Tử vi

Tử vi đấu sổ: huynh hữu tuyến khả luận gì?

Huynh nô khả luận ta đấy giao tế, cùng với huynh nô cùng ta tới quan hệ.

Đôi tám đổi chỗ, giúp huynh nô có giao dịch, trao đổi ý.

Huynh nô là mệnh cùng phu giữa cầu, có lộc tắc ngay cả, có kị tắc đoạn. Lại được, giao hữu nãi vợ chồng thể; huynh đệ nãi vợ chồng công văn cung.

Huynh đệ vi tiền nhỏ khố chi dụng vị trí, kỳ thể ở cung tài bạch.

Cung điền trạch làm thể, cung nô bộc vi dùng, giao hữu là trong nhà bài vị.

Quan lộc làm thể, cung huynh đệ là nội bộ công ty chi dụng vị trí, giao hữu là thủ trưởng, lão bản chi dụng vị trí.

Huynh đệ vi cha mẹ vợ cập cha mẹ chồng chi dụng vị trí, kỳ thể ở vợ chồng.

Huynh đệ vi của mẹ dùng vị trí, kỳ thể ở cha mẹ.

Giao hữu là nhân quả bảo khố đấy dùng vị trí, kỳ thể ở phúc đức.

Cung nô bộc là “Nhất khí sinh tử vị trí “, một mạch sinh thì sống, một mạch tuyệt thì chết.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: huynh hữu tuyến khả luận gì?

Huynh nô khả luận ta đấy giao tế, cùng với huynh nô cùng ta tới quan hệ.

Đôi tám đổi chỗ, giúp huynh nô có giao dịch, trao đổi ý.

Cung huynh đệ là tật ách đấy khí số vị, giúp tật ách ở huynh hữu tuyến rõ ràng.

Huynh nô là mệnh cùng phu giữa cầu, có lộc tắc ngay cả, có kị tắc đoạn. Lại được, giao hữu nãi vợ chồng thể; huynh đệ nãi vợ chồng công văn cung.

Huynh đệ vi tiền nhỏ khố chi dụng vị trí, kỳ thể ở cung tài bạch.

Cung điền trạch làm thể, cung nô bộc vi dùng, giao hữu là trong nhà bài vị.

Quan lộc làm thể, cung huynh đệ là nội bộ công ty chi dụng vị trí, giao hữu là thủ trưởng, lão bản chi dụng vị trí.

Huynh đệ vi cha mẹ vợ cập cha mẹ chồng chi dụng vị trí, kỳ thể ở vợ chồng.

Huynh đệ vi của mẹ dùng vị trí, kỳ thể ở cha mẹ.

Giao hữu là nhân quả bảo khố đấy dùng vị trí, kỳ thể ở phúc đức.

Cung nô bộc là “Nhất khí sinh tử vị trí “, một mạch sinh thì sống, một mạch tuyệt thì chết.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button