó phải xem trong tứ trụ có hay không Tài Quan Sát Thực thấu can hội chi mà lấy làm dụng thần. Nhưng bản chất vẫn là lấy nguyệt lệnh làm chủ sau đó mới tìm dụng thần, gọi là kiến lộc nguyệt kiếp cách cục, không coi là dụng thần mà thực ra chính là dụng thần vậy.

Giải nghĩa: Bởi vì Uyên Hải Tử Bình, Thần Phong Thông Khảo và Tử Bình Chân Thuyên đều nói rằng: dụng thần lấy từ Nguyệt lệnh, không giống như các sách mệnh lý hiện đại, ôi chao ôi cái gì mà dụng thần cân bằng bát tự, dụng thần phù ức nhật chủ, do không dùng nguyệt lệnh làm dụng thần nên hậu quả là có những trường hợp chọn dụng thần không nằm trong bát tự. Cái gì là dụng thần có thể lấy từ nguyệt lệnh ? Đều là Quan Ấn Tài Sát Thương Thực sáu loại. Bảo Pháp Quyển Nhất nói rõ rằng: “Tử Bình nhất pháp chuyên lấy nhật can làm chủ, lấy đề cương làm lệnh. Người thời nay không biết phép này, đoán trăm lần sai tóe loe cả trăm. Chỉ có Tây San Dịch Giám đại ca biết biến thông lấy 10 cách làm thành 6 cách quan trọng gọi là: Quan Ấn Tài Sát Thương Thực, đoán mệnh ứng nghiệm kinh hồn vậy. Nếu nguyệt lệnh không có Quan Sát Tài Ấn Thương Thực thì không thể lấy dụng thần. Như Giáp Ất mộc sinh vào tháng Dần Mão, nhật can thuộc mộc, nguyệt lệnh cũng thuộc mộc, mộc không thể dùng làm dụng thần. Thẩm đại ca lại còn nhấn mạnh thêm: Không thể dùng Nhật chủ làm dụng thần nha. Vậy bảo hậu học bọn em phải làm sao bây giờ ? Hãy tìm ngoài nguyệt lệnh và áp dụng nguyên tắc: “Có Quan luận Quan trước, không có Quan thì luận Dụng”. Trước tiên lấy Quan Sát, không lấy được Quan Sát mới lấy đến Thực Tài. Không lấy được Thực Tài thì lấy Ấn Tỷ vượng. Nếu tìm khắp nơi không thấy Quan Sát Tài Thực Thương Ấn thì ôi thôi khác gì Nhật chủ không có quần áo che thân. Lúc này thì ôi ! chẳng lấy được cái gì làm dụng thần, chỉ còn đường tu hành, đi theo Đức Phật Tổ đại từ đại bi thôi.

Về lý thuyết, lấy dụng thần phải coi nguyệt lệnh làm chủ, trong trường hợp nguyệt lệnh kiến lộc tỉ kiếp mặc dù không coi là dụng thần nhưng có gọi là dụng thần cũng không sai vậy.

Sẽ có người phát hiện ra Thẩm đại ca phát biểu mâu thuẫn nha, Thẩm đại ca đã nói rằng: “Sát Thương Kiêu Nhận là bất thiện dụng thần nên phải nghịch dụng vậy coi như Kiếp và Nhận là một dụng thần”. Nhưng đoạn sau Thẩm đại ca lại viết: “nếu nhật chủ và nguyệt lệnh cùng ngũ hành thì không thể coi Nhật chủ là dụng thần được”. Đoạn trước đã coi Kiếp là dụng thần rồi, sao còn nói ở đoạn sau: “gặp cách kiến lộc nguyệt kiếp, không phải dụng mà lại là dụng thần” vậy ? Điều này nhập nhằng khó hiểu, nghe hoài mà không thông tý nào vậy ta.

Hoàng tôi lý giải như vầy nè, Thẩm đại ca nói vậy là có hai ý: Một, lấy dụng thần thì trước tiên phải lấy nguyệt lệnh làm chủ, nếu nguyệt lệnh là Tỷ Kiếp tức nguyệt lệnh không có dụng thần, khi đó tìm dụng thần ở ngoài nguyệt lệnh. Hai, bất kể nguyệt lệnh có phải Tỷ Kiếp hay không, đều có thể coi nguyệt lệnh là dụng thần, khi đó Kiến Lộc và Dương Nhận coi là bất thiện dụng thần. Do có hai tầng ý tứ như vậy mà cuối đoạn văn Thẩm đại ca nhắc lại: “gặp cách kiến lộc nguyệt kiếp, không phải dụng thần mà lại là dụng thần vậy”. Trong đó, “không phải dụng thần” là ý thứ nhất còn “mà lại là dụng thần” là tầng ý tứ thứ hai đó nha. Nếu mà lý giải như vậy thì không còn thấy mâu thuẫn nữa nha.

Chương 3: Luận Dụng Thần thuần tạp

Nguyên văn: Dụng thần có thể biến hóa, trong biến hóa lại phân ra thuần tạp. Thuần thì cát, tạp thì hung. Thế nào là Thuần ? Thuần là hỗ trợ nhau tương đắc hiệu quả, như Tân sinh tháng Dần, thấu Giáp Bính, Tài và Quan tương sinh, đẹp cả đôi đường. Mậu sinh tháng Thân, thấu Canh Nhâm, Tài và Thực tương sinh, đẹp cả đôi đường. Quý sinh tháng Mùi, thấu Ất Kỷ, Sát và Thực tương khắc, tương khắc mà đẹp cả đôi đường. Các ví dụ trên đều là dụng thần thuần cách.

Giải nghĩa: Dụng thần có khả năng biến hóa, trong biến hóa lại phân ra thuần tạp. Dụng thần thanh thuần thì tốt, mà bác tạp thì hung. Tính sao mà gọi là thanh thuần vậy ta ? Thiện dụng thần thì cần tương sinh, Ác dụng thần thì cần tương chế. Như nhật chủ Tân kim sinh tháng Dần, Giáp Bính trong Dần đều thấu lộ, Giáp mộc là Tài, Bính hỏa là Quan, đều là Thiện Dụng Thần, nên được tương sinh. Tài và Quan tương sinh đẹp cả đôi đường nên gọi là Thuần vậy.

Nhật chủ Mậu thổ sinh tháng Thân, Canh và Nhâm trong Thân đều thấu lộ, Canh kim là Thực Thần, Nhâm thủy là Thiên Tài, đều là Thiện Dụng Thần, Thực Thần và Tài tương sinh, mà gọi là Thuần vậy.

Nhật chủ Quý thủy sinh vào tháng Mùi, Ất Kỷ trong Mùi đều thấu, Ất là Thực Thần, Kỷ là Thất Sát, Thất Sát là ác dụng thần cần được chế hóa, hiện tại có Ất mộc Thực Thần đến chế đẹp cả đôi đường gọi là Thuần vậy.

Các biến hóa tương tự như vậy của Dụng Thần đều gọi là các biến hóa Thuần.

Nguyên văn: vì sao gọi là Tạp, vì hai bên không tương ứng hiểu ý nhau mà Tạp vậy. Như Nhâm sinh tháng Mùi, Ất Kỷ đều thấu, là Thương Quan và Quan tương khắc bất đồng. Giáp sinh tháng Thìn, Mậu Nhâm thấu, Ấn và Tài tương khắc bất đồng. Cái Lý biến hóa của Thuần Tạp, các học giả phải thông suốt, không thể không biết nha.

Giải nghĩa: Cái lý thuần tạp là sao vậy ta ? là Thiện Dụng Thần bị khắc chế, còn Ác Dụng Thần được sinh phù vậy thôi. Ví dụ như Nhâm thủy sinh tháng Mùi, Ất Kỷ thấu, Ất là Thương Quan là Ác Dụng Thần, Kỷ là Chính Quan là Thiện Dụng Thần, Thương Quan khắc Quan, Thiện Dụng Thần bị khắc chế đau đớn biết bao, gọi là Tạp, thực ra là phá Chính Quan cách mà thôi. Các biến hóa kiểu này đều gọi là Tạp. Đạo lý Thuần Tạp đều dựa vào biến hóa của Dụng Thần mà đặt ra. Các học giả phải phân biệt cho rõ ràng kẻo lầm nhá.

Người học mệnh lý hiện nay đều không thể tìm thấy trong các sách mệnh lý hiện đại nguyên lý thuần tạp như Thẩm đại ca đã nêu trên. Hoàng Đại Lục tôi dám cược rằng các bạn sẽ thất vọng vì căn bản của các sách mệnh lý ngày nay đã không còn cách luận thuần tạp của Thẩm đại ca này rồi các bạn ơi.

Chương 4: Cách xử lý trường hợp Tạp Khí

Nguyên văn: Đất tứ mộ chứa nhiều khí, vì sao mà gọi là Tạp Khí vậy ta ? Bởi vì chứa nhiều quá ấy mà, Dụng Thần bất nhất nên gọi là Tạp Khí. Như Thìn vốn tàng Mậu, lại còn là thủy khố, lại còn có dư khí của Ất mộc, cả ba khí đều có thì dùng làm sao ? Nhưng mà dễ thôi, thấu Can ra là Tạp thành Không Tạp ý mà.

Giải nghĩa: Nguyệt lệnh Thìn Tuất Sửu Mùi là đất tứ mộ chứa nhiều can khí khác nhau nên không thuần, gọi là tạp khí vì khí khắp nơi đổ về tụ hội, làm dụng thần không chuyên nhất. Tý Ngọ Mão Dậu là đất tứ chính khí vượng như Quý thủy tại Tý, Đinh hỏa tại Ngọ, Tân kim tại Dậu, Ất mộc tại Mão. Dần Thân Tỵ Hợi thì đều chứa khí sinh vượng như Bính hỏa Mậu thổ trường sinh ở Dần, Giáp mộc thì đang vượng, vân vân … Chỉ có Thìn Tuất Sửu Mùi thì khác, như trong Thìn chứa Ất mộc là dư khí của mộc, Mậu thổ thì quan đới cho đến Quý thủy, toàn là khí suy nhược. (thatsat chú: Đoạn này Hoàng đại ca tham cứu chưa sâu vẫn chỉ là nhắm mắt đọc theo sách của người xưa, khơi khơi bề mặt mà thôi, nên vào đây tham khảo siêu phẩm Đường về Vô Cực của Sát mỗ khi diệu dụng Hà Đồ đưa 4 khí nhập thổ mới có thể hiểu được, căn cơ vững chãi sau này còn đi vạn dặm đường xa chứ). Trong Tuất thì chứa Mậu thổ nhập mộ và Tân kim quan đới Đinh hỏa đều là suy nhược. Tàng can trong Sửu Mùi cũng tương tự như vậy đều gọi là tạp khí.

Khi định cách từ nguyệt lệnh, cần phải lấy can đang vượng (đương vượng) hoặc can thấu ra (thấu ra nghĩa là có lực). Nhưng tại Thìn Tuất Sửu Mùi chẳng có can nào là đang vượng, mộc trong Thìn có khí, kim trong Tuất có khí, thủy trong Sửu thổ không yếu, hỏa trong Mùi vẫn đang còn khỏe, làm cách nào dùng đây hả trời ? Như ba can Ất Mậu Quý trong Thìn, phải lấy can nào làm dụng thần ? Ôi trời quá dễ đi thôi, lấy can thấu ra hoặc lấy hội chi (chi tháng hội hoặc hợp) làm dụng. Thế là từ tạp loạn là hết tạp loạn nha.

Làm sao xác định được can nắm lệnh đương vượng ở trong nguyệt lệnh ? Người xưa có hai cách: một cách là của Thẩm đại ca: thấu can hội chi. Hoặc dựa vào một nhân nguyên trong nguyệt lệnh mà lấy như “nhân nguyên tư lệnh ca quyết” sau:

Tháng Dần: từ Lập Xuân, Mậu thổ 7 ngày, Bính hỏa 7 ngày, Giáp mộc 16 ngày.

Tháng Mão: từ Kinh Trập, Giáp mộc 10 ngày, Ất mộc 20 ngày.

Tháng Thìn: từ Thanh Minh, Ất mộc 9 ngày, Quý thủy 3 ngày, Mậu thổ 18 ngày.

Tháng Tỵ: từ Lập Hạ, Mậu thổ 5 ngày, Canh kim 9 ngày, Bính hỏa 16 ngày.

Tháng Ngọ: từ Mang Chủng, Bính hỏa 10 ngày, Kỷ thổ 9 ngày, Đinh hỏa 11 ngày.

Tháng Mùi: từ Tiểu Thử, Đinh hỏa 9 ngày, Ất mộc 13 ngày, Kỷ thổ 18 ngày.

Tháng Thân: từ Lập Thu, Mậu Kỷ thổ 10 ngày, Nhâm thủy 3 ngày, Canh kim 13 ngày.

Tháng Dậu: từ Bạch Lộ, Canh kim 10 ngày, Tân kim 20 ngày.

Tháng Tuất: từ Hàn Lộ, Tân kim 9 ngày, Đinh hỏa 3 ngày, Mậu thổ 18 ngày.

Tháng Hợi: từ Lập Đông, Mậu thổ 7 ngày, Giáp mộc 5 ngày, Nhâm thủy 18 ngày.

Tháng Tý: Từ Đại Tuyết, Nhâm thủy 10 ngày, Quý thủy 20 ngày.

Tháng Sửu: Từ Tiểu Hàn, Quý thủy 9 ngày, Tân kim 3 ngày, Kỷ thổ 18 ngày.

Ví dụ: Giáp mộc sinh vào tháng Dần, trong vòng 7 ngày từ Lập Xuân thì Mậu thổ nắm lệnh, sau đó Bính hỏa nắm lệnh 7 ngày và cuối cùng là Giáp mộc nắm lệnh 16 ngày. Xem phía trên thì biết mỗi tháng mỗi ngày có một can nắm lệnh mà lấy dụng thần nha.

Phương pháp này có chính xác không vậy ta ? Cho đến nay chưa có ai và chưa có sách nào hoàn toàn khẳng định điểm này. Nếu không dùng thấu can hội chi thì nghe có vẻ buồn cười nhưng trên thực tế các tay mệnh lý giang hồ sử dụng rộng rãi phương pháp “nhân nguyên tư lệnh ca quyết” bên trên. Nhưng mà bọn họ đồng thời cũng dùng thấu can hội chi. Nên phương pháp thứ hai này cũng chỉ dùng để tham khảo thêm. (thatsat chú: trên thực tế, nếu không tìm được can thấu và chi hội, nhiều sách của Việt Nam và Trung Hoa viết rằng tùy lấy một can mà dụng, có dòng Tử Bình của Nhật Bản dùng bảng nhân nguyên phía trên như giải pháp cuối cùng, tức là vẫn ưu tiên thấu can hội chi hơn).

Nguyên văn: Như nào là thấu can vậy ta ? Như Giáp sinh tháng Thìn, thấu Mậu thì dùng Thiên Tài, thấu Quý thì dùng Chính Ấn, thấu Ất thì dùng nguyệt kiếp. Như nào là hội chi vậy ta ? Như Giáp sinh tháng Thìn gặp Thân và Tý hội cục, tất dùng thủy ấn vậy. Thấu một can thì dùng một can, thấu nhiều can thì dùng nhiều can. Đã thấu lại còn hội thì kết hợp dùng cả hai. Kết hợp có tình thì tốt, kết hợp vô tình thì ôi thôi chán lắm nói chi thêm buồn.

Giải nghĩa: Cái gì gọi là thấu can vậy ta ? Ví như Giáp mộc sinh vào tháng Thìn, thấu Mậu thổ thì dùng Tài cách. Thấu Quý dùng Ấn cách, Thấu Ất dùng nguyệt kiếp cách. Cái gì gọi là hội chi vậy ta ? Như Giáp mộc sinh vào tháng Thìn, địa chi có Thân và Tý, Thân Tý Thìn hội thành thủy cục nên lấy thủy ấn làm dụng. Thấu một can thì dùng một can, thấu nhiều can thì phối hợp dùng nhiều can, vừa thấu can lại vừa hội chi thì kết hợp mà luận. Kết hợp có tình thì cát, kết hợp vô tình thì hung nha.

Người xưa vì sao phải cường điệu chuyện thấu can kinh vậy ta ? Bởi vì địa chi như là gốc cây, còn thiên can coi như thân cành, tàng can coi như hạt giống, chỉ có thấu can và hội chi mới thực sự có lực nổi trội . Sao phải sợ rằng không đương lệnh, thậm chí còn có lực hơn là can đương lệnh trong lệnh tháng mà không thấu ấy chứ. Do đó, Tử Bình Chính Tông Đại Pháp cần phải lấy thấu can làm dụng thần vậy.

Nguyên văn: Như nào là hữu tình vậy ta ? Là thuận mà thành vậy. Như Giáp sinh tháng Thìn thấu Quý là Ấn, lại còn hội Tý Thân thành cục gọi là cách cục Ấn thụ. Cách cục Ấn thụ thanh mà không tạp, sự phối hợp giữa thấu can và hội chi này là hữu tình vậy. Lại như Bính sinh tháng Thìn thấu Quý là Quan lại phùng Ất làm Ấn, Quan Ấn tương sinh hơn nữa Ấn còn khứ ám thổ (Mậu) tàng ở trong Thìn mà thanh Quan, đây là trường hợp hai can cùng thấu lại kết hợp hữu tình. Lại như Giáp sinh tháng Sửu thấu Tân là Quan, hoặc Tỵ Dậu hội thành kim cục lại thấu thêm Kỷ Tài để sinh Quan, là hai can thấu cùng phối hợp hữu tình với hội chi vậy.

Giải nghĩa: Như thế nào là hữu tình vậy ta ? Đều là hội chi và thấu can phối hợp hài hòa vậy. Phối hợp hài hòa nghĩa là Thiện Dụng Thần được sinh còn Ác Dụng Thần thì gặp khắc chế vậy.

Ví như Giáp mộc sinh tháng Thìn thấu Quý thủy Ấn tinh, mà địa chi lại có Thân Tý Thìn tam hợp thủy cục, thấu can và hội chi đều là Ấn thụ, nên gọi là cách cục thuần Ấn. Ví dụ về hữu tình của thấu can và hội chi như dưới đây:

Mệnh của Hữu Nhiệm:

Tài Tài Nhật Ấn

Kỷ Mậu Giáp Nhâm

Mão Thìn Tý Thân

Nguyệt lệnh vốn là tài tinh, đang là tài cách, do can thấu Nhâm thủy ấn tinh, chi có Thân Tý Thìn hội thủy cục nên hóa Tài cách thành Ấn cách. Mệnh không theo đường kinh thương mà theo con đường văn chương, nhiều năm làm Viện Trưởng. Là một vị đạt đến tinh luyện của thư pháp, người đời xưng tụng là “đương đại thánh thư”. Đây đều là biểu hiện của cách cục Ấn tinh thuần mà không tạp.

Lánh Hữu Mỗ nam mệnh:

Ấn Tỷ Nhật Thương

Nhâm Giáp Giáp Đinh

Thân Thìn Tý Mão

Mệnh này không khác mấy so với mệnh Thư Thánh đại ca phía trên. Đều là thấu can hội chi thành cách cục thuần Ấn, mệnh này chỉ vì giờ sinh có Đinh hỏa Thương Quan mà cách cục biến hóa, Ấn cách biến thành Thương Quan tiết khí sinh thổ, Thương Quan sinh thổ cách rồi thì không nên có can năm là Nhâm thủy từ xa hợp với Đinh hỏa, làm cho Đinh hỏa không thể tận lực sinh thổ. Cho nên người này chỉ học hết lớp 8, là một lão thợ thủ công khéo tay đan lát mây tre tại một làng nhỏ.

Như Bính hỏa sinh tháng Thìn, thấu Quý thủy Chính Quan, đồng thời lại thấu Ất mộc Ấn tinh, vậy là Quan Ấn tương sinh, Ất mộc lại có khả năng chế ngự Mậu thổ tàng trong Thìn làm cho Mậu thổ không khắc Quan được. Hai can thấu như vậy gọi là hữu tình tương sinh vậy.

Ví dụ nam mệnh:

Ấn Tài Nhật Quan

Ất Canh Bính Quý

Mùi Thìn Ngọ Tỵ

Quan Ấn đều thấu, chỉ có điều Canh kim Tài tinh hợp trụ Ất mộc ấn tinh gây bất lợi. Tuy nhiên, Ất mộc tọa căn, Canh kim không thể hoàn toàn hợp được. Nhưng Ất tinh cũng không thể phát huy toàn lực làm cho công lực của mệnh cách này bị giảm đi rất nhiều. Nên người này chỉ là một quản đốc đại ca ở một xí nghiệp quốc doanh nhỏ, quan không cao lộc không nhiều.

Nam mệnh:

Thực Tỷ Nhật Quan

Mậu Bính Bính Quý

Tuất Thìn Dần Tỵ

Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Thấu Quan không thấu Ấn, Thìn Tuất lại xung làm thương tổn căn khí của Quý thủy trong Thìn phá mất Quan cách. Phá Quan cách rồi vốn có thể lập thành cách cục Thương Quan phối Ấn, không may dần mộc ấn tinh gặp tử tuyệt tại đại vận nên mất hết quý khí. Người này từ khi tham gia công tác chỉ làm kịch cỡ đến tổ trưởng đại ca mà thôi.

Giáp mộc sinh vào tháng Sửu thấu tân kim quan tinh hoặc địa chi có Tỵ Dậu Sửu hội thành Quan cục lại thấu Kỷ thổ Tài tinh đến sinh Quan, là một điển hình của kết hợp hữu tình giữa thấu can cùng hội chi.

Nguyên văn: Như thế nào là vô tình vậy ta ? Như Nhâm sinh tháng Mùi, thấu Kỷ là Quan, địa chi lại hội Hợi Mão thành Thương Quan cục, vậy thấu can và hội chi là tương hợp vô tình vậy. Như Giáp sinh tháng Thìn thấu Mậu là Tài hoặc thấu Nhâm Quý là Ấn, thấu Quý tất nhiên Mậu sẽ hợp Tài Ấn đều mất. Thấu Nhâm thì Tài Ấn đều thụ thương hoặc tham Tài hoại Ấn đều là vô tình vậy. Giáp sinh tháng Tuất thấu Tân là Quan lại thấu Đinh là Thương, chi tháng hội Dần Ngọ Tuất thành cục Thương Quan đều là vô tình vậy.

Giải nghĩa:

Vô tình là như nào vậy ta ? Là thấu can và hội chi tương nghịch lẫn nhau. Tương nghịch có nghĩa là Thiện Dụng Thần bị khắc còn Ác Dụng Thần lại được sinh.

Như Nhâm thủy sinh tháng Mùi có Kỷ thổ Quan tinh thấu xuất lại có Hợi Mão Mùi tam hợp Thương Quan cục phá Quan cục là vô tình vậy.

Nữ mệnh:

Kiếp Quan Nhật Thương

Quý Kỷ Nhâm Ất

Mão Mùi Tý Tỵ

Vốn là Quan cách chỉ vì Mão Mùi hợp phá mất Quan cách lại thêm chi giờ Tỵ hỏa sinh Quan tinh nên Quan tinh không bị tuyệt nhưng cũng không thể trở thành kỳ cách được nữa. Người này học hành không xong, làm việc cũng không dở, học nghề cũng không thành, hôn nhân thì không thuận cuối cùng thành gái điếm.

Lại như Giáp mộc sinh vào tháng Thìn, thấu Mậu thổ Tài tinh lại thấu Nhâm Quý thủy Ấn tinh, Ấn tinh bị Tài tinh khắc, kết quả là cả Tài và Ấn đều bị mất là vô tình vậy.

Giáp mộc sinh vào tháng Tuất thấu Tân kim quan tinh nhưng lại thấu Đinh hỏa Thương Quan. Địa chi có Dần Ngọ Tuất tam hợp Thương Quan cục phá mất Quan cách mà vô tình vậy.

Nguyên văn: Lại còn có hữu tình mà thành vô tình nha, tò mò chưa ? Giáp sinh tháng Thìn gặp Nhâm là Ấn lại gặp thêm Bính, Ấn thụ vốn hỉ tiết Thân thành tú khí tự thành cách, lại thêm hỏa có thể sinh thổ hỗ trợ Mậu thổ ở trong Thìn, Ấn cách không thanh. Tất nhiên nếu thấu Nhâm can, nguyệt chi lại hội Thân hội Tý thì sẽ không ngại thấu Bính hỏa nữa. Lại như Giáp sinh tháng Thìn thấu Nhâm là Ấn, trong tứ trụ lại có Tuất, Tuất Thìn tương xung mà thổ động (thatsat chú: chỗ này Thẩm đại ca chiết nghĩa chưa đến chỗ thâm ảo, Tuất Thìn dương xung bản chất là thủy hỏa ám xung rung chuyển đất trời xung nhau từ thuở Tý Ngọ xung đến tận Thìn Tuất, thủy hỏa mới là vấn đề chứ không phải thổ, thổ chỉ là cái vỏ hời hợt bên ngoài, nếu thi triển các chiêu thức siêu cấp luận bát tự sẽ phải kể tới) làm cho can Nhâm khó thông với nguyệt lệnh nên không thành Ấn cách. Đều là hữu tình hóa vô tình, phú mà không quý vậy.

Giải nghĩa: Chiêu thức này mới đầu bát tự hữu tình sau lại chuyển thành vô tình, là sao vậy ta ? Giáp mộc sinh tháng Thìn thấu Nhâm thủy Ấn tinh lại thấu Bính hỏa Thực Thần, Ấn vượng Thân cường rất mừng Thực Thần tiết khí của Thân nha, cứ ngỡ như đã thành cách hay, nhưng ôi thôi Bính hỏa sinh trợ Thìn thổ, Mậu thổ trong Thìn thổ liền quay sang khắc Quý thủy là căn của Nhâm thủy làm cho Ấn cách không còn thanh thuần giảm đi giá trị của bát tự. Cũng tình huống đó, nhưng nếu địa chi có Thân Tý tam hợp thủy cục với Thìn thì cho dù có thấu Bính hỏa đi nữa cũng không vấn đề gì.

Lại như Giáp mộc sinh tháng Thìn thấu Nhâm thủy ấn tinh mà không thấu Bính hỏa Thực thần chỉ có điều Tuất thổ tới xung Thìn thổ làm thổ động mà khắc Quý thủy vốn là căn của Nhâm thủy, Ấn cách tan tành. Đều thuộc loại kết hợp trước có tình mà sau vô tình, những người đó đều giàu mà không sang. Vì sao mà phá Ấn vẫn còn giàu kinh vậy ta ? Vì tuy mất Ấn nhưng Bính hỏa Thực thần có thể cùng với nguyệt lệnh cấu thành cách cục Thực Thần sinh Tài.

Ví dụ ba mệnh phổ sau đây:

1. Mậu Thìn Bính Thìn Giáp Dần Nhâm Thân, công nhân phổ thông, học hết lớp 12.

2. Tân Dậu Nhâm Thìn Giáp Tuất Ất Hợi, Vương Tiểu Thăng bảng nhãn, có bốn con đều đỗ đại học nguyện vọng 1.

3. Nhâm Tuất Giáp Thìn Giáp Thìn Bính Dần, Gián quan, phú quý không lớn.

Người thứ nhất, Bính hỏa sinh Thìn thổ, thổ vượng ám khắc Quý thủy làm Ấn cách bất thuần cách cục không cao, một cuộc đời bình thường.

Người thứ hai không có Bính hỏa Thực thần mà có Tân kim Quan tinh thành cách Quan Ấn tương sinh, người này quan trường đắc ý, có 4 con thi đại học đều đỗ nguyện vọng 1.

Người thứ ba tuy có Tuất thổ xung Thìn nhưng trên Tuất có Giáp mộc chế thổ hộ thủy, nên có thể dùng Nhâm thủy Ấn tinh. Bính hỏa tiết Thân sinh thổ làm cho Nhâm thủy không có gốc vững nên cách cục không cao, giàu sang không lớn.

Nguyên văn: Lại có từ vô tình mà chuyển thành hữu tình nha. Như Quý sinh tháng Thìn thấu Mậu là Quan lại hội Thân Tý thành thủy cục, thấu can và hội chi tương khắc, tương đương với Kiếp Tài cách, ví như nguyệt kiếp dụng Quan sợ chi thương tổn nữa ? Lại như Bính sinh tháng Thìn thấu Mậu là Thực lại thấu Nhâm là Sát, vậy là hai can thấu khắc nhau, may mà can bị khắc lại là Sát ví như Thực Thần đới Sát, Sát phùng Thực chế. Đều là cách đẹp cục hay, vô tình mà hóa ra hữu tình vậy.

Giải nghĩa: Nghe nói có chiêu từ vô tình chuyển thành hữu tình là sao vậy ta ? Ví như Quý thủy sinh tháng Thìn thấu Mậu thổ Quan tinh, địa chi có Thân Tý Thìn tam hợp thủy cục, can thấu và hội chi tương khắc, tạm xem là vô tình nha, may thay là Kiếp Tài ác thần bị khắc mà không còn là vô tình nữa. Như nguyệt kiếp dụng Quan chế Kiếp, không có gì tổn hại, là hữu tình vậy.

Lại như Bính hỏa sinh tháng Thìn thấu Mậu thổ Thực Thần, thêm Nhâm thủy Thất Sát, Thực Sát hai can thấu mà tương khắc. May mà can bị khắc là Thất Sát ác thần ví như Thực chế Sát cách và Sát cần Thực chế cách đều là chế Sát đều là tốt đẹp mà đắc đại quý vậy. Hai ví dụ trên đều là vô tình mà biến thành hữu tình vậy.

Nam mệnh:

Tỷ Sát Nhật Thực

Bính Nhâm Bính Mậu

Thân Thìn Thìn Tý

Nguyệt lệnh có Thực Sát cùng thấu, địa chi lại Thân Tý Thìn tam hợp Sát cục nhưng mà địa chi có hai Thìn thổ nên không tận lực mà hóa thủy, cho nên Mậu thổ Thực thần vẫn còn căn có thể chế Sát thành cách “Sát cần Thực chế”. Người này trung niên kinh doanh thành công thành đại gia, tiền cứ gọi là nhiều như nước.

Nguyên văn: Cách cục như trên nhiều vô số, chỉ giới thiệu vài ví dụ thôi nha, coi chừng sau này gặp ngoại lệ đó nha.

Giải nghĩa: Bát tự kiểu này cứ gọi là nhiều như nước, đếm không có xuể nên chỉ đưa ra vài ví dụ tham khảo, chủ yếu là người học phải học một biết mười mới có thể thấu tỏ hết được.

Chương 5. Luận phá cách của 4 cát thần

Nguyên văn: Bốn cát thần Tài Quan Ấn Thực nếu không dùng được, đều là phá cách.

Giải nghĩa: Chính Tài, Thiên Tài, Chính Ấn, Thiên Ấn, Chính Quan, Thực Thần đều là bốn loại cát thần, cần được bảo hộ. Nhưng có những thần có số lượng quá nhiều hoặc không nằm tại nguyệt lệnh hoặc không giúp gì cho dụng thần và hỉ thần thì đều là phá cách dẫn đến mất tác dụng.

Nguyên văn:

Như Thực Thần đới Sát thấu Tài là phá cách. Mùa xuân mộc hỏa vượng, gặp Quan thì không tốt, Quan có thể phá cách. Sát gặp Thực chế, thấu Ấn là phá cách. Tài vượng sinh Quan, lộ Thực là tạp, phá cách.

Giải nghĩa:

Ví như Thực chế Sát, thấu Tài tiết Thực sinh Sát là có hại, Tài tinh mất tác dụng. Mộc sinh tháng Dần Mão, bát tự hỏa vượng, nếu gặp Quan sẽ thành Thương Quan kiến Quan phá cách cục làm Quan tinh mất tác dụng. Sát tinh nắm lệnh cần Thực đến chế, nếu thấu Ấn đoạt Thực tất phá cách, Ấn tinh mất tác dụng. Tài vượng sinh Quan thấu lộ Thực chế Quan phá cách, Thực mất tác dụng.

Nguyên văn:

Do đó, dùng Thực phá Quan, dùng Tài phá Ấn, cũng như thuốc quý cứu người không được sẽ quay ra hại người. Quan kỵ Thực Thương, Tài sợ Tỷ Kiếp, Ấn lo Tài phá, Thực lo Ấn đoạt, làm cách cục biến hóa không lường. Nếu lấy sinh phù làm tốt đẹp, sinh phù cho hành cường vượng ngược lại sẽ có hại, đã suy còn gặp ức chế cũng không tốt, quá vượng gặp ức chế lại tốt. Cát hung hỉ kỵ đều ở chỗ phù hợp hay không mà ra, chứ không dựa vào tên gọi mà đánh giá.

Giải nghĩa:

Vì sao mà khi Quan tinh vô dụng lại cần Thực thần đến phá, vì sao mà Ấn tinh vô dụng lại cần Tài tinh đến phá. Giống như lấy thuốc nhân sâm phục linh hoàng kỳ trị bệnh đều tùy cơ thể mà dùng. Nếu dùng không đúng cách, trị không đúng bệnh hoặc dùng lượng quá lớn đều gây hại cho cơ thể. Chính Quan sợ Thương Thực, Tài tinh sợ Tỷ Kiếp, Ấn tinh sợ Tài tinh, Thực thần sợ Kiêu Ấn, mười thần tương hỗ chế ước phối hợp mà tạo ra các kịch bản khác nhau. Nếu cần sinh phù, cường giả được sinh phù mà có hại, suy thì sợ bị khắc chế, quá vượng gặp khắc chế lại tốt. Tám chữ là cát là hung là hỷ là kị đều do có phù hợp với cách cục hay không. Thành cách thì luận kị, phá cách thì luận hung, không chỉ phân biệt từ tên gọi.

Chương 6. Luận khả năng phá cách của 4 ác dụng thần

Nguyên văn:

Bốn ác dụng thần là Sát Thương Kiêu Nhận, tùy chỗ dụng mà thành cách. Như Ấn thụ căn nhẹ thấu Sát là trợ, Sát có thể thành cách. Tài gặp Tỷ Kiếp, Thương có thể giải, Thương thành cách. Thực đới Sát, có thể dùng Kiêu thành cách. Tài phùng Sát, Nhận có thể giải, Nhận thành cách.

Giải nghĩa:

Sát Thương Kiêu Nhận là bốn ác dụng thần, khi định cách vốn cần khống chế để dụng. Nhưng chỉ cần đưa vào đúng chỗ là có thể dụng. Ví như Ấn cách căn nhẹ, gặp Thất Sát có thể cấu thành Sát Ấn tương sinh cách, vậy là Sát tinh có chỗ phát huy tác dụng. Tài gặp Tỷ Kiếp tất phá cách, nhưng lại có Thương hóa Thân sinh Tài, Tài được cứu ứng, Thương có thể phát huy dụng. Thực chế Sát gặp Kiêu là phá cách nhưng chỉ cần Kiêu thần có lực có thể bỏ Thực dụng Sát thành Sát Ấn tương sinh cách, là Kiêu thần có thể tác dụng tốt. Tài cách gặp Sát tiết Tài là phá cách nhưng có Kiếp hợp trụ với Sát mà thành cứu ứng, Kiếp Nhận có thể phát huy tác dụng tốt.

Nguyên văn:

Do đó, Tài không kỵ Thương, Quan không sợ Kiêu, Sát không kỵ Nhận, như trị quốc với trường thương đại kích, kích vốn chẳng phải dụng cụ tốt đẹp gì nhưng nếu dùng đúng chỗ có thể dẹp loạn vậy.

Giải nghĩa: Sở dĩ Tài không sợ Thương, Chính Quan không sợ Kiêu, Thất Sát không sợ Dương Nhận. Cùng lý với việc trị quốc bằng trường thương đại kích, vốn là binh khí, nhưng chỉ cần sử dụng phù hợp là có thể dẹp loạn mà phát huy tác dụng tốt.

Chương 7. Luận dụng thần thành bại cứu ứng

Nguyên văn:

Dụng thần được tìm ở lệnh tháng, phối hợp cùng tứ trụ, mà có thành bại. Như thế nào là THÀNH? Như Quan gặp Tài Ấn lại không có hình xung phá hại, là thành Quan cách. Tài sinh Quan vượng hoặc Tài được Thực sinh trong khi Thân cường lại có thêm Tỷ Kiếp. Hoặc Tài cách thấu Ấn mà vị trí phù hợp, đều không tương khắc mà thành Tài cách. Ấn yếu gặp Sát, hoặc Quan Ấn song toàn, hoặc Thân Ấn đều vượng mà dùng Thực Thương tiết khí. Hoặc nhiều Ấn lại gặp Tài Tài thì thấu căn nhẹ, thì thành Ấn cách. Thực sinh Tài hoặc Thực thêm Sát mà không có Tài, bỏ Thực lấy Sát mà thấu Ấn, thì thành Thực cách. Thân cường Sát gặp chế, Sát cách thành. Thương sinh Tài hoặc Thương bội Ấn mà Thương vượng Ấn có gốc, hoặc Thương Quan vượng Thân nhược mà thấu Sát Ấn, hoặc Thương Quan đới Sát mà không có Tài, thành Thương Quan cách. Dương nhận thấu Quan Sát mà lộ Tài Ấn không thấy Thương Quan thì thành Dương Nhận cách. Kiến lộc nguyệt kiếp thấu Quan mà gặp Tài Ấn, thấu Tài mà gặp Thực Thương, thấu Sát mà gặp chế phục, thì thành cách Kiến Lộc Nguyệt Kiếp.

Giải nghĩa:

Theo lệnh tháng mà tìm Dụng Thần. Sau đó phối hợp với can chi của tứ trụ mà thành cách cục, có thành cách có bại cách. Tính như thế nào là Thành Cách vậy ta ? Thẩm đại ca giới thiệu 8 cách như sau:

1. Chính Quan cách.

Cách này cần Ấn và Tài phối hợp, lại cần Tài Ấn phối hợp nhau chứ không phá hoại lẫn nhau, Quan tinh thì không bị hình xung phá hại.

2. Tài cách.

Tài cách có ba loại. Một là Tài vượng sinh Quan. Hai là Tài được Thực sinh. Ba là Tài cách phối hợp với Ấn cách. Tài vượng ở lệnh tháng, không có Thương Thực tương sinh, không có Quan tinh vẫn quý vì Tài vượng có thể tự sinh Quan. Nếu có Tỷ Kiếp khắc Tài gặp Quan tinh chế Kiếp hộ Tài, đều coi là Tài vượng sinh Quan cách. Tài vượng ở lệnh tháng có Thương Thực tương sinh tất mừng nhật chủ có gốc hoặc thêm Tỷ đều là cách Tài được Thực sinh. Tài vượng lệnh tháng có Thực tương sinh lại có Ấn hộ Thân coi là Tài Ấn tương hỗ chứ không tương phá mà thành Tài cách phối hợp với Ấn.

3. Ấn cách.

Ấn cách có ba loại. Một là Sát Ấn tương sinh. Hai là Thực Thần tiết khí của Thân cường. Ba là bỏ Ấn lấy Tài. Lệnh tháng là Ấn, có Quan Sát đến sinh Ấn, thành cách Quan Ấn tương sinh hoặc Sát Ấn tương sinh. Ấn vượng ở lệnh tháng, Thân vững gốc, không có Quan Sát Tài mà có Thực Thương, thành cách Thực Thương tiết khí của Thân. Gặp từ hai Ấn tinh trở lên gọi là “quá nhiều dụng thần” nếu Tài có gốc, thì bỏ Ấn mà dùng Tài thành cách cục “bỏ Ấn dụng Tài”.

4. Thực thần cách.

Thực cách có ba loại. Một là Thực sinh Tài, hai là Thực chế Sát, ba là bỏ Thực dùng Sát. Thực Thần nắm lệnh Tỷ Kiếp tràn ngập, mệnh cục dù không có Tài tinh vẫn coi là quý cách, gọi là “Thực Thần có khí lực mà thắng Tài Quan”, nếu có Tài tinh tiết khí Thực Thần cũng tốt, coi như Thực sinh Tài. Nếu Thực Thần nắm lệnh lại không có Tài và Ấn chỉ có Quan Sát cùng Thương Thực đối kháng, thì gọi là Thực Thần chế Sát cách. Nếu Thực Thần chế Sát mà thấu Ấn hóa Sát chế Thực, thì thành cách cục bỏ Thực dùng Sát.

5. Thất Sát cách.

Thẩm đại ca nói rằng: “Thân cường mà Sát gặp chế thì thành Sát cách vậy”. Nhưng mà “chế” cũng có ba kiểu chế. Một là Sát gặp Ấn hóa. Hai là Sát gặp Thực chế. Ba là Sát hợp với Kiếp. Sát tinh nắm lệnh, có Ấn hóa Sát sinh Thân là Ấn hóa Sát luận như cách Sát Ấn tương sinh. Sát nắm lệnh, không có Ấn mà có Thực Thương chế Sát, thành cách Thực chế Sát. Sát nắm lệnh mà chẳng có Ấn hóa với cả Thực chế chỉ có Kiếp Nhận hợp Sát thì thành cách Sát gặp Kiếp hợp còn gọi là Dương Nhận hợp Sát.

6. Thương Quan cách.

Có bốn loại:

-Thương sinh Tài

Thương nắm lệnh, có Tài tiết Thương, không có Quan Sát tiết Tài, thành cách Thương Quan sinh Tài.

-Thương phối Ấn

Thương Quan nắm lệnh không có Tài tiết Thương mà có Ấn chế Thương, thành cách Thương Quan phối Ấn.

-Thương Quan giá Sát

Thương Quan nắm lệnh chỉ có Quan Sát tương khắc, thành cách Thương Quan giá Sát, còn gọi là Thương Quan hỉ Quan.

– Thương Quan thương tận

Thương nắm lệnh, không Tài không Ấn, có Quan Sát tương khắc, có điều Thương Quan thương tận (khống chế toàn diện) Quan tinh đi mà thành cách cục đại quý, còn gọi là Thương Quan loại trừ Quan tinh.

7. Dương Nhận cách.

Lệnh tháng Dương Nhận, mừng có Quan Sát chế Nhận, lại có Tài Ấn phối hợp, không tạp Thương Quan, thành cách Dương Nhận giá Sát hoặc Dương Nhận dụng Quan.

8. Kiến Lộc cách.

Lệnh tháng Kiến Lộc, có Quan tinh lại có Tài Ấn phối hợp, luận như Chính Quan cách. Lệnh tháng Kiến Lộc, không có Quan mà có Sát, giống như cách Thực Thần chế Sát, lệnh tháng Kiến Lộc, không có Quan Sát mà có Tài, lại có Thực Thương sinh Tài, luận như cách Tài sinh Thực.

Chú ý, giảng cách cục là giảng phối hợp của Bát Tự, giảng kết cấu của Mệnh chớ có quan trọng hóa điều kiện Thân Cường Thân Nhược. Vì chỉ cần phối hợp Bát Tự tốt thì Thân cường hay nhược đều tốt. Cách chính cục thanh là đều phát phúc. Ngược lại, cho dù Thân cường Tài Quan vượng mà phối hợp Bát Tự không tốt thì chẳng ra gì đâu.

Nguyên văn:

Thế nào là Bại ? Quan gặp thương khắc hình xung, hỏng Quan cách. Tài nhẹ Tỷ nặng, Tài thấu Sát, hỏng Tài cách. Ấn nhẹ gặp Tài hoặc Thân cường Ấn trọng mà thấu Sát, hỏng Ấn cách. Thực gặp Kiêu hoặc sinh Tài lộ Sát, hỏng Thực cách. Sát gặp Tài không có chế, hỏng Sát cách. Thương Quan không có kim thủy gặp Quan, hoặc sinh Tài đới Sát, hoặc bội Ấn mà Thương nhẹ Thân vượng, hỏng Thương Quan cách. Dương Nhận không có Quan Sát, hỏng cách Dương Nhận. Kiến Lộc Nguyệt Kiếp không có Tài Quan lại thấu Sát Ấn, thì hỏng cách Kiến Lộc Nguyệt Kiếp.

Giải nghĩa:

Như thế nào là Bại ? Thẩm đại ca phân ra cách cục mà luận như sau:

1. Quan cách, gặp thương khắc hình xung mà không có cứu ứng, thì phá cách. Quan nhiều lẫn Sát mà Bát Tự không có chữ nào thanh cách là phá cách.

2. Tài cách, gặp Tỷ Kiếp cường vượng, hoặc gặp Sát tiết Tài là phá cách.

3. Ấn cách, có mỗi một Ấn lại còn gặp Tài phá hoại, hoặc có từ hai Ấn tinh mà Nhật chủ lại vững gốc là phá cách.

4. Thực cách, có mỗi một Thực lại bị Kiêu thần đoạt mất. Hoặc Thực sinh Tài lại thấu Sát tiết Tài là phá cách.

5. Sát cách, có Tài sinh mà không có Thực chế hoặc Ấn hóa là phá cách.

6. Thương cách. Không có kim thủy Thương Quan mà lại gặp Quan tinh hoặc Thương Quan sinh Tài mà đới Sát, hoặc Thương phối Ấn mà Thân cường Ấn đa đều là phá cách.

7. Nhận cách, không có Quan Sát là phá cách.

8. Lộc cách, không có Tài Quan, thấu Sát thấu Ấn là phá cách.

Bạn đọc để ý, sở dĩ gọi là phá cách vì có loại cách cục nào đó không được thành lập chứ không phải là không thành lập được bất cứ cách cục nào. Ví như Quan cách bị Thực thần phá, nhưng có thể thành lập cách cục Thực Thần sinh Tài, cái đó gọi là bỏ Quan lấy Thực. Lại như Dương Nhận cách mà không có Quan Sát nên phá mất Nhận cách, nhưng chỉ cần có Thực Thương là có thể tạo thành Thực Thương tiết tú. Nếu không có Thương Thực Tài tình mà lại có Ấn tinh, có thể thành cách chuyên vượng. Cách cách khác cũng như vậy mà tìm, nếu không lập được cách cục nào thì gọi là Bát Tự “không nghèo cũng chết sớm”.

Nguyên văn:

Trong thành có bại, chắc chắn phải đới kị; trong bại có thành nhất định phải có cứu ứng. Như thế nào là đới kị ? Như Chính Quan gặp Tài lại còn gặp Thương, thấu Quan mà lại gặp hợp, Tài vượng sinh Quan mà lại gặp Thương hợp. Ấn thấu Thực tiết khí lại gặp thêm Tài. Thấu Sát sinh Ấn lại thấu thêm Tài, phá Ấn còn Sát, ôi thế là xong xèng. Thực Thần đới Sát Ấn mà lại gặp Tài. Thực chế Sát mà lại gặp Ấn. Thương Quan sinh Tài mà Tài gặp hợp. Bội Ấn mà Ấn lại gặp Thương, thấu Tài mà lại gặp Sát. Đều là đới kị đấy nha.

Giải nghĩa:

Trong thành cách lại gặp phần tử phá hoại, gọi là Đới Kị, hay là có Kị Thần. Trong bại cách mà có chữ cứu ứng, gọi là trong bại có thành. Vậy Kị Thần là chi nghe kinh vậy ta ? Có gì đâu, như Chính Quan cách có Tài sinh thì tất nhiên là thành cách, ai dè lại có Thương Quan chế Quan. Thương Quan này gọi là Kị Thần phá cách. Chính Quan thì không nên gặp Quan, lại có chữ nào trong Bát Tự hợp mất Quan tinh, đều coi là Kị Thần. Tài vượng sinh Quan, Quan gặp Thương gặp hợp đều là phá cách. Khi đó Thương Quan và chữ nào hợp Quan tinh đều gọi là Kị Thần. Ấn vượng Thân cường ôi yêu sao có Thực Thần tiết khí, nhưng ôi thôi thấu Tài khắc Ấn phá mất Thực Thần tiết khí cách. Tài đó gọi là Kị Thần. Sát Ấn tương sinh mà thấu Tài phá Ấn, phá Ấn rồi còn mỗi Sát, Tài tinh này là Kị Thần. Thực chế Sát mà gặp Kiêu Ấn đoạt Thực hoặc gặp Tài tiết Thực sinh Sát, Ấn đó Thực đó đều là Kị Thần. Thương Quan phối Ấn mà Ấn gặp tổn hại, Thương sinh Tài mà gặp Sát tiết Tài đều là các trường hợp có Kị Thần trong Bát Tự.

Đọc kĩ mà xem Thẩm đại ca giải thích thế nào là Kị thần ? “Kị Thần trong Tử Bình Chân Thuyên là chữ phá cách của Bát Tự. Có bốn Thiện Dụng Thần lại có thêm một chữ Kị Thần (nếu Dụng Thần nhiều thì không phải), thì Kị Thần này phá mất cách cục tốt đẹp của bốn Thiện Dụng Thần vậy.

Kị Thần trong mệnh lý hiện đại có hai ý nghĩa: Thứ nhất, trong Bát Tự có chữ quá thiên lệch mà thành bệnh, có người gọi là bệnh thần. Thứ hai, chữ khắc chế dụng thần gọi là Kị Thần. Cách xem này khác xa cách xem mà Thẩm đại ca nói trên. Ví như Chính Quan nắm lệnh, Thẩm đại ca không hề xem vượng suy cường nhược của Bát Tự mà nói rằng Thương Quan là Kị Thần, không có Thương Quan thì chữ nào hình xung hợp hại Quan tinh đều là Kị Thần. Còn mệnh lý hiện đại yêu cầu trước tiên phải phân tích kỹ lưỡng vượng suy cường nhược của Bát Tự sau đó xem Thân cường hay nhược, nếu mà Thân nhược nha thì hay gọi Tài Quan là kị thần, lấy Ấn hoặc Tỷ Kiếp làm dụng thần, thậm chí còn lấy cả Thương Quan làm dụng thần nữa nha. Nếu mà Thân cường á, thì hay lấy Ấn tinh cùng Tỷ Kiếp làm kị thần, có người còn lấy Thương Quan làm dụng thần. Bất kể lấy cái gì làm dụng thần kị thần, trước tiên mà không phân tích vượng suy cường nhược của Bát Tự là không được đâu nha. Phương pháp lấy dụng thần cùng kị thần này cứ tạp nham loạn xà ngầu, chẳng có điểm nào nhất quán, tính ứng dụng thì không cao. Mười thầy lấy dụng thần kị thần cho một Bát Tự thì ít nhất có năm kết quả khác nhau. Trong khi đó, các thầy tử bình truyền thống chỉ cần nói Bát Tự thuộc cách cục gì là cho ra kết quả dụng thần kị thần thống nhất oh yeah. Ví dụ, chỉ cần nói Chính Quan cách là xong.

Hãy nghĩ mà xem, các đại ca khiếm thị đoán mệnh ngoài đời, nếu quả thực phương pháp của họ đơn giản, nhất quán và dễ học hơn phương pháp của tui đây thì tại sao họ lại không có đất dụng võ như vậy.

Sau đây là hai ví dụ trong thành có bại, gặp bại lại thành.

Mệnh Lưu Trừng Như:

Quan Thực Nhật Ấn

Nhâm Kỷ Đinh Giáp

Tuất Dậu Sửu Thìn

Can năm thấu Quan, Can tháng thấu Thực, Quan tinh bị khắc nên phá Quan cách, nhưng mà có thể bỏ Quan lấy Thực, không thành Quan cách sao không thử lấy Tài cách. Tài cách có Thực lại có Ấn tinh nên có thể thành. Đường học hành thì chẳng ra gì mà đường buôn bán lại gặp gỡ. Tuổi trung niên giàu có một vùng.

Mệnh Trần Lập Phu:

Tài Kiêu Nhật Thực

Canh Giáp Bính Mậu

Tý Thân Dần Tuất

Thân kim nắm lệnh là Tài cách, nhưng Thân Tý bán hợp, hóa Tài thành Sát. Sát có dần mộc Ấn tinh hóa Sát sinh Thân thành Sát Ấn tương sinh. Người này hoạt động cách mạng sau này lên đến chức Bộ Trưởng.

Nguyên văn:

Như thế nào là cứu ứng ? Như Quan gặp Thương mà thấu Ấn, Quan Sát hỗn tạp mà Sát bị hợp, gặp hình xung mà có cứu giải. Tài gặp Kiếp mà thấu Thực hóa Kiếp, sanh Quan chế Kiếp. Phùng Sát mà Thực Thần chế Sát để sinh Tài, hoặc hợp Sát giữ Tài. Tài phá Ấn mà Kiếp Tài phá Tài, hoặc hợp Tài mà giữ Ấn. Thực gặp Kiêu lấy Sát mà thành cách hoặc sinh Tài hộ Thực. Sát gặp Thực chế, lấy Ấn hộ Sát mà phùng Tài khứ Ấn giữ Thực. Thương Quan sinh Tài thấu Sát mà Sát bị hợp. Dương Nhận dụng Quan Sát đới Thương Thực, lấy Ấn để hộ. Kiến Lộc Nguyệt Kiếp dụng Quan, gặp Thương mà Thương bị hợp. Dụng Tài đới Sát mà Sát bị hợp, đều là cứu ứng.

Giải thích:

Khi Kị Thần tới phá mệnh cục, nếu có chữ nào trong tám chữ tới chế phục Kị Thần thì cách cục có thể thành. Ví như Chính Quan bị Thương Quan tới phá cách, nếu có Ấn tinh tới khắc chế Thương thì có thể cứu vãn cách cục. Khi Chính Quan cách có nhiều Quan hoặc có Sát hỗn tạp, nếu có chữ nào có thể đẩy Sát đi thì Quan cách có thể được phục hồi. Khi Quan cách gặp hình xung, nếu có chữ nào có thể giải hình xung thì Quan cách được phục hồi.

Ví dụ:

Thương Ấn Nhật Quan

Mậu Giáp Đinh Nhâm

Ngọ Tý Dậu Dần

Mệnh này độc thấu Nhâm thủy Quan tinh, lại thấu Mậu thổ thương Quan, Tý Ngọ tương xung nên phá cách. May mà can tháng Giáp mộc khắc phá Thương Quan giải nguy cho Quan tinh. Chi giờ dần mộc hợp xa với Ngọ hỏa giải cái nguy Tý Ngọ tương xung. Quan cách được cứu nên người này thành Hoàng Đế nhà Thanh đại ca Ung Chính.

Quan Ấn Nhật Ấn

Quý Giáp Bính Giáp

Tỵ Tí Thân Ngọ

Mệnh này độc thấu Quan tinh, không có dần cũng không có chữ nào cứu giải Tý Ngọ tương xung, Quan cách bị phá mà không có gì cứu chữa. Nên người này chỉ là một đại ca nông dân, năm 36 tuổi ly hôn mà cho đến nay chưa thấy đại ca này lấy vợ nha.

Tài Quan Nhật Sát

Quý Ất Mậu Giáp

Mão Sửu Dần Dần

Địa chi có hai dần mộc Thất Sát một mão mộc Chính Quan thành cách cục Quan Sát hỗn tạp, tuy Sửu Dần tương hợp (Kỷ Tân Quý trong Sửu hợp với Giáp Bính Mậu trong Dần), có thể hợp khứ đi một Sát tinh nhưng còn một dần mộc nên vẫn là Quan Sát hỗn tạp, trường hợp này phá cách không thể phục hồi. Nhật nguyên trông chờ mỗi Bính hỏa trong dần tới hóa Sát sinh Thân, không may đại vận chạy một mạch phương Bắc lệnh thủy nên là người tai điếc mắt mờ, sống bằng nghề xem bói ven đường.

Tài cách gặp Kiếp Tài đến phá cách, nếu gặp Thực Thương hóa Tỷ Kiếp sinh Tài, hoặc gặp Quan tinh chế trụ, nên Tỷ Kiếp không có khả năng phá Tài, thì Tài cách đều không bị phá. Tài cách gặp Sát tiết Tài là phá cách, may gặp Thực Thương chế Sát hoặc hợp Sát đều là cứu ứng.

Như các mệnh sau:

Kiêu Tỷ Nhật Thương

Nhâm Giáp Giáp Đinh

Dần Thìn Tuất Mão

Thìn thổ tài tinh nắm lệnh vốn là Tài cách, nhưng Dần Mão Thìn hợp mà phá mất Tài cách. Can giờ có Thương Quan nhưng không thể trực tiếp hóa Tỷ Kiếp sinh Tài, vậy là trong cách có bệnh mà không có thuốc chữa. Vận trình lại chạy một mạch qua phương Nam vận hỏa, Thân cường Tài vượng không gì cứu vãn. Mệnh chủ không cách nào gặp được thần tài. Người này cả ngày chỉ chui ra chui vào ở mỏ than tăm tối, khó khăn lắm năm 30 tuổi lấy được cô vợ, chỉ được vài năm thì cô vợ đã bỏ đi tìm chồng tốt hơn.

Nữ mệnh:

Quan Tài Nhật Quan

Canh Kỷ Ất Canh

Dần Tỵ Mão Thìn

Dựa trên nguyên tắc “có Quan luận Quan, không có quan tinh mới lấy dụng thần”. Trước tiên, tôi thử các khả năng lập Quan cách. Bát tự có hai Canh kim quan tinh, nhiều thì không quý, người ta nói gặp Quan thì phải tìm Ấn vậy mà ở đây chẳng thấy Ấn, cho nên rất khó lập Quan cách. Lại thử tìm Tài cách, lệnh tháng Tài tinh bị chi năm dần mộc khắc phá nên “hỏng hết bánh kẹo”. May mà có quan tinh chế ngự dần mộc cứu được cách cục. Tài cách được thành lập nên rất giàu có. Người này là một đại gia ngân hàng, tiền bạc không phải ngợi, một cuộc đời ăn ngon mặc đẹp phú quý xông xênh.

Nam mệnh:

Tài Kiếp Nhật Tỷ

Bính Quý Nhâm Nhâm

Thìn Tỵ Thìn Dần

Thiên tài trong lệnh tháng thấu ở can năm, gặp Quý thủy kiếp tài lại không có cứu ứng nên Tài cách bị phá hỏng. Hơn nữa, chi Tỵ hỏa sinh chi năm Thìn thổ là Tài sinh Sát, Sát không bị chế. Mới thấy vừa hỏng Tài cách mà Sát cách cũng hỏng luôn, ôi thôi, chẳng lập được cách cục nào vậy ta. Người này lúc nhỏ thì mất cha, trung niên thì mất vợ, cả cuộc đời cô đơn nghèo khổ.

Nếu Ấn cách bị Tài cách phá mà có Tỷ Kiếp chế Tài hộ Ấn, hoặc tài tinh bị hợp thì vẫn có thể thành lập được Ấn cách.

Tỷ Quan Nhật Thưc

Đinh Nhâm Đinh Kỷ

Dậu Dần Mùi Dậu

Lấy dần mộc làm Ấn cách, ai dè tài tinh dậu kim đứng ngay bên cạnh nhiệt tình khắc dần mộc. Vậy là tài hoại ấn, can năm đinh hỏa lẽ ra giúp sức khắc chế dậu kim cứu vãn cách cục, nhưng ôi thôi em Nhâm thủy bên cạnh lại đòi hợp mới chết chứ lị, đinh hỏa tham hợp mà quên khắc nên tài tinh đại phá ấn cách. Người này hai mắt mù lòa, cả cuộc đời khốn khổ vất vả chưa có ngày nào sung sướng.

Mệnh Lý Gia Huấn đại ca:

Tài Thương Nhật Tài

Canh Mậu Đinh Canh

Thân Dần Mùi Tý

Mệnh này lấy ấn tinh dần mộc làm cách cục, ai dè có thân kim xung khắc dần mộc, may mà có Tý thủy hợp từ xa với dần mộc nên cứu vãn được Ấn cách. Vận trình trước tiên qua mộc củng Ấn sau đó đến vận hỏa chế kim bảo vệ mộc, cuối đời gặp Thân vận có thể hợp Tý thành thủy mà sinh mộc, người ta gọi là mệnh tốt không bằng vận tốt là như thế đấy. Người này lập chiến công nên trong vận Nhâm Ngọ được thăng chức quân trưởng. Vận Giáp Thân lại được thăng chức Phó Tổng Tư Lệnh lính thủy đánh bộ.

Thực cách không may gặp phải Kiêu Thần nên phá cách. Nếu có sát tinh sinh Ấn thì có thể bỏ Thực mà dùng Sát Ấn tương sinh. Nếu không gặp tài tinh chế Kiêu bảo vệ Thực thì cũng ok, có thể giữ được Thực Thần cách.

Nam mệnh:

Kiêu Quan Nhật Tài

Kỷ Bính Tân Giáp

Sửu Tý Sửu Ngọ

Lệnh tháng có tý thủy Thực thần gặp Sửu thổ Kiêu thần khắc hại nên phá mất Thực Thần cách. May mà can tháng Bính hỏa Quan tinh có gốc tại chi giờ lại có giáp mộc tương sinh nên có thể bỏ Thực dùng Quan. Nhưng trước tiên hãy xem thử có lập được Quan cách không, nếu được thì dùng Quan cách để luận. Người này là manager của công ty kiến trúc, tiểu phú tiểu quý. Vì tài tinh không có gốc, quan tinh lại rơi vào tuyệt địa tại đại vận nên không thể thành đại phú đại quý.

Nam mệnh:

Thực Tài Nhật Kiêu

Quý Giáp Tân Kỷ

Sửu Tý Sửu Sửu

Mệnh này mới trông cứ tưởng tý thủy thực thần bị sửu thổ kiêu thần khắc đoạt mà phá mất cách cục, ai dè Quý thủy vững căn tại sửu thổ, tý thủy bị khắc đoạt rồi nhưng vẫn còn quý thủy đại ca ngồi đó. Mặt khác, mới trông có vẻ trụ này chỉ có một thực thần nhưng thực ra có hai, dụng thần nhiều thậm chí còn cần sửu thổ khắc chế bớt cho thanh cách cục. Ấn nhiều lại có Tài chế Ấn hộ Thực thành cách cục Thực Thần tiết khí. Người này thông minh, là thủ khoa đầu vào của trường đại học Quảng Đông, sau này đạt học vị tiến sỹ ở Mỹ, hiện nay làm chuyên gia kinh tế thế giới.

Lệnh tháng Thất Sát có Thực Thần đến chế thì quá đẹp. Không may có Kiêu Thần đến đoạt Thực thì nguy to, lúc đó chỉ chờ Tài chế Kiêu để bảo vệ Thực. Cũng như vậy, Sát cần Thực chế không may gặp Tài tiết Thực sinh Sát nên cách cục bị phá.

Nữ mệnh:

Tỷ Kiêu Nhật Thực

Giáp Nhâm Giáp Bính

Dần Thân Thìn Dần

Lệnh tháng là Sát, may có Nhâm Ấn hóa Sát và Bính hỏa chế Sát, chế hóa lưỡng lập, không có tài tinh chế Kiêu hộ Thực nên phá cách. Thậm chí tuế vận có tài tinh tới chế Kiêu thì cũng bị giáp mộc Tỷ Kiếp khắc chế mà hỏng việc. Cách bị phá mà hỏng mất mệnh cục. Người này học hành và công việc đều không thành hôn nhân thì không thuận nên đành làm gái điếm nuôi thân qua ngày.

Mệnh Hải Thụy:

Kiêu Sát Nhật Thực

Quý Tân Ất Đinh

Dậu Dậu Tỵ Hợi

Mệnh này Sát vừa bị Thực chế vừa bị Ấn hóa, nửa nạc nửa mỡ mà hỏng mất cách cục. Lúc còn nhỏ vận trình không có cứu ứng nên cha mất sớm, gia cảnh khó khăn. Vận Kỷ Mùi tài tinh chế kiêu hộ thực cứu vãn cho cách cục, người này thi đỗ mà nhận chức Tri huyện. Vận Mậu Ngọ cũng tốt, được tiếng là liêm minh. Vận Đinh Tỵ Bính Thìn kiêu thực giao chiến, người này mắng vua là mê tín tà thuật hơn nữa còn đắc tội với bọn tham quan ô lại nên sau đó bị thất sủng 16 năm. Nguyên do chủ yếu vì trong mệnh cục vừa có chế lại vừa có hóa, lại thêm tỵ hợi tương xung. Sau này gặp vận mộc tiết thủy sinh mộc nên cứu vãn được cách cục, người này được cất nhắc lên làm Đô Ngự Sử, nhà nhà xưng tụng là Hải Thanh Thiên đại ca.

Cách cục Thương Quan sinh Tài mà gặp Thất Sát tiết Tài là phá cách. Lại gặp Thực Thương chế Sát hoặc Sát bị hợp mà cách cục được cứu vãn.

Nam mệnh:

Kiếp Tài Nhật Sát

Kỷ Quý Mậu Giáp

Dậu Dậu Tý Dần

Dậu kim Thương Quan là dụng thần, có Quý thủy tài tinh tiết khí Thương Quan vốn có thể lập thành cách cục Thương Quan sinh Tài, nhưng trụ giờ có Thất Sát tiết tài lại không gặp chế ngự cũng như bị hợp, Thất Sát không bị chế phục mà phá hỏng béng mất cách cục. Sát nặng không có chế tất nhiên cuộc đời phải chịu nhiều tổn hại. Người này từ nhỏ hai chân bị tàn phế không thể đi lại, gia cảnh lại nghèo khổ, nghe mà rớt cả nước mắt.

Nam mệnh:

Kiếp Thương Nhật Sát

Quý Ất Nhâm Mậu

Tị Mão Thân Thân

Người này là đồng nghiệp của Hoàng tôi đây. Đã nhiều lần nhờ cách vị đại ca đoán mệnh xem cho. Bọn họ đều là cao thủ của mệnh lý hiện đại. Họ đều cho rằng mệnh này Thương Quan phối Ấn mà quý cách. Có người nói rằng: Bát Tự Thương Quan yếu nhược, mệnh chủ trước tiên chạy một mạch phương Bắc thủy vận nên học hành và sự nghiệp đều tốt đẹp. Nhưng cũng có người nói rằng: Mệnh chủ này ứng với kim vận về sau, sẽ phát đạt cỡ như Sư Trưởng Lữ Trưởng.

Nhưng thực tế thì sai tóe loe.

Người này ít học, sau khi làm loanh quanh hơn chục năm trong xí nghiệp của tôi thì ra ngoài làm. Trong vài năm tuy có kiếm được chút đỉnh nhưng rốt cuộc tay trắng vẫn là trắng tay. Hiện nay hơn năm mươi tuổi đầu mà không tiền không vợ không gia đình, người thì không ra cái hình người, dở hơi chập mạch, sống ngày nào biết ngày đó.

Vậy Bát Tự trên phá cách chỗ nào mà nghe kinh vậy ta ? Phá cách ở Quý thủy, mão mộc Thương Quan sinh tị hỏa Tài tinh, suýt nữa thì thành cách Thương Quan sinh Tài ai dè, Quý đè Tị chỉ còn trông chờ vào vận trình đến chế phục Quý thủy thì cứu vãn được cách cục. Ai dè chờ mỏi cả mắt có thấy vận nào cứu đâu, cho nên cuối cùng vẫn chỉ là một người nghèo khổ thất bại.

Hoàng tôi xem lại mệnh của Trương Huân Biện Soái đại ca:

Tài Sát Nhật Kiếp

Giáp Bính Canh Tân

Dần Tý Thân Tị

Dụng thần tý thủy Thương Quan sinh giáp mộc tài tinh nhưng giáp mộc lại sinh Bính hỏa Thất Sát mà phá hỏng mất cách cục Thương Quan sinh Tài. May mà Thất Sát có Tân kim hợp trụ gọi là Kiếp hợp Sát cách, phát về võ nghiệp. Người này khi gặp vận phương Nam, làm đề đốc Giang Nam, sau lại làm tuần phủ Giang Tô kiêm tổng đốc lưỡng giang một thời cực thịnh. Năm Đinh Tỵ dùng 3000 quân phế vua phục quốc, cuối cùng thành một trò hề.

Dương Nhận cách dùng Quan Sát. Không may gặp phải Thương Quan chế Quan tinh hoặc Thất Sát quá mạnh, nếu có Ấn tinh khắc chế Thương Quan là cứu vãn được cách cục. Nhận cách dùng Thực Thương sinh Tài mà gặp Sát tiết Tài là phá cách, nếu Sát bị hợp là cứu vãn được cách cục.

Nữ mệnh:

Kiêu Kiếp Nhật Thực

Mậu Tân Canh Nhâm

Tý Dậu Thân Ngọ

Lệnh tháng dương nhận, không có dụng thần. Cơ bản sẽ lấy Quan tinh ngọ hỏa ở chi giờ làm dụng thần. Vì Nhâm thủy đè đầu còn Tý thủy xung từ xa nên phá mất Quan cách. Chỉ cần bỏ Quan lấy Thực là lập được cách cục Thực Thần tiết tú. Nhưng không may can năm mậu thổ Kiêu Thần đè đầu Tý thủy, nên Thực Thần không tài nào mà tiết tú được. Nhưng không phá mất cách cục mà chỉ làm cách cục bị thấp đi mà thôi. Người này là giáo viên cấp 2, không chức không quyền, lại không có chồng, nên sớm tối tự do thích yêu ai thì yêu, vô cùng thoải mái.

Hoàng tôi đây lại xem hai mệnh sau:

Tài Thực Nhật Quan

Kỷ Đinh Ất Canh

Mùi Mão Hợi Thìn

Kiếp Thực Nhật Quan

Giáp Đinh Ất Canh

Thìn Mão Hợi Thìn

Hai mệnh này gần giống nhau, đều là cách cục kiến lộc dụng quan đều có đinh hỏa Thực Thần đến phá cách. Khác nhau ở chỗ: mệnh thứ nhất thì có kỷ thổ Tài tinh tiết Thực sinh Quan nên tuy phá cách nhưng có cứu ứng. Mệnh này vốn là doctor, sau làm quan to ở Trung Ương, cả đời là quan thanh liêm, kiến thức sâu rộng, là một vị mệnh lý đại ca sánh vai cùng với Chu Hy đại ca. Thế mới thấy, có Thực Thần tiết tú mà lại có Quan tinh cũng ngon lành nha. Mệnh thứ hai vì không có Tài tiết Thực sinh Quan mà phá mất Quan cách. Người đàn bà này nghĩ thì lắm nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn, không biết mình là ai, dở hơi chập mạch.

Nguyên văn:

Xem Bát Tự, cần vận dụng khéo léo thành bại cứu ứng. Không những cần xem “nặng nhẹ”, “có thể dùng” và “không thể dụng” mà còn phải xem cách cục thành hay bại, phải chú ý hết sức linh hoạt đừng cứng nhắc đó nha. Phần nói trên chỉ là nguyên lý cơ bản nhất, người học phải chú ý biến hóa của dụng thần, trong thiên biến vạn hóa của cách cục phải biết dung hội quán thông. Phân tích rõ ràng cụ thể dụng thần thành bại cứu ứng, sẽ hiểu thế nào là mệnh lý.

Giải nghĩa:

Thẩm đại ca một lần nữa lại nhất mạnh sự quan trọng của dụng thần, cho rằng thành bại cứu ứng của dụng thần là con đường chân chính của mệnh lý.

Chương 8. Luận dụng thần, do thành mà bại, do bại mà thành.

Nguyên văn:

Trong Bát Tự có nhiều biến hóa, nên mới phân làm Thành Bại, trong Thành Bại cũng biến hóa khôn lường, nên có chiêu: do thành mà bại, do bại mà thành.

Giải nghĩa:

Biến hóa cách cục trong Bát Tự rất phức tạp, có thành có bại, trong thành bại lại có, do thành mà bại do bại mà thành.

Mới học mệnh lý khó nhằn nhất là biến hóa của cách cục. Đa số người học mệnh lý dù đã nhiều năm vẫn nhăm nhăm tìm thân cường thân nhược, không biết ý nghĩa chân chính của cách cục lại càng không biết cách biến hóa cách cục. Các kinh điển như Uyên Hải Tử Bình, Thần Phong Thông Khảo, Tam Mệnh Thông Hội đều có giới thiệu về cách cục nhưng lại quá sơ sài khi hướng dẫn phương pháp lấy dụng thần, biến hóa về cách cục lại càng sơ sài hơn. Chú giải của Nhậm Thiết Tiều đại ca trong Tích Thiên Tủy chưa chắc đã phải nguyên bản, phần giảng về cách cục cũng rất ít. Không phải nhân tài trăm năm hiếm có thì khó mà hiểu được. Ôi la la, chỉ có Tử Bình Chân Thuyên là hết sức cơ bản, luận cách cục rất tinh tế, giảng lý lẽ rất thấu triệt, là một tiêu chuẩn trong các sách mệnh lý kinh điển. Sách mệnh lý hiện đại dùng khái niệm dụng thần kị thần lẫn lộn, cho nên không đánh giá đúng cách cục, rất ít người giảng về cách cục, thậm chí không thấy ai giải thích cách cục một cách rõ ràng. Đến thầy mệnh lý siêu cấp như Từ Lạc Ngô đại ca khi giải thích các khái niệm quan trọng trong Tử Bình Chân Thuyên còn loạng choạng, thì Hoàng tôi đây còn mong gì các thầy mệnh lý phổ thông không phạm sai lầm khi lấy dụng thần.

Nguyên văn:

Thương Quan sinh Tài mà thành cách cục, như Tân kim sinh tháng Hợi, thấu Đinh là dụng thần, Mão Mùi hội Tài, thế là hỏng mất cách cục, đó là trong thành mà bại.

Ấn dụng Sát thành cách cục, như Quý thủy sinh tháng Thân. Mùa thu kim dày, nên Tài bị tổn thương nghiêm trọng, gặp Sát tất nhiên Sát Ấn kị Tài, đều là các ví dụ trong thành mà bại.

Giải nghĩa:

Hóa Thương làm Tài, mà thành Tài cách. Như tân kim sinh vào tháng Hợi, thấu đinh hỏa Thất Sát, vốn là Thương Quan giá Sát cách. Nếu địa chi có mão mùi hợp với hợi thành mộc cục tài tinh. Mặc dù hợi thủy Thương Quan hóa thành Tài tinh là hay nhưng tài nhiều sinh sát, sát trọng không bị chế ngự thành ra phá hỏng mất cách cục. Đây là hiện tượng thành cách biến thành phá cách.

Dùng Ấn hóa Sát thành cách cục Sát Ấn tương sinh. Nhật chủ quý thủy sinh vào tháng thân, kim vượng, dụng thần quá nhiều cần phải dùng Tài phá bớt Ấn đi, gọi là bỏ Ấn lấy Tài. Ai dè gặp ngay ông Thất Sát đến tiết Tài sinh Ấn thế là hỏng béng mất cách cục.

Các ví dụ trên đều là trong thành có bại.

Nguyên văn:

Quan Ấn gặp Thương, là bại cách.

Ví đụ:

bính mậu tân nhâm

ngọ tuất dậu thìn

Tân sinh tháng mậu tuất năm bính giờ nhâm, nhâm không thể vượt qua mậu khắc bính, nhâm thủy vào trường hợp này ngược lại sẽ tiết Thân tú khí, nên phá cách lại biến thành ngon lành.

Dương nhận bị sát chế nhưng thực thần lại đến chế sát, là phá cách.

Bính Đinh Canh Nhâm

Thân Dậu Dần Ngọ

Như nhật chủ canh kim sinh vào tháng dậu, can năm bính hỏa thất sát, can tháng đinh hỏa chính quan, trụ giờ gặp nhâm thủy thực thần nên đinh nhâm hợp, gọi là hợp quan lưu sát, cách cục quan sát hỗn hợp trở nên dương nhận giá sát thanh thuần. Từ phá cách mà biến thành ngon lành. Các tổ hợp này đều là ví dụ về trước phá sau thành.

Nguyên văn:

Trong thực tế, mọi việc đều đa dạng thay đổi biến hóa khôn lường,nhưng dù khôn lường vẫn có chỗ bất biến. Người xem mệnh phải có chủ kiến nhưng cũng phải biến biến thông.

Giải nghĩa:

Thành biến ra phá, phá lại biến ra thành, trong thành có phá, trong phá có thành, biến hóa khôn lường. Thẩm tôi đây chỉ dùng các phép tắc căn bản, rõ ràng, phân tích mệnh lý cụ thể rõ ràng. Dù có biến hóa muôn hình vạn lối cũng phải có chỗ bất biến. Người học mệnh lý đừng có hoang mang chạy theo biến hóa mà đánh mất chủ kiến của mình, cũng đừng có nhăm nhăm cứng nhắc mà không biết biến thông.

(thatsat chú: chỗ này là bệnh xã hội của mấy anh Tàu, nói gọn là bệnh Tây Du Ký, thích thổi phồng vấn đề, làm phức tạp hóa không cần thiết, suy diễn khái quát cả những thứ mình không nắm rõ. Không có gì biến với bất biến, chỉ có những nguyên tắc xem không rõ ràng, lúc thế này lúc thế kia. Cách xem một lá số và vạn lá số phải như nhau, còn lại là sai số của phương pháp. Trong thành có bại, trong bại có thành là phân tách ra hai chặng đường xét mệnh cục, xét đến cùng rồi mới phát biểu thì chỉ có thành hoặc bại.)

Chương 9. Luận sinh khắc phân ra cát hung trước sau

Nguyên văn:

Dụng thần tìm ở lệnh tháng, phối hợp với tám chữ, sinh khắc với mỗi chi lại phân ra cát hung. Tuy cùng là sinh khắc nhưng có phân ra cát hung trước sau để luận chỗ thâm ảo sâu kín của mệnh. (thatsat chú: trước sau là vị trí các trụ so với trụ ngày).

Giải nghĩa:

Lệnh tháng là dụng thần, phối hợp với can chi của tứ trụ mà thành cách cục. Dùng sinh khắc của từng chữ để luận cát hung chính là dùng sinh khắc của tám chữ. Nhưng do thứ trước sau của 8 chữ khác nhau mà kết quả khác nhau. Chính là vấn đề tổ hợp của Bát Tự đồng thời chính là vấn đề cách cục. Chính là chỗ thâm ảo trong các chiêu thức luận mệnh.

Đây là hai ví dụ mượn của Từ Lạc Ngô đại ca để bàn luận.

Bính Nhâm Bính Bính

Tuất Thìn Thân Thân

Bính Bính Bính Nhâm

Tuất Thân Thân Thìn

Mệnh cục thứ nhất là mệnh cục của chính Từ Lạc Ngô đại ca. Mệnh cục thứ hai là người thân của Từ Lạc Ngô đại ca.

Tuy nhiên, Từ Lạc Ngô đại ca thọ 64 tuổi còn người kia thì chết trẻ. Vì sao vậy ta ? Từ Lạc Ngô đại ca nói rằng mệnh của ông ấy sinh sau tiết Thanh Minh một ngày nên Ất mộc trong Thìn có dư khí nên có thể sinh trợ nhật chủ bính hỏa nên Từ đại ca thọ hơn một hoa giáp. Nếu mà sinh sau tiết Thanh Minh 12 ngày, lệnh thổ, thì chỉ sợ chúng ta đều không biết trên thế giới này có một người tên là Từ Lạc Ngô. Người còn lại sinh vào tháng Bảy sau tiết Lập Thu Ất mộc dĩ nhiên điêu tàn rồi nên không thể sinh trợ Nhật chủ, cho nên sớm đã yểu mệnh.

Hoàng tôi thấy rằng Từ đại ca đối với mệnh phổ của mình phân tích có vẻ rất hợp lý. Ất mộc trong Thìn nắm lệnh cùng với Thân Thìn trợ thủy, nên Ất mộc có khả năng hóa Sát. Về sau trong đại vận Ất mộc Từ đại ca đã thi đỗ biên chế và làm công chức.Đối với mệnh còn lại, e rằng phân tích của Từ đại ca không phù hợp với Tử Bình Chính Tông. Bởi vì nguyên nhân đoản thọ của vị này, không phải do ất mộc vô khí không sinh trợ nhật nguyên mà là Tài cách gặp Thất Sát tiết khí tài tinh, tài sinh sát thân suy thành ra mệnh yểu. Chính là phá cách tài phùng sát mà trước đây Thẩm đại ca từng nói qua. Giả sử mệnh này có trụ năm không phải là bính tuất mà là bính tý, khi đó thân tý thìn hợp sát cục, Nhật chủ không có gốc nên thành cách tòng sát thì người này không đến nỗi phải chết sớm như vậy.

Ví dụ Bát Tự của một vị đại ca như sau:

Nhâm Mậu Bính Bính

Thìn Thân Thân Thân

Tại đại vận nhâm tý, tam hợp sát cục thành cách, người này phát tài giàu có một phương. Không phải mệnh này ất mộc cũng vô khí sao Từ đại ca ơi ? Vậy mà đâu có yểu. Mấu chốt nằm ở chỗ cách cục thành bại cao thấp chứ không phải ất mộc có khí hay không nhật nguyên được sinh phù hay không Từ đại ca ạ.

Nguyên văn:

Cùng là Chính Quan gặp Tài Quan thấu nhưng thứ tự vị trí trong Bát Tự khác nhau thì kết quả luận đoán cũng khác nhau. Giáp mộc sinh vào tháng dậu đinh hỏa Thương Quan thấu can tháng hoặc can năm, can giờ thấu mậu thổ tài tinh tiết khí đinh hỏa Thương Quan để giải cứu cho quan tinh, bát tự kiểu này không quý nhưng về hậu vận có thể tốt. Nếu mậu thổ thấu can năm hoặc can tháng, bính hỏa thấu can giờ, là cách cục quan gặp tài sinh, về sau có thương quan mà phá cách. Bát tự kiểu này tiền vận tốt, hậu vận xấu, thậm chí còn sợ về sau không có con cháu nối dõi tông đường.

Tổ hợp Bát Tự chỉ khác nhau một chữ là sai một ly đi một dặm. Lý thuyết của Thẩm đại ca là nói các trường hợp chung nhất, chứ không thể nhất nhất áp dụng cho các trường hợp đặc biệt. Tức là nếu Thương Quan đứng trước còn tài tinh đứng sau thì không thể giải mối nguy Thương Quan phá Quan. Thương Quan tại hậu cũng không nhất định là hậu vận không có con cái. Từ đại ca bình chú đoạn này rất hay, mời bạn đọc tự tham khảo.

Nguyên văn:

Ấn cách gặp Tài hoại Ấn, có phân biệt trước sau khác nhau. Như Giáp lấy Tý làm Ấn, Kỷ trước Quý sau, thì tuy không giàu nhưng về già còn khá khá chút. Ngược lại nếu Quý trước Kỷ sau thì về già vất vả hơn nhiều.

Giải nghĩa:

Ấn cách bị tài tinh phá hoại nhưng còn tùy vị trí của tài tinh mà có khác biệt. Ví dụ như giáp mộc sinh vào tháng Tý là ấn cách. Kỷ thổ tài tinh thấu ở can tháng hoặc can năm, quý thủy ấn tinh thấu ở can giờ, trước tài sau ấn. Tuy người này không giàu có nhưng về hậu vận sẽ đỡ khổ. Nếu quý thủy tại năm tháng còn kỷ thổ tại giờ, trước ấn sau tài tất hậu vận sẽ vất vả. “Tứ Ngôn Độc Bộ” nói rằng: trước tài sau ấn, hóa ra là phúc, trước ấn sau tài, hóa ra là nhục.

Nam mệnh:

sát ấn nhật tài

quý giáp đinh tân

mùi dần tị sửu

Trước ấn sau tài là điềm không hay, gặp ấn tìm quan, tiền vận phương Bắc quan tinh, người này thông minh xuất chúng, trí nhớ kinh người, được xưng tụng là thần đồng. Năm 26 tuổi được đề cử làm quan, đảm nhiệm cũng được vài vị trí như chủ tịch phường chủ tịch quận bí thư thành ủy, là học giả có tiếng. Khi qua vận kim, tỵ dậu sửu hợp cục phá ấn cách. Bị cách chức về quê, người nhà cũng bị liên đới, không bao lâu sau bệnh nặng qua đời.

Nam mệnh trong Tích Thiên Tủy:

Ấn Tài Nhật Ấn

Tân Bính Quý Canh

Sửu Thân Tỵ Thân

Mới xem thấy trước tài sau ấn, người này chắc là về già ngon nghẻ đây. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi vì dụng thần ấn tinh quá nhiều nên cần tài hủy ấn, bỏ ấn mà dùng tài. Lúc nhỏ hành vận phương nam hỏa, được hưởng phúc ấm của cha mẹ nên nhàn tản phong lưu. Đến vận quý tị, quý tị khắc bính hỏa, tị thân lại hợp kim phá mất cách cục “bỏ ấn lấy tài”, người này thất bại tan tành mây khói, nên đã gia nhập cái bang.

Nguyên văn:

Thực Thần gặp Tài Kiêu cùng thấu, cũng phân ra trước sau mà luận khác nhau. Như nhâm dùng giáp thực thần, trước canh sau bính, hậu vận ngon lành vừa phú vừa quý. Nếu trước bính sau canh, hậu vận tan tành, không quý cũng chẳng phú.

Giải nghĩa:

Thực Thần cách có Kiêu Ấn cùng thấu, tùy theo vị trí trước sau mà luận khác nhau. Như nhâm thủy sinh tháng dần là thực cách, canh kim kiêu thần đóng tại can năm hoặc can tháng, tài tinh bính hỏa đóng can giờ, trước kiêu sau tài, bát tự kiểu này, hậu vận rất tốt. Nếu như bính hỏa tài tinh đóng ở can năm hoặc can tháng, mà canh kim kiêu thần đóng ở can giờ, trước tài sau kiêu, hậu vận rất kém, chưa nói đến phú quý.

Thực Tài Nhật Kiêu

Giáp Bính Nhâm Canh

Thân Dần Thân Tý

Tài tinh bính hỏa phía trước, canh kim kiêu thần phía sau, như Thẩm đại ca nói thì hậu vận không tốt, phú quý như mây. Nhưng vì thân tý hợp thủy sinh dần mộc, can giờ kiêu thần mất căn, cho nên không thể đoạt thực thần. Đến năm có chi là thân kim, vì trên dần mộc còn có bính hỏa nên thân kim không dám lộng hành. Lại thêm đại vận đông nam mộc hỏa cứu ứng cho dần mộc, làm cho thân kim vẫn không phá được cách cục. Cho nên người này thiếu niên đắc chí, 22 tuổi đỗ tiến sĩ làm đến tuần phủ đại ca, lưỡng quảng tổng đốc, cuối đời được phong đại học sĩ. Một cuộc đời danh cao trọng vọng.

Nguyên văn:

Thất Sát gặp Tài Thực cùng thấu, chia ra trước sau để luận. Như kỷ sinh tháng mão, trước quý sau tân, nên lấy tài hỗ trợ dụng thần, sau đó dùng thực chế sát, không mất đi quý cách. Nhưng nếu trước tân mà sau quý, tất sát gặp thực chế, tài tiết khí thực thần sinh cho sát, không quý. Hậu vận như mây, khó có thể sống lâu.

Giải nghĩa:

Thất Sát cách, cùng thấu Tài Thực, tùy vị trí khác nhau mà cho kết quả luận đoán khác nhau. Như kỷ thổ sinh tháng mão, là sát cách. Quý thủy tài tinh đóng can tháng hoặc can năm, tân kim thực thần đóng can giờ, tài trước thực sau, tạo thành bố cục tài sinh sát mà sát gặp thực chế là cách đại quý. Nếu tân kim thực thần đóng ở can năm hoặc can tháng, mà quý thủy tài tinh đóng ở can giờ, thực trước tài sau, hình thành cách cục sát gặp thực chế mà tài tinh lại tiết khí thực thần sinh cho sát phá mất quý cách, nên mệnh này không cận quý, hậu vận tan tác như mây khói, không thể sống lâu.

Ví dụ ba mệnh sau:

1. quý mão ất mão kỷ tị tân mùi

2. quý mão ất mão kỷ tị canh ngọ

3. quý mão ất mão kỷ mão tân mùi

Ba mệnh này gần như giống nhau, đều là trước tài sau thực, cách cục đại quý, nhưng thực tế chỉ có mệnh thứ hai là quý cách làm đến tuần phủ.

Mệnh thứ 3 là quan thất phẩm. Mệnh thứ nhất là đầu gấu trên sông làm đau đầu cả hai vị tuần phủ và thất phẩm nói trên. Bốn bát tự này có vẻ giống nhau y đúc, vì sao mà cấp bậc phú quý lại khác nhau đến vậy. Bỏ qua các yếu tố như phong thủy, dòng DNA, hãy xem thành bại của cách cục.

Mệnh thứ hai đại quý, trong bát tự có vẻ thành lập được cách cục Sát cần Thực chế, thực ra do thực thần canh kim không có gốc bị ngọ hỏa địa chi bên dưới khắc, cho nên không thể thành lập. Do có tị ngọ hỏa liên thủ tiết khí mão mộc thất sát tạo thành cách cục sát ấn tương sinh. Đại vận phương bắc thủy khí tài tinh tuy khắc ấn may mà ấn tinh có tị có ngọ, tài tinh đời nào mới phá được hết. Ấn nhiều còn mừng được tài tinh khắc bớt, nên mệnh cục thành sát nhiều ấn ít, là cách cục đại quý.

Mệnh thứ ba phú quý đều không lớn, vì tân kim thực thần không có cường căn, không đủ để chế sát trọng. Mệnh chạy vận phương Bắc thủy khí, không có tiếng tăm gì. Khi đại vận từ từ tiến vào canh tuất, thực thần chế sát càng ngày càng mạnh nên làm đến chủ tịch huyện.

Mệnh thứ nhất làm trộm cướp vì gặp đại vận tài tinh hoại ấn, phá mất cách cục. Nói chung, Sát cần thực chế gặp ấn hóa sát, nên dùng sát ấn tương sinh để luận. Mệnh thứ nhất rơi vào tình huống này, có tị hỏa hóa sát, nên dùng sát ấn tương sinh. Hành vận phương bắc thủy địa, tài đến phá ấn, có mỗi tị hỏa thì bị tài tinh khắc mất, nên người này vì khó khăn tài chính, nên mới đi làm trộm cướp.

Nguyên văn:

Những mệnh cục như vậy, chỉ đề cử vài ví dụ, thực tế mức độ dễ khó khác nhau. Bính sinh tháng dần, năm quý giờ mậu, quan có thể sinh ấn, mà không sợ mậu hợp, mậu có thể tiết khí bính mà không vượt can giáp sang đến can năm để hợp quý, nên là cách cục đại quý. Giả sử năm tháng mậu quý mà giờ giáp, hoặc năm giáp mà tháng quý giờ mậu, tất mậu sẽ toàn lực hợp quý phá mất cách cục.

Giải nghĩa:

Những bát tự kiểu này, đều chỉ dùng làm ví dụ để học đoán mệnh. Tuy có ví dụ dễ thấy nhưng cũng có ví dụ khó luận.Như bính hỏa sinh tháng dần, can năm là quý thủy chính quan, can giờ là mậu thổ thương quan, quan có thể sinh ấn mà không sợ can giờ từ xa đến khắc, vì có giáp mộc ở giữa cách trở. Khi đó không những mậu thổ thương quan không thể khắc quan, mà ngược lại còn tiết tú cho nhật chủ, thành cách cục đại quý. Nếu can năm là quý thủy, can tháng là mậu thổ, can giờ là giáp mộc, thì mậu thổ thương quan có thể trực tiếp khắc quý thủy quan tinh, đại phá mất cách cục.

(thatsat chú: phần nguyên văn có nói mậu hợp quý, Hoàng đại ca không nhắc đến “hợp” mà chỉ nói mậu khắc quý)

Nói đến thương quan và quan, tài trước ấn sau và sát trước thực sau là cùng một logic, phù hợp mới nhiều tình huống. Nếu gặp tình huống đặc biệt, khó có thể dựa vào đó mà nói chắc được. Ví như trong “Thần Phong Thông Khảo” có ghi bát tự của Viên Ứng Long đại ca:

quan ấn nhật thực

quý giáp bính mậu

mão dần ngọ tuất

năm quan tháng ấn, can giờ là thực thần, hoàn toàn phù hợp với lý thuyết “cách cục đại quý” của Thẩm đại ca. Nhưng mà người này không những không phú quý mà còn yểu. Vì sao vậy ? Vì quý thủy quan tinh không có gốc, lại không có tài sinh quan, không thể thành lập quan cách. Chỉ có thể lập cách cục thực thần tiết tú, tại vận hợi, năm giáp tuất, kiêu đoạt thực, mang đi cái đẹp nhất của cách cục.

Nguyên văn:

Bính sinh tháng tân dậu, năm quý giờ kỷ, giữa thương và sát là tài, nên thương không có lực khắc chế, cách cục tiểu quý. Nếu quý kỷ không cách xa nhau như vậy, cách cục đã bị phá tan nát rồi.

Giải nghĩa:

Bính hỏa sinh tháng tân dậu, can năm quý thủy quan tinh, can giờ kỷ thổ thương quan, vì có tân kim tài tinh đứng ở giữa, nên kỷ thổ thương quan không khắc đến can năm quan tinh, cùng lắm là làm quan tinh xước sát một tí chứ không vấn đề gì, nên thành cách cục tiểu quý. Nếu không có tân kim ở giữa quý thủy và kỷ thổ, kỷ thổ có thể trực tiếp khắc phá quý thủy, sẽ đại phá mất cách cục.

Nam mệnh:

quan tài nhật quan

quý tân bính quý

mão dậu dần tị

Bát tự có đủ tài quan ấn, không có thương quan phá cách, hơn nữa thân cường tài vượng, có người nói: không dùng quan chỉ cần phát tài. Tuy nhiên người này đã ngoài bốn mươi tuổi, vẫn chưa có một ngày an nhàn. Ngày ngày đều lặng lẽ bán rau ở cái chợ vô danh.

Vì sao mệnh này thân tài đều vượng mà không phát tài vậy ta ? Nguyên nhân nằm ở cách cục. Bởi vì tài cách không có tỷ kiếp khắc chế, gặp quan là phá cách. Quan tinh thì không có gốc nên khó mà lập được quan cách. Vậy bát tự này có thể theo cách cục nào ? Không có cách cục nào có thể thành lập được hết. May mà phá cách không quá nghiêm trọng, nên người này có một cuộc đời bình thường như bao người bình thường khác.

Nam mệnh:

Thương Quan Nhật Tài

Kỷ Quý Bính Tân

Mùi Dậu Tuất Mão

Mệnh này là ví dụ quá đẹp cho quan điểm của Thẩm đại ca nêu trên: “quý kỷ không có tân ở giữa là phá cách”, nhưng mà sự nghiệp của người này không hề tầm thường chút nào, sao vậy ta ? Do Thẩm đại ca nói bậy chăng. Không phải. Do đại vận đã cứu cách cục.

Vốn mệnh cục này Thương Quan khắc Quan, phá mất Quan cách, cái đó là chắc rồi. Tiền vận nhâm thân, không có gì cứu quan cách, nên người này xuất thân nghèo hèn, 15 tuổi tự mình bôn ba kiếm sống. Không lâu sau thì gia nhập Đảng Cộng Sản, chuyên theo lệnh đi phá hoại tại các địa phương. Thương Quan gặp Quan cho nên không ngần ngại chặt đầu bỏ tù để triệt hạ đối phương.

Vận Tân Mùi, tân kim tiết khí kỷ thổ sinh quý thủy, “thương quan gặp quan, có tài tinh giải cứu”, phục hồi cách cục bị phá hỏng. Người này như rồng về biển, đảm nhận trọng trách. Vận Canh Ngọ cũng cùng một lý trên, làm đến quan lớn trong Trung Ương, bà con lối xóm cũng được thơm lây.

Nhập vận Kỷ Tị, không có tài tinh cứu vãn cách cục, mệnh cục quay trở về thương quan gặp quan, người này đang như mặt trời chính ngọ thì bệnh nặng qua đời, thọ 45 tuổi, mệnh như thế bảo sao không như thế ?

Nguyên văn:

tân sinh tháng thân, năm nhâm tháng mậu, giờ bính hỏa quan tinh, không bao giờ sợ mậu phá nhâm, quý cách. Nếu năm bính tháng nhâm giờ mậu, hoặc năm mậu tháng bính giờ nhâm, tất nhâm khắc bính, hi vọng gì quý cách đây.

Giải nghĩa:

Tân kim sinh tháng thân, can năm là nhâm thủy thương quan, can tháng là mậu thổ ấn tinh, can giờ là bính hỏa quan tinh. Quan tinh không sợ nhâm thủy từ can năm đến khắc, vì ở giữa có mậu thổ đại ca ngăn cản, cho nên cách cục này đắc quý. Nếu can năm là bính hỏa quan tinh, can tháng là nhâm thủy thương quan, can giờ là mậu thổ ấn tinh, hoặc can năm mậu thổ, can tháng bính hỏa, can giờ nhâm thủy, lúc đó ôi thôi thương quan lập tức khắc chế quan tinh, phá cho cách cục tan tành hoa lá, không bao giờ dám mơ đến hai chữ phú quý.

Nữ mệnh:

Thực Ấn Nhật Quan

Nhâm Kỷ Canh Đinh

Tý Dậu Thân Hợi

Đinh hỏa quan tinh không có gốc, cho nên bỏ quan lấy thực làm thực thần tiết tú thân chủ. Gặp thủy vận quan tinh khí tuyệt khí, người này thành ngôi sao màn bạc. Không may, đến vận đinh mùi, đinh nhâm tương hợp nên thực thần không thể tiết tú, quan tinh đắc căn khắc ngược lại nhâm thủy, phá nát cách cục. Người này thi trượt đại học, vô công rồi nghề chỉ giỏi uống rượu rồi lải nhải mấy bài hát. Vận Bính Ngọ không có cứu tinh nên không có gì tốt đẹp. Người này sau khi chia tay bạn trai, bức xúc không có chỗ xả nên đi múa khỏa thân. Báo thù thì không sai, nhưng người này cũng không dám đi gặp bạn trai. Vì sao mệnh cách này không thích kim thủy thương quan vậy ta ? Vì phá mất quan cách đó mà.

Nguyên văn:

Mệnh cách kiểu này đếm cả năm không xuể. Cát hung khôn lường. Nghĩ kỹ sẽ hiểu. Cái khó là rót được vào tai của mấy tay nông cạn.

Giải nghĩa:

Cách cục mà vị trí trước sau khác nhau ảnh hưởng đến thành bại cao thấp của cách cục thì rất nhiều. Khó có thể nói hết tốt xấu tiềm tàng trong mệnh cách kiểu đó. Nhưng nếu suy nghĩ cân nhắc kỹ càng nguyên nhân thành bại, thì sẽ thấy logic trong đó. Có điều khó mà giảng rõ ràng cho người mới học hiểu hết được.

Vậy là, cho dù học cái gì, cơ bản đều là tâm ý, chân lý giản đơn, mà cao thâm nhất chính là sự linh hoạt.

Như Nhạc Phi đại ca đọc rất nhiều sách chiến lược quân sự, sau khi thắng nhiều trận đúc kết kinh nghiệm rằng: “ mấu chốt vận dụng nằm ở nhất tâm”. “Nhất tâm” này Thẩm đại ca có nói bên trên, chính là cái mà “người nông cạn khó có thể hiểu được”.

Chương 10. Luận dụng thần cách cục cao thấp.

Nguyên văn:

Bát Tự đã có dụng thần, tất có cách cục, có cách cục, tất có cao thấp, tài quan ấn thực sát thương kiếp nhận, cách cục nào không quý ? cách cục nào không tiện ? Từ cực quý cho đến cực tiện, thiên biến vạn hóa, có nói hết bằng lời. Lý lẽ đại cương nằm trong hữu tình hữu lực vô lực.

Giải nghĩa:

Bát Tự vốn có dụng thần, nên tất có cách cục, có cách cục tất phân ra thành bại cao thấp. Tài quan ấn thực sát thương kiếp nhận là tám cách, vốn không có cao thấp, chỉ cần phối hợp hỉ kị hợp lý, từng cách cục đều có cái hay cái đẹp riêng biệt. Nếu cách cục bị phá hoại, như tài cách quan cách, sẽ làm cho người ta khốn đốn điêu linh. Từ bát tự đại phú đại quý cho đến bát tự cực nghèo cực hèn, tổng cộng có 52 vạn loại phối hợp, về hình thức thì thiên biến vạn hóa, không biết nói sao cho hết.Các biến hóa trong đó có hai điều trọng yếu nhất, cơ bản nhất, và hệ thống nhất là: có tình và có lực. Hữu tình là phối hợp của mười thần trong bát tự, hữu lực là sức mạnh của ngũ hành trong bát tự. Trước tiên cần nhất bát tự phối hợp hữu tình, thành cách thành cục, tiếp theo cần dụng thần trợ thần và hỉ thần có gốc có lực. Nếu được như vậy thì phúc quý phú thọ đều toàn vẹn. Nếu trong mệnh cách có chữ nào khuyết hãm, thì ngoài đời thực cũng có khuyết hãm tương tự như vậy.

Nguyên văn:

Chính Quan bội Ấn không bằng thấu tài, mà tứ trụ có thương quan thì đành dừng bội ấn. Giáp thấu dậu quan, thấu đinh hợp nhâm, chính là hợp thương giữ quan, thành quý cách, chính là hữu tình. Tài kị tỷ kiếp, mà có sát tác hợp, thì ngược lại kiếp hữu dụng. Giáp sinh tháng thìn, thấu mậu thành cách, ngộ ất là kiếp, gặp canh là sát, ất canh tương hợp mà đắc dụng thành quý cách, chính là hữu tình.

Giải nghĩa:

Ví như chính quan phối ấn, tại tứ trụ nếu không có thương quan, không bằng thấu tài sinh quan, quý khí cực lớn. Nếu tứ trụ có thêm Thương Quan, tất không bằng phối ấn, đầu tiên cần khứ bệnh trong cách cục. Giáp mộc sinh vào tháng dậu, thấu xuất đinh hỏa thương quan nên phá cách, gặp nhâm thủy hợp trụ, nên có thể bảo toàn quan cách, những bát tự kiểu này đều là các tổ hợp hữu tình.

Lại như Tài cách, gặp tỷ kiếp là phá cách. Nhưng trong trường hợp có sát tiết tài, gặp kiếp hợp sát, làm sát không thể tiết tài, khi đó kiếp sát đã cứu cho tài cách một bàn thua trông thấy. Giáp mộc sinh vào tháng thìn, thấu xuất mậu thổ là phá cách, thấu thêm ất mộc kiếp tài hoặc canh kim thất sát đều là phá cách hết lượt. Tuy nhiên nếu ất mộc và canh kim cùng thấu, ất canh tương hợp kiếp không thể đoạt tài, sát không thể tiết tài, hai phần tử phá hoại cách cục lại trở thành phần tử cứu vãn cho cách cục, tổ hợp này gọi là hữu tình đó nha.

Mệnh Hoàng Dĩ Lâm đại ca:

thương tài nhật tài

đinh kỷ giáp mậu

tị dậu tí thìn

Giáp mộc sinh tháng dậu, là chính quan cách, có đinh hỏa thương quan phá vỡ cách cục, may mà đinh hỏa bị kỷ thổ tài tinh tiết khí rút ruột sinh cho quan tinh, tị hỏa cùng dậu tương hợp, làm thương quan mất gốc, nên có thể giữ quan cách. Tổ hợp này là tổ hợp hữu tình, người này xuất thân cử nhân, nhiều năm làm tri phủ đại ca, có tiếng là thanh liêm.

Nguyên văn:

Thân cường sát lộ mà thực thần lại vượng, như ất mộc sinh tháng dậu, thấu tân kim thất sát, đinh hỏa cường, thu mộc thịnh, ba yếu tố trên đều tốt, đưa quý cách đến cực điểm, đó gọi là hữu lực. Quan cường lại thấu tài, thân gặp lộc nhận, như bính sinh tháng tí, thấu quý thủy, lộ canh kim, mà tọa dần ngọ, cân bằng nên đại quý, cũng gọi là hữu lực.

Giải nghĩa:

Nhật chủ có trọng căn, thất sát có lực, thực thần cũng cường, là dạng bát tự cực quý. Như ất mộc sinh tháng dậu, thấu xuất tân kim thất sát, đinh hỏa và ất mộc đều có cường căn, nên là mệnh cực quý, bởi vì sát thực thân đều có lực. Quan tài cường vượng, nhật chủ có căn lộc nhận, cũng là một tổ hợp đại quý. Như bính hỏa sinh tháng tí, thấu xuất quý thủy quan tinh, lộ canh kim tài tinh, nhật chủ tọa dần hoặc tọa ngọ, tài quan thân đều có lực nên thành cách cục đại quý.

Đọc lướt qua đoạn văn trên, cảm giác như Thẩm đại ca đã quan trọng hóa thân cường thân nhược. Nếu chúng ta cho là vậy thì chúng ta chưa thấy được bản nghĩa của Tử Bình Chân Thuyên. Nhìn rộng ra toàn văn, cứ khoảng mười câu thì có đến bảy tám câu nói về cách cục mà nói về thân cường thân nhược chỉ lèo tèo vài ba câu. Vì sao Thẩm đại ca không giảng thân cường thân nhược như các sách mệnh lý hiện đại mà yêu cầu điều kiện tiên quyết phải là dụng thần. Từ lời giảng của Thẩm đại ca thì thân cường thân nhược và việc lấy dụng thần không hề liên quan chút nào.

Tuy vậy, phía trên Thẩm đại ca nói cũng không đúng hoàn toàn. Từ nhiều mệnh cục cho thấy, các bát tự mà thực sát đều vượng hoặc tài quan đều vượng thì nhật chủ đều không có cường căn, đương số không có khả năng đại phú đại quý. Hoàng tôi đây tiện tay lấy chục mệnh cục nhật chủ không có cường căn nhưng phú quý thì siêu khủng ra xem cái chơi.

1. Danh tướng nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên đại ca:

tân mùi kỉ hợi bính thìn kỉ hợi

2. Chủ tịch tỉnh An Huy Trần Điệu Nguyên đại ca:

bính tuất kỉ hợi bính tí nhâm thìn

3. Binh bộ thượng thư, Lô Thượng Thăng đại ca:

canh tí canh thìn đinh mùi tân hợi

4. Hỏa sài đại vương, Lưu Hồng Sinh đại ca:

mậu tí bính thìn bính thìn mậu tí

5. Nông thương thượng thư, Đường Văn Trị đại ca:

ất sửu đinh hợi đinh mùi tân hợi

6. Tổng trưởng hải quân, Lâm Kiến Chương đại ca:

giáp tuất bính tí đinh mùi tân hợi

7. Thừa tướng triều nguyên, Thoát Thoát đại ca:

nhâm thìn giáp thìn bính tuất mậu tuất

8. Viện trưởng đại lý, Uông Lịch Viên đại ca:

quý mùi giáp tí bính tuất nhâm thìn

9. Tuần phủ Hà Nam, Vương Tử Xuân đại ca:

canh tí kỉ sửu đinh hợi quý mão

10. Tổng trưởng tài chính, Dương Sĩ Thanh đại ca:

tân dậu tân sửu đinh hợi giáp thìn

Nguyên văn:

Hữu tình hữu tình mà hữu lực, hữu lực mà hữu tình. Như giáp dùng dậu quan tinh, nhâm hợp mà thanh quan, mà nhâm thủy căn sâu nên vừa hữu tình vừa hữu lực. Ất dụng dậu sát, tân gặp đinh chế, mà lộc của đinh là đất trường sinh của đinh, cùng căn ở lệnh tháng, đó là hữu lực kiêm hữu tình. Đều là các cách cục rất đẹp.

Giải nghĩa:

Còn có những cách cục gọi là hữu tình hữu lực đều có. Như giáp mộc sinh tháng dậu, dụng thần chính quan, có đinh hỏa thương quan đến phá cách, gặp nhâm thủy hợp đinh hỏa cứu quan, nếu nhâm thủy lại có cường căn, là cách cục có lực có tình vậy.

Lại như ất mộc sinh tháng dậu, tân sát làm dụng, thấu đinh hỏa thực thần chế sát là tương thần (phần sau sẽ nói rõ về tương thần), mà thành cách. Tân kim kiến lộc tại dậu, đinh hỏa trường sinh tại dậu, đều là cách cục có tình có lực, là một loại cách cục tối cao của mệnh lý.

Thẩm đại ca nói rằng: cách cục cao thấp không những cần xem bát tự có tình vô tình mà còn phải xem bát tự có căn vô lực. Nếu mà phần tử phá cách vô lực, thì mức độ phá cách rất nhẹ, sau này vào vận trình phù hợp sẽ cứu vãn được cách cục. Nhưng phần tử cứu ứng cách cục cũng cần phải có lực, nếu tự mình không có lực thì làm sao nhờ được người (thatsat chú: ý nói trong bát tự đã không có lực, thì vận trình làm sao phát huy được). Nếu mà phần tử phá cách có lực, ôi thôi khác gì ôm cọp nằm ngủ, tùy thời vận mà ứng thành sinh tử, khỏi cần xem các yếu tố khác làm chi cho mệt. Tổ hợp có tình có lực đều là tổ hợp lý tưởng.

Ngoài ra, còn vấn đề nữa cần bàn thêm. Như đinh hỏa trường sinh tại tháng dậu, là có lực hay không ? Thẩm đại ca dường như cho là có. Do đó, chúng ta cần quay lại vấn đề “âm dương sinh tử”, đại ca nói rằng: …nhưng dương trường sinh có lực, còn âm trường sinh thì không có lực nhưng cũng không yếu. Nếu mà gặp mộ khố, tất dương có căn, mà âm thì vô dụng. Theo lý tự nhiên thì dương to âm bé, dương thì kiêm cả âm mà âm thì không kiêm dương.” Ý của đại ca là trường sinh của can dương thì có lực hơn trường sinh của can âm. Nếu tọa khố, thì can dương luận là thông căn, còn can âm thì vô dụng. Nguyên nhân bởi vì dương to âm bé, dương cường âm nhược, đó là quy luật tự nhiên. Theo thuyết này thì đinh hỏa tại dậu không có bính hỏa tại dần, thì cũng không phải là vô lực chỉ là lực yếu mà thôi. Vậy yếu đến mức độ nào ? Người xưa không nói rõ. Hoàng tôi đây tạm mượn hình ảnh mà nói, trường sinh như em bé mới sinh, có sinh khí nhưng chưa đủ mạnh. Dương trường sinh như thân thể của em bé khỏe mạnh, âm trường sinh như thân thể của em bé yếu đuối, dù yếu hay khỏe thì em bé vẫn là em bé sức lực không đáng là bao. Nhưng tóm lại thì dương trường sinh vẫn trội hơn âm trường sinh. (thatsat chú: chỗ này hai đại ca vẫn loay hoay, đoạn trên nói còn đúng tàm tạm, đến đoạn em bé là sai trật khấc trên một ví dụ gượng ép, hai đại ca này cần tham cứu: ngũ dương tòng khí bất tòng thế, ngũ âm tòng thế vô tình nghĩa mới có thể trọn ý. Mới thấy kỹ thuật có thượng thừa nhưng không vững cơ bản thì cũng chỉ loanh quanh loanh quanh cảm tính mà thôi.)

Chúng ta xem ba mệnh sau đây:

1. Chủ tịch tỉnh Sơn Tây, Diêm Tích Sơn đại ca:

quý tân ất đinh

mùi dậu dậu hợi

2. Nhân viên đại ca của công ty bảo hiểm:

bính đinh ất kỉ

thân dậu dậu mão

3. Phạm nhân đại ca bị xử cực hình:

tân đinh ất giáp

sửu dậu hợi thân

Ba mệnh đều là sát cần thực chế, mà cùng là nhật chủ ất mộc, tân kim thất sát, đinh hỏa thực thần. Đều có bệnh sát thì nặng mà thực thì nhẹ. Vì sao trong đời thực lại khác nhau đến vậy ? Nguyên nhân là đinh hỏa chế sát mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Mệnh của Diêm Tích Sơn đại ca chi năm có mùi, là dương nhận của đinh hỏa (theo thuyết của thầy mù), lại thêm chi hợi mùi củng mộc, nên lực của đinh hỏa cực mạnh. Nên người này cai trị một phương, nghênh ngang như ai một thuở.

Mệnh của nữ công nhân đại ca, chi giờ là mão, gặp dậu kim xung khắc tơi bời, nên công lực của đinh hỏa không cao như mệnh Diêm đại ca. Cho nên không giàu không quý, “bình thường thôi”.

Mệnh của nam phạm nhân đại ca, địa chi không có dần mão mộc chi hết, hỏa khí không có căn, nên đinh hỏa cực yếu chế sao nổi sát. Nên vị đại ca này hết đường sống, đi chết ở pháp trường.

Từ ba mệnh trên mà thấy, thấy rằng đinh hỏa trường sinh ở dậu quá yếu để chế sát. Đinh hỏa muốn chế sát, cần có căn khí, lộc nhận là tốt nhất, tiếp đến là dư khí mộ khố, xem tổng quát mới có thể nói chế được sát hay không.

10. luận dụng thần cách cục cao thấp

Nguyên văn:

như giáp lấy dậu quan tinh làm dụng, thấu đinh gặp quý, quý khắc không bằng nhâm hợp, là có tình mà vô tình vậy. Ất gặp dậu là sát, thấu đinh chế sát, hoặc sát cường mà đinh hơi yếu, đinh vượng mà sát nhược, hoặc tân đinh đều vượng mà ất mộc không vững gốc, là có lực mà đều là vô lực, cách cao mà thứ người.

Giải nghĩa:

ví dụ như giáp mộc nhật nguyên sinh vào tháng dậu, thuộc về chính quan cách, lộ ra đinh hỏa thương quan thì phá cách, nhưng nếu lộ ra quý thủy chế đinh hỏa, thì có thể cứu hộ quan cách. Chỉ có điều, lấy quý thủy khắc đinh hỏa không bằng lấy nhâm thủy hợp đinh hỏa, bởi vì đinh nhâm hợp có xu hướng hóa mộc, hóa kỵ thành hỷ là tốt nhất. Lấy quý thủy khắc đinh hỏa tuy rằng cũng là tổ hợp hữu tình, nhưng đều không bằng lấy nhâm thủy hợp đinh hỏa.

Ất mộc sinh vào tháng dậu, lộ ra đinh hỏa thực thần đến chế sát thành cách. Nhưng nếu sát quá mạnh mà thực quá yếu, hoặc thực quá mạnh mà sát quá yếu, hoặc là thực sát đều vượng mà nhật nguyên không có cường căn, những trường hợp này đều là tuy có lực nhưng lực yếu, là một loại cách cục “cao”.

Nguyên văn:

Ấn dụng thất sát, vốn là quý cách, mà thân cường ấn vượng, thấu sát cô bần, Thân vượng vốn không cần ấn sinh, ấn vượng sao để sát trợ? Lệch lại càng lệch, là vô tình. Thương quan bội ấn, vốn tú mà quý, nếu thân chủ rất vượng, thương quan quá yếu, mà ấn lại quá trọng, không quý cũng không tú, trợ thân thì thân cường, chế thương thì thương nhược, vậy thì dùng trọng ấn thế nào? cũng là vô tình. Lại như sát cường thực vượng mà thân không có căn, thân cường tỉ trọng mà tài không có khí, hoặc yểu hoặc bần, đều là vô lực. Là các cách cục thấp mà vô dụng.

Giải nghĩa:

về phần ấn cách, có thất sát tới sinh ấn, vốn là sát ấn tương sinh quý cách, nhưng nếu như thân cường ấn vượng, thấu sát thì chủ nhân cô bần, bởi vì thân cường thì không cần ấn sinh, ấn vượng làm sao cần sát trợ ? Thân cường ấn vượng đã mất cân bằng, lại gặp sát tới sinh ấn không phải là lệch càng thêm lệch sao? Đây là tổ hợp vô tình.

Thương quan phối ấn, vốn là quý cách. Nhưng nếu như nhật nguyên quá vượng, thương quan quá yếu, như vậy thì cũng không quý và không tú, nguyên nhân chính là ấn tinh nếu như sinh thân thì thân vốn đã vượng cường, không cần sinh thêm, lấy ấn chế thương quan, thương quan vốn đã rất yếu, không cần phải chế nữa. Ấn tinh mà như vậy sao có thể dùng đây ? Cái này thuộc về tổ hợp vô tình.

Lại như thất sát với thực thần đều vượng hoặc cường, thế nhưng nhật nguyên không có căn, hoặc là thân cường tỉ kiếp trọng mà tài tinh không có căn khí, thân vượng vô y, mệnh cục kiểu này sẽ sớm yểu hoặc bần cùng, nguyên nhân là tướng thần, hỉ thần vô lực mà dẫn đến. Bát tự như vậy là cách cục rất thấp mà tổ hợp dụng thần thì vô dụng.

Thẩm đại ca ở chỗ này đem cách cục đại thể chia làm ba loại: tổ hợp bát tự vừa có tình lại có lực chính là thượng cách; tổ hợp bát tự có tình nhưng lực không đủ là trung cách; tổ hợp bát tự vô tình là hạ cách.

Nguyên văn:

nguyên nhân cao thấp trong đó, biến hóa rất vi diệu, hoặc một chữ trong trụ xu hướng thiên lệch, hoặc “bán tự” mà làm hỏng vẻ đẹp toàn cục, tùy lúc mà xem xét, khó có thể đưa ra công thức chung, chỉ nêu ra vài điểm đặc biệt mà thôi.

Giải nghĩa:

Cách cục do thành biến phá, do phá biến thành, do cao biến thấp, do thấp biến cao, biến hóa đó rất phức tạp, thông thường một chữ nào đó có xu hướng thiên lệch, có thể làm cho phá cách phục thành, hoặc do bán tự nào đó mà phá hỏng toàn cục, những quy tắc biến hóa rất khó nói rõ ràng cụ thể hoặc định ra quy tắc, chúng ta chỉ có cách nắm vững nguyên lý cơ bản, còn ở đây chỉ nói đại khái mà thôi.

Phía dưới là hai ví dụ cách cục biến hóa:

1) tỷ quan nhật quan

Giáp tân giáp tân

Ngọ mùi thân mùi

2) tỷ quan nhật ấn

Giáp tân giáp quý

Ngọ mùi thân dậu

4 tuổi 14 tuổi 24 tuổi 34 tuổi 44 tuổi 54 tuổi

Đại vận: nhâm thân quý dậu giáp tuất ất hợi bính tí đinh sửu

Trong hai mệnh tạo này, người nào tốt hơn ? Nếu như áp dụng quan điểm mệnh lý phổ biến hiện nay, cả hai mệnh nhật nguyên đều không có gốc, không thể dụng tài quan. Nếu như tòng sát, khi gặp thủy vận sẽ đại phá cách, sinh giờ Dậu tuy rằng mệnh hơn một quý thủy ấn tinh, thế nhưng nhật nguyên không có căn, làm sao có thể thụ sinh? Đi thủy vận vẫn không tốt.

Nhưng nếu áp dụng cách cục tử bình mà xem, giáp mộc sinh vào tháng mùi, thuộc về tài cách. Nếu có quan tinh, thì lúc này lấy tài vượng sinh quan cách. Đặc tính của tháng mùi là trong mùi không chỉ có có kỷ thổ tài tinh, còn có đinh hỏa thương quan, tân kim quan tinh ngồi phía trên, thì sẽ bị đinh hỏa ám khắc, nên phá mất quan cách. May mà mệnh cục có hai quan tinh, khắc mất một thì vẫn còn một, trái lại làm thanh cách cục. Cách cục kiểu này một khi thành lập, mệnh chủ sẽ làm quan phát tài, khả năng lớn là nắm quyền về tài chính và kinh tế.

Mệnh thứ nhất, hai tân kim quan tinh đều tọa mùi thổ, không thể thành lập quan cách. Tòng quan, trong mùi có đinh hỏa khắc quan; bỏ quan, trong mùi có kỷ thổ sinh quan, kiểu gì cũng khó. Cho nên mệnh chủ chỉ văn hóa cao trung, là nông dân, có thời gian từng làm ở trạm máy bơm của xã. Quan tinh là con cái của nam mệnh, bị đinh hỏa khắc là có điềm tổn hại. Vận bính tí năm mậu dần, dần ngọ hợp hỏa, bính hỏa lộ ra khắc tân kim, năm đó nhà có tang.

Người thứ hai, chỉ vì chi giờ có dậu kim quan tinh, đinh hỏa trong mùi không thể gây thương tổn được, cho nên lập được quan cách. Liên tiếp các đại vận không có thương quan phá cách, mệnh chủ suốt đời bình yên không có tai họa, học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học làm cho chính phủ, nắm giữ đại quyền kinh tế. Gần đây hơn mười năm phát tài suôn sẻ, khoe rằng lãi ròng hàng năm hơn mười vạn nhân dân tệ.

11. Luận dụng thần phối hợp khí hậu, có được mất.

Nguyên văn:

luận mệnh chỉ lấy dụng thần lệnh tháng làm mấu chốt, nhưng cần phối khí hậu mà xem thêm. Thí dụ như anh hùng hào kiệt, gặp thời thì lập công to, gặp thời không thuận dù có kỳ tài cũng khó thành công.

Giải nghĩa:

đoán mệnh lấy lệnh tháng là mấu chốt, nhưng cần phối hợp với khí hậu hàn noãn táo thấp. Thí dụ như anh hùng hào kiệt, sinh gặp lúc đó, thời cơ đến sẽ làm ít công to; nếu không tuy rằng văn thắng Khổng Mạnh, võ bạt Lữ Bố, muốn thành công cũng khó khăn vô cùng.

Chú ý! Thẩm đại ca trước tiên cường điệu: “Luận mệnh chỉ lấy dụng thần ở lệnh tháng làm mấu chốt”, sau đó mới nói “Cần phối hợp với khí hậu mà xem thêm” . Không như sách mệnh lý hiện nay nói cái gì mà”Điều hậu dụng thần” ! Thẩm đại ca nói phối hợp với khí hậu, căn bản không có xu hướng lấy làm dụng thần, nếu không đã không nói trước “Luận mệnh chỉ lấy lệnh tháng dụng thần là mấu chốt” .

Hơn nữa, Thẩm đại ca ở đây coi điều hậu không quan trọng như lý thuyết mệnh lý ngày nay, nhưng cũng khuyếch đại quá mức tầm quan trọng của điều hậu. Thực ra, kinh nghiệm thực tế cho thấy, tất nhiên điều hậu của bát tự có tác dụng nhất định, nhưng không thể so sách với sự quan trọng của cách cục.

Không tin mời chúng ta xem mười ví dụ sau:

1) tân sửu kỷ hợi giáp thìn nhâm thân. Dị lộ ân phong, vợ hiền con ngoan.

2) mậu thìn quý hợi giáp tý ất hợi. doctor, làm quan tới phủ doãn.

3) tân hợi canh tí giáp thìn ất hợi. Công danh đắc ý, ngự sử.

4) quý sửu giáp tý tân sửu kỷ sửu. Thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh Quảng Đông, chuyên gia kinh tế thế giới.

5) mậu thìn quý hợi tân sửu kỷ hợi. Quảng Đông đốc quân trần bính côn.

6) quý dậu quý hợi canh tí canh thìn. Xuất thân nhà võ, quan đến Thiếu Tướng.

7) ất dậu mậu tí giáp thân ất sửu. Tổng binh Hồ Quảng, Lưu Phụng Tường.

8) mậu thân giáp tý ất sửu canh thìn. Phụ tử tể tướng, Dương Thận.

9) nhâm thìn quý sửu giáp thìn kỷ sửu. Đại gia ngân hàng, Lục Tử Đông.

10) canh thân mậu tí giáp thìn nhâm thân.”hổ đầu thiếu bảo, thiên hạ đệ nhất” võ sư, Tôn Lộc Đường.

Mười mệnh kể trên, đều sinh vào ngày đông giá rét mà không có hỏa điều hậu bát tự. Thế nhưng mệnh chủ đều là người rất thành đạt. Với lại, có vài người sẽ cho rằng, tuy bát tự không có hỏa điều hậu, thế nhưng đại vận có hỏa thì cũng là điều hậu. Nhưng trong đó mệnh số 4 số 6 số 10 đều không có hỏa vận mà vẫn dương danh lập vạn. Hơn nữa nếu hỏa là điều hậu dụng thần, không lẽ không thể bị khắc chế? Thế nhưng bát tự đi hỏa vận thì đều không gặp khắc sao? Dụng thần gặp khắc còn có thể phú quý vậy sao? Khắc mất hỏa còn có thể điều hậu sao? Đều không thể giải thích hợp lý.

Bất kể hầu hết sách vở mệnh lý đều nói điều hậu thế nào trọng yếu, thế nhưng mười ví dụ trên cho chúng ta thấy, chỉ cần cách chính cục thanh, đại vận thuận, cho dù không có chữ điều hậu, mức độ phú quý của mệnh chủ cũng không bị ảnh hưởng.

Đương nhiên, vẫn phải chú ý khí hậu. Khí hậu vẫn có ảnh hưởng nhất định đến mức độ vượng suy ngũ hành trong bát tự. Ví dụ tháng dần chỉ sợ thủy trọng, bởi vì đầu mùa xuân hàn khí vẫn dày, thủy trọng sẽ dập tắt bính hỏa trong dần, nếu dụng thần là bính hỏa, thì sẽ phá cách. Ví dụ bát tự: quý hợi giáp dần giáp tý ất hợi. Dụng thần bính hỏa trong dần vì thủy trọng mà tắt, do đó mệnh chủ mắc bệnh tâm thần không khỏi. Tháng tuất, không sợ hỏa trọng, ví dụ Tưởng Giới Thạch: đinh hợi canh tuất kỷ tị canh ngọ. Canh kim thương quan là dụng thần, đinh hỏa ấn tinh là tướng thần, thành cách thương quan phối ấn. Mặc dù bát tự có tị, ngọ, đinh hỏa, còn có một tuất thổ hỏa khố, nhưng hỏa lực không đủ, đến đại vận bính ngọ năm bính dần, bổ túc hỏa lực, mệnh chủ một bước lên trời, làm tổng tư lệnh quân Bắc Phạt. Ngoài ra tháng Hai thổ tử, không thể nhận hỏa sinh, tháng mùi không sợ thủy trọng; tháng sửu không sợ hỏa trọng v.v…, đều là minh chứng ảnh hưởng khí hậu lên ngũ hành bát tự. Cổ nhân lấy dụng thần vì sao coi trọng lệnh tháng? Vì hành nào nắm lệnh, hành đó đanh có sinh khí. Có điều chúng ta không nên lạm dụng chữ “Điều” trong “điều hậu” mà thôi.

Mười một, luận dụng thần phối khí hậu đắc thất

Nguyên văn:

Ấn thụ gặp quan, là quan ấn song toàn, không ai không quý. Đông mộc gặp thủy, tuy thấu quan tinh, cũng khó quý, kim hàn mà thủy ích đông lạnh, đông lạnh thủy không thể sinh mộc. Phàm ấn cách, Thân Ấn lưỡng vượng, thấu thực thì quý. Dụng đông mộc, càng thanh tú, đông mộc gặp hỏa, không những có thể tiết thân, mà còn có thể điều hậu.

Giải nghĩa:

Ấn thụ cách gặp phải quan tinh, gọi là quan ấn song toàn, quan sinh ấn mà ấn sinh thân, không ai không quý. Nhưng nếu ngày mộc sinh vào tháng hợi tí, ấn thụ cách gặp phải quan tinh, tất nhiên khó phát quý, vì sao? Vì mùa đông thủy lạnh kim hàn, đông lạnh thủy không thể sinh mộc, cho nên ấn thủy không thể hóa sát sinh thân, đây là lý tự nhiên. Phải có điều hậu làm kim nóng thủy ấm, có thể sinh sôi không ngớt. Bát tự thân cường ấn vượng, muốn lộ ra thực thần (hỏa) đến điều hậu mới quý, ấn cách đều như vậy. Mùa đông ấn cách sẽ càng thanh tú, vì mùa đông mộc gặp hỏa, không những được tiết thân thổ tú lại có thể điều tiết khí hậu.

Không chỉ có Thẩm đại ca nói đông lạnh thủy không sinh mộc mà hầu hết sách mệnh lý xưa nay đều nói vậy. Nhưng mà phía trên người viết đã đưa ra mười ví dụ, không ít ví dụ cho thấy đông lạnh thủy vẫn sinh mộc, may là còn có Nhậm Thiết Tiều đại ca nói “Lạnh tới không cần hỏa điều hậu”, cho nên người viết mạnh dạn viết ra, nếu không người viết cũng nghi ngờ rồi. Chỉ có điều, người viết chưa hiểu ý Nhậm Thiết Tiều đại ca, theo lời ông ta “lạnh tới ” chính là không có một chút hỏa điều hậu bát tự, nếu bát tự có một chút hỏa thì không phải “lạnh tới”, thế nhưng lại nói hỏa điều hậu, còn có hỏa nữa điều hậu sao?

Nguyên văn:

quan gặp quan, làm hại đủ điều, nhưng kim thủy gặp là thanh tú. Không phải Quan không sợ Thương Quan, điều hậu là gấp, tùy cơ mà dụng. Thương quan đới sát, tùy thời khả dụng, nếu dụng đông kim, kỳ tú gấp trăm lần.

Giải nghĩa:

Thương quan cách không thể gặp quan tinh, “Thương quan gặp quan, làm hại đủ điều”, thế nhưng kim thủy thương quan thấy quan tinh lại là tốt, có thể tăng thanh tú. Đây không phải quan tinh không sợ thương quan, mà vì quan tinh là hỏa, có thể điều tiết khí hậu. Kim hàn thủy lạnh, nhu cầu cấp bách hỏa đến điều hậu, dù cho thương quan sẽ khắc nó (quan). Thương quan cách đới thất sát, gọi là “Thương quan giá sát cách”, tùy lúc có thể thành cách, nếu là kim thủy thương quan cách đới thất sát, thì càng tăng gấp trăm lần thanh tú.

Trước đây, người viết đọc được đoạn văn, lại thấy các sách mệnh lý khác cũng nói “Kim thủy thương quan hỉ gặp quan”, chỉ cần là kim thủy thương quan đều hỉ gặp quan tinh, ai biết đâu trong thực tế thiếu chút nữa là bị người chửi! Trải qua kinh nghiệm thực tế, mới phát hiện rằng chỉ cần cách chính cục thanh, có hay không chữ điều hậu cũng như nhau. Các lá số đại quý đại phú, điều hậu hay không điều hậu đều không khác nhau. Ngược lại, nếu như phá cách, cho dù có chữ điều hậu cũng bất cát. Cho dù kim thủy thương quan, gặp quan tinh là có tai họa tiềm tàng. Để rõ hơn mời xem ví dụ dưới đây:

1) nữ mệnh:

Sát thương nhật quan

Đinh nhâm tân bính

Sửu tí tị thân

Đại vận: quý sửu giáp dần ất mão bính thìn đinh tị

Mệnh này là ví dụ lấy từ《 thần phong thông khảo 》. Sách nói cô ấy xinh đẹp không gì sánh được, người thời đó gọi là Dương Phi tái sinh. Năm mười tám tuổi, gả cho kẻ sĩ làm vợ. Sau khi kết hôn một năm, chồng chết bệnh. Từ đó về sau dâm ô không đỡ được, cho đến lúc thân bại danh liệt, không nơi nương tựa, treo cổ tự sát.

Cô gái này sao phải vậy ta ? Không phải kim thủy thương quan sao? Không phải có hỏa điều hậu sao? Đại vận không phải hỉ kiến quan tinh sao? Nguyên nhân đều do bát tự này không lập thành được bất cứ cách cục nào ! Thương quan phát tài cách ? Có quan sát phá cách. Thương quan phối ấn cách ? Sửu thổ là bùn nhão một đống, không có lực chế thương quan. Thương quan giá sát cách ? Tị thân hợp, sát tinh không có căn. Thương quan khí quan cách ? Đại vận liên tiếp mộc hỏa trợ quan tinh, khí bao giờ cho hết. Bính tân hóa thủy cách? Đại vận liên tiếp mộc hỏa, sao có thể hóa thủy ? Xem ra, không cách nào có thể thành lập. Mệnh chủ không bần tiện mới là không có gì để nói.

2) nam mệnh:

Tài quan nhật thực

Ất đinh canh nhâm

Hợi hợi tí ngọ

Đại vận: bính tuất ất dậu giáp thân quý mùi nhâm ngọ tân tị

Địa chi trùng trùng điệp điệp thương quan, vốn có thể tạo thành “thương quan khí quan” cách hoặc “thương quan giá sát” cách, chỉ vì can năm có ất mộc tài tinh sinh quan, nên hai cách đó không thể thành lập. Thương quan phối ấn cách, tự nhiên cũng không thành lập, bởi vì một chút kỷ thổ trong ngọ hỏa sớm đã bị tí thủy xung sạch sẽ. Bởi vậy, mặc dù là kim thủy thương quan, mặc dù có hỏa điều hậu, quan tinh vẫn không ổn. Mệnh chủ mắc bệnh động kinh nghiêm trọng, hơi một chút là ngã xuống đất chuột rút, bất tỉnh nhân sự. Thời gian không phát bệnh thì loanh quanh việc nhà nông, nghèo khó không thể tả.(thatsat chú: khổ)

3) Doãn Kế Thiện mệnh:

Tỷ ấn nhật ấn

Tân kỷ tân kỷ

Tị hợi tị hợi

Đại vận: mậu tuất đinh dậu bính thân ất mùi giáp ngọ quý tị

Đây cũng là mệnh kim thủy thương quan cách, thế nhưng nhưng hỉ gặp quan tinh. Cha là đại học sĩ, mệnh chủ cũng xuất thân khoa bảng, quan vận phương nam trung quý, làm Tổng đốc Lưỡng Giang, quyền khuynh thiên hạ. Vì sao mệnh này kim thủy đều hỉ gặp quan tinh? Nguyên nhân chính là trên thiên can có hai kỷ thổ ấn tinh, tạo thành thương quan phối ấn cách. Nếu tương thần là ấn tinh, như vậy quan tinh chính là hỉ thần, đi quan vận sinh vượng ấn tinh, đương nhiên sẽ đại quý. Cho nên mệnh này không phải quý tại kim thủy thương quan có hỏa điều hậu, mà là quý tại cách chính cục thanh, đại vận lại không có chữ phá hư cách.

4) Tuần phủ Quảng Tây, Hùng Học Bằng đại ca:

đinh nhâm tân đinh

tị tí tị dậu

5) Tử tù giết người Vương Mỗ Nhân đại ca:

nhâm nhâm tân đinh

tí tí tị dậu.

Hai mệnh này ngoại trừ trụ năm khác nhau, còn lại ba trụ không khác nhau một chữ. Mệnh Hùng đại ca, trụ năm hơn một tị hỏa, chính là hơn một mậu thổ ấn tinh ( trong tị tàng mậu ), như vậy đều tạo thành thương quan phối ấn quý cách, hơn nữa đại vận là tuất, kỷ, mậu, ấn tinh lộ ra chế thương quan, cho nên mệnh chủ học cực siêu, làm quan tới tuần phủ.

Mệnh Vương đại ca thì chỉ có chi ngày tị hỏa, đại vận đi ngược đại vận của Hùng đại ca, vận dần mộc thì dần tị tương hình, mậu thổ ấn tinh lọt vào ám khắc, cho nên mệnh chủ học hành không thành. Hơn nữa tài tinh phá hư ấn, cho thấy sẽ vì tiền tài hoặc nữ sắc mà gây tai hoạ. Năm nhâm thân, dần tị thân tam hình, tị thân hợp thủy, ấn tinh bị phá hoại triệt để, mệnh chủ vào năm đó trong lúc lửa giận ngút trời đã giết người lĩnh án, kết thúc một chuyến tàu số mệnh vừa mới khởi hành.

So sánh là thuốc hay trị bệnh hồ đồ. Thông qua việc phân tích mấy mệnh tạo trên. Chúng ta có thể kết luận như sau: tác dụng của điều hậu cũng không phải quá quan trọng, ít nhất không quan trọng đến mức có thể làm “Điều hậu dụng thần”. Quan trọng nhất vẫn là cách cục cao thấp thành bại. Phàm là thương quan cách, chỉ có ấn tinh là tương thần, còn tài thì hỉ gặp quan tinh, cho dù là kim thủy thương quan cũng không ngoại lệ.

Nguyên văn: thương quan bội ấn, tùy thời khả dụng, dụng hạ mộc, đẹp đẽ gấp trăm lần, hỏa ích thủy, thủy ích hỏa. Thương quan dụng tài, vốn là quý cách, dụng đông thủy, mặc dù tiểu phú, hầu hết cũng bất quý, đông lạnh thủy không thể sinh mộc. Thương quan dụng tài, là thanh tú, dụng hạ mộc, quý nhưng không tú, táo thổ không thanh tú.

Giải nghĩa:

thương quan gặp ấn, tùy thời đều có thể định cách dụng thần, nhưng nếu ngày mộc sinh vào mùa hè (tháng hỏa) thương quan cách, có thủy làm ấn tinh thì thanh tú hơn nữa. Bởi vì nước lửa vừa ích, lại có tác dụng điều hậu.

Thương quan cách gặp tài tinh, vốn là cách cục quý khí, nhưng nếu ngày kim sinh vào mùa đông (tháng thủy) thương quan cách, đều không có gì quý khí, giỏi lắm là tiểu phú. Vì sao? Bởi vì đông lạnh thủy không thể sinh mộc, tài tinh thùng rỗng kêu to.

Thương quan cách gặp tài tinh, vốn là thanh tú cách, nhưng nếu ngày mộc sinh vào mùa hè thương quan cách, đó chính là quý mà không thanh tú lắm, vì sao? Bởi vì mùa hè thổ thuộc về táo thổ, táo thổ không sinh vạn vật, cho nên tuy quý mà không tú.

Thẩm đại ca nói tất cả thương quan cách chỉ có mộc hỏa thương quan cách là thanh tú nhất. Thực ra, nói vậy rất khó. Như hai chữ “thanh tú” giống hai chữ “mỹ lệ” thế nào, là một loại cảm giác rất khó định lượng. Có người thấy Lâm Thanh Hà khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc suýt xoa: Ôi chao, mà có người thì nói “thường thôi thường thôi”.

Về phần ông ta nói kim thủy thương quan phát tài cách, bởi vì đông lạnh thủy không sinh mộc, cho nên như vậy mệnh cũng không sẽ làm đại quan. Lời này xem ra không đáng tin cậy. Bởi vì mức độ lớn nhỏ phú quý, quyết định bởi thành bại cao thấp của cách cục, chứ không dựa vào chữ điều hậu. Không tin chúng ta xem ba ví dụ:

1) nam mệnh: mậu tí giáp tý tân mão tân mão;

2) nam mệnh: nhâm tí tân hợi tân mão tân mão;

3) nữ mệnh: kỷ hợi bính tí tân mão tân mão.

Ba mệnh tạo này đều thuộc về kim thủy thương quan phát tài cách cục, khác nhau là hai người nam không có hỏa điều hậu, mà người nữ thì có bính hỏa điều hậu. Lẽ ra đông lạnh thủy không sinh mộc, nam mệnh sẽ kém nữ mệnh một chút. Nhưng mà thực tế thì ngược lại, người nam thứ nhất rất ham học, học hành thành công, sự nghiệp trôi chảy. Đại vận kỷ tị năm ất hợi (hợi thủy xung khứ tị hỏa điều hậu), mệnh chủ thăng chức đến cấp sở.

Mệnh nam thứ hai là ví dụ trong《 tích thiên tủy , Nhậm Thiết Tiều đại ca nói rằng mệnh chủ “Đọc sách xem qua là thuộc, từ nhỏ đi học. Giáp dần làm chủ tịch huyện, vận ất mão sĩ lộ trôi chảy, bính thìn bị liên luỵ mà mắc tội, tới năm tuất thổ khắc thủy mà qua đời.” Hãy xem xem, trước kia không có đại vận hỏa điều hậu đại vận, mệnh chủ thuận buồm xuôi gió, vừa đến có bính hỏa điều hậu lúc, trái lại trúng tên ngã ngựa, mấy năm tuổi già đều sút kém.

Người thứ ba nữ mệnh, không học hành, không công tác, trung niên đã không có chồng, nghèo đến nỗi cơm cũng không có ăn. Đừng xem cô ta có bính hỏa điều hậu, mọi phá hoại đều do bính hỏa mà ra đó. Người thứ nhất nam mệnh có mậu thổ hư nhược ấn tinh phá cách, bị giáp mộc khắc, khứ ấn đắc ấn, bởi vậy có thể học hành thành công, làm quan phát tài. Này nữ mệnh có hư nhược kỷ thổ ấn tinh, không chỉ không có tài tinh khứ trừ, trái lại có bính hỏa tương sinh, dụng không thể, khứ không xong, kỷ thổ cùng bính hỏa đều thành phá cách oan gia, cho nên mệnh chủ mới mất đi tất cả mà điển hình là quan ấn. Nếu không có bính hỏa điều hậu này, mệnh chủ chắc chắn rất tốt.

Bởi vậy có thể thấy được. Kim thủy thương quan không nhất định hỉ gặp quan tinh. Hơn nữa, nói đến kim thủy thương quan hỉ gặp quan, lý luận và tỉnh lan xoa cách vẫn tồn tại mâu thuẫn. Trên các sách mệnh lý kinh điển cỡ như《 uyên hải tử bình 》, 《 tam mệnh thông hội 》 cùng 《 thần phong thông khảo 》đều nói rõ: “Ngày canh gặp nhuận hạ, kỵ nhâm quý tị ngọ phương” ; “Kỵ phương bắc thương quan, phương nam quan vận” . Tức là, bát tự có ngày canh kim gặp thân tí thìn tam hợp thủy cục, gọi là Tỉnh Lan Xoa cách. Loại mệnh cách này bất lợi khi gặp quan tinh, hoặc đi quan vận. Không phải là mâu thuẫn với kim thủy thương quan hỉ gặp quan sao? Lẽ nào Tỉnh Lan Xoa cách không cần điều hậu sao?

Nếu Tỉnh Lan Xoa cách thấy quan tinh sẽ thế nào? Thẩm đại ca tại 《 tử bình chân thuyên • luận tạp cách 》nói rằng: “Có tỉnh lan thành cách giả. . . nếu thấu bính đinh, có tị ngọ, lại có tài quan, thì không cần xung, đều không phải tỉnh lan cách” . Nghĩa là, kim thủy thương quan một khi thấy quan tinh, thì không hề lấy tỉnh lan cách luận. Từ khía cạnh phá cách Tỉnh Lan mà nói, kim thủy thương quan sẽ không hỉ quan! Đương nhiên, phá tỉnh lan cách, vẫn có thể tạo thành “thương quan giá sát” cách, lúc này kim thủy thương quan đều thích gặp quan tinh. Chỉ có điều mộc hỏa thương quan, thổ kim thương quan, thủy mộc thương quan, đều hỉ gặp quan tinh.

Mười một, luận dụng thần phối khí hậu được mất

Nguyên văn: xuân mộc gặp hỏa, là mộc là thông minh, mà hạ mộc không luận như vậy; thu kim ngộ thủy, thì là kim thủy tương hàm, mà đông kim không luận vậy. Khí có suy vượng, dụng thần không giống nhau. Xuân mộc gặp hỏa, mộc hỏa thông minh, bất lợi gặp quan; mà thu kim ngộ thủy, kim thủy tương hàm, gặp quan không ngại. Giả như canh sinh tháng thân, mà có chi hoặc tí hoặc thìn, sẽ thành thủy cục, Thiên can thấu đinh quan tinh, chỉ cần nhâm quý không ra lộ can đầu, liền là quý cách, và Thực Thần Thương Quan hỉ gặp quan cũng vậy, đều là lý điều hậu.

Giải nghĩa: ngày mộc sinh vào tháng dần mão ( tháng thìn thì cần gặp mộc cục ), có hỏa tiết mộc, thì thành mộc hỏa thông minh cách. Thế nhưng, mộc sinh vào mùa hè (tháng tị ngọ ) thì không luận vậy, bởi vì đó là mộc hỏa Thực Thương cách;

Ngày kim sinh vào tháng thân dậu (tháng tuất thì cần gặp kim cục), có thủy tiết kim, thì thành kim thủy tương hàm cách, mà ngày kim sinh vào tháng hợi tí thì không luận vậy, bởi vì đó là kim thủy Thực Thương cách;

Lệnh tháng là mùa, chủ tể bát tự ngũ hành vượng suy, cho nên lấy dụng thần định cách căn cứ lệnh tháng bất đồng mà lấy hay bỏ. Mộc đa mộc vượng dụng hỏa tiết thân thổ tú bát tự, mộc đương lệnh còn lại là mộc hỏa thông minh cách, hỏa đương lệnh còn lại là mộc hỏa Thương Quan cách, đây là phương pháp lấy dụng thần căn cứ nguyệt khí vượng suy mà định cách.

Ngày mộc sinh vào tháng dần mão mộc hỏa thông minh cách, bất lợi gặp quan tinh, gặp thì phá cách; thế nhưng ngày kim sinh vào tháng thân dậu kim thủy tướng hàm cách, thấy quan tinh không sao, kim thủy Thương Quan hỉ gặp quan cũng luận như vậy.

Như ngày canh kim sinh vào tháng thân, địa chi hội tý hội thìn thành thủy cục, thiên can thấu đinh hỏa quan tinh, chỉ cần không có nhâm quý thủy thấu can khắc đinh hỏa, là quý cách, luận như kim thủy Thương Quan hỉ gặp quan. Đây là phương pháp điều hậu.

Ở đây Thẩm đại ca cho rằng “mộc hỏa thông minh” cách không thể gặp quan tinh, nên tiến thêm một bước cường điệu tầm quan trọng của điều hậu. Chúng ta thử xem mộc hỏa thông minh cách có thể gặp quan tinh hay không.

1) Lễ bộ Thượng thư đổng kỳ xương: kỷ mão bính dần ất mão canh thìn;

2) Minh triều tể tướng cận quý: giáp thân bính dần giáp thìn bính dần;

3) sự nghiệp thành công hoàng lão sư: giáp ngọ bính dần ất tị canh thìn.

mệnh Đổng thượng thư chi hội mộc cục, can thấu bính hỏa, tạo thành mộc hỏa thông minh cách. Thế nhưng đại vận đi ngược chiều, toàn bộ là đất tử tuyệt của bính hỏa, nên không có thể “mộc hỏa thông minh”. Cũng may trụ giờ có canh kim quan tinh, càng hay bính hỏa Thương Quan có kỷ thổ tài tinh hóa tiết, địa chi ở dưới quan tinh lại có thìn thổ tương sinh, quan tinh có chỗ đặt chân. Đại vận nhâm tuất, tài vượng sinh quan, mệnh chủ cao trung tiến sĩ, quan lộ hanh thông. Vận tân dậu quan đắc cường căn, sát tới thì có bính hợp thanh cách, mệnh chủ đại phát tới Lễ bộ Thượng thư. Đồng thời, bính hỏa Thương Quan trong mệnh cục có thổ tú, ông ta lúc rảnh rỗi tại cơ quan, vẫn nghiên cứu họa kỹ, thành một danh hoạ triều Minh.

Mệnh Cận tướng gia cũng là mộc hỏa thông minh, hơn nữa trung niên hành hỏa vận, quả nhiên chói sáng nữa bầu trời. Thẩm đại ca nói loại mệnh cách này là không thể gặp quan tinh, thế nhưng mệnh cục của ông ta có một thân kim sát tinh, 17 tuổi gặp năm tân sửu, là lúc quan tinh lộ ra, mệnh chủ không chỉ vô tai vô nạn, trái lại đỗ cử nhân. 26 tuổi gặp năm canh tuất, sát tinh lộ ra, mệnh chủ lại cao trung tiến sĩ. Từ đó về sau quan trường đắc ý, quyền khuynh triều đại đương thời, được gọi là “Hiền tướng”. Cận gia và Đổng thượng thư mệnh lý sở dĩ đều đại quý, vì trong bát tự có thể dụng quan tinh. Khi Thương Quan vượng cường thì bỏ quan tinh, có thể thành mộc hỏa thông minh cách; khi tài quan vượng cường có thể đề bạt quan tinh, tạo thành Thương Quan giá sát cách hoặc Thương Quan hỉ quan cách. Ví dụ mệnh quyền thần Sử Di Xa triều đại Nam Tống: giáp thân bính dần ất mão tân tị. Thuộc về giả Thương Quan giá sát cách. Mệnh chủ xuất thân tiến sĩ, làm quan đến thừa tướng, độc tài triều chính ở hai triều đại liên tiếp.

Hoàng lão sư là phụ nữ, chỉ nhìn mệnh cục đã thấy cách cục không cao. Bởi vì mộc hỏa thông minh cách rất cần mộc trọng hỏa khinh, lại gặp tuế vận dẫn hỏa đến, mới có thể đại hiển quý khí, gần gũi quý mệnh chính là như vậy. Mệnh này dần ngọ hợp mà hóa hỏa, đương lệnh dần mộc đã biến thành một cây than củi, mộc hỏa thông minh cách kiểu này không có gì quý khí. Đừng thấy Thương Quan rất vượng, lại thấy canh kim quan tinh, mà nói mệnh chủ sẽ ly hôn nha. Bởi vì quan tinh trong mệnh cục của cô ấy ở trạng thái khả dụng, không sợ Thương Quan gặp quan. Tảo vận phương bắc thủy địa, quan tinh vô khí, không thể thành cách “mộc hỏa thông minh” tiêu chuẩn, mệnh chủ học hành trung đẳng, làm giáo viên hơn hai mươi năm tại tiểu học nông thôn, sự nghiệp bình thường. Lúc tuổi già nhập phương tây kim vận, nâng dậy quan tinh, cách thành Thương Quan hỉ quan, mệnh chủ mở nhà trẻ lập nghiệp, hưng hưng thịnh thịnh, xa gần nghe tiếng, hiện tại đã có vài chi nhánh. Hôn nhân, đến nay không có cái gì là dấu hiệu ly hôn.

Nguyên văn:

Thực Thần tuy gặp chính ấn, gọi là đoạt thực, hạ mộc hỏa thịnh, khinh dụng cũng tú mà quý, mộc hỏa Thương Quan hỉ gặp thủy cũng luận như vậy, đó là điều hậu. Loại mệnh cục này có rất nhiều, không thể nói hết, người học từ từ khám phá, rồi sẽ rõ ràng cả thôi.

Giải nghĩa:

Thực Thần cách không chỉ gặp thiên ấn mới gọi là đoạt thực, gặp chính ấn cũng là đoạt thực. Nhưng nếu ngày mộc sinh vào tháng tị ngọ, hỏa lực rất lớn, dụng ấn tinh không chỉ không gặp đoạt thực, còn có thể khiến người tú và quý, mộc hỏa Thương Quan hỉ gặp thủy cũng luận như vậy, đây cũng là điều hậu.

Cách cục như thế này có rất nhiều, không thể nói hết. Người học mệnh lý căn cứ những nguyên lý trên suy một ra ba, loại suy, không ngừng lĩnh ngộ đạo lý trong đó mới được.

Ở phần trước người viết đã lấy ví dụ thực tế, trình bày và phân tích kim thủy Thương Quan không nhất định hỉ gặp quan tinh, không nhất định cần có hỏa điều hậu, trước khi kết thúc chương, chúng ta nhìn lại mộc hỏa Thương Quan có hay không cần thủy điều hậu.

nam mệnh:

Thực ấn nhật thực

Bính quý giáp bính

Ngọ tị dần dần

Đây là bát tự mùa hạ mộc hỏa thịnh, có một chút quý thủy điều hậu, áp dụng cách của Thẩm đại ca là “Khinh dụng cũng tú mà quý”. Thế nhưng mệnh chủ lại người ăn mày mù mắt! Cũng không tú, cũng không quý, muốn làm người bình thường đều không đủ tư cách. Vấn đề ở đâu? Tại thành bại cao thấp của cách cục. Quý thủy ấn tinh hư nhược không có căn, không thể tạo thành Thương Quan phối ấn cách. Mệnh cục không có tài, cũng không có thể tạo thành Thương Quan sinh tài cách. Tòng nhi có ấn, cũng không có thể tạo thành tòng cách. Cách cục gì cũng không thành lập, còn có hảo mệnh sao? Sách mệnh lý nói “Bính hỏa đốt khô can quý thủy, hai mắt mù đặc” . Không phải nhằm vào bát tự như vậy nói sao? Nếu như không có quý thủy ấn tinh hư nhược kia, mệnh chủ… ít nhất … không bị mù mắt.

Nếu như ấn tinh có căn, có thể thành Thương Quan phối ấn cách, như vậy kết quả sẽ không giống vậy rồi. Mời xem:

1) Lễ bộ Thượng thư tiễn bang ngạn: canh thân nhâm ngọ ất hợi nhâm ngọ;

2) bắc đại giáo thụ lưu sư bồi: giáp thân canh ngọ ất tị Đinh Hợi;

3) lục quân tổng trưởng ngô quang tân: nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp tý;

4) tư pháp tổng trưởng từ khiêm: nhâm thân bính ngọ giáp ngọ giáp tuất;

Bốn bát tự này bởi vì ấn tinh có căn, tạo thành Thương Quan phối ấn cách, cho nên ai cũng văn chương cẩm tú, danh thành lợi tựu.

Rất hiển nhiên, mấy bát tự ấn tinh vừa có căn, lại có quan sát tương sinh, không phải “khinh dụng”, mà là “trọng dụng”, tác dụng của nó không chỉ như điều hậu mà thôi, mà là hữu lực chế ước Thương Quan, dẫn đến tác dụng quan trọng của tướng thần. So sánh các bát tự, chỉ có lưu sư bồi lực lượng hợi thủy ấn tinh là nhẹ nhất, cũng vì điểm này, ông ta quý khí nhỏ nhất, không có thực quyền. Có thể thấy được, nếu dùng ấn tinh, sẽ trọng dụng, chứ không thể khinh dụng.

Có câu: điều hậu không phải quá trọng yếu, quan trọng là … cách cục. Nếu như chữ điều hậu không phù hợp cách cục, thì chỉ mang đến bất hạnh cho mệnh chủ. Khi chữ điều hậu là tướng thần thành cách, thì không ngại trọng dụng. Khinh dụng thì chỉ làm hạ thấp cách cục.

Mười hai, luận tướng thần yếu khẩn

Nguyên văn:

lệnh tháng đắc dụng thần, thì vị trí khác cũng có tướng, vua có tướng làm phụ tá. Như quan gặp tài sinh, thì quan là dụng, tài là tướng; tài vượng sinh quan, thì tài là dụng, quan là tướng; sát gặp thực chế, thì sát là dụng, thực là tướng. Đây chỉ là phương pháp cố định, chưa biến hóa. Nói chung, mọi cách cục, dựa vào một chữ mà thành, chữ đó gọi là tướng.

Giải nghĩa: nếu từ lệnh tháng xác định dụng thần, như vậy tại khác vị trí đều tất nhiên còn có tướng thần, như hoàng đế có tể tướng phụ tá.

Ví dụ như lệnh tháng là quan tinh, gặp tài tới sinh, thì quan là dụng thần, tài là tướng thần; lệnh tháng là tài, khi có quan, thì tài là dụng thần, quan là tướng thần; lệnh tháng là Thất Sát, cần Thực Thần đến chế, thì sát là dụng thần, Thực Thần là tướng thần. Đương nhiên, những cái này đều là quy tắc cứng nhắc, không thích ứng biến hóa cách cục. Tướng thần, nói đơn giản, chính là toàn bộ mệnh cục dựa vào một chữ nào đó để thành cách, chữ này chính là tướng thần.

Khái niệm tướng thần chỉ có trong 《 tử bình chân thuyên 》, chứ không có trong các sách mệnh lý khác. Thông thường sách mệnh lý đều đem tướng thần và hỉ thần nhập làm một. Ví dụ như từ nhạc ngô lão sư phó khi chú thích tướng thần nói: “Tướng thần còn gọi là hỉ thần” . Thế nhưng đọc kỹ các chương trong《 tử bình chân thuyên 》 liên quan đến tướng thần và hỉ thần, dễ thấy chú giải tướng thần của Từ lão sư phó là sai lầm.

Thẩm đại ca tại chương《 tử bình chân thuyên • luận hành vận 》nói rằng: “Như thế nào hỉ? Thần mừng thấy ở trong mệnh, thần hỗ trợ cho ta. Như quan dụng ấn chế thương, mà vận trợ ấn; tài sinh quan thân khinh, mà vận trợ thân…” Tức là Chính Quan ( dụng thần ) cách, lấy ấn thụ ( tướng thần ) chế Thương Quan ( kỵ thần ) cứu cách, mà đại vận sinh trợ ấn tinh quan sát, quan sát hỉ thần; tài cách sinh quan, tài là dụng thần, quan là tướng thần, thế nhưng nhật nguyên không có căn, tuế vận gặp phải ấn tỷ trợ thân, ấn tỷ này chính là hỉ thần ( mời xem thêm bài viết《 luận hỉ thần 》 của Hoàng tôi). Nhìn xem, dụng thần, tướng thần và hỉ thần không phải đều phân chia rất rõ ràng sao? Tướng thần là tướng thần, hỉ thần là hỉ thần, hai thứ cũng không phải là một.

Nguyên văn:

thương dụng rất tổn hại Nhật chủ, thương tướng rất vào thương dụng. Như giáp dụng dậu quan, thấu đinh gặp nhâm, thì hợp thương tồn quan thành cách, toàn bộ dựa vào nhâm tướng; mậu dụng tí tài, thấu giáp cùng kỷ, thì hợp sát tồn tài thành cách, toàn bộ dựa vào kỷ tướng; ất dụng dậu sát, năm đinh tháng quý, trụ giờ gặp mậu, thì hợp khứ quý ấn làm cho đinh có thể chế sát, toàn bộ dựa vào tướng thần mậu thổ.

Giải nghĩa:

đối với tầm quan trọng của tướng thần, Thẩm đại ca tiến thêm một bước cường điệu nói, tổn thương dụng thần còn hơn tổn thương nhật nguyên, tổn thương tướng thần còn hơn tổn thương dụng thần. Chú ý! ở đây dụng thần còn quan trọng hơn tướng thần, tại các sách mệnh lý hiện đại thì không hề có như vậy.

Ví dụ như giáp ngày mộc sinh vào tháng dậu, lấy dậu kim quan tinh là dụng thần, lộ ra đinh hỏa Thương Quan đến phá cách, gặp phải nhâm thủy lộ ra đến hợp trụ đinh hỏa, do đó Chính Quan cách có thể thành lập, ở đây toàn bộ dựa vào công cứu cách của nhâm thủy, nhâm thủy này chính là tướng thần;

Mậu thổ nhật nguyên sinh vào tháng tí, tí thủy tài tinh là dụng thần, lộ ra giáp mộc Thất Sát đến phá cách, nhưng gặp kỷ thổ hợp trụ giáp mộc, như vậy đều bảo trụ tài cách không bị Thất Sát phá hoại, gọi “Hợp sát tồn tài” . Ở đây toàn bộ dựa vào kỷ thổ cứu cách, nên kỷ thổ chính là tướng thần;

Ất mộc sinh vào tháng dậu, là sát cách. Can năm thấu đinh hỏa Thực Thần, can tháng thấu quý thủy kiêu thần đến đoạt thực phá cách, can giờ lộ ra mậu thổ đến hợp trụ quý thủy, làm cho đinh hỏa Thực Thần có thể chế sát thành cách, mậu thổ chính là bát tự có thể thành cách tướng thần.

Nguyên văn:

quý sinh tháng hợi, thấu bính là tài, tài gặp nguyệt kiếp, mà mão mùi tới hội, thì hóa thủy là mộc mà chuyển kiếp sinh tài, toàn bộ dựa vào tướng thần mão mùi. Canh sinh tháng thân, thấu quý tiết khí, không thông lệnh tháng mà kim khí không linh, tí thìn hội cục, thì hóa kim thành thủy mà thành kim thủy tương hàm, toàn bộ dựa vào tướng thần tí thìn. Các loại như vậy đều là sự quan trọng của tướng thần.

Giải nghĩa:

quý thủy sinh vào tháng hợi, lộ ra bính hỏa tài tinh, thì sẽ bị lệnh tháng Tỉ Kiếp khắc mà phá cách, nhưng nếu địa chi có hai chữ mão mùi, thì hợi mão mùi tam hợp mộc cục, đem hợi thủy Tỉ Kiếp hóa thành Thực Thương ngược lại sinh tài, tạo thành Thực Thương sinh tài cách. Nhân tố then chốt thành lập tài cách chính là hai chữ mão mùi, bởi vậy hai chữ mão mùi ( thực ra là chữ mão ) chính là tướng thần.

Canh ngày kim sinh vào tháng thân, lộ ra quý thủy tiết khí thổ tú, nhưng nếu quý thủy không thông lệnh tháng thì không thanh tú, chỉ có địa chi thân tí thìn hội thủy cục, đem thân kim Tỉ Kiếp hóa thành Thực Thương, cách thành kim thủy tương hàm, hai chữ tí thìn đó là tướng thần mà bát tự dựa vào để thành cách.

Trường hợp như vậy, có thể thấy tầm quan trọng của tướng thần.

Đọc xong đoạn văn này, thấy tuy rằng chỉ có Thẩm đại ca giảng tướng thần, nhưng tướng thần không thể tùy tiện lấy bỏ, mà là các chữ then chốt không thể thiếu để lập cách bát tự. Tầm quan trọng đó còn hơn dụng thần!

Đúng vậy, tổ chức nào, đều là quay xung quanh lợi ích nào đó mà thành lập, đồng thời có thành phần chịu trách nhiệm của tổ chức. Nếu chúng ta xem cách cục là tổ chức, tổ chức quay xung quanh dụng thần mà thành lập, cách cục chủ yếu của tổ chức chính là tướng thần. Bởi vậy, Thẩm đại ca mới nói: “Tổn thương dụng còn hơn tổn thương Nhật chủ, tổn thương tướng thần còn hơn tổn thương dụng thần.”

Tướng thần nếu là cách cục chủ yếu tổ chức, vậy nếu rời khỏi cách cục, thì tướng thần không còn quan trọng. Vì mệnh lý hiện đại đều không nặng cách cục, cho nên sẽ không đề cập tới tướng thần. Thế nhưng, 《 uyên hải tử bình 》, 《 tam mệnh thông hội 》, 《 thần phong thông khảo 》 hoặc 《 tử bình chân thuyên 》, được nói nhiều nhất trong những sách này chính là cách cục! Cổ nhân đều dùng cách cục định phú quý, đoán thành bại, luận sinh tử, nhìn xem tâm tính, bỏ cách cục thì không thể nào luận mệnh. 《 tứ ngôn độc bộ 》 nói: “Tháng là đề cương, luận cách đoán rõ” ;《 ngũ ngôn độc bộ 》 nói: “Trong cách như khứ bệnh, tài lộc hỉ tướng tùy” ;《 tiệp trì thiên lý mã 》 nói: “Nhập cách đoán quý, không vào cách đoán bần ” ;《 bảo pháp 》 nói: “Xem tử bình, không định được cách, 10 thì có 9 là không tốt”.

Chỉ có biết tầm quan trọng cách cục, mới biết tầm quan trọng tướng thần.

Nguyên văn:

tướng thần không bị phá, thành quý cách; tướng thần bị thương, bại cách. Như giáp dụng dậu quan, thấu đinh gặp quý ấn, chế thương hộ quan vậy, mà lại gặp mậu, quý hợp mậu mà không chế đinh, quý thủy tướng thương (tướng thần thụ thương/bị hợp) vậy; đinh dụng dậu tài, thấu quý gặp kỷ, thực chế sát sinh tài, mà lại thấu giáp, kỷ hợp giáp mà không chế quý, kỷ thổ tướng thương vậy. Có tình mà hóa vô tình, hữu dụng mà thành vô dụng.

Giải nghĩa:

chỉ cần tướng thần không thụ thương mà hữu lực, là hảo cách; tướng thần vô lực hoặc thụ thương, thì cách cục tất phá.

Ví dụ như ngày giáp mộc sinh vào tháng dậu, dụng thần là quan tinh, lộ ra đinh hỏa Thương Quan muốn phá cách, gặp quý thủy lộ ra chế đinh hỏa là cứu cách, nhưng nếu lại lộ ra mậu thổ hợp trụ quý thủy, thì quý thủy không chế đinh hỏa, tướng thần bị thương, bởi vậy vẫn luận phá cách.

Đinh hỏa nhật nguyên sinh vào tháng dậu, dụng thần là tài, thấu quý thủy Thất Sát thì phá cách, gặp kỷ thổ Thực Thần lộ ra chế quý thủy, kỷ thổ chính là tướng thần, là chữ cứu cách. Nhưng nếu lại gặp giáp mộc lộ ra hợp trụ kỷ thổ, thì kỷ thổ tướng thần không thể chế quý thủy, tức là phá cách.

Những ví dụ này đều là trước hữu tình sau đó trở nên vô tình, trước có dụng thần sau đó lại không có dụng thần phá cách bát tự.

Ví dụ như hai nữ mệnh phía dưới:

Tài ấn nhật thương

Kỷ quý giáp đinh

Sửu dậu dần mão

Dậu sửu hợp, quan sát nhiều. Gặp sát xem ấn, có quý thủy ấn tinh là tướng thần vốn có thể thành cách, ngờ đâu kỷ thổ khắc mất quý thủy, liền phá sát ấn cách. May là can giờ còn có đinh hỏa Thương Quan có thể chế sát thành cách, tuy rằng đinh hỏa không thể trực tiếp chế sát, lại có kỷ thổ tiết thương tổn sinh mạng sát, nhưng còn có thể miễn cưỡng thành cách, chỉ là cách cục không cao mà thôi. Đại vận Ất hợi, hợi mão hợp mà thấu ất mộc trực khắc kỷ thổ, giải thoát quý thủy, khắc đoạt đinh hỏa, hình thành cục diện phá cách “chế hóa lưỡng lập”. Như vậy Thất Sát vô chế mà nguy hiểm, mão mộc vì hợp mà xung động dậu kim, kích động quan sát đến công thân, mệnh chủ vào năm nhâm tháng thìn ( nhâm thủy dùng hai hợi thủy mà căn hợp đinh hỏa ) gặp kẻ bắt cóc tiền dâm hậu sát, vứt xác bên đường. Đây là tổ hợp mệnh cách trước hữu tình, sau lại trở nên vô tình.

Thực tỷ nhật tỷ

Tân kỷ kỷ kỷ

Mùi hợi mão tị

Lệnh tháng là hợi thủy, vốn là tài cách, vì hợi mão mùi tam hợp, hóa tài cách ra sát cách, là có tình trở nên vô tình. Cũng may can năm có tân kim Thực Thần trên cao nhìn xuống chế sát, chính là vì “Một người giữ ải, vạn kẻ khó qua”. Bát tự lại hợp thành mỹ cách “sát cần thực chế”. Bởi vậy mệnh chủ ôn nhu ưu nhã, giỏi về thổi tiêu, được minh đế sủng ái và phong làm hiền phi. Đây là tổ hợp bát tự vô tình biến thành hữu tình.

Nguyên văn:

phàm bát tự bài định, tất có một kiểu nghị luận, một kiểu tác dụng, một kiểu lựa chọn, tùy chỗ biến hóa, khó có thể hư cấu, người học mệnh có thể xem nhẹ chăng?

Giải nghĩa:

mỗi một mệnh tạo, đều là một kiểu tổ hợp bát tự, nên chỉ có một kiểu phân cách cục. Cách cục có thành lập hay không, dụng thần có khả dụng hay không, khi nào lấy khi nào bỏ, nhất định phải căn cứ từng mệnh thức cụ thể để phân tích, lấy định dụng dựa trên kết cấu bát tự, không thể tùy ý lấy hay bỏ. Để lấy dụng thần và định cách cục chính xác, người học mệnh lý phải thành thạo quy tắc cơ bản, xem nhiều lá số thực tế, suy nghĩ thấu đáo, phải coi mệnh lý học là một môn học vấn cao thâm, không thể đùa giỡn.

15, luận thần sát không quan hệ cách cục

Nguyên văn:

cách cục bát tự, chuyên lấy lệnh tháng phối hợp với tứ trụ, về phần thần sát tốt xấu, không thể dụng sinh khắc, làm sao có quyền điều khiển thành bại ? Huống hồ vào cục có trở ngại, tức là tài quan mỹ vật, còn không thể ích, nói gì đến cát tinh? Vào cục hữu dụng, tức là Thất Sát Thương Quan, cái gì gọi là hung thần vậy ? Với cách cục thành, cho dù trong bát tự xuất hiện nhiều cô thần nhập sát, vì sao tổn hại kỳ quý? Cách cục phá, cho dù thiên đức quý nhân tràn ngập trong bát tự, dùng cái gì là công? Người thời nay không biết nặng nhẹ, bất kể tứ trụ cứ gặp cát tinh là thỏa mãn mà bỏ qua dụng thần, , luận bừa quý tiện họa phúc, buồn cười chết mất thôi.

Giải nghĩa:

Thẩm đại ca nói, cách cục của bát tự, chuyên lấy lệnh tháng làm dụng thần rồi phối hợp với can chi còn lại, với thần sát ( tức là các loại thần sát cát hung ) không thể luận sinh khắc chế hóa, sao lại có thể chi phối thành bại cao thấp của cách cục ? Hơn nữa, chữ gây hại với bát tự cho dù là Chính Tài Chính Quan cũng không thể luận cát, huống chi là thần sát? Chỉ cần đúng cách cục, cho dù là Thất Sát Thương Quan, cũng không luận hung. Cho nên, chỉ cần cách chính cục thanh, mặc dù cô thần hung thần xuất hiện nhiều trong bát tự, cũng không thể tổn hại quý khí của cách cục. Nếu là cách cục phá, mặc dù thiên đức quý nhân xuất hiện nhiều trong bát tự, cũng ăn thua gì ? Người thời nay không biết cách cục và thần sát cái gì khinh cái gì trọng, vừa thấy cát tinh, liền không để ý dụng thần cách cục, đoán bừa cho người ta là phú quý; vừa thấy hung tinh, liền đoán người ta tai hoạ, đây là chuyện rất buồn cười.

Thẩm đại ca phê bình việc lấy thần sát đoán cát hung họa phúc, mục đích là muốn kẻ hậu học coi trọng dụng thần cách cục, chứ không phải thần sát cát hung thiên biến vạn hóa. Chuyện này thì mệnh lý hiện đại dường như đã đi quá xa, thần sát giống như hoàng phi bị phế truất đánh vào lãnh cung. Nhưng mà, Thẩm đại ca chỉ nói thần sát và cách cục không quan hệ, chứ không nói thần sát và đoán mệnh không quan hệ! Người viết cho rằng, cách cục là thân cây, thần sát là cành lá. Nếu bàn về giàu sang nghèo hèn cát hung họa phúc của một người, phải xem mệnh cách đó thành bại cao thấp, chứ không liên quan thần sát. Thế nhưng bát tự không chỉ phản ánh phú quý nghèo hèn cát hung họa phúc mà còn phản ánh nhiều loại tin tức liên quan, ví dụ như hình tượng, cá tính, sự kiện, những tin tức này thường thường do thần sát phản ánh. Cho nên, thần sát có tác dụng đặc biệt, không thể bỏ qua. Thông thường thầy tử bình giang hồ, bao gồm cả các thầy mù, hầu như đều sử dụng thần sát phụ trợ đoán mệnh, hiệu quả chắc là không tệ.

Học qua bát quái lục hào ai cũng biết, 《 “hoàng kim sách” 》 viết: ” thần sát cát hung đa dạng, làm sao có thể thống nhất với lý “sinh khắc chế hóa” Ý là đoán quẻ cần lấy ngũ hành sinh khắc làm mấu chốt, các loại thần sát không thể quyết định thành bại được mất. Thế nhưng trong bát quái kinh điển 《 dịch ẩn 》không phải có rất nhiều thần sát sao? Chưa từng dụng sao? Thầy dịch lý nào cũng sử dụng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đó chẳng phải thần sát sao? Tuy rằng thần sát như thanh long, bạch hổ không thể quyết định thành bại, nhưng có thể dùng để phụ trợ suy đoán sự vật và hình tượng, không phải tất cả các thầy dịch lý đều thừa nhận chuyện đó sao? Thần sát trong bát tự, cũng có tác dụng kiểu như thanh long, bạch hổ.

Nguyên văn:

Trong sách nói “lộc quý”, là nói Chính Quan, chứ không nói “lộc đường quý nhân”. Như Chính Tài đắc “thương quý” là kỳ, “thương quý” là Thương Quan, Thương Quan sinh tài, Chính Tài đắc, cho nên là kỳ. Nếu Thương Quý là quý nhân, thì thương quý cụ thể là cái gì ? Lại nếu vì đắc lộc mà “tị vị” (tị: rời bỏ, lánh đi; vị: vị trí), đắc lộc, đắc quan, vận đến đất quan, thăng quan tiến chức, như tài dụng Thương Thực, vận thấu quan thì tạp, Chính Quan lại ngộ quan thì trọng, phàm các loại đó, chính là “tị vị”. Nếu coi là “lộc đường”, không chỉ vô lý, nếu nói đắc lộc “tị vị” thì ngữ pháp trên dưới không khớp nhau. Cổ nhân viết sách, vì sao không rõ ràng như vậy !

Giải nghĩa:

Trong sách mệnh lý nói “lộc đường quý nhân”, thường là Chính Quan, chứ không phải chữ kiến lộc của ngũ hành. Ví dụ như sách mệnh lý nói Chính Tài đắc thương quý vi kỳ, thương quý chính là Thương Quan. Thương Quan sinh tài, Chính Tài đắc Thương Quan sinh phù, cho nên là kỳ, nếu coi “thương quý” là quý nhân, thì “thương quý” đó gì vậy? Lại nói vì đắc lộc mà “tị vị”, đắc lộc chính là đắc quan, đại vận tới đất quan tinh, sẽ thăng quan tiến chức. Nhưng nếu cách tài được thực sinh, đại vận lộ ra quan tinh thì trái lại phá cách, Chính Quan cách gặp quan tinh tại đại vận đều luận như vậy, là “tị vị” rồi. Nếu như lấy chữ kiến lộc làm quan tinh, không chỉ không hợp lý, hơn nữa nói đắc lộc tị vị, thì câu văn trên dưới mâu thuẫn lẫn nhau, cổ nhân viết sách, sao có thể mâu thuẫn vậy !

Người viết có một vị người quen, mệnh lý rất khá. Ông ta tưởng mình đã nắm vững tuyệt kỹ đoán sinh tử tai họa một cách chính xác. Ông ta mua một phần bí quyết 《 mã đảo lộc tà luận tử tai họa bí quyết 》với giá 70 nguyên từ một vị đại sư nào đó. Bí quyết nói “Lộc”,không phải là Chính Quan, mà là vị trí Lâm Quan của ngũ hành can ngày ( ví dụ như giáp mộc lâm quan tại dần ), gặp tuế vận xung khắc là “Mã đảo lộc tà”, mệnh chủ có tai họa sống chết. Sau khi ông ấy học được, ta đưa cho ông ta năm mươi mệnh mời ông ta xem, kết quả chỉ đúng có hai mệnh, ông ta rút lui, chửi vị đại sư kia là tên bịp bợm. Ta giải thích cho ông ấy, “Mã” là tài, “Lộc” là quan, “mã đảo lộc tà (tà: nghiêng; mã đảo lộc tà: mã đổ lộc nghiêng)” là chỉ tài quan đều đã bị khắc phá hư, nếu như tài quan cách sẽ có sinh tử đại tai họa, cách cục khác thì chưa chắc. Cổ nhân xem sinh tử đều lấy cách cục mà luận, không phải có chuyên đề 《 lấy cách cục luận sinh tử 》sao, bạn đọc thử tìm đọc xem.

Nguyên văn:

với nữ mệnh, có nói “Quý nhiều thì làm kỹ nữ” . Quý nhiều là quan nhiều, nữ lấy quan làm chồng, chính phu mà có thể nhiều sao ? Một nữ nhiều chồng thì đương nhiên là “làm kỹ nữ”. Nếu coi “quý” là thần sát, cũng không phải là phu tinh, thì sợ gì nhiều, mà phải làm kỹ nữ vậy ?

Giải nghĩa:

Với nữ mệnh, sách mệnh lý nói “Quý trọng thì làm kỹ nữ” . Cái gọi là “Quý trọng” chính là quan tinh rất nhiều, nữ mệnh lấy quan tinh làm chồng, chồng nhiều là không bình thường rồi. Một nữ nhân có rất nhiều chồng, chỉ có các cô bé ở lầu xanh mới phù hợp trường hợp này. Nếu coi đó là “thiên ất quý nhân, nguyệt đức quý nhân” trong thần sát, cũng không phải phu tinh của nữ nhân, quý nhân loại này càng nhiều càng tốt, mệnh chủ làm sao là kỹ nữ ?

Nguyên văn:

Các sách mệnh lý cũng có đề cập đến thần sát, người đọc sách không nên chấp. Như ” ngoài Quý nhân còn có tài quan, xe tứ mã đỗ trước cửa (xe tứ mã: ferari, lam-bô-ghi-ni, phantom, Boing, titanic)”, tài quan như khuôn mặt, quý nhân như y phục mũ mão túi xách, mặt có xinh chân có dài thì diện đồ mới đẹp được chớ. Thực ra tài quan thành cách, còn hơn cả có “quý nhân”, sợ gì không “xe tứ mã đỗ trước cửa” ! Lại như luận nữ mệnh viết: “Vô sát đới nhị đức, thụ lưỡng quốc chi phong (không có sát lại thêm nhị đức, hai nước đều khen nở cả mũi)” Nghĩa là nữ mệnh không có hung sát, cách cục thanh quý, lại có thêm nhị đức, sẽ nhận được vinh phong (vinh phong: bằng khen của Công Đoàn các cấp). Nếu chuyên chủ nhị đức, thì sao không nói luôn “đới nhị đức thụ lưỡng quốc chi phong”, mà trước đó lại viết không có sát vậy ? Nếu nói mệnh gặp cách cục hung hiểm, lại có nhị đức, thì có thể cứu nguy, cũng có trường hợp như vậy nhưng không quan hệ quý tiện của cách cục.

Giải nghĩa:

Nhưng mà, trên sách mệnh lý cũng có đề cập thần sát, nhưng người đọc cứ khăng khăng cố chấp thì không hay. Ví dụ như “Quý nhân đầu thượng đới tài quan, môn sung xe tứ mã”, có tài quan giống như là khuôn mặt đẹp, quý nhân thì như là y phục tướng mạo mỹ đẹp, mặt đẹp mới càng làm y phục đẹp. Thực ra, chỉ cần tài quan thành cách, mặc dù không có quý nhân, chẳng lẽ còn sợ không “xe tứ mã đến nhà” sao? Lại như luận nữ mệnh nói: “Bát tự vô sát, đới thiên nguyệt nhị đức, sẽ nhận lưỡng quốc chi phong.” Là nói nữ mệnh không có hung sát, cách chính cục thanh, lại đới thiên nguyệt nhị đức, thì tất nhận vinh phong. Nếu như chỉ nói thiên nguyệt nhị đức, không nói cách cục, vì sao không nói “Đới nhị đức thụ lưỡng quốc chi phong”, mà trước đó phải nói “vô sát” ? Nếu như nói mệnh cách có hiểm nguy, lại có thiên nguyệt nhị đức, thì được cứu, biến hung thành cát, cũng có trường hợp này, thế nhưng không liên quan đến cao thấp quý tiện của mệnh cách ? Gặp trường hợp cách cục xấu thì đến tài quan còn vô ích chứ nói gì đến cát tinh ? Vào cục hữu dụng, tức là Thất Sát Thương Quan, thì cái gì gọi là hung thần vậy? Khi cách cục đã thành, cho dù xuất hiện nhiều cô thần nhập sát trong bát tự, đâu có tổn hại quý cách ? Cách cục bị phá, cho dù ngập tràn Bát Tự là thiên đức quý nhân cũng đâu có ăn thua gì ? Người thời nay không biết nặng nhẹ, gặp cát tinh, là thỏa mãn bỏ qua dụng thần, bất kể tứ trụ, ba hoa quý tiện, bốc phét họa phúc, quá là buồn cười ta.

Luận thời thuyết dĩ ngoa truyền ngoa (Bàn về ngoa truyền)

Nguyên văn: bát tự vốn có nguyên, không rõ lý, sẽ sinh sai lạc, nói bậy nghe bừa, không gì phá nổi. Như luận can chi, không biết lý âm dương, mà lấy sách chép tay như “thể tượng ca quyết” làm tiêu chuẩn luận đoán; luận cách cục, thì không biết chuyên tìm lệnh tháng, mà cứ khăng khăng theo biến hóa ngoại cách; luận sinh khắc, thì không thấu triệt hỉ kỵ, mà cứ thương vượng phù nhược; luận hành vận, thì không biết “đồng trung hữu đạo”, mà chỉ theo loại can chi mà đoán.

Giải nghĩa: Đoán mệnh bằng bát tự đoán mệnh có định lý và phương pháp hẳn hoi. Có vài người không có chân truyền, không biết tử bình mệnh lý chính tông siêu pháp, liền tạo ra các phương pháp mệnh lý trông tưởng đúng mà lại sai, khiến cho giới mệnh lý ngụy biện giữa đường, tà thuyết hoành hành. Muôn vạn học giả về sau không có năng lực phân rõ đúng sai, nghe bừa tin bừa rồi truyền bừa, hiện nay đã thành thói quên lâu năm khó sửa.

Ví dụ như luận can chi, sẽ không biết lý âm dương của can chi, mà lấy “Thể tượng ca quyết” để luận can chi, nói cái gì mà giáp mộc là cây to chọc trời, nên chặt đẽo, mà ất mộc là hoa cỏ nhược mộc, nên sinh phù v.v…, đều là ngụy thuyết.

Ví dụ như luận cách cục, thì không chuyên từ lệnh tháng lấy dụng thần, mà tùy tiện lấy dụng thần khắp nơi để xác định cục, còn nói đây là linh hoạt ! Đặc biệt hiện tại rất nhiều người, ngay cả khái niệm dụng thần đều còn không biết rõ, nói gì đến hoạt biến !

Ví dụ như luận sinh khắc, thì không dựa trên cách cục suy nghĩ, chỉ dựa trên quy tắc cứng nhắc “vượng thì nên khắc, nhược thì nên phù” để luận mệnh, chỉ nói bát tự ngũ hành cân đối và lưu thông, không nói thành bại và cao thấp cách cục bát tự, ngươi xem vượng, ta xem suy, đoán mò thì làm sao đoán ?

Ví dụ như luận hành vận, thì không hỏi giáp hay là ất, dần hay là mão, chỉ nhìn can chi đều thuộc mộc, đều lấy mộc đến luận hỉ kỵ, mà không biết có khi giáp mộc phá cách mà ất mộc thành cách, có khi dần mộc thành cách mà mão mộc phá cách, không biết rằng sai một li là đi một dặm.

Nguyên văn:

Nguyên nhân, thứ nhất người xưa viết sách, cô đọng câu chữ, đời sau không rõ, đâm ra hiểu lầm; do viết sách ngụy tạo, hiểu lầm ý tứ, mà thâm nhập lạc đường; do luận mệnh lấy vận, may mắn đoán đúng, khăng khăng ý mình, do mệnh thức người xưa, tập hợp có sai, tự ý lập ngoại cách, hại người rất nặng. Như nhâm thân, quý sửu, kỷ sửu, giáp tuất, vốn tạp khí tài vượng sinh quan, mà cho rằng ất giờ hợi, tức thì thấu thất sát, vượng tài sinh sát, đem cứu tử còn không xong, lấy đâu ra quý? Loại đó rất nhiều, đều là sai lầm của cách cục. Như kỷ mùi, nhâm thân, mậu tí, canh thân, vốn Thực Thần sinh tài, mà rời bỏ lệnh tháng, cho rằng ngày mậu canh thân hợp lộc, bản thân tự có tài thực, chẳng phải rất tốt sao ? Làm sao phải lấy canh hợp ất, dùng quan cách từ bên ngoài, trường hợp này rất nhiều, đều là miễn cưỡng nhập ngoại cách.

Giải nghĩa:

Ngụy biện tà thuyết lan tràn như cỏ dại do bốn nguyên nhân sau đây:

Một, người xưa viết văn dùng từ giản lược, tiết kiệm mực như vàng, nặng nhẹ và vị trí một chữ, thường thường đều chú ý mười phần. Chữ nghĩa đắn đo rất chính xác. Kẻ hậu học nếu không chịu động não, không tỉ mỉ đọc kỹ, nhiều khi chỉ vì hiểu sai một chữ mà hiểu lầm cả câu, hiểu sai vài chữ mà hiểu lầm toàn bộ đoạn văn.

Hai, có vài người cố tình làm ra man thư, như bọn gian thương làm ra sản phẩm kém, giới mệnh lý có rất nhiều sách vở mệnh lý không hợp cách. Người mới học sẽ lầm nhập lạc lối, thậm chí người mù dẫn người mù, sai càng thêm sai.

Ba, vài mệnh sư khi đoán mệnh cho người khác đoán, ngẫu nhiên đoán đúng vài trường hợp, liền cho rằng phương pháp của mình đúng cho mọi trường hợp, khăng khăng ý mình, đem phương pháp lệch lạc sử dụng. Nếu đoán sai cho người khác, hoặc bị người ta hỏi vặn, đều đổ oan cho người xưa cổ nhân, bịa đặt một ít lý luận mới, hoặc nói dụng thần là điểm cân đối của bát tự, hoặc nói có nhiều kiểu dụng thần, hoặc nói xem mệnh không cần xem dụng thần, hoặc nói có thể bỏ qua cách cục, hoặc nói cần lấy đông chí hoán trụ năm, hoặc nói đại vận không phân biệt được nam nữ đều đi thuận, hoặc nói mệnh lý không có nguyên lý, thích xem thế nào thì xem v.v….

Bốn, vài tác giả sách mệnh lý thường thường không may tập hợp vài bát tự sai, hoặc cố tình ngụy tạo vài danh nhân bát tự. Ví dụ như nói bát tự của hàn tín sát trọng thân khinh, bát tự quan công là bốn mậu ngọ, bát tự Trương Phi là bốn quý hợi, v.v…. Thực ra đều là đồ dỏm không có một chút chứng cớ xác thực nào. Có một số tác giả không hiểu cách cục, đem nội cách bát tự xếp vào ngoại cách, biên tập ra kỳ cách dị cục, ví dụ như từ ấn cách, từ nhược cách, song mã phá tào cách, hồ điệp song phi cách. Thực sự là hại người rất nặng !

Ví dụ một mệnh tạo như vậy:

Tài tài nhật quan

Nhâm quý kỷ giáp

Thân sửu sửu tuất

Lệnh tháng thấu tài, can giờ quan tinh, vốn thuộc tạp khí tài vượng sinh quan cách. Có người đem mệnh này sửa thành ất giờ hợi, tức sát cách luận, cho rằng thân sát đều vượng mới có quý khí. Những người này nào biết đâu rằng tài vượng sinh sát đó là phá cách, mệnh chủ phi bần tất yểu: không nghèo thì nghẻo, còn có quý khí gì để nói ?

Sai lầm kiểu này rất nhiều, đều là nguồn dữ liệu sai, loạn sửa giờ giấc mà dẫn đến.

Cũng vậy:

Kiếp tài nhật thực

Kỷ nhâm mậu canh

mùi thân tí thân

Thân kim Thực Thần đương lệnh, sinh nhâm tí tài tinh, cách thành Thực Thần sinh tài, vốn là một cách cục rõ ràng, nhưng có vài người không để ý lệnh tháng Thực Thần, ngày mậu giờ Thân, có thể tạo thành hợp lộc cách (lộc tức là quan, canh kim có thể ám hợp ất mộc quan tinh. Thân kim có thể ám hợp tị hỏa là kiến lộc của mậu thổ). Rõ ràng lệnh tháng có Thực Thần và tài tinh, không phải dụng thần tốt sao? Vì sao còn muốn lấy canh kim ám hợp ất mộc đi, đi tìm cái quan tinh không nhìn thấy ?

Đây là sai lầm rất phổ biến, do không biết lấy dụng thần chuyên tìm lệnh tháng, lại đi lấy dụng thần lung tung.

Nguyên văn:

Người không kiên định, nhãn lực kém cỏi, thấy sai mà không bị mê hoặc sao. Huống hồ có nhiều Bát Tự quý cách không phải chỉ liếc mắt là giải được ? Sau khi nhận định người ta là quý mệnh, lấy tin đồn làm chứng cứ xác thực, Bát Tự nhiều người, giờ sinh khổng rõ, ngay chính bản thân họ cũng không biết. Nếu người xem mệnh không tự mình truy nguyên ngọn ngành đã lựa theo ý người cần xem mà nói thì dù học mệnh lý cả đời cũng khó thành.

Giải nghĩa:

Người học mệnh lý, nếu như trong lòng không có chủ kiến, lại không tinh thục chính tông mệnh lý, nếu thấy những ngụy lý bên trên, lẽ nào không bị mê hoặc. Vả lại có một số bát tự phú quý không phải liếc qua là thấy. Vậy mà có một số mệnh sư nhận định người ta là quý mệnh, chỉ dựa vào một ít tin vỉa hè làm chứng cứ mà thành ra bóp méo bát tự. Hoặc chỉ biết ngày sinh của người ta, tự mình định giờ cho lá số, ngụy tạo kỳ cách (như có người từng làm tại 《chu dịch và ứng dụng》thượng tướng Mao Trạch Đông đại ca sinh giờ Thìn, Chu Ân Lai giờ mão, đều là buổi trưa.

Thực ra, người xưa không có dụng cụ tính thời gian, không rõ giờ sinh của mình là chuyện thường, nhất là những người sinh vào buổi tối. Giang hồ có tục ngữ: “Thầy bói ở đâu cũng có, cái khó là tính giờ sinh” Nghe vậy là biết, thầy bói thường đau đầu vì giờ sinh không chính xác. Có những bát tự, chủ nhân của nó cũng không rõ mình sinh giờ nào, thầy bói nếu không xem xét cẩn thận, trông người ta có vẻ phú quý liền hướng theo mệnh phú quý mà đoán, thậm chí nắn giờ loạn xạ, học mệnh lý như vậy cả đời cũng không thành.

Về vấn đề làm sao xác định giờ sinh, trước khi đồng hồ phổ biến như ngày nay, chưa có phương pháp giải quyết hiệu quả. Thầy bói giang hồ thông thường sử dụng ba loại phương pháp như sau để đối phó vấn đề này:

1, Căn cứ thứ tự lần mang thai của người mẹ mà tính. Khẩu quyết: dần thân tị hợi dài bốn bảy, tí ngọ mão dậu hai năm tám, thìn tuất sửu mùi ba sáu chín. Còn nói đây là tính cho nữ mệnh, có khác khẩu quyết tính cho nam mệnh: tí ngọ mão dậu dài bốn bảy, dần thân tị hợi hai năm tám, thìn tuất sửu mùi ba sáu chín. Thế nhưng bản thân Hoàng tui đây là thai thứ 6, giờ sinh lại là chính ngọ, không khớp với khẩu quyết. Anh Triệu hàng xóm của Hoàng tui đây, sinh trưởng nam và thứ nam, đều vào buổi sáng 5:30 thuộc giờ mão, cũng không phù hợp với khẩu quyết.

2, Các khẩu quyết có liên quan trong các sách như 《 tam thế diễn cầm . Cái gì mà giờ tý đầu thì mẹ chết trước, giờ tý sau cha chết trước, giờ tý giữa thì cha mẹ đều còn sống v.v…, phương pháp này không chỉ không đúng làm khách nghi ngờ, mà người ta có sinh giờ tý hay không còn không biết chắc, sức mấy mà phân ra đầu cuối giữa giờ Tý ? Biết đâu họ không sinh vào giờ tý mà là giờ Tuất?

3, Căn cứ vào vài trường hợp nào đó của bản thân mà tính. Căn cứ xoáy tóc trên đỉnh đầu mà xác nhận, nói giờ chính thì xoáy tóc thẳng, giờ thiên thì xoáy tóc lệch; có người căn cứ thần sát để suy đoán, nói khi đới kiếp sát thì đỉnh đầu có hai xoáy, giờ đới vong kiếp thì lúc sinh ra trong nhà có tang sự; có người thì căn cứ can giờ suy tính thân thể, nói can giờ là giáp thì lưng có trĩ, can giờ là bính đinh thì vai có trĩ (trĩ: bệnh trĩ)v.v…; căn cứ phong thuỷ phòng ở mà xác nhận, nói giờ là thủy thì phía trước phòng ở sông hồ khe suối, giờ là giáp mộc thì có cây to hoặc cột điện; có người thì căn cứ số anh chị em, v.v…. Những tiểu xảo vặt này tuy có lúc hiệu quả, nhưng còn xa mới có thể trở thành phương pháp xác nhận sinh ra giờ sinh một cách tiêu chuẩn.

Có nhiều mệnh sư, thì hay vào căn cứ vào dữ kiện lớn đã xảy ra đối với mệnh chủ, ví dụ như tang cha mẹ, thi đại học, tham gia công tác, kết hôn ly hôn, thăng chức, bệnh nặng, tai họa lớn, suy ngược lại giờ sinh của mệnh chủ. Phải nói, chỉ cần mệnh sư công phu thâm, thì phương pháp này chính là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng phương pháp này không thích hợp với người lạ, vì với khách hàng, ông ta muốn tất cả đều do thầy bói tính ra, mà không phải chính ông ta nói ra trước. Hơn nữa, mệnh sư có công phu cao thâm không phải là nhiều, ngược lại nhiều mệnh sư đưa cho người ta giờ sinh được suy luận, khiến trong rất nhiều sách mệnh lý bát tự, độ tin cậy của giờ sinh không cao, đây là điểm cần chú ý nhất của người hậu học.

Luận Dương Nhận cách

Nguyên văn:

Dương Nhận là cái cướp Chính Tài của ta, là Thất Sát của Chính Tài. Trước Lộc một vị trí, chỉ ngũ dương có, bởi vậy gọi là Dương Nhận. Không nói kiếp mà nói nhận, còn hơn cả kiếp.

Giải nghĩa:

Cái gọi là Dương Nhận, chính là chữ khắc Chính Tài, tại Thiên can gọi là Tỉ Kiếp, trên địa chi gọi là Dương Nhận, có thể nói là Thất Sát của Chính Tài. Với ngũ hành dương can, trước lộc một vị trí gọi là Dương Nhận. Giáp nhận tại mão, bính mậu nhận tại ngọ, canh nhận tại dậu, nhâm nhận tại tí. Thẩm đại ca vì sao nói Dương Nhận “Chỉ ngũ dương có”, tức là 5 dương can có nhận, mà 5 âm can không có nhận ? Người học mệnh lý hiện đại đều khó giải thích vấn đề này, bởi vì họ không coi trọng cách cục, mà Thẩm đại ca khi nói về Dương Nhận cũng chỉ xét trên khía cạnh cách cục. Nói cách khác, trong sách mệnh lý cổ điển chỉ có Dương Nhận cách mà không có âm nhận cách, không giống như sách mệnh lý hiện đại, ất mộc sinh tại tháng dần hoặc tân kim sinh tại tháng dậu đều gọi là Dương Nhận cách, có tìm mỏi mắt trong sách mệnh lý cổ điển cũng không bao giờ thấy. Tra sách mệnh lý cổ điển, thấy rõ ràng âm can có Dương Nhận, như 《uyên hải tử bình • quyển một • luận Dương Nhận》đều ghi rõ: ất mộc Dương Nhận tại thìn, đinh hỏa Dương Nhận tại mùi, quý thủy Dương Nhận tại sửu v.v…, nhưng mà trong cách dương nhận lại bỏ âm can đi là vì sao? Bởi vì tất cả âm can tại vị trí Dương Nhận đều có dụng thần, mà dương can tại lệnh tháng là Tỉ Kiếp thì không có dụng thần, cho nên mới đem Dương Nhận cách lập ở ngoài bát chính cách, mà đem âm nhận cách xếp vào trong bát chính cách.

Nguyên văn:

Nhận nên được phục chế, quan sát cũng tốt, tài ấn cũng tùy, càng quý hiển. Nói đến Chính Quan, tùy tài ấn mà đẹp vậy, nếu Thất Sát cũng vậy không phải càng tệ sao ? Đâu biết rằng trong cách cục đó Sát tổn hại Nhật chủ, nên cần chế phục, mà kỵ tài ấn; Dụng Dương Nhận thì phải chế nhận, không sợ tổn hại Nhật chủ, bởi vậy không hỉ tài ấn, kỵ chế phục.

Giải nghĩa:

Dương Nhận là Kiếp Tài trong Tỉ Kiếp, có chứa khí cực cương cực bạo cực vượng, bởi vậy phải có chế ước, hoặc quan hoặc sát, nếu có tài ấn phối hợp, liền thành đại quý. Vốn có Chính Quan là tôn quý, có tài ấn phối hợp mới là điều kiện tốt nhất, hiện tại nói Thất Sát cũng muốn tài ấn phối hợp, tài sinh sát, ấn hộ sát, hung thần Thất Sát không phải càng thêm đáng sợ sao? Các cách cục khác đều vì Thất Sát công thân, nên cần có chế phục, không thích tài ấn sinh hộ Thất Sát; mà Dương Nhận cách dụng sát, là vì chế phục Dương Nhận cương bạo, cho nên không sợ Sát tới tổn hại Nhật chủ. Hơn nữa, Dương Nhận và Thất Sát đều tương hợp, Thất Sát bị Dương Nhận hợp đều khó có thể làm hại, lúc này trái lại thích tài ấn sinh hộ Thất Sát, không thích Thực Thương chế phục Thất Sát.

Nguyên văn:

Dương Nhận dụng quan, thấu nhận không lo; Dương Nhận lộ sát, thấu nhận không thành. Đại khái quan có thể chế nhận, thấu mà không làm hại; nhận có thể hợp sát, thành ra vô ích ? Như bính sinh tháng ngọ, thấu nhâm chế nhận, mà lại lộ đinh, đinh và nhâm hợp, thì Thất Sát có ý tham hợp vong khắc, làm sao chế nhận? Bởi vậy không kể.

Giải nghĩa:

Dương Nhận cách lấy quan tinh làm dụng thần, không sợ Dương Nhận thấu can (tức là giáp gặp ất), thế nhưng Dương Nhận cách thấu sát thì bất lợi, vì sao ? Bởi vì quan tinh có thể chế phục Dương Nhận, Dương Nhận tuy rằng thấu can cũng không thể làm hại, mà Dương Nhận và Thất Sát tương hợp, Thất Sát bị hợp tuy không thể làm hại nhật chủ, nhưng bị ức chế mất công dụng. Như bính hỏa nhật nguyên sinh vào tháng ngọ, lộ ra nhâm thủy Thất Sát chế Dương Nhận, Đồng thời lại lộ ra đinh hỏa đem nhâm thủy hợp trụ, thì nhâm thủy tham hợp vong khắc, làm sao có thế chế phục Dương Nhận hiệu quả ? Cho nên nói là không kể.

Nguyên văn:

Mà cùng là quan sát chế nhận, cũng có cao thấp, như quan sát lộ mà căn thâm, đại quý; quan sát tàng mà không lộ, hoặc lộ mà căn nhược, tiểu quý. Nếu kỷ dậu, bính tí, nhâm dần, bính ngọ, quan thấu hữu lực, được vượng tài sinh cho, mệnh thừa tướng. Lại tân dậu, giáp ngọ, bính thân, nhâm thìn, thấu sát căn nhược, được tài ấn trợ, cũng mệnh thừa tướng.

Giải nghĩa:

Nhưng mà, cùng là Dương Nhận cách dụng quan sát, cũng phân ra cao thấp. Nếu như quan sát thấu can mà lại có cường căn, thì cách cục rất cao, quý khí rất lớn. Mà nếu như quan sát không thấu can hoặc tuy thấu nhưng cũng không có cường căn, thì cách cục khá thấp, quý khí tương ứng nhỏ lại. Như mệnh thừa tướng:

Quan tài nhật tài

Kỷ bính nhâm bính

Dậu tí dần ngọ

Lệnh tháng Dương Nhận, can năm lộ ra kỷ thổ quan tinh, lấy ngọ hỏa là gốc, lại được bính hỏa sinh, quan tinh có lực, cách cục cao và đại quý.

Lại như mệnh thừa tướng:

Tài ấn nhật sát

Tân giáp bính nhâm

Sửu ngọ thân thìn

Nhâm thủy Thất Sát lấy thân thìn làm cường căn, lại được tân kim sinh, có thể chế phục Dương Nhận, vì vậy mệnh chủ đại quý.

Dương Nhận cách nếu sát tinh quá nhẹ, sẽ gặp mất đi quý khí, như nam mệnh:

Sát tỷ nhật kiêu

Nhâm bính bính giáp

Tuất ngọ thìn ngọ

Bát tự có hai dương nhận, chỉ có một nhâm thủy Thất Sát hư nhược không có căn, lại không có tài sinh, nên không đủ lực để chế phục Dương Nhận, bởi vậy mệnh chủ học hành không nổi, sự nghiệp không thành, tiền tài không tụ, hôn nhân không ổn định, bán hàng rong trên vỉa hè mưu sinh.

Nguyên văn:

Mà cũng có quan sát chế nhận mang thương thực mà quý, vì sao ? Hoặc là ấn hộ, hoặc là sát quá nặng mà xén bớt đi, quan sát khinh mà lấy thanh, như mệnh Mục Đồng Tri, giáp ngọ, quý dậu, canh dần, mậu dần, quý thủy khắc dần ngọ quan tinh, mà có mậu thổ ấn tinh hợp, gọi là ấn hộ. Như mệnh Cổ Bình Chương, giáp dần, canh ngọ, mậu thân, giáp dần, sát lưỡng thấu mà gốc vững, lấy thực chế là xén bớt đi. Như bính tuất, đinh dậu, canh thân, nhâm ngọ, quan sát đều xuất, mà nhâm hợp đinh quan, sát tinh thuần khiết mà không tạp. Huống hồ Dương Nhận cách, lợi cho lưu sát, gọi là thanh.

Giải nghĩa:

Trong Dương Nhận cách, quan sát không thích bị Thực Thương chế phục, thế nhưng cũng có Dương Nhận cách nhờ có Thực Thương mà phú quý. Vì sao ? Chỉ có như sau hai nguyên nhân: hoặc là có ấn tinh bảo hộ quan sát, nên không sợ Thực Thương; hoặc quan sát quá nặng, cần Thực Thương xén bớt quan sát, hoặc là thanh quan sát, để tránh quan sát hỗn tạp. Như mệnh Mục Đồng Tri:

Tài thương nhật ấn

Giáp quý canh mậu

Ngọ dậu dần dần

Lệnh tháng Dương Nhận, đắc chi năm ngọ hỏa quan tinh chế, can tháng quý thủy phá quan tổn hại cách cách cục, hỉ có mậu thổ tương hợp, quan tinh được tiếp ứng, đây là lấy ấn hộ quan, cách thành mà quý.

Lại như Gia bình chương mệnh:

Sát thực nhật sát

Giáp canh mậu giáp

Dần ngọ thân dần

Thấu hai Thất Sát, sát tinh quá nặng, hỉ thực xén bớt Thất Sát, Dương Nhận cách tuy đới Thực Thương cũng không giảm quý khí của bát tự.

Như bát tự sau:

Sát quan nhật thực

Bính đinh canh nhâm

Tuất dậu thân ngọ

Bính đinh quan sát đều thấu Thiên can, đinh nhâm hợp, khứ quan lưu sát, cách cục thành ra thanh thuần, vì vậy quý. Dương Nhận cách thích nhất gặp Thất Sát, gọi là “gặp nhận xem sát” mà, hợp quan lưu sát chính là tổ hợp tốt, gọi là lấy thanh (làm sạch cách cục).

Nguyên văn:

Bính sinh tháng ngọ, trong có kỷ thổ, có thể khắc thủy, rất nên đới tài bội ấn. Nếu mậu sinh tháng ngọ, can thấu bính hỏa, chi hội hỏa cục, thì hóa nhận làm ấn, hoặc quan sát thấu thì khứ nhận tồn ấn, thanh cách. Nếu tài sát đều thấu lộ, thì hỏng cách “khứ ấn tồn sát”, không sinh sát chế sát, thì phú quý đều không có.

Giải nghĩa:

Bính hỏa sinh vào tháng ngọ là Dương Nhận cách, bởi trong ngọ hỏa có kỷ thổ Thương Quan, có thể khắc quan, cho nên bát tự loại này đều muốn dẫn tài phối ấn, phòng ngừa kỷ thổ Thương Quan phá hư cách. Nếu là mậu thổ sinh vào tháng ngọ, Thiên can lộ ra bính hỏa, địa chi lại hội hỏa cục, thì đem ngọ hỏa Dương Nhận hóa thành ấn tinh, lúc này có quan hoặc sát thấu lộ, thành sát ấn tương sinh, cách cục càng thanh. Nếu tài sát đều thấu, thì tài phá ấn sinh sát, vừa phá Dương Nhận dụng sát cách, lại phá sát ấn tương sinh cách, mệnh chủ không hi vọng gì phú quý.

Ở đây Thẩm đại ca đã chỉ ra Dương Nhận cách của ngày mậu tháng ngọ, nhưng trong ngọ hỏa không chỉ có kỷ thổ Dương Nhận, còn có đinh hỏa ấn tinh, nói cách khác ngày mậu tháng ngọ còn có thể lấy ấn cách luận mệnh. Dương Nhận cách và kiến lộc cách đều thuộc về ngoại cách (lệnh tháng không có dụng thần), vì lệnh tháng không có dụng thần, cho nên người có hai loại cách cục này khó có thể hưởng thụ phúc ấm của cha mẹ, 《 tứ ngôn độc bộ 》 nói “lệnh tháng kiến lộc, không giữ được tổ nghiệp”. Thế nhưng, Dương Nhận cách ngày mậu tháng ngọ không hẳn như vậy, bởi vì ngọ hỏa là ấn tinh của nhật nguyên mậu thổ, bởi vậy cổ nhân thông thường đều coi là ấn cách, với điều kiện có nhiều hỏa trong mệnh cục, như trong 《 hỉ kỵ thiên 》 đã nói: “Ngày mậu tháng ngọ, xem là dương nhận, nếu có nhiều hỏa, coi là ấn thụ”. Thẩm đại ca cho rằng, nhất định tại Thiên can phải thấu hỏa, địa chi hội hỏa, mới coi ngày mậu tháng ngọ là ấn cách.

Thực ra, theo người viết nghiên cứu, cho dù Thiên can thấu hỏa, địa chi không gặp hỏa, Dương Nhận cách của ngày mậu tháng ngọ có thể dùng ấn cách luận mệnh.

Chúng ta xem nam mệnh:

Kiếp thực nhật quan

Kỷ canh mậu ất

Hợi ngọ tí mão

Ngày mậu tháng ngọ, Thiên can không thấu hỏa, địa chi không gặp hỏa, lẽ ra không thể dùng ấn cách. Nhưng mà, mệnh chủ sinh ra trong gia đình quan lại, thầy u là tầng lớp trí thức, mệnh chủ học hành ưu tú, tốt nghiệp đại học chính quy, còn được thầy u mua nhà cho. Đều là tin tức biểu hiện của ấn cách, như vậy Dương Nhận cách chỉ còn cực nhỏ.

Nguyên văn:

Hơn nữa Dương Nhận dụng tài, cách cục không hay, tài gốc vững nên dụng Thương Thực, chuyển nhận thành tài, tuy không có quý khí của kiến lộc nguyệt kiếp, nhưng cũng có thể phú. Ngược lại thì nhận và tài phá nhau, không thành cách cục.

Giải nghĩa:

Nếu như Dương Nhận cách không có quan sát, chỉ có tài tinh khả dụng, đây là cách không hay. Vì sao? Bởi vì nếu lệnh tháng là Dương Nhận, như vậy tài tinh tại lệnh tháng thành ra tử tuyệt, tài tinh bị Tỉ Kiếp khắc chế nên không phải là một tổ hợp tốt, như nhốt Sói Bức Xúc và Dê Lắm Mồm chung một chuồng. Tổ hợp kiểu này đòi hỏi tài tinh phải vững gốc, nhưng lại phải có Thực Thương hóa tiết kiếp nhận mà sinh tài, như vậy mới có thể trở thành cách cục đẹp, tuy không bằng quý khí của kiến lộc cách, nhưng cũng là phú cách. Nếu không đủ hai điều kiện này, thì Dương Nhận và tài tinh khắc phá lẫn nhau, không thành cách cục.

Ví dụ như nam mệnh:

Tỷ ấn nhật ấn

Bính giáp bính giáp

Thân ngọ ngọ ngọ

Dương Nhận dày trọng, không gặp quan sát, không có Thực Thương, chỉ có một thân kim tài tinh, như vậy cách không thành cách, cục không ra cục. Mệnh chủ thuở nhỏ không thích đọc sách, chỉ thích đấu tranh tàn nhẫn, lớn lên dần dần thành du côn. Trong vận thân không chỉ không phát tài, trái lại còn rước họa lao tù. Sau khi ra tù, tình hình còn nghiêm trọng hơn, trong dậu kim tài vận vẫn đi trộm cắp, hãm hại lừa gạt người khác. Vận mậu tuất có Thực Thần sinh tài, cùng người khác mở nhà hàng, phát tài giàu nhỏ. Nguyên nhân không giàu lớn là ngọ tuất hợp hỏa, hao tốn công lực của tuất thổ Thực Thần.

Luận can chi

Nguyên văn:

Trong khoảng đất trời, có nhất khí. Có động tĩnh, lại phân âm dương. Có già trẻ, chia ra tứ tượng. Lão cực động cực tĩnh, là thái dương Thái Âm; thiếu sơ động sơ tĩnh là thiếu âm thiếu dương. Đó là tứ tượng, mà ngũ hành vốn ở trong đó. Thủy, Thái Âm; hỏa, thái dương; mộc, thiếu dương; kim, thiếu âm; thổ, âm dương già trẻ, mộc hỏa kim thủy xung khí mà kết hợp.

Giải nghĩa:

Thiên địa vạn vật đều là do một “khí” tạo thành. Vạn vật chia ra động tĩnh, khí đó liền có âm dương. Âm dương lại phân già trẻ, thành tứ tượng. Tứ tượng là sao ? Khi cực động và cực tĩnh thì gọi là lão, trong đó cực động là Thái Dương ( gọi là lão dương ), cực tĩnh là Thái Âm ( gọi là lão âm ); sơ động và sơ tĩnh gọi là thiếu, trong đó sơ động là thiếu dương, sơ tĩnh là thiếu âm. Thái dương, Thái Âm, thiếu dương, thiếu âm là tứ tượng, thực ra chính là âm dương tiến thêm một bước phân hoá, như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cũng là âm dương tiến thêm một bước phân hoá. Nói cách khác, tứ tượng bao hàm ngũ hành. Hỏa là thái dương, thủy là Thái Âm, mộc là thiếu dương, kim là thiếu âm, thổ chứa ngũ hành tạp khí, nên gọi là thổ sinh vạn vật.

Nguyên văn:

Có cái gọi là ngũ hành, lại có cái gì là mười can mười hai chi vậy ? đại khái có âm dương, sinh ngũ hành, mà bên trong ngũ hành, cũng có âm dương. Bàn về mộc, giáp ất, là âm dương của mộc. Giáp là khí của ất; ất là chất của giáp. Giáp là sinh khí trên trời lưu hành vào vạn vật; vạn vật trên mặt đất theo khí đó mà sinh là ất. Lại chia ra nhỏ hơn, sinh khí toả ra là giáp của giáp, còn sinh khí ngưng tụ là ất của giáp; vạn mộc sở dĩ có cành lá là giáp của ất, mà cành lá của vạn mộc là ất của ất. Đương khi là giáp, mà ất khí dĩ bị; cực kỳ vi ất, mà chất của giáp nãi kiên. Đó là giáp ất, là âm dương của mộc.

Giải nghĩa:

Có ngũ hành, vì sao lại có mười thiên can và mười hai địa chi ? Từ âm dương, tiến thêm một bước chia thành ngũ hành, mà ngũ hành lại chia thành âm dương cho nên cùng là mộc, có dương mộc và âm mộc, cùng là kim, có dương kim và âm kim v.v…. Mộc phân thành giáp ất, là thể hiện âm dương của mộc. Giáp mộc là khí của ất mộc, ất mộc là chất của giáp mộc, giáp mộc tương đương với tinh khí thần của người, ất mộc tương đương với thân thể của người. Chất là trạng thái tĩnh, là vật chất; khí là trạng thái động, là năng lượng. Hoặc, chất là vật chất, khí là trường vật chất. Hoa lá của vạn mộc là giáp, còn cành gốc là ất. Giáp là sinh khí hoặc sinh cơ biểu hiện ra ngoài của ất, ất thì lấy giáp làm nguồn sống. Âm sinh dương, dương sinh âm, âm dương tương sinh vô cùng. Giáp mộc vừa sinh ra, thì có chất ất mộc; ất mộc vừa thành hình, thì có khí giáp mộc. Có giáp và ất, âm dương của mộc đều đầy đủ. Đương nhiên, giáp còn có thể sinh giáp, sau khi sinh ra bên trong giáp vốn lại có ất, là ất của giáp; ất có thể tái sinh ất, khi sinh ra bên trong ất lại có giáp, gọi là giáp của ất, như cây cối sinh cành lá, cành lá lại tái sinh cành lá, sinh sôi không ngớt.

Nguyên văn:

Nói về dần mão, giáp ất phân âm dương thiên địa. Lấy giáp ất mà phân âm dương, thì giáp là dương, ất là âm, mộc lưu hành trên trời lại phân làm âm dương. Lấy dần mão phân âm dương, thì dần là dương, mão là âm, mộc trụ lại trên đất làm âm dương. Lấy giáp ất dần mão mà phân âm dương, thì giáp ất là dương dần mão là âm, mộc trên trời thành tượng mà dưới đất thành hình. Giáp ất lưu hành trên trời, mà dần mão nhận; dần mão tồn giữ, mà giáp ất yên. Bởi vậy giáp ất như quan chức, dần mão như cai quản địa phương. Giáp lộc vào dần, ất lộc vào mão, như quan phủ tại quận, quan huyện tại ấp, ai nấy có việc của mình.

Giải nghĩa:

Giáp ất đã có âm dương, vì sao còn có dần mão? Dần mão và giáp ất là một cặp âm dương. Giáp ất là thiên can, là khí lưu hành trên trời, là dương; dần mão là địa chi là vật chất hình thành trên mặt đất. Giáp ất là âm dương ở trong dương, dần mão là âm dương ở trong âm. Xét âm dương của dần mão thì dần mộc là dương, mão mộc là âm. Giáp ất là khí trên trời chảy mãi không ngừng, dần mão là chất trên mặt đất thừa khí mà thành, cái này gọi là “Dương làm âm nhận, âm dương giao cấu, âm dương hoá sinh, vạn vật thế là thành.”

Cho nên, giáp ất mộc như quan trên, dần mão mộc còn lại là chủ tịch phường. Giáp ất mộc là chủ tịch thành phố Hà Nội, dần mão mộc là thành phố Hà Nội. Giáp mộc tại dần và ất mộc tại mão, như chủ tịch thành phố tại thành phố, chủ tịch huyện ở huyện, ai làm việc người đấy trên địa bàn của mình. Khi dần mão mộc là lệnh tháng, tương đương với chủ tịch thành phố tại nhiệm kỳ.

Nguyên văn:

Giáp ất trên trời, chuyển động mà không cư trú chỗ nào. Tháng dần khời giáp? Tháng mão khởi ất ? Dần mão dưới đất, cố định không rời. Giáp tuy đệ dịch, nguyệt tất kiến dần; ất tuy đệ dịch, nguyệt tất kiến mão. Lấy khí mà nói, giáp vượng nhờ ất; lấy chất mà nói, ất vững nhờ giáp. Tục thư nói rằng giáp là rừng lớn, thịnh nên cần chặt đẽo, ất là cây nhỏ, giòn mà không nên thụ thương, đều là không biết đạo lý âm dương vậy.

Giải nghĩa:

Giáp mộc là khí lưu hành giữa trời đất vạn vật, cho nên luôn luôn biến động không cố định. Cho dù ở trong tháng dần, cũng không phải giáp mộc nắm lệnh cả tháng, trong đó còn có thời gian mà bính hỏa và mậu thổ nắm lệnh; cho dù mão mộc đương lệnh, cũng không phải ất mộc nắm lệnh cả tháng, giáp mộc cũng nắm lệnh trong tháng đó. Dần mão mộc trên mặt đất, là vật chất, đối với giáp ất mộc là tĩnh. Giáp mộc khí tuy biến động không ngừng, nhưng dần mộc làm căn cứ địa cho giáp mộc sau lập xuân một tháng. Ất mộc khí cũng lưu động không thôi, căn cứ địa của ất mộc là mão mộc sau tiết Kinh Trập một tháng. Tục ngữ có câu: “giang sơn như sắt thép, doanh trại như nước chảy”, chủ tịch thành phố Hà Nội có thể thay đổi như đèn kéo quân, nhưng thành phố Hà Nội mãi là địa bàn cố định.

Lấy khí mà nói, giáp mộc vượng vào ất mộc, nhưng lấy chất mà nói, trái lại ất mộc dựa vào giáp mộc mà càng kiên cố. Vì giáp mộc là khí, mà ất mộc là chất. Sách vở mệnh lý cho rằng giáp mộc là cây to chọc trời thể chất kiên cố, cần chặt đẽo, mà ất mộc là mầm non yếu ớt, không thể thương khắc. Tất cả đều do không hiểu đạo lý âm dương mà ra.

Nguyên văn:

Lấy mộc làm ví dụ, từ đó suy ra các hành còn lại, chỉ có thổ khác với các hành mộc hỏa kim thủy còn lại, nên thổ ký vượng vào bốn mùa, nguyên lý âm dương khí chất cũng luận như vậy. Người học mệnh trước hết hãy học kĩ can chi, sau đó mới có thể nhập môn.

Giải nghĩa:

Phía trước nói giáp ất dần mão mộc, còn lại bính đinh tị ngọ hỏa, canh tân thân dậu kim, nhâm quý hợi tí thủy, cũng tương tự như vậy. Chỉ hành thổ có điểm khác, bên trong thổ hàm chứa tạp khí của kim mộc thủy hỏa thổ, thiên hạ nơi nào không có thổ ? Cho nên thổ không chuyên vượng vào một phương, mà vượng vào cuối bốn mùa, tức là tháng cuối cùng của xuân hạ thu đông. Thế nhưng nguyên lý âm dương khí chất của thổ, và kim mộc thủy hỏa là giống nhau.

Người muốn học tử bình mệnh lý, trước hết cần nắm rõ quan hệ can chi, nắm rõ đặc tính của khí chất, sau đó mới có thể nhập môn.

Quy tắc sinh khắc của can chi:

1, can và can có thể sinh khắc lẫn nhau;

2, chi và chi có thể sinh khắc lẫn nhau;

3, can và chi có thể sinh khắc lẫn nhau, bất kể can chi cùng trụ hay khác trụ. Trong trường hợp khác trụ, nếu có trở ngại lớn giữa các trụ đó thì việc sinh khắc chỉ là “hữu tâm vô lực” (có ý sinh khắc nhưng không thành). 《 tứ ngôn độc bộ 》 viết: “quan tinh tháng tám, tối kỵ mão đinh.” Tức là giáp mộc sinh vào tháng dậu tức Chính Quan cách, sợ nhất mão xung dậu, đinh khắc dậu. Đây là chứng cớ rõ ràng can có thể khắc chi.

4, Khi can chi phát sinh sinh khắc chế hóa, hợp xung hình hại, cần xem sinh trước, sau đó mới đến xung khắc hình hại. Cái này gọi là “tham sinh tham hợp, mà bỏ qua hình xung khắc hại ” . Nói cách khác sinh hợp có thể giải trừ tất cả hình xung khắc hại, và xung thì có thể giải hợp ( tham khảo “Luận hình xung hội hợp giải pháp” ).

Nêu ví dụ nói rõ như sau:

Quan tài nhật thương

Quý tân bính kỷ

Mão dậu thìn hợi

Trước hết xem thiên can. Quý thủy có thể khắc Bính hỏa, tuy ở giữa cách tân kim, thế nhưng kim sinh thủy, nên quý thủy càng khắc bính hỏa. Tân kim sinh quý thủy không có trở ngại. Kỷ thổ có thể sinh tân kim, vì sao ? Bởi vì ở giữa có bính hỏa sinh kỷ thổ, không thể ngăn trở kỷ thổ sinh tân kim. Nếu như bính hỏa đổi thành giáp ất mộc, kỷ thổ khó có thể lướt qua mộc mà sinh tân kim. Kỷ thổ có thể khắc quý thủy ? Có thể. Xa như vậy còn có thể khắc sao ? Trung gian không phải có tân kim thông quan sao ? Bởi vì quý thủy có căn tại hợi, mà kỷ thổ đương đầu khắc hợi thủy, chặt đứt căn của quý thủy cho nên kỷ thổ có thể khắc quý thủy. Mệnh này vốn là tài vượng sinh quan cách, chỉ vì kỷ thổ khắc mất hợi thủy, mệnh cục liền có ý bỏ Quan lấy Thực, thành cách cục Tài hỉ Thực sinh vì vậy mệnh chủ giàu lớn nhưng không quý.

Lại xem địa chi, mão mộc xung dậu kim, vì thìn dậu hợp, liền giải xung mão dậu. Thìn thổ khắc hợi thủy, vì thìn dậu hợp, thìn thổ liền tham sinh tham hợp mà không khắc hợi thủy. Về phần thìn dậu hợp thì thìn thổ có hóa thành kim không ? Vì kỷ thổ lấy thìn thổ là gốc, thìn thổ lấy kỷ thổ làm biểu hiện, cho nên không hợp hóa thành kim.

Cuối cùng nhìn can và chi. Quý thủy có thể sinh mão mộc, mão mộc có thể tiết quý thủy. Mão mộc có thể sinh bính hỏa, chỉ vì dậu kim cách trở, nên mười phần mất đến bảy tám phần. Đại biểu văn chương là ấn tinh vô lực, nên mệnh chủ không thích đọc sách, mù chữ. Mà ấn tinh lại là mẫu thân, yếu đi thì không thể sinh nở nhiều, cho nên mệnh chủ không có anh chị em ruột. Tân kim có thể che chở dậu kim, dậu kim có thể ủng hộ tân kim. Bính hỏa có thể sinh thìn thổ, thìn thổ có thể tiết khí bính hỏa. Kỷ thổ có thể khắc hợi thủy, hợi thủy vốn có thể khắc bính hỏa, chỉ vì có kỷ thổ đương đầu liền mất đi lực khắc hỏa.

Quan hệ sinh khắc còn lại của can chi bát tự đều tương tự như vậy.

Luận âm dương sinh khắc

Nguyên văn:

Bốn mùa vận chuyển tương sinh mà thành, bởi vậy mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc, là thứ tự tương sinh, tuần hoàn luân phiên không nghỉ. Nhưng có sinh tất có khắc, chỉ sinh thì bốn mùa cũng không thành. Khắc tiết mà dừng lại, làm cho thu liễm, là đầu mối phát tiết sau này, bởi vậy viết “thiên địa tiết mà bốn mùa thành” . Lấy mộc làm ví dụ, mộc thịnh vào hạ, sát vào thu, sát làm cho phát tiết bên ngoài thu vào bên trong, nên nhờ sát mà sinh, đại dịch lấy thu tàng làm bản chất, lấy Đoài bàn vạn vật, mà lập ngôn vậy ! Thí dụ như dưỡng sinh của người, vốn lấy ăn uống mà sinh, nhưng lúc nào cũng ăn uống, mà không để đói một chút, người có thể thọ sao ? Bốn mùa vận hành, sinh và khắc đồng dụng, khắc và sinh đồng công.

Giải nghĩa:

Xuân hạ thu đông bốn mùa khí vận hành, tương sinh mà thành, cũng do tương khắc mà thành. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc, đây là trình tự tương sinh, ngũ hành sinh sôi mãi mãi không ngừng. Nhưng có sinh tất có khắc, như có âm tất có dương. Nếu như chỉ có sinh mà không có khắc, như vậy sinh cơ sẽ dập tắt, bốn mùa không thành. Tác dụng của khắc là tiết chế bớt sinh khí, làm khí thu gom lại, tích lũy sau đó mới có sinh cơ, cho nên 《 dịch kinh 》 (thượng) nói “thiên địa tiết mà bốn mùa thành”. Mượn mộc mà nói, mộc tại mùa hè tràn đầy tới cực điểm, vào trời thu sẽ bắt đầu suy bại, suy bại trên thực tế là một kiểu tiết chế, còn gọi khắc. Có loại khắc này, có thể làm sinh khí của mộc gom vào bên trong, chuẩn bị cho sinh cơ tiếp theo, loại khắc này thực ra chính là sinh. 《 dịch kinh 》 lấy thu gom là thực chất của tính tình, lấy Đoài ( đại biểu cho trời thu ) làm cái nhu của vạn vật, điều này chính xác vô cùng ! Giống như dưỡng sinh của người, không thể thiếu ăn uống, một ngày đêm không ăn là thấy lao đao, ba ngày không ăn không thể bò xuống giường, thế nhưng ngày nào đêm nào cũng ăn không dứt miệng, không cho tràng dạ dày nghỉ ngơi thì có thể trường thọ sao ? Bởi vậy, sinh và khắc có tác dụng quan trọng như nhau, như xuân và thu, hạ và đông, lợi và hại, cát và hung, hư và thực, xuất và nạp, tác dụng của âm và dương là như nhau.

Nguyên văn:

Tổng quát về ngũ hành, thì thủy mộc tương sinh, kim mộc tương khắc. lấy âm dương của ngũ hành mà phân phối, thì trong sinh khắc lại có khác biệt. Nên cùng là thủy sinh mộc, mà ấn có thiên chính; kim đều khắc mộc, mà có quan sát. Trong ấn thụ, có thể không bàn tới sinh khắc thiên chính;, nhưng sinh khắc của quan và sát phải xem xét kỹ càng.

Giải nghĩa:

Tóm lại về ngũ hành, thủy mộc tương sinh, kim mộc tương khắc. Nhưng nếu xét trên khía cạnh âm dương của ngũ hành, thì trong sinh khắc lại có khác nhau. Ngũ hành lấy sinh làm ấn thụ, lấy khắc làm quan sát, cùng là thủy sinh mộc, có chính ấn và thiên ấn. Cùng là kim khắc mộc, có Chính Quan và Thất Sát. Thiên chính của ấn thụ khác nhau không lớn, có thể không bàn tới. Thế nhưng thiên chính của quan tinh thì khác, một là Chính Quan, một là Thất Sát, Chính Quan là cát thần, mà Thất Sát là hung thần, Chính Quan cần được bảo vệ, còn Thất Sát cần chế ước, hai đặc tính hoàn toàn trái ngược, cần xem kỹ nguyên lý trong đó.

Nguyên văn:

Lấy giáp ất canh tân mà nói. Giáp là dương mộc, sinh khí của mộc; ất là âm mộc, hình chất của mộc. Canh là dương kim, khí của mùa thu; tân là âm kim, là chất ngũ kim của nhân gian. Sinh khí của mộc nương nhờ mộc mà đi lên trời, bởi vậy gặp mùa thu làm quan, mà ất thì trái lại, canh quan mà tân sát. Lại lấy bính đinh canh tân mà nói. Bính là dương hỏa, khí dung hòa; đinh là âm hỏa, hỏa đèn đuốc. Khí trời thu gặp dương hòa mà khắc mất, kim hình chất thì không sợ dương hòa, canh lấy bính làm sát, mà tân lấy bính làm quan. Chất vàng sắt của nhân gian gặp lửa đèn đuốc mà lập hóa, còn khí xơ xác tiêu điều không sợ hỏa đèn đuốc. Cho nên tân lấy đinh làm sát, mà canh lấy đinh làm quan. Theo đó mà đoán, các hành còn lại cũng tương tự như vậy.

Giải nghĩa:

Lấy giáp ất canh tân bốn thiên can mà nói. Giáp là dương mộc, là sinh khí của mộc; ất là âm mộc, là hình chất của mộc. Canh là dương kim, đại biểu khí của mùa thu; tân là âm kim, đại biểu cho hình chất của kim loại thường thấy hàng ngày. Sinh khí của giáp mộc lưu hành trong khoảng đất trời, gặp mùa thu thì bị tiết chế, bởi vậy là quan, mà ất mộc là sát.

Lại lấy bốn can bính đinh canh tân mà nói, bính là dương hỏa, là khí dung hòa lưu hành trong khoảng đất trời; đinh là âm hỏa, là hỏa hình chất thường thấy hàng ngày. Khí canh kim trời thu gặp phải bính hỏa dương hòa khí thì bị nấu chảy, mà tân kim là hình chất thì không sợ gặp bính hỏa, bính tân hợp hóa thủy, bởi vậy có “bính hỏa tuy liệt, gặp tân nhuyễn khiếp” nói đến. Bởi vậy canh kim cần lấy bính hỏa làm sát, mà tân kim thì lấy bính hỏa làm quan. kim hình chất tân kim gặp phải hỏa hình chất đinh hỏa dễ bị tiêu nấu chảy, mà canh kim thì không sợ đinh hỏa. Bởi vậy, tân kim gặp đinh hỏa là sát, mà canh kim gặp đinh hỏa là quan. Nguyên tắc là như vậy. Sau khi hiểu rõ quan hệ sinh khắc của mộc và kim, hỏa và kim, các hành còn lại cũng suy xét tương tự.

《 tử bình chân thuyên 》

LỜI NÓI ĐẦU

Nguyên văn:

Từ khi buộc tóc bái sư, thích đọc tử sử, nhàn rỗi thì lấy Uyên Hải Tử Bình và Đại Toàn xem qua. Nhưng vì không có thầy dạy nên lý sinh khắc ngũ hành nhiều chỗ vẫn chưa hiểu. Sau đó ta mua các sách như 《tam mệnh thông sẽ》, 《tinh học đại thành》 dốc lòng nghiên cứu, tư duy ngày đêm, chợt kinh hoảng nhận ra quả thực là có số mệnh, người quân tử thuận mệnh mà làm.

Giải nghĩa:

Ta từ 7 tuổi buộc tóc bái sư bắt đầu đọc sách, thích đọc loại văn như tử sử (thatsat chú: người xưa phân loại sách thành: kinh, sử, tử, tập; bạn đọc chỉ cần hiểu đó là loại sách). Khi có thời gian rảnh rỗi thì lấy hai quyển mệnh lý 《 uyên hải tử bình 》, 《 đại toàn 》 loáng thoáng xem qua mấy lần, cũng chỉ hiểu lõm bõm. Căn bản vì không có chân sư truyền thụ cho đạo lý sinh khắc của ngũ hành nên có nhiều chỗ đọc mà không có hiểu gì hết trơn. Sau đó, ta lại mua rất nhiều sách vở mệnh lý như《 tam mệnh thông hội 》, 《 tinh bình đại thành 》, ngày đêm tập trung tư tưởng chăm chú nghiên cứu, mới ngộ ra người ta có số mệnh, không thể không tin. Những người thông hiểu mệnh lý cần như Mạnh Tử luôn luôn thuận mệnh mà sống.

Nguyên văn:

Tuổi mậu tí ta được cử làm giáo viên, trường học ở bên phải cửa thành, kết giao với một đồng hương: Chương đại ca, tâm ý rất hợp, thỉnh thoảng lại cùng đồng nghiệp là Chương đại ca luận bàn số mệnh. Cứ như vậy thấm thoắt ba năm thì ta có dịp đến phủ của họ Thẩm, đọc được quyển tử bình có ba mươi chín chương do Thẩm Hiếu Chiêm đại ca soạn ra, bất giác thẫn thờ hận mình từ trước đến nay sở học thật là nông cạn. Mang sách đến cho đồng nghiệp là Chương đại ca, đại ca xúc động nói rằng: “Đó quả là tử bình chân thuyên”

Giải nghĩa:

Năm mậu tí, ta được bổ sung làm giảng viên trường tư thục, trường học tại bên phải cửa thành phụ. Ở đó ta gặp đồng hương là Chương Quân An, hai người chúng ta chơi thân, nói chuyện rất hợp. Lúc rảnh rỗi công việc trong trường học, ta hay đến nơi ở của Chương Quân An cùng ông ta bàn luận mệnh lý. Chúng ta đưa ra vấn đề bàn luận, tất cả các điểm nghi vấn trong sách vở mệnh lý đều từng thảo luận qua. Cứ như vậy ba năm, ta đã hết kỳ hạn làm giáo viên, rời trường học ta đến ở tại uyển bình thẩm minh phủ. Ở đó ta may mắn đọc được quyển tử bình có 39 chương do Sơn Âm Thẩm Hiếu Chiêm đại ca viết tay. Đọc sách đó rồi, ta thấy rằng sở học từ trước đến nay của mình đều như không, hối hận tự trách mình sao trước đây không suy nghĩ thấu đáo tới những vấn đề sách này đề cập. Ta cầm sách đưa Chương Quân An đại ca xem, đại ca cảm khái nói rằng: “Đây mới là tử bình chính tông đại pháp “

Nguyên văn:

Thẩm đại ca bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào năm Kỷ Mùi triều đại vua Càn Long, thiên tư đĩnh ngộ, học vấn uyên bác, tạo hóa tinh vi, cố thần mà minh, biến hóa từ tâm. Xem ông ấy luận thành bại được mất của dụng thần, lại vì thành đắc bại của dụng thần, vì bị bại thành, xem dụng thần phải xem cả kỵ thần, và dụng thần sinh khắc có phân biệt vị trí trước sau, thấu can và hội chi của dụng thần, có tình vô tình, có lực vô lực, thấu hiểu các nan đề. Là tâm huyết cả đời của Thẩm đại ca, không thể để mai một.

Giải nghĩa:

Thẩm đại ca đỗ tiến sĩ năm Kỷ Mùi triều vua Càn Long nhà Thanh. Ông ta thiên tư hơn người, ngộ tính rất cao, học vấn uyên thâm, am hiểu sâu sắc mệnh lý, là một cao nhân có thể tùy tâm biến hóa mệnh lý. Nhìn ông ấy luận thành bại được mất của dụng thần, dụng thần làm sao vì thành đắc bại, vì bị bại thành, luận dụng thần phải xem thêm kỵ thần, vị trí dụng thần trước sau khác nhau mà sinh khắc cũng khác nhau, có thấu can và hội chi của dụng thần, có tình vô tình, có lực vô lực đều hàm chứa nhiều vấn đề, ông ấy đều trình bày và phân tích rất cẩn thận và sâu sắc, tường tận mà hoàn thiện. Quyển sách này là tâm huyết cả đời của Thẩm đại ca, một siêu phẩm như vậy nỡ lòng nào để mai một đây.

Nguyên văn:

Quân An bèn lên kế hoạch in ấn, để người học mệnh trong thiên hạ có tiêu chuẩn để đi theo. Đó cũng là may mắn của người học mệnh vậy. Ngoài ra, đó còn là may mắn cho người quân tử trong thiên hạ ? Người biết mệnh, có thể kiềm chế tâm ý ganh đua, mà biết an phận, tất cả phú quý thọ yểu đều là thiên mệnh. Thuận theo thiên mệnh, cố gắng hết mình là con đường của bậc thánh hiền vậy. Đó chẳng phải là cái may cho cả thiên hạ sao ?

Thấy thế nên Quân An đại ca không muốn lãng phí đã chia sẻ sách quý, công của Quân An đại ca không phải lớn sao ? Nên ta cũng vui vẻ viết lời tựa.

Năm Càn Long bốn mươi bốn, đầu hạ năm bính thân, kẻ hậu học kính cẩn đề tựa.

Giải nghĩa:

Vì vậy, Chương Quân An đại ca lên kế hoạch đem bản viết tay đó in ấn và xuất bản một cách chính quy, ông ấy muốn cung cấp cho người học mệnh lý một phương pháp hoàn thiện và tiêu chuẩn nhất, giúp hậu học từ nay về sau không bị các loại tà thuyết ngụy biện đầu độc. Đây cũng là may mắn cho người yêu thích mệnh lý. Hơn nữa không chỉ có người yêu thích mệnh lý may mắn, mà người đọc sách trong thiên hạ cũng rất may mắn. Vì sao? Bởi vì thông qua học tập sách này, có thể thấy nhân sinh có mệnh, người vững tin vào mệnh lý sẽ bớt tham muốn, không làm trái pháp luật, không tham tiền bạc vô phận (thatsat chú: vô phận: không phải thứ dành cho mình), không cầu danh vô phận, phú quý không kiêu, nghèo hèn không sờn chí, uy vũ bất khuất, không màng danh lợi, định rõ chí hướng, có thể bình tâm trước mọi việc, thuận mệnh trời sau đó cố gắng hết mình sẽ đạt được mục đích. Đây chẳng phải điểm rất may của người đọc sách sao ?

Thấy vậy nên Chương Quân An đại ca không muốn công sức của Thẩm đại ca bị mai một, phổ biến bí quyết này, công lao Chương đại ca chẳng phải rất lớn sao? Vì vậy, ta mới cam tâm tình nguyện viết tựa cho sách, nói rõ ngọn nguồn.

Năm Càn Long bốn mươi mốt ( công nguyên 1776 năm ), đầu mùa hè năm bính thân, kẻ hậu học kính cẩn đề tựa.

Như vậy, toàn bộ 16/17 (trừ chương 2) bài viết “Tử bình chân thuyên bản nghĩa” từ blog của tg Hoàng Đại Lục đã được phóng dịch.

14. Khiên cưỡng lập cách cục

Nguyên văn:

Dụng thần bát tự chuyên căn cứ theo lệnh tháng, lệnh tháng không có dụng thần thì tìm cách cục mới. Lệnh tháng là gốc; ngoại cách là ngọn. Người thời nay không biết nặng nhẹ, cố chấp cách cục dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.

Giải nghĩa:

Dụng thần bát tự, chuyên tìm tại lệnh tháng, chỉ khi nào lệnh tháng không có dụng thần, mới tìm dụng thần từ các can chi khác. Chú ý nha, ở đây nói cách cục là nói ngoại cách ! Lệnh tháng dụng thần là vốn có như gốc cây, cho nên gọi là nội cách; dụng thần ngoài lệnh tháng là mượn từ bên ngoài, như cành lá, cho nên gọi là ngoại cách. Người thời nay, không biết đầu đuôi nặng nhẹ, trong ngoài thật giả, không biết bám chặt mấu chốt của bát tự là đề cương lệnh tháng, mà lấy cành lá làm căn bản, lấy giả làm thật. Bất kể lệnh tháng có dụng thần hay không, cứ khăng khăng tìm cách cục ở ngoài lệnh tháng, phương pháp lấy dụng thần kiểu này vừa cứng nhắc vừa không chính xác.

Nguyên văn:

Bởi vậy mậu sinh tháng giáp dần, giờ canh thân, không luận rằng sát có chế, mà là thực cách, gặp giáp giảm phúc.

Giải nghĩa:

Bởi vậy, ngày mậu thổ sinh vào tháng giáp dần, trụ giờ là canh thân, rõ ràng là cách cục “sát cần thực chế”, nhưng có người lại lấy thực cách, cho rằng gặp giáp mộc là giảm phúc. Cách cách đoán tường, lấy sát làm trọng, sao có thể để sát không luận ?

Nguyên văn:

Bính sinh tháng tí, giờ gặp tị lộc, không cho rằng Chính Quan cách, quy lộc trợ thân, mà cho rằng nhật lộc quy thời (ngày lộc quy giờ), gặp quan phá cục.

Giải nghĩa:

Bính hỏa sinh vào tháng tí, chi giờ là tị, bình thường thì cho đây là Chính Quan cách, có vài người kiên quyết đây là ngày lộc quy giờ, cho rằng gặp phải quan tinh là phá cách. Tí thủy quan tinh đương lệnh, sao có thể ngó lơ quan tinh mà không luận vậy.

Nguyên văn:

Ngày tân thấu bính, giờ gặp mậu tí, không cho rằng ngày tân đắc quan gặp ấn, mà cho rằng “triều dương cách” gặp bính nên hỏng mất.

Giải nghĩa:

Ngày tân kim thiên can thấu lộ bính hỏa quan tinh, trụ giờ là mậu tí, đây vốn là quan ấn cách. Thế nhưng có người không dùng quan ấn cách mà lấy “triều dương cách”, gặp quan tinh thì phá cách, thật là buồn cười.

Nguyên văn:

Tài gặp sát ở trụ giờ, không cho rằng sinh sát công thân, mà cho rằng “ sát nổi trụ giờ”.

Giải nghĩa:

Tài cách gặp phải can giờ thấu Thất Sát, là tài sinh sát cản thân phá cách bát tự, vậy mà có người tưởng là cách thất sát trên trụ giờ.《 hỉ kỵ thiên 》 viết : “Nếu quả là giờ gặp Thất Sát, chưa chắc đã xấu, nguyệt chế can cường, Thất Sát ngược lại trở thành quyền ấn.” Ý nói can giờ là Thất Sát không nhất định đều xấu, chỉ cần can tháng có Thực Thần chế ( Từ Nhạc Ngô đại ca giải thích can cường thân cường, có khác nghĩa gốc. Bởi vì ngoại trừ Thực Thương ra không ai nói “nguyệt chế”) thì thành cách Thực Thần chế sát, ngược lại có thể nắm giữ quyền ấn. Khi lệnh tháng là tài, trụ giờ là sát, chính là tài cách gặp sát mà phá cách, không thể vội vàng lấy cách “sát nổi trụ giờ”. “sát nổi trụ giờ” cũng phải có chế hóa mới thành cách cục tốt được.

Nguyên văn:

Quý sinh tháng tị, giờ gặp giáp dần, không cho rằng ám quan bị phá, mà cho rằng hình hợp thành cách;

Giải nghĩa:

Ngày quý thủy sinh vào tháng tị, trụ giờ là giáp dần, quan tinh mậu thổ trong tị bị dần mộc hình phá, phá mất quan cách, thế nhưng có người coi đó là hình hợp cách. 《 thần phong thông khảo • hình hợp cách 》 ghi rõ : “Hình hợp cách, lấy ba ngày quý hợi, quý mão, quý dậu, gặp giờ giáp dần, mà tứ trụ không có quan sát, thì có thể dụng.” Mà quý sinh tháng tị, trong tị có mậu thổ quan tinh, thì hình hợp cách cái nỗi gì đây ?

Nguyên văn:

Quý sinh tháng 11, ngày dậu giờ hợi, thấu mậu tọa tuất, không cho rằng nguyệt kiếp kiến lộc, dụng quan thông căn, mà cho rằng củng tuất cách, điền thực bất lợi.

Giải nghĩa:

Ngày quý thủy sinh vào tháng tí, chi ngày là dậu, chi giờ là hợi, thiên can thấu mậu thổ quan tinh, có tuất thổ là gốc, đây là cách cục kiến lộc dụng quan thông thường. Nhưng có người coi đó là củng tuất cách ( ý là giữa chi ngày dậu và chi giờ hợi, hư củng một chữ tuất, tuất lại là quan tinh cho nên gọi là củng quan cách ), vào đại vận lại gặp tuất thổ chính là điền thực quan tinh nên phá cách. Những người này quan tinh thấu lộ rõ ràng thì không dùng lại còn bày đặt đi tìm quan tinh không nhìn thấy, không phải là cố làm chuyện hoang đường hay sao ?

Nguyên văn:

Ngày tân tọa sửu, năm dần, tháng hợi, giờ mão, không cho rằng Chính Tài cách, mà cho rằng điền thực củng quý.

Giải nghĩa:

Ngày tân sửu năm dần tháng hợi giờ mão, tài tinh đương lệnh, là chính tài cách, thế nhưng có người không dùng tài cách mà coi đây là điền thực củng quý cách. Cho rằng trong khoảng chữ sửu và chữ mão, ám tàng chữ dần, mà gắn vào chữ dần là tân kim nhật chủ Thái Ất Quý Nhân, cho nên gọi là “cận quý cách”. Lệnh tháng có tài thì không dùng, sao cứ phải cố níu “cận” với chả “củng” để hư quan giả quý làm chi cho nhọc ?

Nguyên văn:

Ất gặp tháng dần, giờ gặp bính tí, không cho rằng mộc hỏa thông minh, mà cho rằng cách thành thử quý.

Giải nghĩa:

Ngày ất mộc sinh vào tháng dần, trụ giờ bính tí, vốn là “Thực Thần thổ tú” cách hoặc “mộc hỏa thông minh” cách. Có người không luận như thế mà luận “lục ất thử quý” cách. Rõ ràng có thể dùng bính hỏa Thực Thần, vì sao còn muốn sử dụng ám hợp đi tìm quan tinh hư ảo kia làm gì ?

Nguyên văn:

Những kiểu luận như vậy, trăm lần không đúng được một lần, đều do không biết mệnh lý luận bậy mà ra.

Giải nghĩa:

Những ví dụ kể trên là các sai lầm do không biết tử bình mệnh lý mà đi lấy dụng thần lung tung. Người hậu học khi đọc sách mệnh lý cần hết sức lưu ý nha.

—-

(Tổng hợp các đoạn dịch của tác giả ToaHuongQuy và Thất sát)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận dụng thần biến hóa

Nguyên văn: dụng thần chủ ở nguyệt lệnh, nhưng nguyệt lệnh tàng không đồng nhất, mà dụng thần liền có biến hóa. Như trong thập nhị chi, trừ tý ngọ mão dậu, còn lại đều có tàng, không nhất định là tứ khố. Cụ thể lấy dần luận, giáp là bản chủ, như quận có tri phủ; bính của nó trường sinh, như quận có đồng tri; mậu cũng trường sinh, như quận có thông phán. Giả sử dần nguyệt là đề cương, không thấu giáp mà thấu bính, thì tri phủ không đến quận, mà đồng tri có thể quyết định. Đây là do biến hóa vậy.

Giải đọc: lấy dụng đã lấy nguyệt lệnh là chủ, nhưng nguyệt lệnh địa chi số lượng tàng can không giống , một số chỉ tàng một can, một số lại tàng hai can hoặc ba can, một số thấu, một số không thấu, như vậy sẽ khiến dụng thần sinh ra biến hóa. Thí dụ như ở trong mười hai địa chi, trừ tý ngọ mão dậu bốn địa chi chỉ tàng một can ra, địa chi còn lại cũng có tàng hai can hoặc ba can, khỏi phải nói thìn tuất sửu mùi là bốn mộ khố rồi. Mượn chữ dần mà nói, bên trong có tàng ba can giáp, bính, mậu. Giáp là bản khí dần mộc, giáp ở trong dần giống như huyện trưởng ngồi ở trong phòng làm việc của huyện trưởng, đắc vị đương quyền; bính hỏa trường sinh ở dần, giống như là phó huyện trưởng một tay huyện trưởng đề bạt lên, quyền lợi chỉ đứng sau huyện trưởng; mậu thổ ở dần cũng trường sinh, nhưng đồng thời thêm chịu dần mộc khắc, lực lại ở sau bính hỏa, vị trí của nó trong dần chỉ như tiểu cục trưởng là thủ hạ huyện trưởng. Giả sử dần là nguyệt lệnh, giáp mộc không thấu mà thấu bính hỏa, liền như phó huyện trưởng thay mặt huyện trưởng làm chủ, đây là nguyên do dụng thần phát sinh biến hóa.

Nguyên văn: lại nói đinh sinh hợi nguyệt, vốn là chính quan, chi toàn bộ mão mùi, thì hóa thành ấn. Kỷ sinh thân nguyệt, vốn thuộc thương quan, tàng canh thấu nhâm, thì hóa thành tài. Phàm như thế đều là biến hóa của dụng thần vậy.

Giải đọc: nếu như đinh hỏa nhật nguyên sinh ở hợi nguyệt, nhâm thủy trong hợi chính là chính quan của nhật nguyên, lấy dụng phải lấy chính quan cách. Nhưng nếu như trong bát tự có hai chữ mão mùi (chỉ một chữ mão cũng có thể), thì hợi mão mùi tam hợp thành mộc, đem hợi thủy chính quan ban đầu trở thành mão mộc ấn tinh, dụng thần cũng theo đó trở thành ấn cách. Thêm như kỷ thổ nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, vốn là thương quan cách, nhưng nếu canh kim không thấu mà thấu nhâm thủy tài tinh, thì dụng thần liền trở thành tài tinh. Đại thể những loại này, đều là hiện tượng dụng thần biến hóa

Đến đây, cái gì là dụng thần, cái gì là dụng thần biến hóa, ở trong bản nghĩa Tử Bình Chân Thuyên đã thể hiện không sót rồi. Chúng ta có thể xác nhận: thuyết dụng thần trong mệnh học kinh điển như Tử Bình Chân Thuyên, chính là cái mà nguyệt lệnh có thể dụng và chữ định cách. Trong mệnh học kinh điển như Tử Bình Chân Thuyên, Thần Phong Thông Khảo, Uyên Hải Tử Bình cùng với Tam Mệnh Thông Hội, căn bản là không tồn tại cái gọi là dụng thần thăng bằng, phù ức, thông quan, điều hậu như thuyết về các loại này trong mệnh thư hiện đại. Trong thư tịch mệnh lý hiện đại, cũng có luận về dụng thần biến hóa, nhưng cùng thuyết Trầm thị không dính dáng nhau. Trầm thị nói chính là nguyệt lệnh thấu can và địa chi hội hợp dẫn tới vấn đề nguyệt lệnh biến hóa, mà sách mệnh lý hiện đại lại nói chính là vì tuế vận can dự vào phá vỡ thăng bằng nguyên mệnh cục, yêu cầu lại lần nữa vấn đề chọn chữ thăng bằng.

Chúng ta quay lại nghiên cứu bình chú liên quan đến Từ Nhạc Ngô lão sư phụ, sẽ không khó phát hiện chỗ khác biệt của nó cùng với nguyên văn. Nguyên văn nắm chặt nguyệt lệnh dụng thần không rời (nguyệt lệnh là cương lĩnh, nắm giữ mấu chốt mà), từ câu bắt đầu “Dụng thần ký chủ nguyệt lệnh hĩ”, đến câu chấm dứt “Phàm thử chi loại giai dụng thần chi biến hóa dã”, chủ đề thủy chung cũng không tách rời khỏi nguyệt lệnh dụng thần. Mà bình chú của Từ lão sư phụ không có nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyệt lệnh dụng thần, thậm chí khi giải thích hai câu đầu đuôi này, hai chữ “dụng thần” cũng không nói ra! Ông đem son phấn dụng thần thăng bằng, tỉ mỉ vẽ loạn ở trong câu chữ Tử Bình Chân Thuyên, vốn định đem Tử Bình Chân Thuyên trang điểm đẹp đẽ cho người đời xem, ai ngờ trái ngược suy nghĩ khiến cho Tử Bình Chân Thuyên mất đi bản sắc tự nhiên ban đầu! Lại khiến cho người ta nghĩ cũng không ra chính là, hàng vạn hậu học nhắm mắt theo đuôi phía sau Từ lão sư phụ, không ai phát hiện bình chú của ông sớm đã xa rời nguyên văn của Trầm thị!

Nguyên văn: biến mà tốt, cách đắc ý hơn; biến mà không tốt, cách liền phá hư. Thế nào là biến mà tốt? Như tân sinh dần nguyệt, thấu bính mà hóa tài thành quan; nhâm sinh tuất nguyệt, gặp tân mà hóa sát thành ấn; quý sinh dần nguyệt, tàng giáp thấu bính, hội ngọ hội tuất, thì hóa thương thành tài, cho dù thấu quan, có thể lấy tài vượng sinh quan luận, không lấy thương quan kiến quan; ất sinh dần nguyệt, thấu mậu thành tài, hội ngọ hội tuất, thì nguyệt kiếp hóa thành thực thương. Như thế và như thế, không thể đếm xuể, đều biến mà tốt vậy.

Giải đọc: sau khi dụng thần biến hóa, một số thì càng biến càng tốt, cách chính cục thanh; một số thì càng biến càng kém, cách phá cục hư. Như thế nào mới là càng biến càng tốt?

Tỷ như tân kim nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, giáp mộc trong dần không thấu can, mà thấu bính hỏa quan tinh, đây là hóa tài cách thành quan cách rồi. Quan là thiện dụng thần, hỉ có tài tinh tương sinh, bính hỏa quan tinh được tọa hạ dần mộc tài tinh tương sinh, cho nên là cách cục càng biến càng tốt;

Nhâm thủy sinh ở tuất nguyệt, mậu thổ thất sát trong tuất không thấu can, mà thấu tân kim ấn tinh, cái này gọi là hóa sát thành ấn. Thất sát là ác dụng thần, nhất thiết phải có ấn hóa hoặc thực chế, bây giờ lộ ra tân kim ấn tinh hóa sát sinh thân, khiến sát tinh không thể công thân, liền là hiện tuợng cách cục càng biến càng tốt;

Quý thủy sinh ở dần nguyệt, không thấu giáp mộc thương quan mà thấu bính hỏa tài tinh, hóa thương thành tài. Thương quan là ác dụng thần, nhất định phải có tài hóa hoặc ấn chế, bây giờ lộ ra bính hỏa tài tinh hóa tiết thương quan, chính là cách cục càng biến càng tốt, lúc này cho dù lộ ra mậu thổ quan tinh, dần mộc thương quan cũng không có thể thương khắc quan tinh, cho nên sẽ không thể lấy thương quan kiến quan luận, mà nên lấy tài vượng sinh quan luận; nếu như địa chi có hai chữ ngọ tuất (có một chữ ngọ cũng có thể), như vậy dần ngọ tuất tam hợp hỏa cục, dần mộc dụng thần cũng sẽ theo biến hóa thành tài tinh, đây cũng là một kiểu phương thức dụng thần biến hóa..

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, là nguyệt kiếp cách. Lúc này nếu thấy mậu thổ tài tinh trong dần lộ ra, địa chi thêm có hai chữ ngọ tuất, dần mộc thì phải theo hội hợp mà biến hỏa, hóa kiếp thành thực thương, và ngược lại đi sinh mậu thổ tài tinh, như thế chính là khiến cách cục càng bíến càng tốt;

Cùng loại thượng thuật như vậy đích biến hóa, không thể đếm, đều là hiện tượng cách cục càng biến càng tốt

Nói tới đây, có một số người có thể sẽ đưa ra hai vấn đề chi tiết như thế này: một là ất mộc sinh ở dần nguyệt, nguyên văn nói “Hội ngọ hội tuất, thì nguyệt kiếp hóa thành thực thương “, nhưng là cũng không có minh xác chỉ ra một ngọ chữ hoặc một tuất chữ có thể hóa hay không; hai là ất mộc sinh ở dần nguyệt, giáp mộc trong dần mặc dù nhiên không thể làm dụng thần, nhưng không phải còn có “cấp phó” bính hỏa sao? Không thể lấy bính hỏa là dụng định cách sao?

Đối với câu hỏi này, Trầm lão tiên sinh sợ là không có bản lãnh trả lời chúng ta rồi. Chúng ta chỉ có chính mình tìm kiếm đáp án. Có mệnh một vị nữ sĩ như thế, mệnh là:

Tỉ tài nhật ấn

Ất mậu ất nhâm

Hợi dần mão ngọ

Đại vận: kỷ mão canh thìn tân tị nhâm ngọ quý mùi giáp thân

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, là nguyệt kiếp cách, theo địa chi có ngọ chữ, dần ngọ hợp hỏa, nguyệt kiếp cách liền biến thành thực thương cách. Hỉ nguyệt can là mậu thổ tài tinh, thực thương sinh tài, dụng thần là càng biến càng tốt. Chỗ khiếm khuyết duy nhất là niên can ất mộc khắc mậu thổ, may là đại vận có canh, tân quan sát chế phục ất mộc, khiến cho không thể kiếp tài, vì vậy mệnh chủ thời trẻ đã rong ruổi thương trường, tài phát trăm vạn, vợ chồng tương kính, tứ tử đều quý. Nếu như mệnh cục không có niên can ất mộc quấy nhiễu, khiến tài của mệnh chủ phá tổn tương đối nhiều, như vậy mệnh chủ sẽ là phú bà siêu cấp rồi.

Từ ví dụ này có thể biết, mệnh cục có ngọ không có tuất, chữ ngọ cùng chữ dần bán hợp, cũng là có thể hóa hỏa. Luận cách cục thì, ngũ hành hợp hóa không cần có cái gì hóa thần, Trầm thị đối với việc này cũng không có đưa ra yêu cầu.

Chúng ta lại xem mệnh người thứ hai, một nam mệnh là:

Tài kiếp nhật thương

Mậu giáp ất bính

Tuất dần sửu tý

Đại vận: ất mão bính thìn đinh tị mậu ngọ kỷ mùi

Ất mộc sinh ở dần nguyệt, lộ ra bính hỏa thương quan ở thời can, địa chi có tuất không có ngọ, nếu như dần tuất có thể hóa hỏa, cách thành thương quan sinh tài, như vậy mệnh chủ ở trong hai vận bính thìn, đinh tị này tất nhiên đã gặp đại phát tài, nhưng sự thật lại không phải như thế. Mệnh chủ lần đầu phát tài là ở vận mậu ngọ năm giáp tuất, được huynh đệ mình trợ giúp mà phát hơn trăm vạn. Năm sau ất hợi tỉ kiên tranh tài, liền phá mất đi mấy chục vạn nguyên. Sau này ở năm mậu dần, kỷ mão lại phất lên dữ dội một vài khoản tiền.

Tại sao mệnh chủ phải đến tài đại vận mậu ngọ mới xảy ra xoay chuyển? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trên mệnh cục có tuất không có ngọ là không thể đủ hợp hóa thành hỏa, chỉ có tới vận mậu ngọ, có chữ ngọ, mới có thể đủ hợp hóa thành hỏa, khiến nguyên mệnh cục nguyệt kiếp cách biến thành thực thương cách, như vậy mới có thể làm cho mệnh chủ phất lên như sấm.

Chúng ta cũng xem một ví dụ, chính là mệnh Lý Hậu Khải tiên sinh – tác giả Toán Mệnh Nhất Bách Pháp:

Tài tỉ nhật tỉ

Mậu giáp giáp giáp

Dần dần tuất tý

Đại vận: ất mão bính thìn đinh tị mậu ngọ kỷ mùi canh thân tân dậu

Nguyệt lệnh là tỉ kiếp, địa chi có tuất không có ngọ, nếu như dần tuất có thể hợp hóa thành hỏa, đem nguyệt kiếp cách hóa thành thực thương cách nói, như vậy nhật chi tuất thổ thê cung chính là tương thần, mệnh chủ dễ dàng được vợ mình giúp đỡ rất nhiều, phải nhờ vợ mà trở nên giàu có. Mệnh chủ chính mình cũng sẽ ở trong tài vận đinh tị tài hanh thông, so với người khác vùng lên giàu trước. Nhưng mà tình huống thực tế không phải như vậy. Điều mệnh chủ phìền muộn nhất cả đời, chính là vợ mình nhiều năm bị bệnh phong thấp cùng tâm thần phân liệt, hình thù tựa phế nhân! Từ điều này có thể chứng minh, chỉ có hai chữ dần tuất là không thể hợp hóa thành hỏa. Bởi vì như thế, tuất thổ tài tinh liền chịu trùng trùng tỉ kiếp khắc, cho nên vợ hắn sống không bằng chết rồi. Đương nhiên, mậu thổ thiên tài đại biểu phụ thân cũng sẽ không có thành quả tốt nhờ cậy, hắn thời trẻ đã trở thành người mù, hoàn toàn nhờ vào mệnh chủ cấp dưỡng.

Phần bản thân mệnh chủ, cả đời tham gia công tác văn hóa giáo dục. Vận mậu ngọ là lúc đắc ý nhất trong cuộc đời hắn. Hắn cũng không có kinh thương phát tài, nguyên nhân chính là mệnh cục bính hỏa trong nguyệt lệnh không thấu, địa chi dần tuất không thể hợp hóa thành hỏa, cấu không được thực thần sinh tài cách. Sở dĩ hắn cả đời theo nghiệp văn, chính là bính hỏa trong nguyệt lệnh là trung khí, có thể làm dụng thần. Thần Phong Thông Khảo – định cách cục quyết có nói đến “Ất nhật dần nguyệt hào thương quan”, cho thấy bính hỏa trong dần có thể dùng để cấu thành thương quan cách. Đạo lý tương tự, mệnh Lý tiên sinh cũng có thể dụng bính hỏa trong dần đến cấu thành thực thần tiết tú cách. Mệnh thực thần tiết tú cách, mười người hết tám, chín là ở trong giới văn nghệ. Cứ việc bản thân Lý tiên sinh thẳng thắn tuyên bố trong sách của mình: “Cách cục truyền thống có thể có hoặc có thể không, với giải thích mệnh đoán vận không có gì liên quan chắc chắn.” Thế nhưng, một đời hắn có thiên về sự nghiệp, vẫn không thoát khỏi số phận đã định trước.

Nguyên văn: thế nào là biến mà không tốt? Như bính sinh dần nguyệt, vốn là ấn thụ, giáp không thấu can mà hội ngọ hội tuất, thì hóa thành kiếp. Bính sinh thân nguyệt, vốn thuộc thiên tài, tàng canh thấu nhâm, hội tý hội thìn, thì hóa thành sát. Những loại như thế cũng nhiều, đều biến mà không tốt.

Giải đọc: bính hỏa nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, vốn là ấn thụ cách. Nhưng nếu đúng là giáp mộc trong dần không thấu, địa chi có hai chữ ngọ tuất (có một ngọ chữ cũng có thể), như vậy dần mộc ấn tinh sẽ bị hợp hóa thành tỉ kiếp. Thêm như bính hỏa sinh ở thân nguyệt, vốn thuộc thiên tài cách, nếu là canh kim trong thân không thấu mà thấu nhâm thủy thất sát, địa chi thêm có tý thìn hai chữ, thì thân tý thìn hợp thủy cục, thân kim thiên tài liền biến thành thất sát. Những ví dụ biến hóa như thế cũng tương đối nhiều, đều là hiện tượng dụng thần càng biến càng phá hư.

Đương nhiên rồi, cho dù là dụng thần biến thành xấu, cũng không nhất định là mệnh kém, bởi vì bất thiện dụng thần chỉ cần phối hợp hỉ kỵ thích hợp, cũng sẽ phát phúc như thường. Có thể có người sẽ hỏi: “Nếu dụng thần thiện ác không quan trọng, chúng ta làm gì phài hao tâm tốn sức thảo luận dụng thần biến hóa đây? Ý nghĩa của nó ở đâu?”. Ý nghĩa nằm ở chỗ, dụng thần biến tốt biến phá hư có thể biểu hiện ra rất nhiều tin tức liên quan, như gia thế, học nghiệp, chiều hướng sự nghiệp, cũng có thể từ trong dụng thần biến hóa nhìn ra manh mối. Tỷ như nguyệt lệnh là ấn tinh, chỉ cần không phải chịu tổn hại phá hư hoặc số lượng quá nhiều, là dấu hiệu gia đình mệnh chủ có khí thư hương, mệnh chủ có thể nhận được ấm phúc cha mẹ, bản thân học nghiệp cũng sẽ khá cao. Nhưng mà chỉ cần ấn tinh hóa thành kiếp, như vậy những tin tức tốt đẹp này sẽ lập tức nhạt nhòa thay đổi sạch. Chúng ta có thể nghiên cứu vài mệnh lệ dưới đây:

1) nhâm tuất nhâm dần bính ngọ mậu tuất;

2) mậu tuất giáp dần bính ngọ mậu tuất;

3) nhâm tý nhâm dần bính ngọ canh dần.

Ví dụ thứ nhất vì giáp mộc không thấu can, cứ việc có nhâm thủy che đầu, nhưng là nhâm thủy vô căn, dần ngọ tuất vẫn hợp hóa thành hỏa, đem dần mộc ấn tinh biến thành kiếp tài, nên mệnh chủ xuất thân gia đình bình dân, học chữ không nhiều, một đời làm nông;

Ví dụ thứ hai do giáp mộc thấu can, dần mộc ấn tinh liền không thể toàn bộ hóa hỏa, vì thế mệnh chủ xuất thân từ dòng dõi thư hương, chính mình cũng có bằng cấp tương đối cao;

Ví dụ thứ ba tuy là giáp mộc không thấu, chỉ vì nhâm thủy hữu căn, có thể không ngừng tư dưỡng dần mộc, dần mộc liền không thể hóa hỏa, ấn cách không thay đổi, nên mệnh chủ xuất thân từ gia đình quyền quý, bản thân là tiến sĩ, hơn nữa quan đến nhất phẩm.

Nguyên văn: lại có biến mà không mất đi bản cách, như tân sinh dần nguyệt, thấu bính hóa quan mà thêm thấu giáp, cách thành chính tài, chính quan là kiêm cách. Ất xuất thân nguyệt, thấu nhâm hóa ấn, mà thêm thấu mậu, thì tài có thể sinh quan, ấn gặp tài mà thối vị, mặc dù thông nguyệt lệnh, cách thành chính quan, mà ấn là kiêm cách. Quý sinh dần nguyệt, thấu bính hóa tài, mà thêm thấu giáp, cách thành thương quan, mà mậu quan sợ gặp. Bính sinh dần nguyệt, ngọ tuất hội kiếp, mà thêm hoặc thấu giáp, hoặc thấu nhâm, thì vẫn là ấn mà cách không phá. Bính sinh thân nguyệt, gặp nhâm hóa sát, mà thêm thấu mậu, thì thực thần có thể chế sát sinh tài, vẫn là tài cách, không mất phú quý. Loại như thế rất nhiều, là đều biến mà không mất đi bản cách. Là do bát tự không phải dụng thần không lập, dụng thần không phải biến hóa không khéo, người xem mệnh sở trường chắc chắn giải thích kỹ càng hơn thế.

Giải đọc: còn có dụng thần mặc dù biến hóa nhưng vẫn không mất tình trạng bản cách. Tỷ như tân kim nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, bính hỏa quan tinh trong dần cùng giáp mộc tài tinh tề thấu thiên can, lúc này tuy là tài cách biến thành quan cách, nhưng là tài cách ban đầu vẫn tồn tại;

Ất mộc nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, nhâm thủy ấn tinh trong thân cùng mậu thổ tài tinh tề thấu thiên can, như thế thì tài có thể sinh quan, nhâm thủy ấn tinh đụng tới mậu thổ tài tinh cũng đành phải nhường chỗ thôi, mặc dù nhâm thủy ấn tinh thông căn ở nguyệt lệnh, nhưng vẫn lấy quan cách để xem, ấn cách có thể coi như là kiêm cách;

Quý thủy nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, bính hỏa tài tinh cùng giáp mộc thương quan trong dần tề thấu thiên can, cách thành thương quan sinh tài, lúc này nếu như mậu thổ quan tinh lại thấu ra đến tiết tài, chính là phá thương quan sinh tài cách;

Bính hỏa nhật nguyên sinh ở dần nguyệt, địa chi có hai chữ ngọ tuất, thì dần ngọ tuất tam hợp hóa thành kiếp, nhưng nếu như giáp mộc thấu can hoặc nhâm thủy thấu can, thì dần mộc sẽ không toàn bộ hóa hỏa, như vậy ấn cách cũng sẽ không phá;

Bính hỏa nhật nguyên sinh ở thân nguyệt, bổn hệ tài cách, như thấu nhâm thủy sát tinh, thì hóa tài cách thành sát cách, nếu như đồng thời lại thấu ra mậu thổ thực thần, thì thực thần liền có thể chế sát sinh tài, cũng có thể gọi khí sát tồn tài, hay là tài cách không thay đổi.

Biến hóa kiểu như vậy rất nhiều, đều là ví dụ mặc dù biến hóa mà không có mất đi bản cách.

Cho nên, xem bát tự không nắm bắt được đề cương nguyệt lệnh dụng thần này, sẽ không có thông suốt, mà nếu như dụng thần không có biến hóa thì mất đi tính khả biến và tính linh hoạt, người giỏi về xem mệnh, phải hiểu biết đầy đủ kỹ càng tình tiết này ở dụng thần biến hóa.

Trầm thị trong một chương này chuyên luận tính khả biến và tính bất biến của dụng thần, đây là nội dung khuyết thiếu trong mệnh học kinh điển khác, thật sự là tiết lộ hết bí mật thâm sâu của Tử Bình! Có thể nói, người học mệnh lý nếu như không xem quyển sách này, căn bản không biết cách cục là như thế nào biến hóa. Từ trong một chương này, chúng ta còn có thể nhận ra, khi thảo luận dụng thần Trầm thị không có một câu nói rời xa khỏi nguyệt lệnh, hơn nữa giải thích dụng thần không có mảy may phù ức nhật chủ, thăng bằng bát tự v.v… ảnh hưởng. Nguyệt lệnh dụng thần theo thấu can hội chi mà phát sinh biến hóa, chỉ cần dụng thần không bị hợp hóa thành cái khác, vẫn sẽ tiếp tục giữ lại dụng thần nguyên bản, cho nên dẫn đến hiện tượng nhiều cách cùng tồn tại. Tất nhiên, thông thường vật ít thì thanh, thanh thì quý; nhiều thì tạp, tạp thì tiện. Bởi vậy cổ nhân nói: “Một cách nhị cách, không khanh cũng tướng; ba cách bốn cách, hạng người hình tốt cửu lưu.”

(Nguồn : Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa – Hoàng Đại Lục)

Luận dụng thần thành bại cứu ứng

Nguyên văn: dụng thần chuyên tìm nguyệt lệnh, lấy tứ trụ phối hợp, tất có thành bại. Thế nào là thành? Như quan gặp tài ấn, thêm không có hình xung phá hại, quan cách thành vậy. Tài sinh quan vượng, hoặc tài gặp thực sinh mà thân cường mang tỉ, hoặc tài cách thấu ấn mà vị trí thỏa đáng, cả hai không tương khắc, tài cách thành vậy. Ấn nhẹ gặp sát, hoặc quan ấn song toàn, hoặc thân ấn lưỡng vượng mà dụng thực thương tiết khí, hoặc ấn nhiều gặp tài mà tài thấu căn nhẹ, ấn cách cũng thành. Thực thần sinh tài, hoặc thực đới sát mà không có tài, khí thực tựu sát mà thấu ấn, cũng thành thực cách. Thân cường thất sát gặp chế, sát cách thành vậy. Thương quan sinh tài, hoặc thương quan bội ấn mà thương quan vượng, ấn hữu căn, hoặc thương quan vượng, thân chủ nhược mà thấu sát ấn, hoặc thương quan đái sát mà không có tài, thương quan cách thành vậy. Dương nhận thấu quan sát mà lộ tài ấn, không gặp thương quan, dương nhận cách thành. Kiến lộc nguyệt kiếp, thấu quan mà gặp tài ấn, thấu tài mà gặp thực thương, thấu sát mà ngộ chế phục, cách thành kiến lộc nguyệt kiếp.

Giải đọc: dụng thần chuyên từ nguyệt lệnh tìm lấy, sau đó phối hợp tứ trụ can chi tạo thành cách cục, như vậy tất nhiên sẽ có thành có bại. Như thế nào mới xem như thành cách? Trầm thị đem tám cách chính giới thiệu như sau:

1) Chính quan cách. Cách này phải có tài tinh cùng ấn tinh tương hổ phối họp, hơn nữa tài cùng ấn còn phải không ngăn trở lẫn nhau, quan tinh cũng không gặp hình xung phá hại.

2) Tài cách. Này cách chia làm ba tiểu cách, một là tài vượng sinh quan cách; hai là tài phùng thực sinh cách; tam là tài cách phối ấn. Nguyệt lệnh tài vượng, không có thực thương tương sinh, dù không có quan tinh cũng quý, vì tài vượng tự có thể sinh quan mà. Nếu có tỉ kiếp khắc tài, gặp quan tinh chế kiếp hộ tài, đây đều là tài vượng sinh quan cách; nguyệt lệnh tài vượng, có thực thương tương sinh, thì hỉ nhật nguyên hữu căn hoặc mang tỉ, thì thành tài phùng thực sinh cách; nguyệt lệnh tài vượng, có thực thương tương sinh, và có ấn tinh phù thân, hơn nữa tài ấn không ngăn trở lẫn nhau, thì thành tài cách phối ấn.

3) Ấn cách. Cũng chia thành ba tiểu cách, một là sát ấn tương sinh cách; hai là thực thần tiết tú cách; ba là khí ấn tựu tài cách. Nguyệt lệnh là ấn, có quan sát đến sinh ấn, cách thành quan ấn tương sinh hoặc sát ấn tương sinh; nguyệt lệnh ấn vượng, thân cường hữu căn, không có quan sát tài tinh mà có thực thương, cách thành thực thương tiết tú; ấn tinh nhiều đạt hai trở lên, tức cái gọi là “Dụng thần nhiều lắm”, nếu tài tinh hữu căn, thì bỏ dụng ấn mà đổi dụng tài, thành khí ấn tựu tài cách.

4) Thực thần cách. Dưới đây chia thành ba tiểu cách, một là thực thần sinh tài cách; hai là thực thần chế sát cách; ba là khí thực tựu sát cách. Thực thần đương lệnh, tỉ kiếp trùng trùng, mệnh cục cho dù không có tài tinh, cũng chủ phú quý, cái này gọi là “Thực thần hữu khí thắng tài quan “, nếu có tài tinh tiết thực cũng tốt, đều thành thực thần sinh tài cách; nếu thực thần đương lệnh, không gặp tài tinh cùng ấn tinh, chỉ có chống đỡ cùng quan sát, cách thành thực thần chế sát; thực thần chế sát cách này nếu thấu ấn hóa sát chế thực, thì cách thành khí thực tựu sát.

5) Thất sát cách. Trầm thị ở đây chi nói một câu : “Thân cường thất sát gặp chế, sát cách thành dã”. Nhưng một chữ “chế” này lại bao hàm ba ý tứ, một là sát gặp ấn hóa; hai là sát gặp thực chế; ba là sát gặp kiếp hợp. Sát tinh đương lệnh, có ấn tinh hóa sát sinh thân, tức là sát gặp ấn hóa, cùng sát ấn tương sinh cách đồng luận; thất sát đương lệnh, không có ấn mà có thực thương chế sát, tức là sát phùng thực chế, cách thành sát yêu thực chế; thất sát đương lệnh, không có ấn hóa hoặc thực chế, chỉ có kiếp nhận hợp sát, cách thành sát phùng kiếp hợp, cũng gọi dương nhận hợp sát cách.

6) Thương quan cách. Dưới đây chia thành bốn tiểu cách, một là thương quan sinh tài cách; hai là thương quan phối ấn cách; ba là thương quan giá sát cách; bốn là thương quan khí quan cách. Thương quan đương lệnh, có tài tinh tiết thương, không có quan sát tiết tài, cách thành thương quan sinh tài; thương quan đương lệnh, không có tài tinh tiết thương, có ấn tinh chế thương, cách thành thương quan phối ấn; thương quan đương lệnh, không có tài không có ấn, chỉ có chống đỡ cùng quan sát, cách thành thương quan giá sát, cũng gọi thương quan hỉ quan cách; thương quan đương lệnh, không có tài không có ấn, chỉ có chống đỡ với một điểm quan tinh yếu ớt, cách thành thương quan khí quan cách, thương tận quan tinh, cách thành đại quý.

7) Dương nhận cách. Nguyệt lệnh dương nhận, hỷ nhất có quan sát chế nhận, và có tài ấn tương phối, không có thương quan nhiễu cục, thì cách thành dương nhận giá sát hoặc dương nhận dụng quan.

8) Kiến lộc cách. Nguyệt lệnh kiến lộc, có quan tinh, mà có tài ấn tương phối, thì cùng chính quan cách đồng luận; nguyệt lệnh kiến lộc, vô quan hữu sát, mà có thực thần chế sát, thì cách tương đồng sát yêu thực chế; nguyệt lệnh kiến lộc, vô quan sát hữu tài tinh, mà có thực thương sinh tài, thì cùng tài gặp thực sinh cách đồng luận.

Chú ý, nói cách cục chính là nói tổ hợp bát tự, nói kết cấu mệnh thức, chớ nên nhấn mạnh điều kiện thân cường thân nhược. Vì thân cường cũng tốt, thân nhược cũng tốt, chỉ cần bát tự tổ hợp tốt, cách chính cục thanh, như vậy mệnh chủ sẽ phát phúc. Trái lại, cho dù là thân cường tài quan vượng, chỉ cần tổ hợp bát tự khó coi, cách phá cục tổn, thường không có mệnh tốt.

Nguyên văn: thế nào là bại? Quan gặp thương khắc hình xung, quan cách bại; tài khinh tỉ trọng, tài thấu thất sát, tài cách bại; ấn khinh gặp tài, hoặc thân cường ấn trọng mà thấu sát, ấn cách bại; thực thần gặp kiêu, hoặc sinh tài lộ sát, thực thần cách bại; thất sát gặp tài không có chế, thất sát cách bại; thương quan không phải kim thủy mà kiến quan, hoặc sinh tài sinh đới sát, hoặc bội ấn mà thương khinh thân vượng, thương quan cách bại; dương nhận không có quan sát, nhận cách bại; kiến lộc nguyệt kiếp, không có tài quan, thấu sát ấn, kiến lộc nguyệt kiếp cách bại.

Giải đọc: tình huống nào xem như phá cách đây? Trầm thị chia cách luận đơn giản như sau:

Quan cách, gặp thương khắc hình xung mà không có cứu ứng thời thành phá cách, quan nhiều hoặc có sát hỗn tạp thời không có chữ thanh cách cũng thành phá cách;

Tài cách, gặp tỉ kiếp cường vượng hoặc là gặp tình huống thất sát tiết tài là phá cách;

Ấn cách, độc ấn gặp tài tinh khắc phá hư, hoặc là ấn tinh nhiều đạt hai trở lên hơn nữa nhật nguyên có cường căn là phá cách;

Thực cách, độc thực gặp kiêu thần khắc đoạt, hoặc thực thần sinh tài mà thấu sát tiết tài thành phá cách;

Sát cách, có tài sinh mà không có thực chế hoặc ấn hóa là phá cách;

Thương cách, không phải kim thủy thương quan mà thấy quan tinh, hoặc thương quan sinh tài mà đới sát, hoặc thương quan phối ấn mà thân cường ấn nhiều, đều thành phá cách;

Nhận cách, không có quan sát là phá cách;

Lộc cách, không có tài quan mà thấu sát thấu ấn, tức là phá cách.

Người đọc nhất định phải biết, cái gọi là phá cách, là chỉ một loại cách cục nào đó không thành lập, không hề có ý nghĩa tất cả cách cục đều không thành lập. Tỷ như quan cách bị thực thần phá, nhưng nếu có thể thành lập thực thần sinh tài cách, như vậy gọi là “Khí quan tựu thực cách”. Lại ví dụ dương nhận cách không có quan sát, tuy phá nhận cách, nhưng chỉ cần có thực thương là có thể cấu thành thực thương tiết tú cách, nếu thực thương tài tinh đều không có mà có ấn tinh, như vậy có thể thành chuyên vượng cách. Ngoài ra nhiều cách đều có thể như thế lần lượt tìm hiểu, chỉ có cách cách đều không thành lập, vậy mới là bát tự phá cách không bần thì yểu.

Nguyên văn: trong thành có bại, nhất định là mang kỵ; trong bại có thành, đều dựa vào cứu ứng. Thế nào là mang kỵ? Như chính quan gặp tài mà thêm gặp thương; thấu quan mà thêm gặp hợp; tài vượng sinh quan mà thêm gặp thương gặp hợp; ấn thấu thực lấy tiết khí, mà thêm gặp tài thấu; thấu sát để sinh ấn, mà thêm thấu tài, lấy khứ ấn tồn sát; thực thần đới sát ấn mà thêm gặp tài; thất sát gặp thực chế mà thêm gặp ấn; thương quan sinh tài mà tài lại gặp hợp; bội ấn mà ấn thêm gặp thương, thấu tài mà gặp sát, đều goị là mang kỵ vậy.

Giải đọc: trong thành cách lại gặp phá hư, tất nhiên là mang theo kỵ thần; trong bại cách lại đạt được hồi phục, này đều dựa vào chữ cứu ứng. Cái gì là kỵ thần đây? Tỷ như chính quan cách có tài sinh, đã thành cách, nhưng lại gặp thương quan khắc quan, thương quan này, liền là kỵ thần phá cách; chính quan cho dù không gặp thương quan, nhưng nếu gặp chữ khác ngoài nhật nguyên đem hợp trụ, cũng là phá cách, chữ hợp trụ quan tinh này liền là kỵ thần; tài vượng sinh quan cách cũng thế, quan tinh gặp thương gặp hợp là phá cách, mà thương quan và chữ hợp quan liền là kỵ thần; ấn vượng thân cường mà lấy thực thần tiết tú, lại còn thấu tài khắc ấn, phá thực thần tiết tú cách, tài tinh này chính là kỵ thần; sát ấn tương sinh cách mà thấu tài tinh phá hư ấn, khứ ấn tồn sát, tài tinh này chính là kỵ thần; thực thần chế sát mà gặp kiêu ấn đoạt thực, hoặc gặp tài tinh tiết thực sinh sát, ấn này thực (tài?) này liền là kỵ thần phá cách; thương quan sinh tài cách mà tài tinh bị hợp hoặc bị kiếp, chữ hợp tài kiếp tài này là kỵ thần phá cách; thương quan phối ấn cách mà ấn tinh gặp hư hao, thương quan sinh tài cách mà gặp thất sát tiết tài, những cái này đều gọi là có mang kỵ thần.

Đọc tỉ mỉ đoạn văn này của Trầm thị, có thể hiểu rõ cái gọi là “Kỵ thần” khái niệm ra sao. Kỵ thần trong Tử Bình Chân Thuyên, chính là chữ phá cách. Trong tình huống phổ biến, lúc lấy bốn thiện dụng thần định cách, kỵ thần chính là chữ hư hao dụng thần (nhưng dụng thần nhiều thì không phải); lúc lấy bốn ác dụng thần định cách, kỵ thần chính là chữ hư hao tương thần.

Kỵ thần trong mệnh lý lưu hành hiện đại có hai tầng ý tứ: một là chú trọng về chữ thành bệnh trong bát tự, có người gọi là bệnh thần; hai là chữ khắc tổn cái gọi là “Dụng thần”. Những cái này với kỵ thần theo thuyết Trầm thị ở trên không hề dính dáng. Tỷ như một vị chính quan đương lệnh, trước tiên Trầm thị quyết không phải hao tâm tốn sức phân tích bát tự vượng suy cường nhược, hắn sẽ ngay lập tức nói: “Thương quan chính là kỵ thần, không có thương quan thì chữ hợp xung hình hại quan tinh chính là kỵ thần”. Mà mệnh lý lưu hành hiện đại thì yêu cầu trước hết phân tích cẩn thận chuẩn xác mức độ bát tự vượng suy cường nhược, nếu như là thân nhược, thì thông thường trực tiếp lấy quan tinh cùng tài tinh là kỵ thần, rồi lấy ấn tinh hoặc tỉ kiếp là dụng thần, thậm chí lấy thương quan là dụng thần. Nếu như thân cường, thì có thể lấy ấn tinh cùng tỉ kiếp là kỵ thần, tất nhiên cũng có người sẽ lấy thương quan là kỵ thần. Mặc kệ lấy cái gì làm dụng thần, kỵ thần, điều kiện tiên quyết là không thể không hoàn tất yêu cầu phân tích rõ ràng mức độ bát tự vượng suy cường nhược. Loại phương pháp nhận định dụng thần cùng kỵ thần này thật sự là quá phức tạp, một chút quy tắc cũng không, tính sử dụng không mạnh, mười người mệnh sư hiện đại đưa một bát tự lấy dụng thần cùng kỵ thần, ít nhất sẽ có năm loại đáp án trở lên. Mà mệnh sư truyền thống thì không như thế, chỉ cần nói là cách gì, đáp án kỵ thần sẽ là thống nhất, ví dụ như chính quan cách mà Trầm thị đã nói vậy.

Ngẫm lại không có văn hóa mệnh sư người mù đi, nếu như phương pháp đoán mệnh của bọn họ không như chúng ta “người sáng mắt ” đơn giản hơn, quy tắc hơn, dễ dàng học tập sử dụng hơn, vậy bọn họ đã sớm không có nơi sống yên ổn rồi.

Đưa ra hai ví dụ cách thành có bại, cách bại lại thành.

Như mệnh Lưu Trừng Như:

Quan thực nhật ấn

Nhâm kỷ đinh giáp

Tuất dậu sửu thìn

Niên can thấu quan, nguyệt can thấu thực, quan tinh chịu khắc mà phá quan cách. Nhưng còn có thể khí quan tựu thực, nói cách khác quan cách không thành, có sao đâu trở lại lấy tài cách. Tài cách có thực, thêm có ấn tinh, là có thể thành lập. Cho nên mệnh chủ sĩ lộ không thông tài lộ thông, kinh doanh tơ lụa có phương pháp, trung niên thành nhà giàu nhất Chiết Giang.

Thêm như mệnh Trần Lập Phu:

Tài kiêu nhật thực

Canh giáp bính mậu

Tý thân dần tuất

Thân kim đương lệnh, bổn hệ tài cách, chỉ vì thân tý hợp lại mà hóa tài thành sát, phá tài cách. Nhưng thất sát vì có dần mộc ấn tinh hóa sát sinh thân cấu thành sát ấn tương sinh cách, cho nên mệnh chủ theo sự nghiệp hoạt động cách mạng làm nên, quan tới Bộ trưởng tổ chức trung ương.

Nguyên văn: thế nào là cứu ứng? Như quan gặp thương mà thấu ấn để giải, tạp sát mà hợp sát lấy thanh, hình xung mà hội hợp để giải; tài gặp kiếp mà thấu thực để hóa, sinh quan để chế, gặp sát mà thực thần chế sát để sinh tài, hoặc tồn tài mà hợp sát; ấn gặp tài mà kiếp tài để giải, hoặc hợp tài mà tồn ấn; thực gặp kiêu mà tựu sát lấy thành cách, hoặc sinh tài lấy hộ thực; sát gặp thực chế, ấn đến hộ sát, mà gặp tài lấy khứ ấn tồn thực; thương quan sinh tài thấu sát mà sát gặp hợp; dương nhận dụng quan sát mang thương thực, mà trọng ấn để hộ; kiến lộc nguyệt kiếp dụng quan, ngộ thương mà thương bị hợp, dụng tài mang sát mà sát bị hợp, gọi là cứu ứng.

Giải đọc: đương mệnh cục gặp kỵ thần phá cách, có khi cần gặp chữ kiềm chế kỵ thần tới cứu ứng cách cục, khiến cách cục phá mà lại thành. Tỷ như chính quan gặp thương quan phá cách, có ấn tinh khắc chế thương quan, liền có thể giải nguy thương quan phá cách. Chính quan cách gặp quan nhiều hoặc thất sát đến hỗn tạp, nếu có chữ có thể khứ sạch thất sát và quan tinh dư thừa, liền là quan cách phá mà lại thành. Quan cách nếu gặp hình xung, có chữ có thể hợp trụ hình xung, này cũng có thể cứu ứng quan cách. Ví dụ như vài mệnh dưới đây:

Thương ấn nhật quan

Mậu giáp đinh nhâm

Ngọ tý dậu dần

Mệnh này nhâm thủy quan tinh độc thấu, đã có mậu thổ thương quan, thêm có tý ngọ tương xung, vốn thành phá cách. Cũng may nguyệt can giáp mộc chặt khắc mậu thổ, giải nguy thương quan khắc quan. Thời chi dần mộc diêu hợp ngọ hỏa, giải xung tý ngọ, quan cách nhận được cứu ứng, nên mệnh chủ đại quý vô cùng, trở thành Ung Chính Hoàng đế Thanh triều.

Quan ấn nhật ấn

Quý giáp bính giáp

Tị tý thân ngọ

Mệnh này cũng quan tinh độc thấu, chỉ là không có dần, không chữ giải xung tý ngọ, quan cách phá mà không có cứu. Cố mệnh chủ chỉ là một nông dân bình thường, sau 36 tuổi ly hôn, đến nay còn không có tiền tìm vợ thứ hai.

Tài quan nhật sát

Quý ất mậu giáp

Mão sửu dần dần

Địa chi có hai dần mộc thất sát, một mão mộc chính quan, quan sát hỗn tạp mà phá cách. Tuy là sửu dần tương hợp (sửu trung kỷ, tân, quý cùng dần trung giáp, bính, mậu tương hợp), có thể hợp khứ một sát tinh, nhưng vẫn còn lại một dần mộc sát tinh, bệnh quan sát hỗn tạp vẫn không được thanh trừ, phá cách vẫn không thể phục hồi. Toàn bộ nhật nguyên dựa vào một điểm bính hỏa trong dần đến hóa sát sinh thân, đáng tiếc đại vận lại là một vùng thủy địa phương bắc, hiệu dụng của bính hỏa chẳng phải thành cái lỗ tai của người điếc sao? Nguyên do mệnh chủ này đánh kẻ hại người rồi hai mắt trở nên mù, ở bên hè phố đoán mệnh cho người kiếm sống.

Tài cách đây, gặp kiếp tài sẽ phá cách, nhưng nếu thêm gặp phải thực thương hóa tiết tỉ kiếp mà sinh tài, hoặc là gặp phải quan tinh chế trụ tỉ kiếp khiến cho không thể kiếp tài, như vậy lập tức bảo toàn tài cách không phá. Tài cách gặp thất sát tiết tài cũng là phá cách, tái ngộ thực thương chế sát hoặc thực thương hợp sát liền là cứu ứng. Ví dụ mệnh như vậy:

Kiêu tỉ nhật thương

Nhâm giáp giáp đinh

Dần thìn tuất mão

Thìn thổ tài tinh đương lệnh, bổn hệ tài cách, chỉ vì dần mão thìn tam hội tỉ kiếp cục, liền phá tài cách. Thời can mặc dù có thương quan, nhưng không thể trực tiếp hóa tiết tỉ kiếp mà sinh tài, bệnh trong cách vì thế không có chữ thanh trừ. Cứ việc mệnh chủ hành phương nam hỏa vận, thân cường tài vượng, do phá cách không thể hồi phục, mệnh chủ vô phương cùng Thần Tài gia thân thiết, cả ngày ở trong hầm mỏ than đá tối om bò ra bò vô, thật là vất vả, hơn 30 tuổi lấy vợ, nhưng là không mấy năm vợ liền chọn cành cao khác bay đi rồi.

Thêm như nữ mệnh:

Quan tài nhật quan

Canh kỷ ất canh

Dần sửu mão thìn

Căn cứ nguyên tắc lấy cách “Có quan trước luận quan, không có quan mới luận dụng”, chúng ta xem trước quan cách có thể hay không thành lập. Trước tiên, bát tự có hai canh kim quan tinh, nhiều thì không quý, thêm nữa chi gặp quan xem ấn, mệnh cục không có ấn, thì quan cách sẽ rất khó thành lập rồi. Lại xem tài cách, nguyệt lệnh tài tinh chịu niên chi dần mộc kiếp tài khắc, vốn là phá cách, hỉ có quan tinh đương đầu đem dần mộc chế trụ, phá cách chiếm được cứu ứng. Tài cách thành lập, phú xuất nhân gian. Cha mệnh chủ là giám đốc nhà ngân hàng lớn, mệnh chủ cả đời cẩm y ngọc thực, phú quý nhàn du.

Lại xem một nam mệnh:

Tài kiếp nhật tỉ

Bính quý nhâm nhâm

Thìn tị thìn dần

Nguyệt lệnh thiên tài thấu ở niên can, gặp quý thủy một kiếp, không có chữ cứu ứng, phá tài cách. Thêm chi tị hỏa lại sinh niên chi thìn thổ, là tài sinh thất sát, hơn nữa niên chi thất sát cũng không có chế hóa, như vậy là đã phá tài cách, cũng phá sát cách, bất luận cái gì cách cục cũng không thể thành lập. Nên mệnh chủ thời trẻ tang cha, trung niên tang vợ, một đời bần hàn cô quạnh.

Ấn cách nếu như bị tài tinh khắc phá hư, có nghĩa là phá cách, lúc này chỉ cần có tỉ kiếp chế tài hộ ấn, hoặc là có chữ hợp trụ tài tinh, là có thể bảo toàn ấn cách. Lệ như:

Tỉ quan nhật thực

Đinh nhâm đinh kỷ

Dậu dần mùi dậu

Lấy dần mộc độc ấn là dụng định cách, không nên dậu kim tài tinh kề bên trực khắc dần mộc, tài tinh phá hư ấn, niên can đinh hỏa vốn có thể cứu ứng, ai ngờ bị nhâm thủy hợp lại, đinh hỏa tham hợp vong khắc, dậu kim tài tinh liền khắc phá hư ấn tinh duy nhất của mệnh cục, ấn cách đại phá. Mệnh chủ thuở nhỏ hai mắt bị mù, cả đời cũng trong bóng đêm tìm tòi kế sách cho qua nghèo khổ kia mà sinh kế không có sắc thái.

Lại như mệnh Lý Gia Huấn:

Tài thương nhật tài

Canh mậu đinh canh

Thân dần mùi tý

Mệnh này cũng lấy dần mộc độc ấn là dụng định cách, mặc dù có thân kim tài tinh xung khắc dần mộc, cũng may thời chi có tý thủy cùng thân kim diêu hợp, ấn tinh liền có cứu ứng. Thêm có đại vận đầu tiên là mộc vận giúp ấn, sau là hỏa vận chế kim hộ mộc, lúc tuổi già thân vận còn có thể hợp tý là thủy mà sinh mộc, đúng cái gọi là mệnh tốt không bằng vận may vậy. Vì vậy mệnh chủ nhiều lần lập chiến công, trong vận nhâm ngọ đã quan thăng quân trường. Trong vận giáp thân lại thăng là phó Tổng tư lệnh lục quân.

Thực thần cách gặp kiêu thần tức là phá cách, nhưng nếu mà có sát tinh sinh kiêu ấn? Thì có thể khí thực tựu sát, lấy sát ấn cách luận. Ngoaì ra, thực thần gặp kiêu mà gặp phải tài tinh chế kiêu hộ thực, thì vẫn lấy thực thần cách luận.

Ví dụ như nam mệnh:

Kiêu quan nhật tài

Kỷ bính tân giáp

Sửu tý sửu ngọ

Nguyệt lệnh một vị tý thủy thực thần, bị sửu thổ kiêu thần khắc đoạt, phá thực thần cách. Hỉ nguyệt can có bính hỏa quan tinh hữu căn ở thời chi, lại có giáp mộc tương sinh, có thể khí thực tựu quan, cách thành quan ấn tương sinh. Đương nhiên, cũng có thể trước xem quan cách có hoặc không thành lập, chỉ cần quan cách thành lập, thì cần phải lấy quan cách luận mệnh. Mệnh chủ là một giám đốc công ty xây dựng, tiểu phú tiểu quý. Chỗ nguyên nhân không thể đại phú đại quý, là mệnh cục tài tinh vô căn, đại vận là đất quan tinh tử tuyệt.

Như một nam mệnh khác:

Thực tài nhật kiêu

Quý giáp tân kỷ

Sửu tý sửu sửu

Mệnh này xem tựa như một ngôi tý thủy thực thần đã bị sửu thổ kiêu thần khắc đoạt hầu như không còn, phá thực thần cách. Ai hay quý thủy tự mình lấy sửu thổ tọa hạ là căn, tự mình có căn khí độc lập, tý thủy thực thần bị đoạt, mà quý thủy thực thần còn đó. Có thể nói, nhìn tựa như mệnh cục chỉ có một vị thực thần, trên thực tế có hai vị thực thần, dụng thần nhiều ngược lại hỉ có chữ có thể thanh trừ chữ, nên sửu thổ khắc tý thủy vừa lúc là thanh cách đây. Ấn nhiều mà có tài tinh chế ấn hộ thực, cách thành thực thần tiết tú, vì thế mệnh chủ thông minh hơn người, thi vào cao đẳng là người giỏi nhất khoa lý tỉnh Quảng Đông, sau đạt được học vị tiến sĩ đại học California Hoa Kỳ, hiện là chuyên gia hoạch định kinh tế thế giới.

Nguyệt lệnh thất sát yêu thực thần đến chế, cũng là cách đắc ý. Nhưng gặp kiêu thần đoạt thực thì phá cách, gặp tài tinh chế kiêu hộ thực chính là cứu ứng. Hơn nữa ngay cả sát yêu thực chế cách nếu gặp tài tinh tiết thực sinh sát cũng là phá cách.

Ví dụ như nữ mệnh:

Tỉ kiêu nhật thực

Giáp nhâm giáp bính

Dần thân thìn dần

Đề cương là sát, đã có nhâm ấn hóa sát, thêm có bính thực chế sát, chế cùng hóa lưỡng lập, không có tài tinh chế kiêu hộ thực, phá cách. Cho dù tuế vận xuất hiện tài tinh đến chế kiêu, cũng sẽ gặp mệnh cục giáp mộc tỉ kiếp hồi khắc mà không đạt được mục đích. Cách phá không có cứu, không là mệnh tốt! Mệnh chủ đi học, làm việc đều không thành, sau qua ba lần hôn nhân, “tiện tác tính quá thượng liễu chuyên chức ám xướng đích sinh nhai.” (1)

Lại như Hải Thụy mệnh:

Kiêu sát nhật thực

Quý tân ất đinh

Dậu dậu tị hợi

Chỉ theo mệnh cục mà nói, cũng là lưỡng lập cục diện thất sát gặp thực chế cùng ấn hóa, là một phá cách. Vận đầu không có chữ cứu cách, nên mệnh chủ thiếu thời tang cha, gia kế khốn khó. Kỷ mùi vận tài tinh chế kiêu hộ thực, cách phá phục thành, mệnh chủ trung cử. Tiếp theo nhậm chức giáo dụ, làm tri huyện. Mậu ngọ tài vận cũng đẹp, thanh liêm chính trực nổi tiếng. Vận đinh tị bính thìn thực kiêu giao chiến, mệnh chủ vì mắng Hoàng đế lão nhi mê tín vu thuật, đồng thời xúc phạm không ít tham quan, ví thế thường gặp đả kích, trung gian có mười sáu năm không được trọng dụng. Điều này trong mệnh lý chủ yếu chính là chế hóa lưỡng lập, duyên cớ là tị hợi tương xung. Cuối đời gặp mộc vận tiết thủy sinh mộc, cách cục thêm được cứu ứng, mệnh chủ được đề bạt là Hữu kiệm Đô Ngự sử, nổi tiếng là “Hải thanh thiên”.

Thương quan sinh tài cách, gặp thất sát tiết tài tức phá cách, tái ngộ thực thương chế sát hoặc chữ nào đó hợp sát thì được cứu ứng. Ví dụ như nam mệnh:

Kiếp tài nhật sát

Kỷ quý mậu giáp

Dậu dậu tử dần

Dậu kim thương quan là dụng thần, có quý thủy tài tinh tiết thương quan, vốn có thể cấu thành thương quan sinh tài cách. Ai dè thời trụ thất sát tiết tài, đã không có chữ chế, lại không có chữ hợp, thất sát nằm ở trạng thái không có chế, lúc này liền phá thương quan sinh tài cách. Sát trọng không có chế, trọn đời mệnh có tổn hại. Mệnh chủ trời sinh hai chân tàn phế, không thể đứng thẳng, gia cảnh kém cỏi, cảnh ngộ có thể nghĩ mà biết.

Như một nam mệnh khác:

Kiếp thương nhật sát

Quý ất nhâm mậu

Tị mão thân thân

Đây là mệnh một vị đồng nghiệp của người viết, từng trước sau khiến một vài chuyên chức mệnh sư xem qua. Bọn họ đều là cao thủ mệnh lý lưu hành hiện đại. Họ nhất trí cho rằng mệnh này là quý cách thương quan phối ấn. Trong đó có nói bát tự thương quan nhược, mệnh chủ trước tẩu phương bắc thủy vận thời đang học nghiệp, sự nghiệp hai mùa thu hoạch tốt đẹp; mà có nói thêm thương quan vượng, mệnh chủ ứng đáng ở phía sau tẩu kim vận thời “lộng cá sư trường lữ trường kiền kiền” (2). Thế nhưng tình huống thực tế lại không phải thế. Mệnh chủ biết chữ rất ít, sau làm ca trong một xí nghiệp mười mấy năm, bên ngoài buôn bán nhỏ. Trung gian có vài năm tuy là phát một chút tiểu tài, nhưng cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Bây giờ người qua năm mươi, tiền tài không có, hôn nhân chia lìa, nhà không có nhà, người không giống người, u mê đần độn, được ngày nào hay ngày đó.

Bát tự này chỗ phá cách ở đâu đây? Ở quý thủy! Mão mộc thương quan sinh tị hỏa tài tinh, vốn có thể cấu thành thương quan sinh tài cách, mà vì quý thủy cưỡi tị đang nổi nóng tác uy tác phúc, tuế vận lại liên tục không có chữ có thể đem quý thủy khứ sạch, khiến cho phá cách nhận được phục hồi, nên bất kể mệnh chủ phải dằn vặt, rốt cuộc vẫn là một người nghèo khổ.

Chúng ta lại nhìn mệnh Biện soái Trương Huân:

Tài sát nhật kiếp

Giáp bính canh tân

Dần tý thân tị

Tý thủy thương quan là dụng, sinh giáp mộc tài tinh, nhưng là giáp mộc thêm sinh bính hỏa thất sát, phá thương quan sinh tài cách. Cũng may thất sát có tân kim hợp trụ, có thể cấu thành lấy kiếp hợp sát cách, mệnh võ quý. Mệnh chủ ở trong vận nam phương nhậm chức Giang Nam đề đốc, sau nhậm chức Giang Tô Tuần phủ kiêm lưỡng giang Tổng đốc, một thời cực thịnh. Và từng ở năm đinh tị mang ba nghìn quân tóc bím ủng hộ lập phế đế khôi phục ngai vàng, lãnh đạo tấn tuồng khôi hài phục hồi ngai vàng một hồi mười hai chương.

Dương nhận cách có quan sát là dụng thần, lại có thương quan phá quan tinh hoặc đem thất sát chế qua đầu, lúc này nếu có ấn tinh khắc chế thương quan, chính là cứu ứng. Nhận cách dùng thực thương sinh tài mà gặp thất sát tiết tài phá cách, lại gặp một chữ nào đó hợp trụ thất sát, cũng là cứu ứng. Ví dụ như nữ mệnh:

Kiêu kiếp nhật thực

Mậu tân canh nhâm

Tý dậu thân ngọ

Nguyệt lệnh dương nhận, không có dụng thần, vốn phải lấy thời chi ngọ hỏa quan tinh là dụng thần, vì nhâm thủy che đầu, tý thủy diêu xung, phá quan cách. Chỉ có khí quan tựu thực, khác lập thực thần tiết tú cách. Đáng tiếc niên can kiêu thần đặt mông ngồi trên đầu tý thủy, tú khí liền không thể nào tiết hết, loại mệnh cách này cho dù không lấy phá luận, cũng phải lấy cách thấp luận. Thực tế mệnh chủ là một giáo sư bình thường, vô chức vô quyền, đến cả trượng phu cũng không có, thiên mã hành không, đi về một bóng.

Chúng ta còn xem hai mệnh:

1) tài thực nhật quan

Kỷ đinh ất canh

Mùi mão hợi thìn

2) kiếp thực nhật quan

Giáp đinh ất canh

Thìn mão hợi thìn

Hai mệnh cực kỳ tương tự, đều là cách cục kiến lộc dụng quan, cũng đều có đinh hỏa thực thần đến phá cách. Khác nhau ở chỗ: mệnh thứ nhất có kỷ thổ tài tinh tiết thực sinh quan, cách mặc dù phá mà chiếm được cứu ứng, nên mệnh chủ là tiến sĩ xuất thân Cửu Châu lục, nhậm chức “trung ương quốc tử chính hòa san chính quan” (3), một đời làm quan thanh liêm, học vấn uyên thâm, trở thành bậc thầy lý học sánh cùng Chu hi. Điều này chính là đã có thực thần tiết tú, thêm có quan tinh tác dụng là điều tốt; mệnh thứ hai bởi vì không có tài tiết thực sinh quan, liền phá quan cách, vì thế mệnh chủ nhiều mưu không toại, chẳng làm nên trò trống gì, qua tuổi tứ tuần, còn không biết vợ của chính mình hình dáng ra sao.

Nguyên văn: bát tự diệu dụng, tất cả thành bại cứu ứng, trong đó quyền nhẹ quyền trọng, thật là linh hoạt. Học giả từ đây lưu tâm, có thể lấy một lý trung dung ở vạn biến, chính là đối với hết thảy đạo lý vận mệnh, hầu như đạt đạo!

Giải đọc: bát tự dụng thần diệu dụng, đều ở thành bại cứu ứng, không những nên cân nhắc nó nặng nhẹ cùng khả dụng bất khả dụng, còn đòi hỏi cẩn thận đánh giá kỹ cách cục hoặc thành hoặc bại, phương pháp khá linh hoạt. Giới thiệu ở đây chỉ là một chút gì đó cơ bản nhất, học giả nên bắt đầu từ đây, chú ý nhiều dụng thần biến hóa, nếu có thể ở trong cách cục thiên biến vạn hóa, đem mệnh lý thấu hiểu ở mỗi một mệnh thức, còn có thể đem cách cục thành bại cứu ứng hiểu biết đầy đủ, chính là đối với hết thảy đạo lý mệnh học, gần như sẽ đăng đường nhập thất rồi.

Trầm thị ở cuối cùng bản văn lại lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng cách cục, cho rằng chỉ có học được xem cách cục thành bại cứu ứng rồi, mới xem như là ở trên đường mệnh lý học chân chính.

(1)

便索性过上了专职暗娼的生涯

tiện tác tính quá thượng liễu chuyên chức ám xướng đích sinh nhai

(2)

弄个师长旅长干干

lộng cá sư trường lữ trường kiền kiền

(3)

中央国子正和删正官

trung ương quốc tử chính hòa san chính quan

Ba đoạn này, thq đã cố mà hết phép, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc hiểu toàn bài, J, bạn nào biết thì dịch dùm nghe!

(Nguồn : Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa – Hoàng Đại Lục)

Bài dịch có tham khảo chương 09 – bản dịch Tử Bình Chân Thuyên bình chú chương 1-20 của LePhan.

——-

Đoạn dịch của Thất Sát:

Người xưa nói: Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Sau nhiều năm ngẫm nghĩ nay mới thấy đúng. Mệnh lý học không thể từ khúc giữa mà đi, nhất thiết phải quay lại ngọn nguồn căn nguyên sau này mới có thể phát triển vững chắc. Các kinh điển được các danh gia gửi gắm tâm nguyện từ những dòng đầu tiên như: Tích Thiên Tủy, Thiên Đạo: Dục thức tam nguyên vạn pháp tông, tiên quan địa tải dữ thần công. (Muốn biết tam nguyên của vạn pháp, trước tiên hãy quan sát đạo nuôi dưỡng của đất và kỳ công của tạo hóa). Ngày nay, cùng với dòng chảy vũ điệu Hip Hop, giới trẻ rất thích đi tắt đón đầu, xem phim từ giữa: anh bật cảnh đánh nhau cho em. Vô tình áp dụng thói quen vào đao pháp, chưa ngẫm căn bản đã nhao vào chiêu thức biến hóa ngập trời, hậu quả là phần quan trọng nhất, thường là phần đầu của các đao phổ kinh điển bị bỏ qua, còn người luyện thì cứ như Mai Siêu Phong vỗ đậu phụ càng luyện càng xa càng xa càng luyện. Mọi thao tác “đi thẳng rẽ phải” mà không biết bắt đầu từ đâu đều đưa chúng ta vào mênh mang.

Với tinh thần phản biện khi nghiên cứu Mệnh lý anh Hoàng Đại Lục đã cho chúng ta thấy một điển hình trong nghiên cứu mệnh lý kinh điển. Tình cờ việc làm của Hoàng đại ca rất phù hợp với triết lý nghiên cứu: Thấy Khó là Lùi của tôi (Lùi chứ không phải Lui, lùi về đâu ? lùi về cơ bản trước điểm đã bắt đầu, về nguồn cội như đã viết Đường về Vô Cực, về Vô Cực để tiến đến muôn Cực) hơn nữa: do phần dịch đã đăng bắt đầu từ khúc giữa, đã đưa tôi vào chơi vơi khi tôi cố tham cứu ý tưởng của Hoàng đại ca. Tôi đã truy về nguyên bản, dịch và đăng phần 1. Phần 1 rất quan trọng như các phần đầu khác, nó nói lên bối cảnh của cuốn sách, và khái niệm xoáy sâu thế nào là Dụng Thần, Thuận Dụng và Nghịch Dụng. Là tiền đề quan trọng để hiểu các phần tiếp theo. Phát triển thêm có thể hiểu được vì sao cần và không cần luận Thân Vượng, Thân Nhược. Đây cũng là chủ đề dài hơi nên sau này nếu có dịp tôi sẽ triển khai đao pháp lăng lệ làm nức nở Càn Khôn làm quỷ thần bối rối này trên forum để các bạn cùng nghiên cứu.

Phần dịch:

《子平真诠》本义

黄大陆著

Tử Bình Chân Thuyên Bản Nghĩa

Tác giả: Hoàng Đại Lục.

thatsat phóng dịch.

Lời nói đầu

Tử Bình Chân Thuyên do Doctor Thẩm Hiếu Chiêm đời vua Càn Long thời nhà Thanh viết, dựa trên mệnh lý kinh điển của các sách như Uyên Hải Tử Bình, Tam Mệnh Thông Hội, Thần Phong Thông Khảo xem xét chuẩn hóa thảo luận cách lấy và đặt cách cục và các phép biến hóa cách cục đề cao kỹ thuật đoán mệnh và hiệu quả. Người thời đó sao chép làm mệnh học bí điển. Về sau có Thôi Sùng viết sách nói rằng: Trong các kinh điển, hai quyển Tích Thiên Tủy và Tử Bình Chân Thuyên là tinh hoa trọn vẹn tối cao của mệnh lý, các học giả sau này dù trăm câu ngàn ý cũng không thể vượt qua hai quyển sách này, như núi sông nhật nguyệt, không thể phế bỏ”.

Nhà mệnh lý học Từ Lạc Ngô thời Dân Quốc, một đời cống hiến tốt đẹp cho giới mệnh lý, rất có ảnh hưởng tới hậu học sau này, đã soạn bộ Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú lý giải cặn kẽ cuốn Tử Bình Chân Thuyên. Không may, theo cách nhìn của tôi, Từ đại ca ít nhiều đã ngộ nhận nhiều khái niệm trọng yếu trong cuốn Tử Bình Chân Thuyên, dẫn đến thay đổi bản nghĩa của Tử Bình Chính Tông Đại Pháp.

Người viết chuyên nghiên cứu Mệnh lý đã hơn 10 năm, mỗi khi gặp phải nan đề liền quay về các sách mệnh học kinh điển mong tìm ra đáp án. Năm 2001 trong khi đọc cuốn Tử Bình Chân Thuyên thì phát hiện ra một việc động trời: nhiều khái niệm trong các sách mệnh lý hiện đại như “dụng thần” “kỵ thần” và các cách cục đều sai khác với bản nghĩa của Uyên Hải Tử Bình, Tử Bình Chân Thuyên và Thần Phong Thông Khảo, nên mới đặt ra giả thuyết rằng phương pháp mà nhiều người học Tử Bình hiện nay đã xa rời với Tử Bình Chính Tông Đại Pháp lưu truyền từ xưa.

Nếu không tin, mời xem phía dưới.

Chương 1. Luận Dụng Thần

Nguyên văn: Bát tự dụng thần chuyên cầu nguyệt lệnh, lấy nhật can phối nguyệt lệnh địa chi, sinh khắc khác nhau mà phân ra cách cục. Tài Quan Ấn Thực là các dụng thần thiện mà thuận dụng, Sát Thương Kiêu Nhận là các dụng thần bất thiện mà nghịch dụng. Thuận thì theo thuận, nghịch thì theo nghịch, phối hợp như vậy, đều là quý cách.

Giải nghĩa lý:

Nếu chúng ta đọc kỹ càng đoạn văn trên, sẽ có bốn nghi vấn sau đây:

1. Lấy dụng thần vì sao phải “chuyên cầu nguyệt lệnh” như vậy ? Đọc tất cả các sách mệnh lý hiện đại, không có sách nào nhấn mạnh điểm này, ngược lại còn có người phản đối phương pháp này là khác, nói phương pháp này là ngớ ngẩn và cổ hủ vậy. Vậy cuối cùng là Thẩm đại ca ngớ ngẩn hay là bọn hậu sinh chúng ta không hiểu ?

2. Văn chương không thể nói cứng được à nha, vì sao mà một câu nói xong một thuyết vậy, lại còn đưa cả cách cục ra nữa chứ. Sách mệnh lý hiện đại đều phân dụng thần và cách cục ra các phần khác nhau mà nói bởi vì dụng thần và cách cục không giống nhau. Do Thẩm đại ca nói cách cục và dụng thần trong cùng một câu như trên, có thể khẳng định không phải Thẩm đại ca đau đầu loạn trí mà nói ra thuyết hồ đồ, nhất định phải có nguyên nhân gì đây. Chúng ta xem lại trong “Uyên Hải Tử Bình” “Thần Phong Thông Khảo” và “Tam Mệnh Thông Hội” cho kỹ mà xem, căn bản các sách đều không luận Dụng Thần bằng một chương riêng biệt, đều nói rằng Dụng Thần là khái niệm quan trọng hàng đầu của mệnh lý học, là yếu tố cần thiết nhất để đoán mệnh, vì làm sao mà các sách mệnh lý kinh điển cơ bản đều vậy ? Ngược lại các sách này đều dùng phần lớn các chương để luận cách cục. Không lẽ cổ nhân đều giảng cách cục bằng dụng thần, nếu không vì sao Thẩm đại ca lại nói chung cả hai như trên ?

3. Thẩm đại ca phân dụng thần thành hai loại: Thiện và Ác, nói rằng với dụng thần bất thiện thì phải nghịch dụng. Cách nói này không giống với các sách mệnh lý hiện đại. Sách mệnh lý hiện đại đều coi dụng thần như là sản phẩm vốn có của mệnh căn, cần phải giữ gìn bảo vệ như con mắt, không nên để chịu bất cứ tổn hại nào. Không có cái gọi là “bất thiện dụng thần”. Chúng ta hãy bình tĩnh cân nhắc lại, trong “Tứ Ngôn Độc Bộ”: hóa Sát làm quyền, e rằng bất lợi. “Nguyệt Đàm Thức” nói rằng: Sát có thể lấy có thể không lấy, dụng có thể bỏ qua có thể không bỏ qua. Có thể chắc chắn rằng có một loại “Dụng Thần bất lợi” và “Dụng Thần có thể bỏ qua” đang tồn tại. Vì có loại Dụng Thần Bất Lợi và Dụng Thần Bỏ Qua, không biết đây có phải là loại Dụng Thần Bất Thiện cần phải Nghịch Dụng mà Thẩm đại ca đề cập không ? Trong các sách mệnh lý hiện đại, ai có thể tìm thấy loại Dụng Thần Bất Lợi và Dụng Thần Bỏ Qua này ?

4. Các sách mệnh lý hiện đại khi định nghĩa Dụng Thần đều nói đến sự cân bằng như Phù Ức Thông Quan Điều Hậu. Từ Lạc Ngô đại ca khi viết bình chú cho Tử Bình Chân Thuyên đều nhất nhất như vậy mà chú giải. Chúng ta xem xét chi li kỹ càng từ đầu tới cuối mỗi chương mỗi câu mỗi từ đều không thể nào tìm thấy cái gọi là Cân Bằng- Phù Ức- Thông Quan- Điều Hậu. Nếu nói Phù Ức- Thông Quan- Điều Hậu đều là ba tác dụng trọng đại của dụng thần, vì sao mà Thẩm đại ca không hề nhắc đến lúc nói về dụng thần ? Vì Thẩm đại ca nói dối, nói lạc đề hay không muốn tiết lộ thiên cơ, hay là tầm nhìn của người xưa chưa bằng các thuyết dụng thần trong sách Mệnh lý hiện đại ?

Cho nên chúng tôi bỏ qua phần bình chú của Từ Lạc Ngô đại ca, mà bình chú trực tiếp vào nguyên văn:

Dụng thần trong Bát Tự chỉ tìm trên nguyệt lệnh, lấy tương quan sinh khắc của ngũ hành địa chi nguyệt lệnh và nhật can mà xác định cách cục. Nếu nguyệt lệnh là Tài Quan Ấn Thực, là bốn Thiện Dụng Thần, cần bảo hộ hay thuận dụng. Nếu nguyệt lệnh là Sát Thương Kiêu Nhận, là bốn Bất Thiện Dụng Thần, cần phải khống chế hay nghịch dụng. Nguyệt lệnh thuận thì thuận dụng, nghịch thì nghịch dụng cùng phối hợp với Hỷ Kỵ mà thành vậy.

Vậy nghịch dụng và thuận dụng phối cùng Hỷ Kỵ là như thế nào ? Thẩm đại ca viết tiếp:

Nguyên văn:

Thuận dụng là:

Tài hỉ Thực Thần tương sinh, sinh Quan hộ Tài;

Quan hỉ thấu tài mà tương sinh, sinh Ấn hộ Quan;

Ấn hỉ Quan Sát tương sinh, kiếp Tài hộ Ấn;

Thực hỉ Thân vượng tương sinh, sinh Tài hộ Thực;

Bất thiện mà nghịch dụng như:

Thất Sát hỉ Thực Thương chế phục, kị Tài Ấn sinh trợ

Thương Quan hỉ phối Ấn chế phục, sinh Tài hóa Thương

Dương Nhận hỉ Quan Sát chế phục, kị không có Quan Sát

Nguyệt kiếp thấu Quan chế phục, dụng Tài thấu Thực hóa Kiếp

Đó là đại lược của thuận nghịch vậy

Giải nghĩa:

Đối với các Dụng Thần Thiện có các dạng Thuận Dụng sau:

Dụng thần là Tài tinh, mừng gặp Thực Thần tương sinh, hoặc có Quan tinh chế Kiếp hộ Tài.

Dụng thần Chính Quan, mừng gặp Tài tinh đến tương sinh, hoặc có Ấn tinh chế Thương hộ Quan.

Dụng thần là Chính Ấn, mừng có Quan Sát đến tương sinh, hoặc có Kiếp chế Tài hộ Ấn.

Dụng thần là Thực Thần, mừng có Thân cường Kiếp vượng tới sinh, hoặc có Tài chế Kiêu hộ Thực.

Đối với các Dụng Thần Bất Thiện có các dạng Nghịch Dụng sau:

Dụng thần là Thất Sát, mừng gặp Thực Thương chế phục, kị Tài tinh sinh Sát, Kiêu đoạt Thực.

Dụng thần là Thương Quan, mừng có Ấn đến chế phục, hoặc có Tài tiết khí Thương Quan.

Dụng thần là Dương Nhận, mừng có Quan Sát chế phục, kị hoàn toàn không có Quan Sát.

Dụng thần là Tỷ Kiếp, mừng thấu Quan chế phục, nếu không có Quan thì mừng có Tài và thấu Thực Thương hóa Kiếp. Đó là phương pháp Thuận Dụng và Nghịch Dụng đối với Dụng Thần vậy.

Chương 1, phần còn lại:

Nhiều người không đồng ý với Lý trên của Thẩm đại ca. Vì ông ấy nói rằng Tài hỉ Thực sinh, Quan hỉ Tài sinh, Sát hỉ Thực chế, Thương hỉ Ấn chế mà không hề nói đến điều kiện Thân cường Thân nhược, Sát trọng Thân khinh. Vì sao Tài đa Thân nhược lại hỉ Thực sinh Tài ? Vì sao Thân cường Sát ít lại hỉ Thực Thương chế Sát ? Người ta sẽ xúm vào phản bác Thẩm đại ca, không chừng còn cho rằng Thẩm đại ca là chập mạch dở hơi. Nhưng mà Trương Thần Phong đại ca ở trong Thần Phong Thông Khảo có nói rằng: “Nguyệt lệnh là Dụng Thần, năm và giờ là phụ tá. Ôi ! làm nên mệnh thư, đến thế là cùng”. So vậy, là cùng ý với lời của Thẩm đại ca. Thực ra đối với thuyết của Thẩm đại ca, bạn đọc không nên kết luận vội vàng. Nếu Thẩm đại ca nói rằng: “Cần khống chế, quản lý, và bố trí các thiết bị phòng ngừa một cách hợp lý tại các địa phương sản xuất lưu trữ các chất dễ cháy dễ nổ”. Câu đó tin được không, tất nhiên là tin được. Cho nên thuyết Thất Sát hỉ Thực Thương chế phục, Thương Quan hỉ phối Ấn chế phục cũng có thể tin được.

Nguyên văn: Ngày nay, người ta không biết chú trọng đề cương, tứ trụ can chi đều quy phục nguyệt lệnh mà xem hỉ kị vậy. Thậm chí xem Chính Quan phối Ấn có thể coi là Quan Ấn song toàn, cũng luận như lấy Ấn dụng Quan vậy. Thấy Tài thấu Thực không gọi là Tài được Thực sinh mà là lấy Thực thần sinh Tài. Thấy Kiêu thấu Thực không phải Thực thần tiết Thân mà là Kiêu thần đoạt Thực nên dùng Tài chế, luận như Thực gặp Kiêu vậy. Thấy Sát phùng Thực chế mà lộ Ấn không phải là khứ Thực hộ Sát mà là Sát Ấn tương sinh. Sát phùng Nhận không phải là giúp Thân chống lại Sát mà là Sát chế Nhận, luận như Nhận ngộ Sát. Tất cả đều do không biết dựa vào lệnh tháng mà lấy dụng thần vậy.

Thẩm đại ca nói vậy chẳng khác gì châm chọc giới mệnh lý thời Thanh, nhưng Hoàng Đại Lục tôi cứ ngỡ như Thẩm đại ca đang phê bình giới mệnh lý thời nay. Phong cách không coi trọng Nguyệt lệnh dụng thần chẳng phải nhà nhà người người đang phổ biến khắp nơi đó sao ? Thử hỏi người yêu thích mệnh học, có phân biệt Tài gặp Thực sinh và Thực thần sinh Tài không ? chính tại đoạn văn bạn đọc vừa đọc đấy thôi.

Nguyên văn: Nhưng cũng có những nguyệt lệnh không có dụng thần. Như mộc sinh tháng dần mão, nhật nguyệt cùng hành khí, không thể lấy Thân làm dụng thần được, khi đó phải xem trong tứ trụ có hay không Tài Quan Sát Thực thấu can hội chi mà lấy làm dụng thần. Nhưng bản chất vẫn là lấy nguyệt lệnh làm chủ sau đó mới tìm dụng thần, gọi là kiến lộc nguyệt kiếp cách cục, không coi là dụng thần mà thực ra chính là dụng thần vậy.

Giải nghĩa: Bởi vì Uyên Hải Tử Bình, Thần Phong Thông Khảo và Tử Bình Chân Thuyên đều nói rằng: dụng thần lấy từ Nguyệt lệnh, không giống như các sách mệnh lý hiện đại, ôi chao ôi cái gì mà dụng thần cân bằng bát tự, dụng thần phù ức nhật chủ, do không dùng nguyệt lệnh làm dụng thần nên hậu quả là có những trường hợp chọn dụng thần không nằm trong bát tự. Cái gì là dụng thần có thể lấy từ nguyệt lệnh ? Đều là Quan Ấn Tài Sát Thương Thực sáu loại. Bảo Pháp Quyển Nhất nói rõ rằng: “Tử Bình nhất pháp chuyên lấy nhật can làm chủ, lấy đề cương làm lệnh. Người thời nay không biết phép này, đoán trăm lần sai tóe loe cả trăm. Chỉ có Tây San Dịch Giám đại ca biết biến thông lấy 10 cách làm thành 6 cách quan trọng gọi là: Quan Ấn Tài Sát Thương Thực, đoán mệnh ứng nghiệm kinh hồn vậy. Nếu nguyệt lệnh không có Quan Sát Tài Ấn Thương Thực thì không thể lấy dụng thần. Như Giáp Ất mộc sinh vào tháng Dần Mão, nhật can thuộc mộc, nguyệt lệnh cũng thuộc mộc, mộc không thể dùng làm dụng thần. Thẩm đại ca lại còn nhấn mạnh thêm: Không thể dùng Nhật chủ làm dụng thần nha. Vậy bảo hậu học bọn em phải làm sao bây giờ ? Hãy tìm ngoài nguyệt lệnh và áp dụng nguyên tắc: “Có Quan luận Quan trước, không có Quan thì luận Dụng”. Trước tiên lấy Quan Sát, không lấy được Quan Sát mới lấy đến Thực Tài. Không lấy được Thực Tài thì lấy Ấn Tỷ vượng. Nếu tìm khắp nơi không thấy Quan Sát Tài Thực Thương Ấn thì ôi thôi khác gì Nhật chủ không có quần áo che thân. Lúc này thì ôi ! chẳng lấy được cái gì làm dụng thần, chỉ còn đường tu hành, đi theo Đức Phật Tổ đại từ đại bi thôi.

Về lý thuyết, lấy dụng thần phải coi nguyệt lệnh làm chủ, trong trường hợp nguyệt lệnh kiến lộc tỉ kiếp mặc dù không coi là dụng thần nhưng có gọi là dụng thần cũng không sai vậy.

Sẽ có người phát hiện ra Thẩm đại ca phát biểu mâu thuẫn nha, Thẩm đại ca đã nói rằng: “Sát Thương Kiêu Nhận là bất thiện dụng thần nên phải nghịch dụng vậy coi như Kiếp và Nhận là một dụng thần”. Nhưng đoạn sau Thẩm đại ca lại viết: “nếu nhật chủ và nguyệt lệnh cùng ngũ hành thì không thể coi Nhật chủ là dụng thần được”. Đoạn trước đã coi Kiếp là dụng thần rồi, sao còn nói ở đoạn sau: “gặp cách kiến lộc nguyệt kiếp, không phải dụng mà lại là dụng thần” vậy ? Điều này nhập nhằng khó hiểu, nghe hoài mà không thông tý nào vậy ta.

Hoàng tôi lý giải như vầy nè, Thẩm đại ca nói vậy là có hai ý: Một, lấy dụng thần thì trước tiên phải lấy nguyệt lệnh làm chủ, nếu nguyệt lệnh là Tỷ Kiếp tức nguyệt lệnh không có dụng thần, khi đó tìm dụng thần ở ngoài nguyệt lệnh. Hai, bất kể nguyệt lệnh có phải Tỷ Kiếp hay không, đều có thể coi nguyệt lệnh là dụng thần, khi đó Kiến Lộc và Dương Nhận coi là bất thiện dụng thần. Do có hai tầng ý tứ như vậy mà cuối đoạn văn Thẩm đại ca nhắc lại: “gặp cách kiến lộc nguyệt kiếp, không phải dụng thần mà lại là dụng thần vậy”. Trong đó, “không phải dụng thần” là ý thứ nhất còn “mà lại là dụng thần” là tầng ý tứ thứ hai đó nha. Nếu mà lý giải như vậy thì không còn thấy mâu thuẫn nữa nha.

Chương 3: Luận Dụng Thần thuần tạp

Nguyên văn: Dụng thần có thể biến hóa, trong biến hóa lại phân ra thuần tạp. Thuần thì cát, tạp thì hung. Thế nào là Thuần ? Thuần là hỗ trợ nhau tương đắc hiệu quả, như Tân sinh tháng Dần, thấu Giáp Bính, Tài và Quan tương sinh, đẹp cả đôi đường. Mậu sinh tháng Thân, thấu Canh Nhâm, Tài và Thực tương sinh, đẹp cả đôi đường. Quý sinh tháng Mùi, thấu Ất Kỷ, Sát và Thực tương khắc, tương khắc mà đẹp cả đôi đường. Các ví dụ trên đều là dụng thần thuần cách.

Giải nghĩa: Dụng thần có khả năng biến hóa, trong biến hóa lại phân ra thuần tạp. Dụng thần thanh thuần thì tốt, mà bác tạp thì hung. Tính sao mà gọi là thanh thuần vậy ta ? Thiện dụng thần thì cần tương sinh, Ác dụng thần thì cần tương chế. Như nhật chủ Tân kim sinh tháng Dần, Giáp Bính trong Dần đều thấu lộ, Giáp mộc là Tài, Bính hỏa là Quan, đều là Thiện Dụng Thần, nên được tương sinh. Tài và Quan tương sinh đẹp cả đôi đường nên gọi là Thuần vậy.

Nhật chủ Mậu thổ sinh tháng Thân, Canh và Nhâm trong Thân đều thấu lộ, Canh kim là Thực Thần, Nhâm thủy là Thiên Tài, đều là Thiện Dụng Thần, Thực Thần và Tài tương sinh, mà gọi là Thuần vậy.

Nhật chủ Quý thủy sinh vào tháng Mùi, Ất Kỷ trong Mùi đều thấu, Ất là Thực Thần, Kỷ là Thất Sát, Thất Sát là ác dụng thần cần được chế hóa, hiện tại có Ất mộc Thực Thần đến chế đẹp cả đôi đường gọi là Thuần vậy.

Các biến hóa tương tự như vậy của Dụng Thần đều gọi là các biến hóa Thuần.

Nguyên văn: vì sao gọi là Tạp, vì hai bên không tương ứng hiểu ý nhau mà Tạp vậy. Như Nhâm sinh tháng Mùi, Ất Kỷ đều thấu, là Thương Quan và Quan tương khắc bất đồng. Giáp sinh tháng Thìn, Mậu Nhâm thấu, Ấn và Tài tương khắc bất đồng. Cái Lý biến hóa của Thuần Tạp, các học giả phải thông suốt, không thể không biết nha.

Giải nghĩa: Cái lý thuần tạp là sao vậy ta ? là Thiện Dụng Thần bị khắc chế, còn Ác Dụng Thần được sinh phù vậy thôi. Ví dụ như Nhâm thủy sinh tháng Mùi, Ất Kỷ thấu, Ất là Thương Quan là Ác Dụng Thần, Kỷ là Chính Quan là Thiện Dụng Thần, Thương Quan khắc Quan, Thiện Dụng Thần bị khắc chế đau đớn biết bao, gọi là Tạp, thực ra là phá Chính Quan cách mà thôi. Các biến hóa kiểu này đều gọi là Tạp. Đạo lý Thuần Tạp đều dựa vào biến hóa của Dụng Thần mà đặt ra. Các học giả phải phân biệt cho rõ ràng kẻo lầm nhá.

Người học mệnh lý hiện nay đều không thể tìm thấy trong các sách mệnh lý hiện đại nguyên lý thuần tạp như Thẩm đại ca đã nêu trên. Hoàng Đại Lục tôi dám cược rằng các bạn sẽ thất vọng vì căn bản của các sách mệnh lý ngày nay đã không còn cách luận thuần tạp của Thẩm đại ca này rồi các bạn ơi.

Chương 4: Cách xử lý trường hợp Tạp Khí

Nguyên văn: Đất tứ mộ chứa nhiều khí, vì sao mà gọi là Tạp Khí vậy ta ? Bởi vì chứa nhiều quá ấy mà, Dụng Thần bất nhất nên gọi là Tạp Khí. Như Thìn vốn tàng Mậu, lại còn là thủy khố, lại còn có dư khí của Ất mộc, cả ba khí đều có thì dùng làm sao ? Nhưng mà dễ thôi, thấu Can ra là Tạp thành Không Tạp ý mà.

Giải nghĩa: Nguyệt lệnh Thìn Tuất Sửu Mùi là đất tứ mộ chứa nhiều can khí khác nhau nên không thuần, gọi là tạp khí vì khí khắp nơi đổ về tụ hội, làm dụng thần không chuyên nhất. Tý Ngọ Mão Dậu là đất tứ chính khí vượng như Quý thủy tại Tý, Đinh hỏa tại Ngọ, Tân kim tại Dậu, Ất mộc tại Mão. Dần Thân Tỵ Hợi thì đều chứa khí sinh vượng như Bính hỏa Mậu thổ trường sinh ở Dần, Giáp mộc thì đang vượng, vân vân … Chỉ có Thìn Tuất Sửu Mùi thì khác, như trong Thìn chứa Ất mộc là dư khí của mộc, Mậu thổ thì quan đới cho đến Quý thủy, toàn là khí suy nhược. (thatsat chú: Đoạn này Hoàng đại ca tham cứu chưa sâu vẫn chỉ là nhắm mắt đọc theo sách của người xưa, khơi khơi bề mặt mà thôi, nên vào đây tham khảo siêu phẩm Đường về Vô Cực của Sát mỗ khi diệu dụng Hà Đồ đưa 4 khí nhập thổ mới có thể hiểu được, căn cơ vững chãi sau này còn đi vạn dặm đường xa chứ). Trong Tuất thì chứa Mậu thổ nhập mộ và Tân kim quan đới Đinh hỏa đều là suy nhược. Tàng can trong Sửu Mùi cũng tương tự như vậy đều gọi là tạp khí.

Khi định cách từ nguyệt lệnh, cần phải lấy can đang vượng (đương vượng) hoặc can thấu ra (thấu ra nghĩa là có lực). Nhưng tại Thìn Tuất Sửu Mùi chẳng có can nào là đang vượng, mộc trong Thìn có khí, kim trong Tuất có khí, thủy trong Sửu thổ không yếu, hỏa trong Mùi vẫn đang còn khỏe, làm cách nào dùng đây hả trời ? Như ba can Ất Mậu Quý trong Thìn, phải lấy can nào làm dụng thần ? Ôi trời quá dễ đi thôi, lấy can thấu ra hoặc lấy hội chi (chi tháng hội hoặc hợp) làm dụng. Thế là từ tạp loạn là hết tạp loạn nha.

Làm sao xác định được can nắm lệnh đương vượng ở trong nguyệt lệnh ? Người xưa có hai cách: một cách là của Thẩm đại ca: thấu can hội chi. Hoặc dựa vào một nhân nguyên trong nguyệt lệnh mà lấy như “nhân nguyên tư lệnh ca quyết” sau:

Tháng Dần: từ Lập Xuân, Mậu thổ 7 ngày, Bính hỏa 7 ngày, Giáp mộc 16 ngày.

Tháng Mão: từ Kinh Trập, Giáp mộc 10 ngày, Ất mộc 20 ngày.

Tháng Thìn: từ Thanh Minh, Ất mộc 9 ngày, Quý thủy 3 ngày, Mậu thổ 18 ngày.

Tháng Tỵ: từ Lập Hạ, Mậu thổ 5 ngày, Canh kim 9 ngày, Bính hỏa 16 ngày.

Tháng Ngọ: từ Mang Chủng, Bính hỏa 10 ngày, Kỷ thổ 9 ngày, Đinh hỏa 11 ngày.

Tháng Mùi: từ Tiểu Thử, Đinh hỏa 9 ngày, Ất mộc 13 ngày, Kỷ thổ 18 ngày.

Tháng Thân: từ Lập Thu, Mậu Kỷ thổ 10 ngày, Nhâm thủy 3 ngày, Canh kim 13 ngày.

Tháng Dậu: từ Bạch Lộ, Canh kim 10 ngày, Tân kim 20 ngày.

Tháng Tuất: từ Hàn Lộ, Tân kim 9 ngày, Đinh hỏa 3 ngày, Mậu thổ 18 ngày.

Tháng Hợi: từ Lập Đông, Mậu thổ 7 ngày, Giáp mộc 5 ngày, Nhâm thủy 18 ngày.

Tháng Tý: Từ Đại Tuyết, Nhâm thủy 10 ngày, Quý thủy 20 ngày.

Tháng Sửu: Từ Tiểu Hàn, Quý thủy 9 ngày, Tân kim 3 ngày, Kỷ thổ 18 ngày.

Ví dụ: Giáp mộc sinh vào tháng Dần, trong vòng 7 ngày từ Lập Xuân thì Mậu thổ nắm lệnh, sau đó Bính hỏa nắm lệnh 7 ngày và cuối cùng là Giáp mộc nắm lệnh 16 ngày. Xem phía trên thì biết mỗi tháng mỗi ngày có một can nắm lệnh mà lấy dụng thần nha.

Phương pháp này có chính xác không vậy ta ? Cho đến nay chưa có ai và chưa có sách nào hoàn toàn khẳng định điểm này. Nếu không dùng thấu can hội chi thì nghe có vẻ buồn cười nhưng trên thực tế các tay mệnh lý giang hồ sử dụng rộng rãi phương pháp “nhân nguyên tư lệnh ca quyết” bên trên. Nhưng mà bọn họ đồng thời cũng dùng thấu can hội chi. Nên phương pháp thứ hai này cũng chỉ dùng để tham khảo thêm. (thatsat chú: trên thực tế, nếu không tìm được can thấu và chi hội, nhiều sách của Việt Nam và Trung Hoa viết rằng tùy lấy một can mà dụng, có dòng Tử Bình của Nhật Bản dùng bảng nhân nguyên phía trên như giải pháp cuối cùng, tức là vẫn ưu tiên thấu can hội chi hơn).

Nguyên văn: Như nào là thấu can vậy ta ? Như Giáp sinh tháng Thìn, thấu Mậu thì dùng Thiên Tài, thấu Quý thì dùng Chính Ấn, thấu Ất thì dùng nguyệt kiếp. Như nào là hội chi vậy ta ? Như Giáp sinh tháng Thìn gặp Thân và Tý hội cục, tất dùng thủy ấn vậy. Thấu một can thì dùng một can, thấu nhiều can thì dùng nhiều can. Đã thấu lại còn hội thì kết hợp dùng cả hai. Kết hợp có tình thì tốt, kết hợp vô tình thì ôi thôi chán lắm nói chi thêm buồn.

Giải nghĩa: Cái gì gọi là thấu can vậy ta ? Ví như Giáp mộc sinh vào tháng Thìn, thấu Mậu thổ thì dùng Tài cách. Thấu Quý dùng Ấn cách, Thấu Ất dùng nguyệt kiếp cách. Cái gì gọi là hội chi vậy ta ? Như Giáp mộc sinh vào tháng Thìn, địa chi có Thân và Tý, Thân Tý Thìn hội thành thủy cục nên lấy thủy ấn làm dụng. Thấu một can thì dùng một can, thấu nhiều can thì phối hợp dùng nhiều can, vừa thấu can lại vừa hội chi thì kết hợp mà luận. Kết hợp có tình thì cát, kết hợp vô tình thì hung nha.

Người xưa vì sao phải cường điệu chuyện thấu can kinh vậy ta ? Bởi vì địa chi như là gốc cây, còn thiên can coi như thân cành, tàng can coi như hạt giống, chỉ có thấu can và hội chi mới thực sự có lực nổi trội . Sao phải sợ rằng không đương lệnh, thậm chí còn có lực hơn là can đương lệnh trong lệnh tháng mà không thấu ấy chứ. Do đó, Tử Bình Chính Tông Đại Pháp cần phải lấy thấu can làm dụng thần vậy.

Nguyên văn: Như nào là hữu tình vậy ta ? Là thuận mà thành vậy. Như Giáp sinh tháng Thìn thấu Quý là Ấn, lại còn hội Tý Thân thành cục gọi là cách cục Ấn thụ. Cách cục Ấn thụ thanh mà không tạp, sự phối hợp giữa thấu can và hội chi này là hữu tình vậy. Lại như Bính sinh tháng Thìn thấu Quý là Quan lại phùng Ất làm Ấn, Quan Ấn tương sinh hơn nữa Ấn còn khứ ám thổ (Mậu) tàng ở trong Thìn mà thanh Quan, đây là trường hợp hai can cùng thấu lại kết hợp hữu tình. Lại như Giáp sinh tháng Sửu thấu Tân là Quan, hoặc Tỵ Dậu hội thành kim cục lại thấu thêm Kỷ Tài để sinh Quan, là hai can thấu cùng phối hợp hữu tình với hội chi vậy.

Giải nghĩa: Như thế nào là hữu tình vậy ta ? Đều là hội chi và thấu can phối hợp hài hòa vậy. Phối hợp hài hòa nghĩa là Thiện Dụng Thần được sinh còn Ác Dụng Thần thì gặp khắc chế vậy.

Ví như Giáp mộc sinh tháng Thìn thấu Quý thủy Ấn tinh, mà địa chi lại có Thân Tý Thìn tam hợp thủy cục, thấu can và hội chi đều là Ấn thụ, nên gọi là cách cục thuần Ấn. Ví dụ về hữu tình của thấu can và hội chi như dưới đây:

Mệnh của Hữu Nhiệm:

Tài Tài Nhật Ấn

Kỷ Mậu Giáp Nhâm

Mão Thìn Tý Thân

Nguyệt lệnh vốn là tài tinh, đang là tài cách, do can thấu Nhâm thủy ấn tinh, chi có Thân Tý Thìn hội thủy cục nên hóa Tài cách thành Ấn cách. Mệnh không theo đường kinh thương mà theo con đường văn chương, nhiều năm làm Viện Trưởng. Là một vị đạt đến tinh luyện của thư pháp, người đời xưng tụng là “đương đại thánh thư”. Đây đều là biểu hiện của cách cục Ấn tinh thuần mà không tạp.

Lánh Hữu Mỗ nam mệnh:

Ấn Tỷ Nhật Thương

Nhâm Giáp Giáp Đinh

Thân Thìn Tý Mão

Mệnh này không khác mấy so với mệnh Thư Thánh đại ca phía trên. Đều là thấu can hội chi thành cách cục thuần Ấn, mệnh này chỉ vì giờ sinh có Đinh hỏa Thương Quan mà cách cục biến hóa, Ấn cách biến thành Thương Quan tiết khí sinh thổ, Thương Quan sinh thổ cách rồi thì không nên có can năm là Nhâm thủy từ xa hợp với Đinh hỏa, làm cho Đinh hỏa không thể tận lực sinh thổ. Cho nên người này chỉ học hết lớp 8, là một lão thợ thủ công khéo tay đan lát mây tre tại một làng nhỏ.

Như Bính hỏa sinh tháng Thìn, thấu Quý thủy Chính Quan, đồng thời lại thấu Ất mộc Ấn tinh, vậy là Quan Ấn tương sinh, Ất mộc lại có khả năng chế ngự Mậu thổ tàng trong Thìn làm cho Mậu thổ không khắc Quan được. Hai can thấu như vậy gọi là hữu tình tương sinh vậy.

Ví dụ nam mệnh:

Ấn Tài Nhật Quan

Ất Canh Bính Quý

Mùi Thìn Ngọ Tỵ

Quan Ấn đều thấu, chỉ có điều Canh kim Tài tinh hợp trụ Ất mộc ấn tinh gây bất lợi. Tuy nhiên, Ất mộc tọa căn, Canh kim không thể hoàn toàn hợp được. Nhưng Ất tinh cũng không thể phát huy toàn lực làm cho công lực của mệnh cách này bị giảm đi rất nhiều. Nên người này chỉ là một quản đốc đại ca ở một xí nghiệp quốc doanh nhỏ, quan không cao lộc không nhiều.

Nam mệnh:

Thực Tỷ Nhật Quan

Mậu Bính Bính Quý

Tuất Thìn Dần Tỵ

Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Thấu Quan không thấu Ấn, Thìn Tuất lại xung làm thương tổn căn khí của Quý thủy trong Thìn phá mất Quan cách. Phá Quan cách rồi vốn có thể lập thành cách cục Thương Quan phối Ấn, không may dần mộc ấn tinh gặp tử tuyệt tại đại vận nên mất hết quý khí. Người này từ khi tham gia công tác chỉ làm kịch cỡ đến tổ trưởng đại ca mà thôi.

Giáp mộc sinh vào tháng Sửu thấu tân kim quan tinh hoặc địa chi có Tỵ Dậu Sửu hội thành Quan cục lại thấu Kỷ thổ Tài tinh đến sinh Quan, là một điển hình của kết hợp hữu tình giữa thấu can cùng hội chi.

Nguyên văn: Như thế nào là vô tình vậy ta ? Như Nhâm sinh tháng Mùi, thấu Kỷ là Quan, địa chi lại hội Hợi Mão thành Thương Quan cục, vậy thấu can và hội chi là tương hợp vô tình vậy. Như Giáp sinh tháng Thìn thấu Mậu là Tài hoặc thấu Nhâm Quý là Ấn, thấu Quý tất nhiên Mậu sẽ hợp Tài Ấn đều mất. Thấu Nhâm thì Tài Ấn đều thụ thương hoặc tham Tài hoại Ấn đều là vô tình vậy. Giáp sinh tháng Tuất thấu Tân là Quan lại thấu Đinh là Thương, chi tháng hội Dần Ngọ Tuất thành cục Thương Quan đều là vô tình vậy.

Giải nghĩa:

Vô tình là như nào vậy ta ? Là thấu can và hội chi tương nghịch lẫn nhau. Tương nghịch có nghĩa là Thiện Dụng Thần bị khắc còn Ác Dụng Thần lại được sinh.

Như Nhâm thủy sinh tháng Mùi có Kỷ thổ Quan tinh thấu xuất lại có Hợi Mão Mùi tam hợp Thương Quan cục phá Quan cục là vô tình vậy.

Nữ mệnh:

Kiếp Quan Nhật Thương

Quý Kỷ Nhâm Ất

Mão Mùi Tý Tỵ

Vốn là Quan cách chỉ vì Mão Mùi hợp phá mất Quan cách lại thêm chi giờ Tỵ hỏa sinh Quan tinh nên Quan tinh không bị tuyệt nhưng cũng không thể trở thành kỳ cách được nữa. Người này học hành không xong, làm việc cũng không dở, học nghề cũng không thành, hôn nhân thì không thuận cuối cùng thành gái điếm.

Lại như Giáp mộc sinh vào tháng Thìn, thấu Mậu thổ Tài tinh lại thấu Nhâm Quý thủy Ấn tinh, Ấn tinh bị Tài tinh khắc, kết quả là cả Tài và Ấn đều bị mất là vô tình vậy.

Giáp mộc sinh vào tháng Tuất thấu Tân kim quan tinh nhưng lại thấu Đinh hỏa Thương Quan. Địa chi có Dần Ngọ Tuất tam hợp Thương Quan cục phá mất Quan cách mà vô tình vậy.

Nguyên văn: Lại còn có hữu tình mà thành vô tình nha, tò mò chưa ? Giáp sinh tháng Thìn gặp Nhâm là Ấn lại gặp thêm Bính, Ấn thụ vốn hỉ tiết Thân thành tú khí tự thành cách, lại thêm hỏa có thể sinh thổ hỗ trợ Mậu thổ ở trong Thìn, Ấn cách không thanh. Tất nhiên nếu thấu Nhâm can, nguyệt chi lại hội Thân hội Tý thì sẽ không ngại thấu Bính hỏa nữa. Lại như Giáp sinh tháng Thìn thấu Nhâm là Ấn, trong tứ trụ lại có Tuất, Tuất Thìn tương xung mà thổ động (thatsat chú: chỗ này Thẩm đại ca chiết nghĩa chưa đến chỗ thâm ảo, Tuất Thìn dương xung bản chất là thủy hỏa ám xung rung chuyển đất trời xung nhau từ thuở Tý Ngọ xung đến tận Thìn Tuất, thủy hỏa mới là vấn đề chứ không phải thổ, thổ chỉ là cái vỏ hời hợt bên ngoài, nếu thi triển các chiêu thức siêu cấp luận bát tự sẽ phải kể tới) làm cho can Nhâm khó thông với nguyệt lệnh nên không thành Ấn cách. Đều là hữu tình hóa vô tình, phú mà không quý vậy.

Giải nghĩa: Chiêu thức này mới đầu bát tự hữu tình sau lại chuyển thành vô tình, là sao vậy ta ? Giáp mộc sinh tháng Thìn thấu Nhâm thủy Ấn tinh lại thấu Bính hỏa Thực Thần, Ấn vượng Thân cường rất mừng Thực Thần tiết khí của Thân nha, cứ ngỡ như đã thành cách hay, nhưng ôi thôi Bính hỏa sinh trợ Thìn thổ, Mậu thổ trong Thìn thổ liền quay sang khắc Quý thủy là căn của Nhâm thủy làm cho Ấn cách không còn thanh thuần giảm đi giá trị của bát tự. Cũng tình huống đó, nhưng nếu địa chi có Thân Tý tam hợp thủy cục với Thìn thì cho dù có thấu Bính hỏa đi nữa cũng không vấn đề gì.

Lại như Giáp mộc sinh tháng Thìn thấu Nhâm thủy ấn tinh mà không thấu Bính hỏa Thực thần chỉ có điều Tuất thổ tới xung Thìn thổ làm thổ động mà khắc Quý thủy vốn là căn của Nhâm thủy, Ấn cách tan tành. Đều thuộc loại kết hợp trước có tình mà sau vô tình, những người đó đều giàu mà không sang. Vì sao mà phá Ấn vẫn còn giàu kinh vậy ta ? Vì tuy mất Ấn nhưng Bính hỏa Thực thần có thể cùng với nguyệt lệnh cấu thành cách cục Thực Thần sinh Tài.

Ví dụ ba mệnh phổ sau đây:

1. Mậu Thìn Bính Thìn Giáp Dần Nhâm Thân, công nhân phổ thông, học hết lớp 12.

2. Tân Dậu Nhâm Thìn Giáp Tuất Ất Hợi, Vương Tiểu Thăng bảng nhãn, có bốn con đều đỗ đại học nguyện vọng 1.

3. Nhâm Tuất Giáp Thìn Giáp Thìn Bính Dần, Gián quan, phú quý không lớn.

Người thứ nhất, Bính hỏa sinh Thìn thổ, thổ vượng ám khắc Quý thủy làm Ấn cách bất thuần cách cục không cao, một cuộc đời bình thường.

Người thứ hai không có Bính hỏa Thực thần mà có Tân kim Quan tinh thành cách Quan Ấn tương sinh, người này quan trường đắc ý, có 4 con thi đại học đều đỗ nguyện vọng 1.

Người thứ ba tuy có Tuất thổ xung Thìn nhưng trên Tuất có Giáp mộc chế thổ hộ thủy, nên có thể dùng Nhâm thủy Ấn tinh. Bính hỏa tiết Thân sinh thổ làm cho Nhâm thủy không có gốc vững nên cách cục không cao, giàu sang không lớn.

Nguyên văn: Lại có từ vô tình mà chuyển thành hữu tình nha. Như Quý sinh tháng Thìn thấu Mậu là Quan lại hội Thân Tý thành thủy cục, thấu can và hội chi tương khắc, tương đương với Kiếp Tài cách, ví như nguyệt kiếp dụng Quan sợ chi thương tổn nữa ? Lại như Bính sinh tháng Thìn thấu Mậu là Thực lại thấu Nhâm là Sát, vậy là hai can thấu khắc nhau, may mà can bị khắc lại là Sát ví như Thực Thần đới Sát, Sát phùng Thực chế. Đều là cách đẹp cục hay, vô tình mà hóa ra hữu tình vậy.

Giải nghĩa: Nghe nói có chiêu từ vô tình chuyển thành hữu tình là sao vậy ta ? Ví như Quý thủy sinh tháng Thìn thấu Mậu thổ Quan tinh, địa chi có Thân Tý Thìn tam hợp thủy cục, can thấu và hội chi tương khắc, tạm xem là vô tình nha, may thay là Kiếp Tài ác thần bị khắc mà không còn là vô tình nữa. Như nguyệt kiếp dụng Quan chế Kiếp, không có gì tổn hại, là hữu tình vậy.

Lại như Bính hỏa sinh tháng Thìn thấu Mậu thổ Thực Thần, thêm Nhâm thủy Thất Sát, Thực Sát hai can thấu mà tương khắc. May mà can bị khắc là Thất Sát ác thần ví như Thực chế Sát cách và Sát cần Thực chế cách đều là chế Sát đều là tốt đẹp mà đắc đại quý vậy. Hai ví dụ trên đều là vô tình mà biến thành hữu tình vậy.

Nam mệnh:

Tỷ Sát Nhật Thực

Bính Nhâm Bính Mậu

Thân Thìn Thìn Tý

Nguyệt lệnh có Thực Sát cùng thấu, địa chi lại Thân Tý Thìn tam hợp Sát cục nhưng mà địa chi có hai Thìn thổ nên không tận lực mà hóa thủy, cho nên Mậu thổ Thực thần vẫn còn căn có thể chế Sát thành cách “Sát cần Thực chế”. Người này trung niên kinh doanh thành công thành đại gia, tiền cứ gọi là nhiều như nước.

Nguyên văn: Cách cục như trên nhiều vô số, chỉ giới thiệu vài ví dụ thôi nha, coi chừng sau này gặp ngoại lệ đó nha.

Giải nghĩa: Bát tự kiểu này cứ gọi là nhiều như nước, đếm không có xuể nên chỉ đưa ra vài ví dụ tham khảo, chủ yếu là người học phải học một biết mười mới có thể thấu tỏ hết được.

Chương 5. Luận phá cách của 4 cát thần

Nguyên văn: Bốn cát thần Tài Quan Ấn Thực nếu không dùng được, đều là phá cách.

Giải nghĩa: Chính Tài, Thiên Tài, Chính Ấn, Thiên Ấn, Chính Quan, Thực Thần đều là bốn loại cát thần, cần được bảo hộ. Nhưng có những thần có số lượng quá nhiều hoặc không nằm tại nguyệt lệnh hoặc không giúp gì cho dụng thần và hỉ thần thì đều là phá cách dẫn đến mất tác dụng.

Nguyên văn:

Như Thực Thần đới Sát thấu Tài là phá cách. Mùa xuân mộc hỏa vượng, gặp Quan thì không tốt, Quan có thể phá cách. Sát gặp Thực chế, thấu Ấn là phá cách. Tài vượng sinh Quan, lộ Thực là tạp, phá cách.

Giải nghĩa:

Ví như Thực chế Sát, thấu Tài tiết Thực sinh Sát là có hại, Tài tinh mất tác dụng. Mộc sinh tháng Dần Mão, bát tự hỏa vượng, nếu gặp Quan sẽ thành Thương Quan kiến Quan phá cách cục làm Quan tinh mất tác dụng. Sát tinh nắm lệnh cần Thực đến chế, nếu thấu Ấn đoạt Thực tất phá cách, Ấn tinh mất tác dụng. Tài vượng sinh Quan thấu lộ Thực chế Quan phá cách, Thực mất tác dụng.

Nguyên văn:

Do đó, dùng Thực phá Quan, dùng Tài phá Ấn, cũng như thuốc quý cứu người không được sẽ quay ra hại người. Quan kỵ Thực Thương, Tài sợ Tỷ Kiếp, Ấn lo Tài phá, Thực lo Ấn đoạt, làm cách cục biến hóa không lường. Nếu lấy sinh phù làm tốt đẹp, sinh phù cho hành cường vượng ngược lại sẽ có hại, đã suy còn gặp ức chế cũng không tốt, quá vượng gặp ức chế lại tốt. Cát hung hỉ kỵ đều ở chỗ phù hợp hay không mà ra, chứ không dựa vào tên gọi mà đánh giá.

Giải nghĩa:

Vì sao mà khi Quan tinh vô dụng lại cần Thực thần đến phá, vì sao mà Ấn tinh vô dụng lại cần Tài tinh đến phá. Giống như lấy thuốc nhân sâm phục linh hoàng kỳ trị bệnh đều tùy cơ thể mà dùng. Nếu dùng không đúng cách, trị không đúng bệnh hoặc dùng lượng quá lớn đều gây hại cho cơ thể. Chính Quan sợ Thương Thực, Tài tinh sợ Tỷ Kiếp, Ấn tinh sợ Tài tinh, Thực thần sợ Kiêu Ấn, mười thần tương hỗ chế ước phối hợp mà tạo ra các kịch bản khác nhau. Nếu cần sinh phù, cường giả được sinh phù mà có hại, suy thì sợ bị khắc chế, quá vượng gặp khắc chế lại tốt. Tám chữ là cát là hung là hỷ là kị đều do có phù hợp với cách cục hay không. Thành cách thì luận kị, phá cách thì luận hung, không chỉ phân biệt từ tên gọi.

Chương 6. Luận khả năng phá cách của 4 ác dụng thần

Nguyên văn:

Bốn ác dụng thần là Sát Thương Kiêu Nhận, tùy chỗ dụng mà thành cách. Như Ấn thụ căn nhẹ thấu Sát là trợ, Sát có thể thành cách. Tài gặp Tỷ Kiếp, Thương có thể giải, Thương thành cách. Thực đới Sát, có thể dùng Kiêu thành cách. Tài phùng Sát, Nhận có thể giải, Nhận thành cách.

Giải nghĩa:

Sát Thương Kiêu Nhận là bốn ác dụng thần, khi định cách vốn cần khống chế để dụng. Nhưng chỉ cần đưa vào đúng chỗ là có thể dụng. Ví như Ấn cách căn nhẹ, gặp Thất Sát có thể cấu thành Sát Ấn tương sinh cách, vậy là Sát tinh có chỗ phát huy tác dụng. Tài gặp Tỷ Kiếp tất phá cách, nhưng lại có Thương hóa Thân sinh Tài, Tài được cứu ứng, Thương có thể phát huy dụng. Thực chế Sát gặp Kiêu là phá cách nhưng chỉ cần Kiêu thần có lực có thể bỏ Thực dụng Sát thành Sát Ấn tương sinh cách, là Kiêu thần có thể tác dụng tốt. Tài cách gặp Sát tiết Tài là phá cách nhưng có Kiếp hợp trụ với Sát mà thành cứu ứng, Kiếp Nhận có thể phát huy tác dụng tốt.

Nguyên văn:

Do đó, Tài không kỵ Thương, Quan không sợ Kiêu, Sát không kỵ Nhận, như trị quốc với trường thương đại kích, kích vốn chẳng phải dụng cụ tốt đẹp gì nhưng nếu dùng đúng chỗ có thể dẹp loạn vậy.

Giải nghĩa: Sở dĩ Tài không sợ Thương, Chính Quan không sợ Kiêu, Thất Sát không sợ Dương Nhận. Cùng lý với việc trị quốc bằng trường thương đại kích, vốn là binh khí, nhưng chỉ cần sử dụng phù hợp là có thể dẹp loạn mà phát huy tác dụng tốt.

Chương 7. Luận dụng thần thành bại cứu ứng

Nguyên văn:

Dụng thần được tìm ở lệnh tháng, phối hợp cùng tứ trụ, mà có thành bại. Như thế nào là THÀNH? Như Quan gặp Tài Ấn lại không có hình xung phá hại, là thành Quan cách. Tài sinh Quan vượng hoặc Tài được Thực sinh trong khi Thân cường lại có thêm Tỷ Kiếp. Hoặc Tài cách thấu Ấn mà vị trí phù hợp, đều không tương khắc mà thành Tài cách. Ấn yếu gặp Sát, hoặc Quan Ấn song toàn, hoặc Thân Ấn đều vượng mà dùng Thực Thương tiết khí. Hoặc nhiều Ấn lại gặp Tài Tài thì thấu căn nhẹ, thì thành Ấn cách. Thực sinh Tài hoặc Thực thêm Sát mà không có Tài, bỏ Thực lấy Sát mà thấu Ấn, thì thành Thực cách. Thân cường Sát gặp chế, Sát cách thành. Thương sinh Tài hoặc Thương bội Ấn mà Thương vượng Ấn có gốc, hoặc Thương Quan vượng Thân nhược mà thấu Sát Ấn, hoặc Thương Quan đới Sát mà không có Tài, thành Thương Quan cách. Dương nhận thấu Quan Sát mà lộ Tài Ấn không thấy Thương Quan thì thành Dương Nhận cách. Kiến lộc nguyệt kiếp thấu Quan mà gặp Tài Ấn, thấu Tài mà gặp Thực Thương, thấu Sát mà gặp chế phục, thì thành cách Kiến Lộc Nguyệt Kiếp.

Giải nghĩa:

Theo lệnh tháng mà tìm Dụng Thần. Sau đó phối hợp với can chi của tứ trụ mà thành cách cục, có thành cách có bại cách. Tính như thế nào là Thành Cách vậy ta ? Thẩm đại ca giới thiệu 8 cách như sau:

1. Chính Quan cách.

Cách này cần Ấn và Tài phối hợp, lại cần Tài Ấn phối hợp nhau chứ không phá hoại lẫn nhau, Quan tinh thì không bị hình xung phá hại.

2. Tài cách.

Tài cách có ba loại. Một là Tài vượng sinh Quan. Hai là Tài được Thực sinh. Ba là Tài cách phối hợp với Ấn cách. Tài vượng ở lệnh tháng, không có Thương Thực tương sinh, không có Quan tinh vẫn quý vì Tài vượng có thể tự sinh Quan. Nếu có Tỷ Kiếp khắc Tài gặp Quan tinh chế Kiếp hộ Tài, đều coi là Tài vượng sinh Quan cách. Tài vượng ở lệnh tháng có Thương Thực tương sinh tất mừng nhật chủ có gốc hoặc thêm Tỷ đều là cách Tài được Thực sinh. Tài vượng lệnh tháng có Thực tương sinh lại có Ấn hộ Thân coi là Tài Ấn tương hỗ chứ không tương phá mà thành Tài cách phối hợp với Ấn.

3. Ấn cách.

Ấn cách có ba loại. Một là Sát Ấn tương sinh. Hai là Thực Thần tiết khí của Thân cường. Ba là bỏ Ấn lấy Tài. Lệnh tháng là Ấn, có Quan Sát đến sinh Ấn, thành cách Quan Ấn tương sinh hoặc Sát Ấn tương sinh. Ấn vượng ở lệnh tháng, Thân vững gốc, không có Quan Sát Tài mà có Thực Thương, thành cách Thực Thương tiết khí của Thân. Gặp từ hai Ấn tinh trở lên gọi là “quá nhiều dụng thần” nếu Tài có gốc, thì bỏ Ấn mà dùng Tài thành cách cục “bỏ Ấn dụng Tài”.

4. Thực thần cách.

Thực cách có ba loại. Một là Thực sinh Tài, hai là Thực chế Sát, ba là bỏ Thực dùng Sát. Thực Thần nắm lệnh Tỷ Kiếp tràn ngập, mệnh cục dù không có Tài tinh vẫn coi là quý cách, gọi là “Thực Thần có khí lực mà thắng Tài Quan”, nếu có Tài tinh tiết khí Thực Thần cũng tốt, coi như Thực sinh Tài. Nếu Thực Thần nắm lệnh lại không có Tài và Ấn chỉ có Quan Sát cùng Thương Thực đối kháng, thì gọi là Thực Thần chế Sát cách. Nếu Thực Thần chế Sát mà thấu Ấn hóa Sát chế Thực, thì thành cách cục bỏ Thực dùng Sát.

5. Thất Sát cách.

Thẩm đại ca nói rằng: “Thân cường mà Sát gặp chế thì thành Sát cách vậy”. Nhưng mà “chế” cũng có ba kiểu chế. Một là Sát gặp Ấn hóa. Hai là Sát gặp Thực chế. Ba là Sát hợp với Kiếp. Sát tinh nắm lệnh, có Ấn hóa Sát sinh Thân là Ấn hóa Sát luận như cách Sát Ấn tương sinh. Sát nắm lệnh, không có Ấn mà có Thực Thương chế Sát, thành cách Thực chế Sát. Sát nắm lệnh mà chẳng có Ấn hóa với cả Thực chế chỉ có Kiếp Nhận hợp Sát thì thành cách Sát gặp Kiếp hợp còn gọi là Dương Nhận hợp Sát.

6. Thương Quan cách.

Có bốn loại:

-Thương sinh Tài

Thương nắm lệnh, có Tài tiết Thương, không có Quan Sát tiết Tài, thành cách Thương Quan sinh Tài.

-Thương phối Ấn

Thương Quan nắm lệnh không có Tài tiết Thương mà có Ấn chế Thương, thành cách Thương Quan phối Ấn.

-Thương Quan giá Sát

Thương Quan nắm lệnh chỉ có Quan Sát tương khắc, thành cách Thương Quan giá Sát, còn gọi là Thương Quan hỉ Quan.

– Thương Quan thương tận

Thương nắm lệnh, không Tài không Ấn, có Quan Sát tương khắc, có điều Thương Quan thương tận (khống chế toàn diện) Quan tinh đi mà thành cách cục đại quý, còn gọi là Thương Quan loại trừ Quan tinh.

7. Dương Nhận cách.

Lệnh tháng Dương Nhận, mừng có Quan Sát chế Nhận, lại có Tài Ấn phối hợp, không tạp Thương Quan, thành cách Dương Nhận giá Sát hoặc Dương Nhận dụng Quan.

8. Kiến Lộc cách.

Lệnh tháng Kiến Lộc, có Quan tinh lại có Tài Ấn phối hợp, luận như Chính Quan cách. Lệnh tháng Kiến Lộc, không có Quan mà có Sát, giống như cách Thực Thần chế Sát, lệnh tháng Kiến Lộc, không có Quan Sát mà có Tài, lại có Thực Thương sinh Tài, luận như cách Tài sinh Thực.

Chú ý, giảng cách cục là giảng phối hợp của Bát Tự, giảng kết cấu của Mệnh chớ có quan trọng hóa điều kiện Thân Cường Thân Nhược. Vì chỉ cần phối hợp Bát Tự tốt thì Thân cường hay nhược đều tốt. Cách chính cục thanh là đều phát phúc. Ngược lại, cho dù Thân cường Tài Quan vượng mà phối hợp Bát Tự không tốt thì chẳng ra gì đâu.

Nguyên văn:

Thế nào là Bại ? Quan gặp thương khắc hình xung, hỏng Quan cách. Tài nhẹ Tỷ nặng, Tài thấu Sát, hỏng Tài cách. Ấn nhẹ gặp Tài hoặc Thân cường Ấn trọng mà thấu Sát, hỏng Ấn cách. Thực gặp Kiêu hoặc sinh Tài lộ Sát, hỏng Thực cách. Sát gặp Tài không có chế, hỏng Sát cách. Thương Quan không có kim thủy gặp Quan, hoặc sinh Tài đới Sát, hoặc bội Ấn mà Thương nhẹ Thân vượng, hỏng Thương Quan cách. Dương Nhận không có Quan Sát, hỏng cách Dương Nhận. Kiến Lộc Nguyệt Kiếp không có Tài Quan lại thấu Sát Ấn, thì hỏng cách Kiến Lộc Nguyệt Kiếp.

Giải nghĩa:

Như thế nào là Bại ? Thẩm đại ca phân ra cách cục mà luận như sau:

1. Quan cách, gặp thương khắc hình xung mà không có cứu ứng, thì phá cách. Quan nhiều lẫn Sát mà Bát Tự không có chữ nào thanh cách là phá cách.

2. Tài cách, gặp Tỷ Kiếp cường vượng, hoặc gặp Sát tiết Tài là phá cách.

3. Ấn cách, có mỗi một Ấn lại còn gặp Tài phá hoại, hoặc có từ hai Ấn tinh mà Nhật chủ lại vững gốc là phá cách.

4. Thực cách, có mỗi một Thực lại bị Kiêu thần đoạt mất. Hoặc Thực sinh Tài lại thấu Sát tiết Tài là phá cách.

5. Sát cách, có Tài sinh mà không có Thực chế hoặc Ấn hóa là phá cách.

6. Thương cách. Không có kim thủy Thương Quan mà lại gặp Quan tinh hoặc Thương Quan sinh Tài mà đới Sát, hoặc Thương phối Ấn mà Thân cường Ấn đa đều là phá cách.

7. Nhận cách, không có Quan Sát là phá cách.

8. Lộc cách, không có Tài Quan, thấu Sát thấu Ấn là phá cách.

Bạn đọc để ý, sở dĩ gọi là phá cách vì có loại cách cục nào đó không được thành lập chứ không phải là không thành lập được bất cứ cách cục nào. Ví như Quan cách bị Thực thần phá, nhưng có thể thành lập cách cục Thực Thần sinh Tài, cái đó gọi là bỏ Quan lấy Thực. Lại như Dương Nhận cách mà không có Quan Sát nên phá mất Nhận cách, nhưng chỉ cần có Thực Thương là có thể tạo thành Thực Thương tiết tú. Nếu không có Thương Thực Tài tình mà lại có Ấn tinh, có thể thành cách chuyên vượng. Cách cách khác cũng như vậy mà tìm, nếu không lập được cách cục nào thì gọi là Bát Tự “không nghèo cũng chết sớm”.

Nguyên văn:

Trong thành có bại, chắc chắn phải đới kị; trong bại có thành nhất định phải có cứu ứng. Như thế nào là đới kị ? Như Chính Quan gặp Tài lại còn gặp Thương, thấu Quan mà lại gặp hợp, Tài vượng sinh Quan mà lại gặp Thương hợp. Ấn thấu Thực tiết khí lại gặp thêm Tài. Thấu Sát sinh Ấn lại thấu thêm Tài, phá Ấn còn Sát, ôi thế là xong xèng. Thực Thần đới Sát Ấn mà lại gặp Tài. Thực chế Sát mà lại gặp Ấn. Thương Quan sinh Tài mà Tài gặp hợp. Bội Ấn mà Ấn lại gặp Thương, thấu Tài mà lại gặp Sát. Đều là đới kị đấy nha.

Giải nghĩa:

Trong thành cách lại gặp phần tử phá hoại, gọi là Đới Kị, hay là có Kị Thần. Trong bại cách mà có chữ cứu ứng, gọi là trong bại có thành. Vậy Kị Thần là chi nghe kinh vậy ta ? Có gì đâu, như Chính Quan cách có Tài sinh thì tất nhiên là thành cách, ai dè lại có Thương Quan chế Quan. Thương Quan này gọi là Kị Thần phá cách. Chính Quan thì không nên gặp Quan, lại có chữ nào trong Bát Tự hợp mất Quan tinh, đều coi là Kị Thần. Tài vượng sinh Quan, Quan gặp Thương gặp hợp đều là phá cách. Khi đó Thương Quan và chữ nào hợp Quan tinh đều gọi là Kị Thần. Ấn vượng Thân cường ôi yêu sao có Thực Thần tiết khí, nhưng ôi thôi thấu Tài khắc Ấn phá mất Thực Thần tiết khí cách. Tài đó gọi là Kị Thần. Sát Ấn tương sinh mà thấu Tài phá Ấn, phá Ấn rồi còn mỗi Sát, Tài tinh này là Kị Thần. Thực chế Sát mà gặp Kiêu Ấn đoạt Thực hoặc gặp Tài tiết Thực sinh Sát, Ấn đó Thực đó đều là Kị Thần. Thương Quan phối Ấn mà Ấn gặp tổn hại, Thương sinh Tài mà gặp Sát tiết Tài đều là các trường hợp có Kị Thần trong Bát Tự.

Đọc kĩ mà xem Thẩm đại ca giải thích thế nào là Kị thần ? “Kị Thần trong Tử Bình Chân Thuyên là chữ phá cách của Bát Tự. Có bốn Thiện Dụng Thần lại có thêm một chữ Kị Thần (nếu Dụng Thần nhiều thì không phải), thì Kị Thần này phá mất cách cục tốt đẹp của bốn Thiện Dụng Thần vậy.

Kị Thần trong mệnh lý hiện đại có hai ý nghĩa: Thứ nhất, trong Bát Tự có chữ quá thiên lệch mà thành bệnh, có người gọi là bệnh thần. Thứ hai, chữ khắc chế dụng thần gọi là Kị Thần. Cách xem này khác xa cách xem mà Thẩm đại ca nói trên. Ví như Chính Quan nắm lệnh, Thẩm đại ca không hề xem vượng suy cường nhược của Bát Tự mà nói rằng Thương Quan là Kị Thần, không có Thương Quan thì chữ nào hình xung hợp hại Quan tinh đều là Kị Thần. Còn mệnh lý hiện đại yêu cầu trước tiên phải phân tích kỹ lưỡng vượng suy cường nhược của Bát Tự sau đó xem Thân cường hay nhược, nếu mà Thân nhược nha thì hay gọi Tài Quan là kị thần, lấy Ấn hoặc Tỷ Kiếp làm dụng thần, thậm chí còn lấy cả Thương Quan làm dụng thần nữa nha. Nếu mà Thân cường á, thì hay lấy Ấn tinh cùng Tỷ Kiếp làm kị thần, có người còn lấy Thương Quan làm dụng thần. Bất kể lấy cái gì làm dụng thần kị thần, trước tiên mà không phân tích vượng suy cường nhược của Bát Tự là không được đâu nha. Phương pháp lấy dụng thần cùng kị thần này cứ tạp nham loạn xà ngầu, chẳng có điểm nào nhất quán, tính ứng dụng thì không cao. Mười thầy lấy dụng thần kị thần cho một Bát Tự thì ít nhất có năm kết quả khác nhau. Trong khi đó, các thầy tử bình truyền thống chỉ cần nói Bát Tự thuộc cách cục gì là cho ra kết quả dụng thần kị thần thống nhất oh yeah. Ví dụ, chỉ cần nói Chính Quan cách là xong.

Hãy nghĩ mà xem, các đại ca khiếm thị đoán mệnh ngoài đời, nếu quả thực phương pháp của họ đơn giản, nhất quán và dễ học hơn phương pháp của tui đây thì tại sao họ lại không có đất dụng võ như vậy.

Sau đây là hai ví dụ trong thành có bại, gặp bại lại thành.

Mệnh Lưu Trừng Như:

Quan Thực Nhật Ấn

Nhâm Kỷ Đinh Giáp

Tuất Dậu Sửu Thìn

Can năm thấu Quan, Can tháng thấu Thực, Quan tinh bị khắc nên phá Quan cách, nhưng mà có thể bỏ Quan lấy Thực, không thành Quan cách sao không thử lấy Tài cách. Tài cách có Thực lại có Ấn tinh nên có thể thành. Đường học hành thì chẳng ra gì mà đường buôn bán lại gặp gỡ. Tuổi trung niên giàu có một vùng.

Mệnh Trần Lập Phu:

Tài Kiêu Nhật Thực

Canh Giáp Bính Mậu

Tý Thân Dần Tuất

Thân kim nắm lệnh là Tài cách, nhưng Thân Tý bán hợp, hóa Tài thành Sát. Sát có dần mộc Ấn tinh hóa Sát sinh Thân thành Sát Ấn tương sinh. Người này hoạt động cách mạng sau này lên đến chức Bộ Trưởng.

Nguyên văn:

Như thế nào là cứu ứng ? Như Quan gặp Thương mà thấu Ấn, Quan Sát hỗn tạp mà Sát bị hợp, gặp hình xung mà có cứu giải. Tài gặp Kiếp mà thấu Thực hóa Kiếp, sanh Quan chế Kiếp. Phùng Sát mà Thực Thần chế Sát để sinh Tài, hoặc hợp Sát giữ Tài. Tài phá Ấn mà Kiếp Tài phá Tài, hoặc hợp Tài mà giữ Ấn. Thực gặp Kiêu lấy Sát mà thành cách hoặc sinh Tài hộ Thực. Sát gặp Thực chế, lấy Ấn hộ Sát mà phùng Tài khứ Ấn giữ Thực. Thương Quan sinh Tài thấu Sát mà Sát bị hợp. Dương Nhận dụng Quan Sát đới Thương Thực, lấy Ấn để hộ. Kiến Lộc Nguyệt Kiếp dụng Quan, gặp Thương mà Thương bị hợp. Dụng Tài đới Sát mà Sát bị hợp, đều là cứu ứng.

Giải thích:

Khi Kị Thần tới phá mệnh cục, nếu có chữ nào trong tám chữ tới chế phục Kị Thần thì cách cục có thể thành. Ví như Chính Quan bị Thương Quan tới phá cách, nếu có Ấn tinh tới khắc chế Thương thì có thể cứu vãn cách cục. Khi Chính Quan cách có nhiều Quan hoặc có Sát hỗn tạp, nếu có chữ nào có thể đẩy Sát đi thì Quan cách có thể được phục hồi. Khi Quan cách gặp hình xung, nếu có chữ nào có thể giải hình xung thì Quan cách được phục hồi.

Ví dụ:

Thương Ấn Nhật Quan

Mậu Giáp Đinh Nhâm

Ngọ Tý Dậu Dần

Mệnh này độc thấu Nhâm thủy Quan tinh, lại thấu Mậu thổ thương Quan, Tý Ngọ tương xung nên phá cách. May mà can tháng Giáp mộc khắc phá Thương Quan giải nguy cho Quan tinh. Chi giờ dần mộc hợp xa với Ngọ hỏa giải cái nguy Tý Ngọ tương xung. Quan cách được cứu nên người này thành Hoàng Đế nhà Thanh đại ca Ung Chính.

Quan Ấn Nhật Ấn

Quý Giáp Bính Giáp

Tỵ Tí Thân Ngọ

Mệnh này độc thấu Quan tinh, không có dần cũng không có chữ nào cứu giải Tý Ngọ tương xung, Quan cách bị phá mà không có gì cứu chữa. Nên người này chỉ là một đại ca nông dân, năm 36 tuổi ly hôn mà cho đến nay chưa thấy đại ca này lấy vợ nha.

Tài Quan Nhật Sát

Quý Ất Mậu Giáp

Mão Sửu Dần Dần

Địa chi có hai dần mộc Thất Sát một mão mộc Chính Quan thành cách cục Quan Sát hỗn tạp, tuy Sửu Dần tương hợp (Kỷ Tân Quý trong Sửu hợp với Giáp Bính Mậu trong Dần), có thể hợp khứ đi một Sát tinh nhưng còn một dần mộc nên vẫn là Quan Sát hỗn tạp, trường hợp này phá cách không thể phục hồi. Nhật nguyên trông chờ mỗi Bính hỏa trong dần tới hóa Sát sinh Thân, không may đại vận chạy một mạch phương Bắc lệnh thủy nên là người tai điếc mắt mờ, sống bằng nghề xem bói ven đường.

Tài cách gặp Kiếp Tài đến phá cách, nếu gặp Thực Thương hóa Tỷ Kiếp sinh Tài, hoặc gặp Quan tinh chế trụ, nên Tỷ Kiếp không có khả năng phá Tài, thì Tài cách đều không bị phá. Tài cách gặp Sát tiết Tài là phá cách, may gặp Thực Thương chế Sát hoặc hợp Sát đều là cứu ứng.

Như các mệnh sau:

Kiêu Tỷ Nhật Thương

Nhâm Giáp Giáp Đinh

Dần Thìn Tuất Mão

Thìn thổ tài tinh nắm lệnh vốn là Tài cách, nhưng Dần Mão Thìn hợp mà phá mất Tài cách. Can giờ có Thương Quan nhưng không thể trực tiếp hóa Tỷ Kiếp sinh Tài, vậy là trong cách có bệnh mà không có thuốc chữa. Vận trình lại chạy một mạch qua phương Nam vận hỏa, Thân cường Tài vượng không gì cứu vãn. Mệnh chủ không cách nào gặp được thần tài. Người này cả ngày chỉ chui ra chui vào ở mỏ than tăm tối, khó khăn lắm năm 30 tuổi lấy được cô vợ, chỉ được vài năm thì cô vợ đã bỏ đi tìm chồng tốt hơn.

Nữ mệnh:

Quan Tài Nhật Quan

Canh Kỷ Ất Canh

Dần Tỵ Mão Thìn

Dựa trên nguyên tắc “có Quan luận Quan, không có quan tinh mới lấy dụng thần”. Trước tiên, tôi thử các khả năng lập Quan cách. Bát tự có hai Canh kim quan tinh, nhiều thì không quý, người ta nói gặp Quan thì phải tìm Ấn vậy mà ở đây chẳng thấy Ấn, cho nên rất khó lập Quan cách. Lại thử tìm Tài cách, lệnh tháng Tài tinh bị chi năm dần mộc khắc phá nên “hỏng hết bánh kẹo”. May mà có quan tinh chế ngự dần mộc cứu được cách cục. Tài cách được thành lập nên rất giàu có. Người này là một đại gia ngân hàng, tiền bạc không phải ngợi, một cuộc đời ăn ngon mặc đẹp phú quý xông xênh.

Nam mệnh:

Tài Kiếp Nhật Tỷ

Bính Quý Nhâm Nhâm

Thìn Tỵ Thìn Dần

Thiên tài trong lệnh tháng thấu ở can năm, gặp Quý thủy kiếp tài lại không có cứu ứng nên Tài cách bị phá hỏng. Hơn nữa, chi Tỵ hỏa sinh chi năm Thìn thổ là Tài sinh Sát, Sát không bị chế. Mới thấy vừa hỏng Tài cách mà Sát cách cũng hỏng luôn, ôi thôi, chẳng lập được cách cục nào vậy ta. Người này lúc nhỏ thì mất cha, trung niên thì mất vợ, cả cuộc đời cô đơn nghèo khổ.

Nếu Ấn cách bị Tài cách phá mà có Tỷ Kiếp chế Tài hộ Ấn, hoặc tài tinh bị hợp thì vẫn có thể thành lập được Ấn cách.

Tỷ Quan Nhật Thưc

Đinh Nhâm Đinh Kỷ

Dậu Dần Mùi Dậu

Lấy dần mộc làm Ấn cách, ai dè tài tinh dậu kim đứng ngay bên cạnh nhiệt tình khắc dần mộc. Vậy là tài hoại ấn, can năm đinh hỏa lẽ ra giúp sức khắc chế dậu kim cứu vãn cách cục, nhưng ôi thôi em Nhâm thủy bên cạnh lại đòi hợp mới chết chứ lị, đinh hỏa tham hợp mà quên khắc nên tài tinh đại phá ấn cách. Người này hai mắt mù lòa, cả cuộc đời khốn khổ vất vả chưa có ngày nào sung sướng.

Mệnh Lý Gia Huấn đại ca:

Tài Thương Nhật Tài

Canh Mậu Đinh Canh

Thân Dần Mùi Tý

Mệnh này lấy ấn tinh dần mộc làm cách cục, ai dè có thân kim xung khắc dần mộc, may mà có Tý thủy hợp từ xa với dần mộc nên cứu vãn được Ấn cách. Vận trình trước tiên qua mộc củng Ấn sau đó đến vận hỏa chế kim bảo vệ mộc, cuối đời gặp Thân vận có thể hợp Tý thành thủy mà sinh mộc, người ta gọi là mệnh tốt không bằng vận tốt là như thế đấy. Người này lập chiến công nên trong vận Nhâm Ngọ được thăng chức quân trưởng. Vận Giáp Thân lại được thăng chức Phó Tổng Tư Lệnh lính thủy đánh bộ.

Thực cách không may gặp phải Kiêu Thần nên phá cách. Nếu có sát tinh sinh Ấn thì có thể bỏ Thực mà dùng Sát Ấn tương sinh. Nếu không gặp tài tinh chế Kiêu bảo vệ Thực thì cũng ok, có thể giữ được Thực Thần cách.

Nam mệnh:

Kiêu Quan Nhật Tài

Kỷ Bính Tân Giáp

Sửu Tý Sửu Ngọ

Lệnh tháng có tý thủy Thực thần gặp Sửu thổ Kiêu thần khắc hại nên phá mất Thực Thần cách. May mà can tháng Bính hỏa Quan tinh có gốc tại chi giờ lại có giáp mộc tương sinh nên có thể bỏ Thực dùng Quan. Nhưng trước tiên hãy xem thử có lập được Quan cách không, nếu được thì dùng Quan cách để luận. Người này là manager của công ty kiến trúc, tiểu phú tiểu quý. Vì tài tinh không có gốc, quan tinh lại rơi vào tuyệt địa tại đại vận nên không thể thành đại phú đại quý.

Nam mệnh:

Thực Tài Nhật Kiêu

Quý Giáp Tân Kỷ

Sửu Tý Sửu Sửu

Mệnh này mới trông cứ tưởng tý thủy thực thần bị sửu thổ kiêu thần khắc đoạt mà phá mất cách cục, ai dè Quý thủy vững căn tại sửu thổ, tý thủy bị khắc đoạt rồi nhưng vẫn còn quý thủy đại ca ngồi đó. Mặt khác, mới trông có vẻ trụ này chỉ có một thực thần nhưng thực ra có hai, dụng thần nhiều thậm chí còn cần sửu thổ khắc chế bớt cho thanh cách cục. Ấn nhiều lại có Tài chế Ấn hộ Thực thành cách cục Thực Thần tiết khí. Người này thông minh, là thủ khoa đầu vào của trường đại học Quảng Đông, sau này đạt học vị tiến sỹ ở Mỹ, hiện nay làm chuyên gia kinh tế thế giới.

Lệnh tháng Thất Sát có Thực Thần đến chế thì quá đẹp. Không may có Kiêu Thần đến đoạt Thực thì nguy to, lúc đó chỉ chờ Tài chế Kiêu để bảo vệ Thực. Cũng như vậy, Sát cần Thực chế không may gặp Tài tiết Thực sinh Sát nên cách cục bị phá.

Nữ mệnh:

Tỷ Kiêu Nhật Thực

Giáp Nhâm Giáp Bính

Dần Thân Thìn Dần

Lệnh tháng là Sát, may có Nhâm Ấn hóa Sát và Bính hỏa chế Sát, chế hóa lưỡng lập, không có tài tinh chế Kiêu hộ Thực nên phá cách. Thậm chí tuế vận có tài tinh tới chế Kiêu thì cũng bị giáp mộc Tỷ Kiếp khắc chế mà hỏng việc. Cách bị phá mà hỏng mất mệnh cục. Người này học hành và công việc đều không thành hôn nhân thì không thuận nên đành làm gái điếm nuôi thân qua ngày.

Mệnh Hải Thụy:

Kiêu Sát Nhật Thực

Quý Tân Ất Đinh

Dậu Dậu Tỵ Hợi

Mệnh này Sát vừa bị Thực chế vừa bị Ấn hóa, nửa nạc nửa mỡ mà hỏng mất cách cục. Lúc còn nhỏ vận trình không có cứu ứng nên cha mất sớm, gia cảnh khó khăn. Vận Kỷ Mùi tài tinh chế kiêu hộ thực cứu vãn cho cách cục, người này thi đỗ mà nhận chức Tri huyện. Vận Mậu Ngọ cũng tốt, được tiếng là liêm minh. Vận Đinh Tỵ Bính Thìn kiêu thực giao chiến, người này mắng vua là mê tín tà thuật hơn nữa còn đắc tội với bọn tham quan ô lại nên sau đó bị thất sủng 16 năm. Nguyên do chủ yếu vì trong mệnh cục vừa có chế lại vừa có hóa, lại thêm tỵ hợi tương xung. Sau này gặp vận mộc tiết thủy sinh mộc nên cứu vãn được cách cục, người này được cất nhắc lên làm Đô Ngự Sử, nhà nhà xưng tụng là Hải Thanh Thiên đại ca.

Cách cục Thương Quan sinh Tài mà gặp Thất Sát tiết Tài là phá cách. Lại gặp Thực Thương chế Sát hoặc Sát bị hợp mà cách cục được cứu vãn.

Nam mệnh:

Kiếp Tài Nhật Sát

Kỷ Quý Mậu Giáp

Dậu Dậu Tý Dần

Dậu kim Thương Quan là dụng thần, có Quý thủy tài tinh tiết khí Thương Quan vốn có thể lập thành cách cục Thương Quan sinh Tài, nhưng trụ giờ có Thất Sát tiết tài lại không gặp chế ngự cũng như bị hợp, Thất Sát không bị chế phục mà phá hỏng béng mất cách cục. Sát nặng không có chế tất nhiên cuộc đời phải chịu nhiều tổn hại. Người này từ nhỏ hai chân bị tàn phế không thể đi lại, gia cảnh lại nghèo khổ, nghe mà rớt cả nước mắt.

Nam mệnh:

Kiếp Thương Nhật Sát

Quý Ất Nhâm Mậu

Tị Mão Thân Thân

Người này là đồng nghiệp của Hoàng tôi đây. Đã nhiều lần nhờ cách vị đại ca đoán mệnh xem cho. Bọn họ đều là cao thủ của mệnh lý hiện đại. Họ đều cho rằng mệnh này Thương Quan phối Ấn mà quý cách. Có người nói rằng: Bát Tự Thương Quan yếu nhược, mệnh chủ trước tiên chạy một mạch phương Bắc thủy vận nên học hành và sự nghiệp đều tốt đẹp. Nhưng cũng có người nói rằng: Mệnh chủ này ứng với kim vận về sau, sẽ phát đạt cỡ như Sư Trưởng Lữ Trưởng.

Nhưng thực tế thì sai tóe loe.

Người này ít học, sau khi làm loanh quanh hơn chục năm trong xí nghiệp của tôi thì ra ngoài làm. Trong vài năm tuy có kiếm được chút đỉnh nhưng rốt cuộc tay trắng vẫn là trắng tay. Hiện nay hơn năm mươi tuổi đầu mà không tiền không vợ không gia đình, người thì không ra cái hình người, dở hơi chập mạch, sống ngày nào biết ngày đó.

Vậy Bát Tự trên phá cách chỗ nào mà nghe kinh vậy ta ? Phá cách ở Quý thủy, mão mộc Thương Quan sinh tị hỏa Tài tinh, suýt nữa thì thành cách Thương Quan sinh Tài ai dè, Quý đè Tị chỉ còn trông chờ vào vận trình đến chế phục Quý thủy thì cứu vãn được cách cục. Ai dè chờ mỏi cả mắt có thấy vận nào cứu đâu, cho nên cuối cùng vẫn chỉ là một người nghèo khổ thất bại.

Hoàng tôi xem lại mệnh của Trương Huân Biện Soái đại ca:

Tài Sát Nhật Kiếp

Giáp Bính Canh Tân

Dần Tý Thân Tị

Dụng thần tý thủy Thương Quan sinh giáp mộc tài tinh nhưng giáp mộc lại sinh Bính hỏa Thất Sát mà phá hỏng mất cách cục Thương Quan sinh Tài. May mà Thất Sát có Tân kim hợp trụ gọi là Kiếp hợp Sát cách, phát về võ nghiệp. Người này khi gặp vận phương Nam, làm đề đốc Giang Nam, sau lại làm tuần phủ Giang Tô kiêm tổng đốc lưỡng giang một thời cực thịnh. Năm Đinh Tỵ dùng 3000 quân phế vua phục quốc, cuối cùng thành một trò hề.

Dương Nhận cách dùng Quan Sát. Không may gặp phải Thương Quan chế Quan tinh hoặc Thất Sát quá mạnh, nếu có Ấn tinh khắc chế Thương Quan là cứu vãn được cách cục. Nhận cách dùng Thực Thương sinh Tài mà gặp Sát tiết Tài là phá cách, nếu Sát bị hợp là cứu vãn được cách cục.

Nữ mệnh:

Kiêu Kiếp Nhật Thực

Mậu Tân Canh Nhâm

Tý Dậu Thân Ngọ

Lệnh tháng dương nhận, không có dụng thần. Cơ bản sẽ lấy Quan tinh ngọ hỏa ở chi giờ làm dụng thần. Vì Nhâm thủy đè đầu còn Tý thủy xung từ xa nên phá mất Quan cách. Chỉ cần bỏ Quan lấy Thực là lập được cách cục Thực Thần tiết tú. Nhưng không may can năm mậu thổ Kiêu Thần đè đầu Tý thủy, nên Thực Thần không tài nào mà tiết tú được. Nhưng không phá mất cách cục mà chỉ làm cách cục bị thấp đi mà thôi. Người này là giáo viên cấp 2, không chức không quyền, lại không có chồng, nên sớm tối tự do thích yêu ai thì yêu, vô cùng thoải mái.

Hoàng tôi đây lại xem hai mệnh sau:

Tài Thực Nhật Quan

Kỷ Đinh Ất Canh

Mùi Mão Hợi Thìn

Kiếp Thực Nhật Quan

Giáp Đinh Ất Canh

Thìn Mão Hợi Thìn

Hai mệnh này gần giống nhau, đều là cách cục kiến lộc dụng quan đều có đinh hỏa Thực Thần đến phá cách. Khác nhau ở chỗ: mệnh thứ nhất thì có kỷ thổ Tài tinh tiết Thực sinh Quan nên tuy phá cách nhưng có cứu ứng. Mệnh này vốn là doctor, sau làm quan to ở Trung Ương, cả đời là quan thanh liêm, kiến thức sâu rộng, là một vị mệnh lý đại ca sánh vai cùng với Chu Hy đại ca. Thế mới thấy, có Thực Thần tiết tú mà lại có Quan tinh cũng ngon lành nha. Mệnh thứ hai vì không có Tài tiết Thực sinh Quan mà phá mất Quan cách. Người đàn bà này nghĩ thì lắm nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn, không biết mình là ai, dở hơi chập mạch.

Nguyên văn:

Xem Bát Tự, cần vận dụng khéo léo thành bại cứu ứng. Không những cần xem “nặng nhẹ”, “có thể dùng” và “không thể dụng” mà còn phải xem cách cục thành hay bại, phải chú ý hết sức linh hoạt đừng cứng nhắc đó nha. Phần nói trên chỉ là nguyên lý cơ bản nhất, người học phải chú ý biến hóa của dụng thần, trong thiên biến vạn hóa của cách cục phải biết dung hội quán thông. Phân tích rõ ràng cụ thể dụng thần thành bại cứu ứng, sẽ hiểu thế nào là mệnh lý.

Giải nghĩa:

Thẩm đại ca một lần nữa lại nhất mạnh sự quan trọng của dụng thần, cho rằng thành bại cứu ứng của dụng thần là con đường chân chính của mệnh lý.

Chương 8. Luận dụng thần, do thành mà bại, do bại mà thành.

Nguyên văn:

Trong Bát Tự có nhiều biến hóa, nên mới phân làm Thành Bại, trong Thành Bại cũng biến hóa khôn lường, nên có chiêu: do thành mà bại, do bại mà thành.

Giải nghĩa:

Biến hóa cách cục trong Bát Tự rất phức tạp, có thành có bại, trong thành bại lại có, do thành mà bại do bại mà thành.

Mới học mệnh lý khó nhằn nhất là biến hóa của cách cục. Đa số người học mệnh lý dù đã nhiều năm vẫn nhăm nhăm tìm thân cường thân nhược, không biết ý nghĩa chân chính của cách cục lại càng không biết cách biến hóa cách cục. Các kinh điển như Uyên Hải Tử Bình, Thần Phong Thông Khảo, Tam Mệnh Thông Hội đều có giới thiệu về cách cục nhưng lại quá sơ sài khi hướng dẫn phương pháp lấy dụng thần, biến hóa về cách cục lại càng sơ sài hơn. Chú giải của Nhậm Thiết Tiều đại ca trong Tích Thiên Tủy chưa chắc đã phải nguyên bản, phần giảng về cách cục cũng rất ít. Không phải nhân tài trăm năm hiếm có thì khó mà hiểu được. Ôi la la, chỉ có Tử Bình Chân Thuyên là hết sức cơ bản, luận cách cục rất tinh tế, giảng lý lẽ rất thấu triệt, là một tiêu chuẩn trong các sách mệnh lý kinh điển. Sách mệnh lý hiện đại dùng khái niệm dụng thần kị thần lẫn lộn, cho nên không đánh giá đúng cách cục, rất ít người giảng về cách cục, thậm chí không thấy ai giải thích cách cục một cách rõ ràng. Đến thầy mệnh lý siêu cấp như Từ Lạc Ngô đại ca khi giải thích các khái niệm quan trọng trong Tử Bình Chân Thuyên còn loạng choạng, thì Hoàng tôi đây còn mong gì các thầy mệnh lý phổ thông không phạm sai lầm khi lấy dụng thần.

Nguyên văn:

Thương Quan sinh Tài mà thành cách cục, như Tân kim sinh tháng Hợi, thấu Đinh là dụng thần, Mão Mùi hội Tài, thế là hỏng mất cách cục, đó là trong thành mà bại.

Ấn dụng Sát thành cách cục, như Quý thủy sinh tháng Thân. Mùa thu kim dày, nên Tài bị tổn thương nghiêm trọng, gặp Sát tất nhiên Sát Ấn kị Tài, đều là các ví dụ trong thành mà bại.

Giải nghĩa:

Hóa Thương làm Tài, mà thành Tài cách. Như tân kim sinh vào tháng Hợi, thấu đinh hỏa Thất Sát, vốn là Thương Quan giá Sát cách. Nếu địa chi có mão mùi hợp với hợi thành mộc cục tài tinh. Mặc dù hợi thủy Thương Quan hóa thành Tài tinh là hay nhưng tài nhiều sinh sát, sát trọng không bị chế ngự thành ra phá hỏng mất cách cục. Đây là hiện tượng thành cách biến thành phá cách.

Dùng Ấn hóa Sát thành cách cục Sát Ấn tương sinh. Nhật chủ quý thủy sinh vào tháng thân, kim vượng, dụng thần quá nhiều cần phải dùng Tài phá bớt Ấn đi, gọi là bỏ Ấn lấy Tài. Ai dè gặp ngay ông Thất Sát đến tiết Tài sinh Ấn thế là hỏng béng mất cách cục.

Các ví dụ trên đều là trong thành có bại.

Nguyên văn:

Quan Ấn gặp Thương, là bại cách.

Ví đụ:

bính mậu tân nhâm

ngọ tuất dậu thìn

Tân sinh tháng mậu tuất năm bính giờ nhâm, nhâm không thể vượt qua mậu khắc bính, nhâm thủy vào trường hợp này ngược lại sẽ tiết Thân tú khí, nên phá cách lại biến thành ngon lành.

Dương nhận bị sát chế nhưng thực thần lại đến chế sát, là phá cách.

Bính Đinh Canh Nhâm

Thân Dậu Dần Ngọ

Như nhật chủ canh kim sinh vào tháng dậu, can năm bính hỏa thất sát, can tháng đinh hỏa chính quan, trụ giờ gặp nhâm thủy thực thần nên đinh nhâm hợp, gọi là hợp quan lưu sát, cách cục quan sát hỗn hợp trở nên dương nhận giá sát thanh thuần. Từ phá cách mà biến thành ngon lành. Các tổ hợp này đều là ví dụ về trước phá sau thành.

Nguyên văn:

Trong thực tế, mọi việc đều đa dạng thay đổi biến hóa khôn lường,nhưng dù khôn lường vẫn có chỗ bất biến. Người xem mệnh phải có chủ kiến nhưng cũng phải biến biến thông.

Giải nghĩa:

Thành biến ra phá, phá lại biến ra thành, trong thành có phá, trong phá có thành, biến hóa khôn lường. Thẩm tôi đây chỉ dùng các phép tắc căn bản, rõ ràng, phân tích mệnh lý cụ thể rõ ràng. Dù có biến hóa muôn hình vạn lối cũng phải có chỗ bất biến. Người học mệnh lý đừng có hoang mang chạy theo biến hóa mà đánh mất chủ kiến của mình, cũng đừng có nhăm nhăm cứng nhắc mà không biết biến thông.

(thatsat chú: chỗ này là bệnh xã hội của mấy anh Tàu, nói gọn là bệnh Tây Du Ký, thích thổi phồng vấn đề, làm phức tạp hóa không cần thiết, suy diễn khái quát cả những thứ mình không nắm rõ. Không có gì biến với bất biến, chỉ có những nguyên tắc xem không rõ ràng, lúc thế này lúc thế kia. Cách xem một lá số và vạn lá số phải như nhau, còn lại là sai số của phương pháp. Trong thành có bại, trong bại có thành là phân tách ra hai chặng đường xét mệnh cục, xét đến cùng rồi mới phát biểu thì chỉ có thành hoặc bại.)

Chương 9. Luận sinh khắc phân ra cát hung trước sau

Nguyên văn:

Dụng thần tìm ở lệnh tháng, phối hợp với tám chữ, sinh khắc với mỗi chi lại phân ra cát hung. Tuy cùng là sinh khắc nhưng có phân ra cát hung trước sau để luận chỗ thâm ảo sâu kín của mệnh. (thatsat chú: trước sau là vị trí các trụ so với trụ ngày).

Giải nghĩa:

Lệnh tháng là dụng thần, phối hợp với can chi của tứ trụ mà thành cách cục. Dùng sinh khắc của từng chữ để luận cát hung chính là dùng sinh khắc của tám chữ. Nhưng do thứ trước sau của 8 chữ khác nhau mà kết quả khác nhau. Chính là vấn đề tổ hợp của Bát Tự đồng thời chính là vấn đề cách cục. Chính là chỗ thâm ảo trong các chiêu thức luận mệnh.

Đây là hai ví dụ mượn của Từ Lạc Ngô đại ca để bàn luận.

Bính Nhâm Bính Bính

Tuất Thìn Thân Thân

Bính Bính Bính Nhâm

Tuất Thân Thân Thìn

Mệnh cục thứ nhất là mệnh cục của chính Từ Lạc Ngô đại ca. Mệnh cục thứ hai là người thân của Từ Lạc Ngô đại ca.

Tuy nhiên, Từ Lạc Ngô đại ca thọ 64 tuổi còn người kia thì chết trẻ. Vì sao vậy ta ? Từ Lạc Ngô đại ca nói rằng mệnh của ông ấy sinh sau tiết Thanh Minh một ngày nên Ất mộc trong Thìn có dư khí nên có thể sinh trợ nhật chủ bính hỏa nên Từ đại ca thọ hơn một hoa giáp. Nếu mà sinh sau tiết Thanh Minh 12 ngày, lệnh thổ, thì chỉ sợ chúng ta đều không biết trên thế giới này có một người tên là Từ Lạc Ngô. Người còn lại sinh vào tháng Bảy sau tiết Lập Thu Ất mộc dĩ nhiên điêu tàn rồi nên không thể sinh trợ Nhật chủ, cho nên sớm đã yểu mệnh.

Hoàng tôi thấy rằng Từ đại ca đối với mệnh phổ của mình phân tích có vẻ rất hợp lý. Ất mộc trong Thìn nắm lệnh cùng với Thân Thìn trợ thủy, nên Ất mộc có khả năng hóa Sát. Về sau trong đại vận Ất mộc Từ đại ca đã thi đỗ biên chế và làm công chức.Đối với mệnh còn lại, e rằng phân tích của Từ đại ca không phù hợp với Tử Bình Chính Tông. Bởi vì nguyên nhân đoản thọ của vị này, không phải do ất mộc vô khí không sinh trợ nhật nguyên mà là Tài cách gặp Thất Sát tiết khí tài tinh, tài sinh sát thân suy thành ra mệnh yểu. Chính là phá cách tài phùng sát mà trước đây Thẩm đại ca từng nói qua. Giả sử mệnh này có trụ năm không phải là bính tuất mà là bính tý, khi đó thân tý thìn hợp sát cục, Nhật chủ không có gốc nên thành cách tòng sát thì người này không đến nỗi phải chết sớm như vậy.

Ví dụ Bát Tự của một vị đại ca như sau:

Nhâm Mậu Bính Bính

Thìn Thân Thân Thân

Tại đại vận nhâm tý, tam hợp sát cục thành cách, người này phát tài giàu có một phương. Không phải mệnh này ất mộc cũng vô khí sao Từ đại ca ơi ? Vậy mà đâu có yểu. Mấu chốt nằm ở chỗ cách cục thành bại cao thấp chứ không phải ất mộc có khí hay không nhật nguyên được sinh phù hay không Từ đại ca ạ.

Nguyên văn:

Cùng là Chính Quan gặp Tài Quan thấu nhưng thứ tự vị trí trong Bát Tự khác nhau thì kết quả luận đoán cũng khác nhau. Giáp mộc sinh vào tháng dậu đinh hỏa Thương Quan thấu can tháng hoặc can năm, can giờ thấu mậu thổ tài tinh tiết khí đinh hỏa Thương Quan để giải cứu cho quan tinh, bát tự kiểu này không quý nhưng về hậu vận có thể tốt. Nếu mậu thổ thấu can năm hoặc can tháng, bính hỏa thấu can giờ, là cách cục quan gặp tài sinh, về sau có thương quan mà phá cách. Bát tự kiểu này tiền vận tốt, hậu vận xấu, thậm chí còn sợ về sau không có con cháu nối dõi tông đường.

Tổ hợp Bát Tự chỉ khác nhau một chữ là sai một ly đi một dặm. Lý thuyết của Thẩm đại ca là nói các trường hợp chung nhất, chứ không thể nhất nhất áp dụng cho các trường hợp đặc biệt. Tức là nếu Thương Quan đứng trước còn tài tinh đứng sau thì không thể giải mối nguy Thương Quan phá Quan. Thương Quan tại hậu cũng không nhất định là hậu vận không có con cái. Từ đại ca bình chú đoạn này rất hay, mời bạn đọc tự tham khảo.

Nguyên văn:

Ấn cách gặp Tài hoại Ấn, có phân biệt trước sau khác nhau. Như Giáp lấy Tý làm Ấn, Kỷ trước Quý sau, thì tuy không giàu nhưng về già còn khá khá chút. Ngược lại nếu Quý trước Kỷ sau thì về già vất vả hơn nhiều.

Giải nghĩa:

Ấn cách bị tài tinh phá hoại nhưng còn tùy vị trí của tài tinh mà có khác biệt. Ví dụ như giáp mộc sinh vào tháng Tý là ấn cách. Kỷ thổ tài tinh thấu ở can tháng hoặc can năm, quý thủy ấn tinh thấu ở can giờ, trước tài sau ấn. Tuy người này không giàu có nhưng về hậu vận sẽ đỡ khổ. Nếu quý thủy tại năm tháng còn kỷ thổ tại giờ, trước ấn sau tài tất hậu vận sẽ vất vả. “Tứ Ngôn Độc Bộ” nói rằng: trước tài sau ấn, hóa ra là phúc, trước ấn sau tài, hóa ra là nhục.

Nam mệnh:

sát ấn nhật tài

quý giáp đinh tân

mùi dần tị sửu

Trước ấn sau tài là điềm không hay, gặp ấn tìm quan, tiền vận phương Bắc quan tinh, người này thông minh xuất chúng, trí nhớ kinh người, được xưng tụng là thần đồng. Năm 26 tuổi được đề cử làm quan, đảm nhiệm cũng được vài vị trí như chủ tịch phường chủ tịch quận bí thư thành ủy, là học giả có tiếng. Khi qua vận kim, tỵ dậu sửu hợp cục phá ấn cách. Bị cách chức về quê, người nhà cũng bị liên đới, không bao lâu sau bệnh nặng qua đời.

Nam mệnh trong Tích Thiên Tủy:

Ấn Tài Nhật Ấn

Tân Bính Quý Canh

Sửu Thân Tỵ Thân

Mới xem thấy trước tài sau ấn, người này chắc là về già ngon nghẻ đây. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi vì dụng thần ấn tinh quá nhiều nên cần tài hủy ấn, bỏ ấn mà dùng tài. Lúc nhỏ hành vận phương nam hỏa, được hưởng phúc ấm của cha mẹ nên nhàn tản phong lưu. Đến vận quý tị, quý tị khắc bính hỏa, tị thân lại hợp kim phá mất cách cục “bỏ ấn lấy tài”, người này thất bại tan tành mây khói, nên đã gia nhập cái bang.

Nguyên văn:

Thực Thần gặp Tài Kiêu cùng thấu, cũng phân ra trước sau mà luận khác nhau. Như nhâm dùng giáp thực thần, trước canh sau bính, hậu vận ngon lành vừa phú vừa quý. Nếu trước bính sau canh, hậu vận tan tành, không quý cũng chẳng phú.

Giải nghĩa:

Thực Thần cách có Kiêu Ấn cùng thấu, tùy theo vị trí trước sau mà luận khác nhau. Như nhâm thủy sinh tháng dần là thực cách, canh kim kiêu thần đóng tại can năm hoặc can tháng, tài tinh bính hỏa đóng can giờ, trước kiêu sau tài, bát tự kiểu này, hậu vận rất tốt. Nếu như bính hỏa tài tinh đóng ở can năm hoặc can tháng, mà canh kim kiêu thần đóng ở can giờ, trước tài sau kiêu, hậu vận rất kém, chưa nói đến phú quý.

Thực Tài Nhật Kiêu

Giáp Bính Nhâm Canh

Thân Dần Thân Tý

Tài tinh bính hỏa phía trước, canh kim kiêu thần phía sau, như Thẩm đại ca nói thì hậu vận không tốt, phú quý như mây. Nhưng vì thân tý hợp thủy sinh dần mộc, can giờ kiêu thần mất căn, cho nên không thể đoạt thực thần. Đến năm có chi là thân kim, vì trên dần mộc còn có bính hỏa nên thân kim không dám lộng hành. Lại thêm đại vận đông nam mộc hỏa cứu ứng cho dần mộc, làm cho thân kim vẫn không phá được cách cục. Cho nên người này thiếu niên đắc chí, 22 tuổi đỗ tiến sĩ làm đến tuần phủ đại ca, lưỡng quảng tổng đốc, cuối đời được phong đại học sĩ. Một cuộc đời danh cao trọng vọng.

Nguyên văn:

Thất Sát gặp Tài Thực cùng thấu, chia ra trước sau để luận. Như kỷ sinh tháng mão, trước quý sau tân, nên lấy tài hỗ trợ dụng thần, sau đó dùng thực chế sát, không mất đi quý cách. Nhưng nếu trước tân mà sau quý, tất sát gặp thực chế, tài tiết khí thực thần sinh cho sát, không quý. Hậu vận như mây, khó có thể sống lâu.

Giải nghĩa:

Thất Sát cách, cùng thấu Tài Thực, tùy vị trí khác nhau mà cho kết quả luận đoán khác nhau. Như kỷ thổ sinh tháng mão, là sát cách. Quý thủy tài tinh đóng can tháng hoặc can năm, tân kim thực thần đóng can giờ, tài trước thực sau, tạo thành bố cục tài sinh sát mà sát gặp thực chế là cách đại quý. Nếu tân kim thực thần đóng ở can năm hoặc can tháng, mà quý thủy tài tinh đóng ở can giờ, thực trước tài sau, hình thành cách cục sát gặp thực chế mà tài tinh lại tiết khí thực thần sinh cho sát phá mất quý cách, nên mệnh này không cận quý, hậu vận tan tác như mây khói, không thể sống lâu.

Ví dụ ba mệnh sau:

1. quý mão ất mão kỷ tị tân mùi

2. quý mão ất mão kỷ tị canh ngọ

3. quý mão ất mão kỷ mão tân mùi

Ba mệnh này gần như giống nhau, đều là trước tài sau thực, cách cục đại quý, nhưng thực tế chỉ có mệnh thứ hai là quý cách làm đến tuần phủ.

Mệnh thứ 3 là quan thất phẩm. Mệnh thứ nhất là đầu gấu trên sông làm đau đầu cả hai vị tuần phủ và thất phẩm nói trên. Bốn bát tự này có vẻ giống nhau y đúc, vì sao mà cấp bậc phú quý lại khác nhau đến vậy. Bỏ qua các yếu tố như phong thủy, dòng DNA, hãy xem thành bại của cách cục.

Mệnh thứ hai đại quý, trong bát tự có vẻ thành lập được cách cục Sát cần Thực chế, thực ra do thực thần canh kim không có gốc bị ngọ hỏa địa chi bên dưới khắc, cho nên không thể thành lập. Do có tị ngọ hỏa liên thủ tiết khí mão mộc thất sát tạo thành cách cục sát ấn tương sinh. Đại vận phương bắc thủy khí tài tinh tuy khắc ấn may mà ấn tinh có tị có ngọ, tài tinh đời nào mới phá được hết. Ấn nhiều còn mừng được tài tinh khắc bớt, nên mệnh cục thành sát nhiều ấn ít, là cách cục đại quý.

Mệnh thứ ba phú quý đều không lớn, vì tân kim thực thần không có cường căn, không đủ để chế sát trọng. Mệnh chạy vận phương Bắc thủy khí, không có tiếng tăm gì. Khi đại vận từ từ tiến vào canh tuất, thực thần chế sát càng ngày càng mạnh nên làm đến chủ tịch huyện.

Mệnh thứ nhất làm trộm cướp vì gặp đại vận tài tinh hoại ấn, phá mất cách cục. Nói chung, Sát cần thực chế gặp ấn hóa sát, nên dùng sát ấn tương sinh để luận. Mệnh thứ nhất rơi vào tình huống này, có tị hỏa hóa sát, nên dùng sát ấn tương sinh. Hành vận phương bắc thủy địa, tài đến phá ấn, có mỗi tị hỏa thì bị tài tinh khắc mất, nên người này vì khó khăn tài chính, nên mới đi làm trộm cướp.

Nguyên văn:

Những mệnh cục như vậy, chỉ đề cử vài ví dụ, thực tế mức độ dễ khó khác nhau. Bính sinh tháng dần, năm quý giờ mậu, quan có thể sinh ấn, mà không sợ mậu hợp, mậu có thể tiết khí bính mà không vượt can giáp sang đến can năm để hợp quý, nên là cách cục đại quý. Giả sử năm tháng mậu quý mà giờ giáp, hoặc năm giáp mà tháng quý giờ mậu, tất mậu sẽ toàn lực hợp quý phá mất cách cục.

Giải nghĩa:

Những bát tự kiểu này, đều chỉ dùng làm ví dụ để học đoán mệnh. Tuy có ví dụ dễ thấy nhưng cũng có ví dụ khó luận.Như bính hỏa sinh tháng dần, can năm là quý thủy chính quan, can giờ là mậu thổ thương quan, quan có thể sinh ấn mà không sợ can giờ từ xa đến khắc, vì có giáp mộc ở giữa cách trở. Khi đó không những mậu thổ thương quan không thể khắc quan, mà ngược lại còn tiết tú cho nhật chủ, thành cách cục đại quý. Nếu can năm là quý thủy, can tháng là mậu thổ, can giờ là giáp mộc, thì mậu thổ thương quan có thể trực tiếp khắc quý thủy quan tinh, đại phá mất cách cục.

(thatsat chú: phần nguyên văn có nói mậu hợp quý, Hoàng đại ca không nhắc đến “hợp” mà chỉ nói mậu khắc quý)

Nói đến thương quan và quan, tài trước ấn sau và sát trước thực sau là cùng một logic, phù hợp mới nhiều tình huống. Nếu gặp tình huống đặc biệt, khó có thể dựa vào đó mà nói chắc được. Ví như trong “Thần Phong Thông Khảo” có ghi bát tự của Viên Ứng Long đại ca:

quan ấn nhật thực

quý giáp bính mậu

mão dần ngọ tuất

năm quan tháng ấn, can giờ là thực thần, hoàn toàn phù hợp với lý thuyết “cách cục đại quý” của Thẩm đại ca. Nhưng mà người này không những không phú quý mà còn yểu. Vì sao vậy ? Vì quý thủy quan tinh không có gốc, lại không có tài sinh quan, không thể thành lập quan cách. Chỉ có thể lập cách cục thực thần tiết tú, tại vận hợi, năm giáp tuất, kiêu đoạt thực, mang đi cái đẹp nhất của cách cục.

Nguyên văn:

Bính sinh tháng tân dậu, năm quý giờ kỷ, giữa thương và sát là tài, nên thương không có lực khắc chế, cách cục tiểu quý. Nếu quý kỷ không cách xa nhau như vậy, cách cục đã bị phá tan nát rồi.

Giải nghĩa:

Bính hỏa sinh tháng tân dậu, can năm quý thủy quan tinh, can giờ kỷ thổ thương quan, vì có tân kim tài tinh đứng ở giữa, nên kỷ thổ thương quan không khắc đến can năm quan tinh, cùng lắm là làm quan tinh xước sát một tí chứ không vấn đề gì, nên thành cách cục tiểu quý. Nếu không có tân kim ở giữa quý thủy và kỷ thổ, kỷ thổ có thể trực tiếp khắc phá quý thủy, sẽ đại phá mất cách cục.

Nam mệnh:

quan tài nhật quan

quý tân bính quý

mão dậu dần tị

Bát tự có đủ tài quan ấn, không có thương quan phá cách, hơn nữa thân cường tài vượng, có người nói: không dùng quan chỉ cần phát tài. Tuy nhiên người này đã ngoài bốn mươi tuổi, vẫn chưa có một ngày an nhàn. Ngày ngày đều lặng lẽ bán rau ở cái chợ vô danh.

Vì sao mệnh này thân tài đều vượng mà không phát tài vậy ta ? Nguyên nhân nằm ở cách cục. Bởi vì tài cách không có tỷ kiếp khắc chế, gặp quan là phá cách. Quan tinh thì không có gốc nên khó mà lập được quan cách. Vậy bát tự này có thể theo cách cục nào ? Không có cách cục nào có thể thành lập được hết. May mà phá cách không quá nghiêm trọng, nên người này có một cuộc đời bình thường như bao người bình thường khác.

Nam mệnh:

Thương Quan Nhật Tài

Kỷ Quý Bính Tân

Mùi Dậu Tuất Mão

Mệnh này là ví dụ quá đẹp cho quan điểm của Thẩm đại ca nêu trên: “quý kỷ không có tân ở giữa là phá cách”, nhưng mà sự nghiệp của người này không hề tầm thường chút nào, sao vậy ta ? Do Thẩm đại ca nói bậy chăng. Không phải. Do đại vận đã cứu cách cục.

Vốn mệnh cục này Thương Quan khắc Quan, phá mất Quan cách, cái đó là chắc rồi. Tiền vận nhâm thân, không có gì cứu quan cách, nên người này xuất thân nghèo hèn, 15 tuổi tự mình bôn ba kiếm sống. Không lâu sau thì gia nhập Đảng Cộng Sản, chuyên theo lệnh đi phá hoại tại các địa phương. Thương Quan gặp Quan cho nên không ngần ngại chặt đầu bỏ tù để triệt hạ đối phương.

Vận Tân Mùi, tân kim tiết khí kỷ thổ sinh quý thủy, “thương quan gặp quan, có tài tinh giải cứu”, phục hồi cách cục bị phá hỏng. Người này như rồng về biển, đảm nhận trọng trách. Vận Canh Ngọ cũng cùng một lý trên, làm đến quan lớn trong Trung Ương, bà con lối xóm cũng được thơm lây.

Nhập vận Kỷ Tị, không có tài tinh cứu vãn cách cục, mệnh cục quay trở về thương quan gặp quan, người này đang như mặt trời chính ngọ thì bệnh nặng qua đời, thọ 45 tuổi, mệnh như thế bảo sao không như thế ?

Nguyên văn:

tân sinh tháng thân, năm nhâm tháng mậu, giờ bính hỏa quan tinh, không bao giờ sợ mậu phá nhâm, quý cách. Nếu năm bính tháng nhâm giờ mậu, hoặc năm mậu tháng bính giờ nhâm, tất nhâm khắc bính, hi vọng gì quý cách đây.

Giải nghĩa:

Tân kim sinh tháng thân, can năm là nhâm thủy thương quan, can tháng là mậu thổ ấn tinh, can giờ là bính hỏa quan tinh. Quan tinh không sợ nhâm thủy từ can năm đến khắc, vì ở giữa có mậu thổ đại ca ngăn cản, cho nên cách cục này đắc quý. Nếu can năm là bính hỏa quan tinh, can tháng là nhâm thủy thương quan, can giờ là mậu thổ ấn tinh, hoặc can năm mậu thổ, can tháng bính hỏa, can giờ nhâm thủy, lúc đó ôi thôi thương quan lập tức khắc chế quan tinh, phá cho cách cục tan tành hoa lá, không bao giờ dám mơ đến hai chữ phú quý.

Nữ mệnh:

Thực Ấn Nhật Quan

Nhâm Kỷ Canh Đinh

Tý Dậu Thân Hợi

Đinh hỏa quan tinh không có gốc, cho nên bỏ quan lấy thực làm thực thần tiết tú thân chủ. Gặp thủy vận quan tinh khí tuyệt khí, người này thành ngôi sao màn bạc. Không may, đến vận đinh mùi, đinh nhâm tương hợp nên thực thần không thể tiết tú, quan tinh đắc căn khắc ngược lại nhâm thủy, phá nát cách cục. Người này thi trượt đại học, vô công rồi nghề chỉ giỏi uống rượu rồi lải nhải mấy bài hát. Vận Bính Ngọ không có cứu tinh nên không có gì tốt đẹp. Người này sau khi chia tay bạn trai, bức xúc không có chỗ xả nên đi múa khỏa thân. Báo thù thì không sai, nhưng người này cũng không dám đi gặp bạn trai. Vì sao mệnh cách này không thích kim thủy thương quan vậy ta ? Vì phá mất quan cách đó mà.

Nguyên văn:

Mệnh cách kiểu này đếm cả năm không xuể. Cát hung khôn lường. Nghĩ kỹ sẽ hiểu. Cái khó là rót được vào tai của mấy tay nông cạn.

Giải nghĩa:

Cách cục mà vị trí trước sau khác nhau ảnh hưởng đến thành bại cao thấp của cách cục thì rất nhiều. Khó có thể nói hết tốt xấu tiềm tàng trong mệnh cách kiểu đó. Nhưng nếu suy nghĩ cân nhắc kỹ càng nguyên nhân thành bại, thì sẽ thấy logic trong đó. Có điều khó mà giảng rõ ràng cho người mới học hiểu hết được.

Vậy là, cho dù học cái gì, cơ bản đều là tâm ý, chân lý giản đơn, mà cao thâm nhất chính là sự linh hoạt.

Như Nhạc Phi đại ca đọc rất nhiều sách chiến lược quân sự, sau khi thắng nhiều trận đúc kết kinh nghiệm rằng: “ mấu chốt vận dụng nằm ở nhất tâm”. “Nhất tâm” này Thẩm đại ca có nói bên trên, chính là cái mà “người nông cạn khó có thể hiểu được”.

Chương 10. Luận dụng thần cách cục cao thấp.

Nguyên văn:

Bát Tự đã có dụng thần, tất có cách cục, có cách cục, tất có cao thấp, tài quan ấn thực sát thương kiếp nhận, cách cục nào không quý ? cách cục nào không tiện ? Từ cực quý cho đến cực tiện, thiên biến vạn hóa, có nói hết bằng lời. Lý lẽ đại cương nằm trong hữu tình hữu lực vô lực.

Giải nghĩa:

Bát Tự vốn có dụng thần, nên tất có cách cục, có cách cục tất phân ra thành bại cao thấp. Tài quan ấn thực sát thương kiếp nhận là tám cách, vốn không có cao thấp, chỉ cần phối hợp hỉ kị hợp lý, từng cách cục đều có cái hay cái đẹp riêng biệt. Nếu cách cục bị phá hoại, như tài cách quan cách, sẽ làm cho người ta khốn đốn điêu linh. Từ bát tự đại phú đại quý cho đến bát tự cực nghèo cực hèn, tổng cộng có 52 vạn loại phối hợp, về hình thức thì thiên biến vạn hóa, không biết nói sao cho hết.Các biến hóa trong đó có hai điều trọng yếu nhất, cơ bản nhất, và hệ thống nhất là: có tình và có lực. Hữu tình là phối hợp của mười thần trong bát tự, hữu lực là sức mạnh của ngũ hành trong bát tự. Trước tiên cần nhất bát tự phối hợp hữu tình, thành cách thành cục, tiếp theo cần dụng thần trợ thần và hỉ thần có gốc có lực. Nếu được như vậy thì phúc quý phú thọ đều toàn vẹn. Nếu trong mệnh cách có chữ nào khuyết hãm, thì ngoài đời thực cũng có khuyết hãm tương tự như vậy.

Nguyên văn:

Chính Quan bội Ấn không bằng thấu tài, mà tứ trụ có thương quan thì đành dừng bội ấn. Giáp thấu dậu quan, thấu đinh hợp nhâm, chính là hợp thương giữ quan, thành quý cách, chính là hữu tình. Tài kị tỷ kiếp, mà có sát tác hợp, thì ngược lại kiếp hữu dụng. Giáp sinh tháng thìn, thấu mậu thành cách, ngộ ất là kiếp, gặp canh là sát, ất canh tương hợp mà đắc dụng thành quý cách, chính là hữu tình.

Giải nghĩa:

Ví như chính quan phối ấn, tại tứ trụ nếu không có thương quan, không bằng thấu tài sinh quan, quý khí cực lớn. Nếu tứ trụ có thêm Thương Quan, tất không bằng phối ấn, đầu tiên cần khứ bệnh trong cách cục. Giáp mộc sinh vào tháng dậu, thấu xuất đinh hỏa thương quan nên phá cách, gặp nhâm thủy hợp trụ, nên có thể bảo toàn quan cách, những bát tự kiểu này đều là các tổ hợp hữu tình.

Lại như Tài cách, gặp tỷ kiếp là phá cách. Nhưng trong trường hợp có sát tiết tài, gặp kiếp hợp sát, làm sát không thể tiết tài, khi đó kiếp sát đã cứu cho tài cách một bàn thua trông thấy. Giáp mộc sinh vào tháng thìn, thấu xuất mậu thổ là phá cách, thấu thêm ất mộc kiếp tài hoặc canh kim thất sát đều là phá cách hết lượt. Tuy nhiên nếu ất mộc và canh kim cùng thấu, ất canh tương hợp kiếp không thể đoạt tài, sát không thể tiết tài, hai phần tử phá hoại cách cục lại trở thành phần tử cứu vãn cho cách cục, tổ hợp này gọi là hữu tình đó nha.

Mệnh Hoàng Dĩ Lâm đại ca:

thương tài nhật tài

đinh kỷ giáp mậu

tị dậu tí thìn

Giáp mộc sinh tháng dậu, là chính quan cách, có đinh hỏa thương quan phá vỡ cách cục, may mà đinh hỏa bị kỷ thổ tài tinh tiết khí rút ruột sinh cho quan tinh, tị hỏa cùng dậu tương hợp, làm thương quan mất gốc, nên có thể giữ quan cách. Tổ hợp này là tổ hợp hữu tình, người này xuất thân cử nhân, nhiều năm làm tri phủ đại ca, có tiếng là thanh liêm.

Nguyên văn:

Thân cường sát lộ mà thực thần lại vượng, như ất mộc sinh tháng dậu, thấu tân kim thất sát, đinh hỏa cường, thu mộc thịnh, ba yếu tố trên đều tốt, đưa quý cách đến cực điểm, đó gọi là hữu lực. Quan cường lại thấu tài, thân gặp lộc nhận, như bính sinh tháng tí, thấu quý thủy, lộ canh kim, mà tọa dần ngọ, cân bằng nên đại quý, cũng gọi là hữu lực.

Giải nghĩa:

Nhật chủ có trọng căn, thất sát có lực, thực thần cũng cường, là dạng bát tự cực quý. Như ất mộc sinh tháng dậu, thấu xuất tân kim thất sát, đinh hỏa và ất mộc đều có cường căn, nên là mệnh cực quý, bởi vì sát thực thân đều có lực. Quan tài cường vượng, nhật chủ có căn lộc nhận, cũng là một tổ hợp đại quý. Như bính hỏa sinh tháng tí, thấu xuất quý thủy quan tinh, lộ canh kim tài tinh, nhật chủ tọa dần hoặc tọa ngọ, tài quan thân đều có lực nên thành cách cục đại quý.

Đọc lướt qua đoạn văn trên, cảm giác như Thẩm đại ca đã quan trọng hóa thân cường thân nhược. Nếu chúng ta cho là vậy thì chúng ta chưa thấy được bản nghĩa của Tử Bình Chân Thuyên. Nhìn rộng ra toàn văn, cứ khoảng mười câu thì có đến bảy tám câu nói về cách cục mà nói về thân cường thân nhược chỉ lèo tèo vài ba câu. Vì sao Thẩm đại ca không giảng thân cường thân nhược như các sách mệnh lý hiện đại mà yêu cầu điều kiện tiên quyết phải là dụng thần. Từ lời giảng của Thẩm đại ca thì thân cường thân nhược và việc lấy dụng thần không hề liên quan chút nào.

Tuy vậy, phía trên Thẩm đại ca nói cũng không đúng hoàn toàn. Từ nhiều mệnh cục cho thấy, các bát tự mà thực sát đều vượng hoặc tài quan đều vượng thì nhật chủ đều không có cường căn, đương số không có khả năng đại phú đại quý. Hoàng tôi đây tiện tay lấy chục mệnh cục nhật chủ không có cường căn nhưng phú quý thì siêu khủng ra xem cái chơi.

1. Danh tướng nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên đại ca:

tân mùi kỉ hợi bính thìn kỉ hợi

2. Chủ tịch tỉnh An Huy Trần Điệu Nguyên đại ca:

bính tuất kỉ hợi bính tí nhâm thìn

3. Binh bộ thượng thư, Lô Thượng Thăng đại ca:

canh tí canh thìn đinh mùi tân hợi

4. Hỏa sài đại vương, Lưu Hồng Sinh đại ca:

mậu tí bính thìn bính thìn mậu tí

5. Nông thương thượng thư, Đường Văn Trị đại ca:

ất sửu đinh hợi đinh mùi tân hợi

6. Tổng trưởng hải quân, Lâm Kiến Chương đại ca:

giáp tuất bính tí đinh mùi tân hợi

7. Thừa tướng triều nguyên, Thoát Thoát đại ca:

nhâm thìn giáp thìn bính tuất mậu tuất

8. Viện trưởng đại lý, Uông Lịch Viên đại ca:

quý mùi giáp tí bính tuất nhâm thìn

9. Tuần phủ Hà Nam, Vương Tử Xuân đại ca:

canh tí kỉ sửu đinh hợi quý mão

10. Tổng trưởng tài chính, Dương Sĩ Thanh đại ca:

tân dậu tân sửu đinh hợi giáp thìn

Nguyên văn:

Hữu tình hữu tình mà hữu lực, hữu lực mà hữu tình. Như giáp dùng dậu quan tinh, nhâm hợp mà thanh quan, mà nhâm thủy căn sâu nên vừa hữu tình vừa hữu lực. Ất dụng dậu sát, tân gặp đinh chế, mà lộc của đinh là đất trường sinh của đinh, cùng căn ở lệnh tháng, đó là hữu lực kiêm hữu tình. Đều là các cách cục rất đẹp.

Giải nghĩa:

Còn có những cách cục gọi là hữu tình hữu lực đều có. Như giáp mộc sinh tháng dậu, dụng thần chính quan, có đinh hỏa thương quan đến phá cách, gặp nhâm thủy hợp đinh hỏa cứu quan, nếu nhâm thủy lại có cường căn, là cách cục có lực có tình vậy.

Lại như ất mộc sinh tháng dậu, tân sát làm dụng, thấu đinh hỏa thực thần chế sát là tương thần (phần sau sẽ nói rõ về tương thần), mà thành cách. Tân kim kiến lộc tại dậu, đinh hỏa trường sinh tại dậu, đều là cách cục có tình có lực, là một loại cách cục tối cao của mệnh lý.

Thẩm đại ca nói rằng: cách cục cao thấp không những cần xem bát tự có tình vô tình mà còn phải xem bát tự có căn vô lực. Nếu mà phần tử phá cách vô lực, thì mức độ phá cách rất nhẹ, sau này vào vận trình phù hợp sẽ cứu vãn được cách cục. Nhưng phần tử cứu ứng cách cục cũng cần phải có lực, nếu tự mình không có lực thì làm sao nhờ được người (thatsat chú: ý nói trong bát tự đã không có lực, thì vận trình làm sao phát huy được). Nếu mà phần tử phá cách có lực, ôi thôi khác gì ôm cọp nằm ngủ, tùy thời vận mà ứng thành sinh tử, khỏi cần xem các yếu tố khác làm chi cho mệt. Tổ hợp có tình có lực đều là tổ hợp lý tưởng.

Ngoài ra, còn vấn đề nữa cần bàn thêm. Như đinh hỏa trường sinh tại tháng dậu, là có lực hay không ? Thẩm đại ca dường như cho là có. Do đó, chúng ta cần quay lại vấn đề “âm dương sinh tử”, đại ca nói rằng: …nhưng dương trường sinh có lực, còn âm trường sinh thì không có lực nhưng cũng không yếu. Nếu mà gặp mộ khố, tất dương có căn, mà âm thì vô dụng. Theo lý tự nhiên thì dương to âm bé, dương thì kiêm cả âm mà âm thì không kiêm dương.” Ý của đại ca là trường sinh của can dương thì có lực hơn trường sinh của can âm. Nếu tọa khố, thì can dương luận là thông căn, còn can âm thì vô dụng. Nguyên nhân bởi vì dương to âm bé, dương cường âm nhược, đó là quy luật tự nhiên. Theo thuyết này thì đinh hỏa tại dậu không có bính hỏa tại dần, thì cũng không phải là vô lực chỉ là lực yếu mà thôi. Vậy yếu đến mức độ nào ? Người xưa không nói rõ. Hoàng tôi đây tạm mượn hình ảnh mà nói, trường sinh như em bé mới sinh, có sinh khí nhưng chưa đủ mạnh. Dương trường sinh như thân thể của em bé khỏe mạnh, âm trường sinh như thân thể của em bé yếu đuối, dù yếu hay khỏe thì em bé vẫn là em bé sức lực không đáng là bao. Nhưng tóm lại thì dương trường sinh vẫn trội hơn âm trường sinh. (thatsat chú: chỗ này hai đại ca vẫn loay hoay, đoạn trên nói còn đúng tàm tạm, đến đoạn em bé là sai trật khấc trên một ví dụ gượng ép, hai đại ca này cần tham cứu: ngũ dương tòng khí bất tòng thế, ngũ âm tòng thế vô tình nghĩa mới có thể trọn ý. Mới thấy kỹ thuật có thượng thừa nhưng không vững cơ bản thì cũng chỉ loanh quanh loanh quanh cảm tính mà thôi.)

Chúng ta xem ba mệnh sau đây:

1. Chủ tịch tỉnh Sơn Tây, Diêm Tích Sơn đại ca:

quý tân ất đinh

mùi dậu dậu hợi

2. Nhân viên đại ca của công ty bảo hiểm:

bính đinh ất kỉ

thân dậu dậu mão

3. Phạm nhân đại ca bị xử cực hình:

tân đinh ất giáp

sửu dậu hợi thân

Ba mệnh đều là sát cần thực chế, mà cùng là nhật chủ ất mộc, tân kim thất sát, đinh hỏa thực thần. Đều có bệnh sát thì nặng mà thực thì nhẹ. Vì sao trong đời thực lại khác nhau đến vậy ? Nguyên nhân là đinh hỏa chế sát mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Mệnh của Diêm Tích Sơn đại ca chi năm có mùi, là dương nhận của đinh hỏa (theo thuyết của thầy mù), lại thêm chi hợi mùi củng mộc, nên lực của đinh hỏa cực mạnh. Nên người này cai trị một phương, nghênh ngang như ai một thuở.

Mệnh của nữ công nhân đại ca, chi giờ là mão, gặp dậu kim xung khắc tơi bời, nên công lực của đinh hỏa không cao như mệnh Diêm đại ca. Cho nên không giàu không quý, “bình thường thôi”.

Mệnh của nam phạm nhân đại ca, địa chi không có dần mão mộc chi hết, hỏa khí không có căn, nên đinh hỏa cực yếu chế sao nổi sát. Nên vị đại ca này hết đường sống, đi chết ở pháp trường.

Từ ba mệnh trên mà thấy, thấy rằng đinh hỏa trường sinh ở dậu quá yếu để chế sát. Đinh hỏa muốn chế sát, cần có căn khí, lộc nhận là tốt nhất, tiếp đến là dư khí mộ khố, xem tổng quát mới có thể nói chế được sát hay không.

10. luận dụng thần cách cục cao thấp

Nguyên văn:

như giáp lấy dậu quan tinh làm dụng, thấu đinh gặp quý, quý khắc không bằng nhâm hợp, là có tình mà vô tình vậy. Ất gặp dậu là sát, thấu đinh chế sát, hoặc sát cường mà đinh hơi yếu, đinh vượng mà sát nhược, hoặc tân đinh đều vượng mà ất mộc không vững gốc, là có lực mà đều là vô lực, cách cao mà thứ người.

Giải nghĩa:

ví dụ như giáp mộc nhật nguyên sinh vào tháng dậu, thuộc về chính quan cách, lộ ra đinh hỏa thương quan thì phá cách, nhưng nếu lộ ra quý thủy chế đinh hỏa, thì có thể cứu hộ quan cách. Chỉ có điều, lấy quý thủy khắc đinh hỏa không bằng lấy nhâm thủy hợp đinh hỏa, bởi vì đinh nhâm hợp có xu hướng hóa mộc, hóa kỵ thành hỷ là tốt nhất. Lấy quý thủy khắc đinh hỏa tuy rằng cũng là tổ hợp hữu tình, nhưng đều không bằng lấy nhâm thủy hợp đinh hỏa.

Ất mộc sinh vào tháng dậu, lộ ra đinh hỏa thực thần đến chế sát thành cách. Nhưng nếu sát quá mạnh mà thực quá yếu, hoặc thực quá mạnh mà sát quá yếu, hoặc là thực sát đều vượng mà nhật nguyên không có cường căn, những trường hợp này đều là tuy có lực nhưng lực yếu, là một loại cách cục “cao”.

Nguyên văn:

Ấn dụng thất sát, vốn là quý cách, mà thân cường ấn vượng, thấu sát cô bần, Thân vượng vốn không cần ấn sinh, ấn vượng sao để sát trợ? Lệch lại càng lệch, là vô tình. Thương quan bội ấn, vốn tú mà quý, nếu thân chủ rất vượng, thương quan quá yếu, mà ấn lại quá trọng, không quý cũng không tú, trợ thân thì thân cường, chế thương thì thương nhược, vậy thì dùng trọng ấn thế nào? cũng là vô tình. Lại như sát cường thực vượng mà thân không có căn, thân cường tỉ trọng mà tài không có khí, hoặc yểu hoặc bần, đều là vô lực. Là các cách cục thấp mà vô dụng.

Giải nghĩa:

về phần ấn cách, có thất sát tới sinh ấn, vốn là sát ấn tương sinh quý cách, nhưng nếu như thân cường ấn vượng, thấu sát thì chủ nhân cô bần, bởi vì thân cường thì không cần ấn sinh, ấn vượng làm sao cần sát trợ ? Thân cường ấn vượng đã mất cân bằng, lại gặp sát tới sinh ấn không phải là lệch càng thêm lệch sao? Đây là tổ hợp vô tình.

Thương quan phối ấn, vốn là quý cách. Nhưng nếu như nhật nguyên quá vượng, thương quan quá yếu, như vậy thì cũng không quý và không tú, nguyên nhân chính là ấn tinh nếu như sinh thân thì thân vốn đã vượng cường, không cần sinh thêm, lấy ấn chế thương quan, thương quan vốn đã rất yếu, không cần phải chế nữa. Ấn tinh mà như vậy sao có thể dùng đây ? Cái này thuộc về tổ hợp vô tình.

Lại như thất sát với thực thần đều vượng hoặc cường, thế nhưng nhật nguyên không có căn, hoặc là thân cường tỉ kiếp trọng mà tài tinh không có căn khí, thân vượng vô y, mệnh cục kiểu này sẽ sớm yểu hoặc bần cùng, nguyên nhân là tướng thần, hỉ thần vô lực mà dẫn đến. Bát tự như vậy là cách cục rất thấp mà tổ hợp dụng thần thì vô dụng.

Thẩm đại ca ở chỗ này đem cách cục đại thể chia làm ba loại: tổ hợp bát tự vừa có tình lại có lực chính là thượng cách; tổ hợp bát tự có tình nhưng lực không đủ là trung cách; tổ hợp bát tự vô tình là hạ cách.

Nguyên văn:

nguyên nhân cao thấp trong đó, biến hóa rất vi diệu, hoặc một chữ trong trụ xu hướng thiên lệch, hoặc “bán tự” mà làm hỏng vẻ đẹp toàn cục, tùy lúc mà xem xét, khó có thể đưa ra công thức chung, chỉ nêu ra vài điểm đặc biệt mà thôi.

Giải nghĩa:

Cách cục do thành biến phá, do phá biến thành, do cao biến thấp, do thấp biến cao, biến hóa đó rất phức tạp, thông thường một chữ nào đó có xu hướng thiên lệch, có thể làm cho phá cách phục thành, hoặc do bán tự nào đó mà phá hỏng toàn cục, những quy tắc biến hóa rất khó nói rõ ràng cụ thể hoặc định ra quy tắc, chúng ta chỉ có cách nắm vững nguyên lý cơ bản, còn ở đây chỉ nói đại khái mà thôi.

Phía dưới là hai ví dụ cách cục biến hóa:

1) tỷ quan nhật quan

Giáp tân giáp tân

Ngọ mùi thân mùi

2) tỷ quan nhật ấn

Giáp tân giáp quý

Ngọ mùi thân dậu

4 tuổi 14 tuổi 24 tuổi 34 tuổi 44 tuổi 54 tuổi

Đại vận: nhâm thân quý dậu giáp tuất ất hợi bính tí đinh sửu

Trong hai mệnh tạo này, người nào tốt hơn ? Nếu như áp dụng quan điểm mệnh lý phổ biến hiện nay, cả hai mệnh nhật nguyên đều không có gốc, không thể dụng tài quan. Nếu như tòng sát, khi gặp thủy vận sẽ đại phá cách, sinh giờ Dậu tuy rằng mệnh hơn một quý thủy ấn tinh, thế nhưng nhật nguyên không có căn, làm sao có thể thụ sinh? Đi thủy vận vẫn không tốt.

Nhưng nếu áp dụng cách cục tử bình mà xem, giáp mộc sinh vào tháng mùi, thuộc về tài cách. Nếu có quan tinh, thì lúc này lấy tài vượng sinh quan cách. Đặc tính của tháng mùi là trong mùi không chỉ có có kỷ thổ tài tinh, còn có đinh hỏa thương quan, tân kim quan tinh ngồi phía trên, thì sẽ bị đinh hỏa ám khắc, nên phá mất quan cách. May mà mệnh cục có hai quan tinh, khắc mất một thì vẫn còn một, trái lại làm thanh cách cục. Cách cục kiểu này một khi thành lập, mệnh chủ sẽ làm quan phát tài, khả năng lớn là nắm quyền về tài chính và kinh tế.

Mệnh thứ nhất, hai tân kim quan tinh đều tọa mùi thổ, không thể thành lập quan cách. Tòng quan, trong mùi có đinh hỏa khắc quan; bỏ quan, trong mùi có kỷ thổ sinh quan, kiểu gì cũng khó. Cho nên mệnh chủ chỉ văn hóa cao trung, là nông dân, có thời gian từng làm ở trạm máy bơm của xã. Quan tinh là con cái của nam mệnh, bị đinh hỏa khắc là có điềm tổn hại. Vận bính tí năm mậu dần, dần ngọ hợp hỏa, bính hỏa lộ ra khắc tân kim, năm đó nhà có tang.

Người thứ hai, chỉ vì chi giờ có dậu kim quan tinh, đinh hỏa trong mùi không thể gây thương tổn được, cho nên lập được quan cách. Liên tiếp các đại vận không có thương quan phá cách, mệnh chủ suốt đời bình yên không có tai họa, học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học làm cho chính phủ, nắm giữ đại quyền kinh tế. Gần đây hơn mười năm phát tài suôn sẻ, khoe rằng lãi ròng hàng năm hơn mười vạn nhân dân tệ.

11. Luận dụng thần phối hợp khí hậu, có được mất.

Nguyên văn:

luận mệnh chỉ lấy dụng thần lệnh tháng làm mấu chốt, nhưng cần phối khí hậu mà xem thêm. Thí dụ như anh hùng hào kiệt, gặp thời thì lập công to, gặp thời không thuận dù có kỳ tài cũng khó thành công.

Giải nghĩa:

đoán mệnh lấy lệnh tháng là mấu chốt, nhưng cần phối hợp với khí hậu hàn noãn táo thấp. Thí dụ như anh hùng hào kiệt, sinh gặp lúc đó, thời cơ đến sẽ làm ít công to; nếu không tuy rằng văn thắng Khổng Mạnh, võ bạt Lữ Bố, muốn thành công cũng khó khăn vô cùng.

Chú ý! Thẩm đại ca trước tiên cường điệu: “Luận mệnh chỉ lấy dụng thần ở lệnh tháng làm mấu chốt”, sau đó mới nói “Cần phối hợp với khí hậu mà xem thêm” . Không như sách mệnh lý hiện nay nói cái gì mà”Điều hậu dụng thần” ! Thẩm đại ca nói phối hợp với khí hậu, căn bản không có xu hướng lấy làm dụng thần, nếu không đã không nói trước “Luận mệnh chỉ lấy lệnh tháng dụng thần là mấu chốt” .

Hơn nữa, Thẩm đại ca ở đây coi điều hậu không quan trọng như lý thuyết mệnh lý ngày nay, nhưng cũng khuyếch đại quá mức tầm quan trọng của điều hậu. Thực ra, kinh nghiệm thực tế cho thấy, tất nhiên điều hậu của bát tự có tác dụng nhất định, nhưng không thể so sách với sự quan trọng của cách cục.

Không tin mời chúng ta xem mười ví dụ sau:

1) tân sửu kỷ hợi giáp thìn nhâm thân. Dị lộ ân phong, vợ hiền con ngoan.

2) mậu thìn quý hợi giáp tý ất hợi. doctor, làm quan tới phủ doãn.

3) tân hợi canh tí giáp thìn ất hợi. Công danh đắc ý, ngự sử.

4) quý sửu giáp tý tân sửu kỷ sửu. Thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh Quảng Đông, chuyên gia kinh tế thế giới.

5) mậu thìn quý hợi tân sửu kỷ hợi. Quảng Đông đốc quân trần bính côn.

6) quý dậu quý hợi canh tí canh thìn. Xuất thân nhà võ, quan đến Thiếu Tướng.

7) ất dậu mậu tí giáp thân ất sửu. Tổng binh Hồ Quảng, Lưu Phụng Tường.

8) mậu thân giáp tý ất sửu canh thìn. Phụ tử tể tướng, Dương Thận.

9) nhâm thìn quý sửu giáp thìn kỷ sửu. Đại gia ngân hàng, Lục Tử Đông.

10) canh thân mậu tí giáp thìn nhâm thân.”hổ đầu thiếu bảo, thiên hạ đệ nhất” võ sư, Tôn Lộc Đường.

Mười mệnh kể trên, đều sinh vào ngày đông giá rét mà không có hỏa điều hậu bát tự. Thế nhưng mệnh chủ đều là người rất thành đạt. Với lại, có vài người sẽ cho rằng, tuy bát tự không có hỏa điều hậu, thế nhưng đại vận có hỏa thì cũng là điều hậu. Nhưng trong đó mệnh số 4 số 6 số 10 đều không có hỏa vận mà vẫn dương danh lập vạn. Hơn nữa nếu hỏa là điều hậu dụng thần, không lẽ không thể bị khắc chế? Thế nhưng bát tự đi hỏa vận thì đều không gặp khắc sao? Dụng thần gặp khắc còn có thể phú quý vậy sao? Khắc mất hỏa còn có thể điều hậu sao? Đều không thể giải thích hợp lý.

Bất kể hầu hết sách vở mệnh lý đều nói điều hậu thế nào trọng yếu, thế nhưng mười ví dụ trên cho chúng ta thấy, chỉ cần cách chính cục thanh, đại vận thuận, cho dù không có chữ điều hậu, mức độ phú quý của mệnh chủ cũng không bị ảnh hưởng.

Đương nhiên, vẫn phải chú ý khí hậu. Khí hậu vẫn có ảnh hưởng nhất định đến mức độ vượng suy ngũ hành trong bát tự. Ví dụ tháng dần chỉ sợ thủy trọng, bởi vì đầu mùa xuân hàn khí vẫn dày, thủy trọng sẽ dập tắt bính hỏa trong dần, nếu dụng thần là bính hỏa, thì sẽ phá cách. Ví dụ bát tự: quý hợi giáp dần giáp tý ất hợi. Dụng thần bính hỏa trong dần vì thủy trọng mà tắt, do đó mệnh chủ mắc bệnh tâm thần không khỏi. Tháng tuất, không sợ hỏa trọng, ví dụ Tưởng Giới Thạch: đinh hợi canh tuất kỷ tị canh ngọ. Canh kim thương quan là dụng thần, đinh hỏa ấn tinh là tướng thần, thành cách thương quan phối ấn. Mặc dù bát tự có tị, ngọ, đinh hỏa, còn có một tuất thổ hỏa khố, nhưng hỏa lực không đủ, đến đại vận bính ngọ năm bính dần, bổ túc hỏa lực, mệnh chủ một bước lên trời, làm tổng tư lệnh quân Bắc Phạt. Ngoài ra tháng Hai thổ tử, không thể nhận hỏa sinh, tháng mùi không sợ thủy trọng; tháng sửu không sợ hỏa trọng v.v…, đều là minh chứng ảnh hưởng khí hậu lên ngũ hành bát tự. Cổ nhân lấy dụng thần vì sao coi trọng lệnh tháng? Vì hành nào nắm lệnh, hành đó đanh có sinh khí. Có điều chúng ta không nên lạm dụng chữ “Điều” trong “điều hậu” mà thôi.

Mười một, luận dụng thần phối khí hậu đắc thất

Nguyên văn:

Ấn thụ gặp quan, là quan ấn song toàn, không ai không quý. Đông mộc gặp thủy, tuy thấu quan tinh, cũng khó quý, kim hàn mà thủy ích đông lạnh, đông lạnh thủy không thể sinh mộc. Phàm ấn cách, Thân Ấn lưỡng vượng, thấu thực thì quý. Dụng đông mộc, càng thanh tú, đông mộc gặp hỏa, không những có thể tiết thân, mà còn có thể điều hậu.

Giải nghĩa:

Ấn thụ cách gặp phải quan tinh, gọi là quan ấn song toàn, quan sinh ấn mà ấn sinh thân, không ai không quý. Nhưng nếu ngày mộc sinh vào tháng hợi tí, ấn thụ cách gặp phải quan tinh, tất nhiên khó phát quý, vì sao? Vì mùa đông thủy lạnh kim hàn, đông lạnh thủy không thể sinh mộc, cho nên ấn thủy không thể hóa sát sinh thân, đây là lý tự nhiên. Phải có điều hậu làm kim nóng thủy ấm, có thể sinh sôi không ngớt. Bát tự thân cường ấn vượng, muốn lộ ra thực thần (hỏa) đến điều hậu mới quý, ấn cách đều như vậy. Mùa đông ấn cách sẽ càng thanh tú, vì mùa đông mộc gặp hỏa, không những được tiết thân thổ tú lại có thể điều tiết khí hậu.

Không chỉ có Thẩm đại ca nói đông lạnh thủy không sinh mộc mà hầu hết sách mệnh lý xưa nay đều nói vậy. Nhưng mà phía trên người viết đã đưa ra mười ví dụ, không ít ví dụ cho thấy đông lạnh thủy vẫn sinh mộc, may là còn có Nhậm Thiết Tiều đại ca nói “Lạnh tới không cần hỏa điều hậu”, cho nên người viết mạnh dạn viết ra, nếu không người viết cũng nghi ngờ rồi. Chỉ có điều, người viết chưa hiểu ý Nhậm Thiết Tiều đại ca, theo lời ông ta “lạnh tới ” chính là không có một chút hỏa điều hậu bát tự, nếu bát tự có một chút hỏa thì không phải “lạnh tới”, thế nhưng lại nói hỏa điều hậu, còn có hỏa nữa điều hậu sao?

Nguyên văn:

quan gặp quan, làm hại đủ điều, nhưng kim thủy gặp là thanh tú. Không phải Quan không sợ Thương Quan, điều hậu là gấp, tùy cơ mà dụng. Thương quan đới sát, tùy thời khả dụng, nếu dụng đông kim, kỳ tú gấp trăm lần.

Giải nghĩa:

Thương quan cách không thể gặp quan tinh, “Thương quan gặp quan, làm hại đủ điều”, thế nhưng kim thủy thương quan thấy quan tinh lại là tốt, có thể tăng thanh tú. Đây không phải quan tinh không sợ thương quan, mà vì quan tinh là hỏa, có thể điều tiết khí hậu. Kim hàn thủy lạnh, nhu cầu cấp bách hỏa đến điều hậu, dù cho thương quan sẽ khắc nó (quan). Thương quan cách đới thất sát, gọi là “Thương quan giá sát cách”, tùy lúc có thể thành cách, nếu là kim thủy thương quan cách đới thất sát, thì càng tăng gấp trăm lần thanh tú.

Trước đây, người viết đọc được đoạn văn, lại thấy các sách mệnh lý khác cũng nói “Kim thủy thương quan hỉ gặp quan”, chỉ cần là kim thủy thương quan đều hỉ gặp quan tinh, ai biết đâu trong thực tế thiếu chút nữa là bị người chửi! Trải qua kinh nghiệm thực tế, mới phát hiện rằng chỉ cần cách chính cục thanh, có hay không chữ điều hậu cũng như nhau. Các lá số đại quý đại phú, điều hậu hay không điều hậu đều không khác nhau. Ngược lại, nếu như phá cách, cho dù có chữ điều hậu cũng bất cát. Cho dù kim thủy thương quan, gặp quan tinh là có tai họa tiềm tàng. Để rõ hơn mời xem ví dụ dưới đây:

1) nữ mệnh:

Sát thương nhật quan

Đinh nhâm tân bính

Sửu tí tị thân

Đại vận: quý sửu giáp dần ất mão bính thìn đinh tị

Mệnh này là ví dụ lấy từ《 thần phong thông khảo 》. Sách nói cô ấy xinh đẹp không gì sánh được, người thời đó gọi là Dương Phi tái sinh. Năm mười tám tuổi, gả cho kẻ sĩ làm vợ. Sau khi kết hôn một năm, chồng chết bệnh. Từ đó về sau dâm ô không đỡ được, cho đến lúc thân bại danh liệt, không nơi nương tựa, treo cổ tự sát.

Cô gái này sao phải vậy ta ? Không phải kim thủy thương quan sao? Không phải có hỏa điều hậu sao? Đại vận không phải hỉ kiến quan tinh sao? Nguyên nhân đều do bát tự này không lập thành được bất cứ cách cục nào ! Thương quan phát tài cách ? Có quan sát phá cách. Thương quan phối ấn cách ? Sửu thổ là bùn nhão một đống, không có lực chế thương quan. Thương quan giá sát cách ? Tị thân hợp, sát tinh không có căn. Thương quan khí quan cách ? Đại vận liên tiếp mộc hỏa trợ quan tinh, khí bao giờ cho hết. Bính tân hóa thủy cách? Đại vận liên tiếp mộc hỏa, sao có thể hóa thủy ? Xem ra, không cách nào có thể thành lập. Mệnh chủ không bần tiện mới là không có gì để nói.

2) nam mệnh:

Tài quan nhật thực

Ất đinh canh nhâm

Hợi hợi tí ngọ

Đại vận: bính tuất ất dậu giáp thân quý mùi nhâm ngọ tân tị

Địa chi trùng trùng điệp điệp thương quan, vốn có thể tạo thành “thương quan khí quan” cách hoặc “thương quan giá sát” cách, chỉ vì can năm có ất mộc tài tinh sinh quan, nên hai cách đó không thể thành lập. Thương quan phối ấn cách, tự nhiên cũng không thành lập, bởi vì một chút kỷ thổ trong ngọ hỏa sớm đã bị tí thủy xung sạch sẽ. Bởi vậy, mặc dù là kim thủy thương quan, mặc dù có hỏa điều hậu, quan tinh vẫn không ổn. Mệnh chủ mắc bệnh động kinh nghiêm trọng, hơi một chút là ngã xuống đất chuột rút, bất tỉnh nhân sự. Thời gian không phát bệnh thì loanh quanh việc nhà nông, nghèo khó không thể tả.(thatsat chú: khổ)

3) Doãn Kế Thiện mệnh:

Tỷ ấn nhật ấn

Tân kỷ tân kỷ

Tị hợi tị hợi

Đại vận: mậu tuất đinh dậu bính thân ất mùi giáp ngọ quý tị

Đây cũng là mệnh kim thủy thương quan cách, thế nhưng nhưng hỉ gặp quan tinh. Cha là đại học sĩ, mệnh chủ cũng xuất thân khoa bảng, quan vận phương nam trung quý, làm Tổng đốc Lưỡng Giang, quyền khuynh thiên hạ. Vì sao mệnh này kim thủy đều hỉ gặp quan tinh? Nguyên nhân chính là trên thiên can có hai kỷ thổ ấn tinh, tạo thành thương quan phối ấn cách. Nếu tương thần là ấn tinh, như vậy quan tinh chính là hỉ thần, đi quan vận sinh vượng ấn tinh, đương nhiên sẽ đại quý. Cho nên mệnh này không phải quý tại kim thủy thương quan có hỏa điều hậu, mà là quý tại cách chính cục thanh, đại vận lại không có chữ phá hư cách.

4) Tuần phủ Quảng Tây, Hùng Học Bằng đại ca:

đinh nhâm tân đinh

tị tí tị dậu

5) Tử tù giết người Vương Mỗ Nhân đại ca:

nhâm nhâm tân đinh

tí tí tị dậu.

Hai mệnh này ngoại trừ trụ năm khác nhau, còn lại ba trụ không khác nhau một chữ. Mệnh Hùng đại ca, trụ năm hơn một tị hỏa, chính là hơn một mậu thổ ấn tinh ( trong tị tàng mậu ), như vậy đều tạo thành thương quan phối ấn quý cách, hơn nữa đại vận là tuất, kỷ, mậu, ấn tinh lộ ra chế thương quan, cho nên mệnh chủ học cực siêu, làm quan tới tuần phủ.

Mệnh Vương đại ca thì chỉ có chi ngày tị hỏa, đại vận đi ngược đại vận của Hùng đại ca, vận dần mộc thì dần tị tương hình, mậu thổ ấn tinh lọt vào ám khắc, cho nên mệnh chủ học hành không thành. Hơn nữa tài tinh phá hư ấn, cho thấy sẽ vì tiền tài hoặc nữ sắc mà gây tai hoạ. Năm nhâm thân, dần tị thân tam hình, tị thân hợp thủy, ấn tinh bị phá hoại triệt để, mệnh chủ vào năm đó trong lúc lửa giận ngút trời đã giết người lĩnh án, kết thúc một chuyến tàu số mệnh vừa mới khởi hành.

So sánh là thuốc hay trị bệnh hồ đồ. Thông qua việc phân tích mấy mệnh tạo trên. Chúng ta có thể kết luận như sau: tác dụng của điều hậu cũng không phải quá quan trọng, ít nhất không quan trọng đến mức có thể làm “Điều hậu dụng thần”. Quan trọng nhất vẫn là cách cục cao thấp thành bại. Phàm là thương quan cách, chỉ có ấn tinh là tương thần, còn tài thì hỉ gặp quan tinh, cho dù là kim thủy thương quan cũng không ngoại lệ.

Nguyên văn: thương quan bội ấn, tùy thời khả dụng, dụng hạ mộc, đẹp đẽ gấp trăm lần, hỏa ích thủy, thủy ích hỏa. Thương quan dụng tài, vốn là quý cách, dụng đông thủy, mặc dù tiểu phú, hầu hết cũng bất quý, đông lạnh thủy không thể sinh mộc. Thương quan dụng tài, là thanh tú, dụng hạ mộc, quý nhưng không tú, táo thổ không thanh tú.

Giải nghĩa:

thương quan gặp ấn, tùy thời đều có thể định cách dụng thần, nhưng nếu ngày mộc sinh vào mùa hè (tháng hỏa) thương quan cách, có thủy làm ấn tinh thì thanh tú hơn nữa. Bởi vì nước lửa vừa ích, lại có tác dụng điều hậu.

Thương quan cách gặp tài tinh, vốn là cách cục quý khí, nhưng nếu ngày kim sinh vào mùa đông (tháng thủy) thương quan cách, đều không có gì quý khí, giỏi lắm là tiểu phú. Vì sao? Bởi vì đông lạnh thủy không thể sinh mộc, tài tinh thùng rỗng kêu to.

Thương quan cách gặp tài tinh, vốn là thanh tú cách, nhưng nếu ngày mộc sinh vào mùa hè thương quan cách, đó chính là quý mà không thanh tú lắm, vì sao? Bởi vì mùa hè thổ thuộc về táo thổ, táo thổ không sinh vạn vật, cho nên tuy quý mà không tú.

Thẩm đại ca nói tất cả thương quan cách chỉ có mộc hỏa thương quan cách là thanh tú nhất. Thực ra, nói vậy rất khó. Như hai chữ “thanh tú” giống hai chữ “mỹ lệ” thế nào, là một loại cảm giác rất khó định lượng. Có người thấy Lâm Thanh Hà khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc suýt xoa: Ôi chao, mà có người thì nói “thường thôi thường thôi”.

Về phần ông ta nói kim thủy thương quan phát tài cách, bởi vì đông lạnh thủy không sinh mộc, cho nên như vậy mệnh cũng không sẽ làm đại quan. Lời này xem ra không đáng tin cậy. Bởi vì mức độ lớn nhỏ phú quý, quyết định bởi thành bại cao thấp của cách cục, chứ không dựa vào chữ điều hậu. Không tin chúng ta xem ba ví dụ:

1) nam mệnh: mậu tí giáp tý tân mão tân mão;

2) nam mệnh: nhâm tí tân hợi tân mão tân mão;

3) nữ mệnh: kỷ hợi bính tí tân mão tân mão.

Ba mệnh tạo này đều thuộc về kim thủy thương quan phát tài cách cục, khác nhau là hai người nam không có hỏa điều hậu, mà người nữ thì có bính hỏa điều hậu. Lẽ ra đông lạnh thủy không sinh mộc, nam mệnh sẽ kém nữ mệnh một chút. Nhưng mà thực tế thì ngược lại, người nam thứ nhất rất ham học, học hành thành công, sự nghiệp trôi chảy. Đại vận kỷ tị năm ất hợi (hợi thủy xung khứ tị hỏa điều hậu), mệnh chủ thăng chức đến cấp sở.

Mệnh nam thứ hai là ví dụ trong《 tích thiên tủy , Nhậm Thiết Tiều đại ca nói rằng mệnh chủ “Đọc sách xem qua là thuộc, từ nhỏ đi học. Giáp dần làm chủ tịch huyện, vận ất mão sĩ lộ trôi chảy, bính thìn bị liên luỵ mà mắc tội, tới năm tuất thổ khắc thủy mà qua đời.” Hãy xem xem, trước kia không có đại vận hỏa điều hậu đại vận, mệnh chủ thuận buồm xuôi gió, vừa đến có bính hỏa điều hậu lúc, trái lại trúng tên ngã ngựa, mấy năm tuổi già đều sút kém.

Người thứ ba nữ mệnh, không học hành, không công tác, trung niên đã không có chồng, nghèo đến nỗi cơm cũng không có ăn. Đừng xem cô ta có bính hỏa điều hậu, mọi phá hoại đều do bính hỏa mà ra đó. Người thứ nhất nam mệnh có mậu thổ hư nhược ấn tinh phá cách, bị giáp mộc khắc, khứ ấn đắc ấn, bởi vậy có thể học hành thành công, làm quan phát tài. Này nữ mệnh có hư nhược kỷ thổ ấn tinh, không chỉ không có tài tinh khứ trừ, trái lại có bính hỏa tương sinh, dụng không thể, khứ không xong, kỷ thổ cùng bính hỏa đều thành phá cách oan gia, cho nên mệnh chủ mới mất đi tất cả mà điển hình là quan ấn. Nếu không có bính hỏa điều hậu này, mệnh chủ chắc chắn rất tốt.

Bởi vậy có thể thấy được. Kim thủy thương quan không nhất định hỉ gặp quan tinh. Hơn nữa, nói đến kim thủy thương quan hỉ gặp quan, lý luận và tỉnh lan xoa cách vẫn tồn tại mâu thuẫn. Trên các sách mệnh lý kinh điển cỡ như《 uyên hải tử bình 》, 《 tam mệnh thông hội 》 cùng 《 thần phong thông khảo 》đều nói rõ: “Ngày canh gặp nhuận hạ, kỵ nhâm quý tị ngọ phương” ; “Kỵ phương bắc thương quan, phương nam quan vận” . Tức là, bát tự có ngày canh kim gặp thân tí thìn tam hợp thủy cục, gọi là Tỉnh Lan Xoa cách. Loại mệnh cách này bất lợi khi gặp quan tinh, hoặc đi quan vận. Không phải là mâu thuẫn với kim thủy thương quan hỉ gặp quan sao? Lẽ nào Tỉnh Lan Xoa cách không cần điều hậu sao?

Nếu Tỉnh Lan Xoa cách thấy quan tinh sẽ thế nào? Thẩm đại ca tại 《 tử bình chân thuyên • luận tạp cách 》nói rằng: “Có tỉnh lan thành cách giả. . . nếu thấu bính đinh, có tị ngọ, lại có tài quan, thì không cần xung, đều không phải tỉnh lan cách” . Nghĩa là, kim thủy thương quan một khi thấy quan tinh, thì không hề lấy tỉnh lan cách luận. Từ khía cạnh phá cách Tỉnh Lan mà nói, kim thủy thương quan sẽ không hỉ quan! Đương nhiên, phá tỉnh lan cách, vẫn có thể tạo thành “thương quan giá sát” cách, lúc này kim thủy thương quan đều thích gặp quan tinh. Chỉ có điều mộc hỏa thương quan, thổ kim thương quan, thủy mộc thương quan, đều hỉ gặp quan tinh.

Mười một, luận dụng thần phối khí hậu được mất

Nguyên văn: xuân mộc gặp hỏa, là mộc là thông minh, mà hạ mộc không luận như vậy; thu kim ngộ thủy, thì là kim thủy tương hàm, mà đông kim không luận vậy. Khí có suy vượng, dụng thần không giống nhau. Xuân mộc gặp hỏa, mộc hỏa thông minh, bất lợi gặp quan; mà thu kim ngộ thủy, kim thủy tương hàm, gặp quan không ngại. Giả như canh sinh tháng thân, mà có chi hoặc tí hoặc thìn, sẽ thành thủy cục, Thiên can thấu đinh quan tinh, chỉ cần nhâm quý không ra lộ can đầu, liền là quý cách, và Thực Thần Thương Quan hỉ gặp quan cũng vậy, đều là lý điều hậu.

Giải nghĩa: ngày mộc sinh vào tháng dần mão ( tháng thìn thì cần gặp mộc cục ), có hỏa tiết mộc, thì thành mộc hỏa thông minh cách. Thế nhưng, mộc sinh vào mùa hè (tháng tị ngọ ) thì không luận vậy, bởi vì đó là mộc hỏa Thực Thương cách;

Ngày kim sinh vào tháng thân dậu (tháng tuất thì cần gặp kim cục), có thủy tiết kim, thì thành kim thủy tương hàm cách, mà ngày kim sinh vào tháng hợi tí thì không luận vậy, bởi vì đó là kim thủy Thực Thương cách;

Lệnh tháng là mùa, chủ tể bát tự ngũ hành vượng suy, cho nên lấy dụng thần định cách căn cứ lệnh tháng bất đồng mà lấy hay bỏ. Mộc đa mộc vượng dụng hỏa tiết thân thổ tú bát tự, mộc đương lệnh còn lại là mộc hỏa thông minh cách, hỏa đương lệnh còn lại là mộc hỏa Thương Quan cách, đây là phương pháp lấy dụng thần căn cứ nguyệt khí vượng suy mà định cách.

Ngày mộc sinh vào tháng dần mão mộc hỏa thông minh cách, bất lợi gặp quan tinh, gặp thì phá cách; thế nhưng ngày kim sinh vào tháng thân dậu kim thủy tướng hàm cách, thấy quan tinh không sao, kim thủy Thương Quan hỉ gặp quan cũng luận như vậy.

Như ngày canh kim sinh vào tháng thân, địa chi hội tý hội thìn thành thủy cục, thiên can thấu đinh hỏa quan tinh, chỉ cần không có nhâm quý thủy thấu can khắc đinh hỏa, là quý cách, luận như kim thủy Thương Quan hỉ gặp quan. Đây là phương pháp điều hậu.

Ở đây Thẩm đại ca cho rằng “mộc hỏa thông minh” cách không thể gặp quan tinh, nên tiến thêm một bước cường điệu tầm quan trọng của điều hậu. Chúng ta thử xem mộc hỏa thông minh cách có thể gặp quan tinh hay không.

1) Lễ bộ Thượng thư đổng kỳ xương: kỷ mão bính dần ất mão canh thìn;

2) Minh triều tể tướng cận quý: giáp thân bính dần giáp thìn bính dần;

3) sự nghiệp thành công hoàng lão sư: giáp ngọ bính dần ất tị canh thìn.

mệnh Đổng thượng thư chi hội mộc cục, can thấu bính hỏa, tạo thành mộc hỏa thông minh cách. Thế nhưng đại vận đi ngược chiều, toàn bộ là đất tử tuyệt của bính hỏa, nên không có thể “mộc hỏa thông minh”. Cũng may trụ giờ có canh kim quan tinh, càng hay bính hỏa Thương Quan có kỷ thổ tài tinh hóa tiết, địa chi ở dưới quan tinh lại có thìn thổ tương sinh, quan tinh có chỗ đặt chân. Đại vận nhâm tuất, tài vượng sinh quan, mệnh chủ cao trung tiến sĩ, quan lộ hanh thông. Vận tân dậu quan đắc cường căn, sát tới thì có bính hợp thanh cách, mệnh chủ đại phát tới Lễ bộ Thượng thư. Đồng thời, bính hỏa Thương Quan trong mệnh cục có thổ tú, ông ta lúc rảnh rỗi tại cơ quan, vẫn nghiên cứu họa kỹ, thành một danh hoạ triều Minh.

Mệnh Cận tướng gia cũng là mộc hỏa thông minh, hơn nữa trung niên hành hỏa vận, quả nhiên chói sáng nữa bầu trời. Thẩm đại ca nói loại mệnh cách này là không thể gặp quan tinh, thế nhưng mệnh cục của ông ta có một thân kim sát tinh, 17 tuổi gặp năm tân sửu, là lúc quan tinh lộ ra, mệnh chủ không chỉ vô tai vô nạn, trái lại đỗ cử nhân. 26 tuổi gặp năm canh tuất, sát tinh lộ ra, mệnh chủ lại cao trung tiến sĩ. Từ đó về sau quan trường đắc ý, quyền khuynh triều đại đương thời, được gọi là “Hiền tướng”. Cận gia và Đổng thượng thư mệnh lý sở dĩ đều đại quý, vì trong bát tự có thể dụng quan tinh. Khi Thương Quan vượng cường thì bỏ quan tinh, có thể thành mộc hỏa thông minh cách; khi tài quan vượng cường có thể đề bạt quan tinh, tạo thành Thương Quan giá sát cách hoặc Thương Quan hỉ quan cách. Ví dụ mệnh quyền thần Sử Di Xa triều đại Nam Tống: giáp thân bính dần ất mão tân tị. Thuộc về giả Thương Quan giá sát cách. Mệnh chủ xuất thân tiến sĩ, làm quan đến thừa tướng, độc tài triều chính ở hai triều đại liên tiếp.

Hoàng lão sư là phụ nữ, chỉ nhìn mệnh cục đã thấy cách cục không cao. Bởi vì mộc hỏa thông minh cách rất cần mộc trọng hỏa khinh, lại gặp tuế vận dẫn hỏa đến, mới có thể đại hiển quý khí, gần gũi quý mệnh chính là như vậy. Mệnh này dần ngọ hợp mà hóa hỏa, đương lệnh dần mộc đã biến thành một cây than củi, mộc hỏa thông minh cách kiểu này không có gì quý khí. Đừng thấy Thương Quan rất vượng, lại thấy canh kim quan tinh, mà nói mệnh chủ sẽ ly hôn nha. Bởi vì quan tinh trong mệnh cục của cô ấy ở trạng thái khả dụng, không sợ Thương Quan gặp quan. Tảo vận phương bắc thủy địa, quan tinh vô khí, không thể thành cách “mộc hỏa thông minh” tiêu chuẩn, mệnh chủ học hành trung đẳng, làm giáo viên hơn hai mươi năm tại tiểu học nông thôn, sự nghiệp bình thường. Lúc tuổi già nhập phương tây kim vận, nâng dậy quan tinh, cách thành Thương Quan hỉ quan, mệnh chủ mở nhà trẻ lập nghiệp, hưng hưng thịnh thịnh, xa gần nghe tiếng, hiện tại đã có vài chi nhánh. Hôn nhân, đến nay không có cái gì là dấu hiệu ly hôn.

Nguyên văn:

Thực Thần tuy gặp chính ấn, gọi là đoạt thực, hạ mộc hỏa thịnh, khinh dụng cũng tú mà quý, mộc hỏa Thương Quan hỉ gặp thủy cũng luận như vậy, đó là điều hậu. Loại mệnh cục này có rất nhiều, không thể nói hết, người học từ từ khám phá, rồi sẽ rõ ràng cả thôi.

Giải nghĩa:

Thực Thần cách không chỉ gặp thiên ấn mới gọi là đoạt thực, gặp chính ấn cũng là đoạt thực. Nhưng nếu ngày mộc sinh vào tháng tị ngọ, hỏa lực rất lớn, dụng ấn tinh không chỉ không gặp đoạt thực, còn có thể khiến người tú và quý, mộc hỏa Thương Quan hỉ gặp thủy cũng luận như vậy, đây cũng là điều hậu.

Cách cục như thế này có rất nhiều, không thể nói hết. Người học mệnh lý căn cứ những nguyên lý trên suy một ra ba, loại suy, không ngừng lĩnh ngộ đạo lý trong đó mới được.

Ở phần trước người viết đã lấy ví dụ thực tế, trình bày và phân tích kim thủy Thương Quan không nhất định hỉ gặp quan tinh, không nhất định cần có hỏa điều hậu, trước khi kết thúc chương, chúng ta nhìn lại mộc hỏa Thương Quan có hay không cần thủy điều hậu.

nam mệnh:

Thực ấn nhật thực

Bính quý giáp bính

Ngọ tị dần dần

Đây là bát tự mùa hạ mộc hỏa thịnh, có một chút quý thủy điều hậu, áp dụng cách của Thẩm đại ca là “Khinh dụng cũng tú mà quý”. Thế nhưng mệnh chủ lại người ăn mày mù mắt! Cũng không tú, cũng không quý, muốn làm người bình thường đều không đủ tư cách. Vấn đề ở đâu? Tại thành bại cao thấp của cách cục. Quý thủy ấn tinh hư nhược không có căn, không thể tạo thành Thương Quan phối ấn cách. Mệnh cục không có tài, cũng không có thể tạo thành Thương Quan sinh tài cách. Tòng nhi có ấn, cũng không có thể tạo thành tòng cách. Cách cục gì cũng không thành lập, còn có hảo mệnh sao? Sách mệnh lý nói “Bính hỏa đốt khô can quý thủy, hai mắt mù đặc” . Không phải nhằm vào bát tự như vậy nói sao? Nếu như không có quý thủy ấn tinh hư nhược kia, mệnh chủ… ít nhất … không bị mù mắt.

Nếu như ấn tinh có căn, có thể thành Thương Quan phối ấn cách, như vậy kết quả sẽ không giống vậy rồi. Mời xem:

1) Lễ bộ Thượng thư tiễn bang ngạn: canh thân nhâm ngọ ất hợi nhâm ngọ;

2) bắc đại giáo thụ lưu sư bồi: giáp thân canh ngọ ất tị Đinh Hợi;

3) lục quân tổng trưởng ngô quang tân: nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp tý;

4) tư pháp tổng trưởng từ khiêm: nhâm thân bính ngọ giáp ngọ giáp tuất;

Bốn bát tự này bởi vì ấn tinh có căn, tạo thành Thương Quan phối ấn cách, cho nên ai cũng văn chương cẩm tú, danh thành lợi tựu.

Rất hiển nhiên, mấy bát tự ấn tinh vừa có căn, lại có quan sát tương sinh, không phải “khinh dụng”, mà là “trọng dụng”, tác dụng của nó không chỉ như điều hậu mà thôi, mà là hữu lực chế ước Thương Quan, dẫn đến tác dụng quan trọng của tướng thần. So sánh các bát tự, chỉ có lưu sư bồi lực lượng hợi thủy ấn tinh là nhẹ nhất, cũng vì điểm này, ông ta quý khí nhỏ nhất, không có thực quyền. Có thể thấy được, nếu dùng ấn tinh, sẽ trọng dụng, chứ không thể khinh dụng.

Có câu: điều hậu không phải quá trọng yếu, quan trọng là … cách cục. Nếu như chữ điều hậu không phù hợp cách cục, thì chỉ mang đến bất hạnh cho mệnh chủ. Khi chữ điều hậu là tướng thần thành cách, thì không ngại trọng dụng. Khinh dụng thì chỉ làm hạ thấp cách cục.

Mười hai, luận tướng thần yếu khẩn

Nguyên văn:

lệnh tháng đắc dụng thần, thì vị trí khác cũng có tướng, vua có tướng làm phụ tá. Như quan gặp tài sinh, thì quan là dụng, tài là tướng; tài vượng sinh quan, thì tài là dụng, quan là tướng; sát gặp thực chế, thì sát là dụng, thực là tướng. Đây chỉ là phương pháp cố định, chưa biến hóa. Nói chung, mọi cách cục, dựa vào một chữ mà thành, chữ đó gọi là tướng.

Giải nghĩa: nếu từ lệnh tháng xác định dụng thần, như vậy tại khác vị trí đều tất nhiên còn có tướng thần, như hoàng đế có tể tướng phụ tá.

Ví dụ như lệnh tháng là quan tinh, gặp tài tới sinh, thì quan là dụng thần, tài là tướng thần; lệnh tháng là tài, khi có quan, thì tài là dụng thần, quan là tướng thần; lệnh tháng là Thất Sát, cần Thực Thần đến chế, thì sát là dụng thần, Thực Thần là tướng thần. Đương nhiên, những cái này đều là quy tắc cứng nhắc, không thích ứng biến hóa cách cục. Tướng thần, nói đơn giản, chính là toàn bộ mệnh cục dựa vào một chữ nào đó để thành cách, chữ này chính là tướng thần.

Khái niệm tướng thần chỉ có trong 《 tử bình chân thuyên 》, chứ không có trong các sách mệnh lý khác. Thông thường sách mệnh lý đều đem tướng thần và hỉ thần nhập làm một. Ví dụ như từ nhạc ngô lão sư phó khi chú thích tướng thần nói: “Tướng thần còn gọi là hỉ thần” . Thế nhưng đọc kỹ các chương trong《 tử bình chân thuyên 》 liên quan đến tướng thần và hỉ thần, dễ thấy chú giải tướng thần của Từ lão sư phó là sai lầm.

Thẩm đại ca tại chương《 tử bình chân thuyên • luận hành vận 》nói rằng: “Như thế nào hỉ? Thần mừng thấy ở trong mệnh, thần hỗ trợ cho ta. Như quan dụng ấn chế thương, mà vận trợ ấn; tài sinh quan thân khinh, mà vận trợ thân…” Tức là Chính Quan ( dụng thần ) cách, lấy ấn thụ ( tướng thần ) chế Thương Quan ( kỵ thần ) cứu cách, mà đại vận sinh trợ ấn tinh quan sát, quan sát hỉ thần; tài cách sinh quan, tài là dụng thần, quan là tướng thần, thế nhưng nhật nguyên không có căn, tuế vận gặp phải ấn tỷ trợ thân, ấn tỷ này chính là hỉ thần ( mời xem thêm bài viết《 luận hỉ thần 》 của Hoàng tôi). Nhìn xem, dụng thần, tướng thần và hỉ thần không phải đều phân chia rất rõ ràng sao? Tướng thần là tướng thần, hỉ thần là hỉ thần, hai thứ cũng không phải là một.

Nguyên văn:

thương dụng rất tổn hại Nhật chủ, thương tướng rất vào thương dụng. Như giáp dụng dậu quan, thấu đinh gặp nhâm, thì hợp thương tồn quan thành cách, toàn bộ dựa vào nhâm tướng; mậu dụng tí tài, thấu giáp cùng kỷ, thì hợp sát tồn tài thành cách, toàn bộ dựa vào kỷ tướng; ất dụng dậu sát, năm đinh tháng quý, trụ giờ gặp mậu, thì hợp khứ quý ấn làm cho đinh có thể chế sát, toàn bộ dựa vào tướng thần mậu thổ.

Giải nghĩa:

đối với tầm quan trọng của tướng thần, Thẩm đại ca tiến thêm một bước cường điệu nói, tổn thương dụng thần còn hơn tổn thương nhật nguyên, tổn thương tướng thần còn hơn tổn thương dụng thần. Chú ý! ở đây dụng thần còn quan trọng hơn tướng thần, tại các sách mệnh lý hiện đại thì không hề có như vậy.

Ví dụ như giáp ngày mộc sinh vào tháng dậu, lấy dậu kim quan tinh là dụng thần, lộ ra đinh hỏa Thương Quan đến phá cách, gặp phải nhâm thủy lộ ra đến hợp trụ đinh hỏa, do đó Chính Quan cách có thể thành lập, ở đây toàn bộ dựa vào công cứu cách của nhâm thủy, nhâm thủy này chính là tướng thần;

Mậu thổ nhật nguyên sinh vào tháng tí, tí thủy tài tinh là dụng thần, lộ ra giáp mộc Thất Sát đến phá cách, nhưng gặp kỷ thổ hợp trụ giáp mộc, như vậy đều bảo trụ tài cách không bị Thất Sát phá hoại, gọi “Hợp sát tồn tài” . Ở đây toàn bộ dựa vào kỷ thổ cứu cách, nên kỷ thổ chính là tướng thần;

Ất mộc sinh vào tháng dậu, là sát cách. Can năm thấu đinh hỏa Thực Thần, can tháng thấu quý thủy kiêu thần đến đoạt thực phá cách, can giờ lộ ra mậu thổ đến hợp trụ quý thủy, làm cho đinh hỏa Thực Thần có thể chế sát thành cách, mậu thổ chính là bát tự có thể thành cách tướng thần.

Nguyên văn:

quý sinh tháng hợi, thấu bính là tài, tài gặp nguyệt kiếp, mà mão mùi tới hội, thì hóa thủy là mộc mà chuyển kiếp sinh tài, toàn bộ dựa vào tướng thần mão mùi. Canh sinh tháng thân, thấu quý tiết khí, không thông lệnh tháng mà kim khí không linh, tí thìn hội cục, thì hóa kim thành thủy mà thành kim thủy tương hàm, toàn bộ dựa vào tướng thần tí thìn. Các loại như vậy đều là sự quan trọng của tướng thần.

Giải nghĩa:

quý thủy sinh vào tháng hợi, lộ ra bính hỏa tài tinh, thì sẽ bị lệnh tháng Tỉ Kiếp khắc mà phá cách, nhưng nếu địa chi có hai chữ mão mùi, thì hợi mão mùi tam hợp mộc cục, đem hợi thủy Tỉ Kiếp hóa thành Thực Thương ngược lại sinh tài, tạo thành Thực Thương sinh tài cách. Nhân tố then chốt thành lập tài cách chính là hai chữ mão mùi, bởi vậy hai chữ mão mùi ( thực ra là chữ mão ) chính là tướng thần.

Canh ngày kim sinh vào tháng thân, lộ ra quý thủy tiết khí thổ tú, nhưng nếu quý thủy không thông lệnh tháng thì không thanh tú, chỉ có địa chi thân tí thìn hội thủy cục, đem thân kim Tỉ Kiếp hóa thành Thực Thương, cách thành kim thủy tương hàm, hai chữ tí thìn đó là tướng thần mà bát tự dựa vào để thành cách.

Trường hợp như vậy, có thể thấy tầm quan trọng của tướng thần.

Đọc xong đoạn văn này, thấy tuy rằng chỉ có Thẩm đại ca giảng tướng thần, nhưng tướng thần không thể tùy tiện lấy bỏ, mà là các chữ then chốt không thể thiếu để lập cách bát tự. Tầm quan trọng đó còn hơn dụng thần!

Đúng vậy, tổ chức nào, đều là quay xung quanh lợi ích nào đó mà thành lập, đồng thời có thành phần chịu trách nhiệm của tổ chức. Nếu chúng ta xem cách cục là tổ chức, tổ chức quay xung quanh dụng thần mà thành lập, cách cục chủ yếu của tổ chức chính là tướng thần. Bởi vậy, Thẩm đại ca mới nói: “Tổn thương dụng còn hơn tổn thương Nhật chủ, tổn thương tướng thần còn hơn tổn thương dụng thần.”

Tướng thần nếu là cách cục chủ yếu tổ chức, vậy nếu rời khỏi cách cục, thì tướng thần không còn quan trọng. Vì mệnh lý hiện đại đều không nặng cách cục, cho nên sẽ không đề cập tới tướng thần. Thế nhưng, 《 uyên hải tử bình 》, 《 tam mệnh thông hội 》, 《 thần phong thông khảo 》 hoặc 《 tử bình chân thuyên 》, được nói nhiều nhất trong những sách này chính là cách cục! Cổ nhân đều dùng cách cục định phú quý, đoán thành bại, luận sinh tử, nhìn xem tâm tính, bỏ cách cục thì không thể nào luận mệnh. 《 tứ ngôn độc bộ 》 nói: “Tháng là đề cương, luận cách đoán rõ” ;《 ngũ ngôn độc bộ 》 nói: “Trong cách như khứ bệnh, tài lộc hỉ tướng tùy” ;《 tiệp trì thiên lý mã 》 nói: “Nhập cách đoán quý, không vào cách đoán bần ” ;《 bảo pháp 》 nói: “Xem tử bình, không định được cách, 10 thì có 9 là không tốt”.

Chỉ có biết tầm quan trọng cách cục, mới biết tầm quan trọng tướng thần.

Nguyên văn:

tướng thần không bị phá, thành quý cách; tướng thần bị thương, bại cách. Như giáp dụng dậu quan, thấu đinh gặp quý ấn, chế thương hộ quan vậy, mà lại gặp mậu, quý hợp mậu mà không chế đinh, quý thủy tướng thương (tướng thần thụ thương/bị hợp) vậy; đinh dụng dậu tài, thấu quý gặp kỷ, thực chế sát sinh tài, mà lại thấu giáp, kỷ hợp giáp mà không chế quý, kỷ thổ tướng thương vậy. Có tình mà hóa vô tình, hữu dụng mà thành vô dụng.

Giải nghĩa:

chỉ cần tướng thần không thụ thương mà hữu lực, là hảo cách; tướng thần vô lực hoặc thụ thương, thì cách cục tất phá.

Ví dụ như ngày giáp mộc sinh vào tháng dậu, dụng thần là quan tinh, lộ ra đinh hỏa Thương Quan muốn phá cách, gặp quý thủy lộ ra chế đinh hỏa là cứu cách, nhưng nếu lại lộ ra mậu thổ hợp trụ quý thủy, thì quý thủy không chế đinh hỏa, tướng thần bị thương, bởi vậy vẫn luận phá cách.

Đinh hỏa nhật nguyên sinh vào tháng dậu, dụng thần là tài, thấu quý thủy Thất Sát thì phá cách, gặp kỷ thổ Thực Thần lộ ra chế quý thủy, kỷ thổ chính là tướng thần, là chữ cứu cách. Nhưng nếu lại gặp giáp mộc lộ ra hợp trụ kỷ thổ, thì kỷ thổ tướng thần không thể chế quý thủy, tức là phá cách.

Những ví dụ này đều là trước hữu tình sau đó trở nên vô tình, trước có dụng thần sau đó lại không có dụng thần phá cách bát tự.

Ví dụ như hai nữ mệnh phía dưới:

Tài ấn nhật thương

Kỷ quý giáp đinh

Sửu dậu dần mão

Dậu sửu hợp, quan sát nhiều. Gặp sát xem ấn, có quý thủy ấn tinh là tướng thần vốn có thể thành cách, ngờ đâu kỷ thổ khắc mất quý thủy, liền phá sát ấn cách. May là can giờ còn có đinh hỏa Thương Quan có thể chế sát thành cách, tuy rằng đinh hỏa không thể trực tiếp chế sát, lại có kỷ thổ tiết thương tổn sinh mạng sát, nhưng còn có thể miễn cưỡng thành cách, chỉ là cách cục không cao mà thôi. Đại vận Ất hợi, hợi mão hợp mà thấu ất mộc trực khắc kỷ thổ, giải thoát quý thủy, khắc đoạt đinh hỏa, hình thành cục diện phá cách “chế hóa lưỡng lập”. Như vậy Thất Sát vô chế mà nguy hiểm, mão mộc vì hợp mà xung động dậu kim, kích động quan sát đến công thân, mệnh chủ vào năm nhâm tháng thìn ( nhâm thủy dùng hai hợi thủy mà căn hợp đinh hỏa ) gặp kẻ bắt cóc tiền dâm hậu sát, vứt xác bên đường. Đây là tổ hợp mệnh cách trước hữu tình, sau lại trở nên vô tình.

Thực tỷ nhật tỷ

Tân kỷ kỷ kỷ

Mùi hợi mão tị

Lệnh tháng là hợi thủy, vốn là tài cách, vì hợi mão mùi tam hợp, hóa tài cách ra sát cách, là có tình trở nên vô tình. Cũng may can năm có tân kim Thực Thần trên cao nhìn xuống chế sát, chính là vì “Một người giữ ải, vạn kẻ khó qua”. Bát tự lại hợp thành mỹ cách “sát cần thực chế”. Bởi vậy mệnh chủ ôn nhu ưu nhã, giỏi về thổi tiêu, được minh đế sủng ái và phong làm hiền phi. Đây là tổ hợp bát tự vô tình biến thành hữu tình.

Nguyên văn:

phàm bát tự bài định, tất có một kiểu nghị luận, một kiểu tác dụng, một kiểu lựa chọn, tùy chỗ biến hóa, khó có thể hư cấu, người học mệnh có thể xem nhẹ chăng?

Giải nghĩa:

mỗi một mệnh tạo, đều là một kiểu tổ hợp bát tự, nên chỉ có một kiểu phân cách cục. Cách cục có thành lập hay không, dụng thần có khả dụng hay không, khi nào lấy khi nào bỏ, nhất định phải căn cứ từng mệnh thức cụ thể để phân tích, lấy định dụng dựa trên kết cấu bát tự, không thể tùy ý lấy hay bỏ. Để lấy dụng thần và định cách cục chính xác, người học mệnh lý phải thành thạo quy tắc cơ bản, xem nhiều lá số thực tế, suy nghĩ thấu đáo, phải coi mệnh lý học là một môn học vấn cao thâm, không thể đùa giỡn.

15, luận thần sát không quan hệ cách cục

Nguyên văn:

cách cục bát tự, chuyên lấy lệnh tháng phối hợp với tứ trụ, về phần thần sát tốt xấu, không thể dụng sinh khắc, làm sao có quyền điều khiển thành bại ? Huống hồ vào cục có trở ngại, tức là tài quan mỹ vật, còn không thể ích, nói gì đến cát tinh? Vào cục hữu dụng, tức là Thất Sát Thương Quan, cái gì gọi là hung thần vậy ? Với cách cục thành, cho dù trong bát tự xuất hiện nhiều cô thần nhập sát, vì sao tổn hại kỳ quý? Cách cục phá, cho dù thiên đức quý nhân tràn ngập trong bát tự, dùng cái gì là công? Người thời nay không biết nặng nhẹ, bất kể tứ trụ cứ gặp cát tinh là thỏa mãn mà bỏ qua dụng thần, , luận bừa quý tiện họa phúc, buồn cười chết mất thôi.

Giải nghĩa:

Thẩm đại ca nói, cách cục của bát tự, chuyên lấy lệnh tháng làm dụng thần rồi phối hợp với can chi còn lại, với thần sát ( tức là các loại thần sát cát hung ) không thể luận sinh khắc chế hóa, sao lại có thể chi phối thành bại cao thấp của cách cục ? Hơn nữa, chữ gây hại với bát tự cho dù là Chính Tài Chính Quan cũng không thể luận cát, huống chi là thần sát? Chỉ cần đúng cách cục, cho dù là Thất Sát Thương Quan, cũng không luận hung. Cho nên, chỉ cần cách chính cục thanh, mặc dù cô thần hung thần xuất hiện nhiều trong bát tự, cũng không thể tổn hại quý khí của cách cục. Nếu là cách cục phá, mặc dù thiên đức quý nhân xuất hiện nhiều trong bát tự, cũng ăn thua gì ? Người thời nay không biết cách cục và thần sát cái gì khinh cái gì trọng, vừa thấy cát tinh, liền không để ý dụng thần cách cục, đoán bừa cho người ta là phú quý; vừa thấy hung tinh, liền đoán người ta tai hoạ, đây là chuyện rất buồn cười.

Thẩm đại ca phê bình việc lấy thần sát đoán cát hung họa phúc, mục đích là muốn kẻ hậu học coi trọng dụng thần cách cục, chứ không phải thần sát cát hung thiên biến vạn hóa. Chuyện này thì mệnh lý hiện đại dường như đã đi quá xa, thần sát giống như hoàng phi bị phế truất đánh vào lãnh cung. Nhưng mà, Thẩm đại ca chỉ nói thần sát và cách cục không quan hệ, chứ không nói thần sát và đoán mệnh không quan hệ! Người viết cho rằng, cách cục là thân cây, thần sát là cành lá. Nếu bàn về giàu sang nghèo hèn cát hung họa phúc của một người, phải xem mệnh cách đó thành bại cao thấp, chứ không liên quan thần sát. Thế nhưng bát tự không chỉ phản ánh phú quý nghèo hèn cát hung họa phúc mà còn phản ánh nhiều loại tin tức liên quan, ví dụ như hình tượng, cá tính, sự kiện, những tin tức này thường thường do thần sát phản ánh. Cho nên, thần sát có tác dụng đặc biệt, không thể bỏ qua. Thông thường thầy tử bình giang hồ, bao gồm cả các thầy mù, hầu như đều sử dụng thần sát phụ trợ đoán mệnh, hiệu quả chắc là không tệ.

Học qua bát quái lục hào ai cũng biết, 《 “hoàng kim sách” 》 viết: ” thần sát cát hung đa dạng, làm sao có thể thống nhất với lý “sinh khắc chế hóa” Ý là đoán quẻ cần lấy ngũ hành sinh khắc làm mấu chốt, các loại thần sát không thể quyết định thành bại được mất. Thế nhưng trong bát quái kinh điển 《 dịch ẩn 》không phải có rất nhiều thần sát sao? Chưa từng dụng sao? Thầy dịch lý nào cũng sử dụng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đó chẳng phải thần sát sao? Tuy rằng thần sát như thanh long, bạch hổ không thể quyết định thành bại, nhưng có thể dùng để phụ trợ suy đoán sự vật và hình tượng, không phải tất cả các thầy dịch lý đều thừa nhận chuyện đó sao? Thần sát trong bát tự, cũng có tác dụng kiểu như thanh long, bạch hổ.

Nguyên văn:

Trong sách nói “lộc quý”, là nói Chính Quan, chứ không nói “lộc đường quý nhân”. Như Chính Tài đắc “thương quý” là kỳ, “thương quý” là Thương Quan, Thương Quan sinh tài, Chính Tài đắc, cho nên là kỳ. Nếu Thương Quý là quý nhân, thì thương quý cụ thể là cái gì ? Lại nếu vì đắc lộc mà “tị vị” (tị: rời bỏ, lánh đi; vị: vị trí), đắc lộc, đắc quan, vận đến đất quan, thăng quan tiến chức, như tài dụng Thương Thực, vận thấu quan thì tạp, Chính Quan lại ngộ quan thì trọng, phàm các loại đó, chính là “tị vị”. Nếu coi là “lộc đường”, không chỉ vô lý, nếu nói đắc lộc “tị vị” thì ngữ pháp trên dưới không khớp nhau. Cổ nhân viết sách, vì sao không rõ ràng như vậy !

Giải nghĩa:

Trong sách mệnh lý nói “lộc đường quý nhân”, thường là Chính Quan, chứ không phải chữ kiến lộc của ngũ hành. Ví dụ như sách mệnh lý nói Chính Tài đắc thương quý vi kỳ, thương quý chính là Thương Quan. Thương Quan sinh tài, Chính Tài đắc Thương Quan sinh phù, cho nên là kỳ, nếu coi “thương quý” là quý nhân, thì “thương quý” đó gì vậy? Lại nói vì đắc lộc mà “tị vị”, đắc lộc chính là đắc quan, đại vận tới đất quan tinh, sẽ thăng quan tiến chức. Nhưng nếu cách tài được thực sinh, đại vận lộ ra quan tinh thì trái lại phá cách, Chính Quan cách gặp quan tinh tại đại vận đều luận như vậy, là “tị vị” rồi. Nếu như lấy chữ kiến lộc làm quan tinh, không chỉ không hợp lý, hơn nữa nói đắc lộc tị vị, thì câu văn trên dưới mâu thuẫn lẫn nhau, cổ nhân viết sách, sao có thể mâu thuẫn vậy !

Người viết có một vị người quen, mệnh lý rất khá. Ông ta tưởng mình đã nắm vững tuyệt kỹ đoán sinh tử tai họa một cách chính xác. Ông ta mua một phần bí quyết 《 mã đảo lộc tà luận tử tai họa bí quyết 》với giá 70 nguyên từ một vị đại sư nào đó. Bí quyết nói “Lộc”,không phải là Chính Quan, mà là vị trí Lâm Quan của ngũ hành can ngày ( ví dụ như giáp mộc lâm quan tại dần ), gặp tuế vận xung khắc là “Mã đảo lộc tà”, mệnh chủ có tai họa sống chết. Sau khi ông ấy học được, ta đưa cho ông ta năm mươi mệnh mời ông ta xem, kết quả chỉ đúng có hai mệnh, ông ta rút lui, chửi vị đại sư kia là tên bịp bợm. Ta giải thích cho ông ấy, “Mã” là tài, “Lộc” là quan, “mã đảo lộc tà (tà: nghiêng; mã đảo lộc tà: mã đổ lộc nghiêng)” là chỉ tài quan đều đã bị khắc phá hư, nếu như tài quan cách sẽ có sinh tử đại tai họa, cách cục khác thì chưa chắc. Cổ nhân xem sinh tử đều lấy cách cục mà luận, không phải có chuyên đề 《 lấy cách cục luận sinh tử 》sao, bạn đọc thử tìm đọc xem.

Nguyên văn:

với nữ mệnh, có nói “Quý nhiều thì làm kỹ nữ” . Quý nhiều là quan nhiều, nữ lấy quan làm chồng, chính phu mà có thể nhiều sao ? Một nữ nhiều chồng thì đương nhiên là “làm kỹ nữ”. Nếu coi “quý” là thần sát, cũng không phải là phu tinh, thì sợ gì nhiều, mà phải làm kỹ nữ vậy ?

Giải nghĩa:

Với nữ mệnh, sách mệnh lý nói “Quý trọng thì làm kỹ nữ” . Cái gọi là “Quý trọng” chính là quan tinh rất nhiều, nữ mệnh lấy quan tinh làm chồng, chồng nhiều là không bình thường rồi. Một nữ nhân có rất nhiều chồng, chỉ có các cô bé ở lầu xanh mới phù hợp trường hợp này. Nếu coi đó là “thiên ất quý nhân, nguyệt đức quý nhân” trong thần sát, cũng không phải phu tinh của nữ nhân, quý nhân loại này càng nhiều càng tốt, mệnh chủ làm sao là kỹ nữ ?

Nguyên văn:

Các sách mệnh lý cũng có đề cập đến thần sát, người đọc sách không nên chấp. Như ” ngoài Quý nhân còn có tài quan, xe tứ mã đỗ trước cửa (xe tứ mã: ferari, lam-bô-ghi-ni, phantom, Boing, titanic)”, tài quan như khuôn mặt, quý nhân như y phục mũ mão túi xách, mặt có xinh chân có dài thì diện đồ mới đẹp được chớ. Thực ra tài quan thành cách, còn hơn cả có “quý nhân”, sợ gì không “xe tứ mã đỗ trước cửa” ! Lại như luận nữ mệnh viết: “Vô sát đới nhị đức, thụ lưỡng quốc chi phong (không có sát lại thêm nhị đức, hai nước đều khen nở cả mũi)” Nghĩa là nữ mệnh không có hung sát, cách cục thanh quý, lại có thêm nhị đức, sẽ nhận được vinh phong (vinh phong: bằng khen của Công Đoàn các cấp). Nếu chuyên chủ nhị đức, thì sao không nói luôn “đới nhị đức thụ lưỡng quốc chi phong”, mà trước đó lại viết không có sát vậy ? Nếu nói mệnh gặp cách cục hung hiểm, lại có nhị đức, thì có thể cứu nguy, cũng có trường hợp như vậy nhưng không quan hệ quý tiện của cách cục.

Giải nghĩa:

Nhưng mà, trên sách mệnh lý cũng có đề cập thần sát, nhưng người đọc cứ khăng khăng cố chấp thì không hay. Ví dụ như “Quý nhân đầu thượng đới tài quan, môn sung xe tứ mã”, có tài quan giống như là khuôn mặt đẹp, quý nhân thì như là y phục tướng mạo mỹ đẹp, mặt đẹp mới càng làm y phục đẹp. Thực ra, chỉ cần tài quan thành cách, mặc dù không có quý nhân, chẳng lẽ còn sợ không “xe tứ mã đến nhà” sao? Lại như luận nữ mệnh nói: “Bát tự vô sát, đới thiên nguyệt nhị đức, sẽ nhận lưỡng quốc chi phong.” Là nói nữ mệnh không có hung sát, cách chính cục thanh, lại đới thiên nguyệt nhị đức, thì tất nhận vinh phong. Nếu như chỉ nói thiên nguyệt nhị đức, không nói cách cục, vì sao không nói “Đới nhị đức thụ lưỡng quốc chi phong”, mà trước đó phải nói “vô sát” ? Nếu như nói mệnh cách có hiểm nguy, lại có thiên nguyệt nhị đức, thì được cứu, biến hung thành cát, cũng có trường hợp này, thế nhưng không liên quan đến cao thấp quý tiện của mệnh cách ? Gặp trường hợp cách cục xấu thì đến tài quan còn vô ích chứ nói gì đến cát tinh ? Vào cục hữu dụng, tức là Thất Sát Thương Quan, thì cái gì gọi là hung thần vậy? Khi cách cục đã thành, cho dù xuất hiện nhiều cô thần nhập sát trong bát tự, đâu có tổn hại quý cách ? Cách cục bị phá, cho dù ngập tràn Bát Tự là thiên đức quý nhân cũng đâu có ăn thua gì ? Người thời nay không biết nặng nhẹ, gặp cát tinh, là thỏa mãn bỏ qua dụng thần, bất kể tứ trụ, ba hoa quý tiện, bốc phét họa phúc, quá là buồn cười ta.

Luận thời thuyết dĩ ngoa truyền ngoa (Bàn về ngoa truyền)

Nguyên văn: bát tự vốn có nguyên, không rõ lý, sẽ sinh sai lạc, nói bậy nghe bừa, không gì phá nổi. Như luận can chi, không biết lý âm dương, mà lấy sách chép tay như “thể tượng ca quyết” làm tiêu chuẩn luận đoán; luận cách cục, thì không biết chuyên tìm lệnh tháng, mà cứ khăng khăng theo biến hóa ngoại cách; luận sinh khắc, thì không thấu triệt hỉ kỵ, mà cứ thương vượng phù nhược; luận hành vận, thì không biết “đồng trung hữu đạo”, mà chỉ theo loại can chi mà đoán.

Giải nghĩa: Đoán mệnh bằng bát tự đoán mệnh có định lý và phương pháp hẳn hoi. Có vài người không có chân truyền, không biết tử bình mệnh lý chính tông siêu pháp, liền tạo ra các phương pháp mệnh lý trông tưởng đúng mà lại sai, khiến cho giới mệnh lý ngụy biện giữa đường, tà thuyết hoành hành. Muôn vạn học giả về sau không có năng lực phân rõ đúng sai, nghe bừa tin bừa rồi truyền bừa, hiện nay đã thành thói quên lâu năm khó sửa.

Ví dụ như luận can chi, sẽ không biết lý âm dương của can chi, mà lấy “Thể tượng ca quyết” để luận can chi, nói cái gì mà giáp mộc là cây to chọc trời, nên chặt đẽo, mà ất mộc là hoa cỏ nhược mộc, nên sinh phù v.v…, đều là ngụy thuyết.

Ví dụ như luận cách cục, thì không chuyên từ lệnh tháng lấy dụng thần, mà tùy tiện lấy dụng thần khắp nơi để xác định cục, còn nói đây là linh hoạt ! Đặc biệt hiện tại rất nhiều người, ngay cả khái niệm dụng thần đều còn không biết rõ, nói gì đến hoạt biến !

Ví dụ như luận sinh khắc, thì không dựa trên cách cục suy nghĩ, chỉ dựa trên quy tắc cứng nhắc “vượng thì nên khắc, nhược thì nên phù” để luận mệnh, chỉ nói bát tự ngũ hành cân đối và lưu thông, không nói thành bại và cao thấp cách cục bát tự, ngươi xem vượng, ta xem suy, đoán mò thì làm sao đoán ?

Ví dụ như luận hành vận, thì không hỏi giáp hay là ất, dần hay là mão, chỉ nhìn can chi đều thuộc mộc, đều lấy mộc đến luận hỉ kỵ, mà không biết có khi giáp mộc phá cách mà ất mộc thành cách, có khi dần mộc thành cách mà mão mộc phá cách, không biết rằng sai một li là đi một dặm.

Nguyên văn:

Nguyên nhân, thứ nhất người xưa viết sách, cô đọng câu chữ, đời sau không rõ, đâm ra hiểu lầm; do viết sách ngụy tạo, hiểu lầm ý tứ, mà thâm nhập lạc đường; do luận mệnh lấy vận, may mắn đoán đúng, khăng khăng ý mình, do mệnh thức người xưa, tập hợp có sai, tự ý lập ngoại cách, hại người rất nặng. Như nhâm thân, quý sửu, kỷ sửu, giáp tuất, vốn tạp khí tài vượng sinh quan, mà cho rằng ất giờ hợi, tức thì thấu thất sát, vượng tài sinh sát, đem cứu tử còn không xong, lấy đâu ra quý? Loại đó rất nhiều, đều là sai lầm của cách cục. Như kỷ mùi, nhâm thân, mậu tí, canh thân, vốn Thực Thần sinh tài, mà rời bỏ lệnh tháng, cho rằng ngày mậu canh thân hợp lộc, bản thân tự có tài thực, chẳng phải rất tốt sao ? Làm sao phải lấy canh hợp ất, dùng quan cách từ bên ngoài, trường hợp này rất nhiều, đều là miễn cưỡng nhập ngoại cách.

Giải nghĩa:

Ngụy biện tà thuyết lan tràn như cỏ dại do bốn nguyên nhân sau đây:

Một, người xưa viết văn dùng từ giản lược, tiết kiệm mực như vàng, nặng nhẹ và vị trí một chữ, thường thường đều chú ý mười phần. Chữ nghĩa đắn đo rất chính xác. Kẻ hậu học nếu không chịu động não, không tỉ mỉ đọc kỹ, nhiều khi chỉ vì hiểu sai một chữ mà hiểu lầm cả câu, hiểu sai vài chữ mà hiểu lầm toàn bộ đoạn văn.

Hai, có vài người cố tình làm ra man thư, như bọn gian thương làm ra sản phẩm kém, giới mệnh lý có rất nhiều sách vở mệnh lý không hợp cách. Người mới học sẽ lầm nhập lạc lối, thậm chí người mù dẫn người mù, sai càng thêm sai.

Ba, vài mệnh sư khi đoán mệnh cho người khác đoán, ngẫu nhiên đoán đúng vài trường hợp, liền cho rằng phương pháp của mình đúng cho mọi trường hợp, khăng khăng ý mình, đem phương pháp lệch lạc sử dụng. Nếu đoán sai cho người khác, hoặc bị người ta hỏi vặn, đều đổ oan cho người xưa cổ nhân, bịa đặt một ít lý luận mới, hoặc nói dụng thần là điểm cân đối của bát tự, hoặc nói có nhiều kiểu dụng thần, hoặc nói xem mệnh không cần xem dụng thần, hoặc nói có thể bỏ qua cách cục, hoặc nói cần lấy đông chí hoán trụ năm, hoặc nói đại vận không phân biệt được nam nữ đều đi thuận, hoặc nói mệnh lý không có nguyên lý, thích xem thế nào thì xem v.v….

Bốn, vài tác giả sách mệnh lý thường thường không may tập hợp vài bát tự sai, hoặc cố tình ngụy tạo vài danh nhân bát tự. Ví dụ như nói bát tự của hàn tín sát trọng thân khinh, bát tự quan công là bốn mậu ngọ, bát tự Trương Phi là bốn quý hợi, v.v…. Thực ra đều là đồ dỏm không có một chút chứng cớ xác thực nào. Có một số tác giả không hiểu cách cục, đem nội cách bát tự xếp vào ngoại cách, biên tập ra kỳ cách dị cục, ví dụ như từ ấn cách, từ nhược cách, song mã phá tào cách, hồ điệp song phi cách. Thực sự là hại người rất nặng !

Ví dụ một mệnh tạo như vậy:

Tài tài nhật quan

Nhâm quý kỷ giáp

Thân sửu sửu tuất

Lệnh tháng thấu tài, can giờ quan tinh, vốn thuộc tạp khí tài vượng sinh quan cách. Có người đem mệnh này sửa thành ất giờ hợi, tức sát cách luận, cho rằng thân sát đều vượng mới có quý khí. Những người này nào biết đâu rằng tài vượng sinh sát đó là phá cách, mệnh chủ phi bần tất yểu: không nghèo thì nghẻo, còn có quý khí gì để nói ?

Sai lầm kiểu này rất nhiều, đều là nguồn dữ liệu sai, loạn sửa giờ giấc mà dẫn đến.

Cũng vậy:

Kiếp tài nhật thực

Kỷ nhâm mậu canh

mùi thân tí thân

Thân kim Thực Thần đương lệnh, sinh nhâm tí tài tinh, cách thành Thực Thần sinh tài, vốn là một cách cục rõ ràng, nhưng có vài người không để ý lệnh tháng Thực Thần, ngày mậu giờ Thân, có thể tạo thành hợp lộc cách (lộc tức là quan, canh kim có thể ám hợp ất mộc quan tinh. Thân kim có thể ám hợp tị hỏa là kiến lộc của mậu thổ). Rõ ràng lệnh tháng có Thực Thần và tài tinh, không phải dụng thần tốt sao? Vì sao còn muốn lấy canh kim ám hợp ất mộc đi, đi tìm cái quan tinh không nhìn thấy ?

Đây là sai lầm rất phổ biến, do không biết lấy dụng thần chuyên tìm lệnh tháng, lại đi lấy dụng thần lung tung.

Nguyên văn:

Người không kiên định, nhãn lực kém cỏi, thấy sai mà không bị mê hoặc sao. Huống hồ có nhiều Bát Tự quý cách không phải chỉ liếc mắt là giải được ? Sau khi nhận định người ta là quý mệnh, lấy tin đồn làm chứng cứ xác thực, Bát Tự nhiều người, giờ sinh khổng rõ, ngay chính bản thân họ cũng không biết. Nếu người xem mệnh không tự mình truy nguyên ngọn ngành đã lựa theo ý người cần xem mà nói thì dù học mệnh lý cả đời cũng khó thành.

Giải nghĩa:

Người học mệnh lý, nếu như trong lòng không có chủ kiến, lại không tinh thục chính tông mệnh lý, nếu thấy những ngụy lý bên trên, lẽ nào không bị mê hoặc. Vả lại có một số bát tự phú quý không phải liếc qua là thấy. Vậy mà có một số mệnh sư nhận định người ta là quý mệnh, chỉ dựa vào một ít tin vỉa hè làm chứng cứ mà thành ra bóp méo bát tự. Hoặc chỉ biết ngày sinh của người ta, tự mình định giờ cho lá số, ngụy tạo kỳ cách (như có người từng làm tại 《chu dịch và ứng dụng》thượng tướng Mao Trạch Đông đại ca sinh giờ Thìn, Chu Ân Lai giờ mão, đều là buổi trưa.

Thực ra, người xưa không có dụng cụ tính thời gian, không rõ giờ sinh của mình là chuyện thường, nhất là những người sinh vào buổi tối. Giang hồ có tục ngữ: “Thầy bói ở đâu cũng có, cái khó là tính giờ sinh” Nghe vậy là biết, thầy bói thường đau đầu vì giờ sinh không chính xác. Có những bát tự, chủ nhân của nó cũng không rõ mình sinh giờ nào, thầy bói nếu không xem xét cẩn thận, trông người ta có vẻ phú quý liền hướng theo mệnh phú quý mà đoán, thậm chí nắn giờ loạn xạ, học mệnh lý như vậy cả đời cũng không thành.

Về vấn đề làm sao xác định giờ sinh, trước khi đồng hồ phổ biến như ngày nay, chưa có phương pháp giải quyết hiệu quả. Thầy bói giang hồ thông thường sử dụng ba loại phương pháp như sau để đối phó vấn đề này:

1, Căn cứ thứ tự lần mang thai của người mẹ mà tính. Khẩu quyết: dần thân tị hợi dài bốn bảy, tí ngọ mão dậu hai năm tám, thìn tuất sửu mùi ba sáu chín. Còn nói đây là tính cho nữ mệnh, có khác khẩu quyết tính cho nam mệnh: tí ngọ mão dậu dài bốn bảy, dần thân tị hợi hai năm tám, thìn tuất sửu mùi ba sáu chín. Thế nhưng bản thân Hoàng tui đây là thai thứ 6, giờ sinh lại là chính ngọ, không khớp với khẩu quyết. Anh Triệu hàng xóm của Hoàng tui đây, sinh trưởng nam và thứ nam, đều vào buổi sáng 5:30 thuộc giờ mão, cũng không phù hợp với khẩu quyết.

2, Các khẩu quyết có liên quan trong các sách như 《 tam thế diễn cầm . Cái gì mà giờ tý đầu thì mẹ chết trước, giờ tý sau cha chết trước, giờ tý giữa thì cha mẹ đều còn sống v.v…, phương pháp này không chỉ không đúng làm khách nghi ngờ, mà người ta có sinh giờ tý hay không còn không biết chắc, sức mấy mà phân ra đầu cuối giữa giờ Tý ? Biết đâu họ không sinh vào giờ tý mà là giờ Tuất?

3, Căn cứ vào vài trường hợp nào đó của bản thân mà tính. Căn cứ xoáy tóc trên đỉnh đầu mà xác nhận, nói giờ chính thì xoáy tóc thẳng, giờ thiên thì xoáy tóc lệch; có người căn cứ thần sát để suy đoán, nói khi đới kiếp sát thì đỉnh đầu có hai xoáy, giờ đới vong kiếp thì lúc sinh ra trong nhà có tang sự; có người thì căn cứ can giờ suy tính thân thể, nói can giờ là giáp thì lưng có trĩ, can giờ là bính đinh thì vai có trĩ (trĩ: bệnh trĩ)v.v…; căn cứ phong thuỷ phòng ở mà xác nhận, nói giờ là thủy thì phía trước phòng ở sông hồ khe suối, giờ là giáp mộc thì có cây to hoặc cột điện; có người thì căn cứ số anh chị em, v.v…. Những tiểu xảo vặt này tuy có lúc hiệu quả, nhưng còn xa mới có thể trở thành phương pháp xác nhận sinh ra giờ sinh một cách tiêu chuẩn.

Có nhiều mệnh sư, thì hay vào căn cứ vào dữ kiện lớn đã xảy ra đối với mệnh chủ, ví dụ như tang cha mẹ, thi đại học, tham gia công tác, kết hôn ly hôn, thăng chức, bệnh nặng, tai họa lớn, suy ngược lại giờ sinh của mệnh chủ. Phải nói, chỉ cần mệnh sư công phu thâm, thì phương pháp này chính là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng phương pháp này không thích hợp với người lạ, vì với khách hàng, ông ta muốn tất cả đều do thầy bói tính ra, mà không phải chính ông ta nói ra trước. Hơn nữa, mệnh sư có công phu cao thâm không phải là nhiều, ngược lại nhiều mệnh sư đưa cho người ta giờ sinh được suy luận, khiến trong rất nhiều sách mệnh lý bát tự, độ tin cậy của giờ sinh không cao, đây là điểm cần chú ý nhất của người hậu học.

Luận Dương Nhận cách

Nguyên văn:

Dương Nhận là cái cướp Chính Tài của ta, là Thất Sát của Chính Tài. Trước Lộc một vị trí, chỉ ngũ dương có, bởi vậy gọi là Dương Nhận. Không nói kiếp mà nói nhận, còn hơn cả kiếp.

Giải nghĩa:

Cái gọi là Dương Nhận, chính là chữ khắc Chính Tài, tại Thiên can gọi là Tỉ Kiếp, trên địa chi gọi là Dương Nhận, có thể nói là Thất Sát của Chính Tài. Với ngũ hành dương can, trước lộc một vị trí gọi là Dương Nhận. Giáp nhận tại mão, bính mậu nhận tại ngọ, canh nhận tại dậu, nhâm nhận tại tí. Thẩm đại ca vì sao nói Dương Nhận “Chỉ ngũ dương có”, tức là 5 dương can có nhận, mà 5 âm can không có nhận ? Người học mệnh lý hiện đại đều khó giải thích vấn đề này, bởi vì họ không coi trọng cách cục, mà Thẩm đại ca khi nói về Dương Nhận cũng chỉ xét trên khía cạnh cách cục. Nói cách khác, trong sách mệnh lý cổ điển chỉ có Dương Nhận cách mà không có âm nhận cách, không giống như sách mệnh lý hiện đại, ất mộc sinh tại tháng dần hoặc tân kim sinh tại tháng dậu đều gọi là Dương Nhận cách, có tìm mỏi mắt trong sách mệnh lý cổ điển cũng không bao giờ thấy. Tra sách mệnh lý cổ điển, thấy rõ ràng âm can có Dương Nhận, như 《uyên hải tử bình • quyển một • luận Dương Nhận》đều ghi rõ: ất mộc Dương Nhận tại thìn, đinh hỏa Dương Nhận tại mùi, quý thủy Dương Nhận tại sửu v.v…, nhưng mà trong cách dương nhận lại bỏ âm can đi là vì sao? Bởi vì tất cả âm can tại vị trí Dương Nhận đều có dụng thần, mà dương can tại lệnh tháng là Tỉ Kiếp thì không có dụng thần, cho nên mới đem Dương Nhận cách lập ở ngoài bát chính cách, mà đem âm nhận cách xếp vào trong bát chính cách.

Nguyên văn:

Nhận nên được phục chế, quan sát cũng tốt, tài ấn cũng tùy, càng quý hiển. Nói đến Chính Quan, tùy tài ấn mà đẹp vậy, nếu Thất Sát cũng vậy không phải càng tệ sao ? Đâu biết rằng trong cách cục đó Sát tổn hại Nhật chủ, nên cần chế phục, mà kỵ tài ấn; Dụng Dương Nhận thì phải chế nhận, không sợ tổn hại Nhật chủ, bởi vậy không hỉ tài ấn, kỵ chế phục.

Giải nghĩa:

Dương Nhận là Kiếp Tài trong Tỉ Kiếp, có chứa khí cực cương cực bạo cực vượng, bởi vậy phải có chế ước, hoặc quan hoặc sát, nếu có tài ấn phối hợp, liền thành đại quý. Vốn có Chính Quan là tôn quý, có tài ấn phối hợp mới là điều kiện tốt nhất, hiện tại nói Thất Sát cũng muốn tài ấn phối hợp, tài sinh sát, ấn hộ sát, hung thần Thất Sát không phải càng thêm đáng sợ sao? Các cách cục khác đều vì Thất Sát công thân, nên cần có chế phục, không thích tài ấn sinh hộ Thất Sát; mà Dương Nhận cách dụng sát, là vì chế phục Dương Nhận cương bạo, cho nên không sợ Sát tới tổn hại Nhật chủ. Hơn nữa, Dương Nhận và Thất Sát đều tương hợp, Thất Sát bị Dương Nhận hợp đều khó có thể làm hại, lúc này trái lại thích tài ấn sinh hộ Thất Sát, không thích Thực Thương chế phục Thất Sát.

Nguyên văn:

Dương Nhận dụng quan, thấu nhận không lo; Dương Nhận lộ sát, thấu nhận không thành. Đại khái quan có thể chế nhận, thấu mà không làm hại; nhận có thể hợp sát, thành ra vô ích ? Như bính sinh tháng ngọ, thấu nhâm chế nhận, mà lại lộ đinh, đinh và nhâm hợp, thì Thất Sát có ý tham hợp vong khắc, làm sao chế nhận? Bởi vậy không kể.

Giải nghĩa:

Dương Nhận cách lấy quan tinh làm dụng thần, không sợ Dương Nhận thấu can (tức là giáp gặp ất), thế nhưng Dương Nhận cách thấu sát thì bất lợi, vì sao ? Bởi vì quan tinh có thể chế phục Dương Nhận, Dương Nhận tuy rằng thấu can cũng không thể làm hại, mà Dương Nhận và Thất Sát tương hợp, Thất Sát bị hợp tuy không thể làm hại nhật chủ, nhưng bị ức chế mất công dụng. Như bính hỏa nhật nguyên sinh vào tháng ngọ, lộ ra nhâm thủy Thất Sát chế Dương Nhận, Đồng thời lại lộ ra đinh hỏa đem nhâm thủy hợp trụ, thì nhâm thủy tham hợp vong khắc, làm sao có thế chế phục Dương Nhận hiệu quả ? Cho nên nói là không kể.

Nguyên văn:

Mà cùng là quan sát chế nhận, cũng có cao thấp, như quan sát lộ mà căn thâm, đại quý; quan sát tàng mà không lộ, hoặc lộ mà căn nhược, tiểu quý. Nếu kỷ dậu, bính tí, nhâm dần, bính ngọ, quan thấu hữu lực, được vượng tài sinh cho, mệnh thừa tướng. Lại tân dậu, giáp ngọ, bính thân, nhâm thìn, thấu sát căn nhược, được tài ấn trợ, cũng mệnh thừa tướng.

Giải nghĩa:

Nhưng mà, cùng là Dương Nhận cách dụng quan sát, cũng phân ra cao thấp. Nếu như quan sát thấu can mà lại có cường căn, thì cách cục rất cao, quý khí rất lớn. Mà nếu như quan sát không thấu can hoặc tuy thấu nhưng cũng không có cường căn, thì cách cục khá thấp, quý khí tương ứng nhỏ lại. Như mệnh thừa tướng:

Quan tài nhật tài

Kỷ bính nhâm bính

Dậu tí dần ngọ

Lệnh tháng Dương Nhận, can năm lộ ra kỷ thổ quan tinh, lấy ngọ hỏa là gốc, lại được bính hỏa sinh, quan tinh có lực, cách cục cao và đại quý.

Lại như mệnh thừa tướng:

Tài ấn nhật sát

Tân giáp bính nhâm

Sửu ngọ thân thìn

Nhâm thủy Thất Sát lấy thân thìn làm cường căn, lại được tân kim sinh, có thể chế phục Dương Nhận, vì vậy mệnh chủ đại quý.

Dương Nhận cách nếu sát tinh quá nhẹ, sẽ gặp mất đi quý khí, như nam mệnh:

Sát tỷ nhật kiêu

Nhâm bính bính giáp

Tuất ngọ thìn ngọ

Bát tự có hai dương nhận, chỉ có một nhâm thủy Thất Sát hư nhược không có căn, lại không có tài sinh, nên không đủ lực để chế phục Dương Nhận, bởi vậy mệnh chủ học hành không nổi, sự nghiệp không thành, tiền tài không tụ, hôn nhân không ổn định, bán hàng rong trên vỉa hè mưu sinh.

Nguyên văn:

Mà cũng có quan sát chế nhận mang thương thực mà quý, vì sao ? Hoặc là ấn hộ, hoặc là sát quá nặng mà xén bớt đi, quan sát khinh mà lấy thanh, như mệnh Mục Đồng Tri, giáp ngọ, quý dậu, canh dần, mậu dần, quý thủy khắc dần ngọ quan tinh, mà có mậu thổ ấn tinh hợp, gọi là ấn hộ. Như mệnh Cổ Bình Chương, giáp dần, canh ngọ, mậu thân, giáp dần, sát lưỡng thấu mà gốc vững, lấy thực chế là xén bớt đi. Như bính tuất, đinh dậu, canh thân, nhâm ngọ, quan sát đều xuất, mà nhâm hợp đinh quan, sát tinh thuần khiết mà không tạp. Huống hồ Dương Nhận cách, lợi cho lưu sát, gọi là thanh.

Giải nghĩa:

Trong Dương Nhận cách, quan sát không thích bị Thực Thương chế phục, thế nhưng cũng có Dương Nhận cách nhờ có Thực Thương mà phú quý. Vì sao ? Chỉ có như sau hai nguyên nhân: hoặc là có ấn tinh bảo hộ quan sát, nên không sợ Thực Thương; hoặc quan sát quá nặng, cần Thực Thương xén bớt quan sát, hoặc là thanh quan sát, để tránh quan sát hỗn tạp. Như mệnh Mục Đồng Tri:

Tài thương nhật ấn

Giáp quý canh mậu

Ngọ dậu dần dần

Lệnh tháng Dương Nhận, đắc chi năm ngọ hỏa quan tinh chế, can tháng quý thủy phá quan tổn hại cách cách cục, hỉ có mậu thổ tương hợp, quan tinh được tiếp ứng, đây là lấy ấn hộ quan, cách thành mà quý.

Lại như Gia bình chương mệnh:

Sát thực nhật sát

Giáp canh mậu giáp

Dần ngọ thân dần

Thấu hai Thất Sát, sát tinh quá nặng, hỉ thực xén bớt Thất Sát, Dương Nhận cách tuy đới Thực Thương cũng không giảm quý khí của bát tự.

Như bát tự sau:

Sát quan nhật thực

Bính đinh canh nhâm

Tuất dậu thân ngọ

Bính đinh quan sát đều thấu Thiên can, đinh nhâm hợp, khứ quan lưu sát, cách cục thành ra thanh thuần, vì vậy quý. Dương Nhận cách thích nhất gặp Thất Sát, gọi là “gặp nhận xem sát” mà, hợp quan lưu sát chính là tổ hợp tốt, gọi là lấy thanh (làm sạch cách cục).

Nguyên văn:

Bính sinh tháng ngọ, trong có kỷ thổ, có thể khắc thủy, rất nên đới tài bội ấn. Nếu mậu sinh tháng ngọ, can thấu bính hỏa, chi hội hỏa cục, thì hóa nhận làm ấn, hoặc quan sát thấu thì khứ nhận tồn ấn, thanh cách. Nếu tài sát đều thấu lộ, thì hỏng cách “khứ ấn tồn sát”, không sinh sát chế sát, thì phú quý đều không có.

Giải nghĩa:

Bính hỏa sinh vào tháng ngọ là Dương Nhận cách, bởi trong ngọ hỏa có kỷ thổ Thương Quan, có thể khắc quan, cho nên bát tự loại này đều muốn dẫn tài phối ấn, phòng ngừa kỷ thổ Thương Quan phá hư cách. Nếu là mậu thổ sinh vào tháng ngọ, Thiên can lộ ra bính hỏa, địa chi lại hội hỏa cục, thì đem ngọ hỏa Dương Nhận hóa thành ấn tinh, lúc này có quan hoặc sát thấu lộ, thành sát ấn tương sinh, cách cục càng thanh. Nếu tài sát đều thấu, thì tài phá ấn sinh sát, vừa phá Dương Nhận dụng sát cách, lại phá sát ấn tương sinh cách, mệnh chủ không hi vọng gì phú quý.

Ở đây Thẩm đại ca đã chỉ ra Dương Nhận cách của ngày mậu tháng ngọ, nhưng trong ngọ hỏa không chỉ có kỷ thổ Dương Nhận, còn có đinh hỏa ấn tinh, nói cách khác ngày mậu tháng ngọ còn có thể lấy ấn cách luận mệnh. Dương Nhận cách và kiến lộc cách đều thuộc về ngoại cách (lệnh tháng không có dụng thần), vì lệnh tháng không có dụng thần, cho nên người có hai loại cách cục này khó có thể hưởng thụ phúc ấm của cha mẹ, 《 tứ ngôn độc bộ 》 nói “lệnh tháng kiến lộc, không giữ được tổ nghiệp”. Thế nhưng, Dương Nhận cách ngày mậu tháng ngọ không hẳn như vậy, bởi vì ngọ hỏa là ấn tinh của nhật nguyên mậu thổ, bởi vậy cổ nhân thông thường đều coi là ấn cách, với điều kiện có nhiều hỏa trong mệnh cục, như trong 《 hỉ kỵ thiên 》 đã nói: “Ngày mậu tháng ngọ, xem là dương nhận, nếu có nhiều hỏa, coi là ấn thụ”. Thẩm đại ca cho rằng, nhất định tại Thiên can phải thấu hỏa, địa chi hội hỏa, mới coi ngày mậu tháng ngọ là ấn cách.

Thực ra, theo người viết nghiên cứu, cho dù Thiên can thấu hỏa, địa chi không gặp hỏa, Dương Nhận cách của ngày mậu tháng ngọ có thể dùng ấn cách luận mệnh.

Chúng ta xem nam mệnh:

Kiếp thực nhật quan

Kỷ canh mậu ất

Hợi ngọ tí mão

Ngày mậu tháng ngọ, Thiên can không thấu hỏa, địa chi không gặp hỏa, lẽ ra không thể dùng ấn cách. Nhưng mà, mệnh chủ sinh ra trong gia đình quan lại, thầy u là tầng lớp trí thức, mệnh chủ học hành ưu tú, tốt nghiệp đại học chính quy, còn được thầy u mua nhà cho. Đều là tin tức biểu hiện của ấn cách, như vậy Dương Nhận cách chỉ còn cực nhỏ.

Nguyên văn:

Hơn nữa Dương Nhận dụng tài, cách cục không hay, tài gốc vững nên dụng Thương Thực, chuyển nhận thành tài, tuy không có quý khí của kiến lộc nguyệt kiếp, nhưng cũng có thể phú. Ngược lại thì nhận và tài phá nhau, không thành cách cục.

Giải nghĩa:

Nếu như Dương Nhận cách không có quan sát, chỉ có tài tinh khả dụng, đây là cách không hay. Vì sao? Bởi vì nếu lệnh tháng là Dương Nhận, như vậy tài tinh tại lệnh tháng thành ra tử tuyệt, tài tinh bị Tỉ Kiếp khắc chế nên không phải là một tổ hợp tốt, như nhốt Sói Bức Xúc và Dê Lắm Mồm chung một chuồng. Tổ hợp kiểu này đòi hỏi tài tinh phải vững gốc, nhưng lại phải có Thực Thương hóa tiết kiếp nhận mà sinh tài, như vậy mới có thể trở thành cách cục đẹp, tuy không bằng quý khí của kiến lộc cách, nhưng cũng là phú cách. Nếu không đủ hai điều kiện này, thì Dương Nhận và tài tinh khắc phá lẫn nhau, không thành cách cục.

Ví dụ như nam mệnh:

Tỷ ấn nhật ấn

Bính giáp bính giáp

Thân ngọ ngọ ngọ

Dương Nhận dày trọng, không gặp quan sát, không có Thực Thương, chỉ có một thân kim tài tinh, như vậy cách không thành cách, cục không ra cục. Mệnh chủ thuở nhỏ không thích đọc sách, chỉ thích đấu tranh tàn nhẫn, lớn lên dần dần thành du côn. Trong vận thân không chỉ không phát tài, trái lại còn rước họa lao tù. Sau khi ra tù, tình hình còn nghiêm trọng hơn, trong dậu kim tài vận vẫn đi trộm cắp, hãm hại lừa gạt người khác. Vận mậu tuất có Thực Thần sinh tài, cùng người khác mở nhà hàng, phát tài giàu nhỏ. Nguyên nhân không giàu lớn là ngọ tuất hợp hỏa, hao tốn công lực của tuất thổ Thực Thần.

Luận can chi

Nguyên văn:

Trong khoảng đất trời, có nhất khí. Có động tĩnh, lại phân âm dương. Có già trẻ, chia ra tứ tượng. Lão cực động cực tĩnh, là thái dương Thái Âm; thiếu sơ động sơ tĩnh là thiếu âm thiếu dương. Đó là tứ tượng, mà ngũ hành vốn ở trong đó. Thủy, Thái Âm; hỏa, thái dương; mộc, thiếu dương; kim, thiếu âm; thổ, âm dương già trẻ, mộc hỏa kim thủy xung khí mà kết hợp.

Giải nghĩa:

Thiên địa vạn vật đều là do một “khí” tạo thành. Vạn vật chia ra động tĩnh, khí đó liền có âm dương. Âm dương lại phân già trẻ, thành tứ tượng. Tứ tượng là sao ? Khi cực động và cực tĩnh thì gọi là lão, trong đó cực động là Thái Dương ( gọi là lão dương ), cực tĩnh là Thái Âm ( gọi là lão âm ); sơ động và sơ tĩnh gọi là thiếu, trong đó sơ động là thiếu dương, sơ tĩnh là thiếu âm. Thái dương, Thái Âm, thiếu dương, thiếu âm là tứ tượng, thực ra chính là âm dương tiến thêm một bước phân hoá, như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cũng là âm dương tiến thêm một bước phân hoá. Nói cách khác, tứ tượng bao hàm ngũ hành. Hỏa là thái dương, thủy là Thái Âm, mộc là thiếu dương, kim là thiếu âm, thổ chứa ngũ hành tạp khí, nên gọi là thổ sinh vạn vật.

Nguyên văn:

Có cái gọi là ngũ hành, lại có cái gì là mười can mười hai chi vậy ? đại khái có âm dương, sinh ngũ hành, mà bên trong ngũ hành, cũng có âm dương. Bàn về mộc, giáp ất, là âm dương của mộc. Giáp là khí của ất; ất là chất của giáp. Giáp là sinh khí trên trời lưu hành vào vạn vật; vạn vật trên mặt đất theo khí đó mà sinh là ất. Lại chia ra nhỏ hơn, sinh khí toả ra là giáp của giáp, còn sinh khí ngưng tụ là ất của giáp; vạn mộc sở dĩ có cành lá là giáp của ất, mà cành lá của vạn mộc là ất của ất. Đương khi là giáp, mà ất khí dĩ bị; cực kỳ vi ất, mà chất của giáp nãi kiên. Đó là giáp ất, là âm dương của mộc.

Giải nghĩa:

Có ngũ hành, vì sao lại có mười thiên can và mười hai địa chi ? Từ âm dương, tiến thêm một bước chia thành ngũ hành, mà ngũ hành lại chia thành âm dương cho nên cùng là mộc, có dương mộc và âm mộc, cùng là kim, có dương kim và âm kim v.v…. Mộc phân thành giáp ất, là thể hiện âm dương của mộc. Giáp mộc là khí của ất mộc, ất mộc là chất của giáp mộc, giáp mộc tương đương với tinh khí thần của người, ất mộc tương đương với thân thể của người. Chất là trạng thái tĩnh, là vật chất; khí là trạng thái động, là năng lượng. Hoặc, chất là vật chất, khí là trường vật chất. Hoa lá của vạn mộc là giáp, còn cành gốc là ất. Giáp là sinh khí hoặc sinh cơ biểu hiện ra ngoài của ất, ất thì lấy giáp làm nguồn sống. Âm sinh dương, dương sinh âm, âm dương tương sinh vô cùng. Giáp mộc vừa sinh ra, thì có chất ất mộc; ất mộc vừa thành hình, thì có khí giáp mộc. Có giáp và ất, âm dương của mộc đều đầy đủ. Đương nhiên, giáp còn có thể sinh giáp, sau khi sinh ra bên trong giáp vốn lại có ất, là ất của giáp; ất có thể tái sinh ất, khi sinh ra bên trong ất lại có giáp, gọi là giáp của ất, như cây cối sinh cành lá, cành lá lại tái sinh cành lá, sinh sôi không ngớt.

Nguyên văn:

Nói về dần mão, giáp ất phân âm dương thiên địa. Lấy giáp ất mà phân âm dương, thì giáp là dương, ất là âm, mộc lưu hành trên trời lại phân làm âm dương. Lấy dần mão phân âm dương, thì dần là dương, mão là âm, mộc trụ lại trên đất làm âm dương. Lấy giáp ất dần mão mà phân âm dương, thì giáp ất là dương dần mão là âm, mộc trên trời thành tượng mà dưới đất thành hình. Giáp ất lưu hành trên trời, mà dần mão nhận; dần mão tồn giữ, mà giáp ất yên. Bởi vậy giáp ất như quan chức, dần mão như cai quản địa phương. Giáp lộc vào dần, ất lộc vào mão, như quan phủ tại quận, quan huyện tại ấp, ai nấy có việc của mình.

Giải nghĩa:

Giáp ất đã có âm dương, vì sao còn có dần mão? Dần mão và giáp ất là một cặp âm dương. Giáp ất là thiên can, là khí lưu hành trên trời, là dương; dần mão là địa chi là vật chất hình thành trên mặt đất. Giáp ất là âm dương ở trong dương, dần mão là âm dương ở trong âm. Xét âm dương của dần mão thì dần mộc là dương, mão mộc là âm. Giáp ất là khí trên trời chảy mãi không ngừng, dần mão là chất trên mặt đất thừa khí mà thành, cái này gọi là “Dương làm âm nhận, âm dương giao cấu, âm dương hoá sinh, vạn vật thế là thành.”

Cho nên, giáp ất mộc như quan trên, dần mão mộc còn lại là chủ tịch phường. Giáp ất mộc là chủ tịch thành phố Hà Nội, dần mão mộc là thành phố Hà Nội. Giáp mộc tại dần và ất mộc tại mão, như chủ tịch thành phố tại thành phố, chủ tịch huyện ở huyện, ai làm việc người đấy trên địa bàn của mình. Khi dần mão mộc là lệnh tháng, tương đương với chủ tịch thành phố tại nhiệm kỳ.

Nguyên văn:

Giáp ất trên trời, chuyển động mà không cư trú chỗ nào. Tháng dần khời giáp? Tháng mão khởi ất ? Dần mão dưới đất, cố định không rời. Giáp tuy đệ dịch, nguyệt tất kiến dần; ất tuy đệ dịch, nguyệt tất kiến mão. Lấy khí mà nói, giáp vượng nhờ ất; lấy chất mà nói, ất vững nhờ giáp. Tục thư nói rằng giáp là rừng lớn, thịnh nên cần chặt đẽo, ất là cây nhỏ, giòn mà không nên thụ thương, đều là không biết đạo lý âm dương vậy.

Giải nghĩa:

Giáp mộc là khí lưu hành giữa trời đất vạn vật, cho nên luôn luôn biến động không cố định. Cho dù ở trong tháng dần, cũng không phải giáp mộc nắm lệnh cả tháng, trong đó còn có thời gian mà bính hỏa và mậu thổ nắm lệnh; cho dù mão mộc đương lệnh, cũng không phải ất mộc nắm lệnh cả tháng, giáp mộc cũng nắm lệnh trong tháng đó. Dần mão mộc trên mặt đất, là vật chất, đối với giáp ất mộc là tĩnh. Giáp mộc khí tuy biến động không ngừng, nhưng dần mộc làm căn cứ địa cho giáp mộc sau lập xuân một tháng. Ất mộc khí cũng lưu động không thôi, căn cứ địa của ất mộc là mão mộc sau tiết Kinh Trập một tháng. Tục ngữ có câu: “giang sơn như sắt thép, doanh trại như nước chảy”, chủ tịch thành phố Hà Nội có thể thay đổi như đèn kéo quân, nhưng thành phố Hà Nội mãi là địa bàn cố định.

Lấy khí mà nói, giáp mộc vượng vào ất mộc, nhưng lấy chất mà nói, trái lại ất mộc dựa vào giáp mộc mà càng kiên cố. Vì giáp mộc là khí, mà ất mộc là chất. Sách vở mệnh lý cho rằng giáp mộc là cây to chọc trời thể chất kiên cố, cần chặt đẽo, mà ất mộc là mầm non yếu ớt, không thể thương khắc. Tất cả đều do không hiểu đạo lý âm dương mà ra.

Nguyên văn:

Lấy mộc làm ví dụ, từ đó suy ra các hành còn lại, chỉ có thổ khác với các hành mộc hỏa kim thủy còn lại, nên thổ ký vượng vào bốn mùa, nguyên lý âm dương khí chất cũng luận như vậy. Người học mệnh trước hết hãy học kĩ can chi, sau đó mới có thể nhập môn.

Giải nghĩa:

Phía trước nói giáp ất dần mão mộc, còn lại bính đinh tị ngọ hỏa, canh tân thân dậu kim, nhâm quý hợi tí thủy, cũng tương tự như vậy. Chỉ hành thổ có điểm khác, bên trong thổ hàm chứa tạp khí của kim mộc thủy hỏa thổ, thiên hạ nơi nào không có thổ ? Cho nên thổ không chuyên vượng vào một phương, mà vượng vào cuối bốn mùa, tức là tháng cuối cùng của xuân hạ thu đông. Thế nhưng nguyên lý âm dương khí chất của thổ, và kim mộc thủy hỏa là giống nhau.

Người muốn học tử bình mệnh lý, trước hết cần nắm rõ quan hệ can chi, nắm rõ đặc tính của khí chất, sau đó mới có thể nhập môn.

Quy tắc sinh khắc của can chi:

1, can và can có thể sinh khắc lẫn nhau;

2, chi và chi có thể sinh khắc lẫn nhau;

3, can và chi có thể sinh khắc lẫn nhau, bất kể can chi cùng trụ hay khác trụ. Trong trường hợp khác trụ, nếu có trở ngại lớn giữa các trụ đó thì việc sinh khắc chỉ là “hữu tâm vô lực” (có ý sinh khắc nhưng không thành). 《 tứ ngôn độc bộ 》 viết: “quan tinh tháng tám, tối kỵ mão đinh.” Tức là giáp mộc sinh vào tháng dậu tức Chính Quan cách, sợ nhất mão xung dậu, đinh khắc dậu. Đây là chứng cớ rõ ràng can có thể khắc chi.

4, Khi can chi phát sinh sinh khắc chế hóa, hợp xung hình hại, cần xem sinh trước, sau đó mới đến xung khắc hình hại. Cái này gọi là “tham sinh tham hợp, mà bỏ qua hình xung khắc hại ” . Nói cách khác sinh hợp có thể giải trừ tất cả hình xung khắc hại, và xung thì có thể giải hợp ( tham khảo “Luận hình xung hội hợp giải pháp” ).

Nêu ví dụ nói rõ như sau:

Quan tài nhật thương

Quý tân bính kỷ

Mão dậu thìn hợi

Trước hết xem thiên can. Quý thủy có thể khắc Bính hỏa, tuy ở giữa cách tân kim, thế nhưng kim sinh thủy, nên quý thủy càng khắc bính hỏa. Tân kim sinh quý thủy không có trở ngại. Kỷ thổ có thể sinh tân kim, vì sao ? Bởi vì ở giữa có bính hỏa sinh kỷ thổ, không thể ngăn trở kỷ thổ sinh tân kim. Nếu như bính hỏa đổi thành giáp ất mộc, kỷ thổ khó có thể lướt qua mộc mà sinh tân kim. Kỷ thổ có thể khắc quý thủy ? Có thể. Xa như vậy còn có thể khắc sao ? Trung gian không phải có tân kim thông quan sao ? Bởi vì quý thủy có căn tại hợi, mà kỷ thổ đương đầu khắc hợi thủy, chặt đứt căn của quý thủy cho nên kỷ thổ có thể khắc quý thủy. Mệnh này vốn là tài vượng sinh quan cách, chỉ vì kỷ thổ khắc mất hợi thủy, mệnh cục liền có ý bỏ Quan lấy Thực, thành cách cục Tài hỉ Thực sinh vì vậy mệnh chủ giàu lớn nhưng không quý.

Lại xem địa chi, mão mộc xung dậu kim, vì thìn dậu hợp, liền giải xung mão dậu. Thìn thổ khắc hợi thủy, vì thìn dậu hợp, thìn thổ liền tham sinh tham hợp mà không khắc hợi thủy. Về phần thìn dậu hợp thì thìn thổ có hóa thành kim không ? Vì kỷ thổ lấy thìn thổ là gốc, thìn thổ lấy kỷ thổ làm biểu hiện, cho nên không hợp hóa thành kim.

Cuối cùng nhìn can và chi. Quý thủy có thể sinh mão mộc, mão mộc có thể tiết quý thủy. Mão mộc có thể sinh bính hỏa, chỉ vì dậu kim cách trở, nên mười phần mất đến bảy tám phần. Đại biểu văn chương là ấn tinh vô lực, nên mệnh chủ không thích đọc sách, mù chữ. Mà ấn tinh lại là mẫu thân, yếu đi thì không thể sinh nở nhiều, cho nên mệnh chủ không có anh chị em ruột. Tân kim có thể che chở dậu kim, dậu kim có thể ủng hộ tân kim. Bính hỏa có thể sinh thìn thổ, thìn thổ có thể tiết khí bính hỏa. Kỷ thổ có thể khắc hợi thủy, hợi thủy vốn có thể khắc bính hỏa, chỉ vì có kỷ thổ đương đầu liền mất đi lực khắc hỏa.

Quan hệ sinh khắc còn lại của can chi bát tự đều tương tự như vậy.

Luận âm dương sinh khắc

Nguyên văn:

Bốn mùa vận chuyển tương sinh mà thành, bởi vậy mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc, là thứ tự tương sinh, tuần hoàn luân phiên không nghỉ. Nhưng có sinh tất có khắc, chỉ sinh thì bốn mùa cũng không thành. Khắc tiết mà dừng lại, làm cho thu liễm, là đầu mối phát tiết sau này, bởi vậy viết “thiên địa tiết mà bốn mùa thành” . Lấy mộc làm ví dụ, mộc thịnh vào hạ, sát vào thu, sát làm cho phát tiết bên ngoài thu vào bên trong, nên nhờ sát mà sinh, đại dịch lấy thu tàng làm bản chất, lấy Đoài bàn vạn vật, mà lập ngôn vậy ! Thí dụ như dưỡng sinh của người, vốn lấy ăn uống mà sinh, nhưng lúc nào cũng ăn uống, mà không để đói một chút, người có thể thọ sao ? Bốn mùa vận hành, sinh và khắc đồng dụng, khắc và sinh đồng công.

Giải nghĩa:

Xuân hạ thu đông bốn mùa khí vận hành, tương sinh mà thành, cũng do tương khắc mà thành. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy lại sinh mộc, đây là trình tự tương sinh, ngũ hành sinh sôi mãi mãi không ngừng. Nhưng có sinh tất có khắc, như có âm tất có dương. Nếu như chỉ có sinh mà không có khắc, như vậy sinh cơ sẽ dập tắt, bốn mùa không thành. Tác dụng của khắc là tiết chế bớt sinh khí, làm khí thu gom lại, tích lũy sau đó mới có sinh cơ, cho nên 《 dịch kinh 》 (thượng) nói “thiên địa tiết mà bốn mùa thành”. Mượn mộc mà nói, mộc tại mùa hè tràn đầy tới cực điểm, vào trời thu sẽ bắt đầu suy bại, suy bại trên thực tế là một kiểu tiết chế, còn gọi khắc. Có loại khắc này, có thể làm sinh khí của mộc gom vào bên trong, chuẩn bị cho sinh cơ tiếp theo, loại khắc này thực ra chính là sinh. 《 dịch kinh 》 lấy thu gom là thực chất của tính tình, lấy Đoài ( đại biểu cho trời thu ) làm cái nhu của vạn vật, điều này chính xác vô cùng ! Giống như dưỡng sinh của người, không thể thiếu ăn uống, một ngày đêm không ăn là thấy lao đao, ba ngày không ăn không thể bò xuống giường, thế nhưng ngày nào đêm nào cũng ăn không dứt miệng, không cho tràng dạ dày nghỉ ngơi thì có thể trường thọ sao ? Bởi vậy, sinh và khắc có tác dụng quan trọng như nhau, như xuân và thu, hạ và đông, lợi và hại, cát và hung, hư và thực, xuất và nạp, tác dụng của âm và dương là như nhau.

Nguyên văn:

Tổng quát về ngũ hành, thì thủy mộc tương sinh, kim mộc tương khắc. lấy âm dương của ngũ hành mà phân phối, thì trong sinh khắc lại có khác biệt. Nên cùng là thủy sinh mộc, mà ấn có thiên chính; kim đều khắc mộc, mà có quan sát. Trong ấn thụ, có thể không bàn tới sinh khắc thiên chính;, nhưng sinh khắc của quan và sát phải xem xét kỹ càng.

Giải nghĩa:

Tóm lại về ngũ hành, thủy mộc tương sinh, kim mộc tương khắc. Nhưng nếu xét trên khía cạnh âm dương của ngũ hành, thì trong sinh khắc lại có khác nhau. Ngũ hành lấy sinh làm ấn thụ, lấy khắc làm quan sát, cùng là thủy sinh mộc, có chính ấn và thiên ấn. Cùng là kim khắc mộc, có Chính Quan và Thất Sát. Thiên chính của ấn thụ khác nhau không lớn, có thể không bàn tới. Thế nhưng thiên chính của quan tinh thì khác, một là Chính Quan, một là Thất Sát, Chính Quan là cát thần, mà Thất Sát là hung thần, Chính Quan cần được bảo vệ, còn Thất Sát cần chế ước, hai đặc tính hoàn toàn trái ngược, cần xem kỹ nguyên lý trong đó.

Nguyên văn:

Lấy giáp ất canh tân mà nói. Giáp là dương mộc, sinh khí của mộc; ất là âm mộc, hình chất của mộc. Canh là dương kim, khí của mùa thu; tân là âm kim, là chất ngũ kim của nhân gian. Sinh khí của mộc nương nhờ mộc mà đi lên trời, bởi vậy gặp mùa thu làm quan, mà ất thì trái lại, canh quan mà tân sát. Lại lấy bính đinh canh tân mà nói. Bính là dương hỏa, khí dung hòa; đinh là âm hỏa, hỏa đèn đuốc. Khí trời thu gặp dương hòa mà khắc mất, kim hình chất thì không sợ dương hòa, canh lấy bính làm sát, mà tân lấy bính làm quan. Chất vàng sắt của nhân gian gặp lửa đèn đuốc mà lập hóa, còn khí xơ xác tiêu điều không sợ hỏa đèn đuốc. Cho nên tân lấy đinh làm sát, mà canh lấy đinh làm quan. Theo đó mà đoán, các hành còn lại cũng tương tự như vậy.

Giải nghĩa:

Lấy giáp ất canh tân bốn thiên can mà nói. Giáp là dương mộc, là sinh khí của mộc; ất là âm mộc, là hình chất của mộc. Canh là dương kim, đại biểu khí của mùa thu; tân là âm kim, đại biểu cho hình chất của kim loại thường thấy hàng ngày. Sinh khí của giáp mộc lưu hành trong khoảng đất trời, gặp mùa thu thì bị tiết chế, bởi vậy là quan, mà ất mộc là sát.

Lại lấy bốn can bính đinh canh tân mà nói, bính là dương hỏa, là khí dung hòa lưu hành trong khoảng đất trời; đinh là âm hỏa, là hỏa hình chất thường thấy hàng ngày. Khí canh kim trời thu gặp phải bính hỏa dương hòa khí thì bị nấu chảy, mà tân kim là hình chất thì không sợ gặp bính hỏa, bính tân hợp hóa thủy, bởi vậy có “bính hỏa tuy liệt, gặp tân nhuyễn khiếp” nói đến. Bởi vậy canh kim cần lấy bính hỏa làm sát, mà tân kim thì lấy bính hỏa làm quan. kim hình chất tân kim gặp phải hỏa hình chất đinh hỏa dễ bị tiêu nấu chảy, mà canh kim thì không sợ đinh hỏa. Bởi vậy, tân kim gặp đinh hỏa là sát, mà canh kim gặp đinh hỏa là quan. Nguyên tắc là như vậy. Sau khi hiểu rõ quan hệ sinh khắc của mộc và kim, hỏa và kim, các hành còn lại cũng suy xét tương tự.

《 tử bình chân thuyên 》

LỜI NÓI ĐẦU

Nguyên văn:

Từ khi buộc tóc bái sư, thích đọc tử sử, nhàn rỗi thì lấy Uyên Hải Tử Bình và Đại Toàn xem qua. Nhưng vì không có thầy dạy nên lý sinh khắc ngũ hành nhiều chỗ vẫn chưa hiểu. Sau đó ta mua các sách như 《tam mệnh thông sẽ》, 《tinh học đại thành》 dốc lòng nghiên cứu, tư duy ngày đêm, chợt kinh hoảng nhận ra quả thực là có số mệnh, người quân tử thuận mệnh mà làm.

Giải nghĩa:

Ta từ 7 tuổi buộc tóc bái sư bắt đầu đọc sách, thích đọc loại văn như tử sử (thatsat chú: người xưa phân loại sách thành: kinh, sử, tử, tập; bạn đọc chỉ cần hiểu đó là loại sách). Khi có thời gian rảnh rỗi thì lấy hai quyển mệnh lý 《 uyên hải tử bình 》, 《 đại toàn 》 loáng thoáng xem qua mấy lần, cũng chỉ hiểu lõm bõm. Căn bản vì không có chân sư truyền thụ cho đạo lý sinh khắc của ngũ hành nên có nhiều chỗ đọc mà không có hiểu gì hết trơn. Sau đó, ta lại mua rất nhiều sách vở mệnh lý như《 tam mệnh thông hội 》, 《 tinh bình đại thành 》, ngày đêm tập trung tư tưởng chăm chú nghiên cứu, mới ngộ ra người ta có số mệnh, không thể không tin. Những người thông hiểu mệnh lý cần như Mạnh Tử luôn luôn thuận mệnh mà sống.

Nguyên văn:

Tuổi mậu tí ta được cử làm giáo viên, trường học ở bên phải cửa thành, kết giao với một đồng hương: Chương đại ca, tâm ý rất hợp, thỉnh thoảng lại cùng đồng nghiệp là Chương đại ca luận bàn số mệnh. Cứ như vậy thấm thoắt ba năm thì ta có dịp đến phủ của họ Thẩm, đọc được quyển tử bình có ba mươi chín chương do Thẩm Hiếu Chiêm đại ca soạn ra, bất giác thẫn thờ hận mình từ trước đến nay sở học thật là nông cạn. Mang sách đến cho đồng nghiệp là Chương đại ca, đại ca xúc động nói rằng: “Đó quả là tử bình chân thuyên”

Giải nghĩa:

Năm mậu tí, ta được bổ sung làm giảng viên trường tư thục, trường học tại bên phải cửa thành phụ. Ở đó ta gặp đồng hương là Chương Quân An, hai người chúng ta chơi thân, nói chuyện rất hợp. Lúc rảnh rỗi công việc trong trường học, ta hay đến nơi ở của Chương Quân An cùng ông ta bàn luận mệnh lý. Chúng ta đưa ra vấn đề bàn luận, tất cả các điểm nghi vấn trong sách vở mệnh lý đều từng thảo luận qua. Cứ như vậy ba năm, ta đã hết kỳ hạn làm giáo viên, rời trường học ta đến ở tại uyển bình thẩm minh phủ. Ở đó ta may mắn đọc được quyển tử bình có 39 chương do Sơn Âm Thẩm Hiếu Chiêm đại ca viết tay. Đọc sách đó rồi, ta thấy rằng sở học từ trước đến nay của mình đều như không, hối hận tự trách mình sao trước đây không suy nghĩ thấu đáo tới những vấn đề sách này đề cập. Ta cầm sách đưa Chương Quân An đại ca xem, đại ca cảm khái nói rằng: “Đây mới là tử bình chính tông đại pháp “

Nguyên văn:

Thẩm đại ca bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào năm Kỷ Mùi triều đại vua Càn Long, thiên tư đĩnh ngộ, học vấn uyên bác, tạo hóa tinh vi, cố thần mà minh, biến hóa từ tâm. Xem ông ấy luận thành bại được mất của dụng thần, lại vì thành đắc bại của dụng thần, vì bị bại thành, xem dụng thần phải xem cả kỵ thần, và dụng thần sinh khắc có phân biệt vị trí trước sau, thấu can và hội chi của dụng thần, có tình vô tình, có lực vô lực, thấu hiểu các nan đề. Là tâm huyết cả đời của Thẩm đại ca, không thể để mai một.

Giải nghĩa:

Thẩm đại ca đỗ tiến sĩ năm Kỷ Mùi triều vua Càn Long nhà Thanh. Ông ta thiên tư hơn người, ngộ tính rất cao, học vấn uyên thâm, am hiểu sâu sắc mệnh lý, là một cao nhân có thể tùy tâm biến hóa mệnh lý. Nhìn ông ấy luận thành bại được mất của dụng thần, dụng thần làm sao vì thành đắc bại, vì bị bại thành, luận dụng thần phải xem thêm kỵ thần, vị trí dụng thần trước sau khác nhau mà sinh khắc cũng khác nhau, có thấu can và hội chi của dụng thần, có tình vô tình, có lực vô lực đều hàm chứa nhiều vấn đề, ông ấy đều trình bày và phân tích rất cẩn thận và sâu sắc, tường tận mà hoàn thiện. Quyển sách này là tâm huyết cả đời của Thẩm đại ca, một siêu phẩm như vậy nỡ lòng nào để mai một đây.

Nguyên văn:

Quân An bèn lên kế hoạch in ấn, để người học mệnh trong thiên hạ có tiêu chuẩn để đi theo. Đó cũng là may mắn của người học mệnh vậy. Ngoài ra, đó còn là may mắn cho người quân tử trong thiên hạ ? Người biết mệnh, có thể kiềm chế tâm ý ganh đua, mà biết an phận, tất cả phú quý thọ yểu đều là thiên mệnh. Thuận theo thiên mệnh, cố gắng hết mình là con đường của bậc thánh hiền vậy. Đó chẳng phải là cái may cho cả thiên hạ sao ?

Thấy thế nên Quân An đại ca không muốn lãng phí đã chia sẻ sách quý, công của Quân An đại ca không phải lớn sao ? Nên ta cũng vui vẻ viết lời tựa.

Năm Càn Long bốn mươi bốn, đầu hạ năm bính thân, kẻ hậu học kính cẩn đề tựa.

Giải nghĩa:

Vì vậy, Chương Quân An đại ca lên kế hoạch đem bản viết tay đó in ấn và xuất bản một cách chính quy, ông ấy muốn cung cấp cho người học mệnh lý một phương pháp hoàn thiện và tiêu chuẩn nhất, giúp hậu học từ nay về sau không bị các loại tà thuyết ngụy biện đầu độc. Đây cũng là may mắn cho người yêu thích mệnh lý. Hơn nữa không chỉ có người yêu thích mệnh lý may mắn, mà người đọc sách trong thiên hạ cũng rất may mắn. Vì sao? Bởi vì thông qua học tập sách này, có thể thấy nhân sinh có mệnh, người vững tin vào mệnh lý sẽ bớt tham muốn, không làm trái pháp luật, không tham tiền bạc vô phận (thatsat chú: vô phận: không phải thứ dành cho mình), không cầu danh vô phận, phú quý không kiêu, nghèo hèn không sờn chí, uy vũ bất khuất, không màng danh lợi, định rõ chí hướng, có thể bình tâm trước mọi việc, thuận mệnh trời sau đó cố gắng hết mình sẽ đạt được mục đích. Đây chẳng phải điểm rất may của người đọc sách sao ?

Thấy vậy nên Chương Quân An đại ca không muốn công sức của Thẩm đại ca bị mai một, phổ biến bí quyết này, công lao Chương đại ca chẳng phải rất lớn sao? Vì vậy, ta mới cam tâm tình nguyện viết tựa cho sách, nói rõ ngọn nguồn.

Năm Càn Long bốn mươi mốt ( công nguyên 1776 năm ), đầu mùa hè năm bính thân, kẻ hậu học kính cẩn đề tựa.

Như vậy, toàn bộ 16/17 (trừ chương 2) bài viết “Tử bình chân thuyên bản nghĩa” từ blog của tg Hoàng Đại Lục đã được phóng dịch.

14. Khiên cưỡng lập cách cục

Nguyên văn:

Dụng thần bát tự chuyên căn cứ theo lệnh tháng, lệnh tháng không có dụng thần thì tìm cách cục mới. Lệnh tháng là gốc; ngoại cách là ngọn. Người thời nay không biết nặng nhẹ, cố chấp cách cục dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.

Giải nghĩa:

Dụng thần bát tự, chuyên tìm tại lệnh tháng, chỉ khi nào lệnh tháng không có dụng thần, mới tìm dụng thần từ các can chi khác. Chú ý nha, ở đây nói cách cục là nói ngoại cách ! Lệnh tháng dụng thần là vốn có như gốc cây, cho nên gọi là nội cách; dụng thần ngoài lệnh tháng là mượn từ bên ngoài, như cành lá, cho nên gọi là ngoại cách. Người thời nay, không biết đầu đuôi nặng nhẹ, trong ngoài thật giả, không biết bám chặt mấu chốt của bát tự là đề cương lệnh tháng, mà lấy cành lá làm căn bản, lấy giả làm thật. Bất kể lệnh tháng có dụng thần hay không, cứ khăng khăng tìm cách cục ở ngoài lệnh tháng, phương pháp lấy dụng thần kiểu này vừa cứng nhắc vừa không chính xác.

Nguyên văn:

Bởi vậy mậu sinh tháng giáp dần, giờ canh thân, không luận rằng sát có chế, mà là thực cách, gặp giáp giảm phúc.

Giải nghĩa:

Bởi vậy, ngày mậu thổ sinh vào tháng giáp dần, trụ giờ là canh thân, rõ ràng là cách cục “sát cần thực chế”, nhưng có người lại lấy thực cách, cho rằng gặp giáp mộc là giảm phúc. Cách cách đoán tường, lấy sát làm trọng, sao có thể để sát không luận ?

Nguyên văn:

Bính sinh tháng tí, giờ gặp tị lộc, không cho rằng Chính Quan cách, quy lộc trợ thân, mà cho rằng nhật lộc quy thời (ngày lộc quy giờ), gặp quan phá cục.

Giải nghĩa:

Bính hỏa sinh vào tháng tí, chi giờ là tị, bình thường thì cho đây là Chính Quan cách, có vài người kiên quyết đây là ngày lộc quy giờ, cho rằng gặp phải quan tinh là phá cách. Tí thủy quan tinh đương lệnh, sao có thể ngó lơ quan tinh mà không luận vậy.

Nguyên văn:

Ngày tân thấu bính, giờ gặp mậu tí, không cho rằng ngày tân đắc quan gặp ấn, mà cho rằng “triều dương cách” gặp bính nên hỏng mất.

Giải nghĩa:

Ngày tân kim thiên can thấu lộ bính hỏa quan tinh, trụ giờ là mậu tí, đây vốn là quan ấn cách. Thế nhưng có người không dùng quan ấn cách mà lấy “triều dương cách”, gặp quan tinh thì phá cách, thật là buồn cười.

Nguyên văn:

Tài gặp sát ở trụ giờ, không cho rằng sinh sát công thân, mà cho rằng “ sát nổi trụ giờ”.

Giải nghĩa:

Tài cách gặp phải can giờ thấu Thất Sát, là tài sinh sát cản thân phá cách bát tự, vậy mà có người tưởng là cách thất sát trên trụ giờ.《 hỉ kỵ thiên 》 viết : “Nếu quả là giờ gặp Thất Sát, chưa chắc đã xấu, nguyệt chế can cường, Thất Sát ngược lại trở thành quyền ấn.” Ý nói can giờ là Thất Sát không nhất định đều xấu, chỉ cần can tháng có Thực Thần chế ( Từ Nhạc Ngô đại ca giải thích can cường thân cường, có khác nghĩa gốc. Bởi vì ngoại trừ Thực Thương ra không ai nói “nguyệt chế”) thì thành cách Thực Thần chế sát, ngược lại có thể nắm giữ quyền ấn. Khi lệnh tháng là tài, trụ giờ là sát, chính là tài cách gặp sát mà phá cách, không thể vội vàng lấy cách “sát nổi trụ giờ”. “sát nổi trụ giờ” cũng phải có chế hóa mới thành cách cục tốt được.

Nguyên văn:

Quý sinh tháng tị, giờ gặp giáp dần, không cho rằng ám quan bị phá, mà cho rằng hình hợp thành cách;

Giải nghĩa:

Ngày quý thủy sinh vào tháng tị, trụ giờ là giáp dần, quan tinh mậu thổ trong tị bị dần mộc hình phá, phá mất quan cách, thế nhưng có người coi đó là hình hợp cách. 《 thần phong thông khảo • hình hợp cách 》 ghi rõ : “Hình hợp cách, lấy ba ngày quý hợi, quý mão, quý dậu, gặp giờ giáp dần, mà tứ trụ không có quan sát, thì có thể dụng.” Mà quý sinh tháng tị, trong tị có mậu thổ quan tinh, thì hình hợp cách cái nỗi gì đây ?

Nguyên văn:

Quý sinh tháng 11, ngày dậu giờ hợi, thấu mậu tọa tuất, không cho rằng nguyệt kiếp kiến lộc, dụng quan thông căn, mà cho rằng củng tuất cách, điền thực bất lợi.

Giải nghĩa:

Ngày quý thủy sinh vào tháng tí, chi ngày là dậu, chi giờ là hợi, thiên can thấu mậu thổ quan tinh, có tuất thổ là gốc, đây là cách cục kiến lộc dụng quan thông thường. Nhưng có người coi đó là củng tuất cách ( ý là giữa chi ngày dậu và chi giờ hợi, hư củng một chữ tuất, tuất lại là quan tinh cho nên gọi là củng quan cách ), vào đại vận lại gặp tuất thổ chính là điền thực quan tinh nên phá cách. Những người này quan tinh thấu lộ rõ ràng thì không dùng lại còn bày đặt đi tìm quan tinh không nhìn thấy, không phải là cố làm chuyện hoang đường hay sao ?

Nguyên văn:

Ngày tân tọa sửu, năm dần, tháng hợi, giờ mão, không cho rằng Chính Tài cách, mà cho rằng điền thực củng quý.

Giải nghĩa:

Ngày tân sửu năm dần tháng hợi giờ mão, tài tinh đương lệnh, là chính tài cách, thế nhưng có người không dùng tài cách mà coi đây là điền thực củng quý cách. Cho rằng trong khoảng chữ sửu và chữ mão, ám tàng chữ dần, mà gắn vào chữ dần là tân kim nhật chủ Thái Ất Quý Nhân, cho nên gọi là “cận quý cách”. Lệnh tháng có tài thì không dùng, sao cứ phải cố níu “cận” với chả “củng” để hư quan giả quý làm chi cho nhọc ?

Nguyên văn:

Ất gặp tháng dần, giờ gặp bính tí, không cho rằng mộc hỏa thông minh, mà cho rằng cách thành thử quý.

Giải nghĩa:

Ngày ất mộc sinh vào tháng dần, trụ giờ bính tí, vốn là “Thực Thần thổ tú” cách hoặc “mộc hỏa thông minh” cách. Có người không luận như thế mà luận “lục ất thử quý” cách. Rõ ràng có thể dùng bính hỏa Thực Thần, vì sao còn muốn sử dụng ám hợp đi tìm quan tinh hư ảo kia làm gì ?

Nguyên văn:

Những kiểu luận như vậy, trăm lần không đúng được một lần, đều do không biết mệnh lý luận bậy mà ra.

Giải nghĩa:

Những ví dụ kể trên là các sai lầm do không biết tử bình mệnh lý mà đi lấy dụng thần lung tung. Người hậu học khi đọc sách mệnh lý cần hết sức lưu ý nha.

—-

(Tổng hợp các đoạn dịch của tác giả ToaHuongQuy và Thất sát)