Tử vi

Thập dụ ca (bài ca thuyết minh gồm mười điều)

Cát hung tối yếu tế phân minh

bản đối hợp lân hữu trọng khinh

tứ diện sở ca chung tất bại

Bạn đang xem: Thập dụ ca (bài ca thuyết minh gồm mười điều)

thiên tường vân tập tự nhiên hanh

(Cát hung phân biệt, xét cho tinh

Bản, đối, hợp, lân, có trọng khinh

Gặp địch bốn bề, cục tất bại

Mây lành tụ tập, tự nhiên vinh).

Tự cường tài thị hảo nhân gia

lân xá duy thiêm cẩm thượng hoa

nhược đáo phùng nguyên chân cảnh địa

xuân phong chích khả cảm tương soa

(Tự cường mới xứng kẻ tài ba

Hàng xóm chỉ như gấm thêm hoa

Nếu được gặp nguồn cảnh địa tốt

Gió Xuân cũng thẹn bởi kém xa)

Lưỡng lân tương vũ khởi vi tai

tự phạt tài giáo đại khả ai

dịch đóa đương đầu nhất côn bổng

nan phòng tả hữu tập binh lai

(Hàng xóm khinh nhờn khởi họa tai

Tự nhiên tốn sức thật bi ai

Đương đầu ác bổng còn dễ né

Tập kích đôi bên khó thoát hoài)

Bản phương cát vị chi do nội tự cường.

Bản phương hung vị chi tòng căn tự phạt.

(Bản phương được cát lợi ấy là do bên trong tự đã có lực mạnh mẽ

Bản phương hung ấy là do nguồn cơn tự phạt chính mình)

Đối phương cát vị chi nghênh diện xuân phong.

Đối phương hung vị chi đương đầu ác bổng.

(Đối phương cát như ngẩng mặt đón gió Xuân

Đối phương hung như đương đầu với cây ác bổng)

Hợp phương cát vị chi tả hữu phùng nguyên.

Hợp phương hung vị chi tả hữu thụ địch.

(Hợp phương cát ấy là hai cánh trái phải gặp được nguồn cội

Hợp phương hung ấy là hai cánh trái phải gặp kẻ địch)

Lân phương cát vị chi lưỡng lân tương phù.

Lân phương hung vị chi lưỡng lân tương vũ.

(Lân phương cát ấy là đôi bên kề cận tương trợ

Lân phương hung ấy là đôi bên kề cận khinh nhờn).

Phương cung giai cát vị chi thiên tường vân tập.

Phương cung giai hung vị chi tứ diện sở ca.

(Cung ở các phương đều cát ấy là ngàn mây lành tụ hội

Cung ở các phương đều hung ấy là bốn bề thọ địch).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thập dụ ca (bài ca thuyết minh gồm mười điều)

Cát hung tối yếu tế phân minh

bản đối hợp lân hữu trọng khinh

tứ diện sở ca chung tất bại

thiên tường vân tập tự nhiên hanh

(Cát hung phân biệt, xét cho tinh

Bản, đối, hợp, lân, có trọng khinh

Gặp địch bốn bề, cục tất bại

Mây lành tụ tập, tự nhiên vinh).

Tự cường tài thị hảo nhân gia

lân xá duy thiêm cẩm thượng hoa

nhược đáo phùng nguyên chân cảnh địa

xuân phong chích khả cảm tương soa

(Tự cường mới xứng kẻ tài ba

Hàng xóm chỉ như gấm thêm hoa

Nếu được gặp nguồn cảnh địa tốt

Gió Xuân cũng thẹn bởi kém xa)

Lưỡng lân tương vũ khởi vi tai

tự phạt tài giáo đại khả ai

dịch đóa đương đầu nhất côn bổng

nan phòng tả hữu tập binh lai

(Hàng xóm khinh nhờn khởi họa tai

Tự nhiên tốn sức thật bi ai

Đương đầu ác bổng còn dễ né

Tập kích đôi bên khó thoát hoài)

Bản phương cát vị chi do nội tự cường.

Bản phương hung vị chi tòng căn tự phạt.

(Bản phương được cát lợi ấy là do bên trong tự đã có lực mạnh mẽ

Bản phương hung ấy là do nguồn cơn tự phạt chính mình)

Đối phương cát vị chi nghênh diện xuân phong.

Đối phương hung vị chi đương đầu ác bổng.

(Đối phương cát như ngẩng mặt đón gió Xuân

Đối phương hung như đương đầu với cây ác bổng)

Hợp phương cát vị chi tả hữu phùng nguyên.

Hợp phương hung vị chi tả hữu thụ địch.

(Hợp phương cát ấy là hai cánh trái phải gặp được nguồn cội

Hợp phương hung ấy là hai cánh trái phải gặp kẻ địch)

Lân phương cát vị chi lưỡng lân tương phù.

Lân phương hung vị chi lưỡng lân tương vũ.

(Lân phương cát ấy là đôi bên kề cận tương trợ

Lân phương hung ấy là đôi bên kề cận khinh nhờn).

Phương cung giai cát vị chi thiên tường vân tập.

Phương cung giai hung vị chi tứ diện sở ca.

(Cung ở các phương đều cát ấy là ngàn mây lành tụ hội

Cung ở các phương đều hung ấy là bốn bề thọ địch).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button