Tử vi

THAI TUE – Sao Thái Tuế

THAI TUE – Sao Thái Tuế

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.

SAO THÁI TUẾ là ngôi sao an theo hàng Chi. Sinh năm nào an THÁI TUẾ tại cung mang tên của nó. Là ngôi sao đứng đầu chòm THÁI TUẾ và chòm này còn dễ gặp 2 sao PHƯỢNG CÁC và HOA CÁI tăng thêm vẻ đẹp cho nó.

Bạn đang xem: THAI TUE – Sao Thái Tuế

THAI TUE is a star arranged based on ground stem. On a chart, it is always positioned on the section which was named after the year of the birth year (if a person is born under the year of Dragon, his/her THAI TUE shall positioned inside Dragon Section). It is the head of the THAI TUE constellation, and this constellation easily encounter two stars: PHUONG CAC and HOA CAI which helps enhance the beauty of THAI TUE.

Chòm THÁI TUẾ và chòm LỘC TỒN BÁC SĨ kết hợp thành bộ sao Can Chi, tạo ra 1 bản đồ sao, trên đó phối hợp với các sao tháng, sao ngày và sao giờ cho ta lá số Tử Vi. Trên bản đồ sao đó. Do ngày, tháng, giờ sinh khác nhau, mỗi người vô tình lại chọn một vị trí để an cung mệnh, xây dựng trên đó những chính tinh khác nhau. Ngẫu nhiên có người hợp cách có kẻ không.

THAI TUE and LOC TON BAC SI constellation together create groups of Heaven and Ground stem stars, which leads to a distinct TU VI chart when combining with the stars of month, day and hour. On this chart, due to different days, months, hours of birth, each person coincidentally choose one position that his/her Menh resides with different Major Star. Also coincidentally the combination is suitable for some and unsuitable for others.

Lợi Thế Của Ngôi THÁI TUẾ.

The advantage of the star THAI TUE

v Người Cao Tuổi.

Ngôi sao mang ý người cao tuổi. Quan niệm Á đông người ngoài 60 tuổi, được kể là thọ. Từ đó trở đi, thêm 10 năm gọi là trung thọ, thượng thọ hoặc trường thọ. Chính tinh mang tính thọ là sao THIÊN LƯƠNG được mô tả cây cao bóng cả. Cũng cần biết đặc tính cơ bản của 1 sao, phải chịu tác động của các sao khác quanh nó.

v The elderly

This star denotes the elderly. According to Asian conception, if you outlive 60 years of age, it is considered longevous. On that basis, living an addition of 10 years time shall be considered very longevous, highly longevous or longevity. The Major Star that also have the trait of longevity is THIEN LUONG usually being compared to the shade of wisdom of the elderly. It should be noted that a basic trait of a star is affected by the surrounding stars.

v Ngôi Sao Thái Độ.

THÁI TUẾ là ngôi sao của thái độ, bên trái của nó có bộ sao QUAN PHÙ LONG TRÌ chủ quan điểm, bên phải của nó luôn có BẠCH HỔ ngôi sao bày tỏ. Ba sao này kết thành bộ TUẾ HỔ PHÙ (THÁI TUẾ, BẠCH HỔ, QUAN PHÙ). Chủ bày tỏ thái độ quan điểm. Từ đó, ta gọi là lập trường, đường lối, quá yêu mến tự tôn phong là lý tưởng. Dù lập trường thế nào cũng có lập trường đúng, sai. Cho dù có đúng đi chăng nữa lập trường của Tý, khác với lập trường của Sửu và mâu thuẫn xung đột với lập trường của Ngọ. Vì thế, trên thế giới có nhiều chế độ chính trị khác nhau. Có nhiều tôn giáo khác nhau. Từ đó đễ đưa đến chỗ mâu thuẫn và xung đột.

Và ngôi sao THÁI TUẾ cũng thế. Có thể gom THÁI TUẾ có 3 dạng, trong số 60 dạng THÁI TUẾ..

THÁI TUẾ có PHƯỢNG CÁC hỗ trợ.

THÁI TUẾ không có PHƯỢNG CÁC

THÁI TUẾ có ĐÀ LA lại có thêm THIÊN LA, ĐỊA VÕNG.

Cũng như mọi ngôi sao khác. THÁI TUẾ cũng bị mất tác dụng trước các bộ KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH.

v The star of behavior

THAI TUE is the star of behavior, on the left, it has QUAN PHU – LONG TRI which denotes perspective, on the right, it has BACH HO denotes expression. These three stars together create behavior/opinion TUE HO PHU (THAI TUE, BACH HO, QUAN PHU). From there, we have stance, guidelines, when the adoration grows too much, people make it ideology. No matter what stance it is, there is right stance and wrong stance. Even when the stance is right, the stance of Ty (Mouse) is different from the stance of Suu (Ox) and contradicting with the stance of Ngo (Horse). Therefore, there are so many different political regimes, religions in the world which leads to contradiction and conflict.

It is the same for the star THAI TUE. Among the 60 different type of THAI TUE, we can distinguish them into three groups.

THAI TUE with the support of PHUONG CAC.

THAI TUE without PHUONG CAC.

THAI TUE with DA LA in addition with THIEN LA, DIA VONG.

Just like any other star. THAI TUE also lost its effectiveness when combines with KHONG KIEP, KY HINH.

v Ngôi Sao Chủ Năm Tháng.

Trong TỬ VI đã có các sao chủ về thời kỳ là THIÊN CƠ, sao chủ về tháng là THÁI ÂM, chủ về ngày là THÁI DƯƠNG và THÁI TUẾ là ngôi sao chủ về năm. Ngày tháng năm là bộ đếm thời gian. Những ngôi sao này phối trí tốt với nhau, cho ta những tháng ngày tốt đẹp có ý nghĩa.

THÁI TUẾ luôn luôn có HOA CÁI hỗ trợ, mang ý một năm tốt đẹp. Trái ngược với THÁI TUẾ là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ lại mang ý một năm thất bại.

v The star of year and month.

In TU VI, there are stars which denotes periods such as THIENCO, month is THAI AM, day is THAI DUONG, and THAI TUE is the star denotes year. Day/month/year is the computation method (bộ đếm) of time. If these stars combine great together (include the fine stars), we have the good, meaningful days.

THAI TUE always has the support of HOA CAI, which leads to the meaning a good year. In constrast, if it comebines with THIEN HU, TUE PHA, it means a year of failures.

v Ngôi Sao Ngôn Ngữ, Lý Lẽ.

THÁI TUẾ nói riêng và nhóm TUẾ HỔ PHÙ nói chung là nhóm sao ngôn ngữ. Thật tế, ta biết THÁI TUẾ chỉ là thái độ mà thôi. Nói là các sao QUAN PHỦ và BẠCH HỔ, nhưng do 3 sao này tụ tập làm thành 1 nhóm. Đây là nhóm sao vận dụng ngôn ngữ tốt nhất. Nói về ăn nói. Nhóm sao hàng Chi còn có HỒNG LOAN. Nhóm sao hàng Can còn có BÁC SĨ, PHI LIÊM, sao HAO, BỆNH PHÙ, ĐƯỜNG PHÙ. Mỗi sao có 1 cách trình bày khác nhau. Về chính tinh ta lại có. VŨ KHÚC, THIÊN PHỦ, THAM LANG, CỰ MÔN, THIÊN CƠ, THIÊN ĐỒNG. THÁI ÂM. Mỗi sao lại có mỗi cái nghiệp khác nhau. Nghiệp đó là CỰ MÔN hay phản đối, THIÊN CƠ hay cật vấn, THIÊN PHỦ hay phê phán…

Để tránh các trường hợp các bạn hiểu lầm. Khi so sánh các sao với nhau. Ta có quyền sắp đặt các sao như thế. Chỉ có 1 bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC tất nhiên nhiều người có. Cho dù đạt chuẩn mực như câu phú.

“TUẾ HỔ PHÙ hợp Khúc Xương.

Có tài hùng biện, văn chương hơn người”

Như vậy, cần thêm yếu tố thứ 2 là XƯƠNG KHÚC bộ văn tinh. Nhưng chắc gì đã hơn người. Vì giản dị thua xa TUẾ HỔ PHÙ + XƯƠNG KHÚC + HOÁ QUYỀN. Bộ sao lý tưởng này vẫn còn thua TUẾ HỔ PHÙ+ XƯƠNG KHÚC+ KHÔI VIỆT+ KHOA QUYỀN LỘC + LỘC TỒN. Tất nhiên không có KỴ HÌNH và dĩ nhiên không bao giờ có KHÔNG KIẾP, khi đã có XƯƠNG KHÚC. Đây là bộ sao quá lý tưởng. Nguyên tắc luận đoán là thế. Muốn hơn người cũng phải học, hành và thời gian giúp cho ta lão luyện.

v The star of language, reasoning.

THAI TUE in particular and TUE HO PHU group in general belong to the group of language stars. In reality, we know that THAI TUE is only the behavior. To speak is the ability of QUAN PHU and BACH HO, since these three stars are always in trine; this group is most efficient it its way of manipulating the language. In term of speaking, among the Ground Stem stars we have HONG LOAN; among the Heaven Stem stars we have BAC SI, PHI LIEM and HAO, BENH PHU, DUONG PHU. Each star has its own way to articulate. Among Major Stars, we also have VU KHUC, THIEN PHU, THAM LANG, CU MON, THIENCO, THIEN DONG, THAI AM. Each star has its own karma. The karma of CU MON is objecting, THIENCO is questioning, THIEN PHU is criticizing, etc.

In order to avoid misunderstanding, when comparing stars, we can arrange them in such sequence like that. TUE HO PHU combining with PHUONG CAC, such combination is not rare. Even if that combination satisfy the saying:

“TUE HO PHU together with KHUC XUONG,

Brings about outstanding charisma and literary talents.”

In that manner, the second most important element is XUONG KHUC, the literary stars. But how can we be sure that it is outstanding, simply because that combination is far less powerful than TUE HO PHU + XUONG KHUC + HOA QUYEN. This ideal combination is still less powerful than TUE HO PHU + XUONG KHUC + KHOI VIET + KHOA QUYEN LOC + LOC TON. Of course, this is the case where there is no KY HINH and of course never encounter KHONG KIEP when there are XUONG KHUC . This is an ideal combination. This is also the logic for predicting; if you want to be outstanding, you have to dedicate time to learn, to practice, over time you could become an adept.

v Thật và Giả, Thật và Ảo, Thành và Bại, Tốt và Xấu, Nên và Hư…

THÁI TUẾ là ngôi sao chủ sự thật. Trái với sự thật là sự giả dối tại vị trí sao THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. THÁI TUẾ chủ thành, chủ tốt THIÊN HƯ TUẾ PHÁ chủ bại chủ xấu. THÁI TUẾ chủ nên. Ví dụ. Nên người, nên việc… trái lại THIÊN HƯ TUẾ PHÁ lại chủ hư người, hư việc.

Sự việc ấy thật hay giả? Công việc ấy thành hay bại? Cái máy này tốt hay là xấu. Liệu nó nên người hay hư hỏng… Đó là những băn khoănchúng ta thường gặp. Để đoán nó chúng ta căn cứ vào bộ THÁI TUẾ và THIÊN HƯ TUẾ PHÁ.

Để các bạn khỏi lo lắng trong trường hợp bị rơi vào vị trí ảo, xấu, hư… THIÊN HƯ TUẾ PHÁ cũng như THÁI TUẾ chưa phải đáp số cuối cùng. Đáp số cuối cùng nằm tại các bộ KHOA QUYỀN LỘC KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH.

Vì.

Có nhiều người thành công nhờ cái giả. Như, hoa giả, răng giả, tay chân giả… Những cái giả đó rất cần thiết. Lại có người mang hoạ lớn vì giả. Vì tạo ra tiền giả, thuốc giả… chết người thì thật. Đừng quên, lời thật dễ mất lòng… thậm chí khóc lóc giả dối không khóc thì hoạ đến… Cuối cùng người viết nhường cho bạn suy nghĩ thêm 2 chữ thật, giả. Bạn có thích làm vua ảo trên sân khấu không? Vua ảo có khi còn hay hơn vua thật. Vì không ai ám sát ông ta làm gì.

Vậy đáp số cuối cùng mới là quan trọng.

v Authentical and fake, reality and illustion, success and failure, good and bad, …

THAI TUE is the star which denotes truth. In contrast with truth is lies lying in THIEN HU – TUE PHA. THAI TUE denotes success, goodness; THIEN HU – TUE PHA denotes failure, bad. THAI TUE denotes good completion, such as: becoming a good person, the matter comes to good end, etc. In contrast, THIEN HU – TUE PHA denotes bad ending.

Such matter is authentic or fake? Such deed shall be successful or failing? This machine is good or bad. This person shall be decent or degrading? These are the wondering we usually encounter. In order to predict we have to base on the stars THAI TUE and THIEN HU – TUE PHA.

In order to rid you of the worry in case you accidentally reside in the position of illusion, bad, degrading, etc. THIEN HU – TUE PHA or even THAI TUE are not the final answer. The final answer lies with KHOA QUYEN LOC, KHONG KIEP KY HINH.

Because…

A lot of people are successful thanks to the non-authenticity, such as: fake flowers, ceramic tooth, artificial limbs, etc. such non-authentic matters are essential. There are also people who receive great hapless due to fakeness, such as: fake bills, fake medicine … only deaths are real. Do not forget, truth is painful, sometimes you have to fake tears otherwise it would be the last of you. To wrap it up, I let you ponder more about authenticity and fake. Do you want to be a fake king on stage? Being fake kings are sometimes better than being real kings, because nobody would want to assassinate a fake king.

Therefore, the final answer is the most important one. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THAI TUE - Sao Thái Tuế

THAI TUE – Sao Thái Tuế

Bài viết Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.

SAO THÁI TUẾ là ngôi sao an theo hàng Chi. Sinh năm nào an THÁI TUẾ tại cung mang tên của nó. Là ngôi sao đứng đầu chòm THÁI TUẾ và chòm này còn dễ gặp 2 sao PHƯỢNG CÁC và HOA CÁI tăng thêm vẻ đẹp cho nó.

THAI TUE is a star arranged based on ground stem. On a chart, it is always positioned on the section which was named after the year of the birth year (if a person is born under the year of Dragon, his/her THAI TUE shall positioned inside Dragon Section). It is the head of the THAI TUE constellation, and this constellation easily encounter two stars: PHUONG CAC and HOA CAI which helps enhance the beauty of THAI TUE.

Chòm THÁI TUẾ và chòm LỘC TỒN BÁC SĨ kết hợp thành bộ sao Can Chi, tạo ra 1 bản đồ sao, trên đó phối hợp với các sao tháng, sao ngày và sao giờ cho ta lá số Tử Vi. Trên bản đồ sao đó. Do ngày, tháng, giờ sinh khác nhau, mỗi người vô tình lại chọn một vị trí để an cung mệnh, xây dựng trên đó những chính tinh khác nhau. Ngẫu nhiên có người hợp cách có kẻ không.

THAI TUE and LOC TON BAC SI constellation together create groups of Heaven and Ground stem stars, which leads to a distinct TU VI chart when combining with the stars of month, day and hour. On this chart, due to different days, months, hours of birth, each person coincidentally choose one position that his/her Menh resides with different Major Star. Also coincidentally the combination is suitable for some and unsuitable for others.

Lợi Thế Của Ngôi THÁI TUẾ.

The advantage of the star THAI TUE

v Người Cao Tuổi.

Ngôi sao mang ý người cao tuổi. Quan niệm Á đông người ngoài 60 tuổi, được kể là thọ. Từ đó trở đi, thêm 10 năm gọi là trung thọ, thượng thọ hoặc trường thọ. Chính tinh mang tính thọ là sao THIÊN LƯƠNG được mô tả cây cao bóng cả. Cũng cần biết đặc tính cơ bản của 1 sao, phải chịu tác động của các sao khác quanh nó.

v The elderly

This star denotes the elderly. According to Asian conception, if you outlive 60 years of age, it is considered longevous. On that basis, living an addition of 10 years time shall be considered very longevous, highly longevous or longevity. The Major Star that also have the trait of longevity is THIEN LUONG usually being compared to the shade of wisdom of the elderly. It should be noted that a basic trait of a star is affected by the surrounding stars.

v Ngôi Sao Thái Độ.

THÁI TUẾ là ngôi sao của thái độ, bên trái của nó có bộ sao QUAN PHÙ LONG TRÌ chủ quan điểm, bên phải của nó luôn có BẠCH HỔ ngôi sao bày tỏ. Ba sao này kết thành bộ TUẾ HỔ PHÙ (THÁI TUẾ, BẠCH HỔ, QUAN PHÙ). Chủ bày tỏ thái độ quan điểm. Từ đó, ta gọi là lập trường, đường lối, quá yêu mến tự tôn phong là lý tưởng. Dù lập trường thế nào cũng có lập trường đúng, sai. Cho dù có đúng đi chăng nữa lập trường của Tý, khác với lập trường của Sửu và mâu thuẫn xung đột với lập trường của Ngọ. Vì thế, trên thế giới có nhiều chế độ chính trị khác nhau. Có nhiều tôn giáo khác nhau. Từ đó đễ đưa đến chỗ mâu thuẫn và xung đột.

Và ngôi sao THÁI TUẾ cũng thế. Có thể gom THÁI TUẾ có 3 dạng, trong số 60 dạng THÁI TUẾ..

THÁI TUẾ có PHƯỢNG CÁC hỗ trợ.

THÁI TUẾ không có PHƯỢNG CÁC

THÁI TUẾ có ĐÀ LA lại có thêm THIÊN LA, ĐỊA VÕNG.

Cũng như mọi ngôi sao khác. THÁI TUẾ cũng bị mất tác dụng trước các bộ KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH.

v The star of behavior

THAI TUE is the star of behavior, on the left, it has QUAN PHU – LONG TRI which denotes perspective, on the right, it has BACH HO denotes expression. These three stars together create behavior/opinion TUE HO PHU (THAI TUE, BACH HO, QUAN PHU). From there, we have stance, guidelines, when the adoration grows too much, people make it ideology. No matter what stance it is, there is right stance and wrong stance. Even when the stance is right, the stance of Ty (Mouse) is different from the stance of Suu (Ox) and contradicting with the stance of Ngo (Horse). Therefore, there are so many different political regimes, religions in the world which leads to contradiction and conflict.

It is the same for the star THAI TUE. Among the 60 different type of THAI TUE, we can distinguish them into three groups.

THAI TUE with the support of PHUONG CAC.

THAI TUE without PHUONG CAC.

THAI TUE with DA LA in addition with THIEN LA, DIA VONG.

Just like any other star. THAI TUE also lost its effectiveness when combines with KHONG KIEP, KY HINH.

v Ngôi Sao Chủ Năm Tháng.

Trong TỬ VI đã có các sao chủ về thời kỳ là THIÊN CƠ, sao chủ về tháng là THÁI ÂM, chủ về ngày là THÁI DƯƠNG và THÁI TUẾ là ngôi sao chủ về năm. Ngày tháng năm là bộ đếm thời gian. Những ngôi sao này phối trí tốt với nhau, cho ta những tháng ngày tốt đẹp có ý nghĩa.

THÁI TUẾ luôn luôn có HOA CÁI hỗ trợ, mang ý một năm tốt đẹp. Trái ngược với THÁI TUẾ là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ lại mang ý một năm thất bại.

v The star of year and month.

In TU VI, there are stars which denotes periods such as THIENCO, month is THAI AM, day is THAI DUONG, and THAI TUE is the star denotes year. Day/month/year is the computation method (bộ đếm) of time. If these stars combine great together (include the fine stars), we have the good, meaningful days.

THAI TUE always has the support of HOA CAI, which leads to the meaning a good year. In constrast, if it comebines with THIEN HU, TUE PHA, it means a year of failures.

v Ngôi Sao Ngôn Ngữ, Lý Lẽ.

THÁI TUẾ nói riêng và nhóm TUẾ HỔ PHÙ nói chung là nhóm sao ngôn ngữ. Thật tế, ta biết THÁI TUẾ chỉ là thái độ mà thôi. Nói là các sao QUAN PHỦ và BẠCH HỔ, nhưng do 3 sao này tụ tập làm thành 1 nhóm. Đây là nhóm sao vận dụng ngôn ngữ tốt nhất. Nói về ăn nói. Nhóm sao hàng Chi còn có HỒNG LOAN. Nhóm sao hàng Can còn có BÁC SĨ, PHI LIÊM, sao HAO, BỆNH PHÙ, ĐƯỜNG PHÙ. Mỗi sao có 1 cách trình bày khác nhau. Về chính tinh ta lại có. VŨ KHÚC, THIÊN PHỦ, THAM LANG, CỰ MÔN, THIÊN CƠ, THIÊN ĐỒNG. THÁI ÂM. Mỗi sao lại có mỗi cái nghiệp khác nhau. Nghiệp đó là CỰ MÔN hay phản đối, THIÊN CƠ hay cật vấn, THIÊN PHỦ hay phê phán…

Để tránh các trường hợp các bạn hiểu lầm. Khi so sánh các sao với nhau. Ta có quyền sắp đặt các sao như thế. Chỉ có 1 bộ TUẾ HỔ PHÙ có PHƯỢNG CÁC tất nhiên nhiều người có. Cho dù đạt chuẩn mực như câu phú.

“TUẾ HỔ PHÙ hợp Khúc Xương.

Có tài hùng biện, văn chương hơn người”

Như vậy, cần thêm yếu tố thứ 2 là XƯƠNG KHÚC bộ văn tinh. Nhưng chắc gì đã hơn người. Vì giản dị thua xa TUẾ HỔ PHÙ + XƯƠNG KHÚC + HOÁ QUYỀN. Bộ sao lý tưởng này vẫn còn thua TUẾ HỔ PHÙ+ XƯƠNG KHÚC+ KHÔI VIỆT+ KHOA QUYỀN LỘC + LỘC TỒN. Tất nhiên không có KỴ HÌNH và dĩ nhiên không bao giờ có KHÔNG KIẾP, khi đã có XƯƠNG KHÚC. Đây là bộ sao quá lý tưởng. Nguyên tắc luận đoán là thế. Muốn hơn người cũng phải học, hành và thời gian giúp cho ta lão luyện.

v The star of language, reasoning.

THAI TUE in particular and TUE HO PHU group in general belong to the group of language stars. In reality, we know that THAI TUE is only the behavior. To speak is the ability of QUAN PHU and BACH HO, since these three stars are always in trine; this group is most efficient it its way of manipulating the language. In term of speaking, among the Ground Stem stars we have HONG LOAN; among the Heaven Stem stars we have BAC SI, PHI LIEM and HAO, BENH PHU, DUONG PHU. Each star has its own way to articulate. Among Major Stars, we also have VU KHUC, THIEN PHU, THAM LANG, CU MON, THIENCO, THIEN DONG, THAI AM. Each star has its own karma. The karma of CU MON is objecting, THIENCO is questioning, THIEN PHU is criticizing, etc.

In order to avoid misunderstanding, when comparing stars, we can arrange them in such sequence like that. TUE HO PHU combining with PHUONG CAC, such combination is not rare. Even if that combination satisfy the saying:

“TUE HO PHU together with KHUC XUONG,

Brings about outstanding charisma and literary talents.”

In that manner, the second most important element is XUONG KHUC, the literary stars. But how can we be sure that it is outstanding, simply because that combination is far less powerful than TUE HO PHU + XUONG KHUC + HOA QUYEN. This ideal combination is still less powerful than TUE HO PHU + XUONG KHUC + KHOI VIET + KHOA QUYEN LOC + LOC TON. Of course, this is the case where there is no KY HINH and of course never encounter KHONG KIEP when there are XUONG KHUC . This is an ideal combination. This is also the logic for predicting; if you want to be outstanding, you have to dedicate time to learn, to practice, over time you could become an adept.

v Thật và Giả, Thật và Ảo, Thành và Bại, Tốt và Xấu, Nên và Hư…

THÁI TUẾ là ngôi sao chủ sự thật. Trái với sự thật là sự giả dối tại vị trí sao THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. THÁI TUẾ chủ thành, chủ tốt THIÊN HƯ TUẾ PHÁ chủ bại chủ xấu. THÁI TUẾ chủ nên. Ví dụ. Nên người, nên việc… trái lại THIÊN HƯ TUẾ PHÁ lại chủ hư người, hư việc.

Sự việc ấy thật hay giả? Công việc ấy thành hay bại? Cái máy này tốt hay là xấu. Liệu nó nên người hay hư hỏng… Đó là những băn khoănchúng ta thường gặp. Để đoán nó chúng ta căn cứ vào bộ THÁI TUẾ và THIÊN HƯ TUẾ PHÁ.

Để các bạn khỏi lo lắng trong trường hợp bị rơi vào vị trí ảo, xấu, hư… THIÊN HƯ TUẾ PHÁ cũng như THÁI TUẾ chưa phải đáp số cuối cùng. Đáp số cuối cùng nằm tại các bộ KHOA QUYỀN LỘC KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH.

Vì.

Có nhiều người thành công nhờ cái giả. Như, hoa giả, răng giả, tay chân giả… Những cái giả đó rất cần thiết. Lại có người mang hoạ lớn vì giả. Vì tạo ra tiền giả, thuốc giả… chết người thì thật. Đừng quên, lời thật dễ mất lòng… thậm chí khóc lóc giả dối không khóc thì hoạ đến… Cuối cùng người viết nhường cho bạn suy nghĩ thêm 2 chữ thật, giả. Bạn có thích làm vua ảo trên sân khấu không? Vua ảo có khi còn hay hơn vua thật. Vì không ai ám sát ông ta làm gì.

Vậy đáp số cuối cùng mới là quan trọng.

v Authentical and fake, reality and illustion, success and failure, good and bad, …

THAI TUE is the star which denotes truth. In contrast with truth is lies lying in THIEN HU – TUE PHA. THAI TUE denotes success, goodness; THIEN HU – TUE PHA denotes failure, bad. THAI TUE denotes good completion, such as: becoming a good person, the matter comes to good end, etc. In contrast, THIEN HU – TUE PHA denotes bad ending.

Such matter is authentic or fake? Such deed shall be successful or failing? This machine is good or bad. This person shall be decent or degrading? These are the wondering we usually encounter. In order to predict we have to base on the stars THAI TUE and THIEN HU – TUE PHA.

In order to rid you of the worry in case you accidentally reside in the position of illusion, bad, degrading, etc. THIEN HU – TUE PHA or even THAI TUE are not the final answer. The final answer lies with KHOA QUYEN LOC, KHONG KIEP KY HINH.

Because…

A lot of people are successful thanks to the non-authenticity, such as: fake flowers, ceramic tooth, artificial limbs, etc. such non-authentic matters are essential. There are also people who receive great hapless due to fakeness, such as: fake bills, fake medicine … only deaths are real. Do not forget, truth is painful, sometimes you have to fake tears otherwise it would be the last of you. To wrap it up, I let you ponder more about authenticity and fake. Do you want to be a fake king on stage? Being fake kings are sometimes better than being real kings, because nobody would want to assassinate a fake king.

Therefore, the final answer is the most important one. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button