Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 060, tử vi đấu sổ đàm luận cung nô bộc

   060, tử vi đấu sổ đàm luận cung nô bộc

Tử vi đấu sổ đấy cung nô bộc ( tức cung nô bộc ), tỏ vẻ cá nhân cùng bạn hoặc giữa đồng nghiệp các loại quan hệ, là khắc sâu nghiên cứu quan hệ nhân mạch tình huống chủ yếu đối tượng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 060, tử vi đấu sổ đàm luận cung nô bộc

— sao tử vi: chủ có thể có nhiều người có thể làm ra thuộc hạ hoặc người hầu, hơn nữa có thể vì chính mình ra sức công tác, hoặc có được cao thượng nhân phẩm bằng hữu hiệp trợ chính mình. Cùng thiên phủ đồng cung, có thể thu được cấp dưới hoặc bằng hữu trợ giúp. Cùng tham lang đồng cung, chủ thuở thiếu thời không thể được cấp dưới và bạn lực, mà tuổi già lúc có thể được thuộc hạ hiệp trợ. Cùng trời giống nhau cung, chủ có thể có đắc lực tới bộ hạ hòa người hầu. Cùng thất sát đồng cung, chủ không thể được trợ thủ đắc lực. Cùng phá quân đồng cung, còn trẻ không thể hiểu được lực cấp dưới, tuổi già lúc có thể đạt được. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ không thể thu được được trợ thủ đắc lực.

— sao thiên cơ: vào miếu, chủ có thể được trợ thủ đắc lực đấy trợ giúp, hãm địa tắc không thể cùng trợ thủ ở chung hòa hợp. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ không thể có đắc lực cấp dưới và bạn, lại cùng cấp dưới cho nhau ghen tị. Cùng Thái Âm đồng cung, chủ cấp dưới và bạn nhân số nhiều mà không đắc lực. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ cấp dưới đối với mình có bằng mặt không bằng lòng tới hiện tượng. Cùng thiên lương đồng cung, chủ năm mới cùng thuộc hạ và bạn không hài hòa, lúc tuổi già hiểu được lực chi bộ hạ và bạn.

— sao thái dương: vào miếu, chủ sẽ được đắc lực bằng hữu hòa cấp dưới. Hãm địa, không thể có đắc lực cấp dưới và bạn, bị tuyển ghen tị, oán hận hòa bị bán đứng. Cùng Thái Âm đồng cung, chủ có thể có giúp sức thủ và bạn. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ cấp dưới và bạn nhiều mà không thể hòa hợp ở chung, công kích lẫn nhau hòa phá hư. Cùng thiên lương đồng cung, ở mão, chủ năng được cấp dưới bằng hữu trợ giúp mà thu được thành công; ở dậu chủ cùng cấp dưới hoặc bằng hữu lẫn nhau ghen tị, oán hận mà chiêu oán. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, vi thuộc hạ và bạn phản bội mà tạo thành tổn thất.

— sao vũ khúc: vào miếu hoặc ở vượng cung chủ được trợ thủ tốt mà thu được thành công, hãm địa chủ nhiều chiêu oán hận. Cùng thiên phủ đồng cung, chủ năng được phần đông cấp dưới bằng hữu tới trợ giúp. Cùng tham lang đồng cung, chủ không thể có đắc lực cấp dưới và bạn, thả lọt vào ghen tị, oán hận mà làm cho thất bại. Cùng trời giống nhau cung, chủ có thể thu được cấp dưới và bạn trợ giúp mà thành công. Cùng thất sát đồng cung, chủ lọt vào thuộc hạ tới oán hận, phản bội.

— sao thiên đồng: chủ có thể có nhiều người đắc lực cấp dưới và bạn hiệp trợ mà thành công. Cùng Thái Âm đồng cung, có thể được trợ thủ đắc lực. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ thuở thiếu thời chưa có thể được đồng tâm thuộc hạ hoặc bằng hữu hiệp trợ, lúc tuổi già lúc có thể được đắc lực thuộc hạ. Cùng Thái Âm đồng cung, chủ có thể được trợ thủ đắc lực. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ còn trẻ không thể được đến thuộc hạ hiệp trợ, lúc tuổi già có hiệp trợ. Cùng thiên lương đồng cung, chủ rất được thuộc hạ ngưỡng mộ hòa hợp trợ. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ có phản chủ tới nô. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, chủ bị bộ hạ lừa gạt mông tế mà làm cho tổn thất.

— sao liêm trinh: miếu vượng chủ có thể thu được cấp dưới đấy trợ giúp. Hãm địa tắc chịu bộ hạ, bằng hữu ghen tị, oán hận cùng bán đứng, lúc tuổi già có thể có trợ thủ đắc lực. Cùng thiên phủ đồng cung, chủ thuộc hạ và bạn rất nhiều. Cùng trời giống nhau cung, chủ lúc tuổi già mới có đắc lực trợ giúp thủ. Cùng thất sát đồng cung, chủ có phản chủ tới thuộc hạ và bạn. Cùng phá quân đồng cung, chủ không thể có đắc lực tới thuộc hạ và bạn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ thuộc hạ và bạn phản chủ mà chạy.

— sao thiên phủ: chủ quan hệ nhân mạch rốt tốt, có thể thu được trợ thủ đắc lực tới trợ giúp hòa tôn kính. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ có phản chủ mà chạy bộ hạ và bạn.

— thái âm tinh: vào miếu chủ có phần đông trợ thủ đắc lực, hãm địa tắc hoàn toàn không có. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ không vì cấp dưới hoặc bằng hữu hoan nghênh thả cảm tình không hòa hợp mà sự nghiệp không dễ thành công.

— tham lang tinh: chủ không thuộc dưới vận, giữa bằng hữu thường phát sinh tranh chấp, thậm chí chịu cấp dưới tới liên lụy mà hồi thụ tai nạn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tuy có bộ hạ cũng khó dùng.

— cánh cửa cực lớn ngôi sao: chủ không thể có đắc lực tới bộ hạ và bạn, cho dù có cũng tâm thuật bất chính, âm hiểm giảo trá người.

— thiên tướng ngôi sao: chủ đạt được phần đông đắc lực trứ bộ hạ và bạn hiệp trợ mà thu được thành công. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ lọt vào bộ hạ và bạn tới phản bội thất bại.

— sao thiên lương: miếu vượng chủ năng được bộ hạ tới trợ giúp, hãm địa chủ lúc tuổi già mới có thể thu được đắc lực tới bộ hạ hoặc bằng hữu.

— sao thất sát: chủ sẽ có được kiên cường lấn chủ, trộm đạo gia tài tới cấp dưới hoặc bằng hữu.

— sao phá quân: vào miếu chủ được trợ thủ đắc lực đấy trợ giúp. Hãm địa chủ cùng cấp dưới bằng hữu chiêu oán mà thành cừu địch. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ lọt vào cấp dưới oán hận chất chứa mà phản bội.

— sao văn xương, sao Văn Khúc: vào miếu hiểu được lực chi trợ thủ hỗ trợ. Hãm địa tắc chưa có thể được bộ hạ tới hiệp trợ. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ đa số vô tình vô ý tới bộ hạ và bạn.

— sao tả phụ, sao hữu bật: cô độc cố thủ một mình chủ được đến tốt bộ hạ hoặc bằng hữu tới hiệp trợ mà thành công. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ có phản chủ trộm tài chi thuộc hạ hoặc bằng hữu.

— sao thiên khôi, sao thiên việt: chủ được cấp dưới lực mà đề cao địa vị.

— hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ năng được cấp dưới trợ giúp lực.

— sao lộc tồn: chủ thuộc hạ và bạn nhiều, thả có thể bang trợ chính mình. Thêm đốm lửa, linh tinh, hóa kị các loại, chủ có bại chủ bất trung bất nghĩa tới thuộc hạ hoặc bằng hữu.

— kình dương, đà la: chủ không chiếm được cấp dưới đấy trợ giúp, thậm chí có chiêu oán hòa tổn thất.

— đốm lửa, linh tinh: hãm địa, chủ đa số oán chủ tới cấp dưới hoặc bằng hữu. Linh tinh vào miếu thêm cát, tắc chủ trợ chủ vệ gia.

— không trung, địa kiếp: chủ vi cấp dưới hoặc bằng hữu phản bội mà lọt vào thương tổn.

— hóa kị: nguyên nhân chính cấp dưới tới phản bội mà tạo thành tổn thất.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại kị hao tổn ngôi sao, tắc chủ khiếm đắc lực trợ giúp thủ. Thêm không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc chủ có phản chủ tới cấp dưới hoặc bằng hữu.

Phàm hàng năm đẩu quân ở cung nô bộc quá độ, gặp ngôi sao may mắn tắc chủ cấp dưới thuận theo, bằng hữu trung tâm, gặp sát tinh, chủ có phản chủ mà chạy tới bộ hạ hoặc bằng hữu hoặc nhân bằng hữu mà tuyển thị phi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 060, tử vi đấu sổ đàm luận cung nô bộc

   060, tử vi đấu sổ đàm luận cung nô bộc

Tử vi đấu sổ đấy cung nô bộc ( tức cung nô bộc ), tỏ vẻ cá nhân cùng bạn hoặc giữa đồng nghiệp các loại quan hệ, là khắc sâu nghiên cứu quan hệ nhân mạch tình huống chủ yếu đối tượng.

— sao tử vi: chủ có thể có nhiều người có thể làm ra thuộc hạ hoặc người hầu, hơn nữa có thể vì chính mình ra sức công tác, hoặc có được cao thượng nhân phẩm bằng hữu hiệp trợ chính mình. Cùng thiên phủ đồng cung, có thể thu được cấp dưới hoặc bằng hữu trợ giúp. Cùng tham lang đồng cung, chủ thuở thiếu thời không thể được cấp dưới và bạn lực, mà tuổi già lúc có thể được thuộc hạ hiệp trợ. Cùng trời giống nhau cung, chủ có thể có đắc lực tới bộ hạ hòa người hầu. Cùng thất sát đồng cung, chủ không thể được trợ thủ đắc lực. Cùng phá quân đồng cung, còn trẻ không thể hiểu được lực cấp dưới, tuổi già lúc có thể đạt được. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ không thể thu được được trợ thủ đắc lực.

— sao thiên cơ: vào miếu, chủ có thể được trợ thủ đắc lực đấy trợ giúp, hãm địa tắc không thể cùng trợ thủ ở chung hòa hợp. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ không thể có đắc lực cấp dưới và bạn, lại cùng cấp dưới cho nhau ghen tị. Cùng Thái Âm đồng cung, chủ cấp dưới và bạn nhân số nhiều mà không đắc lực. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ cấp dưới đối với mình có bằng mặt không bằng lòng tới hiện tượng. Cùng thiên lương đồng cung, chủ năm mới cùng thuộc hạ và bạn không hài hòa, lúc tuổi già hiểu được lực chi bộ hạ và bạn.

— sao thái dương: vào miếu, chủ sẽ được đắc lực bằng hữu hòa cấp dưới. Hãm địa, không thể có đắc lực cấp dưới và bạn, bị tuyển ghen tị, oán hận hòa bị bán đứng. Cùng Thái Âm đồng cung, chủ có thể có giúp sức thủ và bạn. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ cấp dưới và bạn nhiều mà không thể hòa hợp ở chung, công kích lẫn nhau hòa phá hư. Cùng thiên lương đồng cung, ở mão, chủ năng được cấp dưới bằng hữu trợ giúp mà thu được thành công; ở dậu chủ cùng cấp dưới hoặc bằng hữu lẫn nhau ghen tị, oán hận mà chiêu oán. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, vi thuộc hạ và bạn phản bội mà tạo thành tổn thất.

— sao vũ khúc: vào miếu hoặc ở vượng cung chủ được trợ thủ tốt mà thu được thành công, hãm địa chủ nhiều chiêu oán hận. Cùng thiên phủ đồng cung, chủ năng được phần đông cấp dưới bằng hữu tới trợ giúp. Cùng tham lang đồng cung, chủ không thể có đắc lực cấp dưới và bạn, thả lọt vào ghen tị, oán hận mà làm cho thất bại. Cùng trời giống nhau cung, chủ có thể thu được cấp dưới và bạn trợ giúp mà thành công. Cùng thất sát đồng cung, chủ lọt vào thuộc hạ tới oán hận, phản bội.

— sao thiên đồng: chủ có thể có nhiều người đắc lực cấp dưới và bạn hiệp trợ mà thành công. Cùng Thái Âm đồng cung, có thể được trợ thủ đắc lực. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ thuở thiếu thời chưa có thể được đồng tâm thuộc hạ hoặc bằng hữu hiệp trợ, lúc tuổi già lúc có thể được đắc lực thuộc hạ. Cùng Thái Âm đồng cung, chủ có thể được trợ thủ đắc lực. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ còn trẻ không thể được đến thuộc hạ hiệp trợ, lúc tuổi già có hiệp trợ. Cùng thiên lương đồng cung, chủ rất được thuộc hạ ngưỡng mộ hòa hợp trợ. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ có phản chủ tới nô. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, chủ bị bộ hạ lừa gạt mông tế mà làm cho tổn thất.

— sao liêm trinh: miếu vượng chủ có thể thu được cấp dưới đấy trợ giúp. Hãm địa tắc chịu bộ hạ, bằng hữu ghen tị, oán hận cùng bán đứng, lúc tuổi già có thể có trợ thủ đắc lực. Cùng thiên phủ đồng cung, chủ thuộc hạ và bạn rất nhiều. Cùng trời giống nhau cung, chủ lúc tuổi già mới có đắc lực trợ giúp thủ. Cùng thất sát đồng cung, chủ có phản chủ tới thuộc hạ và bạn. Cùng phá quân đồng cung, chủ không thể có đắc lực tới thuộc hạ và bạn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ thuộc hạ và bạn phản chủ mà chạy.

— sao thiên phủ: chủ quan hệ nhân mạch rốt tốt, có thể thu được trợ thủ đắc lực tới trợ giúp hòa tôn kính. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ có phản chủ mà chạy bộ hạ và bạn.

— thái âm tinh: vào miếu chủ có phần đông trợ thủ đắc lực, hãm địa tắc hoàn toàn không có. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ không vì cấp dưới hoặc bằng hữu hoan nghênh thả cảm tình không hòa hợp mà sự nghiệp không dễ thành công.

— tham lang tinh: chủ không thuộc dưới vận, giữa bằng hữu thường phát sinh tranh chấp, thậm chí chịu cấp dưới tới liên lụy mà hồi thụ tai nạn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tuy có bộ hạ cũng khó dùng.

— cánh cửa cực lớn ngôi sao: chủ không thể có đắc lực tới bộ hạ và bạn, cho dù có cũng tâm thuật bất chính, âm hiểm giảo trá người.

— thiên tướng ngôi sao: chủ đạt được phần đông đắc lực trứ bộ hạ và bạn hiệp trợ mà thu được thành công. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ lọt vào bộ hạ và bạn tới phản bội thất bại.

— sao thiên lương: miếu vượng chủ năng được bộ hạ tới trợ giúp, hãm địa chủ lúc tuổi già mới có thể thu được đắc lực tới bộ hạ hoặc bằng hữu.

— sao thất sát: chủ sẽ có được kiên cường lấn chủ, trộm đạo gia tài tới cấp dưới hoặc bằng hữu.

— sao phá quân: vào miếu chủ được trợ thủ đắc lực đấy trợ giúp. Hãm địa chủ cùng cấp dưới bằng hữu chiêu oán mà thành cừu địch. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ lọt vào cấp dưới oán hận chất chứa mà phản bội.

— sao văn xương, sao Văn Khúc: vào miếu hiểu được lực chi trợ thủ hỗ trợ. Hãm địa tắc chưa có thể được bộ hạ tới hiệp trợ. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ đa số vô tình vô ý tới bộ hạ và bạn.

— sao tả phụ, sao hữu bật: cô độc cố thủ một mình chủ được đến tốt bộ hạ hoặc bằng hữu tới hiệp trợ mà thành công. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, chủ có phản chủ trộm tài chi thuộc hạ hoặc bằng hữu.

— sao thiên khôi, sao thiên việt: chủ được cấp dưới lực mà đề cao địa vị.

— hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: chủ năng được cấp dưới trợ giúp lực.

— sao lộc tồn: chủ thuộc hạ và bạn nhiều, thả có thể bang trợ chính mình. Thêm đốm lửa, linh tinh, hóa kị các loại, chủ có bại chủ bất trung bất nghĩa tới thuộc hạ hoặc bằng hữu.

— kình dương, đà la: chủ không chiếm được cấp dưới đấy trợ giúp, thậm chí có chiêu oán hòa tổn thất.

— đốm lửa, linh tinh: hãm địa, chủ đa số oán chủ tới cấp dưới hoặc bằng hữu. Linh tinh vào miếu thêm cát, tắc chủ trợ chủ vệ gia.

— không trung, địa kiếp: chủ vi cấp dưới hoặc bằng hữu phản bội mà lọt vào thương tổn.

— hóa kị: nguyên nhân chính cấp dưới tới phản bội mà tạo thành tổn thất.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại kị hao tổn ngôi sao, tắc chủ khiếm đắc lực trợ giúp thủ. Thêm không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc chủ có phản chủ tới cấp dưới hoặc bằng hữu.

Phàm hàng năm đẩu quân ở cung nô bộc quá độ, gặp ngôi sao may mắn tắc chủ cấp dưới thuận theo, bằng hữu trung tâm, gặp sát tinh, chủ có phản chủ mà chạy tới bộ hạ hoặc bằng hữu hoặc nhân bằng hữu mà tuyển thị phi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button