Tử vi

Sao thiên cơ thủ cung điền trạch

Thiên cơ ở cung điền trạch, bình thường chủ sản nghiệp thay đổi, cho nên tiền nhân cho rằng chủ thối lui tổ nghiệp, chính mình sáng tạo đưa. Ở hiện đại, cũng chủ lúc nào cũng dời động, hoặc lúc mua lúc bán, thậm chí chủ lúc nào cũng biến đổi hoàn cảnh làm việc, không nhất định chủ lui tổ từ hứng.

Thiên cơ tới dời động hay không may mắn, cần thị sở hội hợp tinh diệu mà định ra, hội cát diệu cát hóa, có khi ngược lại không chủ dời động, hoan hỷ nhất gặp Lộc Mã, Khôi Việt cập ân quang thiên quý, tam thai bát tọa chư diệu, tắc chủ dời động may mắn. Phản chi, nếu gặp hỏa linh, không kiếp, hóa kị, tắc động một tí là phạm lỗi.

Năm xưa thiên cơ hóa kị cũng chủ dời động, không thấy sát, tắc cũng không chủ hung.

Bạn đang xem: Sao thiên cơ thủ cung điền trạch

Thiên cơ ở xấu chưa, cung Tị Hợi viên, chủ hoàn cảnh sống phức tạp, hoặc gần thị trường, hoặc gần nhà xưởng, cũng không thanh tĩnh. Nếu hỏa linh đồng độ tắc càng lúc quan tạp âm.

Thiên cơ cùng lộc tồn đồng độ, có sát cùng sẽ, chủ cùng hàng xóm bất hòa, hóa kị càng chủ chịu uy hiếp hoặc áp lực, mỗi ngày hình, Quan phù, bạch hổ, tắc chủ phát sinh tố tụng, lấy nhường nhịn dời vi nên, nếu không dũ giằng co càng nhiều sinh thị phi, hoặc chủ đang làm việc cơ cấu bên trong hưởng thụ áp lực làm phức tạp, cũng lấy chuyển đổi hoàn cảnh làm việc vi nên.

Thiên cơ hóa lộc gặp Lộc Mã, thủy chủ dời động, hơn nữa dời động may mắn, chỉ thấy hóa lộc, tức là động là động hiện ra. Như có dời động kế hoạch mà chưa phó chư thực hành.

Thiên cơ cửa lớn tinh diệu tổ hợp, thường bị khiến cho sản nghiệp tranh cãi. Cũng chủ góc nan trí nghiệp. Hoặc chủ ứng với động bất động, đến nỗi hối hận. Duy gặp lộc giả thủy chủ sản nghiệp sang tân. Nếu cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc động được tảm, gặp hình sát không kiếp, càng nguyên nhân chính sản nghiệp hoặc dời động, mà bạng châu thị phi võ mồm liên tục, thậm chí phát sinh quan phi tố tụng.

Thiên cơ cánh cửa cực lớn có sát đồng độ, tung gặp cát hóa cũng không cát, vẫn chủ sản nghiệp khó thủ. Ở mão cung người tương đối may mắn.

Thiên cơ Thái Âm là tinh diệu tổ hợp, chủ lúc nào cũng dời động, đặc biệt dần thân hai cung vi nhưng, gặp sát tắc không tuân thủ tổ nghiệp, cũng không hưởng thụ có sẵn sự nghiệp, cũng chủ lúc nào cũng biến đổi hoàn cảnh làm việc. Nếu Thái Âm hóa lộc, sau đó chủ bị từ đưa sản nghiệp, hoàn cảnh sống cũng góc im lặng.

Thiên cơ Thái Âm gặp cát hóa ( hoan hỷ nhất thiên cơ hóa lộc ), lại thấy cát diệu, tắc mua bán điền trạch có thể thu lợi. Cũng nên thiên đổi hoàn cảnh làm việc.

Thiên cơ thiên lương đấy tổ hợp, cơ bản tính chất chủ nan từ đưa sản nghiệp, tất bốn mươi tuổi về sau mới có khả năng trí nghiệp. Sáu mươi tuổi về sau sản nghiệp thủy gia tăng.

Thiên cơ thiên lương mà thiên lương hóa lộc, ở thêm nơi ở cũ Hoa Hạ. Hoặc ở nhiều năm chi phí cơ hội cấu phục vụ.

Thiên cơ thiên lương đốm lửa đồng độ, sẽ linh tinh, lại thấy sát hao tổn, lưu sát hướng sẽ, tắc này năm chủ hỏa độc sợ bóng sợ gió.

Thiên cơ thiên lương ở điền trạch, cung mệnh 【 Vũ Tham 】 cùng đốm lửa đồng độ người, cũng chủ lúc nào cũng đổi mới nơi ở cập địa điểm làm việc, [ Vũ Tham ] gặp Lộc Mã, cũng chủ lúc nào cũng di chuyển.

Trong tình huống bình thường, thiên cơ thủ cung điền trạch người, chịu phong thuỷ ảnh hưởng trọng đại. Gần cùng thiên lương đồng độ, gặp cát hóa cát diệu, sau đó chịu ảnh hưởng.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên cơ thủ cung điền trạch

Thiên cơ ở cung điền trạch, bình thường chủ sản nghiệp thay đổi, cho nên tiền nhân cho rằng chủ thối lui tổ nghiệp, chính mình sáng tạo đưa. Ở hiện đại, cũng chủ lúc nào cũng dời động, hoặc lúc mua lúc bán, thậm chí chủ lúc nào cũng biến đổi hoàn cảnh làm việc, không nhất định chủ lui tổ từ hứng.

Thiên cơ tới dời động hay không may mắn, cần thị sở hội hợp tinh diệu mà định ra, hội cát diệu cát hóa, có khi ngược lại không chủ dời động, hoan hỷ nhất gặp Lộc Mã, Khôi Việt cập ân quang thiên quý, tam thai bát tọa chư diệu, tắc chủ dời động may mắn. Phản chi, nếu gặp hỏa linh, không kiếp, hóa kị, tắc động một tí là phạm lỗi.

Năm xưa thiên cơ hóa kị cũng chủ dời động, không thấy sát, tắc cũng không chủ hung.

Thiên cơ ở xấu chưa, cung Tị Hợi viên, chủ hoàn cảnh sống phức tạp, hoặc gần thị trường, hoặc gần nhà xưởng, cũng không thanh tĩnh. Nếu hỏa linh đồng độ tắc càng lúc quan tạp âm.

Thiên cơ cùng lộc tồn đồng độ, có sát cùng sẽ, chủ cùng hàng xóm bất hòa, hóa kị càng chủ chịu uy hiếp hoặc áp lực, mỗi ngày hình, Quan phù, bạch hổ, tắc chủ phát sinh tố tụng, lấy nhường nhịn dời vi nên, nếu không dũ giằng co càng nhiều sinh thị phi, hoặc chủ đang làm việc cơ cấu bên trong hưởng thụ áp lực làm phức tạp, cũng lấy chuyển đổi hoàn cảnh làm việc vi nên.

Thiên cơ hóa lộc gặp Lộc Mã, thủy chủ dời động, hơn nữa dời động may mắn, chỉ thấy hóa lộc, tức là động là động hiện ra. Như có dời động kế hoạch mà chưa phó chư thực hành.

Thiên cơ cửa lớn tinh diệu tổ hợp, thường bị khiến cho sản nghiệp tranh cãi. Cũng chủ góc nan trí nghiệp. Hoặc chủ ứng với động bất động, đến nỗi hối hận. Duy gặp lộc giả thủy chủ sản nghiệp sang tân. Nếu cánh cửa cực lớn hóa kị, tắc động được tảm, gặp hình sát không kiếp, càng nguyên nhân chính sản nghiệp hoặc dời động, mà bạng châu thị phi võ mồm liên tục, thậm chí phát sinh quan phi tố tụng.

Thiên cơ cánh cửa cực lớn có sát đồng độ, tung gặp cát hóa cũng không cát, vẫn chủ sản nghiệp khó thủ. Ở mão cung người tương đối may mắn.

Thiên cơ Thái Âm là tinh diệu tổ hợp, chủ lúc nào cũng dời động, đặc biệt dần thân hai cung vi nhưng, gặp sát tắc không tuân thủ tổ nghiệp, cũng không hưởng thụ có sẵn sự nghiệp, cũng chủ lúc nào cũng biến đổi hoàn cảnh làm việc. Nếu Thái Âm hóa lộc, sau đó chủ bị từ đưa sản nghiệp, hoàn cảnh sống cũng góc im lặng.

Thiên cơ Thái Âm gặp cát hóa ( hoan hỷ nhất thiên cơ hóa lộc ), lại thấy cát diệu, tắc mua bán điền trạch có thể thu lợi. Cũng nên thiên đổi hoàn cảnh làm việc.

Thiên cơ thiên lương đấy tổ hợp, cơ bản tính chất chủ nan từ đưa sản nghiệp, tất bốn mươi tuổi về sau mới có khả năng trí nghiệp. Sáu mươi tuổi về sau sản nghiệp thủy gia tăng.

Thiên cơ thiên lương mà thiên lương hóa lộc, ở thêm nơi ở cũ Hoa Hạ. Hoặc ở nhiều năm chi phí cơ hội cấu phục vụ.

Thiên cơ thiên lương đốm lửa đồng độ, sẽ linh tinh, lại thấy sát hao tổn, lưu sát hướng sẽ, tắc này năm chủ hỏa độc sợ bóng sợ gió.

Thiên cơ thiên lương ở điền trạch, cung mệnh 【 Vũ Tham 】 cùng đốm lửa đồng độ người, cũng chủ lúc nào cũng đổi mới nơi ở cập địa điểm làm việc, [ Vũ Tham ] gặp Lộc Mã, cũng chủ lúc nào cũng di chuyển.

Trong tình huống bình thường, thiên cơ thủ cung điền trạch người, chịu phong thuỷ ảnh hưởng trọng đại. Gần cùng thiên lương đồng độ, gặp cát hóa cát diệu, sau đó chịu ảnh hưởng.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button