Tử vi

Sao Lực Sĩ tổng luận

LỰC SĨ.

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

LỰC SĨ thuộc chòm BÁC SĨ. Nằm trong nhóm LỰC SĨ, TẤU THƯ, ĐẠI HAO. Gọi tắt là bộ LỰC TẤU ĐẠI. Luôn luôn có HỈ THẦN xung.

Bạn đang xem: Sao Lực Sĩ tổng luận

LUC SI belongs to the BAC SI constellation, in the LUC SI – TAU THU – DAI HAO group (LUC TAU DAI group in short). It always in opposition with HI THAN.

Tính Chất Cơ Bản:

The basic traits:

v Kẻ Có Học, Người Gắng Sức Học Hành.

LỰC SĨ là kẻ có học. Bao giờ cũng thế, người đi học phải gắng sức để học hành, mong tìm kiếm việc làm phù hợp với kiến thức đã học. Đã học hành cần phải có sự gắng sức, cố gắng trong đó. Không gắng sức học tập thành công không lớn.

Dù cố gắng hay không cố gắng, số phận mỗi người mỗi khác nhau. Người gắng sức dù hoàn cảnh nào cũng học tập tốt. Dù không học ở trường học, họ cũng tự học ở trường đời. Tự học tốt hơn là bị ép buộc phải học tập. Thành công do các sao khác quyết định.

v The scholar, the one who devote to studying

LUC SI is the scholar. It is inevitable that one must be willing to devote time to study when going to school in order to find a job suitable to the knowledge one has obtained. Once you decide to study, you have to try hard, if not, you shall not have big success in school life.

Either trying hard or not, each person’s fate is different. For a person who always try very hard, in any situation he/she shall succeed in school. Even if not having the chance to go to school, they can still learn in life. For studying, it is better that you do it at your own wish than being forced into studying. Being successful or not, however, shall be decided by other stars.

v Kẻ Gắng Sức Làm Việc. Nỗ Lực.

Từ thuở là học sinh, LỰC SĨ gắng sức để học hành. Đến khi vào đời, sao này trở thành người gắng sức làm việc Làm hết nỗ lực của mình. Không phải ai cũng được như thế. Không thiếu gì những người làm việc cho có lệ, nhưng chơi bời lại hết mình.

Tất cả đều do các sao quanh đấy kết luận.

Có người gắng sức làm việc bằng đầu óc.

Gắng sức bằng ý chí. Gắng sức trau giồi đức hạnh, gắng sức để chiến đấu, gắng sức thuyết phục…

Có kẻ gắng sức làm việc bằng tay chân.

Có người gắng sức làm việc bằng chính thân thể của họ. Như, vận động viên, vũ công…

Có người chẳng bao giờ gắng sức làm việc. Có người gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thành công. Nhưng chắc chắn người thành công là kẻ gắng sức.

v A person devoted or endeavoured in work

Since the time when he/she is young and going to school, LUC SI tries his/her best to study. When entering adult life, this star becomes devoted to work until his/her last breath. Not everyone could say the same thing. There are those who work just for the look of it but devoted to leisuring instead.

It all depends on the surrounding stars.

There are those who endeavor to work by mental power.

Endeavouring could mean having a strong will, develop a better moral, trying hard to train for battle, trying hard to persuade…

There are those who endeavor in labor work.

There are those who endeavor to work by their own bodies such as athletes, dancers…

There are those who do not endeavor in working at all. There are those who has tried everyway but still unsuccessful. But I am sure those who have succeed were those who tried their best.

v Kẻ Đợi Chờ.

Với người gắng sức học tập, họ đợi chờ một ngày mai tương sáng. Cái đợi chờ của người có chí lớn. Thành công hay không do số phận định đoạt.

Người bán hàng đợi chờ khách mua hàng.

Người nông dân đợi chờ vụ mùa.

Người ở lại đợi chờ người đi xa quay về.

Người xa nhau đợi chờ một tin tức….

Đó đây, khắp chốn mọi người đang đợi chờ. Mỗi người đều đang đợi với những mục đích khác nhau.

Có kẻ đang đợi bài viết mới trên trang blog này…. Bọn lừa đảo đang đợi chờ một con mồi. Một nơi nào đó, có những người đang cầm súng đợi chờ quân thù. Có người ngóng đợi một sự thay đổi nào đó, để thay đổi cuộc đời …. Tất cả đều là đợi chờ. Từ gắng sức học tập, đến gắng sức làm việc rồi đợi chờ chỉ một sao này mà thôi.

v The one who awaits

Those who devoted to study await a brighter future. It is the waiting of a person who possess an ideology. Whether or not he/she is successful is decided by fate.

The merchant awaits customers.

The farmer awaits harvesting seasons.

The one who stayed awaits the return of those who left.

Those who are aparts awaits each other’s news.

Here and there, every where, there are people who are awaiting something. Everyone is waiting with different purposes.

Some are waiting for a new entry in this blog… the con-artists are waiting for a new victim. Somewhere, there are people who are holding their guns waiting for the enemies to attack. There are those who wait for a certain opportunity to change their lives. All are waiting. From devoted to study to devoted to work and awaiting is just one star.

v Thế Đứng LỰC SĨ HỈ THẦN.

Có người sinh ra làm kẻ đợi chờ. Một phần tư số người trên thế giới là kẻ đứng đợi, ngồi chờ. Công việc của họ chỉ là chờ đợi rồi giải quyết. Có kẻ thành công có kẻ không.

Kẻ đợi chờ luôn luôn có TẤU THƯ tam hợp để viết một tin tức, lại có sao ĐẠI HAO để trao đổi. Ví dụ. Sau khi viết gởi mail (tin nhắn…) lừa đảo xong. Nó ngồi đợi con mồi sập bẫy.

Kẻ đợi chờ la lớn một tin tức để người khác tụ tập vào. Ta có ví dụ. Anh ơi! vào đây mua hàng.

Đối cung với LỰC SĨ là HỈ THẦN, vui mừng có người đang đợi mình. Nhưng mọi việc trên đời đều không như người ta mong muốn.Kẻ đợi chờ lại không gắng sức đợi chờ làm HỈ THẦN mang niềm vui bất trắc.

Kẻ đợi chờ mong chờ người này lại gặp người khác. Kẻ đợi chờ thường gặp những điều không như mình mong muốn. Có khi uổng công làm kẻ đợi chờ.

Cái mong chờ không đến, lại đến cái không mong chờ.

v The LUC SI – HI THAN position

There are those who were born to wait. One fourth of the world population are those who either sit or standing to wait. Their jobs involves only waiting and then solving. Some are successful, some are not.

The one waiting always has TAU THU in trine in order to write a news, and then DAI HAO to exchange. For example, after writing the scam mail (email), he waits for the victim to fall for his trap.

The waiting one shall yell out a news so that people shall gather around. For example, gentlemen!! Come see our merchandise!!.

In opposition with LUC SI is HI THAN, which means the joy of having someone waiting for me. Nonetheless, all matters in life do not happen the way we plan. The waiting one is not devoted to waiting which leads to HI THAN carrying the joy of misfortune.

The waiting one awaits someone but meeting someone else. The waiting one usually encounter things that he/she didn’t wish for. Sometimes it is a waste to wait all this time.

The thing we expect did not arrive, what arrived was the thing we didn’t want to see.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Lực Sĩ tổng luận

LỰC SĨ.

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

LỰC SĨ thuộc chòm BÁC SĨ. Nằm trong nhóm LỰC SĨ, TẤU THƯ, ĐẠI HAO. Gọi tắt là bộ LỰC TẤU ĐẠI. Luôn luôn có HỈ THẦN xung.

LUC SI belongs to the BAC SI constellation, in the LUC SI – TAU THU – DAI HAO group (LUC TAU DAI group in short). It always in opposition with HI THAN.

Tính Chất Cơ Bản:

The basic traits:

v Kẻ Có Học, Người Gắng Sức Học Hành.

LỰC SĨ là kẻ có học. Bao giờ cũng thế, người đi học phải gắng sức để học hành, mong tìm kiếm việc làm phù hợp với kiến thức đã học. Đã học hành cần phải có sự gắng sức, cố gắng trong đó. Không gắng sức học tập thành công không lớn.

Dù cố gắng hay không cố gắng, số phận mỗi người mỗi khác nhau. Người gắng sức dù hoàn cảnh nào cũng học tập tốt. Dù không học ở trường học, họ cũng tự học ở trường đời. Tự học tốt hơn là bị ép buộc phải học tập. Thành công do các sao khác quyết định.

v The scholar, the one who devote to studying

LUC SI is the scholar. It is inevitable that one must be willing to devote time to study when going to school in order to find a job suitable to the knowledge one has obtained. Once you decide to study, you have to try hard, if not, you shall not have big success in school life.

Either trying hard or not, each person’s fate is different. For a person who always try very hard, in any situation he/she shall succeed in school. Even if not having the chance to go to school, they can still learn in life. For studying, it is better that you do it at your own wish than being forced into studying. Being successful or not, however, shall be decided by other stars.

v Kẻ Gắng Sức Làm Việc. Nỗ Lực.

Từ thuở là học sinh, LỰC SĨ gắng sức để học hành. Đến khi vào đời, sao này trở thành người gắng sức làm việc Làm hết nỗ lực của mình. Không phải ai cũng được như thế. Không thiếu gì những người làm việc cho có lệ, nhưng chơi bời lại hết mình.

Tất cả đều do các sao quanh đấy kết luận.

Có người gắng sức làm việc bằng đầu óc.

Gắng sức bằng ý chí. Gắng sức trau giồi đức hạnh, gắng sức để chiến đấu, gắng sức thuyết phục…

Có kẻ gắng sức làm việc bằng tay chân.

Có người gắng sức làm việc bằng chính thân thể của họ. Như, vận động viên, vũ công…

Có người chẳng bao giờ gắng sức làm việc. Có người gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thành công. Nhưng chắc chắn người thành công là kẻ gắng sức.

v A person devoted or endeavoured in work

Since the time when he/she is young and going to school, LUC SI tries his/her best to study. When entering adult life, this star becomes devoted to work until his/her last breath. Not everyone could say the same thing. There are those who work just for the look of it but devoted to leisuring instead.

It all depends on the surrounding stars.

There are those who endeavor to work by mental power.

Endeavouring could mean having a strong will, develop a better moral, trying hard to train for battle, trying hard to persuade…

There are those who endeavor in labor work.

There are those who endeavor to work by their own bodies such as athletes, dancers…

There are those who do not endeavor in working at all. There are those who has tried everyway but still unsuccessful. But I am sure those who have succeed were those who tried their best.

v Kẻ Đợi Chờ.

Với người gắng sức học tập, họ đợi chờ một ngày mai tương sáng. Cái đợi chờ của người có chí lớn. Thành công hay không do số phận định đoạt.

Người bán hàng đợi chờ khách mua hàng.

Người nông dân đợi chờ vụ mùa.

Người ở lại đợi chờ người đi xa quay về.

Người xa nhau đợi chờ một tin tức….

Đó đây, khắp chốn mọi người đang đợi chờ. Mỗi người đều đang đợi với những mục đích khác nhau.

Có kẻ đang đợi bài viết mới trên trang blog này…. Bọn lừa đảo đang đợi chờ một con mồi. Một nơi nào đó, có những người đang cầm súng đợi chờ quân thù. Có người ngóng đợi một sự thay đổi nào đó, để thay đổi cuộc đời …. Tất cả đều là đợi chờ. Từ gắng sức học tập, đến gắng sức làm việc rồi đợi chờ chỉ một sao này mà thôi.

v The one who awaits

Those who devoted to study await a brighter future. It is the waiting of a person who possess an ideology. Whether or not he/she is successful is decided by fate.

The merchant awaits customers.

The farmer awaits harvesting seasons.

The one who stayed awaits the return of those who left.

Those who are aparts awaits each other’s news.

Here and there, every where, there are people who are awaiting something. Everyone is waiting with different purposes.

Some are waiting for a new entry in this blog… the con-artists are waiting for a new victim. Somewhere, there are people who are holding their guns waiting for the enemies to attack. There are those who wait for a certain opportunity to change their lives. All are waiting. From devoted to study to devoted to work and awaiting is just one star.

v Thế Đứng LỰC SĨ HỈ THẦN.

Có người sinh ra làm kẻ đợi chờ. Một phần tư số người trên thế giới là kẻ đứng đợi, ngồi chờ. Công việc của họ chỉ là chờ đợi rồi giải quyết. Có kẻ thành công có kẻ không.

Kẻ đợi chờ luôn luôn có TẤU THƯ tam hợp để viết một tin tức, lại có sao ĐẠI HAO để trao đổi. Ví dụ. Sau khi viết gởi mail (tin nhắn…) lừa đảo xong. Nó ngồi đợi con mồi sập bẫy.

Kẻ đợi chờ la lớn một tin tức để người khác tụ tập vào. Ta có ví dụ. Anh ơi! vào đây mua hàng.

Đối cung với LỰC SĨ là HỈ THẦN, vui mừng có người đang đợi mình. Nhưng mọi việc trên đời đều không như người ta mong muốn.Kẻ đợi chờ lại không gắng sức đợi chờ làm HỈ THẦN mang niềm vui bất trắc.

Kẻ đợi chờ mong chờ người này lại gặp người khác. Kẻ đợi chờ thường gặp những điều không như mình mong muốn. Có khi uổng công làm kẻ đợi chờ.

Cái mong chờ không đến, lại đến cái không mong chờ.

v The LUC SI – HI THAN position

There are those who were born to wait. One fourth of the world population are those who either sit or standing to wait. Their jobs involves only waiting and then solving. Some are successful, some are not.

The one waiting always has TAU THU in trine in order to write a news, and then DAI HAO to exchange. For example, after writing the scam mail (email), he waits for the victim to fall for his trap.

The waiting one shall yell out a news so that people shall gather around. For example, gentlemen!! Come see our merchandise!!.

In opposition with LUC SI is HI THAN, which means the joy of having someone waiting for me. Nonetheless, all matters in life do not happen the way we plan. The waiting one is not devoted to waiting which leads to HI THAN carrying the joy of misfortune.

The waiting one awaits someone but meeting someone else. The waiting one usually encounter things that he/she didn’t wish for. Sometimes it is a waste to wait all this time.

The thing we expect did not arrive, what arrived was the thing we didn’t want to see.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button