Tử vi

Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở cung điền trạch đấy giải thích

Lộc ở điền trạch, mới trước đây gia cảnh thường thường bậc trung, trong nhà thành viên sự hòa thuận. Quyền ở điền trạch, tiên thiên quyền ở điền, là tự nhiên lấy người nhà làm trọng, lại biểu hiện cuộc đời này sẽ khuếch trương điền trạch. Khoa ở điền trạch, khoa vi nhỏ lộc, so với sinh lộc giải thích là được. Còn nữa, khoa ở điền trạch tỏ vẻ ốc trạch sửa sang lại thanh u. Kị ở điền trạch, một, xem hay không thành lập “Nhập khố kị” ? Hai, khiếm điền trạch đấy trái, nói dễ nghe một điểm là “Coi trọng gia đình nhân “, kỳ thật thường xuyên vi việc nhà phiền não. Có ít người sẽ đem kiếm tiễn, cầm mãnh mua nhà sinh.

Lộc kị ở điền trạch, lộc ở điền trạch, kị ở điền trạch tình hình, cùng có đủ cả, khi thì lộc, khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở điền trạch, phải chú ý đệ nhất hạn hòa đại hạn thứ tư, gia vận từ chuyển biến tốt đẹp phá hư; sinh kỵ tự hóa lộc ở điền trạch, lúc đầu đã biết gia vận cập tài vận không tốt, lại giả vờ chỉ không có việc gì, các loại sinh kỵ vừa nhô ra, tức thành song kỵ. Tuy nói kị tự hóa lộc, sẽ từ xấu chuyển tốt, nhưng giống như nước ngập tới mũi, sắp sửa khí tuyệt, mới gặp thủy lui. Quyền kị ở điền trạch, quyền ở điền trạch, kị ở điền trạch tình huống, cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Lại, ở dễ dàng thay đổi. Nếu sinh quyền tự hóa kị ở điền trạch, ở thường xuyên thay đổi, có càng đổi càng phá hư giống, đặc biệt chú ý đệ nhất hạn cập đại hạn thứ tư; mặt khác cũng biểu hiện đứa con cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách. Nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở điền trạch, ở không chắc chắn động, nhưng cũng càng đổi càng tốt. Khoa kị ở điền trạch, khoa ở điền trạch, kị ở điền trạch đấy đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, việc nhà đĩnh dài dòng. Sinh kỵ tự hóa khoa, việc nhà cũng thế dong dài, nhưng kết cục thì tốt hơn; đứa con cá tính cập lời nói và việc làm, thường nhiễu không ra ngõ cụt. Sinh kỵ tự hóa kị ở điền trạch, tham khảo kị ở điền trạch, sinh kỵ tự hóa kị ở điền trạch, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở điền trạch, kị ở điền trạch đấy hiện tượng ít nhất hai vị mạnh.

Lộc tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở điền trạch, lộc tự hóa lộc ở điền trạch, gia vận không tệ, nhưng người nhà có “Có lộc là biết quý trọng” giống. Lộc tự hóa quyền ở điền trạch, gia vận cập tài vận thịnh vượng, cũng có thể khuếch trương, đây là trạng thái tĩnh vận mệnh xinh đẹp, được lại nhìn động thái vận mệnh. Lộc tự hóa khoa ở điền trạch, cũng phải chú ý cùng loại lộc từ lộc hiện tượng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở cung điền trạch đấy giải thích

Quyền tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở điền trạch, quyền tự hóa lộc ở điền trạch, khuếch trương điền trạch, gia vận hưng thịnh, đây cũng là biến thái vận mệnh xinh đẹp, được lại nhìn động thái vận mệnh. Quyền tự hóa quyền ở điền trạch, khuếch trương ốc trạch đấy động tác nhiều mà nhẹ. Quyền tự hóa khoa ở điền trạch, cùng quyền tự hóa khoa không sai biệt lắm.

Khoa tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở điền trạch, khoa tự hóa lộc ở điền trạch, gia vận cùng tài vận không tệ, nhưng lại tiếp tục xem động thái vận mệnh cập cung tài bạch. Khoa tự hóa quyền ở điền trạch, gia vận không tệ, có năng lực khuếch trương điền trạch. Khoa tự hóa khoa ở điền trạch, tham khảo lộc tự hóa lộc ở điền trạch là được.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở cung điền trạch đấy giải thích

Lộc ở điền trạch, mới trước đây gia cảnh thường thường bậc trung, trong nhà thành viên sự hòa thuận. Quyền ở điền trạch, tiên thiên quyền ở điền, là tự nhiên lấy người nhà làm trọng, lại biểu hiện cuộc đời này sẽ khuếch trương điền trạch. Khoa ở điền trạch, khoa vi nhỏ lộc, so với sinh lộc giải thích là được. Còn nữa, khoa ở điền trạch tỏ vẻ ốc trạch sửa sang lại thanh u. Kị ở điền trạch, một, xem hay không thành lập “Nhập khố kị” ? Hai, khiếm điền trạch đấy trái, nói dễ nghe một điểm là “Coi trọng gia đình nhân “, kỳ thật thường xuyên vi việc nhà phiền não. Có ít người sẽ đem kiếm tiễn, cầm mãnh mua nhà sinh.

Lộc kị ở điền trạch, lộc ở điền trạch, kị ở điền trạch tình hình, cùng có đủ cả, khi thì lộc, khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở điền trạch, phải chú ý đệ nhất hạn hòa đại hạn thứ tư, gia vận từ chuyển biến tốt đẹp phá hư; sinh kỵ tự hóa lộc ở điền trạch, lúc đầu đã biết gia vận cập tài vận không tốt, lại giả vờ chỉ không có việc gì, các loại sinh kỵ vừa nhô ra, tức thành song kỵ. Tuy nói kị tự hóa lộc, sẽ từ xấu chuyển tốt, nhưng giống như nước ngập tới mũi, sắp sửa khí tuyệt, mới gặp thủy lui. Quyền kị ở điền trạch, quyền ở điền trạch, kị ở điền trạch tình huống, cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Lại, ở dễ dàng thay đổi. Nếu sinh quyền tự hóa kị ở điền trạch, ở thường xuyên thay đổi, có càng đổi càng phá hư giống, đặc biệt chú ý đệ nhất hạn cập đại hạn thứ tư; mặt khác cũng biểu hiện đứa con cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách. Nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở điền trạch, ở không chắc chắn động, nhưng cũng càng đổi càng tốt. Khoa kị ở điền trạch, khoa ở điền trạch, kị ở điền trạch đấy đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, việc nhà đĩnh dài dòng. Sinh kỵ tự hóa khoa, việc nhà cũng thế dong dài, nhưng kết cục thì tốt hơn; đứa con cá tính cập lời nói và việc làm, thường nhiễu không ra ngõ cụt. Sinh kỵ tự hóa kị ở điền trạch, tham khảo kị ở điền trạch, sinh kỵ tự hóa kị ở điền trạch, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở điền trạch, kị ở điền trạch đấy hiện tượng ít nhất hai vị mạnh.

Lộc tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở điền trạch, lộc tự hóa lộc ở điền trạch, gia vận không tệ, nhưng người nhà có “Có lộc là biết quý trọng” giống. Lộc tự hóa quyền ở điền trạch, gia vận cập tài vận thịnh vượng, cũng có thể khuếch trương, đây là trạng thái tĩnh vận mệnh xinh đẹp, được lại nhìn động thái vận mệnh. Lộc tự hóa khoa ở điền trạch, cũng phải chú ý cùng loại lộc từ lộc hiện tượng.

Quyền tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở điền trạch, quyền tự hóa lộc ở điền trạch, khuếch trương điền trạch, gia vận hưng thịnh, đây cũng là biến thái vận mệnh xinh đẹp, được lại nhìn động thái vận mệnh. Quyền tự hóa quyền ở điền trạch, khuếch trương ốc trạch đấy động tác nhiều mà nhẹ. Quyền tự hóa khoa ở điền trạch, cùng quyền tự hóa khoa không sai biệt lắm.

Khoa tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở điền trạch, khoa tự hóa lộc ở điền trạch, gia vận cùng tài vận không tệ, nhưng lại tiếp tục xem động thái vận mệnh cập cung tài bạch. Khoa tự hóa quyền ở điền trạch, gia vận không tệ, có năng lực khuếch trương điền trạch. Khoa tự hóa khoa ở điền trạch, tham khảo lộc tự hóa lộc ở điền trạch là được.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button