Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 12 cung phụ mẫu quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 12 cung phụ mẫu quan sát tới hiểu dịch

Cung phụ mẫu < Quan lộc người ấy nữ nhân > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ hộ khách lui tới trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 12 cung phụ mẫu quan sát tới hiểu dịch

< cha mẹ là Quan người ấy > quan sát sự nghiệp chi nhánh cơ cấu trạng huống cùng với sự nghiệp đầu tư đấy tổn ích tình huống

[ Quan người ấy ] ( sự nghiệp giao tế vị trí tức hộ khách ) nghĩ tìm hiểu sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống

< cha mẹ là Quan người ấy > sinh kỵ nhập cha mẹ nam mệnh sáng nghiệp bị thất bại

< cha mẹ là Quan người ấy > mệnh can lộc nhập phụ biểu hiện mệnh chủ đấy năng lực làm việc cường

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ [ Quan người ấy ] tượng này bất lợi sự nghiệp giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ biểu hiện đầu tư bị mất trật tự không nên đầu tư

< cha mẹ là Quan người ấy > [ đại quan ] hóa kị nhập phụ [ Quan người ấy ] thì phá hoại sự nghiệp tới đầu tư giao tế cho nên bị bại

< cha mẹ là Quan người ấy > tọa thiên cơ lộc năm sinh cự môn biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ cùng hộ khách tới lui tới giao tế tình huống tốt bụng

Riêng chỉ lưu ý địa không cùng lộc tích trữ ở [ Quan người ấy ] cùng hộ khách chi giao tế tác động hỗ trợ e rằng có đột phát tính suy sụp

Mệnh chủ tất cùng đà la đồng độ gia tăng ám kị tính chất càng nên trầm tiềm thấp điều không thể sinh sự đoan

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan phi hóa kỵ nhập phụ [ Quan người ấy ] phùng tự hóa quyền biểu hiện đầu tư không nên làm nhiều công ít hoặc khúc chiết không thuận

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan hóa quyền nhập cha mẹ biểu hiện quyền lực là dốc sức làm tranh thủ tới

< cha mẹ là Quan người ấy > tài làm phi hóa kỵ nhập tật trùng phụ [ Quan người ấy ] biểu hiện dễ dàng bị ngã sổ sách

[ tài bạch ]( Đinh Mùi ) tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( bính ngọ ) trùng [ bản phụ ]( nhâm tí )

< cha mẹ là tử tới Quan > bị trùng biểu hiện đầu tư hợp tác giao tế tới vận khí không tốt

Như bị khiếm trái đối phương vô lực thanh thường trái bị kéo thiếu đi cũng không khả năng thanh thường

Chủ tổn tài thường là tiền tài việc phiền tâm dựa vào thể lực kiếm tiền ( lao lực người )

Nữ mệnh cũng biểu hiện dùng thân đi buôn bán có lời phong nguyệt tiền

< cha mẹ là Quan người ấy > ( tức sự nghiệp đồng hành hoặc hạ du ) phúc làm kị trùng [ Quan người ấy ] không hề vụ thực buôn bán có lời không đến tiền

Quan lộc hóa lộc nhập cha mẹ chủ quang minh, thành công được đến rất may mắn

Quan lộc can cung hóa cát ( lộc quyền khoa ) nhập cha mẹ học lịch cũng không thấp ( gặp lục cát nhập học lịch cũng không thấp cùng luận )

Cung mệnh đại hạn đi vào [ bản quan ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền tới rơi cung vị đáng đại nạn nội Quan vận hanh thông

Thuận hành thứ hai đại nạn trùng điệp bản phụ chủ thứ hai hạn đọc sách thành tích không tệ tương lai nhưng từ sự chính trị tuyến đường nếu không sợ là dân đi làm

Thuận hành thứ ba đại nạn đi vào phúc đức ( đây can của quan lộc chiếu lớn nô bộc ) biểu hiện bản hạn phải cùng bằng hữu hợp tác khả hợp tác vui vẻ tịnh hội lừa dối tiền

Thuận hành đại hạn thứ tư đi vào điền trạch ( đây can của quan lộc ở thầy thuốc thê chiếu đại quan lộc ) biểu hiện bản hạn khả phát đạt tịnh hội lừa dối tiền

( Quan lộc cung vui mừng hóa lộc “Chiếu” không mừng “Tọa” cũng vui mừng kị tọa )

Quan lộc can cung tứ hóa đến cung phụ mẫu là nhà nước cách có ở nhà nước phục vụ nếu gặp tự hóa trong lúc không có lâu dài

Quan lộc can cung tới tứ hóa nếu có chút tam cát nhập cha mẹ chủ khả là quan lớn

( can của phu hóa lộc nhập tật chiếu cha mẹ chủ có quan cách tu xem trước có cách lại nhìn Quan vận )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến ( là Huynh bộc tới tài phúc ) biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

Nhập cha mẹ chủ có quan cách can của quan hóa lộc nhập cha mẹ có Quan vận Quan vận hanh thông khả đang đại quan quang minh thành công được đến rất may mắn

( hóa quyền cũng có thể hóa khoa lực lượng khá là nhỏ )

Can của quan hóa lộc nhập phụ sự nghiệp có thể được cha mẹ trưởng bối giúp việc duy trì dân đi làm nhâm cao giai chức vụ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Quan lộc cung tọa sinh kỵ can cung hóa kị nhập [ cha mẹ ] trùng [ tật ách ]( hình tượng trùng thể xác và tinh thần )

Mệnh chủ là người khẩu thị tâm phi hư ngụy không thực biểu hiện lý không đồng nhất

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn kiếp nghiêm trọng

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]

( đây lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) giai chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự phát sinh

Tài làm hoặc can của quan ( phát xạ cung là tài bạch hoặc Quan lộc ) hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ] thì tất nhiên hội phí của tổn tài

Can của quan hóa kị nhập [ bản phụ ] /[ nô tới tài ] trùng [ bản tật ] /[ Quan tới điền ]

Đây hóa tượng biểu hiện công ty tới sinh ý một bại đồ địa phụ trái buồn thiu ( đại quan lưu quan cùng luận )

( đại quan hoặc lưu quan làm hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật nhập hoặc trùng ( phụ tật tuyến ) tất hung )

Can của quan hóa kị nhập phụ trùng bản tật ( không ngờ [ hình tượng ] hóa kị trùng [ thể xác và tinh thần ]

Khả dự đoán là người khẩu thị tâm phi hư ngụy không thực biểu hiện lý không đồng nhất

Nếu [ lớn tài ] đi vào [ bản tật ] biểu hiện đây hạn tới tài vận không tốt chi tiêu lớn thu vào kém kiếm tiền gặp dịp thường bởi vì mất đi

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

Trùng tật ách /[ Quan tới điền ] biểu hiện nhân sự nghiệp công tác ảnh hưởng tạo thành thân lên gánh nặng ( ốm đau quấn thân )

Thị này sao tứ hóa ở lại đại biểu tật bệnh có chỗ khác biệt

( chú ý Quan phi hóa kỵ nhập tật trùng phụ tới không đồng ý hàm )

Can của quan thiên đồng hóa kị nhập phụ nếu cha mẹ tọa cự môn sinh kỵ hình thành song kị trùng [ tật ách ] sự nghiệp sợ khuynh đồi thân kiếm vất vả

Can của quan thiên đồng hóa kị nhập phụ nếu cha mẹ tọa thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ tật ách ] sự nghiệp sợ khuynh đồi thân kiếm vất vả

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tật 6] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu ) nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Đại kiếp nạn số ”

Can của quan kị xuất ( phi phi hóa kỵ nhập [ Huynh phu tử tật thiên nô phúc phụ ] các loại cung )

1. Biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác 2. Nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan hóa kị nhập cha mẹ trùng tật ách /[ Quan tới điền ] biểu hiện không chính nghiệp không có việc làm đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển không được bị ngã bế

Khác chủ sinh ý đại bại một bại đồ địa ngã bế không công tác

Tài Quan hóa kị nhập phụ tật chủ sự nghiệp ngã bế giống ( can của quan hóa kị nhập cha mẹ tỏ vẻ tổn quang minh, thực gặp xui xẻo, vận xui )

Can của quan kị trùng bản tật ( lương tâm ) biểu hiện hành vi bóp chết lương tâm mở miệng hại người thả là người âm mưu bá đạo hiêu trương

Báo phục lòng tham cường nhưng không nhúc nhích thanh mầu khó từ mặt ngoài nhìn ra

Cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi chủ sự nghiệp không chiếm được trưởng bối tương trợ sự nghiệp hội ngã bế

Trùng tật ách mệnh chủ cùng Quan lộc không duyên cùng thủ trưởng hợp không đến bá đạo hiêu trương mở miệng hại người đáng sợ nhất

( phi hóa kỵ nhập văn thư cung ) biểu hiện không yêu thích đọc sách khá là bị động tu dùng mạnh mẽ phương thức đốc xúc niệm thư

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 12 cung phụ mẫu quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 12 cung phụ mẫu quan sát tới hiểu dịch

Cung phụ mẫu < Quan lộc người ấy nữ nhân > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ hộ khách lui tới trạng huống

< cha mẹ là Quan người ấy > quan sát sự nghiệp chi nhánh cơ cấu trạng huống cùng với sự nghiệp đầu tư đấy tổn ích tình huống

[ Quan người ấy ] ( sự nghiệp giao tế vị trí tức hộ khách ) nghĩ tìm hiểu sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống

< cha mẹ là Quan người ấy > sinh kỵ nhập cha mẹ nam mệnh sáng nghiệp bị thất bại

< cha mẹ là Quan người ấy > mệnh can lộc nhập phụ biểu hiện mệnh chủ đấy năng lực làm việc cường

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ [ Quan người ấy ] tượng này bất lợi sự nghiệp giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ biểu hiện đầu tư bị mất trật tự không nên đầu tư

< cha mẹ là Quan người ấy > [ đại quan ] hóa kị nhập phụ [ Quan người ấy ] thì phá hoại sự nghiệp tới đầu tư giao tế cho nên bị bại

< cha mẹ là Quan người ấy > tọa thiên cơ lộc năm sinh cự môn biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ cùng hộ khách tới lui tới giao tế tình huống tốt bụng

Riêng chỉ lưu ý địa không cùng lộc tích trữ ở [ Quan người ấy ] cùng hộ khách chi giao tế tác động hỗ trợ e rằng có đột phát tính suy sụp

Mệnh chủ tất cùng đà la đồng độ gia tăng ám kị tính chất càng nên trầm tiềm thấp điều không thể sinh sự đoan

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan phi hóa kỵ nhập phụ [ Quan người ấy ] phùng tự hóa quyền biểu hiện đầu tư không nên làm nhiều công ít hoặc khúc chiết không thuận

< cha mẹ là Quan người ấy > can của quan hóa quyền nhập cha mẹ biểu hiện quyền lực là dốc sức làm tranh thủ tới

< cha mẹ là Quan người ấy > tài làm phi hóa kỵ nhập tật trùng phụ [ Quan người ấy ] biểu hiện dễ dàng bị ngã sổ sách

[ tài bạch ]( Đinh Mùi ) tài can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( bính ngọ ) trùng [ bản phụ ]( nhâm tí )

< cha mẹ là tử tới Quan > bị trùng biểu hiện đầu tư hợp tác giao tế tới vận khí không tốt

Như bị khiếm trái đối phương vô lực thanh thường trái bị kéo thiếu đi cũng không khả năng thanh thường

Chủ tổn tài thường là tiền tài việc phiền tâm dựa vào thể lực kiếm tiền ( lao lực người )

Nữ mệnh cũng biểu hiện dùng thân đi buôn bán có lời phong nguyệt tiền

< cha mẹ là Quan người ấy > ( tức sự nghiệp đồng hành hoặc hạ du ) phúc làm kị trùng [ Quan người ấy ] không hề vụ thực buôn bán có lời không đến tiền

Quan lộc hóa lộc nhập cha mẹ chủ quang minh, thành công được đến rất may mắn

Quan lộc can cung hóa cát ( lộc quyền khoa ) nhập cha mẹ học lịch cũng không thấp ( gặp lục cát nhập học lịch cũng không thấp cùng luận )

Cung mệnh đại hạn đi vào [ bản quan ] làm hóa lộc hoặc hóa quyền tới rơi cung vị đáng đại nạn nội Quan vận hanh thông

Thuận hành thứ hai đại nạn trùng điệp bản phụ chủ thứ hai hạn đọc sách thành tích không tệ tương lai nhưng từ sự chính trị tuyến đường nếu không sợ là dân đi làm

Thuận hành thứ ba đại nạn đi vào phúc đức ( đây can của quan lộc chiếu lớn nô bộc ) biểu hiện bản hạn phải cùng bằng hữu hợp tác khả hợp tác vui vẻ tịnh hội lừa dối tiền

Thuận hành đại hạn thứ tư đi vào điền trạch ( đây can của quan lộc ở thầy thuốc thê chiếu đại quan lộc ) biểu hiện bản hạn khả phát đạt tịnh hội lừa dối tiền

( Quan lộc cung vui mừng hóa lộc “Chiếu” không mừng “Tọa” cũng vui mừng kị tọa )

Quan lộc can cung tứ hóa đến cung phụ mẫu là nhà nước cách có ở nhà nước phục vụ nếu gặp tự hóa trong lúc không có lâu dài

Quan lộc can cung tới tứ hóa nếu có chút tam cát nhập cha mẹ chủ khả là quan lớn

( can của phu hóa lộc nhập tật chiếu cha mẹ chủ có quan cách tu xem trước có cách lại nhìn Quan vận )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến ( là Huynh bộc tới tài phúc ) biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

Nhập cha mẹ chủ có quan cách can của quan hóa lộc nhập cha mẹ có Quan vận Quan vận hanh thông khả đang đại quan quang minh thành công được đến rất may mắn

( hóa quyền cũng có thể hóa khoa lực lượng khá là nhỏ )

Can của quan hóa lộc nhập phụ sự nghiệp có thể được cha mẹ trưởng bối giúp việc duy trì dân đi làm nhâm cao giai chức vụ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Quan lộc cung tọa sinh kỵ can cung hóa kị nhập [ cha mẹ ] trùng [ tật ách ]( hình tượng trùng thể xác và tinh thần )

Mệnh chủ là người khẩu thị tâm phi hư ngụy không thực biểu hiện lý không đồng nhất

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn kiếp nghiêm trọng

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]

( đây lưỡng tuyến là vạn vật tới chỗ then chốt ) giai chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự phát sinh

Tài làm hoặc can của quan ( phát xạ cung là tài bạch hoặc Quan lộc ) hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ] thì tất nhiên hội phí của tổn tài

Can của quan hóa kị nhập [ bản phụ ] /[ nô tới tài ] trùng [ bản tật ] /[ Quan tới điền ]

Đây hóa tượng biểu hiện công ty tới sinh ý một bại đồ địa phụ trái buồn thiu ( đại quan lưu quan cùng luận )

( đại quan hoặc lưu quan làm hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật nhập hoặc trùng ( phụ tật tuyến ) tất hung )

Can của quan hóa kị nhập phụ trùng bản tật ( không ngờ [ hình tượng ] hóa kị trùng [ thể xác và tinh thần ]

Khả dự đoán là người khẩu thị tâm phi hư ngụy không thực biểu hiện lý không đồng nhất

Nếu [ lớn tài ] đi vào [ bản tật ] biểu hiện đây hạn tới tài vận không tốt chi tiêu lớn thu vào kém kiếm tiền gặp dịp thường bởi vì mất đi

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

Trùng tật ách /[ Quan tới điền ] biểu hiện nhân sự nghiệp công tác ảnh hưởng tạo thành thân lên gánh nặng ( ốm đau quấn thân )

Thị này sao tứ hóa ở lại đại biểu tật bệnh có chỗ khác biệt

( chú ý Quan phi hóa kỵ nhập tật trùng phụ tới không đồng ý hàm )

Can của quan thiên đồng hóa kị nhập phụ nếu cha mẹ tọa cự môn sinh kỵ hình thành song kị trùng [ tật ách ] sự nghiệp sợ khuynh đồi thân kiếm vất vả

Can của quan thiên đồng hóa kị nhập phụ nếu cha mẹ tọa thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ tật ách ] sự nghiệp sợ khuynh đồi thân kiếm vất vả

Quan lộc cung phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tật 6] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu ) nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Đại kiếp nạn số ”

Can của quan kị xuất ( phi phi hóa kỵ nhập [ Huynh phu tử tật thiên nô phúc phụ ] các loại cung )

1. Biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác 2. Nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Can của quan hóa kị nhập cha mẹ trùng tật ách /[ Quan tới điền ] biểu hiện không chính nghiệp không có việc làm đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển không được bị ngã bế

Khác chủ sinh ý đại bại một bại đồ địa ngã bế không công tác

Tài Quan hóa kị nhập phụ tật chủ sự nghiệp ngã bế giống ( can của quan hóa kị nhập cha mẹ tỏ vẻ tổn quang minh, thực gặp xui xẻo, vận xui )

Can của quan kị trùng bản tật ( lương tâm ) biểu hiện hành vi bóp chết lương tâm mở miệng hại người thả là người âm mưu bá đạo hiêu trương

Báo phục lòng tham cường nhưng không nhúc nhích thanh mầu khó từ mặt ngoài nhìn ra

Cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi chủ sự nghiệp không chiếm được trưởng bối tương trợ sự nghiệp hội ngã bế

Trùng tật ách mệnh chủ cùng Quan lộc không duyên cùng thủ trưởng hợp không đến bá đạo hiêu trương mở miệng hại người đáng sợ nhất

( phi hóa kỵ nhập văn thư cung ) biểu hiện không yêu thích đọc sách khá là bị động tu dùng mạnh mẽ phương thức đốc xúc niệm thư

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button