Tử vi

Tử vi đấu sổ an tinh quyết

 
An mệnh thân cung bí quyết

Dần lên tháng giêng, thuận số tới tháng sinh, nghịch sổ sinh thời vi cung mệnh

Định dần thủ

Giáp sinh năm kỷ lên bính dần, ất canh sinh năm lên mậu dần, bính tân sinh năm lên canh dần, đinh nhâm sinh năm lên nhâm dần, mậu quý sinh năm lên giáp dần

 
Định thập nhị cung

Từ cung mệnh nghịch sổ: huynh đệ, vợ chồng, đứa con, tiền tài, tật ách, di chuyển, nô bộc, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, cha mẹ

 
Lên đại nạn

Đại nạn từ cung mệnh lên, dương nam âm nữ thuận hành; âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều, mỗi mười năm quá một cung hạn

 
Định ngũ hành cục pháp ( lấy cung mệnh thiên can địa chi mà định ra )

1. Thiên can các cách cố định, mỗi cách hai làm ( giáp ất, bính đinh, mậu kỉ, canh tân, Nhâm Quý ), cộng năm cách

2. Ngũ hành cục phối hợp Thiên can cũng thế cố định ( giáp ất kim tứ cục, bính đinh thủy nhị cục, mậu kỉ hỏa lục cục, canh tân thổ ngũ cục, Nhâm Quý mộc tam cục )

3. Địa chi là mỗi cách hai chi tính toán, theo chiều kim đồng hồ thôi diễn

4. Địa chi thôi diễn lấy tử xấu hòa ngọ chưa làm khởi điểm, sáng từ tử xấu, dần mão, thìn đã như ý thôi, sau giờ ngọ theo ngọ chưa, thân dậu, thú hợi

Như ý thôi, đến một ít cách chính là một ván.

Lệ một. Cung mệnh vi mậu dần “Từ nay về sau tính từ tử xấu, dần mão chính là thổ ngũ cục” mậu kỉ –> canh tân

Lệ hai. Cung mệnh vi giáp thú “Thuận hành ngọ chưa, tân dậu, thú hợi vi hỏa lục cục” giáp ất –> bính đinh –> mậu kỉ

 
Lên tử vi tinh quyết

Bí quyết nói: ” sáu năm bốn ba hai dậu ngọ hợi thìn xấu cục sổ ngoại trừ ngày sổ thương số trước cung đi

Nếu gặp sổ hoàn toàn liền muốn lên hổ khẩu ngày sổ nhỏ cục trả thẳng trong cung thủ ”

Lệ một. 27 ngày ra đời mộc tam cục, lấy ba ngoại trừ 27, (X=0), thương lượng vi 9 chia hết, theo dần tiến 9 cách, ở thú an tử vi

Lệ hai. 13 ngày ra đời hỏa lục cục, lấy sáu ngoại trừ 13, (X=5), 6*3=18, thương lượng vi 3, theo dần tiến 3 cách vi thìn, số dư vi 5( số lẻ ), cho nên phải nghịch quay về năm cung,

Ở hợi an tử vi

Lệ ba. 6 ngày ra đời thổ ngũ cục, lấy năm ngoại trừ 6, (X=4), 5*2=10, thương lượng vi 2, theo dần tiến 2 cách vi mão, số dư vi 4( số chẵn ), thuận hành 4 cách vi chưa,

Ở chưa an tử vi

 
An sao thiên phủ bí quyết ( lấy tử vi mà dời đi )

Thiên phủ sao Nam Đẩu lệnh, thường đúng tử vi cung, xấu mão cùng thay đổi, chưa dậu tương hỗ là cái. Lui tới ngọ cùng thú, đi bước nhỏ tử hòa thìn, đã hợi cùng bôn ba sính, đồng vị ở dần thân

 
An tử vi chư tinh bí quyết

Tử vi nghịch đi sao thiên cơ, cách một thái dương vũ khúc thìn, liên tiếp thiên đồng khoảng không hai cung, liêm trinh chỗ ở mới là thực

 
An thiên phủ chư tinh bí quyết

Thiên phủ thuận hành có Thái Âm, tham lang rồi sau đó cánh cửa cực lớn lâm, tùy ngày qua cùng thiên lương kế, thất sát khoảng không ba là phá quân

 
An giúp đỡ xương khúc không kiếp bí quyết

Bí quyết nói: ” thìn bên trên như ý chính tìm tả phụ tuất bên trên nghịch chính hữu bật đương ( tháng sinh )

Thìn bên trên như ý văn bát cổ khúc vị trí tuất bên trên nghịch lúc mịch văn xương ( sinh thời )

Hợi bên trên giờ tý thuận an kiếp nghịch quay về chính là địa không vong ( sinh thời ) ”

 
An Khôi Việt

Giáp mậu canh chi niên xấu chưa, ất mình chi niên tử thân, tân năm ngọ dần, Nhâm Quý chi niên mão tị, bính đinh chi niên hợi dậu

 
Định lộc tồn, dương, đà bí quyết:

Bí quyết nói: ” giáp lộc đến dần cung ất lộc ở mão phủ bính mậu lộc ở tị đinh mình lộc ở ngọ canh lộc định cư thân

Tân lộc dậu bên trên tu bổ nhâm lộc hợi ở bên trong giấu quý lộc ở tử hộ lộc trước dương nhận đương lộc về sau đà la phủ ”

 
An thiên mã ( năm chi )

Dần ngọ thú năm mã ở thân, thân tử thìn năm mã ở dần. Tị dậu năm Sửu mã ở hợi, hợi mão chưa năm mã ở tị.

 
 
An hỏa linh bí quyết:

Bí quyết nói: ” thân tử thìn nhân dần tuất giương dần ngọ tuất nhân xấu mão phương tị dậu sửu nhân mão tuất vị trí hợi mão chưa nhân dậu tuất phòng ”

Chú: lấy năm sinh địa chi tìm ra giờ tý khởi điểm, tái thuận số tới sinh thời là được

 
An sao tứ hóa

Giáp Liêm Phá vũ dương, ất cơ lương tử âm, bính đồng cơ xương liêm, đinh âm đồng cơ cự, mậu tham âm hữu cơ

Mình Vũ Tham lương khúc, canh dương võ âm cùng, tân cự dương khúc xương, nhâm lương tử Tả vũ, quý phá cự âm tham

*** chú: tứ hóa các phái có chỗ khác biệt, trở lên vi nam phái tứ hóa ***

 
An đài phụ phong cáo

Đài phụ ngọ đồ mở nút chai như ý đến lúc đó, phong cáo dần cung đồ mở nút chai nghịch đến lúc đó

 
 
An thiên hình thiên diêu ( tam hợp tất thấy )

Thiên hình theo dậu lên tháng giêng, như ý tới tháng sinh liền an tới. Thiên diêu sửu cung lên tháng giêng, như ý đến tháng sinh tức dừng lại

 
An giải thần ( tháng sinh )

Chính hai ở thân ba bốn ở thú, năm sáu tại tí bảy tám ở dần. Chín mươi nguyệt ngồi trên thìn cung, mười mười hai ở ngọ cung.

 
An thiên vu

Chính ngũ cửu nguyệt ở tị, hai sáu tháng mười ở thân, ba 71 ở dần, bốn 82 ở hợi.

 
An thiên nguyệt ( tháng sinh )

Bí quyết nói: “Một cẩu hai xà ba ở rồng tứ hổ ngũ dương sáu thỏ cung bảy heo tám dương chín ở hổ mười mã đông cẩu tịch dần ở bên trong ”

 
An âm sát

Chính bảy tháng ở dần, đôi tám nguyệt tại tí, tam cửu nguyệt ở thú, bốn mươi nguyệt ở thân, năm mươi mốt ở ngọ, 62 ở thìn

 
 
An đoạn đường không vong

Giáp mình chi niên thân dậu, ất canh chi niên ngọ chưa, bính tân chi niên thần tị, đinh nhâm chi niên dần mão, mậu quý chi niên tử xấu

 
An thiên quan thiên phúc quý nhân bí quyết:

Bí quyết nói: ” giáp vui mừng dương kê ất rồng khỉ bính năm rắn chuột một ổ mưu

Đinh hổ cầm heo mậu thỏ ngọc mình kê cư nhiên cùng hổ trù

Canh heo mã tân kê xà đi nhâm khuyển mã quý mã xà du lịch ”

 
An không trung

Sửu cung đồ mở nút chai, sổ tới bản sinh năm chi

 
An thiên khốc thiên hư

Thiên khốc thiên hư lên ngọ cung, ngọ cung đồ mở nút chai hai điểm dấu tích, khóc đi ngược chiều hề nhẹ như ý chuyển, đếm tới năm sinh liền dừng lại.

 
An long trì phượng các

Long trì theo thìn cung đồ mở nút chai, như ý tới bản sinh năm chi an tới. Phượng các theo thú cung đồ mở nút chai, đi ngược chiều tới bản sinh năm chi an tới.

 
An hồng loan thiên hỉ

Dính lên đồ mở nút chai nghịch sổ tới, đếm tới đương sinh thái tuế chi. Cố thủ cung này hồng loan vị trí, đối cung thiên hỉ không kém dời

 
An cô thần quả tú

Dần mão thìn năm an tị xấu, tị ngọ chưa năm an thân thìn, thân dậu thú năm an hợi chưa, hợi tí năm Sửu an dần thú

 
An phỉ liêm

Tử xấu dần năm ở thân dậu thú, mão thần tị năm ở tị ngọ chưa, ngọ chưa năm thân ở dần mão thìn, dậu thú năm Hợi ở hợi tí xấu

 
An thoát phá

Tí ngọ mão dậu năm an cung tị, dần thân tị năm Hợi an cung dậu, thìn thú xấu chưa năm an sửu cung

 
An mui xe

Tử thìn năm thân ở thìn, xấu tị dậu năm tại sửu, dần ngọ thú năm ở thú, mão chưa năm Hợi ở chưa

 
An hàm trì

Tử thìn năm thân ở dậu, xấu tị dậu năm ở ngọ, dần ngọ thú năm ở mão, mão chưa năm Hợi tại tí

 
An thiên tài thiên thọ

Thiên tài từ cung mệnh đồ mở nút chai, thuận hành tới bản sinh năm chi an tới. Thiên thọ từ cung thân đồ mở nút chai, thuận hành tới bản sinh năm chi an tới

 
An tam thai bát tọa

Từ tả phụ tới cung vị khởi mùng một, thuận hành tới sinh nhật an tam thai. Từ hữu bật tới cung vị khởi mùng một, đi ngược chiều tới sinh nhật an bát tọa.

 
An ân quang thiên quý

Từ văn xương tới cung vị khởi mùng một, thuận hành tới sinh nhật lui thêm bước nữa lên ân quang. Từ văn khúc tới cung vị khởi mùng một, thuận hành tới sinh nhật lui thêm bước nữa lên thiên quý

 
An thiên trù bí quyết:

Bí quyết nói: ” giáp đinh thực miệng rắn ất mậu tân mã phương bính theo chuột miệng được

Mình thực vu khỉ phòng canh thực đầu hổ bên trên nhâm kê quý heo nhà ”

 
An trường sinh thập nhị thần

Thủy nhị cục trường sinh ở thân, mộc tam cục trường sinh ở hợi, kim tứ cục trường sinh ở tị, thổ ngũ cục trường sinh ở thân, hỏa lục cục trường sinh ở dần,

Dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều an, trường sinh, tắm rửa, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi

 
An bác sĩ mười hai sao

Theo lộc tồn lên, dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều, an bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao, tướng quân, tấu thư, phi liêm, hỉ thần, Bệnh Phù, đại hao, phục binh, quan phủ

 
An thiên thương thiên sứ

Thiên thương ở cung nô bộc, thiên sứ ở cung tật ách

 
Lên tiểu hạn bí quyết

Tiểu hạn mỗi năm một lần phùng, nam như ý nữ nhân nghịch không giống nhau, dần ngọ thú nhân thìn bên trên lên, thân tử thìn nhân từ thú cung, tị dậu sửu nhân chưa cung thủy, hợi mão chưa nhân lên sửu cung.

 
An năm xưa tuế tiền chư tinh

Ấn năm xưa địa chi lên tuế kiến, tuế tiền đầu tiên là xui, Tang Môn quán sách cập Quan phù, tiểu hao đại hao long đức kế, bạch hổ thiên đức ngay cả khách, Bệnh Phù cư hậu cần đương nhớ

 
An năm xưa tướng tiền chư tinh ( ấn năm xưa địa chi lên tướng tinh )

Dần ngọ thú năm tướng tinh ngọ, thân tử thìn năm tử tướng tinh, tị dậu xấu tướng dậu bên trên trú, hợi mão chưa đem dính lên ngừng

Phàn an tuế dịch cũng tức thần, mui xe kiếp sát tai sát nhẹ, Thiên Sát chỉ bối hàm trì tục, nguyệt sát vong thần thứ tự đi

 
An tử đấu quyết ( ấn bản sinh nguyệt cập bản sinh lúc )

Năm xưa tuế kiến lên tháng giêng, nghịch phùng sinh nguyệt như ý hồi trình, hồi trình như ý tới sinh thời ngăn, chính là năm xưa tháng giêng xuân ( hai tháng tắc thuận số một cung )

Lưu nguyệt tứ hóa ấn định dần thủ chi pháp tắc. Như bính dần năm tới tháng giêng vi canh nguyệt

 
Lưu xương lưu khúc:

Bí quyết nói: ” lưu xương lên tị vị trí giáp ất xuôi dòng đi không cần tứ mộ cung nhật nguyệt cùng năm tuổi

Lưu khúc khởi dậu vị trí giáp ất đi ngược chiều dấu tích cũng không dùng tứ mộ năm dạng trăng cùng ”

 
Lưu diệu: Khôi Việt lộc Kình Đà xương khúc tứ hóa thêm lưu mã

Hòa thiên bàn giống nhau; lưu mã này đây đại nạn địa chi

*** chú: ngoại trừ Trung Châu phái ngoại, khác phái là không có lưu khúc ***

 
An mệnh chủ: năm chi

Bí quyết nói: “Tử thuộc tham lang xấu hợi môn dần tuất sinh ra thuộc lộc tồn mão dậu thuộc văn tị chưa võ thìn thân liêm ở lại ngọ phá quân ”

 
An thân chủ: năm chi

Bí quyết nói: “Tí ngọ an thân linh hỏa tinh xấu chưa thiên tướng dần thân lương mão dậu thiên đồng thân chủ là tị hợi thiên cơ thìn tuất xương ”

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ an tinh quyết

 
An mệnh thân cung bí quyết

Dần lên tháng giêng, thuận số tới tháng sinh, nghịch sổ sinh thời vi cung mệnh

Dần lên tháng giêng, thuận số tới tháng sinh, thuận số sinh thời vi cung thân

Định dần thủ

Giáp sinh năm kỷ lên bính dần, ất canh sinh năm lên mậu dần, bính tân sinh năm lên canh dần, đinh nhâm sinh năm lên nhâm dần, mậu quý sinh năm lên giáp dần

 
Định thập nhị cung

Từ cung mệnh nghịch sổ: huynh đệ, vợ chồng, đứa con, tiền tài, tật ách, di chuyển, nô bộc, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, cha mẹ

 
Lên đại nạn

Đại nạn từ cung mệnh lên, dương nam âm nữ thuận hành; âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều, mỗi mười năm quá một cung hạn

 
Định ngũ hành cục pháp ( lấy cung mệnh thiên can địa chi mà định ra )

1. Thiên can các cách cố định, mỗi cách hai làm ( giáp ất, bính đinh, mậu kỉ, canh tân, Nhâm Quý ), cộng năm cách

2. Ngũ hành cục phối hợp Thiên can cũng thế cố định ( giáp ất kim tứ cục, bính đinh thủy nhị cục, mậu kỉ hỏa lục cục, canh tân thổ ngũ cục, Nhâm Quý mộc tam cục )

3. Địa chi là mỗi cách hai chi tính toán, theo chiều kim đồng hồ thôi diễn

4. Địa chi thôi diễn lấy tử xấu hòa ngọ chưa làm khởi điểm, sáng từ tử xấu, dần mão, thìn đã như ý thôi, sau giờ ngọ theo ngọ chưa, thân dậu, thú hợi

Như ý thôi, đến một ít cách chính là một ván.

Lệ một. Cung mệnh vi mậu dần “Từ nay về sau tính từ tử xấu, dần mão chính là thổ ngũ cục” mậu kỉ –> canh tân

Lệ hai. Cung mệnh vi giáp thú “Thuận hành ngọ chưa, tân dậu, thú hợi vi hỏa lục cục” giáp ất –> bính đinh –> mậu kỉ

 
Lên tử vi tinh quyết

Bí quyết nói: ” sáu năm bốn ba hai dậu ngọ hợi thìn xấu cục sổ ngoại trừ ngày sổ thương số trước cung đi

Nếu gặp sổ hoàn toàn liền muốn lên hổ khẩu ngày sổ nhỏ cục trả thẳng trong cung thủ ”

Lệ một. 27 ngày ra đời mộc tam cục, lấy ba ngoại trừ 27, (X=0), thương lượng vi 9 chia hết, theo dần tiến 9 cách, ở thú an tử vi

Lệ hai. 13 ngày ra đời hỏa lục cục, lấy sáu ngoại trừ 13, (X=5), 6*3=18, thương lượng vi 3, theo dần tiến 3 cách vi thìn, số dư vi 5( số lẻ ), cho nên phải nghịch quay về năm cung,

Ở hợi an tử vi

Lệ ba. 6 ngày ra đời thổ ngũ cục, lấy năm ngoại trừ 6, (X=4), 5*2=10, thương lượng vi 2, theo dần tiến 2 cách vi mão, số dư vi 4( số chẵn ), thuận hành 4 cách vi chưa,

Ở chưa an tử vi

 
An sao thiên phủ bí quyết ( lấy tử vi mà dời đi )

Thiên phủ sao Nam Đẩu lệnh, thường đúng tử vi cung, xấu mão cùng thay đổi, chưa dậu tương hỗ là cái. Lui tới ngọ cùng thú, đi bước nhỏ tử hòa thìn, đã hợi cùng bôn ba sính, đồng vị ở dần thân

 
An tử vi chư tinh bí quyết

Tử vi nghịch đi sao thiên cơ, cách một thái dương vũ khúc thìn, liên tiếp thiên đồng khoảng không hai cung, liêm trinh chỗ ở mới là thực

 
An thiên phủ chư tinh bí quyết

Thiên phủ thuận hành có Thái Âm, tham lang rồi sau đó cánh cửa cực lớn lâm, tùy ngày qua cùng thiên lương kế, thất sát khoảng không ba là phá quân

 
An giúp đỡ xương khúc không kiếp bí quyết

Bí quyết nói: ” thìn bên trên như ý chính tìm tả phụ tuất bên trên nghịch chính hữu bật đương ( tháng sinh )

Thìn bên trên như ý văn bát cổ khúc vị trí tuất bên trên nghịch lúc mịch văn xương ( sinh thời )

Hợi bên trên giờ tý thuận an kiếp nghịch quay về chính là địa không vong ( sinh thời ) ”

 
An Khôi Việt

Giáp mậu canh chi niên xấu chưa, ất mình chi niên tử thân, tân năm ngọ dần, Nhâm Quý chi niên mão tị, bính đinh chi niên hợi dậu

 
Định lộc tồn, dương, đà bí quyết:

Bí quyết nói: ” giáp lộc đến dần cung ất lộc ở mão phủ bính mậu lộc ở tị đinh mình lộc ở ngọ canh lộc định cư thân

Tân lộc dậu bên trên tu bổ nhâm lộc hợi ở bên trong giấu quý lộc ở tử hộ lộc trước dương nhận đương lộc về sau đà la phủ ”

 
An thiên mã ( năm chi )

Dần ngọ thú năm mã ở thân, thân tử thìn năm mã ở dần. Tị dậu năm Sửu mã ở hợi, hợi mão chưa năm mã ở tị.

 
 
An hỏa linh bí quyết:

Bí quyết nói: ” thân tử thìn nhân dần tuất giương dần ngọ tuất nhân xấu mão phương tị dậu sửu nhân mão tuất vị trí hợi mão chưa nhân dậu tuất phòng ”

Chú: lấy năm sinh địa chi tìm ra giờ tý khởi điểm, tái thuận số tới sinh thời là được

 
An sao tứ hóa

Giáp Liêm Phá vũ dương, ất cơ lương tử âm, bính đồng cơ xương liêm, đinh âm đồng cơ cự, mậu tham âm hữu cơ

Mình Vũ Tham lương khúc, canh dương võ âm cùng, tân cự dương khúc xương, nhâm lương tử Tả vũ, quý phá cự âm tham

*** chú: tứ hóa các phái có chỗ khác biệt, trở lên vi nam phái tứ hóa ***

 
An đài phụ phong cáo

Đài phụ ngọ đồ mở nút chai như ý đến lúc đó, phong cáo dần cung đồ mở nút chai nghịch đến lúc đó

 
 
An thiên hình thiên diêu ( tam hợp tất thấy )

Thiên hình theo dậu lên tháng giêng, như ý tới tháng sinh liền an tới. Thiên diêu sửu cung lên tháng giêng, như ý đến tháng sinh tức dừng lại

 
An giải thần ( tháng sinh )

Chính hai ở thân ba bốn ở thú, năm sáu tại tí bảy tám ở dần. Chín mươi nguyệt ngồi trên thìn cung, mười mười hai ở ngọ cung.

 
An thiên vu

Chính ngũ cửu nguyệt ở tị, hai sáu tháng mười ở thân, ba 71 ở dần, bốn 82 ở hợi.

 
An thiên nguyệt ( tháng sinh )

Bí quyết nói: “Một cẩu hai xà ba ở rồng tứ hổ ngũ dương sáu thỏ cung bảy heo tám dương chín ở hổ mười mã đông cẩu tịch dần ở bên trong ”

 
An âm sát

Chính bảy tháng ở dần, đôi tám nguyệt tại tí, tam cửu nguyệt ở thú, bốn mươi nguyệt ở thân, năm mươi mốt ở ngọ, 62 ở thìn

 
 
An đoạn đường không vong

Giáp mình chi niên thân dậu, ất canh chi niên ngọ chưa, bính tân chi niên thần tị, đinh nhâm chi niên dần mão, mậu quý chi niên tử xấu

 
An thiên quan thiên phúc quý nhân bí quyết:

Bí quyết nói: ” giáp vui mừng dương kê ất rồng khỉ bính năm rắn chuột một ổ mưu

Đinh hổ cầm heo mậu thỏ ngọc mình kê cư nhiên cùng hổ trù

Canh heo mã tân kê xà đi nhâm khuyển mã quý mã xà du lịch ”

 
An không trung

Sửu cung đồ mở nút chai, sổ tới bản sinh năm chi

 
An thiên khốc thiên hư

Thiên khốc thiên hư lên ngọ cung, ngọ cung đồ mở nút chai hai điểm dấu tích, khóc đi ngược chiều hề nhẹ như ý chuyển, đếm tới năm sinh liền dừng lại.

 
An long trì phượng các

Long trì theo thìn cung đồ mở nút chai, như ý tới bản sinh năm chi an tới. Phượng các theo thú cung đồ mở nút chai, đi ngược chiều tới bản sinh năm chi an tới.

 
An hồng loan thiên hỉ

Dính lên đồ mở nút chai nghịch sổ tới, đếm tới đương sinh thái tuế chi. Cố thủ cung này hồng loan vị trí, đối cung thiên hỉ không kém dời

 
An cô thần quả tú

Dần mão thìn năm an tị xấu, tị ngọ chưa năm an thân thìn, thân dậu thú năm an hợi chưa, hợi tí năm Sửu an dần thú

 
An phỉ liêm

Tử xấu dần năm ở thân dậu thú, mão thần tị năm ở tị ngọ chưa, ngọ chưa năm thân ở dần mão thìn, dậu thú năm Hợi ở hợi tí xấu

 
An thoát phá

Tí ngọ mão dậu năm an cung tị, dần thân tị năm Hợi an cung dậu, thìn thú xấu chưa năm an sửu cung

 
An mui xe

Tử thìn năm thân ở thìn, xấu tị dậu năm tại sửu, dần ngọ thú năm ở thú, mão chưa năm Hợi ở chưa

 
An hàm trì

Tử thìn năm thân ở dậu, xấu tị dậu năm ở ngọ, dần ngọ thú năm ở mão, mão chưa năm Hợi tại tí

 
An thiên tài thiên thọ

Thiên tài từ cung mệnh đồ mở nút chai, thuận hành tới bản sinh năm chi an tới. Thiên thọ từ cung thân đồ mở nút chai, thuận hành tới bản sinh năm chi an tới

 
An tam thai bát tọa

Từ tả phụ tới cung vị khởi mùng một, thuận hành tới sinh nhật an tam thai. Từ hữu bật tới cung vị khởi mùng một, đi ngược chiều tới sinh nhật an bát tọa.

 
An ân quang thiên quý

Từ văn xương tới cung vị khởi mùng một, thuận hành tới sinh nhật lui thêm bước nữa lên ân quang. Từ văn khúc tới cung vị khởi mùng một, thuận hành tới sinh nhật lui thêm bước nữa lên thiên quý

 
An thiên trù bí quyết:

Bí quyết nói: ” giáp đinh thực miệng rắn ất mậu tân mã phương bính theo chuột miệng được

Mình thực vu khỉ phòng canh thực đầu hổ bên trên nhâm kê quý heo nhà ”

 
An trường sinh thập nhị thần

Thủy nhị cục trường sinh ở thân, mộc tam cục trường sinh ở hợi, kim tứ cục trường sinh ở tị, thổ ngũ cục trường sinh ở thân, hỏa lục cục trường sinh ở dần,

Dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều an, trường sinh, tắm rửa, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi

 
An bác sĩ mười hai sao

Theo lộc tồn lên, dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nhân đi ngược chiều, an bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao, tướng quân, tấu thư, phi liêm, hỉ thần, Bệnh Phù, đại hao, phục binh, quan phủ

 
An thiên thương thiên sứ

Thiên thương ở cung nô bộc, thiên sứ ở cung tật ách

 
Lên tiểu hạn bí quyết

Tiểu hạn mỗi năm một lần phùng, nam như ý nữ nhân nghịch không giống nhau, dần ngọ thú nhân thìn bên trên lên, thân tử thìn nhân từ thú cung, tị dậu sửu nhân chưa cung thủy, hợi mão chưa nhân lên sửu cung.

 
An năm xưa tuế tiền chư tinh

Ấn năm xưa địa chi lên tuế kiến, tuế tiền đầu tiên là xui, Tang Môn quán sách cập Quan phù, tiểu hao đại hao long đức kế, bạch hổ thiên đức ngay cả khách, Bệnh Phù cư hậu cần đương nhớ

 
An năm xưa tướng tiền chư tinh ( ấn năm xưa địa chi lên tướng tinh )

Dần ngọ thú năm tướng tinh ngọ, thân tử thìn năm tử tướng tinh, tị dậu xấu tướng dậu bên trên trú, hợi mão chưa đem dính lên ngừng

Phàn an tuế dịch cũng tức thần, mui xe kiếp sát tai sát nhẹ, Thiên Sát chỉ bối hàm trì tục, nguyệt sát vong thần thứ tự đi

 
An tử đấu quyết ( ấn bản sinh nguyệt cập bản sinh lúc )

Năm xưa tuế kiến lên tháng giêng, nghịch phùng sinh nguyệt như ý hồi trình, hồi trình như ý tới sinh thời ngăn, chính là năm xưa tháng giêng xuân ( hai tháng tắc thuận số một cung )

Lưu nguyệt tứ hóa ấn định dần thủ chi pháp tắc. Như bính dần năm tới tháng giêng vi canh nguyệt

 
Lưu xương lưu khúc:

Bí quyết nói: ” lưu xương lên tị vị trí giáp ất xuôi dòng đi không cần tứ mộ cung nhật nguyệt cùng năm tuổi

Lưu khúc khởi dậu vị trí giáp ất đi ngược chiều dấu tích cũng không dùng tứ mộ năm dạng trăng cùng ”

 
Lưu diệu: Khôi Việt lộc Kình Đà xương khúc tứ hóa thêm lưu mã

Hòa thiên bàn giống nhau; lưu mã này đây đại nạn địa chi

*** chú: ngoại trừ Trung Châu phái ngoại, khác phái là không có lưu khúc ***

 
An mệnh chủ: năm chi

Bí quyết nói: “Tử thuộc tham lang xấu hợi môn dần tuất sinh ra thuộc lộc tồn mão dậu thuộc văn tị chưa võ thìn thân liêm ở lại ngọ phá quân ”

 
An thân chủ: năm chi

Bí quyết nói: “Tí ngọ an thân linh hỏa tinh xấu chưa thiên tướng dần thân lương mão dậu thiên đồng thân chủ là tị hợi thiên cơ thìn tuất xương ”

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button