Tử vi

Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 1

紫微斗數卷之一

Tử vi đấu sổ quyển chi nhất

論次序

Bạn đang xem: Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số – Quyển 1

Luận thứ tự

一定時刻, 二起八字, 三立格局,

Nhất định thì khắc, nhị khởi bát tự, tam lập cách cục,

四排星辰, 五立坐命, 六起大運,

Tứ bài tinh thần, ngũ lập tọa mệnh, lục khởi đại vận,

七起大限, 八書化曜, 九書喜忌,

Thất khởi đại hạn, bát thư hóa diệu, cửu thư hỉ kỵ,

十排吉凶.

Thập bài cát hung.

一看八字強弱.

Nhất khán bát tự cường nhược.

日主生旺, 刑沖破害, 三合六合, 開殺氣化, 輕重淺深, 進退發神, 墓庫空亡.

Nhật chủ sinh vượng, hình trùng phá hại, tam hợp lục hợp, khai sát khí hóa, khinh trọng thiển thâm, tiến thối phát thần, mộ khố không vong.

二看立格用神.

Nhị khán lập cách dụng thần.

財官印食, 傷制偏正, 比劫梟敗, 日主所生, 天德月德, 歲德德秀, 貴祿刃殺, 祿馬向背, 金神魁罡, 拱格總論, 井欄倒沖, 飛天雜氣. 朝陽龍背, 遙已趨乾, 從棄去留.

Tài quan ấn thực, thương chế thiên chính, bỉ kiếp kiêu bại, nhật chủ sở sinh, thiên đức nguyệt đức, tuế đức đức tú, quý lộc nhận sát, lộc mã hướng bối, kim thần khôi cương, củng cách tổng luận, tỉnh lan đảo trùng, phi thiên tạp khí. Triêu dương long bối, diêu dĩ xu kiền, tòng khí khứ lưu.

三看命宮空貴.

Tam khán mệnh cung không quý.

守命宮星, 三方四正, 運限生尅. 十二宮身事, 十二宮長生, 十二宮馬前. 殺 □□□□ 坐墓坐祿, 加盤通關.

Thủ mệnh cung tinh, tam phương tứ chính, vận hạn sinh khắc. Thập nhị cung thân sự, thập nhị cung trường sinh, thập nhị cung mã tiền. Sát □□□□ tọa mộ tọa lộc, gia bàn thông quan.

四看六親多寡.

Tứ khán lục thân đa quả.

優劣強弱, 死絕成敗. 陰錯陽差, 情性相貌.

Ưu liệt cường nhược, tử tuyệt thành bại. Âm thác dương soa, tình tính tương mạo.

五看行運興衰.

Ngũ khán hành vận hưng suy.

生扶剝削, 合尅向背, 墓庫啟壓.

Sinh phù bác tước, hợp khắc hướng bối, mộ khố khải áp.

六看守限星照.

Lục khán thủ hạn tinh chiếu.

鬼敗沖犯, 反吟伏吟. 天羅地網, 殺墓照正. 起倒灾福.

Quỷ bại trùng phạm, phản ngâm phục ngâm. Thiên la địa võng, sát mộ chiếu chính. Khởi đảo tai phúc.

七看流年星宮.

Thất khán lưu niên tinh cung.

日歲征犯, 吉凶星宿. 太歲併殺, 刑合日主. 命運生傷.

Nhật tuế chinh phạm, cát hung tinh túc. Thái tuế tinh sát, hình hợp nhật chủ. Mệnh vận sinh thương.

八看倒限神殺.

Bát khán đảo hạn thần sát.

有無救助, 椽盡馬倒. 直難星主, 化曜吉凶. 運限倒例.

Hữu vô cứu trợ, chuyên tận mã đảo. Trực nan tinh chủ, hóa diệu cát hung. Vận hạn đảo lệ.

九看落枕安慰.

Cửu khán lạc chẩm an úy.

遭虎遇蛇, 吊脛自割. 溺水犯湯火, 牢獄斬絞. 屈死於路, 有無棺木.

Tao hổ ngộ xà, điếu hĩnh tự cát. Nịch thủy phạm thang hỏa, lao ngục trảm giảo. Khuất tử vu lộ, hữu vô quan mộc.

十斷死命運限, 期年月日時刻之應.

Thập đoạn tử mệnh vận hạn, kỳ niên nguyệt nhật thì khắc chi ứng.

推論生歲掌法

Thôi luận sinh tuế chưởng pháp

十歲起於甲戌年, 二十甲子逆流旋.

Thập tuế khởi vu giáp tuất niên, nhị thập giáp tử nghịch lưu toàn.

三十甲寅居其位, 甲辰四十起期行.

Tam thập giáp dần cư kỳ vị, giáp thần tứ thập khởi kỳ hành.

更逢五十立甲午, 六十花甲在申先.

Canh phùng ngũ thập lập giáp ngọ, lục thập hoa giáp tại thân tiên.

輪至所生年分上, 始知幾歲可推言.

Luân chí sở sinh niên phân thượng, thủy tri ki tuế khả thôi ngôn.

右法, 看所生在何辰甲子, 即以其甲子天十, 順類至甲, 看在何辰, 就以此甲逆流至此生之辰, 即見若干歲也.

Hữu pháp, khán sở sinh tại hà thần giáp tử, tức dĩ kỳ giáp tử thiên thập, thuận loại chí giáp, khán tại hà thần, tựu dĩ thử giáp nghịch lưu chí thử sinh chi thần, tức kiến nhược kiền tuế dã.

論小兒時刻應例

Luận tiểu nhi thì khắc ứng lệ

子午卯酉向父生, 人物小巧頂中平.

Tử ngọ mão dậu hướng phụ sinh, nhân vật tiểu xảo đính trung bình.

寅申巳亥雙頂定, 半偏向父體中停.

Dần thân tị hợi song đính định, bán thiên hướng phụ thể trung đình.

辰戌丑未還偏頂, 背生於父係肥人.

Thần tuất sửu vị hoàn thiên đính, bối sinh vu phụ hệ phì nhân.

定時刻例

Định thì khắc lệ

半夜子刻鷄嗚丑, 平旦寅時日出卯.

Bán dạ tử khắc kê ô sửu, bình đán dần thì nhật xuất mão.

食時辰兮屬中己, 午日中未日側眇.

Thực thì thần hề chúc trung kỷ, ngọ nhật trung vị nhật trắc miễu.

黃昏戌兮睡屬亥, 晡時申兮日入酉.

Hoàng hôn tuất hề thụy chúc hợi, bô thì thân hề nhật nhập dậu.

命星時刻度數總論

Mệnh tinh thì khắc độ sổ tổng luận

天庫宮

Thiên khố cung

子時上四刻, 先刻母. 自成計, 作事進退, 有成有敗, 難為六親, 衣祿不足, 兄弟無情.

Tử thì thượng tứ khắc, tiên khắc mẫu. Tự thành kế, tác sự tiến thối, hữu thành hữu bại, nan vi lục thân, y lộc bất túc, huynh đệ vô tình.

天貫

Thiên quán

子時中四刻, 無尅破. 作事起倒, 末年稱意. 命招六畜, 田財, 兄弟無情, 少靠之命. 子時下四刻, 先尅父. 兄弟不得力, 子息遲招, 一生勞碌, 作事有頭無尾, 只宜出祖過房, 六親難為, 無倚之命.

Tử thì trung tứ khắc, vô khắc phá. Tác sự khởi đảo, mạt niên xưng ý. Mệnh chiêu lục súc, điền tài, huynh đệ vô tình, thiểu kháo chi mệnh. Tử thì hạ tứ khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ bất đắc lực, tử tức trì chiêu, nhất sinh lao lục, tác sự hữu đầu vô vĩ, chích nghi xuất tổ quá phòng, lục thân nan vi, vô ỷ chi mệnh.

紅鸞宮

Hồng loan cung

丑時上四刻, 無尅破. 衣祿足, 祖業招, 文武皆能, 近貴人, 于息有灾殃, 少六親和兄弟, 須有無情疏之命.

Sửu thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Y lộc túc, tổ nghiệp chiêu, văn vũ giai năng, cận quý nhân, vu tức hữu tai ương, thiểu lục thân hòa huynh đệ, tu hữu vô tình sơ chi mệnh.

丑時中四刻, 先刻父. 衣食不足, 祖業難招, 發達遲, 為人無力, 多愁怨, 好惹是非, 心慈口直, 事不藏機, 兄弟六親冰炭, 自卓自立, 晚年吉也. 子息難為, 須有宜遲. 丑時下四刻, 先刻母. 六親不得力, 兄弟亦無情, 心慈性直, 衣祿近貴, 藝術立心身, 子息稀招之命.

Sửu thì trung tứ khắc, tiên khắc phụ. Y thực bất túc, tổ nghiệp nan chiêu, phát đạt trì, vi nhân vô lực, đa sầu oán, hảo nhạ thị phi, tâm từ khẩu trực, sự bất tàng ki, huynh đệ lục thân băng thán, tự trác tự lập, vãn niên cát dã. Tử tức nan vi, tu hữu nghi trì. Sửu thì hạ tứ khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân bất đắc lực, huynh đệ diệc vô tình, tâm từ tính trực, y lộc cận quý, nghệ thuật lập tâm thân, tử tức hi chiêu chi mệnh.

天空星

Thiên không tinh

寅時上四刻, 先尅父. 六親少靠, 少年勞碌, 自卓立, 衣食不足, 多憂慮. 晚年發福, 祖業稀招之命.

Dần thì thượng tứ khắc, tiên khắc phụ. Lục thân thiểu kháo, thiểu niên lao lục, tự trác lập, y thực bất túc, đa ưu lự. Vãn niên phát phúc, tổ nghiệp hi chiêu chi mệnh.

寅時中四刻, 無尅破. 為人有成有敗有權柄, 衣祿足, 富貴, 性急輕怏忠直, 六親少倚, 兄弟須有情, 疏子息, 桃花夾竹之命.

Dần thì trung tứ khắc, vô khắc phá. Vi nhân hữu thành hữu bại hữu quyền bính, y lộc túc, phú quý, tính cấp khinh ưởng trung trực, lục thân thiểu ỷ, huynh đệ tu hữu tình, sơ tử tức, đào hoa giáp trúc chi mệnh.

寅時下四刻, 先尅母. 六親不得力, 僧道之命. 勞碌身, 若出祖成家, 心常不足, 兄弟少倚, 子息遲招, 中末興家之命.

Dần thì hạ tứ khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân bất đắc lực, tăng đạo chi mệnh. Lao lục thân, nhược xuất tổ thành gia, tâm thường bất túc, huynh đệ thiểu ỷ, tử tức trì chiêu, trung mạt hưng gia chi mệnh.

天壽宮

Thiên thọ cung

卯時上四刻, 先尅父. 兄弟須有無情, 六親淡薄, 初年奔彼進退祖業興衰, 作事起倒, 子息初虛後實.

Mão thì thượng tứ khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ tu hữu vô tình, lục thân đạm bạc, sơ niên bôn bỉ tiến thối tổ nghiệp hưng suy, tác sự khởi đảo, tử tức sơ hư hậu thực.

卯時中四刻, 無尅破. 命招橫財, 近貴, 藝術立身. 兄弟少倚, 六親無情, 中末富足, 子息有, 平穩之命.

Mão thì trung tứ khắc, vô khắc phá. Mệnh chiêu hoành tài, cận quý, nghệ thuật lập thân. Huynh đệ thiểu ỷ, lục thân vô tình, trung mạt phú túc, tử tức hữu, bình ổn chi mệnh.

卯時末四刻, 先尅母. 十成九敗多進退, 六親無靠, 兄弟少倚, 初年妻室添婚姻, 謀由遂意, 祖業稀招之命.

Mão thì mạt tứ khắc, tiên khắc mẫu. Thập thành cửu bại đa tiến thối, lục thân vô kháo, huynh đệ thiểu ỷ, sơ niên thê thất thiêm hôn nhân, mưu do toại ý, tổ nghiệp hi chiêu chi mệnh.

天印官

Thiên ấn quan

辰時上四刻, 無尅破, 一生近貴, 衣祿足, 和氣春風, 心行公道, 逢危不險, 兄弟睦, 子息不孤之命.

Thần thì thượng tứ khắc, vô khắc phá, nhất sinh cận quý, y lộc túc, hòa khí xuân phong, tâm hành công đạo, phùng nguy bất hiểm, huynh đệ mục, tử tức bất cô chi mệnh.

辰時中四刻, 先尅父. 衣祿辛苦, 祖業希疏, 進退多端, 腳忙手亂, 子息不孤, 先敗後成家之命.

Thần thì trung tứ khắc, tiên khắc phụ. Y lộc tân khổ, tổ nghiệp hi sơ, tiến thối đa đoan, cước mang thủ loạn, tử tức bất cô, tiên bại hậu thành gia chi mệnh.

辰時末, 先刻母. 兄弟無, 六親少靠, 幼年奔走, 進退顛倒, 祖業難靠, 子息先虛後實, 妻宮和諧之命.

Thần thì mạt, tiên khắc mẫu. Huynh đệ vô, lục thân thiểu kháo, ấu niên bôn tẩu, tiến thối điên đảo, tổ nghiệp nan kháo, tử tức tiên hư hậu thực, thê cung hòa hài chi mệnh.

巳時初四刻, 兄弟三四, 有文有武, 大事化小, 逢險不怕, 遇難無危, 到處春風, 妻招美質, 子息二三, 初運平平, 晚運亨通. 祖業頗招之命.

Tị thì sơ tứ khắc, huynh đệ tam tứ, hữu văn hữu vũ, đại sự hóa tiểu, phùng hiểm bất phạ, ngộ nan vô nguy, đáo xử xuân phong, thê chiêu mỹ chất, tử tức nhị tam, sơ vận bình bình, vãn vận hanh thông. Tổ nghiệp pha chiêu chi mệnh.

巳時中刻, 先尅母. 為人多計巧, 言詞過人, 有施為, 兄弟森杖, 祖業興家, 中末則吉, 子息不孤之命.

Tị thì trung khắc, tiên khắc mẫu. Vi nhân đa kế xảo, ngôn từ quá nhân, hữu thi vi, huynh đệ sâm trượng, tổ nghiệp hưng gia, trung mạt tắc cát, tử tức bất cô chi mệnh.

巳時末四刻, 六親不得力, 兄弟無情, 妻室早偕子息, 桃花夾竹, 一喜一憂, 末後成家之命.

Tị thì mạt tứ khắc, lục thân bất đắc lực, huynh đệ vô tình, thê thất tảo giai tử tức, đào hoa giáp trúc, nhất hỉ nhất ưu, mạt hậu thành gia chi mệnh.

天印宮

Thiên ấn cung

午時上四刻, 無尅破. 近貴人, 衣祿足, 祖業自文武皆能, 或藝術立身, 兄弟有無情, 六親冰炭, 子息不孤之命.

Ngọ thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Cận quý nhân, y lộc túc, tổ nghiệp tự văn vũ giai năng, hoặc nghệ thuật lập thân, huynh đệ hữu vô tình, lục thân băng thán, tử tức bất cô chi mệnh.

午時中四刻, 先尅父. 衣祿辛苦, 祖業稀疏, 多成多敗, 腳手常忙, 先難後易, 兄弟不得力, 六親難為, 子息初虛後實.

Ngọ thì trung tứ khắc, tiên khắc phụ. Y lộc tân khổ, tổ nghiệp hi sơ, đa thành đa bại, cước thủ thường mang, tiên nan hậu dịch, huynh đệ bất đắc lực, lục thân nan vi, tử tức sơ hư hậu thực.

午時末刻, 先尅毋. 六親兄弟俱無, 靠十成九, 敗進退多端, 衣祿不足, 自卓自立, 祖業難招, 子息不孤, 自興家之命.

Ngọ thì mạt khắc, tiên khắc vô. Lục thân huynh đệ câu vô, kháo thập thành cửu, bại tiến thối đa đoan, y lộc bất túc, tự trác tự lập, tổ nghiệp nan chiêu, tử tức bất cô, tự hưng gia chi mệnh.

紫微殿駕

Tử vi điện giá

未時上四刻, 無尅破. 兄弟有四, 外和氣到處春風, 心行平直, 恩中招怨, 出祖成家, 六親稀招, 和子息不孤, 祖業頗招之命.

Vị thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Huynh đệ hữu tứ, ngoại hòa khí đáo xử xuân phong, tâm hành bình trực, ân trung chiêu oán, xuất tổ thành gia, lục thân hi chiêu, hòa tử tức bất cô, tổ nghiệp pha chiêu chi mệnh.

天虛

Thiên hư

未時中刻, 先尅父. 衣祿足, 自然和氣春風, 心行公道, 恩中招怨, 出祖成家, 六親少倚, 兄弟情疏, 祖業興衰之命.

Vị thì trung khắc, tiên khắc phụ. Y lộc túc, tự nhiên hòa khí xuân phong, tâm hành công đạo, ân trung chiêu oán, xuất tổ thành gia, lục thân thiểu ỷ, huynh đệ tình sơ, tổ nghiệp hưng suy chi mệnh.

未時下刻, 先尅母. 兄弟二三, 衣祿足, 心慈性直, 為人有功, 一喜一憂, 也沉也浮, 把虎頭捉虎尾, 逢凶不怕, 遇險無危, 一生平穩之命.

Vị thì hạ khắc, tiên khắc mẫu. Huynh đệ nhị tam, y lộc túc, tâm từ tính trực, vi nhân hữu công, nhất hỉ nhất ưu, dã trầm dã phù, bả hổ đầu tróc hổ vĩ, phùng hung bất phạ, ngộ hiểm vô nguy, nhất sinh bình ổn chi mệnh.

天祿分宮

Thiên lộc phân cung

申時上四刻, 無尅破. 為人近貴, 性巧聰明, 逢危不險, 大事化小, 一生安穩, 衣祿無虧, 六親和, 兄弟睦, 子息不孤之命.

Thân thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Vi nhân cận quý, tính xảo thông minh, phùng nguy bất hiểm, đại sự hóa tiểu, nhất sinh an ổn, y lộc vô khuy, lục thân hòa, huynh đệ mục, tử tức bất cô chi mệnh.

申時中, 先尅父. 六親不得力, 兄弟難為, 自卓自立, 近官出入聰明, 祖業稀招, 終成家業, 妻宜兩硬, 子必先虛.

Thân thì trung, tiên khắc phụ. Lục thân bất đắc lực, huynh đệ nan vi, tự trác tự lập, cận quan xuất nhập thông minh, tổ nghiệp hi chiêu, chung thành gia nghiệp, thê nghi lưỡng ngạnh, tử tất tiên hư.

申時末刻, 先尅母. 六親兄弟俱無靠, 妻室早諧子, 桃花夾竹, 為人多巧多能, 一生平穩, 成家春風之命.

Thân thì mạt khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân huynh đệ câu vô kháo, thê thất tảo hài tử, đào hoa giáp trúc, vi nhân đa xảo đa năng, nhất sinh bình ổn, thành gia xuân phong chi mệnh.

天福分宮

Thiên phúc phân cung

酉時上四刻, 無尅破. 衣祿足, 招祖業, 性巧聰明, 作事勇猛, 如龍似虎, 文武皆通, 或富或貴, 成家之命.

Dậu thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Y lộc túc, chiêu tổ nghiệp, tính xảo thông minh, tác sự dũng mãnh, như long tự hổ, văn vũ giai thông, hoặc phú hoặc quý, thành gia chi mệnh.

酉時中刻, 先尅父. 兄弟少靠, 近貴人, 心行正道, 衣祿自然, 作事有頭無尾, 出祖成家, 六親少和, 子息不孤之命.

Dậu thì trung khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ thiểu kháo, cận quý nhân, tâm hành chính đạo, y lộc tự nhiên, tác sự hữu đầu vô vĩ, xuất tổ thành gia, lục thân thiểu hòa, tử tức bất cô chi mệnh.

酉時末刻, 先尅母. 六親不得力, 兄弟亦無情, 一生多成多敗, 招怨, 自成家計, 子息遲招, 作事迴進退之命.

Dậu thì mạt khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân bất đắc lực, huynh đệ diệc vô tình, nhất sinh đa thành đa bại, chiêu oán, tự thành gia kế, tử tức trì chiêu, tác sự hồi tiến thối chi mệnh.

文昌分宮

Văn xương phân cung

戌時上四刻, 先刻父. 兄弟不得力, 六親亦稀, 子息實又虛, 衣祿足, 心直良善, 有橫財, 出祖成家, 少孝順, 自成家之命, 損妻換績.

Tuất thì thượng tứ khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ bất đắc lực, lục thân diệc hi, tử tức thực hựu hư, y lộc túc, tâm trực lương thiện, hữu hoành tài, xuất tổ thành gia, thiểu hiếu thuận, tự thành gia chi mệnh, tổn thê hoán tích.

戌時中刻, 先尅母. 為人多計較, 性巧聰明, 好生怏樂, 忠良出類, 言詞過人, 有施為, 六親稀和, 兄弟須有, 無祖業興家, 中末則吉, 子息不孤之命.

Tuất thì trung khắc, tiên khắc mẫu. Vi nhân đa kế giác, tính xảo thông minh, hảo sinh ưởng nhạc, trung lương xuất loại, ngôn từ quá nhân, hữu thi vi, lục thân hi hòa, huynh đệ tu hữu, vô tổ nghiệp hưng gia, trung mạt tắc cát, tử tức bất cô chi mệnh.

戌時末刻, 無尅破. 為人不得力, 計較聰明, 文武皆能, 出家有權, 能主富貴, 六親稀, 兄弟有無情, 祖業稀, 招子息, 先虛後實也.

Tuất thì mạt khắc, vô khắc phá. Vi nhân bất đắc lực, kế giác thông minh, văn vũ giai năng, xuất gia hữu quyền, năng chủ phú quý, lục thân hi, huynh đệ hữu vô tình, tổ nghiệp hi, chiêu tử tức, tiên hư hậu thực dã.

天貫分宮

Thiên quán phân cung

亥時上四刻, 先尅母. 作事略為能, 六親少靠, 兄弟無情, 中未則吉, 自成家之命.

Hợi thì thượng tứ khắc, tiên khắc mẫu. Tác sự lược vi năng, lục thân thiểu kháo, huynh đệ vô tình, trung vị tắc cát, tự thành gia chi mệnh.

又天貫分宮

Hựu thiên quán phân cung

亥時上四刻, 先尅母. 作事略能為, 六親無靠, 兄弟不招, 出祖成家, 子息遲招, 末年得吉之命.

Hợi thì thượng tứ khắc, tiên khắc mẫu. Tác sự lược năng vi, lục thân vô kháo, huynh đệ bất chiêu, xuất tổ thành gia, tử tức trì chiêu, mạt niên đắc cát chi mệnh.

亥時中刻, 無尅破. 三十年前父母在, 作事起倒, 自有權柄, 逢凶不怕, 膽志性剛, 無險無危, 六親稀和, 兄弟須有情, 疏祖業有之命. 亥時末刻, 先剋父. 衣祿不足, 性格和柔, 難為頭夫妻, 六親少靠, 兄弟無情, 初年一成一敗, 末年方立, 成家之命.

Hợi thì trung khắc, vô khắc phá. Tam thập niên tiền phụ mẫu tại, tác sự khởi đảo, tự hữu quyền bính, phùng hung bất phạ, đảm chí tính cương, vô hiểm vô nguy, lục thân hi hòa, huynh đệ tu hữu tình, sơ tổ nghiệp hữu chi mệnh. Hợi thì mạt khắc, tiên khắc phụ. Y lộc bất túc, tính cách hòa nhu, nan vi đầu phu thê, lục thân thiểu kháo, huynh đệ vô tình, sơ niên nhất thành nhất bại, mạt niên phương lập, thành gia chi mệnh.

術天機 ( 見圖 1. 圖 2)

Thuật thiên ki ( kiến đồ 1. Đồ 2)

照膽經四言十八飛星直指序

Chiếu đảm kinh tứ ngôn thập bát phi tinh trực chỉ tự

十二宮分

Thập nhị cung phân

紫微, 天虛, 天貴, 天印, 天壽卹天, 紅鸞, 天庫, 天貫, 文昌, 天福, 天

Tử vi, thiên hư, thiên quý, thiên ấn, thiên thọ tuất thiên, hồng loan, thiên khố, thiên quán, văn xương, thiên phúc, thiên

四星分宮

Tứ tinh phân cung

天杖, 天異, 毛頭, 天刃, 天姚在丑順行, 天刑在酉順行, 天哭合太歲.

Thiên trượng, thiên dị, mao đầu, thiên nhận, thiên diêu tại sửu thuận hành, thiên hình tại dậu thuận hành, thiên khốc hợp thái tuế.

順排流年例

Thuận bài lưu niên lệ

太歲逼凶而入局, 夢入南柯, 流年會殺於當年歌異蓬露.

Thái tuế bức hung nhi nhập cục, mộng nhập nam kha, lưu niên hội sát vu đương niên ca dị bồng lộ.

一太歲, 二太陽, 三喪門, 四太陰, 五官符, 六死符, 七歲破, 八龍德, 九白虎, 十福星, 十一吊客, 十二病符.

Nhất thái tuế, nhị thái dương, tam tang môn, tứ thái âm, ngũ quan phù, lục tử phù, thất tuế phá, bát long đức, cửu bạch hổ, thập phúc tinh, thập nhất điếu khách, thập nhị bệnh phù.

凶十八星於十二宮歌

Hung thập bát tinh vu thập nhị cung ca

子行起正逆向行, 數至生月便安杖.

Tử hành khởi chính nghịch hướng hành, sổ chí sinh nguyệt tiện an trượng.

異毛刃逆杖後隨, 生年合處哭星傍. .

Dị mao nhận nghịch trượng hậu tùy, sinh niên hợp xử khốc tinh bàng. .

杖星宮裹起生時, 順數卯處安命之.

Trượng tinh cung khỏa khởi sinh thì, thuận sổ mão xử an mệnh chi.

單從杖上起初一, 不問陰陽男女逆.

Đan tòng trượng thượng khởi sơ nhất, bất vấn âm dương nam nữ nghịch.

兩日之半行一宮, 數至生日身宮住.

Lưỡng nhật chi bán hành nhất cung, sổ chí sinh nhật thân cung trụ.

又從未上順數子, 遇著生年便布紫.

Hựu tòng vị thượng thuận sổ tử, ngộ trứ sinh niên tiện bố tử.

虛貴印壽逆相逐, 空鸞庫貫文福祿.

Hư quý ấn thọ nghịch tương trục, không loan khố quán văn phúc lộc.

刑酉姚丑皆順行, 數至生月是其星.

Hình dậu diêu sửu giai thuận hành, sổ chí sinh nguyệt thị kỳ tinh.

群星依此各排定, 禍福從頭論重輕.

Quần tinh y thử các bài định, họa phúc tòng đầu luận trọng khinh.

起紫微例

Khởi tử vi lệ

凡起紫微, 虛, 實, 印, 壽, 空, 鸞, 庫, 貫, 文, 福, 祿, 並從未上起子, 順數至本人生年, 安紫逆數, 一宮安一星假. 如人命寅年生, 從未一起子, 順數至酉, 起紫逆布虛, 貴, 印倣此.

Phàm khởi tử vi, hư, thực, ấn, thọ, không, loan, khố, quán, văn, phúc, lộc, tịnh tòng vị thượng khởi tử, thuận sổ chí bản nhân sinh niên, an tử nghịch sổ, nhất cung an nhất tinh giả. Như nhân mệnh dần niên sinh, tòng vị nhất khởi tử, thuận sổ chí dậu, khởi tử nghịch bố hư, quý, ấn phỏng thử.

起天杖例

Khởi thiên trượng lệ

凡起天杖, 異, 毛, 刃, 並從子上起正月, 逆數至本人生月安杖, 逆布異, 毛, 刃.

Phàm khởi thiên trượng, dị, mao, nhận, tịnh tòng tử thượng khởi chính nguyệt, nghịch sổ chí bản nhân sinh nguyệt an trượng, nghịch bố dị, mao, nhận.

假如正月生人, 在子上安杖, 亥上安異, 戌上安毛, 酉上安刃. 倣此.

Giả như chính nguyệt sinh nhân, tại tử thượng an trượng, hợi thượng an dị, tuất thượng an mao, dậu thượng an nhận. Phỏng thử.

起天刑例

Khởi thiên hình lệ

凡起天刑, 從酉上起, 正月順數, 至本人生月安天刑.

Phàm khởi thiên hình, tòng dậu thượng khởi, chính nguyệt thuận sổ, chí bản nhân sinh nguyệt an thiên hình.

起天哭例

Khởi thiên khốc lệ

凡起天哭, 與本人生年相合, 安哭. 子與丑合, 如子年生人, 丑上安哭.

Phàm khởi thiên khốc, dữ bản nhân sinh niên tương hợp, an khốc. Tử dữ sửu hợp, như tử niên sinh nhân, sửu thượng an khốc.

安命例

An mệnh lệ

凡從仗星順數, 本人生時是印時, 則從子上起申, 順數至未逢卯, 便是命官.

Phàm tòng trượng tinh thuận sổ, bản nhân sinh thì thị ấn thì, tắc tòng tử thượng khởi thân, thuận sổ chí vị phùng mão, tiện thị mệnh quan.

安身例

An thân lệ

從杖上逆數, 一宮兩日半, 五日二宮, 數至本人生日安身, 不分男女皆逆. 如遇初三, 十三, 二十三, 初八, 十八, 二十八, 此六日午時, 不過宮未時過宮.

Tòng trượng thượng nghịch sổ, nhất cung lưỡng nhật bán, ngũ nhật nhị cung, sổ chí bản nhân sinh nhật an thân, bất phân nam nữ giai nghịch. Như ngộ sơ tam, thập tam, nhị thập tam, sơ bát, thập bát, nhị thập bát, thử lục nhật ngọ thì, bất quá cung vị thì quá cung.

起大限例

Khởi đại hạn lệ

陽男陰女, 從命宮順數, 十年行一宮; 陰男陽女, 從申宮逆數, 十年行一宮.

Dương nam âm nữ, tòng mệnh cung thuận sổ, thập niên hành nhất cung; âm nam dương nữ, tòng thân cung nghịch sổ, thập niên hành nhất cung.

起小運例

Khởi tiểu vận lệ

陽男陰女, 從申宮逆數, 一年一宮, 陰男陽女, 從命宮身, 數, 一年一宮.

Dương nam âm nữ, tòng thân cung nghịch sổ, nhất niên nhất cung, âm nam dương nữ, tòng mệnh cung thân, sổ, nhất niên nhất cung.

十干所屬陰陽

Thập kiền sở chúc âm dương

甲丙戊庚王屬陰, 乙丁己辛癸屬陽.

Giáp bính mậu canh vương chúc âm, ất đinh kỷ tân quý chúc dương.

論大小限

Luận đại tiểu hạn

限行限陷要為火, 惡曜加臨禍併來.

Hạn hành hạn hãm yếu vi hỏa, ác diệu gia lâm họa tinh lai.

更把流年推月分, 病如不死也傷才.

Canh bả lưu niên thôi nguyệt phân, bệnh như bất tử dã thương tài.

順排流年例

Thuận bài lưu niên lệ

一太歲, 二太陽, 三喪門, 四大陰, 五官符, 六死符, 七歲破, 八龍德, 九白虎, 十福星, 十一吊客, 十二病符.

Nhất thái tuế, nhị thái dương, tam tang môn, tứ đại âm, ngũ quan phù, lục tử phù, thất tuế phá, bát long đức, cửu bạch hổ, thập phúc tinh, thập nhất điếu khách, thập nhị bệnh phù.

定死生訣

Định tử sinh quyết

夫星之分野, 可察灾祥, 推人之死生, 最難測. 論大人若論死生者, 先看天哭, 次看天虛在何宮照, 身命何宮者.

Phu tinh chi phân dã, khả sát tai tường, thôi nhân chi tử sinh, tối nan trắc. Luận đại nhân nhược luận tử sinh giả, tiên khán thiên khốc, thứ khán thiên hư tại hà cung chiếu, thân mệnh hà cung giả.

若天哭正臨身命, 更與天虛同位, 善星又且無 力, 其人生下, 不出三五而死, 亦有二日而死. 如二星見命不見身, 見身不見命, 亦不過數歲而死. 身命如得善星救助, 則其限盡而死. 更看被刑刃對照, 同主則主 惡死, 無善終也. 限行亦此斷之, 不差矣. 假如獅子為命, 其行限到之宮, 天哭在寶瓶, 對照交限之年未, 便可言死. 須及後運到子宮, 方可言死. 天哭在人馬寅 宮, 限亦至人馬寅宮, 限亦至人馬寅宮, 亦可言死, 或當生. 聚會命宮行年, 又得吉曜扶持, 亦善矣. 如有稱意之事, 只斷哭星, 限到天虛, 則可言死矣. 佗放此. 虛主孝服, 若得善星可解過矣. 天哭則吉曜亦難兔所謂遇善星同宮, 亦在限盡而死. 與惡星同居, 纔交限便死. 獨有天壽見之, 可以延年. 惟有隱德之助, 縱有延年 之力, 亦不過九陽之數而已矣. 一說夫惡限, 有天刃星不同, 廟旺之宮遇限行到, 必有親人下淚. 天虛到限, 亦如此. 天杖不論廟輝, 亦有孝服. 若擎天遊奕哭星, 亦可斷死焉.

Nhược thiên khốc chính lâm thân mệnh, canh dữ thiên hư đồng vị, thiện tinh hựu thả vô lực, kỳ nhân sinh hạ, bất xuất tam ngũ nhi tử, diệc hữu nhị nhật nhi tử. Như nhị tinh kiến mệnh bất kiến thân, kiến thân bất kiến mệnh, diệc bất quá sổ tuế nhi tử. Thân mệnh như đắc thiện tinh cứu trợ, tắc kỳ hạn tận nhi tử. Canh khán bị hình nhận đối chiếu, đồng chủ tắc chủ ác tử, vô thiện chung dã. Hạn hành diệc thử đoạn chi, bất soa hĩ. Giả như sư tử vi mệnh, kỳ hành hạn đáo chi cung, thiên khốc tại bảo bình, đối chiếu giao hạn chi niên vị, tiện khả ngôn tử. Tu cập hậu vận đáo tử cung, phương khả ngôn tử. Thiên khốc tại nhân mã dần cung, hạn diệc chí nhân mã dần cung, hạn diệc chí nhân mã dần cung, diệc khả ngôn tử, hoặc đương sinh. Tụ hội mệnh cung hành niên, hựu đắc cát diệu phù trì, diệc thiện hĩ. Như hữu xưng ý chi sự, chích đoạn khốc tinh, hạn đáo thiên hư, tắc khả ngôn tử hĩ. Đà phóng thử. Hư chủ hiếu phục, nhược đắc thiện tinh khả giải quá hĩ. Thiên khốc tắc cát diệu diệc nan thỏ sở vị ngộ thiện tinh đồng cung, diệc tại hạn tận nhi tử. Dữ ác tinh đồng cư, tài giao hạn tiện tử. Độc hữu thiên thọ kiến chi, khả dĩ duyên niên. Duy hữu ẩn đức chi trợ, túng hữu duyên niên chi lực, diệc bất quá cửu dương chi sổ nhi dĩ hĩ. Nhất thuyết phu ác hạn, hữu thiên nhận tinh bất đồng, miếu vượng chi cung ngộ hạn hành đáo, tất hữu thân nhân hạ lệ. Thiên hư đáo hạn, diệc như thử. Thiên trượng bất luận miếu huy, diệc hữu hiếu phục. Nhược kình thiên du dịch khốc tinh, diệc khả đoạn tử yên.

古云客至罷琴書, 子亦希之繪此圖. 聲勢相忘為義重, 金蘭契誼結交歟. 桂花香裡揮士勤, 寶樹堂前駐客車. 且得關劉今復見, 名芳千載播鄉問.

Cổ vân khách chí bãi cầm thư, tử diệc hi chi hội thử đồ. Thanh thế tương vong vi nghĩa trọng, kim lan khế nghị kết giao dư. Quế hoa hương lý huy sĩ cần, bảo thụ đường tiền trú khách xa. Thả đắc quan lưu kim phục kiến, danh phương thiên tái bá hương vấn.

而癱疽既潰, 而大命從之, 覆轍相逢, 迷而不悟.

Nhi than thư ký hội, nhi đại mệnh tòng chi, phúc triệt tương phùng, mê nhi bất ngộ.

九腸星, 分禍福輕重.

Cửu tràng tinh, phân họa phúc khinh trọng.

紫木, 文木, 福土, 祿木, 印土, 壽土, 杖木, 庫土, 姚木.

Tử mộc, văn mộc, phúc thổ, lộc mộc, ấn thổ, thọ thổ, trượng mộc, khố thổ, diêu mộc.

在陽宮, 則福重而灾輕; 在陰宮, 則福輕而灾重.

Tại dương cung, tắc phúc trọng nhi tai khinh; tại âm cung, tắc phúc khinh nhi tai trọng.

九陰星, 分灾福輕重.

Cửu âm tinh, phân tai phúc khinh trọng.

貴土, 紅金, 異土, 毛水, 虛水, 貫土, 刑火, 刃金, 哭金.

Quý thổ, hồng kim, dị thổ, mao thủy, hư thủy, quán thổ, hình hỏa, nhận kim, khốc kim.

在陰宮, 劉福重而灾輕, 在陽宮, 則灾重而福輕也. 其可不仔細推乎? 若在廟堂樂旺者, 不必拘陰陽也.

Tại âm cung, lưu phúc trọng nhi tai khinh, tại dương cung, tắc tai trọng nhi phúc khinh dã. Kỳ khả bất tử tế thôi hồ? Nhược tại miếu đường nhạc vượng giả, bất tất câu âm dương dã.

三台入座

Tam thai nhập tọa

右此二星, 乃紫神之炁, 主北斗之權, 掌天機清貴之宿, 專世文章仕進吉慶之利. 身值孤數, 為左輔右弼之神號, 曰三合八座. 妻宮主生離克破, 天宮亦照此. 二星照人命身, 或命限, 逢之吉利, 大貴亨一通之兆.

Hữu thử nhị tinh, nãi tử thần chi khí, chủ bắc đấu chi quyền, chưởng thiên ki thanh quý chi túc, chuyên thế văn chương sĩ tiến cát khánh chi lợi. Thân trị cô sổ, vi tả phụ hữu bật chi thần hào, viết tam hợp bát tọa. Thê cung chủ sinh ly khắc phá, thiên cung diệc chiếu thử. Nhị tinh chiếu nhân mệnh thân, hoặc mệnh hạn, phùng chi cát lợi, đại quý hanh nhất thông chi triệu.

三台星, 凡男女, 肩戌上起, 正月順數, 至本人生月止; 起初一數至本人生日是也.

Tam thai tinh, phàm nam nữ, kiên tuất thượng khởi, chính nguyệt thuận sổ, chí bản nhân sinh nguyệt chỉ; khởi sơ nhất sổ chí bản nhân sinh nhật thị dã.

八座星, 凡男女, 自辰上起, 正月順數, 至本人生月止; 起卹一數至本人生日是也.

Bát tọa tinh, phàm nam nữ, tự thần thượng khởi, chính nguyệt thuận sổ, chí bản nhân sinh nguyệt chỉ; khởi tuất nhất sổ chí bản nhân sinh nhật thị dã.

龍池鳳閣

Long trì phượng các

右此二星, 乃天上德管文明之宿, 金星之餘, 主文章科甲得地. 凡在人身命中, 為人清秀伶俐, 雅重溫良. 男女逢之, 主攀龍一附鳳, 功名顯達, 財祿豐厚. 女, 人逢之, 相貌過人, 心能多能, 淫慾不足以動其心. 若弱宮, 為徊輕; 在強宮, 為福甚重.

Hữu thử nhị tinh, nãi thiên thượng đức quản văn minh chi túc, kim tinh chi dư, chủ văn chương khoa giáp đắc địa. Phàm tại nhân thân mệnh trung, vi nhân thanh tú linh lỵ, nhã trọng ôn lương. Nam nữ phùng chi, chủ phàn long nhất phụ phượng, công danh hiển đạt, tài lộc phong hậu. Nữ, nhân phùng chi, tương mạo quá nhân, tâm năng đa năng, dâm dục bất túc dĩ động kỳ tâm. Nhược nhược cung, vi hồi khinh; tại cường cung, vi phúc thậm trọng.

龍池, 凡男女生於辰上, 起子時順數, 至本人生時是也.

Long trì, phàm nam nữ sinh vu thần thượng, khởi tử thì thuận sổ, chí bản nhân sinh thì thị dã.

鳳閣, 凡男女又於戌上, 起子時逆數, 至本人生時是也.

Phượng các, phàm nam nữ hựu vu tuất thượng, khởi tử thì nghịch sổ, chí bản nhân sinh thì thị dã.

夫此十八星名有論格, 外有大格, 今選如左.

Phu thử thập bát tinh danh hữu luận cách, ngoại hữu đại cách, kim tuyển như tả.

凡人身命二宮在亥子上, 星不入廟名身溺江湖 格. 男女居戌亥辰巳上名子頭羅網格. 身官在巳上, 名身入貧民格, 主身妻憂亡. 命坐刃上, 名磨燭為命格, 多成多敗. 天刃天虛居卯上, 為命坐富門格. 凡為凶不 凶者, 皆有吉事以役之也. 凡人一遇卯時卯宮坐命者, 為蛇入龍宮, 不問甚時, 但在卯宮坐命者, 皆好也.

Phàm nhân thân mệnh nhị cung tại hợi tử thượng, tinh bất nhập miếu danh thân nịch giang hồ cách. Nam nữ cư tuất hợi thần tị thượng danh tử đầu la võng cách. Thân quan tại tị thượng, danh thân nhập bần dân cách, chủ thân thê ưu vong. Mệnh tọa nhận thượng, danh ma chúc vi mệnh cách, đa thành đa bại. Thiên nhận thiên hư cư mão thượng, vi mệnh tọa phú môn cách. Phàm vi hung bất hung giả, giai hữu cát sự dĩ dịch chi dã. Phàm nhân nhất ngộ mão thì mão cung tọa mệnh giả, vi xà nhập long cung, bất vấn thậm thì, đãn tại mão cung tọa mệnh giả, giai hảo dã.

七強宮

Thất cường cung

凡吉躍加臨, 為福命宮, 田宅妻妾官祿四宮係高強, 男女福德為次強, 才帛為近強也.

Phàm cát dược gia lâm, vi phúc mệnh cung, điền trạch thê thiếp quan lộc tứ cung hệ cao cường, nam nữ phúc đức vi thứ cường, tài bạch vi cận cường dã.

五強宮

Ngũ cường cung

是相貌奴僕為惡弱, 又陷之地兄弟為半陷宮, 又為閑極官, 疾厄遷移為次, 惡殺居廟為奇.

Thị tương mạo nô bộc vi ác nhược, hựu hãm chi địa huynh đệ vi bán hãm cung, hựu vi nhàn cực quan, tật ách thiên di vi thứ, ác sát cư miếu vi kỳ.

九吉星入廟例

Cửu cát tinh nhập miếu lệ

紫, 文, 紅, 貴, 福, 綠, 印, 壽, 庫但得三五位, 與照強宮, 則主榮貴. 文昌, 天貴, 主科名文章之顯, 博學經典. 天刑樂天庫, 廟守命照身, 及四宮強, 必真才實德之學, 起群出衆之人也.

Tử, văn, hồng, quý, phúc, lục, ấn, thọ, khố đãn đắc tam ngũ vị, dữ chiếu cường cung, tắc chủ vinh quý. Văn xương, thiên quý, chủ khoa danh văn chương chi hiển, bác học kinh điển. Thiên hình nhạc thiên khố, miếu thủ mệnh chiếu thân, cập tứ cung cường, tất chân tài thực đức chi học, khởi quần xuất chúng chi nhân dã.

九凶星入廟例

Cửu hung tinh nhập miếu lệ

刑, 異, 刃, 杖, 虛, 哭, 毛, 姚

Hình, dị, nhận, trượng, hư, khốc, mao, diêu

凶星居廟, 樂旺照身命, 主為福. 不居廟旺, 為 禍. 天刑居廟, 化為文藻之星, 主才學. 天刃入廟, 主積才谷, 及主貪文虛耗才帛. 運限不宜逢之刑刃. 虛哭臨身命二宮, 男女妻妾主尅害. 入廟旺, 士終先行. 毛 頭, 虛耗忌照才帛妻妾宮, 主傷尅妻破才大槃. 凶星為禍, 又看凶多吉少, 斟酌.

Hung tinh cư miếu, nhạc vượng chiếu thân mệnh, chủ vi phúc. Bất cư miếu vượng, vi họa. Thiên hình cư miếu, hóa vi văn tảo chi tinh, chủ tài học. Thiên nhận nhập miếu, chủ tích tài cốc, cập chủ tham văn hư háo tài bạch. Vận hạn bất nghi phùng chi hình nhận. Hư khốc lâm thân mệnh nhị cung, nam nữ thê thiếp chủ khắc hại. Nhập miếu vượng, sĩ chung tiên hành. Mao đầu, hư háo kỵ chiếu tài bạch thê thiếp cung, chủ thương khắc thê phá tài đại bàn. Hung tinh vi họa, hựu khán hung đa cát thiểu, châm chước.

精粹限歌斷

Tinh túy hạn ca đoạn

皇天垂象地成形, 人事浮沉孰可明.

Hoàng thiên thùy tượng địa thành hình, nhân sự phù trầm thục khả minh.

運限先看有通塞, 星辰須看有枯榮.

Vận hạn tiên khán hữu thông tắc, tinh thần tu khán hữu khô vinh.

命宮官祿最為強, 男女遷合三合方.

Mệnh cung quan lộc tối vi cường, nam nữ thiên hợp tam hợp phương.

父母須高夾妻妾, 近強財帛疾病祥.

Phụ mẫu tu cao giáp thê thiếp, cận cường tài bạch tật bệnh tường.

彖日

Thoán nhật

三宮兄弟稱閑極, 惡弱還須奴僕當.

Tam cung huynh đệ xưng nhàn cực, ác nhược hoàn tu nô bộc đương.

相貌惡弱須記取, 諸餘不用苦思量.

Tương mạo ác nhược tu ký thủ, chư dư bất dụng khổ tư lượng.

限數斷歌

Hạn sổ đoạn ca

限數行年有消息, 限若通時身自吉.

Hạn sổ hành niên hữu tiêu tức, hạn nhược thông thì thân tự cát.

假使行年到惡星, 些小灾患何所恤.

Giả sử hành niên đáo ác tinh, ta tiểu tai hoạn hà sở tuất.

彖日

Thoán nhật

合刑刃星必遭刑機會虛哭殘露歌興.

Hợp hình nhận tinh tất tao hình ki hội hư khốc tàn lộ ca hưng.

果然大限將欲盡, 虛哭本宮見刑刃.

Quả nhiên đại hạn tương dục tận, hư khốc bản cung kiến hình nhận.

縱有吉曜照行年, 十死一生凡是信.

Túng hữu cát diệu chiếu hành niên, thập tử nhất sinh phàm thị tín.

– 命宮

– mệnh cung

所宜福祿之星, 復得其老年, 老年食祿安康無疾. 又得吉星之助, 管主一曰富, 二曰壽, 三曰貴之人也. 是以身命值之, 皆為權印相從也.

Sở nghi phúc lộc chi tinh, phục đắc kỳ lão niên, lão niên thực lộc an khang vô tật. Hựu đắc cát tinh chi trợ, quản chủ nhất viết phú, nhị viết thọ, tam viết quý chi nhân dã. Thị dĩ thân mệnh trị chi, giai vi quyền ấn tương tòng dã.

若身命二宮, 所陷刑異哭刃姚星, 肢體定主殤破. 根刃則損己, 刑則傷身, 不然則破足, 折臂, 患耳鼻上有宿疾, 亦主眼目昏昧.

Nhược thân mệnh nhị cung, sở hãm hình dị khốc nhận diêu tinh, chi thể định chủ thương phá. Căn nhận tắc tổn kỷ, hình tắc thương thân, bất nhiên tắc phá túc, chiết tí, hoạn nhĩ tị thượng hữu túc tật, diệc chủ nhãn mục hôn muội.

若身命值之天空, 又日天中, 主家道貧窘, 業如銷雪, 必主抱 膫 忍饑而已矣.

Nhược thân mệnh trị chi thiên không, hựu nhật thiên trung, chủ gia đạo bần quẫn, nghiệp như tiêu tuyết, tất chủ bão 膫 nhẫn cơ nhi dĩ hĩ.

經云: 身命四空, 非道即僧. 再有惡星拱照, 斷為獨立終身.

Kinh vân: thân mệnh tứ không, phi đạo tức tăng. Tái hữu ác tinh củng chiếu, đoạn vi độc lập chung thân.

文星在命主聰明

Văn tinh tại mệnh chủ thông minh

經云: 文星樂旺而賢輔, 當朝黑頭宰相. 命逢文館之星.

Kinh vân: văn tinh nhạc vượng nhi hiền phụ, đương triêu hắc đầu tể tương. Mệnh phùng văn quán chi tinh.

福祿臨宮主 冨 榮

Phúc lộc lâm cung chủ 冨 vinh

經云: 福祿順垣, 功名蓋世. 君子見之印, 名成於一舉. 小人見之, 發跡非常.

Kinh vân: phúc lộc thuận viên, công danh cái thế. Quân tử kiến chi ấn, danh thành vu nhất cử. Tiểu nhân kiến chi, phát tích phi thường.

貴壽助之終富貴

Quý thọ trợ chi chung phú quý

貴者主筆下成名, 壽者因壽得祿.

Quý giả chủ bút hạ thành danh, thọ giả nhân thọ đắc lộc.

紫紅印杖總平平

Tử hồng ấn trượng tổng bình bình

紫微百福皆從者, 權印相從紅睹, 富貴若浮雲, 杖進退無定.

Tử vi bách phúc giai tòng giả, quyền ấn tương tòng hồng đổ, phú quý nhược phù vân, trượng tiến thối vô định.

天姚昭一命多淫慾

Thiên diêu chiêu nhất mệnh đa dâm dục

丈夫早年貪色慾, 蓋因命內犯天姚.

Trượng phu tảo niên tham sắc dục, cái nhân mệnh nội phạm thiên diêu.

女人夜半出淫奔, 皆因天姚居命位.

Nữ nhân dạ bán xuất dâm bôn, giai nhân thiên diêu cư mệnh vị.

刑異加臨祖業傾

Hình dị gia lâm tổ nghiệp khuynh

刑異並行, 必有興衰之嘆, 無情福祿官魁.

Hình dị tịnh hành, tất hữu hưng suy chi thán, vô tình phúc lộc quan khôi.

天庫照時多富貴

Thiên khố chiếu thì đa phú quý

經云: 身命臨於庫, 無數錢財庫曜單行命必豐.

Kinh vân: thân mệnh lâm vu khố, vô sổ tiền tài khố diệu đan hành mệnh tất phong.

天虛作事必無成

Thiên hư tác sự tất vô thành

經云: 必主虛花人也. 作事如逆艇上溪, 多遇僧道.

Kinh vân: tất chủ hư hoa nhân dã. Tác sự như nghịch đĩnh thượng khê, đa ngộ tăng đạo.

毛頭血刃貫星惡

Mao đầu huyết nhận quán tinh ác

身命值毛頭, 終不超.

Thân mệnh trị mao đầu, chung bất siêu.

哭星臨哭親庭

Khốc tinh lâm khốc thân đình

青衫纔到手, 官鬼更身隨.

Thanh sam tài đáo thủ, quan quỷ canh thân tùy.

吉星救助方能免, 對照沖臨禍福明.

Cát tinh cứu trợ phương năng miễn, đối chiếu trùng lâm họa phúc minh.

二財帛宮

Nhị tài bạch cung

宜天庫星

Nghi thiên khố tinh

庫守田財作富翁, 庫曜卑行命必豐.

Khố thủ điền tài tác phú ông, khố diệu ti hành mệnh tất phong.

天貫

Thiên quán

運限身命臨此, 必獲橫財.

Vận hạn thân mệnh lâm thử, tất hoạch hoành tài.

紫微, 紅鸞, 天壽, 入廟旺臨財帛, 俱富.

Tử vi, hồng loan, thiên thọ, nhập miếu vượng lâm tài bạch, câu phú.

天貴遇貫星, 巨富. 一生富貴足. 印星拱貫, 成名.

Thiên quý ngộ quán tinh, cự phú. Nhất sinh phú quý túc. Ấn tinh củng quán, thành danh.

天庫 富忌無曜沖破. 財主歸窠罥不休. 貫星常獲橫財.

Thiên khố phú kỵ vô diệu trùng phá. Tài chủ quy khoa quyến bất hưu. Quán tinh thường hoạch hoành tài.

天福 財帛充足, 主有粟陳之富也.

Thiên phúc tài bạch sung túc, chủ hữu túc trần chi phú dã.

文昌 財帛會輔, 而富集全家.

Văn xương tài bạch hội phụ, nhi phú tập toàn gia.

天貴 官主富榮, 更彰名譽.

Thiên quý quan chủ phú vinh, canh chương danh dự.

天虛 守財帛進退.

Thiên hư thủ tài bạch tiến thối.

天哭 破耗入.

Thiên khốc phá háo nhập.

夫杖星守

Phu trượng tinh thủ

縱然家積千金, 未免中途破耗.

Túng nhiên gia tích thiên kim, vị miễn trung đồ phá háo.

天異星守

Thiên dị tinh thủ

不益險假無情, 取財不義.

Bất ích hiểm giả vô tình, thủ tài bất nghĩa.

○ 天哭星守

○ thiên khốc tinh thủ

破財多. 巧裡得來空裡去, 水中浮泡眼前花.

Phá tài đa. Xảo lý đắc lai không lý khứ, thủy trung phù phao nhãn tiền hoa.

○ 天刃星守

○ thiên nhận tinh thủ

財星佩刃, 富若浮雲.

Tài tinh bội nhận, phú nhược phù vân.

○ 毛頭星守終虛, 頻遭盜賊.

○ mao đầu tinh thủ chung hư, tần tao đạo tặc.

○ 天刑星守.

○ thiên hình tinh thủ.

財有虛, 以公營私.

Tài hữu hư, dĩ công doanh tư.

○ 天姚星守

○ thiên diêu tinh thủ

多因花酒賭博成, 財過多滯, 滯毛終虛, 刑才有虧, 貧窮有盜賊, 官事之刑耗.

Đa nhân hoa tửu đổ bác thành, tài quá đa trệ, trệ mao chung hư, hình tài hữu khuy, bần cùng hữu đạo tặc, quan sự chi hình háo.

○ 天刃財有益

○ thiên nhận tài hữu ích

庫貫之星得橫財, 限若相逢必秘埋.

Khố quán chi tinh đắc hoành tài, hạn nhược tương phùng tất bí mai.

餘若凶星居此地, 終能發積也成乖.

Dư nhược hung tinh cư thử địa, chung năng phát tích dã thành quai.

財帛宮中善星在, 貫庫臨時福尤大.

Tài bạch cung trung thiện tinh tại, quán khố lâm thì phúc vưu đại.

不然姚異照其間, 一生幹事多成敗.

Bất nhiên diêu dị chiếu kỳ gian, nhất sinh cán sự đa thành bại.

財帛宮中天庫過, 更加貫索無灾禍.

Tài bạch cung trung thiên khố quá, canh gia quán tác vô tai họa.

若逢刑異照其宮, 一生命限多成敗.

Nhược phùng hình dị chiếu kỳ cung, nhất sinh mệnh hạn đa thành bại.

財帛紫福壽為祥, 貫星臨之大吉昌.

Tài bạch tử phúc thọ vi tường, quán tinh lâm chi đại cát xương.

貴印祿星財富足, 紅文異杖亦常常.

Quý ấn lộc tinh tài phú túc, hồng văn dị trượng diệc thường thường.

三兄弟宮

Tam huynh đệ cung

宜樂旺星照之, 招財兄弟, 切不宜陷溺.

Nghi nhạc vượng tinh chiếu chi, chiêu tài huynh đệ, thiết bất nghi hãm nịch.

○ 紫三人. 虛主爭宜不宜刑. 貴成行. 卬貴顯. 紅可招. 紫三人睦.

○ tử tam nhân. Hư chủ tranh nghi bất nghi hình. Quý thành hành. Ngang quý hiển. Hồng khả chiêu. Tử tam nhân mục.

○ 天虛 主 喧 爭多見刑.

○ thiên hư chủ 喧 tranh đa kiến hình.

○ 天貴 兄弟成行.

○ thiên quý huynh đệ thành hành.

○ 天印 兄弟貴顯.

○ thiên ấn huynh đệ quý hiển.

○ 天壽 荊萼聯芳得壽.

○ thiên thọ kinh ngạc liên phương đắc thọ.

○ 天空 手足難為宜子力.

○ thiên không thủ túc nan vi nghi tử lực.

○ 紅鸞 有情可招.

○ hồng loan hữu tình khả chiêu.

○ 天庫 得力.

○ thiên khố đắc lực.

○ 天貫 不成行.

○ thiên quán bất thành hành.

○ 文昌 近貴相親.

○ văn xương cận quý tương thân.

○ 天福 有情義讓.

○ thiên phúc hữu tình nghĩa nhượng.

○ 天祿 俱有名祿.

○ thiên lộc câu hữu danh lộc.

○ 天杖 實分情薄.

○ thiên trượng thực phân tình bạc.

○ 天異 不同契則可.

○ thiên dị bất đồng khế tắc khả.

○ 毛頭 無有則主 喧 爭.

○ mao đầu vô hữu tắc chủ 喧 tranh.

○ 天刃 傷尅重宜子力.

○ thiên nhận thương khắc trọng nghi tử lực.

壽相侵亦不凶星相尅. 庫得力. 貫鴈字不成行. 文近貴相親. 福成富有情義讓. 祿名祿. 杖實分. 異不同契. 毛主爭 喧 無. 刑不和, 爭 喧, 刑. 姚刃哭主傷, 克分高, 子力.

Thọ tương xâm diệc bất hung tinh tương khắc. Khố đắc lực. Quán nhạn tự bất thành hành. Văn cận quý tương thân. Phúc thành phú hữu tình nghĩa nhượng. Lộc danh lộc. Trượng thực phân. Dị bất đồng khế. Mao chủ tranh 喧 vô. Hình bất hòa, tranh 喧, hình. Diêu nhận khốc chủ thương, khắc phân cao, tử lực.

歌曰

Ca viết

兄弟宮中分貴賤, 虛異刑姚不喜見.

Huynh đệ cung trung phân quý tiện, hư dị hình diêu bất hỉ kiến.

若逢天貴與紅鸞, 鴈字成行人可羨.

Nhược phùng thiên quý dữ hồng loan, nhạn tự thành hành nhân khả tiện.

天異若臨兄弟位, 須招兄弟異居住.

Thiên dị nhược lâm huynh đệ vị, tu chiêu huynh đệ dị cư trụ.

假饒同祖合屋居, 棄別終須兩分路.

Giả nhiêu đồng tổ hợp ốc cư, khí biệt chung tu lưỡng phân lộ.

天異臨兄弟, 須教是異生.

Thiên dị lâm huynh đệ, tu giáo thị dị sinh.

縱然合屋住, 常有鬧 喧 爭.

Túng nhiên hợp ốc trụ, thường hữu nháo 喧 tranh.

虛哭姚刑主不聽, 時生詫異在星辰.

Hư khốc diêu hình chủ bất thính, thì sinh sá dị tại tinh thần.

若得紅鸞與天貴, 成行鴉墜自相親.

Nhược đắc hồng loan dữ thiên quý, thành hành nha trụy tự tương thân.

兄弟須逢印壽昌, 若逢姚異女親多.

Huynh đệ tu phùng ấn thọ xương, nhược phùng diêu dị nữ thân đa.

紅文異杖總先當, 哭刃毛刑奈若何.

Hồng văn dị trượng tổng tiên đương, khốc nhận mao hình nại nhược hà.

四田宅宮

Tứ điền trạch cung

宜貫庫喜星在廟旺, 不宜天異, 主凶父母早喪. 如庫星與天意同照, 主先破後成, 自立之命.

Nghi quán khố hỉ tinh tại miếu vượng, bất nghi thiên dị, chủ hung phụ mẫu tảo tang. Như khố tinh dữ thiên ý đồng chiếu, chủ tiên phá hậu thành, tự lập chi mệnh.

紫貴印祖菓盛. 福庫福才已上奮發多惡克父. 貫得福才, 忌沖破. 壽平. 紅田宅盛旺文祿主多谷粟. 虛杖刃主先享福. 異破祖. 毛多破, 多成. 姚破祖. 刑自破, 自成. 哭共加庫貫二星先破後成入廟旺增產勝祖田宅. 空自成, 自立.

Tử quý ấn tổ quả thịnh. Phúc khố phúc tài dĩ thượng phấn phát đa ác khắc phụ. Quán đắc phúc tài, kỵ trùng phá. Thọ bình. Hồng điền trạch thịnh vượng văn lộc chủ đa cốc túc. Hư trượng nhận chủ tiên hưởng phúc. Dị phá tổ. Mao đa phá, đa thành. Diêu phá tổ. Hình tự phá, tự thành. Khốc cộng gia khố quán nhị tinh tiên phá hậu thành nhập miếu vượng tăng sản thắng tổ điền trạch. Không tự thành, tự lập.

田宅見毛虛與異, 袒業宗才如掃地.

Điền trạch kiến mao hư dữ dị, đản nghiệp tông tài như tảo địa.

若逢庫貫照其身, 先破後成還自置.

Nhược phùng khố quán chiếu kỳ thân, tiên phá hậu thành hoàn tự trí.

福祿印壽多田宅, 姚毛刑異父母重.

Phúc lộc ấn thọ đa điền trạch, diêu mao hình dị phụ mẫu trọng.

先破後成印破吉, 天虛田宅到頭空.

Tiên phá hậu thành ấn phá cát, thiên hư điền trạch đáo đầu không.

五男女宮

Ngũ nam nữ cung

詩曰五位逢生, 兒孫滿眼.

Thi viết ngũ vị phùng sinh, nhi tôn mãn nhãn.

不宜男女照臨, 主男女有凶惡, 有哭虛亦夭折多不成. 三日官在高強善生主福祿.

Bất nghi nam nữ chiếu lâm, chủ nam nữ hữu hung ác, hữu khốc hư diệc yêu chiết đa bất thành. Tam nhật quan tại cao cường thiện sinh chủ phúc lộc.

身躔次度兩同胎, 月在凶躔雙共乳.

Thân triền thứ độ lưỡng đồng thai, nguyệt tại hung triền song cộng nhũ.

紫招一二子, 先女後男, 入廟旺, 子孫貴顯旺地子孫四五成行. 貴二三子, 榮後代. 虛老來無子不成天, 不然飄蕩他鄉. 惟喜過房之子. 若不子有疾. 庫壽印貫子息 榮家. 紅多招女, 子少成. 福文三五子, 主富貴, 忌沖破. 祿主光榮, 改換門聞之子. 杖子孫不成, 帶成. 哭主尅害, 一二中得送終. 異隔煦子孫難招偏旁凜出有一 也, 不然過房之子. 毛男女主祖暴凶死, 得地, 招子推福. 刃子孫帶疾, 破家業, 免尅害除, 是過房. 姚男女不得力飄蕩, 男不良, 女不潔. 刑招男女有若無, 主不 孝. 得吉星同宮. 三子有一子送終, 如三合又逢惡星不招, 男女亦是過房. 女人有產厄之害. 貫二三子成.

Tử chiêu nhất nhị tử, tiên nữ hậu nam, nhập miếu vượng, tử tôn quý hiển vượng địa tử tôn tứ ngũ thành hành. Quý nhị tam tử, vinh hậu đại. Hư lão lai vô tử bất thành thiên, bất nhiên phiêu đãng tha hương. Duy hỉ quá phòng chi tử. Nhược bất tử hữu tật. Khố thọ ấn quán tử tức vinh gia. Hồng đa chiêu nữ, tử thiểu thành. Phúc văn tam ngũ tử, chủ phú quý, kỵ trùng phá. Lộc chủ quang vinh, cải hoán môn văn chi tử. Trượng tử tôn bất thành, đái thành. Khốc chủ khắc hại, nhất nhị trung đắc tống chung. Dị cách hú tử tôn nan chiêu thiên bàng lẫm xuất hữu nhất dã, bất nhiên quá phòng chi tử. Mao nam nữ chủ tổ bạo hung tử, đắc địa, chiêu tử thôi phúc. Nhận tử tôn đái tật, phá gia nghiệp, miễn khắc hại trừ, thị quá phòng. Diêu nam nữ bất đắc lực phiêu đãng, nam bất lương, nữ bất khiết. Hình chiêu nam nữ hữu nhược vô, chủ bất hiếu. Đắc cát tinh đồng cung. Tam tử hữu nhất tử tống chung, như tam hợp hựu phùng ác tinh bất chiêu, nam nữ diệc thị quá phòng. Nữ nhân hữu sản ách chi hại. Quán nhị tam tử thành.

詩曰

Thi viết

毛頭不可居男女, 子媳生來如暴虎.

Mao đầu bất khả cư nam nữ, tử tức sinh lai như bạo hổ.

若逢天貴與紅鸞, 子嗣榮登自然與.

Nhược phùng thiên quý dữ hồng loan, tử tự vinh đăng tự nhiên dữ.

毛頭刑刃如凶暴, 倘若虛哭為凶天.

Mao đầu hình nhận như hung bạo, thảng nhược hư khốc vi hung thiên.

若得二宮皆吉星, 僮僕子孫歡豫得.

Nhược đắc nhị cung giai cát tinh, đồng bộc tử tôn hoan dự đắc.

四煞刑膚胎內須當破相

Tứ sát hình phu thai nội tu đương phá tương

天異之星主異胎, 若臨子息亦相乖.

Thiên dị chi tinh chủ dị thai, nhược lâm tử tức diệc tương quai.

膈胞庶出猶閑事, 亦主妻兄帶得來.

Cách bào thứ xuất do nhàn sự, diệc chủ thê huynh đái đắc lai.

三刑尅命產前必定傷身

Tam hình khắc mệnh sản tiền tất định thương thân

文昌多子紫紅疏, 長子難招杖貫虛.

Văn xương đa tử tử hồng sơ, trường tử nan chiêu trượng quán hư.

印壽之星招二子, 福星男女亦堪居.

Ấn thọ chi tinh chiêu nhị tử, phúc tinh nam nữ diệc kham cư.

六奴僕宮

Lục nô bộc cung

不宜見文昌, 其人智不如奴. 天刃, 天杖, 主有力奴. 哭虛見之, 劫自不妨.

Bất nghi kiến văn xương, kỳ nhân trí bất như nô. Thiên nhận, thiên trượng, chủ hữu lực nô. Khốc hư kiến chi, kiếp tự bất phương.

紫難為. 杖刃壽福祿哭貫紅祿主如僕畏懼. 文虛智不辨奴. 貴印不宜私進走. 毛刑主凶惡意是然也. 姚異須婢得力.

Tử nan vi. Trượng nhận thọ phúc lộc khốc quán hồng lộc chủ như bộc úy cụ. Văn hư trí bất biện nô. Quý ấn bất nghi tư tiến tẩu. Mao hình chủ hung ác ý thị nhiên dã. Diêu dị tu tỳ đắc lực.

主起奴宮不足隨娘嫁娶時須換父成持

Chủ khởi nô cung bất túc tùy nương giá thú thì tu hoán phụ thành trì

紫文不宜居奴僕, 虛星文不如奴智.

Tử văn bất nghi cư nô bộc, hư tinh văn bất như nô trí.

若逢杖刃須得力, 天刑毛頭奴僕無.

Nhược phùng trượng nhận tu đắc lực, thiên hình mao đầu nô bộc vô.

姚異得力須還婢, 庫祿多招有力奴.

Diêu dị đắc lực tu hoàn tỳ, khố lộc đa chiêu hữu lực nô.

七妻妾宮

Thất thê thiếp cung

宜紅鸞天貴照臨, 主有美貴之妻及奴婢. 不宜見天異, 必主別離, 或防尅而再娶.

Nghi hồng loan thiên quý chiếu lâm, chủ hữu mỹ quý chi thê cập nô tỳ. Bất nghi kiến thiên dị, tất chủ biệt ly, hoặc phòng khắc nhi tái thú.

紫入垣招貴貌之妻. 失地招淫蕩之婦. 女人招夫平 穩, 多是要道衛修行善果之人. 男女皆有果斷. 虛主尅害, 宜遲免損. 亦主無妻, 僧道多遇. 貴主招美潔天妻. 印因妻致富, 加杖不老. 壽宜夫妻年老. 空木吉. 紅 招美貌之妻. 庫得妻妾不宜老. 祿得妻貴, 忌惡星沖. 文招聰明伶俐之妻, 弔三方有惡星尅. 貫主男婚不正之妻, 女嫁不良之夫. 巳午甲亥上不悲, 亦主妻才. 福主 招美良之婦, 犯異刑不宜. 杖孤尅帶疾之夫妻. 毛傷尅剛之妻. 異主傷二三, 亦不和睦. 不然, 主高別. 仍見重婚男女皆不宜. 刃主男因酒色傷身, 女有產厄之危. 亦主狼狽不事多見傷克. 刑主傷克, 遲可免. 天杖夫妻灾疾多憂防寵妾. 姚犯重婚, 亦主和. 又加杖異惡星, 主生離死別. 如入廟若並限逢之添壽, 協壽稱意事美. 哭多見刑克殃.

Tử nhập viên chiêu quý mạo chi thê. Thất địa chiêu dâm đãng chi phụ. Nữ nhân chiêu phu bình ổn, đa thị yếu đạo vệ tu hành thiện quả chi nhân. Nam nữ giai hữu quả đoạn. Hư chủ khắc hại, nghi trì miễn tổn. Diệc chủ vô thê, tăng đạo đa ngộ. Quý chủ chiêu mỹ khiết thiên thê. Ấn nhân thê trí phú, gia trượng bất lão. Thọ nghi phu thê niên lão. Không mộc cát. Hồng chiêu mỹ mạo chi thê. Khố đắc thê thiếp bất nghi lão. Lộc đắc thê quý, kỵ ác tinh trùng. Văn chiêu thông minh linh lỵ chi thê, điếu tam phương hữu ác tinh khắc. Quán chủ nam hôn bất chính chi thê, nữ giá bất lương chi phu. Tị ngọ giáp hợi thượng bất bi, diệc chủ thê tài. Phúc chủ chiêu mỹ lương chi phụ, phạm dị hình bất nghi. Trượng cô khắc đái tật chi phu thê. Mao thương khắc cương chi thê. Dị chủ thương nhị tam, diệc bất hòa mục. Bất nhiên, chủ cao biệt. Nhưng kiến trọng hôn nam nữ giai bất nghi. Nhận chủ nam nhân tửu sắc thương thân, nữ hữu sản ách chi nguy. Diệc chủ lang bái bất sự đa kiến thương khắc. Hình chủ thương khắc, trì khả miễn. Thiên trượng phu thê tai tật đa ưu phòng sủng thiếp. Diêu phạm trọng hôn, diệc chủ hòa. Hựu gia trượng dị ác tinh, chủ sinh ly tử biệt. Như nhập miếu nhược tịnh hạn phùng chi thiêm thọ, hiệp thọ xưng ý sự mỹ. Khốc đa kiến hình khắc ương.

詩曰

Thi viết

七宮無殺 琴瑟和嗚

Thất cung vô sát cầm sắt hòa ô

夫妻離異見分高, 若得紅鸞及貴推.

Phu thê ly dị kiến phân cao, nhược đắc hồng loan cập quý thôi.

賢妻貴子皆安定, 哭星至此卻成悲.

Hiền thê quý tử giai an định, khốc tinh chí thử khước thành bi.

夫妻貴印壽為良, 虛刃毛刑主損傷.

Phu thê quý ấn thọ vi lương, hư nhận mao hình chủ tổn thương.

若是三方逢惡曜, 也須重媾兩三場.

Nhược thị tam phương phùng ác diệu, dã tu trọng cấu lưỡng tam tràng.

刑虛毛刃主重妻, 惟有紅鸞貌最奇.

Hình hư mao nhận chủ trọng thê, duy hữu hồng loan mạo tối kỳ.

貴姚庫祿妻才厚, 天異相逢主別高.

Quý diêu khố lộc thê tài hậu, thiên dị tương phùng chủ biệt cao.

八疾厄宮

Bát tật ách cung

不宜見姚異星, 主有駝腰屈背, 并掘惡疾腳.

Bất nghi kiến diêu dị tinh, chủ hữu đà yêu khuất bối, tịnh quật ác tật cước.

○ 紫虛貴壽姚毛空

○ tử hư quý thọ diêu mao không

異疾纏身, 目手足之灾, 肺經喘滿, 哭常啾唧.

Dị tật triền thân, mục thủ túc chi tai, phế kinh suyễn mãn, khốc thường thu tức.

○ 印紅庫貫文刃之福祿

○ ấn hồng khố quán văn nhận chi phúc lộc

○ 姚哭

○ diêu khốc

臟不寧, 主背曲跛足之患.

Tạng bất ninh, chủ bối khúc bả túc chi hoạn.

生時疾厄臨人馬, 又與鬼門同分野.

Sinh thì tật ách lâm nhân mã, hựu dữ quỷ môn đồng phân dã.

生陷或逢刃異刑, 所傷若翼併暗啞.

Sinh hãm hoặc phùng nhận dị hình, sở thương nhược dực tinh ám ách.

刃刑疾厄怕相逢, 五臟乖張療不通.

Nhận hình tật ách phạ tương phùng, ngũ tạng quai trương liệu bất thông.

跛足駝腰并曲背, 年年哭病必相逢.

Bả túc đà yêu tịnh khúc bối, niên niên khốc bệnh tất tương phùng.

身星落陷處何方, 更出相逢最不祥.

Thân tinh lạc hãm xử hà phương, canh xuất tương phùng tối bất tường.

八煞惡星如拱照, 便知精月實堪傷.

Bát sát ác tinh như củng chiếu, tiện tri tinh nguyệt thực kham thương.

疾厄不可見天姚, 異星同喜甚蹊饒.

Tật ách bất khả kiến thiên diêu, dị tinh đồng hỉ thậm hề nhiêu.

刑刃見之多疾病, 天貴文昌可解饒.

Hình nhận kiến chi đa tật bệnh, thiên quý văn xương khả giải nhiêu.

姚異毛刑須帶疾, 仗微福壽總無灾.

Diêu dị mao hình tu đái tật, trượng vi phúc thọ tổng vô tai.

吉星混雜須詳察, 惡曜如臨禍患來.

Cát tinh hỗn tạp tu tường sát, ác diệu như lâm họa hoạn lai.

九遷移宮

Cửu thiên di cung

不宜見毛頭刑刃照臨, 出外多出盜賊險橫之事, 重則至死, 看其有無善星救助.

Bất nghi kiến mao đầu hình nhận chiếu lâm, xuất ngoại đa xuất đạo tặc hiểm hoành chi sự, trọng tắc chí tử, khán kỳ hữu vô thiện tinh cứu trợ.

紫出入住外方近貴. 虛出祖外才益. 印出外方才 祿. 貴出入得貴人力. 壽出入外方吉利. 庫貫得外方才吉利. 紅有外才喜慶, 會三合才吉利, 是儒述九流之十. 文出入近貴吉利. 福主遷移之得, 三合逢吉, 出入聽 其所欲. 祿多遇高貴. 杖不利出入. 毛出外路逢盜賊損害非橫之事, 又主水厄. 異不得寧靜. 姚主出入得人和氣. 刃主遠行招賊. 刑主遠行不利, 若天哭逢盜賊橫惡 之事也. 哭遠行出入, 多招口舌是非. 空萬事到頭.

Tử xuất nhập trụ ngoại phương cận quý. Hư xuất tổ ngoại tài ích. Ấn xuất ngoại phương tài lộc. Quý xuất nhập đắc quý nhân lực. Thọ xuất nhập ngoại phương cát lợi. Khố quán đắc ngoại phương tài cát lợi. Hồng hữu ngoại tài hỉ khánh, hội tam hợp tài cát lợi, thị nho thuật cửu lưu chi thập. Văn xuất nhập cận quý cát lợi. Phúc chủ thiên di chi đắc, tam hợp phùng cát, xuất nhập thính kỳ sở dục. Lộc đa ngộ cao quý. Trượng bất lợi xuất nhập. Mao xuất ngoại lộ phùng đạo tặc tổn hại phi hoành chi sự, hựu chủ thủy ách. Dị bất đắc ninh tĩnh. Diêu chủ xuất nhập đắc nhân hòa khí. Nhận chủ viễn hành chiêu tặc. Hình chủ viễn hành bất lợi, nhược thiên khốc phùng đạo tặc hoành ác chi sự dã. Khốc viễn hành xuất nhập, đa chiêu khẩu thiệt thị phi. Không vạn sự đáo đầu.

歌曰

Ca viết

遷移刑刃見毛頭, 出入須逢盜賊偷.

Thiên di hình nhận kiến mao đầu, xuất nhập tu phùng đạo tặc thâu.

橫死無遇吉星救, 若無惡曜不須憂.

Hoành tử vô ngộ cát tinh cứu, nhược vô ác diệu bất tu ưu.

天貴遊行遇貴頻, 印薇福祿可相親.

Thiên quý du hành ngộ quý tần, ấn vi phúc lộc khả tương thân.

毛頭刑刃虛防盜, 也作他鄉客鬼人.

Mao đầu hình nhận hư phòng đạo, dã tác tha hương khách quỷ nhân.

十官祿宮

Thập quan lộc cung

宜見印綬文昌, 中科名, 若廟旺, 主權職高遷. 不宜虛星, 一生無祿.

Nghi kiến ấn thụ văn xương, trung khoa danh, nhược miếu vượng, chủ quyền chức cao thiên. Bất nghi hư tinh, nhất sinh vô lộc.

紫名復金甌入廟者名達宸聰一生不息不惹是非如會鸞少年登科沖破者不貴. 虛主虛名奇人勢自無決斷之事. 貴主遇事不懼無惡者平生不善安康也. 印主能齊家更得地又拱合兄天貴主拜將封侯

Tử danh phục kim âu nhập miếu giả danh đạt thần thông nhất sinh bất tức bất nhạ thị phi như hội loan thiểu niên đăng khoa trùng phá giả bất quý. Hư chủ hư danh kỳ nhân thế tự vô quyết đoạn chi sự. Quý chủ ngộ sự bất cụ vô ác giả bình sinh bất thiện an khang dã. Ấn chủ năng tề gia canh đắc địa hựu củng hợp huynh thiên quý chủ bái tương phong hầu

大貴之命少年登科早擁旌旗若庶人不得地者亦平 息. 壽入廟者少年科甲慈憫群細見事遠. 祿同上. 紅有仁義主得慶主得慶好禮夾狂妄. 庫善規才能計等入廟者名播華夷. 貫一生平善決破者不利. 毛不怕事被次不 畏. 哭去文. 文入廟者少年科名旌節君子職位清類僧道潔庶人近貴. 姚惡事易戒言事多事多亦口.

Đại quý chi mệnh thiểu niên đăng khoa tảo ủng tinh kỳ nhược thứ nhân bất đắc địa giả diệc bình tức. Thọ nhập miếu giả thiểu niên khoa giáp từ mẫn quần tế kiến sự viễn. Lộc đồng thượng. Hồng hữu nhân nghĩa chủ đắc khánh chủ đắc khánh hảo lễ giáp cuồng vọng. Khố thiện quy tài năng kế đẳng nhập miếu giả danh bá hoa di. Quán nhất sinh bình thiện quyết phá giả bất lợi. Mao bất phạ sự bị thứ bất úy. Khốc khứ văn. Văn nhập miếu giả thiểu niên khoa danh tinh tiết quân tử chức vị thanh loại tăng đạo khiết thứ nhân cận quý. Diêu ác sự dịch giới ngôn sự đa sự đa diệc khẩu.

詩曰

Thi viết

天祿宮中刑杖照, 央配徒流未足道.

Thiên lộc cung trung hình trượng chiếu, ương phối đồ lưu vị túc đạo.

必然天哭更臨沖, 徒死傷亡凶自吊.

Tất nhiên thiên khốc canh lâm trùng, đồ tử thương vong hung tự điếu.

官祿刑刃不可言, 獄訟纏綿禍患連.

Quan lộc hình nhận bất khả ngôn, ngục tụng triền miên họa hoạn liên.

天印文昌居此地, 少年反地得高遷.

Thiên ấn văn xương cư thử địa, thiểu niên phản địa đắc cao thiên.

官祿須逢印貴星, 杖微紅壽總平平.

Quan lộc tu phùng ấn quý tinh, trượng vi hồng thọ tổng bình bình.

天虛刑刃無成實, 若遇文昌播大名.

Thiên hư hình nhận vô thành thực, nhược ngộ văn xương bá đại danh.

十一福德宮

Thập nhất phúc đức cung

宜見福壽印吉星, 更宜廟旺. 如凡虛星照破, 一生無福, 或在陷溺. 及見刑刃臨之, 必是耳目聾瞽瘤癖之疾.

Nghi kiến phúc thọ ấn cát tinh, canh nghi miếu vượng. Như phàm hư tinh chiếu phá, nhất sinh vô phúc, hoặc tại hãm nịch. Cập kiến hình nhận lâm chi, tất thị nhĩ mục lung cổ lựu phích chi tật.

紫壽紅一生衣食安康. 貴文衣祿清厚. 印播名. 庫財祿. 貫橫才. 福堅固. 祿祿位. 杖異勞碌進退. 毛姚刃哭主福薄不利. 虛一生無財, 身在陷地, 更加刑刃照之, 必主耳目口鼻臂足之疾. 刑主勞心一怨, 有灾難徒配. 加虛哭二星次傷亡, 遇吉臧半. 姚身亂心忙.

Tử thọ hồng nhất sinh y thực an khang. Quý văn y lộc thanh hậu. Ấn bá danh. Khố tài lộc. Quán hoành tài. Phúc kiên cố. Lộc lộc vị. Trượng dị lao lục tiến thối. Mao diêu nhận khốc chủ phúc bạc bất lợi. Hư nhất sinh vô tài, thân tại hãm địa, canh gia hình nhận chiếu chi, tất chủ nhĩ mục khẩu tị tí túc chi tật. Hình chủ lao tâm nhất oán, hữu tai nan đồ phối. Gia hư khốc nhị tinh thứ thương vong, ngộ cát tang bán. Diêu thân loạn tâm mang.

歌曰

Ca viết

福德不可見天虛, 有福之人只此無.

Phúc đức bất khả kiến thiên hư, hữu phúc chi nhân chích thử vô.

刑異照限自然惡, 縱然無疾也驚危.

Hình dị chiếu hạn tự nhiên ác, túng nhiên vô tật dã kinh nguy.

身宮清吉休愁命, 福德堅高不論宮.

Thân cung thanh cát hưu sầu mệnh, phúc đức kiên cao bất luận cung.

福德之宮要吉星, 少年享用必安榮.

Phúc đức chi cung yếu cát tinh, thiểu niên hưởng dụng tất an vinh.

若逢惡曜印無福, 早尅妻奴與弟兄.

Nhược phùng ác diệu ấn vô phúc, tảo khắc thê nô dữ đệ huynh.

十二相貌宮

Thập nhị tương mạo cung

宜見虛哭, 一生少灾. 不宜身命見之, 毛頭天哭同宮, 主有破相, 見貴大吉.

Nghi kiến hư khốc, nhất sinh thiểu tai. Bất nghi thân mệnh kiến chi, mao đầu thiên khốc đồng cung, chủ hữu phá tương, kiến quý đại cát.

紫孤氣. 貴紅文美貌. 印威權. 壽古貌. 庫發才. 貫暴發. 虛灾疾忌沖. 福祿在高強宮, 白手榮華富貴. 杖後帶疾厄. 姚美貌清秀. 毛面貌醜惡. 哭面貌灾疾. 異刃刑面貌殘破帶疾厄.

Tử cô khí. Quý hồng văn mỹ mạo. Ấn uy quyền. Thọ cổ mạo. Khố phát tài. Quán bạo phát. Hư tai tật kỵ trùng. Phúc lộc tại cao cường cung, bạch thủ vinh hoa phú quý. Trượng hậu đái tật ách. Diêu mỹ mạo thanh tú. Mao diện mạo xú ác. Khốc diện mạo tai tật. Dị nhận hình diện mạo tàn phá đái tật ách.

彖曰

Thoán viết

相貌不宜見哭悲, 破傷容貌跛肩餘.

Tương mạo bất nghi kiến khốc bi, phá thương dung mạo bả kiên dư.

此宮若還逢此曜, 定生惡疾再元疑.

Thử cung nhược hoàn phùng thử diệu, định sinh ác tật tái nguyên nghi.

彖曰

Thoán viết

相貌不宜見異星, 又嫌刑刃到其中.

Tương mạo bất nghi kiến dị tinh, hựu hiềm hình nhận đáo kỳ trung.

身命二宮逢此曜, 定生暗疾異灾攻.

Thân mệnh nhị cung phùng thử diệu, định sinh ám tật dị tai công.

彖曰

Thoán viết

貌宮文昌未為良, 福壽加臨壽考長.

Mạo cung văn xương vị vi lương, phúc thọ gia lâm thọ khảo trường.

若遇凶星多破祖, 紅鸞天哭細推詳.

Nhược ngộ hung tinh đa phá tổ, hồng loan thiên khốc tế thôi tường.

子申巳酉亥紫氣高強, 師巫有分高強

Tử thân tị dậu hợi tử khí cao cường, sư vu hữu phân cao cường

○ 星名紫微, 子上安居. 男子學堂, 學館, 女子識錦, 刺繡. 毛頭不加, 男子而冠重祿. 刃星不至, 女人貴室名珍. 若在巳官, 并酉亥運行, 福祿有餘名.

○ tinh danh tử vi, tử thượng an cư. Nam tử học đường, học quán, nữ tử thức cẩm, thứ tú. Mao đầu bất gia, nam tử nhi quan trọng lộc. Nhận tinh bất chí, nữ nhân quý thất danh trân. Nhược tại tị quan, tịnh dậu hợi vận hành, phúc lộc hữu dư danh.

紫氣之星, 獨曰孤為僧為迦為泛後.

Tử khí chi tinh, độc viết cô vi tăng vi già vi phiếm hậu.

彖曰此星落陷一世老儒

Thoán viết thử tinh lạc hãm nhất thế lão nho

人若子上見紫微, 富貴功名天下知.

Nhân nhược tử thượng kiến tử vi, phú quý công danh thiên hạ tri.

刑異不來兔破蕩, 夫妻保守頗相宜.

Hình dị bất lai thỏ phá đãng, phu thê bảo thủ pha tương nghi.

彖曰紫氣歸垣管, 主文章冠世

Thoán viết tử khí quy viên quản, chủ văn chương quan thế

紫加亥酉子巳宮, 富壽才名碩德翁.

Tử gia hợi dậu tử tị cung, phú thọ tài danh thạc đức ông.

衣紫腰金人莫比, 何愁官爵不榮尊.

Y tử yêu kim nhân mạc bỉ, hà sầu quan tước bất vinh tôn.

彖曰

Thoán viết

紫氣逢之紫氣宸, 吉星同照倍精神.

Tử khí phùng chi tử khí thần, cát tinh đồng chiếu bội tinh thần.

孤宿天沖閑極位, 主為僧道九流人.

Cô túc thiên trùng nhàn cực vị, chủ vi tăng đạo cửu lưu nhân.

身命逢之必壽長, 紫氣旺樂妙為良.

Thân mệnh phùng chi tất thọ trường, tử khí vượng nhạc diệu vi lương.

貴顯相逢居翰苑, 更兼天刃作員郎.

Quý hiển tương phùng cư hàn uyển, canh kiêm thiên nhận tác viên lang.

彖曰

Thoán viết

紫氣清閑藝術人, 鬼畢兼帶局尤清.

Tử khí thanh nhàn nghệ thuật nhân, quỷ tất kiêm đái cục vưu thanh.

能文能武多謀略, 空裡榮華事事新.

Năng văn năng vũ đa mưu lược, không lý vinh hoa sự sự tân.

紫微最喜妙中逢, 財帛豐盈福祿豐.

Tử vi tối hỉ diệu trung phùng, tài bạch phong doanh phúc lộc phong.

子息命宮官祿位, 遇之多雅達亨通.

Tử tức mệnh cung quan lộc vị, ngộ chi đa nhã đạt hanh thông.

天虛屬冰 陰象五午

Thiên hư chúc băng âm tượng ngũ ngọ

○ 星名天虛, 身命逢渠. 寅申巳亥四宮, 有財少實多. 虛丑午, 榮華富貴. 若陷官祿, 破蕩無餘.

○ tinh danh thiên hư, thân mệnh phùng cừ. Dần thân tị hợi tứ cung, hữu tài thiểu thực đa. Hư sửu ngọ, vinh hoa phú quý. Nhược hãm quan lộc, phá đãng vô dư.

不如收拾閑風月, 紙帳梅花獨自眠.

Bất như thu thập nhàn phong nguyệt, chỉ trướng mai hoa độc tự miên.

彖曰

Thoán viết

天餘丑午真富貴, 巳亥寅申實多虛.

Thiên dư sửu ngọ chân phú quý, tị hợi dần thân thực đa hư.

忽遇毛頭相照應, 田園方項破無餘.

Hốt ngộ mao đầu tương chiếu ứng, điền viên phương hạng phá vô dư.

彖曰

Thoán viết

天虛丑午位宜來, 廟旺相逢不生灾.

Thiên hư sửu ngọ vị nghi lai, miếu vượng tương phùng bất sinh tai.

辭言誑心不須听, 臾能謀達富多財.

Từ ngôn cuống tâm bất tu thính, du năng mưu đạt phú đa tài.

彖曰

Thoán viết

桃李無言三月春, 戮翠裊中誰與共.

Đào lý vô ngôn tam nguyệt xuân, lục thúy niểu trung thùy dữ cộng.

天虛天上銷爍熔, 犯著財官半世窮.

Thiên hư thiên thượng tiêu thước dong, phạm trứ tài quan bán thế cùng.

若得好星來救解, 也須半吉半為凶.

Nhược đắc hảo tinh lai cứu giải, dã tu bán cát bán vi hung.

彖曰

Thoán viết

進一步與 仸 齊眉, 退一步俗緣未斷.

Tiến nhất bộ dữ 仸 tề mi, thối nhất bộ tục duyên vị đoạn.

天虛入廟命身臨, 得地陰陽喜駐停.

Thiên hư nhập miếu mệnh thân lâm, đắc địa âm dương hỉ trú đình.

假使惡星同拱照, 縱然亨達額邊塵.

Giả sử ác tinh đồng củng chiếu, túng nhiên hanh đạt ngạch biên trần.

天貴屬土 象陰寅辰

Thiên quý chúc thổ tượng âm dần thần

○ 星命天貴, 功名自譽. 寅辰二宮, 得地主財足, 榮華富貴, 呼奴婢, 世少凶灾, 所謀順遂, 萬倍生涯.

○ tinh mệnh thiên quý, công danh tự dự. Dần thần nhị cung, đắc địa chủ tài túc, vinh hoa phú quý, hô nô tỳ, thế thiểu hung tai, sở mưu thuận toại, vạn bội sinh nhai.

彖曰

Thoán viết

天貴寅辰最好佳, 毛頭拱照不繁華.

Thiên quý dần thần tối hảo giai, mao đầu củng chiếu bất phồn hoa.

杖星加臨貧且賤, 一似宣州花木瓜.

Trượng tinh gia lâm bần thả tiện, nhất tự tuyên châu hoa mộc qua.

彖曰

Thoán viết

天貴星名廟旺中, 申子辰及亥寅宮.

Thiên quý tinh danh miếu vượng trung, thân tử thần cập hợi dần cung.

少年臨雅翡聲譽, 金榜標名福慶隆.

Thiểu niên lâm nhã phỉ thanh dự, kim bảng tiêu danh phúc khánh long.

彖曰

Thoán viết

天貴從祿福德探, 若臨身命作宮人.

Thiên quý tòng lộc phúc đức tham, nhược lâm thân mệnh tác cung nhân.

更兼文印傍偏照, 管取居官轉紫宸.

Canh kiêm văn ấn bàng thiên chiếu, quản thủ cư quan chuyển tử thần.

貴星入廟在身命, 運限逢之福祿隆.

Quý tinh nhập miếu tại thân mệnh, vận hạn phùng chi phúc lộc long.

億萬資財似高岳, 為官品列在三公.

Ức vạn tư tài tự cao nhạc, vi quan phẩm liệt tại tam công.

天印 陽象屬土子卯辰亥

Thiên ấn dương tượng chúc thổ tử mão thần hợi

○ 星命天印, 照身命, 女子至心靈, 男子有名譽. 惡星不至, 早有權柄. 異星若來, 不天則病, 一生少吉, 半世多凶. 倘逢天杖, 借權仕階, 偏有庶予, 正室無胎.

○ tinh mệnh thiên ấn, chiếu thân mệnh, nữ tử chí tâm linh, nam tử hữu danh dự. Ác tinh bất chí, tảo hữu quyền bính. Dị tinh nhược lai, bất thiên tắc bệnh, nhất sinh thiểu cát, bán thế đa hung. Thảng phùng thiên trượng, tá quyền sĩ giai, thiên hữu thứ dư, chính thất vô thai.

彖曰

Thoán viết

天印元來是吉星, 毛頭一宿不堪親.

Thiên ấn nguyên lai thị cát tinh, mao đầu nhất túc bất kham thân.

喜遊子卯二宮裡, 掌握兵權作師臣.

Hỉ du tử mão nhị cung lý, chưởng ác binh quyền tác sư thần.

彖曰

Thoán viết

天印元來是吉星, 子卯辰巳達光榮.

Thiên ấn nguyên lai thị cát tinh, tử mão thần tị đạt quang vinh.

官高權重人欽羨, 赫赫聲名振帝京.

Quan cao quyền trọng nhân khâm tiện, hách hách thanh danh chấn đế kinh.

彖曰

Thoán viết

天印臨身有勢權, 三方有力照身元.

Thiên ấn lâm thân hữu thế quyền, tam phương hữu lực chiếu thân nguyên.

若無虛哭并毛異, 冨 貴雙全亨百年.

Nhược vô hư khốc tịnh mao dị, 冨 quý song toàn hanh bách niên.

印星入廟最為奇, 禍則消除福則隨.

Ấn tinh nhập miếu tối vi kỳ, họa tắc tiêu trừ phúc tắc tùy.

要緊命中逢吉曜, 少年平步上天梯.

Yếu khẩn mệnh trung phùng cát diệu, thiểu niên bình bộ thượng thiên thê.

天壽 象陽屬土亥酉戌

Thiên thọ tượng dương chúc thổ hợi dậu tuất

壽星獨立, 有子不孤. 官符平生不作, 凶灾一世全無. 若不陷溺, 福厚業餘. 本宮若無惡宿, 壽與彭祖同途.

Thọ tinh độc lập, hữu tử bất cô. Quan phù bình sinh bất tác, hung tai nhất thế toàn vô. Nhược bất hãm nịch, phúc hậu nghiệp dư. Bản cung nhược vô ác túc, thọ dữ bành tổ đồng đồ.

Vị

彖曰

Thoán viết

巳亥午宮行天庫, 積玉堆金無記數.

Tị hợi ngọ cung hành thiên khố, tích ngọc đôi kim vô ký sổ.

毛哭若來生賤疾, 稚年記了百年事.

Mao khốc nhược lai sinh tiện tật, trĩ niên ký liễu bách niên sự.

彖曰

Thoán viết

天庫星臨獅子宮, 倘臨巳亥亦和同.

Thiên khố tinh lâm sư tử cung, thảng lâm tị hợi diệc hòa đồng.

三方若也無凶曜, 積玉堆金作富翁.

Tam phương nhược dã vô hung diệu, tích ngọc đôi kim tác phú ông.

彖曰

Thoán viết

庫貫入廟名天助, 智足多謀巧心路.

Khố quán nhập miếu danh thiên trợ, trí túc đa mưu xảo tâm lộ.

不用金銀祿有餘, 若不成名也須富.

Bất dụng kim ngân lộc hữu dư, nhược bất thành danh dã tu phú.

文昌 象陽屬木寅午戌

Văn xương tượng dương chúc mộc dần ngọ tuất

○ 星名文倡, 照身命宮, 男人必吐珠璣, 女子巧綉鴛央. 少年不學自揚名, 官祿須見文章顯. 寅午戌宮最為奇, 文星貴宿足天盈, 少年及第冠群英. 天杖加臨貧且賤, 百歲虛為百歲名.

○ tinh danh văn xướng, chiếu thân mệnh cung, nam nhân tất thổ châu ki, nữ tử xảo tú uyên ương. Thiểu niên bất học tự dương danh, quan lộc tu kiến văn chương hiển. Dần ngọ tuất cung tối vi kỳ, văn tinh quý túc túc thiên doanh, thiểu niên cập đệ quan quần anh. Thiên trượng gia lâm bần thả tiện, bách tuế hư vi bách tuế danh.

彖曰

Thoán viết

文昌戌上同寅午, 此處榮華衣金紫.

Văn xương tuất thượng đồng dần ngọ, thử xử vinh hoa y kim tử.

翰苑輩聲名烜赫, 文章出衆功名士.

Hàn uyển bối thanh danh huyên hách, văn chương xuất chúng công danh sĩ.

彖曰

Thoán viết

文昌廟旺必聰明, 定有文章冠世榮.

Văn xương miếu vượng tất thông minh, định hữu văn chương quan thế vinh.

失位亦逢高貴倚, 公私須達俐知名.

Thất vị diệc phùng cao quý ỷ, công tư tu đạt lỵ tri danh.

彖曰

Thoán viết

文昌吉曜臨身命, 主擢巍科邁等倫.

Văn xương cát diệu lâm thân mệnh, chủ trạc nguy khoa mại đẳng luân.

紅鸞才質十分奇, 美貌光亨事事宜.

Hồng loan tài chất thập phân kỳ, mỹ mạo quang hanh sự sự nghi.

福德若臨身命上, 定膺福祿兩相隨.

Phúc đức nhược lâm thân mệnh thượng, định ưng phúc lộc lưỡng tương tùy.

彖曰

Thoán viết

入廟紅鸞身命臨, 俊然容貌似觀音.

Nhập miếu hồng loan thân mệnh lâm, tuấn nhiên dung mạo tự quan âm.

其人情性溫良相, 出衆超群衆所欽.

Kỳ nhân tình tính ôn lương tương, xuất chúng siêu quần chúng sở khâm.

貫索 象陰屬土卯巳午未亥

Quán tác tượng âm chúc thổ mão tị ngọ vị hợi

○ 星名貫索, 照身命宮, 人有多成多敗, 一生半吉半凶. 毛頭加臨, 若顏子之早喪. 杖星同照, 壽如彭祖之長生. 巳亥二宮為入廟, 晚年財祿自豐隆.

○ tinh danh quán tác, chiếu thân mệnh cung, nhân hữu đa thành đa bại, nhất sinh bán cát bán hung. Mao đầu gia lâm, nhược nhan tử chi tảo tang. Trượng tinh đồng chiếu, thọ như bành tổ chi trường sinh. Tị hợi nhị cung vi nhập miếu, vãn niên tài lộc tự phong long.

彖曰

Thoán viết

貫星巳亥作高強, 家門昌盛置田注.

Quán tinh tị hợi tác cao cường, gia môn xương thịnh trí điền chú.

天杖傍照多子息, 草毛一子也難當.

Thiên trượng bàng chiếu đa tử tức, thảo mao nhất tử dã nan đương.

彖曰

Thoán viết

貫索之星號洞玄, 未申巳亥正相纏.

Quán tác chi tinh hào động huyền, vị thân tị hợi chính tương triền.

滿堂金玉堆如土, 財祿豐盈萬項田.

Mãn đường kim ngọc đôi như thổ, tài lộc phong doanh vạn hạng điền.

彖曰

Thoán viết

貫索之星號洞微, 命中值此好根基.

Quán tác chi tinh hào động vi, mệnh trung trị thử hảo căn cơ.

若無天異毛頭照, 依舊平安得便宜.

Nhược vô thiên dị mao đầu chiếu, y cựu bình an đắc tiện nghi.

天庫 象陽屬土卯巳亥午

Thiên khố tượng dương chúc thổ mão tị hợi ngọ

○ 星名天庫, 人多富貴, 女子多置田注, 男子顯爵位. 巳亥午上更聚財, 臨危不驚險不畏. 此星之主三子成, 刑刃相同留一.

○ tinh danh thiên khố, nhân đa phú quý, nữ tử đa trí điền chú, nam tử hiển tước vị. Tị hợi ngọ thượng canh tụ tài, lâm nguy bất kinh hiểm bất úy. Thử tinh chi chủ tam tử thành, hình nhận tương đồng lưu nhất.

彖曰

Thoán viết

天壽限臨人命長, 亥酉二宮最為良.

Thiên thọ hạn lâm nhân mệnh trường, hợi dậu nhị cung tối vi lương.

刃哭若還加臨上, 將來必定待侯王.

Nhận khốc nhược hoàn gia lâm thượng, tương lai tất định đãi hầu vương.

彖曰

Thoán viết

天壽之星號吉祥, 喜居酉亥壽延長.

Thiên thọ chi tinh hào cát tường, hỉ cư dậu hợi thọ duyên trường.

若得吉曜來相照, 壽筭彌堅福祿昌.

Nhược đắc cát diệu lai tương chiếu, thọ toán di kiên phúc lộc xương.

彖曰

Thoán viết

天壽之生號老人, 得居身命美人倫.

Thiên thọ chi sinh hào lão nhân, đắc cư thân mệnh mỹ nhân luân.

尊崇福德人瞻仰, 名祿之中是富榮.

Tôn sùng phúc đức nhân chiêm ngưỡng, danh lộc chi trung thị phú vinh.

彖曰

Thoán viết

吉星天壽福當權, 廟旺逢之福自然.

Cát tinh thiên thọ phúc đương quyền, miếu vượng phùng chi phúc tự nhiên.

出則將兮入則相, 人皆道是傳岩賢.

Xuất tắc tương hề nhập tắc tương, nhân giai đạo thị truyện nham hiền.

紅鸞 象陰屬金辰丑寅

Hồng loan tượng âm chúc kim thần sửu dần

星名紅鸞, 人身長大, 男人早婚早姻, 婦人無尅害便喜. 辰丑聰明富貴. 若無灾星與同途, 白首光華八十餘. 紅鸞吉相為美.

Tinh danh hồng loan, nhân thân trường đại, nam nhân tảo hôn tảo nhân, phụ nhân vô khắc hại tiện hỉ. Thần sửu thông minh phú quý. Nhược vô tai tinh dữ đồng đồ, bạch thủ quang hoa bát thập dư. Hồng loan cát tương vi mỹ.

彖曰

Thoán viết

紅鸞吉躍喜如何, 凶星毛頭不可過.

Hồng loan cát dược hỉ như hà, hung tinh mao đầu bất khả quá.

萬一刑刃加臨上, 猶如霜折半池荷.

Vạn nhất hình nhận gia lâm thượng, do như sương chiết bán trì hà.

彖曰

Thoán viết

紅鸞一宿從來吉, 已亥寅宮丑上遊.

Hồng loan nhất túc tòng lai cát, dĩ hợi dần cung sửu thượng du.

享福半生多稱意, 貴膺帝勸位王侯.

Hưởng phúc bán sinh đa xưng ý, quý ưng đế khuyến vị vương hầu.

彖曰

Thoán viết

運限方沖方相顯, 腰金衣紫輔明君.

Vận hạn phương trùng phương tương hiển, yêu kim y tử phụ minh quân.

天福 象陽屬土申卯

Thiên phúc tượng dương chúc thổ thân mão

○ 福星加臨, 此命最好, 女人美貌端嚴, 男子婚早子早. 惡星不臨, 多財多寶. 申卯最加, 元灾元禍, 父母兄弟雙全: 夫婦百年偕老.

○ phúc tinh gia lâm, thử mệnh tối hảo, nữ nhân mỹ mạo đoan nghiêm, nam tử hôn tảo tử tảo. Ác tinh bất lâm, đa tài đa bảo. Thân mão tối gia, nguyên tai nguyên họa, phụ mẫu huynh đệ song toàn: phu phụ bách niên giai lão.

彖曰

Thoán viết

天福申卯作才郎, 腰橫金帶好文章.

Thiên phúc thân mão tác tài lang, yêu hoành kim đái hảo văn chương.

哭虛二星加臨上, 不貧則夭實堪傷.

Khốc hư nhị tinh gia lâm thượng, bất bần tắc yêu thực kham thương.

彖曰

Thoán viết

天福加臨身與命, 為人大度有精神.

Thiên phúc gia lâm thân dữ mệnh, vi nhân đại độ hữu tinh thần.

更兼祿貫三方照, 定作榮華富貴人.

Canh kiêm lộc quán tam phương chiếu, định tác vinh hoa phú quý nhân.

彖曰

Thoán viết

天福吉星來入廟, 最宜身命更加臨.

Thiên phúc cát tinh lai nhập miếu, tối nghi thân mệnh canh gia lâm.

福祿興隆生貴子, 三方不破祿多增.

Phúc lộc hưng long sinh quý tử, tam phương bất phá lộc đa tăng.

天祿 象陽屬木巳申

Thiên lộc tượng dương chúc mộc tị thân

○ 祿星加臨, 惡星不至, 人有智惠聰明, 求謀萬事稱意. 居在巳申, 身命得地. 吉星三子, 且留二毛頭. 若不共同行, 功業成兮田自置.

○ lộc tinh gia lâm, ác tinh bất chí, nhân hữu trí huệ thông minh, cầu mưu vạn sự xưng ý. Cư tại tị thân, thân mệnh đắc địa. Cát tinh tam tử, thả lưu nhị mao đầu. Nhược bất cộng đồng hành, công nghiệp thành hề điền tự trí.

彖曰

Thoán viết

太極天祿已得位, 所遇吉星皆得地.

Thái cực thiên lộc dĩ đắc vị, sở ngộ cát tinh giai đắc địa.

毛頭星若不同宮, 事業功名由我致.

Mao đầu tinh nhược bất đồng cung, sự nghiệp công danh do ngã trí.

彖曰

Thoán viết

祿元星宿主科名, 衣錦腰金甚貴榮.

Lộc nguyên tinh túc chủ khoa danh, y cẩm yêu kim thậm quý vinh.

輔佐君王成大業, 金枝玉葉是皇親.

Phụ tá quân vương thành đại nghiệp, kim chi ngọc diệp thị hoàng thân.

彖曰

Thoán viết

綠居申已號三台, 福掃元求亦自來.

Lục cư thân dĩ hào tam thai, phúc tảo nguyên cầu diệc tự lai.

財穀一生多富積, 文章合會作高魁.

Tài cốc nhất sinh đa phú tích, văn chương hợp hội tác cao khôi.

彖曰

Thoán viết

天祿加臨慶有餘, 為人權柄播當途.

Thiên lộc gia lâm khánh hữu dư, vi nhân quyền bính bá đương đồ.

更宜福氣文昌挾, 豪傑英雄樂裕如.

Canh nghi phúc khí văn xương hiệp, hào kiệt anh hùng nhạc dụ như.

天杖 象陽屬木未亥子申

Thiên trượng tượng dương chúc mộc vị hợi tử thân

星名天杖, 偏生妾, 男子婚姻不得子息, 難乳不貧則夭.

Tinh danh thiên trượng, thiên sinh thiếp, nam tử hôn nhân bất đắc tử tức, nan nhũ bất bần tắc yêu.

杖渥落廟, 而榮貴元灾.

Trượng ác lạc miếu, nhi vinh quý nguyên tai.

身躍入宮, 而清慈獲福. 一

Thân dược nhập cung, nhi thanh từ hoạch phúc. Nhất

彖曰

Thoán viết

若不披毛并帶角, 也作驢前馬後人.

Nhược bất phi mao tịnh đái giác, dã tác lư tiền mã hậu nhân.

獨喜官星居亥子, 縱然富貴主孤身.

Độc hỉ quan tinh cư hợi tử, túng nhiên phú quý chủ cô thân.

彖曰

Thoán viết

天杖最宜亥子遊, 同與申酉并來求.

Thiên trượng tối nghi hợi tử du, đồng dữ thân dậu tịnh lai cầu.

凡事稱心少違背, 更加一壽免灾憂.

Phàm sự xưng tâm thiểu vi bối, canh gia nhất thọ miễn tai ưu.

彖曰惟容貌而且秀, 取人事而最足

Thoán viết duy dung mạo nhi thả tú, thủ nhân sự nhi tối túc

天杖之星入命中, 吉星救助善星逢.

Thiên trượng chi tinh nhập mệnh trung, cát tinh cứu trợ thiện tinh phùng.

或遇跟中逢此曜, 為官為吏任從容.

Hoặc ngộ cân trung phùng thử diệu, vi quan vi lại nhâm tòng dung.

彖曰杖居月位凶, 何有身到天門棧自無

Thoán viết trượng cư nguyệt vị hung, hà hữu thân đáo thiên môn sạn tự vô

天杖入廟號天威, 掌握兵權定四夷.

Thiên trượng nhập miếu hào thiên uy, chưởng ác binh quyền định tứ di.

此是權星凶變吉, 英聲無處不揚輝.

Thử thị quyền tinh hung biến cát, anh thanh vô xử bất dương huy.

天異 象陰屬土辰丑未

Thiên dị tượng âm chúc thổ thần sửu vị

○ 星名天異, 虛星同宮, 兩惡相宗, 少年不夭. 除去少吉多凶, 父母見尅. 兄弟無, 子無綜, 祖業不留, 皆破盡, 一生萍跡走東西. 未與丑辰宮, 最樂吉星同照祿重上.

○ tinh danh thiên dị, hư tinh đồng cung, lưỡng ác tương tông, thiểu niên bất yêu. Trừ khứ thiểu cát đa hung, phụ mẫu kiến khắc. Huynh đệ vô, tử vô tống, tổ nghiệp bất lưu, giai phá tận, nhất sinh bình tích tẩu đông tây. Vị dữ sửu thần cung, tối nhạc cát tinh đồng chiếu lộc trọng thượng.

彖曰

Thoán viết

身命貫異虛當頭, 路途湖口也無愁.

Thân mệnh quán dị hư đương đầu, lộ đồ hồ khẩu dã vô sầu.

若教刑宿來沖破, 只是風中爨僅流.

Nhược giáo hình túc lai trùng phá, chích thị phong trung thoán cận lưu.

彖曰

Thoán viết

天異之星太不祥, 喜逢丑未及辰鄉.

Thiên dị chi tinh thái bất tường, hỉ phùng sửu vị cập thần hương.

辰巳無灾多喜悅, 經營庶事總蕃昌.

Thần tị vô tai đa hỉ duyệt, kinh doanh thứ sự tổng phiền xương.

彖曰

Thoán viết

離別之躍最關情, 天使眉頭空惱人.

Ly biệt chi dược tối quan tình, thiên sử mi đầu không não nhân.

寡婦三夫猶未足, 孤男五婦未成親.

Quả phụ tam phu do vị túc, cô nam ngũ phụ vị thành thân.

彖曰

Thoán viết

異星入廟正臨宮, 多積資財谷甚登.

Dị tinh nhập miếu chính lâm cung, đa tích tư tài cốc thậm đăng.

田宅之中加旺相, 更觀身命吉星隆.

Điền trạch chi trung gia vượng tương, canh quan thân mệnh cát tinh long.

毛頭 象陰屬水子卯未寅戌

Mao đầu tượng âm chúc thủy tử mão vị dần tuất

星名毛頭, 只喜樂旺, 若單行, 婦人尅夫, 害子男子, 重媾婚姻, 祖宅空虛, 生涯自立, 須然衣食無虧, 半世勤勞, 未免耗粹欺財, 不是守成之輩.

Tinh danh mao đầu, chích hỉ nhạc vượng, nhược đan hành, phụ nhân khắc phu, hại tử nam tử, trọng cấu hôn nhân, tổ trạch không hư, sinh nhai tự lập, tu nhiên y thực vô khuy, bán thế cần lao, vị miễn háo túy khi tài, bất thị thủ thành chi bối.

彖曰

Thoán viết

毛與子卯寅戌地, 性靜情逸更聰明.

Mao dữ tử mão dần tuất địa, tính tĩnh tình dật canh thông minh.

男子不 冨 則必貴, 女子不貴則心靈.

Nam tử bất 冨 tắc tất quý, nữ tử bất quý tắc tâm linh.

彖曰

Thoán viết

毛頭哭刃不可當, 徒流奔走利名場.

Mao đầu khốc nhận bất khả đương, đồ lưu bôn tẩu lợi danh tràng.

縱然祖業消磨盡, 子息何如得久長.

Túng nhiên tổ nghiệp tiêu ma tận, tử tức hà như đắc cửu trường.

彖曰

Thoán viết

毛頭子卯寅戌地, 福惠須輕亦有禎.

Mao đầu tử mão dần tuất địa, phúc huệ tu khinh diệc hữu trinh.

吉曜加臨摧族節, 出膺天命鎮邊城.

Cát diệu gia lâm tồi tộc tiết, xuất ưng thiên mệnh trấn biên thành.

彖曰

Thoán viết

毛頭惡宿吉為凶, 犯此之人一世窮.

Mao đầu ác túc cát vi hung, phạm thử chi nhân nhất thế cùng.

若得好星來救助, 也教官事見重重.

Nhược đắc hảo tinh lai cứu trợ, dã giáo quan sự kiến trọng trọng.

彖曰

Thoán viết

毛頭入廟臨身命, 遇者應須帶武人.

Mao đầu nhập miếu lâm thân mệnh, ngộ giả ứng tu đái vũ nhân.

名譽揚揚遍天下, 藩垣鎮便四夷賓.

Danh dự dương dương biến thiên hạ, phiên viên trấn tiện tứ di tân.

天刃 象陰屬金申巳午寅酉同

Thiên nhận tượng âm chúc kim thân tị ngọ dần dậu đồng

○ 單刃貫宮, 財祿合格, 女人害夫尅子, 男見婚姻不得, 煢煢孑孑立身, 卻少灾厄, 父母兄弟不留, 妻奴豈得長久.

○ đan nhận quán cung, tài lộc hợp cách, nữ nhân hại phu khắc tử, nam kiến hôn nhân bất đắc, quỳnh quỳnh kiết kiết lập thân, khước thiểu tai ách, phụ mẫu huynh đệ bất lưu, thê nô khởi đắc trường cửu.

天刃自刃重疊來, 兩般逢此便為灾.

Thiên nhận tự nhận trọng điệp lai, lưỡng bàn phùng thử tiện vi tai.

殺曜四強同水火, 少年遇惡死為灰.

Sát diệu tứ cường đồng thủy hỏa, thiểu niên ngộ ác tử vi hôi.

彖曰

Thoán viết

血光犯命必傷殘, 刑刃加臨找厄佳.

Huyết quang phạm mệnh tất thương tàn, hình nhận gia lâm hoa ách giai.

六尺之軀亡虎咬, 亦然須是溺波澗.

Lục xích chi khu vong hổ giảo, diệc nhiên tu thị nịch ba giản.

彖曰

Thoán viết

刃宿同刑損父母, 男子必須好過房.

Nhận túc đồng hình tổn phụ mẫu, nam tử tất tu hảo quá phòng.

若是女子同宮照, 數定刃度作新娘.

Nhược thị nữ tử đồng cung chiếu, sổ định nhận độ tác tân nương.

彖曰無福傷身破相, 有救必傷六親.

Thoán viết vô phúc thương thân phá tương, hữu cứu tất thương lục thân.

天刃流血逆星凶, 限到還逢厄難重.

Thiên nhận lưu huyết nghịch tinh hung, hạn đáo hoàn phùng ách nan trọng.

廟旺須然文武貴, 也防輕敵卻成空.

Miếu vượng tu nhiên văn vũ quý, dã phòng khinh địch khước thành không.

彖曰

Thoán viết

玉臨八殺光灼灼, 斤在財宮福不全.

Ngọc lâm bát sát quang chước chước, cân tại tài cung phúc bất toàn.

若是刑星不入廟, 灾憂蛇腹定當年.

Nhược thị hình tinh bất nhập miếu, tai ưu xà phúc định đương niên.

彖曰

Thoán viết

天刃居己并午申, 更逢寅位主光榮.

Thiên nhận cư kỷ tịnh ngọ thân, canh phùng dần vị chủ quang vinh.

必因武勇成大業, 名顯專權統萬兵.

Tất nhân vũ dũng thành đại nghiệp, danh hiển chuyên quyền thống vạn binh.

彖曰

Thoán viết

天刃凶星到白羊, 照曜乾坤定四方.

Thiên nhận hung tinh đáo bạch dương, chiếu diệu kiền khôn định tứ phương.

掌握威權施妙手, 得財顯達必為祥.

Chưởng ác uy quyền thi diệu thủ, đắc tài hiển đạt tất vi tường.

天刑 象陰屬火寅午酉戌

Thiên hình tượng âm chúc hỏa dần ngọ dậu tuất

○ 刑星單行, 為三不了. 為僧, 為道, 不成家, 卻又無分曉, 孤哉, 孤哉, 不孤則無兄弟, 父母不雙全, 妻奴分上不長久.

○ hình tinh đan hành, vi tam bất liễu. Vi tăng, vi đạo, bất thành gia, khước hựu vô phân hiểu, cô tai, cô tai, bất cô tắc vô huynh đệ, phụ mẫu bất song toàn, thê nô phân thượng bất trường cửu.

三宮傷身於猖亡自縊之灾

Tam cung thương thân vu xương vong tự ải chi tai

彖曰

Thoán viết

霹靂命中怎不怕, 見刑身陷何須下.

Phích lịch mệnh trung chẩm bất phạ, kiến hình thân hãm hà tu hạ.

命被壽促惡星臨, 其人死在雷霆下.

Mệnh bị thọ xúc ác tinh lâm, kỳ nhân tử tại lôi đình hạ.

彖曰

Thoán viết

三不了星為天刑, 為僧為道號孤身.

Tam bất liễu tinh vi thiên hình, vi tăng vi đạo hào cô thân.

刃哭二星加臨上, 不兔須臾帶疾人.

Nhận khốc nhị tinh gia lâm thượng, bất thỏ tu du đái tật nhân.

彖曰

Thoán viết

天姚居戌卯辰遊, 更向雙魚一併求.

Thiên diêu cư tuất mão thần du, canh hướng song ngư nhất tinh cầu.

福厚也須耽酒慾, 無灾無厄度春秋.

Phúc hậu dã tu đam tửu dục, vô tai vô ách độ xuân thu.

彖曰天姚, 即咸池也.

Thoán viết thiên diêu, tức hàm trì dã.

咸池一殺找兼真, 逢水妖燒主亂淫.

Hàm trì nhất sát hoa kiêm chân, phùng thủy yêu thiêu chủ loạn dâm.

沐浴進神徒見貴, 心教傾國與傾城.

Mộc dục tiến thần đồ kiến quý, tâm giáo khuynh quốc dữ khuynh thành.

彖曰

Thoán viết

夫姚星與敗星同, 號日人問掃篇凶.

Phu diêu tinh dữ bại tinh đồng, hào nhật nhân vấn tảo thiên hung.

辛苦平生更一世, 不曾安逸在家中.

Tân khổ bình sinh canh nhất thế, bất tằng an dật tại gia trung.

彖曰

Thoán viết

天姚入廟並為祥, 運限相逢定吉昌.

Thiên diêu nhập miếu tịnh vi tường, vận hạn tương phùng định cát xương.

更遇賢妻添福祿, 冰長得地甚高強.

Canh ngộ hiền thê thiêm phúc lộc, băng trường đắc địa thậm cao cường.

十八星所屬

Thập bát tinh sở chúc

哭刃彎金火是刑, 紫文杖祿木成林.

Khốc nhận loan kim hỏa thị hình, tử văn trượng lộc mộc thành lâm.

毛姚虛水貴福土, 印壽庫貫異土同.

Mao diêu hư thủy quý phúc thổ, ấn thọ khố quán dị thổ đồng.

○ 諸星入身命二宮, 凡看所屬五行, 詳其時照三方四正, 和合之宮何星, 論其生尅制化, 斷其福祿吉凶也.

○ chư tinh nhập thân mệnh nhị cung, phàm khán sở chúc ngũ hành, tường kỳ thì chiếu tam phương tứ chính, hòa hợp chi cung hà tinh, luận kỳ sinh khắc chế hóa, đoạn kỳ phúc lộc cát hung dã.

入骨僊經四言總斷撮要法

Nhập cốt tiên kinh tứ ngôn tổng đoạn toát yếu pháp

歌曰

Ca viết

一氣混元, 五行未見.

Nhất khí hỗn nguyên, ngũ hành vị kiến.

三才肇分, 陰陽始變.

Tam tài triệu phân, âm dương thủy biến.

○ 同生異刑

○ đồng sinh dị hình

有吉有凶, 有男有女.

Hữu cát hữu hung, hữu nam hữu nữ.

同生異刑, 均此一理.

Đồng sinh dị hình, quân thử nhất lý.

○ 壽鸞庫昌福祿

○ thọ loan khố xương phúc lộc

紫微貴印, 天壽紅鸞.

Tử vi quý ấn, thiên thọ hồng loan.

○ 紫貴印曰

○ tử quý ấn viết

庫貫文昌, 福祿周旋.

Khố quán văn xương, phúc lộc chu toàn.

○ 吉曜左行

○ cát diệu tả hành

是曰吉星, 隨年左行.

Thị viết cát tinh, tùy niên tả hành.

照臨身命, 富貴非輕.

Chiếu lâm thân mệnh, phú quý phi khinh.

○ 杖異毛刃姚哭刑

○ trượng dị mao nhận diêu khốc hình

杖異毛刃, 姚與哭邢.

Trượng dị mao nhận, diêu dữ khốc hình.

○ 皆日凶星

○ giai nhật hung tinh

是命凶宿, 遇之者傾.

Thị mệnh hung túc, ngộ chi giả khuynh.

各有廟旺, 循環不窮.

Các hữu miếu vượng, tuần hoàn bất cùng.

○ 紫微喜申子已酉亥, 主榮. 紫居申子, 巳酉亥榮.

○ tử vi hỉ thân tử dĩ dậu hợi, chủ vinh. Tử cư thân tử, tị dậu hợi vinh.

○ 天虛喜五午未酉亥, 主榮. 辰宮丑午, 玉堂為宜.

○ thiên hư hỉ ngũ ngọ vị dậu hợi, chủ vinh. Thần cung sửu ngọ, ngọc đường vi nghi.

○ 天貴喜寅辰亥卯未. 貴在寅辰, 亥卯堪居.

○ thiên quý hỉ dần thần hợi mão vị. Quý tại dần thần, hợi mão kham cư.

○ 天印喜子卯辰, 吉主權貴. 卯授宜何, 身命逢之. 子卯辰位, 不求自貴.

○ thiên ấn hỉ tử mão thần, cát chủ quyền quý. Mão thụ nghi hà, thân mệnh phùng chi. Tử mão thần vị, bất cầu tự quý.

○ 凡天壽星喜亥酉, 寅入廟旺. 天壽老人, 三方四正. 亥酉寅宮, 沖合亨通.

○ phàm thiên thọ tinh hỉ hợi dậu, dần nhập miếu vượng. Thiên thọ lão nhân, tam phương tứ chính. Hợi dậu dần cung, trùng hợp hanh thông.

○ 此紅鸞喜辰丑寅卯亥. 紅鸞辰丑, 寅卯亥佳.

○ thử hồng loan hỉ thần sửu dần mão hợi. Hồng loan thần sửu, dần mão hợi giai.

○ 庫貴卯巳午未, 庫喜亥位. 庫貫之星, 位不可差.

○ khố quý mão tị ngọ vị, khố hỉ hợi vị. Khố quán chi tinh, vị bất khả soa.

○ 此文昌喜寅午戌, 妙主擢科甲, 位居卿相所. 卯巳午未, 亥土堪誇.

○ thử văn xương hỉ dần ngọ tuất, diệu chủ trạc khoa giáp, vị cư khanh tương sở. Mão tị ngọ vị, hợi thổ kham khoa.

○ 文昌 文昌之宿, 寅午戌佳.

○ văn xương văn xương chi túc, dần ngọ tuất giai.

○ 此福祿星 喜寅卯巳午, 申居卿相.

○ thử phúc lộc tinh hỉ dần mão tị ngọ, thân cư khanh tương.

○ 福祿 登科甲第, 位居卿相, 福祿寅卯, 巳午甲居.

○ phúc lộc đăng khoa giáp đệ, vị cư khanh tương, phúc lộc dần mão, tị ngọ giáp cư.

○ 此杖星 喜子申亥, 旺凍合拱照, 富貴無疑.

○ thử trượng tinh hỉ tử thân hợi, vượng đống hợp củng chiếu, phú quý vô nghi.

○ 天杖 杖在子申, 亥未廟旺.

○ thiên trượng trượng tại tử thân, hợi vị miếu vượng.

○ 此兩星 喜子卯未, 敢作敢為, 財雄財旺.

○ thử lưỡng tinh hỉ tử mão vị, cảm tác cảm vi, tài hùng tài vượng.

○ 毛星 毛在子卯, 未寅戌中.

○ mao tinh mao tại tử mão, vị dần tuất trung.

○ 此異星喜丑寅辰位, 寅戌多財富. 膽略雄大, 掣電英雄.

○ thử dị tinh hỉ sửu dần thần vị, dần tuất đa tài phú. Đảm lược hùng đại, xế điện anh hùng.

○ 天異 異居丑寅, 辰未博學.

○ thiên dị dị cư sửu dần, thần vị bác học.

○ 天刃 喜申巳午寅, 刃在申巳, 午寅著腳.

○ thiên nhận hỉ thân tị ngọ dần, nhận tại thân tị, ngọ dần trứ cước.

○ 天姚 喜卯辰, 戌亥入垣. 天姚淫娼, 卯辰戌亥.

○ thiên diêu hỉ mão thần, tuất hợi nhập viên. Thiên diêu dâm xướng, mão thần tuất hợi.

○ 此星 喜寅酉戌, 入局吉. 名曰入垣, 風流之輩.

○ thử tinh hỉ dần dậu tuất, nhập cục cát. Danh viết nhập viên, phong lưu chi bối.

○ 天刑 天刑寅酉, 戌上無迎.

○ thiên hình thiên hình dần dậu, tuất thượng vô nghênh.

○ 天哭星 天哭所居, 丑申卯午.

○ thiên khốc tinh thiên khốc sở cư, sửu thân mão ngọ.

凶化為吉, 名曰得所.

Hung hóa vi cát, danh viết đắc sở.

○ 吉星失陷 吉星失陷, 禍福相停.

○ cát tinh thất hãm cát tinh thất hãm, họa phúc tương đình.

多藝多財, 四海名傳.

Đa nghệ đa tài, tứ hải danh truyện.

○ 刑刃不保終若逢失陷, 更會惡星.

○ hình nhận bất bảo chung nhược phùng thất hãm, canh hội ác tinh.

○ 天刃天刑 逢刃不吉, 刑不保終.

○ thiên nhận thiên hình phùng nhận bất cát, hình bất bảo chung.

○ 天刃 居廟旺則吉, 一切惡曜不可相侵.

○ thiên nhận cư miếu vượng tắc cát, nhất thiết ác diệu bất khả tương xâm.

曜居廟垣, 方保安心.

Diệu cư miếu viên, phương bảo an tâm.

○ 天印 權柄富貴, 大陷印星得地, 權柄多福.

○ thiên ấn quyền bính phú quý, đại hãm ấn tinh đắc địa, quyền bính đa phúc.

身命遇之, 金珠千斛.

Thân mệnh ngộ chi, kim châu thiên hộc.

亦主人苦, 如會惡星, 其福臧半.

Diệc chủ nhân khổ, như hội ác tinh, kỳ phúc tang bán.

倘若失陷, 孤刑直判.

Thảng nhược thất hãm, cô hình trực phán.

天壽 主慈善福高, 天壽得地, 慈善福高.

Thiên thọ chủ từ thiện phúc cao, thiên thọ đắc địa, từ thiện phúc cao.

縱會凶星, 出入滔滔.

Túng hội hung tinh, xuất nhập thao thao.

○ 會哭 即夭無疑, 如若得地, 又會哭星, 夭折分明.

○ hội khốc tức yêu vô nghi, như nhược đắc địa, hựu hội khốc tinh, yêu chiết phân minh.

○ 天庫 主橫財喜事, 天庫得地, 名曰橫財. 身命逢吉, 財自天來.

○ thiên khố chủ hoành tài hỉ sự, thiên khố đắc địa, danh viết hoành tài. Thân mệnh phùng cát, tài tự thiên lai.

○ 刑杖加異 刑杖有權, 加異偏駁.

○ hình trượng gia dị hình trượng hữu quyền, gia dị thiên bác.

○ 會毛加姚 會毛破祖, 惡姚淫惡.

○ hội mao gia diêu hội mao phá tổ, ác diêu dâm ác.

○ 天貫 豐產業, 貫索之星, 一名寶藏, 財利豐肥, 家業興隆.

○ thiên quán phong sản nghiệp, quán tác chi tinh, nhất danh bảo tàng, tài lợi phong phì, gia nghiệp hưng long.

○ 俱失陷主爭訟破家事若還失陷又會凶星.

○ câu thất hãm chủ tranh tụng phá gia sự nhược hoàn thất hãm hựu hội hung tinh.

是非爭訟, 門戶必傾.

Thị phi tranh tụng, môn hộ tất khuynh.

○ 文昌陷生非文昌得地, 是謂天魁.

○ văn xương hãm sinh phi văn xương đắc địa, thị vị thiên khôi.

詞章才學, 文興福齊.

Từ chương tài học, văn hưng phúc tề.

○ 空腔失陷不吉, 會惡生非.

○ không khang thất hãm bất cát, hội ác sinh phi.

○ 紅鸞好花酒 紅鸞得地, 威儀濟楚.

○ hồng loan hảo hoa tửu hồng loan đắc địa, uy nghi tế sở.

好酒貪花, 無所不可.

Hảo tửu tham hoa, vô sở bất khả.

○ 空腔 會吉則吉, 會凶則凶.

○ không khang hội cát tắc cát, hội hung tắc hung.

男女皆然, 可賤可榮.

Nam nữ giai nhiên, khả tiện khả vinh.

○ 天福火 天福得地, 福厚如山.

○ thiên phúc hỏa thiên phúc đắc địa, phúc hậu như sơn.

○ 會吉非凡 更會吉星, 富貴非凡.

○ hội cát phi phàm canh hội cát tinh, phú quý phi phàm.

○ 陷禍耗 失陷逢惡, 反吉為禍.

○ hãm họa háo thất hãm phùng ác, phản cát vi họa.

命限逢之, 消息難過.

Mệnh hạn phùng chi, tiêu tức nan quá.

○ 天祿 天祿得位, 一生榮貴.

○ thiên lộc thiên lộc đắc vị, nhất sinh vinh quý.

○ 姚增妾 不會凶星, 會長福聚.

○ diêu tăng thiếp bất hội hung tinh, hội trường phúc tụ.

○ 異孤毛 文武才. 逢姚增寵, 異遇孤立.

○ dị cô mao văn vũ tài. Phùng diêu tăng sủng, dị ngộ cô lập.

○ 會刃疾 毛主文武, 刃生疾病.

○ hội nhận tật mao chủ văn vũ, nhận sinh tật bệnh.

○ 天杖 刑禁, 杖星得地, 亦主權顯.

○ thiên trượng hình cấm, trượng tinh đắc địa, diệc chủ quyền hiển.

失陷剛強, 刑禁羅網.

Thất hãm cương cường, hình cấm la võng.

○ 天異 宜更變換祖姓, 異姓得地, 意外之吉.

○ thiên dị nghi canh biến hoán tổ tính, dị tính đắc địa, ý ngoại chi cát.

失陷破敗, 他鄉之客.

Thất hãm phá bại, tha hương chi khách.

○ 毛頭 主兵權, 陷暴橫. 毛頭得地, 天地未判.

○ mao đầu chủ binh quyền, hãm bạo hoành. Mao đầu đắc địa, thiên địa vị phán.

失陷橫暴, 天理必然.

Thất hãm hoành bạo, thiên lý tất nhiên.

○ 天刃 陷哭禍刑誅. 刃星得地, 轉禍為祥.

○ thiên nhận hãm khốc họa hình tru. Nhận tinh đắc địa, chuyển họa vi tường.

失陷灾非, 羊刃血光.

Thất hãm tai phi, dương nhận huyết quang.

○ 天姚 風流陷淫辱. 姚星得地, 風流富貴.

○ thiên diêu phong lưu hãm dâm nhục. Diêu tinh đắc địa, phong lưu phú quý.

失陷淫辱, 內亂多婢.

Thất hãm dâm nhục, nội loạn đa tỳ.

○ 天刑 陷刑罹家口已禍. 天刑得地, 亦不為灾, 失陷刑罹, 家口難諧.

○ thiên hình hãm hình ly gia khẩu dĩ họa. Thiên hình đắc địa, diệc bất vi tai, thất hãm hình ly, gia khẩu nan hài.

○ 天哭 陷刑孝已不足. 天哭得地, 當哭不哭.

○ thiên khốc hãm hình hiếu dĩ bất túc. Thiên khốc đắc địa, đương khốc bất khốc.

失陷刑孝, 自身不足.

Thất hãm hình hiếu, tự thân bất túc.

十八星轉, 在人變通.

Thập bát tinh chuyển, tại nhân biến thông.

不可執一, 依身會斷.

Bất khả chấp nhất, y thân hội đoạn.

運限同推, 流年並看.

Vận hạn đồng thôi, lưu niên tịnh khán.

○ 運限定論

○ vận hạn định luận

自小限對沖起之, 一宮安一曜, 陽男陰女順行, 陰男陽女逆行, 本生本命宮起小限.

Tự tiểu hạn đối trùng khởi chi, nhất cung an nhất diệu, dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nghịch hành, bản sinh bản mệnh cung khởi tiểu hạn.

用布紫微, 鸞, 文, 貴, 虛, 印, 壽, 福, 祿, 庫, 貫起外踱諸星, 并月大小哭星, 倒流年太歲前一宮, 逆紫虛前, 伺杖異寅申毛巳刃亥, 俱從午逆, 逢刑酉姚丑 亦逆, 順太歲合者, 小哭位申前一宮, 為輔甫, 身後一宮, 三日住身命, 俱有兩沒宮三命, 兩沒未宮, 逢正鷄, 二蛇, 三馬, 四羊, 五虎, 六兔, 七龍, 八堵, 九 犬, 十羊, 十一猴, 十二鼠, 禍福詳推仔細求.

Dụng bố tử vi, loan, văn, quý, hư, ấn, thọ, phúc, lộc, khố, quán khởi ngoại đạc chư tinh, tịnh nguyệt đại tiểu khốc tinh, đảo lưu niên thái tuế tiền nhất cung, nghịch tử hư tiền, tý trượng dị dần thân mao tị nhận hợi, câu tòng ngọ nghịch, phùng hình dậu diêu sửu diệc nghịch, thuận thái tuế hợp giả, tiểu khốc vị thân tiền nhất cung, vi phụ phủ, thân hậu nhất cung, tam nhật trụ thân mệnh, câu hữu lưỡng một cung tam mệnh, lưỡng một vị cung, phùng chính kê, nhị xà, tam mã, tứ dương, ngũ hổ, lục thỏ, thất long, bát đổ, cửu khuyển, thập dương, thập nhất hầu, thập nhị thử, họa phúc tường thôi tử tế cầu.

凡人三日有吉星, 主出入遇貴人引

Phàm nhân tam nhật hữu cát tinh, chủ xuất nhập ngộ quý nhân dẫn

進獲財, 須在遷移宮方最妙.

Tiến hoạch tài, tu tại thiên di cung phương tối diệu.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số - Quyển 1

紫微斗數卷之一

Tử vi đấu sổ quyển chi nhất

論次序

Luận thứ tự

一定時刻, 二起八字, 三立格局,

Nhất định thì khắc, nhị khởi bát tự, tam lập cách cục,

四排星辰, 五立坐命, 六起大運,

Tứ bài tinh thần, ngũ lập tọa mệnh, lục khởi đại vận,

七起大限, 八書化曜, 九書喜忌,

Thất khởi đại hạn, bát thư hóa diệu, cửu thư hỉ kỵ,

十排吉凶.

Thập bài cát hung.

一看八字強弱.

Nhất khán bát tự cường nhược.

日主生旺, 刑沖破害, 三合六合, 開殺氣化, 輕重淺深, 進退發神, 墓庫空亡.

Nhật chủ sinh vượng, hình trùng phá hại, tam hợp lục hợp, khai sát khí hóa, khinh trọng thiển thâm, tiến thối phát thần, mộ khố không vong.

二看立格用神.

Nhị khán lập cách dụng thần.

財官印食, 傷制偏正, 比劫梟敗, 日主所生, 天德月德, 歲德德秀, 貴祿刃殺, 祿馬向背, 金神魁罡, 拱格總論, 井欄倒沖, 飛天雜氣. 朝陽龍背, 遙已趨乾, 從棄去留.

Tài quan ấn thực, thương chế thiên chính, bỉ kiếp kiêu bại, nhật chủ sở sinh, thiên đức nguyệt đức, tuế đức đức tú, quý lộc nhận sát, lộc mã hướng bối, kim thần khôi cương, củng cách tổng luận, tỉnh lan đảo trùng, phi thiên tạp khí. Triêu dương long bối, diêu dĩ xu kiền, tòng khí khứ lưu.

三看命宮空貴.

Tam khán mệnh cung không quý.

守命宮星, 三方四正, 運限生尅. 十二宮身事, 十二宮長生, 十二宮馬前. 殺 □□□□ 坐墓坐祿, 加盤通關.

Thủ mệnh cung tinh, tam phương tứ chính, vận hạn sinh khắc. Thập nhị cung thân sự, thập nhị cung trường sinh, thập nhị cung mã tiền. Sát □□□□ tọa mộ tọa lộc, gia bàn thông quan.

四看六親多寡.

Tứ khán lục thân đa quả.

優劣強弱, 死絕成敗. 陰錯陽差, 情性相貌.

Ưu liệt cường nhược, tử tuyệt thành bại. Âm thác dương soa, tình tính tương mạo.

五看行運興衰.

Ngũ khán hành vận hưng suy.

生扶剝削, 合尅向背, 墓庫啟壓.

Sinh phù bác tước, hợp khắc hướng bối, mộ khố khải áp.

六看守限星照.

Lục khán thủ hạn tinh chiếu.

鬼敗沖犯, 反吟伏吟. 天羅地網, 殺墓照正. 起倒灾福.

Quỷ bại trùng phạm, phản ngâm phục ngâm. Thiên la địa võng, sát mộ chiếu chính. Khởi đảo tai phúc.

七看流年星宮.

Thất khán lưu niên tinh cung.

日歲征犯, 吉凶星宿. 太歲併殺, 刑合日主. 命運生傷.

Nhật tuế chinh phạm, cát hung tinh túc. Thái tuế tinh sát, hình hợp nhật chủ. Mệnh vận sinh thương.

八看倒限神殺.

Bát khán đảo hạn thần sát.

有無救助, 椽盡馬倒. 直難星主, 化曜吉凶. 運限倒例.

Hữu vô cứu trợ, chuyên tận mã đảo. Trực nan tinh chủ, hóa diệu cát hung. Vận hạn đảo lệ.

九看落枕安慰.

Cửu khán lạc chẩm an úy.

遭虎遇蛇, 吊脛自割. 溺水犯湯火, 牢獄斬絞. 屈死於路, 有無棺木.

Tao hổ ngộ xà, điếu hĩnh tự cát. Nịch thủy phạm thang hỏa, lao ngục trảm giảo. Khuất tử vu lộ, hữu vô quan mộc.

十斷死命運限, 期年月日時刻之應.

Thập đoạn tử mệnh vận hạn, kỳ niên nguyệt nhật thì khắc chi ứng.

推論生歲掌法

Thôi luận sinh tuế chưởng pháp

十歲起於甲戌年, 二十甲子逆流旋.

Thập tuế khởi vu giáp tuất niên, nhị thập giáp tử nghịch lưu toàn.

三十甲寅居其位, 甲辰四十起期行.

Tam thập giáp dần cư kỳ vị, giáp thần tứ thập khởi kỳ hành.

更逢五十立甲午, 六十花甲在申先.

Canh phùng ngũ thập lập giáp ngọ, lục thập hoa giáp tại thân tiên.

輪至所生年分上, 始知幾歲可推言.

Luân chí sở sinh niên phân thượng, thủy tri ki tuế khả thôi ngôn.

右法, 看所生在何辰甲子, 即以其甲子天十, 順類至甲, 看在何辰, 就以此甲逆流至此生之辰, 即見若干歲也.

Hữu pháp, khán sở sinh tại hà thần giáp tử, tức dĩ kỳ giáp tử thiên thập, thuận loại chí giáp, khán tại hà thần, tựu dĩ thử giáp nghịch lưu chí thử sinh chi thần, tức kiến nhược kiền tuế dã.

論小兒時刻應例

Luận tiểu nhi thì khắc ứng lệ

子午卯酉向父生, 人物小巧頂中平.

Tử ngọ mão dậu hướng phụ sinh, nhân vật tiểu xảo đính trung bình.

寅申巳亥雙頂定, 半偏向父體中停.

Dần thân tị hợi song đính định, bán thiên hướng phụ thể trung đình.

辰戌丑未還偏頂, 背生於父係肥人.

Thần tuất sửu vị hoàn thiên đính, bối sinh vu phụ hệ phì nhân.

定時刻例

Định thì khắc lệ

半夜子刻鷄嗚丑, 平旦寅時日出卯.

Bán dạ tử khắc kê ô sửu, bình đán dần thì nhật xuất mão.

食時辰兮屬中己, 午日中未日側眇.

Thực thì thần hề chúc trung kỷ, ngọ nhật trung vị nhật trắc miễu.

黃昏戌兮睡屬亥, 晡時申兮日入酉.

Hoàng hôn tuất hề thụy chúc hợi, bô thì thân hề nhật nhập dậu.

命星時刻度數總論

Mệnh tinh thì khắc độ sổ tổng luận

天庫宮

Thiên khố cung

子時上四刻, 先刻母. 自成計, 作事進退, 有成有敗, 難為六親, 衣祿不足, 兄弟無情.

Tử thì thượng tứ khắc, tiên khắc mẫu. Tự thành kế, tác sự tiến thối, hữu thành hữu bại, nan vi lục thân, y lộc bất túc, huynh đệ vô tình.

天貫

Thiên quán

子時中四刻, 無尅破. 作事起倒, 末年稱意. 命招六畜, 田財, 兄弟無情, 少靠之命. 子時下四刻, 先尅父. 兄弟不得力, 子息遲招, 一生勞碌, 作事有頭無尾, 只宜出祖過房, 六親難為, 無倚之命.

Tử thì trung tứ khắc, vô khắc phá. Tác sự khởi đảo, mạt niên xưng ý. Mệnh chiêu lục súc, điền tài, huynh đệ vô tình, thiểu kháo chi mệnh. Tử thì hạ tứ khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ bất đắc lực, tử tức trì chiêu, nhất sinh lao lục, tác sự hữu đầu vô vĩ, chích nghi xuất tổ quá phòng, lục thân nan vi, vô ỷ chi mệnh.

紅鸞宮

Hồng loan cung

丑時上四刻, 無尅破. 衣祿足, 祖業招, 文武皆能, 近貴人, 于息有灾殃, 少六親和兄弟, 須有無情疏之命.

Sửu thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Y lộc túc, tổ nghiệp chiêu, văn vũ giai năng, cận quý nhân, vu tức hữu tai ương, thiểu lục thân hòa huynh đệ, tu hữu vô tình sơ chi mệnh.

丑時中四刻, 先刻父. 衣食不足, 祖業難招, 發達遲, 為人無力, 多愁怨, 好惹是非, 心慈口直, 事不藏機, 兄弟六親冰炭, 自卓自立, 晚年吉也. 子息難為, 須有宜遲. 丑時下四刻, 先刻母. 六親不得力, 兄弟亦無情, 心慈性直, 衣祿近貴, 藝術立心身, 子息稀招之命.

Sửu thì trung tứ khắc, tiên khắc phụ. Y thực bất túc, tổ nghiệp nan chiêu, phát đạt trì, vi nhân vô lực, đa sầu oán, hảo nhạ thị phi, tâm từ khẩu trực, sự bất tàng ki, huynh đệ lục thân băng thán, tự trác tự lập, vãn niên cát dã. Tử tức nan vi, tu hữu nghi trì. Sửu thì hạ tứ khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân bất đắc lực, huynh đệ diệc vô tình, tâm từ tính trực, y lộc cận quý, nghệ thuật lập tâm thân, tử tức hi chiêu chi mệnh.

天空星

Thiên không tinh

寅時上四刻, 先尅父. 六親少靠, 少年勞碌, 自卓立, 衣食不足, 多憂慮. 晚年發福, 祖業稀招之命.

Dần thì thượng tứ khắc, tiên khắc phụ. Lục thân thiểu kháo, thiểu niên lao lục, tự trác lập, y thực bất túc, đa ưu lự. Vãn niên phát phúc, tổ nghiệp hi chiêu chi mệnh.

寅時中四刻, 無尅破. 為人有成有敗有權柄, 衣祿足, 富貴, 性急輕怏忠直, 六親少倚, 兄弟須有情, 疏子息, 桃花夾竹之命.

Dần thì trung tứ khắc, vô khắc phá. Vi nhân hữu thành hữu bại hữu quyền bính, y lộc túc, phú quý, tính cấp khinh ưởng trung trực, lục thân thiểu ỷ, huynh đệ tu hữu tình, sơ tử tức, đào hoa giáp trúc chi mệnh.

寅時下四刻, 先尅母. 六親不得力, 僧道之命. 勞碌身, 若出祖成家, 心常不足, 兄弟少倚, 子息遲招, 中末興家之命.

Dần thì hạ tứ khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân bất đắc lực, tăng đạo chi mệnh. Lao lục thân, nhược xuất tổ thành gia, tâm thường bất túc, huynh đệ thiểu ỷ, tử tức trì chiêu, trung mạt hưng gia chi mệnh.

天壽宮

Thiên thọ cung

卯時上四刻, 先尅父. 兄弟須有無情, 六親淡薄, 初年奔彼進退祖業興衰, 作事起倒, 子息初虛後實.

Mão thì thượng tứ khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ tu hữu vô tình, lục thân đạm bạc, sơ niên bôn bỉ tiến thối tổ nghiệp hưng suy, tác sự khởi đảo, tử tức sơ hư hậu thực.

卯時中四刻, 無尅破. 命招橫財, 近貴, 藝術立身. 兄弟少倚, 六親無情, 中末富足, 子息有, 平穩之命.

Mão thì trung tứ khắc, vô khắc phá. Mệnh chiêu hoành tài, cận quý, nghệ thuật lập thân. Huynh đệ thiểu ỷ, lục thân vô tình, trung mạt phú túc, tử tức hữu, bình ổn chi mệnh.

卯時末四刻, 先尅母. 十成九敗多進退, 六親無靠, 兄弟少倚, 初年妻室添婚姻, 謀由遂意, 祖業稀招之命.

Mão thì mạt tứ khắc, tiên khắc mẫu. Thập thành cửu bại đa tiến thối, lục thân vô kháo, huynh đệ thiểu ỷ, sơ niên thê thất thiêm hôn nhân, mưu do toại ý, tổ nghiệp hi chiêu chi mệnh.

天印官

Thiên ấn quan

辰時上四刻, 無尅破, 一生近貴, 衣祿足, 和氣春風, 心行公道, 逢危不險, 兄弟睦, 子息不孤之命.

Thần thì thượng tứ khắc, vô khắc phá, nhất sinh cận quý, y lộc túc, hòa khí xuân phong, tâm hành công đạo, phùng nguy bất hiểm, huynh đệ mục, tử tức bất cô chi mệnh.

辰時中四刻, 先尅父. 衣祿辛苦, 祖業希疏, 進退多端, 腳忙手亂, 子息不孤, 先敗後成家之命.

Thần thì trung tứ khắc, tiên khắc phụ. Y lộc tân khổ, tổ nghiệp hi sơ, tiến thối đa đoan, cước mang thủ loạn, tử tức bất cô, tiên bại hậu thành gia chi mệnh.

辰時末, 先刻母. 兄弟無, 六親少靠, 幼年奔走, 進退顛倒, 祖業難靠, 子息先虛後實, 妻宮和諧之命.

Thần thì mạt, tiên khắc mẫu. Huynh đệ vô, lục thân thiểu kháo, ấu niên bôn tẩu, tiến thối điên đảo, tổ nghiệp nan kháo, tử tức tiên hư hậu thực, thê cung hòa hài chi mệnh.

巳時初四刻, 兄弟三四, 有文有武, 大事化小, 逢險不怕, 遇難無危, 到處春風, 妻招美質, 子息二三, 初運平平, 晚運亨通. 祖業頗招之命.

Tị thì sơ tứ khắc, huynh đệ tam tứ, hữu văn hữu vũ, đại sự hóa tiểu, phùng hiểm bất phạ, ngộ nan vô nguy, đáo xử xuân phong, thê chiêu mỹ chất, tử tức nhị tam, sơ vận bình bình, vãn vận hanh thông. Tổ nghiệp pha chiêu chi mệnh.

巳時中刻, 先尅母. 為人多計巧, 言詞過人, 有施為, 兄弟森杖, 祖業興家, 中末則吉, 子息不孤之命.

Tị thì trung khắc, tiên khắc mẫu. Vi nhân đa kế xảo, ngôn từ quá nhân, hữu thi vi, huynh đệ sâm trượng, tổ nghiệp hưng gia, trung mạt tắc cát, tử tức bất cô chi mệnh.

巳時末四刻, 六親不得力, 兄弟無情, 妻室早偕子息, 桃花夾竹, 一喜一憂, 末後成家之命.

Tị thì mạt tứ khắc, lục thân bất đắc lực, huynh đệ vô tình, thê thất tảo giai tử tức, đào hoa giáp trúc, nhất hỉ nhất ưu, mạt hậu thành gia chi mệnh.

天印宮

Thiên ấn cung

午時上四刻, 無尅破. 近貴人, 衣祿足, 祖業自文武皆能, 或藝術立身, 兄弟有無情, 六親冰炭, 子息不孤之命.

Ngọ thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Cận quý nhân, y lộc túc, tổ nghiệp tự văn vũ giai năng, hoặc nghệ thuật lập thân, huynh đệ hữu vô tình, lục thân băng thán, tử tức bất cô chi mệnh.

午時中四刻, 先尅父. 衣祿辛苦, 祖業稀疏, 多成多敗, 腳手常忙, 先難後易, 兄弟不得力, 六親難為, 子息初虛後實.

Ngọ thì trung tứ khắc, tiên khắc phụ. Y lộc tân khổ, tổ nghiệp hi sơ, đa thành đa bại, cước thủ thường mang, tiên nan hậu dịch, huynh đệ bất đắc lực, lục thân nan vi, tử tức sơ hư hậu thực.

午時末刻, 先尅毋. 六親兄弟俱無, 靠十成九, 敗進退多端, 衣祿不足, 自卓自立, 祖業難招, 子息不孤, 自興家之命.

Ngọ thì mạt khắc, tiên khắc vô. Lục thân huynh đệ câu vô, kháo thập thành cửu, bại tiến thối đa đoan, y lộc bất túc, tự trác tự lập, tổ nghiệp nan chiêu, tử tức bất cô, tự hưng gia chi mệnh.

紫微殿駕

Tử vi điện giá

未時上四刻, 無尅破. 兄弟有四, 外和氣到處春風, 心行平直, 恩中招怨, 出祖成家, 六親稀招, 和子息不孤, 祖業頗招之命.

Vị thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Huynh đệ hữu tứ, ngoại hòa khí đáo xử xuân phong, tâm hành bình trực, ân trung chiêu oán, xuất tổ thành gia, lục thân hi chiêu, hòa tử tức bất cô, tổ nghiệp pha chiêu chi mệnh.

天虛

Thiên hư

未時中刻, 先尅父. 衣祿足, 自然和氣春風, 心行公道, 恩中招怨, 出祖成家, 六親少倚, 兄弟情疏, 祖業興衰之命.

Vị thì trung khắc, tiên khắc phụ. Y lộc túc, tự nhiên hòa khí xuân phong, tâm hành công đạo, ân trung chiêu oán, xuất tổ thành gia, lục thân thiểu ỷ, huynh đệ tình sơ, tổ nghiệp hưng suy chi mệnh.

未時下刻, 先尅母. 兄弟二三, 衣祿足, 心慈性直, 為人有功, 一喜一憂, 也沉也浮, 把虎頭捉虎尾, 逢凶不怕, 遇險無危, 一生平穩之命.

Vị thì hạ khắc, tiên khắc mẫu. Huynh đệ nhị tam, y lộc túc, tâm từ tính trực, vi nhân hữu công, nhất hỉ nhất ưu, dã trầm dã phù, bả hổ đầu tróc hổ vĩ, phùng hung bất phạ, ngộ hiểm vô nguy, nhất sinh bình ổn chi mệnh.

天祿分宮

Thiên lộc phân cung

申時上四刻, 無尅破. 為人近貴, 性巧聰明, 逢危不險, 大事化小, 一生安穩, 衣祿無虧, 六親和, 兄弟睦, 子息不孤之命.

Thân thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Vi nhân cận quý, tính xảo thông minh, phùng nguy bất hiểm, đại sự hóa tiểu, nhất sinh an ổn, y lộc vô khuy, lục thân hòa, huynh đệ mục, tử tức bất cô chi mệnh.

申時中, 先尅父. 六親不得力, 兄弟難為, 自卓自立, 近官出入聰明, 祖業稀招, 終成家業, 妻宜兩硬, 子必先虛.

Thân thì trung, tiên khắc phụ. Lục thân bất đắc lực, huynh đệ nan vi, tự trác tự lập, cận quan xuất nhập thông minh, tổ nghiệp hi chiêu, chung thành gia nghiệp, thê nghi lưỡng ngạnh, tử tất tiên hư.

申時末刻, 先尅母. 六親兄弟俱無靠, 妻室早諧子, 桃花夾竹, 為人多巧多能, 一生平穩, 成家春風之命.

Thân thì mạt khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân huynh đệ câu vô kháo, thê thất tảo hài tử, đào hoa giáp trúc, vi nhân đa xảo đa năng, nhất sinh bình ổn, thành gia xuân phong chi mệnh.

天福分宮

Thiên phúc phân cung

酉時上四刻, 無尅破. 衣祿足, 招祖業, 性巧聰明, 作事勇猛, 如龍似虎, 文武皆通, 或富或貴, 成家之命.

Dậu thì thượng tứ khắc, vô khắc phá. Y lộc túc, chiêu tổ nghiệp, tính xảo thông minh, tác sự dũng mãnh, như long tự hổ, văn vũ giai thông, hoặc phú hoặc quý, thành gia chi mệnh.

酉時中刻, 先尅父. 兄弟少靠, 近貴人, 心行正道, 衣祿自然, 作事有頭無尾, 出祖成家, 六親少和, 子息不孤之命.

Dậu thì trung khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ thiểu kháo, cận quý nhân, tâm hành chính đạo, y lộc tự nhiên, tác sự hữu đầu vô vĩ, xuất tổ thành gia, lục thân thiểu hòa, tử tức bất cô chi mệnh.

酉時末刻, 先尅母. 六親不得力, 兄弟亦無情, 一生多成多敗, 招怨, 自成家計, 子息遲招, 作事迴進退之命.

Dậu thì mạt khắc, tiên khắc mẫu. Lục thân bất đắc lực, huynh đệ diệc vô tình, nhất sinh đa thành đa bại, chiêu oán, tự thành gia kế, tử tức trì chiêu, tác sự hồi tiến thối chi mệnh.

文昌分宮

Văn xương phân cung

戌時上四刻, 先刻父. 兄弟不得力, 六親亦稀, 子息實又虛, 衣祿足, 心直良善, 有橫財, 出祖成家, 少孝順, 自成家之命, 損妻換績.

Tuất thì thượng tứ khắc, tiên khắc phụ. Huynh đệ bất đắc lực, lục thân diệc hi, tử tức thực hựu hư, y lộc túc, tâm trực lương thiện, hữu hoành tài, xuất tổ thành gia, thiểu hiếu thuận, tự thành gia chi mệnh, tổn thê hoán tích.

戌時中刻, 先尅母. 為人多計較, 性巧聰明, 好生怏樂, 忠良出類, 言詞過人, 有施為, 六親稀和, 兄弟須有, 無祖業興家, 中末則吉, 子息不孤之命.

Tuất thì trung khắc, tiên khắc mẫu. Vi nhân đa kế giác, tính xảo thông minh, hảo sinh ưởng nhạc, trung lương xuất loại, ngôn từ quá nhân, hữu thi vi, lục thân hi hòa, huynh đệ tu hữu, vô tổ nghiệp hưng gia, trung mạt tắc cát, tử tức bất cô chi mệnh.

戌時末刻, 無尅破. 為人不得力, 計較聰明, 文武皆能, 出家有權, 能主富貴, 六親稀, 兄弟有無情, 祖業稀, 招子息, 先虛後實也.

Tuất thì mạt khắc, vô khắc phá. Vi nhân bất đắc lực, kế giác thông minh, văn vũ giai năng, xuất gia hữu quyền, năng chủ phú quý, lục thân hi, huynh đệ hữu vô tình, tổ nghiệp hi, chiêu tử tức, tiên hư hậu thực dã.

天貫分宮

Thiên quán phân cung

亥時上四刻, 先尅母. 作事略為能, 六親少靠, 兄弟無情, 中未則吉, 自成家之命.

Hợi thì thượng tứ khắc, tiên khắc mẫu. Tác sự lược vi năng, lục thân thiểu kháo, huynh đệ vô tình, trung vị tắc cát, tự thành gia chi mệnh.

又天貫分宮

Hựu thiên quán phân cung

亥時上四刻, 先尅母. 作事略能為, 六親無靠, 兄弟不招, 出祖成家, 子息遲招, 末年得吉之命.

Hợi thì thượng tứ khắc, tiên khắc mẫu. Tác sự lược năng vi, lục thân vô kháo, huynh đệ bất chiêu, xuất tổ thành gia, tử tức trì chiêu, mạt niên đắc cát chi mệnh.

亥時中刻, 無尅破. 三十年前父母在, 作事起倒, 自有權柄, 逢凶不怕, 膽志性剛, 無險無危, 六親稀和, 兄弟須有情, 疏祖業有之命. 亥時末刻, 先剋父. 衣祿不足, 性格和柔, 難為頭夫妻, 六親少靠, 兄弟無情, 初年一成一敗, 末年方立, 成家之命.

Hợi thì trung khắc, vô khắc phá. Tam thập niên tiền phụ mẫu tại, tác sự khởi đảo, tự hữu quyền bính, phùng hung bất phạ, đảm chí tính cương, vô hiểm vô nguy, lục thân hi hòa, huynh đệ tu hữu tình, sơ tổ nghiệp hữu chi mệnh. Hợi thì mạt khắc, tiên khắc phụ. Y lộc bất túc, tính cách hòa nhu, nan vi đầu phu thê, lục thân thiểu kháo, huynh đệ vô tình, sơ niên nhất thành nhất bại, mạt niên phương lập, thành gia chi mệnh.

術天機 ( 見圖 1. 圖 2)

Thuật thiên ki ( kiến đồ 1. Đồ 2)

照膽經四言十八飛星直指序

Chiếu đảm kinh tứ ngôn thập bát phi tinh trực chỉ tự

十二宮分

Thập nhị cung phân

紫微, 天虛, 天貴, 天印, 天壽卹天, 紅鸞, 天庫, 天貫, 文昌, 天福, 天

Tử vi, thiên hư, thiên quý, thiên ấn, thiên thọ tuất thiên, hồng loan, thiên khố, thiên quán, văn xương, thiên phúc, thiên

四星分宮

Tứ tinh phân cung

天杖, 天異, 毛頭, 天刃, 天姚在丑順行, 天刑在酉順行, 天哭合太歲.

Thiên trượng, thiên dị, mao đầu, thiên nhận, thiên diêu tại sửu thuận hành, thiên hình tại dậu thuận hành, thiên khốc hợp thái tuế.

順排流年例

Thuận bài lưu niên lệ

太歲逼凶而入局, 夢入南柯, 流年會殺於當年歌異蓬露.

Thái tuế bức hung nhi nhập cục, mộng nhập nam kha, lưu niên hội sát vu đương niên ca dị bồng lộ.

一太歲, 二太陽, 三喪門, 四太陰, 五官符, 六死符, 七歲破, 八龍德, 九白虎, 十福星, 十一吊客, 十二病符.

Nhất thái tuế, nhị thái dương, tam tang môn, tứ thái âm, ngũ quan phù, lục tử phù, thất tuế phá, bát long đức, cửu bạch hổ, thập phúc tinh, thập nhất điếu khách, thập nhị bệnh phù.

凶十八星於十二宮歌

Hung thập bát tinh vu thập nhị cung ca

子行起正逆向行, 數至生月便安杖.

Tử hành khởi chính nghịch hướng hành, sổ chí sinh nguyệt tiện an trượng.

異毛刃逆杖後隨, 生年合處哭星傍. .

Dị mao nhận nghịch trượng hậu tùy, sinh niên hợp xử khốc tinh bàng. .

杖星宮裹起生時, 順數卯處安命之.

Trượng tinh cung khỏa khởi sinh thì, thuận sổ mão xử an mệnh chi.

單從杖上起初一, 不問陰陽男女逆.

Đan tòng trượng thượng khởi sơ nhất, bất vấn âm dương nam nữ nghịch.

兩日之半行一宮, 數至生日身宮住.

Lưỡng nhật chi bán hành nhất cung, sổ chí sinh nhật thân cung trụ.

又從未上順數子, 遇著生年便布紫.

Hựu tòng vị thượng thuận sổ tử, ngộ trứ sinh niên tiện bố tử.

虛貴印壽逆相逐, 空鸞庫貫文福祿.

Hư quý ấn thọ nghịch tương trục, không loan khố quán văn phúc lộc.

刑酉姚丑皆順行, 數至生月是其星.

Hình dậu diêu sửu giai thuận hành, sổ chí sinh nguyệt thị kỳ tinh.

群星依此各排定, 禍福從頭論重輕.

Quần tinh y thử các bài định, họa phúc tòng đầu luận trọng khinh.

起紫微例

Khởi tử vi lệ

凡起紫微, 虛, 實, 印, 壽, 空, 鸞, 庫, 貫, 文, 福, 祿, 並從未上起子, 順數至本人生年, 安紫逆數, 一宮安一星假. 如人命寅年生, 從未一起子, 順數至酉, 起紫逆布虛, 貴, 印倣此.

Phàm khởi tử vi, hư, thực, ấn, thọ, không, loan, khố, quán, văn, phúc, lộc, tịnh tòng vị thượng khởi tử, thuận sổ chí bản nhân sinh niên, an tử nghịch sổ, nhất cung an nhất tinh giả. Như nhân mệnh dần niên sinh, tòng vị nhất khởi tử, thuận sổ chí dậu, khởi tử nghịch bố hư, quý, ấn phỏng thử.

起天杖例

Khởi thiên trượng lệ

凡起天杖, 異, 毛, 刃, 並從子上起正月, 逆數至本人生月安杖, 逆布異, 毛, 刃.

Phàm khởi thiên trượng, dị, mao, nhận, tịnh tòng tử thượng khởi chính nguyệt, nghịch sổ chí bản nhân sinh nguyệt an trượng, nghịch bố dị, mao, nhận.

假如正月生人, 在子上安杖, 亥上安異, 戌上安毛, 酉上安刃. 倣此.

Giả như chính nguyệt sinh nhân, tại tử thượng an trượng, hợi thượng an dị, tuất thượng an mao, dậu thượng an nhận. Phỏng thử.

起天刑例

Khởi thiên hình lệ

凡起天刑, 從酉上起, 正月順數, 至本人生月安天刑.

Phàm khởi thiên hình, tòng dậu thượng khởi, chính nguyệt thuận sổ, chí bản nhân sinh nguyệt an thiên hình.

起天哭例

Khởi thiên khốc lệ

凡起天哭, 與本人生年相合, 安哭. 子與丑合, 如子年生人, 丑上安哭.

Phàm khởi thiên khốc, dữ bản nhân sinh niên tương hợp, an khốc. Tử dữ sửu hợp, như tử niên sinh nhân, sửu thượng an khốc.

安命例

An mệnh lệ

凡從仗星順數, 本人生時是印時, 則從子上起申, 順數至未逢卯, 便是命官.

Phàm tòng trượng tinh thuận sổ, bản nhân sinh thì thị ấn thì, tắc tòng tử thượng khởi thân, thuận sổ chí vị phùng mão, tiện thị mệnh quan.

安身例

An thân lệ

從杖上逆數, 一宮兩日半, 五日二宮, 數至本人生日安身, 不分男女皆逆. 如遇初三, 十三, 二十三, 初八, 十八, 二十八, 此六日午時, 不過宮未時過宮.

Tòng trượng thượng nghịch sổ, nhất cung lưỡng nhật bán, ngũ nhật nhị cung, sổ chí bản nhân sinh nhật an thân, bất phân nam nữ giai nghịch. Như ngộ sơ tam, thập tam, nhị thập tam, sơ bát, thập bát, nhị thập bát, thử lục nhật ngọ thì, bất quá cung vị thì quá cung.

起大限例

Khởi đại hạn lệ

陽男陰女, 從命宮順數, 十年行一宮; 陰男陽女, 從申宮逆數, 十年行一宮.

Dương nam âm nữ, tòng mệnh cung thuận sổ, thập niên hành nhất cung; âm nam dương nữ, tòng thân cung nghịch sổ, thập niên hành nhất cung.

起小運例

Khởi tiểu vận lệ

陽男陰女, 從申宮逆數, 一年一宮, 陰男陽女, 從命宮身, 數, 一年一宮.

Dương nam âm nữ, tòng thân cung nghịch sổ, nhất niên nhất cung, âm nam dương nữ, tòng mệnh cung thân, sổ, nhất niên nhất cung.

十干所屬陰陽

Thập kiền sở chúc âm dương

甲丙戊庚王屬陰, 乙丁己辛癸屬陽.

Giáp bính mậu canh vương chúc âm, ất đinh kỷ tân quý chúc dương.

論大小限

Luận đại tiểu hạn

限行限陷要為火, 惡曜加臨禍併來.

Hạn hành hạn hãm yếu vi hỏa, ác diệu gia lâm họa tinh lai.

更把流年推月分, 病如不死也傷才.

Canh bả lưu niên thôi nguyệt phân, bệnh như bất tử dã thương tài.

順排流年例

Thuận bài lưu niên lệ

一太歲, 二太陽, 三喪門, 四大陰, 五官符, 六死符, 七歲破, 八龍德, 九白虎, 十福星, 十一吊客, 十二病符.

Nhất thái tuế, nhị thái dương, tam tang môn, tứ đại âm, ngũ quan phù, lục tử phù, thất tuế phá, bát long đức, cửu bạch hổ, thập phúc tinh, thập nhất điếu khách, thập nhị bệnh phù.

定死生訣

Định tử sinh quyết

夫星之分野, 可察灾祥, 推人之死生, 最難測. 論大人若論死生者, 先看天哭, 次看天虛在何宮照, 身命何宮者.

Phu tinh chi phân dã, khả sát tai tường, thôi nhân chi tử sinh, tối nan trắc. Luận đại nhân nhược luận tử sinh giả, tiên khán thiên khốc, thứ khán thiên hư tại hà cung chiếu, thân mệnh hà cung giả.

若天哭正臨身命, 更與天虛同位, 善星又且無 力, 其人生下, 不出三五而死, 亦有二日而死. 如二星見命不見身, 見身不見命, 亦不過數歲而死. 身命如得善星救助, 則其限盡而死. 更看被刑刃對照, 同主則主 惡死, 無善終也. 限行亦此斷之, 不差矣. 假如獅子為命, 其行限到之宮, 天哭在寶瓶, 對照交限之年未, 便可言死. 須及後運到子宮, 方可言死. 天哭在人馬寅 宮, 限亦至人馬寅宮, 限亦至人馬寅宮, 亦可言死, 或當生. 聚會命宮行年, 又得吉曜扶持, 亦善矣. 如有稱意之事, 只斷哭星, 限到天虛, 則可言死矣. 佗放此. 虛主孝服, 若得善星可解過矣. 天哭則吉曜亦難兔所謂遇善星同宮, 亦在限盡而死. 與惡星同居, 纔交限便死. 獨有天壽見之, 可以延年. 惟有隱德之助, 縱有延年 之力, 亦不過九陽之數而已矣. 一說夫惡限, 有天刃星不同, 廟旺之宮遇限行到, 必有親人下淚. 天虛到限, 亦如此. 天杖不論廟輝, 亦有孝服. 若擎天遊奕哭星, 亦可斷死焉.

Nhược thiên khốc chính lâm thân mệnh, canh dữ thiên hư đồng vị, thiện tinh hựu thả vô lực, kỳ nhân sinh hạ, bất xuất tam ngũ nhi tử, diệc hữu nhị nhật nhi tử. Như nhị tinh kiến mệnh bất kiến thân, kiến thân bất kiến mệnh, diệc bất quá sổ tuế nhi tử. Thân mệnh như đắc thiện tinh cứu trợ, tắc kỳ hạn tận nhi tử. Canh khán bị hình nhận đối chiếu, đồng chủ tắc chủ ác tử, vô thiện chung dã. Hạn hành diệc thử đoạn chi, bất soa hĩ. Giả như sư tử vi mệnh, kỳ hành hạn đáo chi cung, thiên khốc tại bảo bình, đối chiếu giao hạn chi niên vị, tiện khả ngôn tử. Tu cập hậu vận đáo tử cung, phương khả ngôn tử. Thiên khốc tại nhân mã dần cung, hạn diệc chí nhân mã dần cung, hạn diệc chí nhân mã dần cung, diệc khả ngôn tử, hoặc đương sinh. Tụ hội mệnh cung hành niên, hựu đắc cát diệu phù trì, diệc thiện hĩ. Như hữu xưng ý chi sự, chích đoạn khốc tinh, hạn đáo thiên hư, tắc khả ngôn tử hĩ. Đà phóng thử. Hư chủ hiếu phục, nhược đắc thiện tinh khả giải quá hĩ. Thiên khốc tắc cát diệu diệc nan thỏ sở vị ngộ thiện tinh đồng cung, diệc tại hạn tận nhi tử. Dữ ác tinh đồng cư, tài giao hạn tiện tử. Độc hữu thiên thọ kiến chi, khả dĩ duyên niên. Duy hữu ẩn đức chi trợ, túng hữu duyên niên chi lực, diệc bất quá cửu dương chi sổ nhi dĩ hĩ. Nhất thuyết phu ác hạn, hữu thiên nhận tinh bất đồng, miếu vượng chi cung ngộ hạn hành đáo, tất hữu thân nhân hạ lệ. Thiên hư đáo hạn, diệc như thử. Thiên trượng bất luận miếu huy, diệc hữu hiếu phục. Nhược kình thiên du dịch khốc tinh, diệc khả đoạn tử yên.

古云客至罷琴書, 子亦希之繪此圖. 聲勢相忘為義重, 金蘭契誼結交歟. 桂花香裡揮士勤, 寶樹堂前駐客車. 且得關劉今復見, 名芳千載播鄉問.

Cổ vân khách chí bãi cầm thư, tử diệc hi chi hội thử đồ. Thanh thế tương vong vi nghĩa trọng, kim lan khế nghị kết giao dư. Quế hoa hương lý huy sĩ cần, bảo thụ đường tiền trú khách xa. Thả đắc quan lưu kim phục kiến, danh phương thiên tái bá hương vấn.

而癱疽既潰, 而大命從之, 覆轍相逢, 迷而不悟.

Nhi than thư ký hội, nhi đại mệnh tòng chi, phúc triệt tương phùng, mê nhi bất ngộ.

九腸星, 分禍福輕重.

Cửu tràng tinh, phân họa phúc khinh trọng.

紫木, 文木, 福土, 祿木, 印土, 壽土, 杖木, 庫土, 姚木.

Tử mộc, văn mộc, phúc thổ, lộc mộc, ấn thổ, thọ thổ, trượng mộc, khố thổ, diêu mộc.

在陽宮, 則福重而灾輕; 在陰宮, 則福輕而灾重.

Tại dương cung, tắc phúc trọng nhi tai khinh; tại âm cung, tắc phúc khinh nhi tai trọng.

九陰星, 分灾福輕重.

Cửu âm tinh, phân tai phúc khinh trọng.

貴土, 紅金, 異土, 毛水, 虛水, 貫土, 刑火, 刃金, 哭金.

Quý thổ, hồng kim, dị thổ, mao thủy, hư thủy, quán thổ, hình hỏa, nhận kim, khốc kim.

在陰宮, 劉福重而灾輕, 在陽宮, 則灾重而福輕也. 其可不仔細推乎? 若在廟堂樂旺者, 不必拘陰陽也.

Tại âm cung, lưu phúc trọng nhi tai khinh, tại dương cung, tắc tai trọng nhi phúc khinh dã. Kỳ khả bất tử tế thôi hồ? Nhược tại miếu đường nhạc vượng giả, bất tất câu âm dương dã.

三台入座

Tam thai nhập tọa

右此二星, 乃紫神之炁, 主北斗之權, 掌天機清貴之宿, 專世文章仕進吉慶之利. 身值孤數, 為左輔右弼之神號, 曰三合八座. 妻宮主生離克破, 天宮亦照此. 二星照人命身, 或命限, 逢之吉利, 大貴亨一通之兆.

Hữu thử nhị tinh, nãi tử thần chi khí, chủ bắc đấu chi quyền, chưởng thiên ki thanh quý chi túc, chuyên thế văn chương sĩ tiến cát khánh chi lợi. Thân trị cô sổ, vi tả phụ hữu bật chi thần hào, viết tam hợp bát tọa. Thê cung chủ sinh ly khắc phá, thiên cung diệc chiếu thử. Nhị tinh chiếu nhân mệnh thân, hoặc mệnh hạn, phùng chi cát lợi, đại quý hanh nhất thông chi triệu.

三台星, 凡男女, 肩戌上起, 正月順數, 至本人生月止; 起初一數至本人生日是也.

Tam thai tinh, phàm nam nữ, kiên tuất thượng khởi, chính nguyệt thuận sổ, chí bản nhân sinh nguyệt chỉ; khởi sơ nhất sổ chí bản nhân sinh nhật thị dã.

八座星, 凡男女, 自辰上起, 正月順數, 至本人生月止; 起卹一數至本人生日是也.

Bát tọa tinh, phàm nam nữ, tự thần thượng khởi, chính nguyệt thuận sổ, chí bản nhân sinh nguyệt chỉ; khởi tuất nhất sổ chí bản nhân sinh nhật thị dã.

龍池鳳閣

Long trì phượng các

右此二星, 乃天上德管文明之宿, 金星之餘, 主文章科甲得地. 凡在人身命中, 為人清秀伶俐, 雅重溫良. 男女逢之, 主攀龍一附鳳, 功名顯達, 財祿豐厚. 女, 人逢之, 相貌過人, 心能多能, 淫慾不足以動其心. 若弱宮, 為徊輕; 在強宮, 為福甚重.

Hữu thử nhị tinh, nãi thiên thượng đức quản văn minh chi túc, kim tinh chi dư, chủ văn chương khoa giáp đắc địa. Phàm tại nhân thân mệnh trung, vi nhân thanh tú linh lỵ, nhã trọng ôn lương. Nam nữ phùng chi, chủ phàn long nhất phụ phượng, công danh hiển đạt, tài lộc phong hậu. Nữ, nhân phùng chi, tương mạo quá nhân, tâm năng đa năng, dâm dục bất túc dĩ động kỳ tâm. Nhược nhược cung, vi hồi khinh; tại cường cung, vi phúc thậm trọng.

龍池, 凡男女生於辰上, 起子時順數, 至本人生時是也.

Long trì, phàm nam nữ sinh vu thần thượng, khởi tử thì thuận sổ, chí bản nhân sinh thì thị dã.

鳳閣, 凡男女又於戌上, 起子時逆數, 至本人生時是也.

Phượng các, phàm nam nữ hựu vu tuất thượng, khởi tử thì nghịch sổ, chí bản nhân sinh thì thị dã.

夫此十八星名有論格, 外有大格, 今選如左.

Phu thử thập bát tinh danh hữu luận cách, ngoại hữu đại cách, kim tuyển như tả.

凡人身命二宮在亥子上, 星不入廟名身溺江湖 格. 男女居戌亥辰巳上名子頭羅網格. 身官在巳上, 名身入貧民格, 主身妻憂亡. 命坐刃上, 名磨燭為命格, 多成多敗. 天刃天虛居卯上, 為命坐富門格. 凡為凶不 凶者, 皆有吉事以役之也. 凡人一遇卯時卯宮坐命者, 為蛇入龍宮, 不問甚時, 但在卯宮坐命者, 皆好也.

Phàm nhân thân mệnh nhị cung tại hợi tử thượng, tinh bất nhập miếu danh thân nịch giang hồ cách. Nam nữ cư tuất hợi thần tị thượng danh tử đầu la võng cách. Thân quan tại tị thượng, danh thân nhập bần dân cách, chủ thân thê ưu vong. Mệnh tọa nhận thượng, danh ma chúc vi mệnh cách, đa thành đa bại. Thiên nhận thiên hư cư mão thượng, vi mệnh tọa phú môn cách. Phàm vi hung bất hung giả, giai hữu cát sự dĩ dịch chi dã. Phàm nhân nhất ngộ mão thì mão cung tọa mệnh giả, vi xà nhập long cung, bất vấn thậm thì, đãn tại mão cung tọa mệnh giả, giai hảo dã.

七強宮

Thất cường cung

凡吉躍加臨, 為福命宮, 田宅妻妾官祿四宮係高強, 男女福德為次強, 才帛為近強也.

Phàm cát dược gia lâm, vi phúc mệnh cung, điền trạch thê thiếp quan lộc tứ cung hệ cao cường, nam nữ phúc đức vi thứ cường, tài bạch vi cận cường dã.

五強宮

Ngũ cường cung

是相貌奴僕為惡弱, 又陷之地兄弟為半陷宮, 又為閑極官, 疾厄遷移為次, 惡殺居廟為奇.

Thị tương mạo nô bộc vi ác nhược, hựu hãm chi địa huynh đệ vi bán hãm cung, hựu vi nhàn cực quan, tật ách thiên di vi thứ, ác sát cư miếu vi kỳ.

九吉星入廟例

Cửu cát tinh nhập miếu lệ

紫, 文, 紅, 貴, 福, 綠, 印, 壽, 庫但得三五位, 與照強宮, 則主榮貴. 文昌, 天貴, 主科名文章之顯, 博學經典. 天刑樂天庫, 廟守命照身, 及四宮強, 必真才實德之學, 起群出衆之人也.

Tử, văn, hồng, quý, phúc, lục, ấn, thọ, khố đãn đắc tam ngũ vị, dữ chiếu cường cung, tắc chủ vinh quý. Văn xương, thiên quý, chủ khoa danh văn chương chi hiển, bác học kinh điển. Thiên hình nhạc thiên khố, miếu thủ mệnh chiếu thân, cập tứ cung cường, tất chân tài thực đức chi học, khởi quần xuất chúng chi nhân dã.

九凶星入廟例

Cửu hung tinh nhập miếu lệ

刑, 異, 刃, 杖, 虛, 哭, 毛, 姚

Hình, dị, nhận, trượng, hư, khốc, mao, diêu

凶星居廟, 樂旺照身命, 主為福. 不居廟旺, 為 禍. 天刑居廟, 化為文藻之星, 主才學. 天刃入廟, 主積才谷, 及主貪文虛耗才帛. 運限不宜逢之刑刃. 虛哭臨身命二宮, 男女妻妾主尅害. 入廟旺, 士終先行. 毛 頭, 虛耗忌照才帛妻妾宮, 主傷尅妻破才大槃. 凶星為禍, 又看凶多吉少, 斟酌.

Hung tinh cư miếu, nhạc vượng chiếu thân mệnh, chủ vi phúc. Bất cư miếu vượng, vi họa. Thiên hình cư miếu, hóa vi văn tảo chi tinh, chủ tài học. Thiên nhận nhập miếu, chủ tích tài cốc, cập chủ tham văn hư háo tài bạch. Vận hạn bất nghi phùng chi hình nhận. Hư khốc lâm thân mệnh nhị cung, nam nữ thê thiếp chủ khắc hại. Nhập miếu vượng, sĩ chung tiên hành. Mao đầu, hư háo kỵ chiếu tài bạch thê thiếp cung, chủ thương khắc thê phá tài đại bàn. Hung tinh vi họa, hựu khán hung đa cát thiểu, châm chước.

精粹限歌斷

Tinh túy hạn ca đoạn

皇天垂象地成形, 人事浮沉孰可明.

Hoàng thiên thùy tượng địa thành hình, nhân sự phù trầm thục khả minh.

運限先看有通塞, 星辰須看有枯榮.

Vận hạn tiên khán hữu thông tắc, tinh thần tu khán hữu khô vinh.

命宮官祿最為強, 男女遷合三合方.

Mệnh cung quan lộc tối vi cường, nam nữ thiên hợp tam hợp phương.

父母須高夾妻妾, 近強財帛疾病祥.

Phụ mẫu tu cao giáp thê thiếp, cận cường tài bạch tật bệnh tường.

彖日

Thoán nhật

三宮兄弟稱閑極, 惡弱還須奴僕當.

Tam cung huynh đệ xưng nhàn cực, ác nhược hoàn tu nô bộc đương.

相貌惡弱須記取, 諸餘不用苦思量.

Tương mạo ác nhược tu ký thủ, chư dư bất dụng khổ tư lượng.

限數斷歌

Hạn sổ đoạn ca

限數行年有消息, 限若通時身自吉.

Hạn sổ hành niên hữu tiêu tức, hạn nhược thông thì thân tự cát.

假使行年到惡星, 些小灾患何所恤.

Giả sử hành niên đáo ác tinh, ta tiểu tai hoạn hà sở tuất.

彖日

Thoán nhật

合刑刃星必遭刑機會虛哭殘露歌興.

Hợp hình nhận tinh tất tao hình ki hội hư khốc tàn lộ ca hưng.

果然大限將欲盡, 虛哭本宮見刑刃.

Quả nhiên đại hạn tương dục tận, hư khốc bản cung kiến hình nhận.

縱有吉曜照行年, 十死一生凡是信.

Túng hữu cát diệu chiếu hành niên, thập tử nhất sinh phàm thị tín.

– 命宮

– mệnh cung

所宜福祿之星, 復得其老年, 老年食祿安康無疾. 又得吉星之助, 管主一曰富, 二曰壽, 三曰貴之人也. 是以身命值之, 皆為權印相從也.

Sở nghi phúc lộc chi tinh, phục đắc kỳ lão niên, lão niên thực lộc an khang vô tật. Hựu đắc cát tinh chi trợ, quản chủ nhất viết phú, nhị viết thọ, tam viết quý chi nhân dã. Thị dĩ thân mệnh trị chi, giai vi quyền ấn tương tòng dã.

若身命二宮, 所陷刑異哭刃姚星, 肢體定主殤破. 根刃則損己, 刑則傷身, 不然則破足, 折臂, 患耳鼻上有宿疾, 亦主眼目昏昧.

Nhược thân mệnh nhị cung, sở hãm hình dị khốc nhận diêu tinh, chi thể định chủ thương phá. Căn nhận tắc tổn kỷ, hình tắc thương thân, bất nhiên tắc phá túc, chiết tí, hoạn nhĩ tị thượng hữu túc tật, diệc chủ nhãn mục hôn muội.

若身命值之天空, 又日天中, 主家道貧窘, 業如銷雪, 必主抱 膫 忍饑而已矣.

Nhược thân mệnh trị chi thiên không, hựu nhật thiên trung, chủ gia đạo bần quẫn, nghiệp như tiêu tuyết, tất chủ bão 膫 nhẫn cơ nhi dĩ hĩ.

經云: 身命四空, 非道即僧. 再有惡星拱照, 斷為獨立終身.

Kinh vân: thân mệnh tứ không, phi đạo tức tăng. Tái hữu ác tinh củng chiếu, đoạn vi độc lập chung thân.

文星在命主聰明

Văn tinh tại mệnh chủ thông minh

經云: 文星樂旺而賢輔, 當朝黑頭宰相. 命逢文館之星.

Kinh vân: văn tinh nhạc vượng nhi hiền phụ, đương triêu hắc đầu tể tương. Mệnh phùng văn quán chi tinh.

福祿臨宮主 冨 榮

Phúc lộc lâm cung chủ 冨 vinh

經云: 福祿順垣, 功名蓋世. 君子見之印, 名成於一舉. 小人見之, 發跡非常.

Kinh vân: phúc lộc thuận viên, công danh cái thế. Quân tử kiến chi ấn, danh thành vu nhất cử. Tiểu nhân kiến chi, phát tích phi thường.

貴壽助之終富貴

Quý thọ trợ chi chung phú quý

貴者主筆下成名, 壽者因壽得祿.

Quý giả chủ bút hạ thành danh, thọ giả nhân thọ đắc lộc.

紫紅印杖總平平

Tử hồng ấn trượng tổng bình bình

紫微百福皆從者, 權印相從紅睹, 富貴若浮雲, 杖進退無定.

Tử vi bách phúc giai tòng giả, quyền ấn tương tòng hồng đổ, phú quý nhược phù vân, trượng tiến thối vô định.

天姚昭一命多淫慾

Thiên diêu chiêu nhất mệnh đa dâm dục

丈夫早年貪色慾, 蓋因命內犯天姚.

Trượng phu tảo niên tham sắc dục, cái nhân mệnh nội phạm thiên diêu.

女人夜半出淫奔, 皆因天姚居命位.

Nữ nhân dạ bán xuất dâm bôn, giai nhân thiên diêu cư mệnh vị.

刑異加臨祖業傾

Hình dị gia lâm tổ nghiệp khuynh

刑異並行, 必有興衰之嘆, 無情福祿官魁.

Hình dị tịnh hành, tất hữu hưng suy chi thán, vô tình phúc lộc quan khôi.

天庫照時多富貴

Thiên khố chiếu thì đa phú quý

經云: 身命臨於庫, 無數錢財庫曜單行命必豐.

Kinh vân: thân mệnh lâm vu khố, vô sổ tiền tài khố diệu đan hành mệnh tất phong.

天虛作事必無成

Thiên hư tác sự tất vô thành

經云: 必主虛花人也. 作事如逆艇上溪, 多遇僧道.

Kinh vân: tất chủ hư hoa nhân dã. Tác sự như nghịch đĩnh thượng khê, đa ngộ tăng đạo.

毛頭血刃貫星惡

Mao đầu huyết nhận quán tinh ác

身命值毛頭, 終不超.

Thân mệnh trị mao đầu, chung bất siêu.

哭星臨哭親庭

Khốc tinh lâm khốc thân đình

青衫纔到手, 官鬼更身隨.

Thanh sam tài đáo thủ, quan quỷ canh thân tùy.

吉星救助方能免, 對照沖臨禍福明.

Cát tinh cứu trợ phương năng miễn, đối chiếu trùng lâm họa phúc minh.

二財帛宮

Nhị tài bạch cung

宜天庫星

Nghi thiên khố tinh

庫守田財作富翁, 庫曜卑行命必豐.

Khố thủ điền tài tác phú ông, khố diệu ti hành mệnh tất phong.

天貫

Thiên quán

運限身命臨此, 必獲橫財.

Vận hạn thân mệnh lâm thử, tất hoạch hoành tài.

紫微, 紅鸞, 天壽, 入廟旺臨財帛, 俱富.

Tử vi, hồng loan, thiên thọ, nhập miếu vượng lâm tài bạch, câu phú.

天貴遇貫星, 巨富. 一生富貴足. 印星拱貫, 成名.

Thiên quý ngộ quán tinh, cự phú. Nhất sinh phú quý túc. Ấn tinh củng quán, thành danh.

天庫 富忌無曜沖破. 財主歸窠罥不休. 貫星常獲橫財.

Thiên khố phú kỵ vô diệu trùng phá. Tài chủ quy khoa quyến bất hưu. Quán tinh thường hoạch hoành tài.

天福 財帛充足, 主有粟陳之富也.

Thiên phúc tài bạch sung túc, chủ hữu túc trần chi phú dã.

文昌 財帛會輔, 而富集全家.

Văn xương tài bạch hội phụ, nhi phú tập toàn gia.

天貴 官主富榮, 更彰名譽.

Thiên quý quan chủ phú vinh, canh chương danh dự.

天虛 守財帛進退.

Thiên hư thủ tài bạch tiến thối.

天哭 破耗入.

Thiên khốc phá háo nhập.

夫杖星守

Phu trượng tinh thủ

縱然家積千金, 未免中途破耗.

Túng nhiên gia tích thiên kim, vị miễn trung đồ phá háo.

天異星守

Thiên dị tinh thủ

不益險假無情, 取財不義.

Bất ích hiểm giả vô tình, thủ tài bất nghĩa.

○ 天哭星守

○ thiên khốc tinh thủ

破財多. 巧裡得來空裡去, 水中浮泡眼前花.

Phá tài đa. Xảo lý đắc lai không lý khứ, thủy trung phù phao nhãn tiền hoa.

○ 天刃星守

○ thiên nhận tinh thủ

財星佩刃, 富若浮雲.

Tài tinh bội nhận, phú nhược phù vân.

○ 毛頭星守終虛, 頻遭盜賊.

○ mao đầu tinh thủ chung hư, tần tao đạo tặc.

○ 天刑星守.

○ thiên hình tinh thủ.

財有虛, 以公營私.

Tài hữu hư, dĩ công doanh tư.

○ 天姚星守

○ thiên diêu tinh thủ

多因花酒賭博成, 財過多滯, 滯毛終虛, 刑才有虧, 貧窮有盜賊, 官事之刑耗.

Đa nhân hoa tửu đổ bác thành, tài quá đa trệ, trệ mao chung hư, hình tài hữu khuy, bần cùng hữu đạo tặc, quan sự chi hình háo.

○ 天刃財有益

○ thiên nhận tài hữu ích

庫貫之星得橫財, 限若相逢必秘埋.

Khố quán chi tinh đắc hoành tài, hạn nhược tương phùng tất bí mai.

餘若凶星居此地, 終能發積也成乖.

Dư nhược hung tinh cư thử địa, chung năng phát tích dã thành quai.

財帛宮中善星在, 貫庫臨時福尤大.

Tài bạch cung trung thiện tinh tại, quán khố lâm thì phúc vưu đại.

不然姚異照其間, 一生幹事多成敗.

Bất nhiên diêu dị chiếu kỳ gian, nhất sinh cán sự đa thành bại.

財帛宮中天庫過, 更加貫索無灾禍.

Tài bạch cung trung thiên khố quá, canh gia quán tác vô tai họa.

若逢刑異照其宮, 一生命限多成敗.

Nhược phùng hình dị chiếu kỳ cung, nhất sinh mệnh hạn đa thành bại.

財帛紫福壽為祥, 貫星臨之大吉昌.

Tài bạch tử phúc thọ vi tường, quán tinh lâm chi đại cát xương.

貴印祿星財富足, 紅文異杖亦常常.

Quý ấn lộc tinh tài phú túc, hồng văn dị trượng diệc thường thường.

三兄弟宮

Tam huynh đệ cung

宜樂旺星照之, 招財兄弟, 切不宜陷溺.

Nghi nhạc vượng tinh chiếu chi, chiêu tài huynh đệ, thiết bất nghi hãm nịch.

○ 紫三人. 虛主爭宜不宜刑. 貴成行. 卬貴顯. 紅可招. 紫三人睦.

○ tử tam nhân. Hư chủ tranh nghi bất nghi hình. Quý thành hành. Ngang quý hiển. Hồng khả chiêu. Tử tam nhân mục.

○ 天虛 主 喧 爭多見刑.

○ thiên hư chủ 喧 tranh đa kiến hình.

○ 天貴 兄弟成行.

○ thiên quý huynh đệ thành hành.

○ 天印 兄弟貴顯.

○ thiên ấn huynh đệ quý hiển.

○ 天壽 荊萼聯芳得壽.

○ thiên thọ kinh ngạc liên phương đắc thọ.

○ 天空 手足難為宜子力.

○ thiên không thủ túc nan vi nghi tử lực.

○ 紅鸞 有情可招.

○ hồng loan hữu tình khả chiêu.

○ 天庫 得力.

○ thiên khố đắc lực.

○ 天貫 不成行.

○ thiên quán bất thành hành.

○ 文昌 近貴相親.

○ văn xương cận quý tương thân.

○ 天福 有情義讓.

○ thiên phúc hữu tình nghĩa nhượng.

○ 天祿 俱有名祿.

○ thiên lộc câu hữu danh lộc.

○ 天杖 實分情薄.

○ thiên trượng thực phân tình bạc.

○ 天異 不同契則可.

○ thiên dị bất đồng khế tắc khả.

○ 毛頭 無有則主 喧 爭.

○ mao đầu vô hữu tắc chủ 喧 tranh.

○ 天刃 傷尅重宜子力.

○ thiên nhận thương khắc trọng nghi tử lực.

壽相侵亦不凶星相尅. 庫得力. 貫鴈字不成行. 文近貴相親. 福成富有情義讓. 祿名祿. 杖實分. 異不同契. 毛主爭 喧 無. 刑不和, 爭 喧, 刑. 姚刃哭主傷, 克分高, 子力.

Thọ tương xâm diệc bất hung tinh tương khắc. Khố đắc lực. Quán nhạn tự bất thành hành. Văn cận quý tương thân. Phúc thành phú hữu tình nghĩa nhượng. Lộc danh lộc. Trượng thực phân. Dị bất đồng khế. Mao chủ tranh 喧 vô. Hình bất hòa, tranh 喧, hình. Diêu nhận khốc chủ thương, khắc phân cao, tử lực.

歌曰

Ca viết

兄弟宮中分貴賤, 虛異刑姚不喜見.

Huynh đệ cung trung phân quý tiện, hư dị hình diêu bất hỉ kiến.

若逢天貴與紅鸞, 鴈字成行人可羨.

Nhược phùng thiên quý dữ hồng loan, nhạn tự thành hành nhân khả tiện.

天異若臨兄弟位, 須招兄弟異居住.

Thiên dị nhược lâm huynh đệ vị, tu chiêu huynh đệ dị cư trụ.

假饒同祖合屋居, 棄別終須兩分路.

Giả nhiêu đồng tổ hợp ốc cư, khí biệt chung tu lưỡng phân lộ.

天異臨兄弟, 須教是異生.

Thiên dị lâm huynh đệ, tu giáo thị dị sinh.

縱然合屋住, 常有鬧 喧 爭.

Túng nhiên hợp ốc trụ, thường hữu nháo 喧 tranh.

虛哭姚刑主不聽, 時生詫異在星辰.

Hư khốc diêu hình chủ bất thính, thì sinh sá dị tại tinh thần.

若得紅鸞與天貴, 成行鴉墜自相親.

Nhược đắc hồng loan dữ thiên quý, thành hành nha trụy tự tương thân.

兄弟須逢印壽昌, 若逢姚異女親多.

Huynh đệ tu phùng ấn thọ xương, nhược phùng diêu dị nữ thân đa.

紅文異杖總先當, 哭刃毛刑奈若何.

Hồng văn dị trượng tổng tiên đương, khốc nhận mao hình nại nhược hà.

四田宅宮

Tứ điền trạch cung

宜貫庫喜星在廟旺, 不宜天異, 主凶父母早喪. 如庫星與天意同照, 主先破後成, 自立之命.

Nghi quán khố hỉ tinh tại miếu vượng, bất nghi thiên dị, chủ hung phụ mẫu tảo tang. Như khố tinh dữ thiên ý đồng chiếu, chủ tiên phá hậu thành, tự lập chi mệnh.

紫貴印祖菓盛. 福庫福才已上奮發多惡克父. 貫得福才, 忌沖破. 壽平. 紅田宅盛旺文祿主多谷粟. 虛杖刃主先享福. 異破祖. 毛多破, 多成. 姚破祖. 刑自破, 自成. 哭共加庫貫二星先破後成入廟旺增產勝祖田宅. 空自成, 自立.

Tử quý ấn tổ quả thịnh. Phúc khố phúc tài dĩ thượng phấn phát đa ác khắc phụ. Quán đắc phúc tài, kỵ trùng phá. Thọ bình. Hồng điền trạch thịnh vượng văn lộc chủ đa cốc túc. Hư trượng nhận chủ tiên hưởng phúc. Dị phá tổ. Mao đa phá, đa thành. Diêu phá tổ. Hình tự phá, tự thành. Khốc cộng gia khố quán nhị tinh tiên phá hậu thành nhập miếu vượng tăng sản thắng tổ điền trạch. Không tự thành, tự lập.

田宅見毛虛與異, 袒業宗才如掃地.

Điền trạch kiến mao hư dữ dị, đản nghiệp tông tài như tảo địa.

若逢庫貫照其身, 先破後成還自置.

Nhược phùng khố quán chiếu kỳ thân, tiên phá hậu thành hoàn tự trí.

福祿印壽多田宅, 姚毛刑異父母重.

Phúc lộc ấn thọ đa điền trạch, diêu mao hình dị phụ mẫu trọng.

先破後成印破吉, 天虛田宅到頭空.

Tiên phá hậu thành ấn phá cát, thiên hư điền trạch đáo đầu không.

五男女宮

Ngũ nam nữ cung

詩曰五位逢生, 兒孫滿眼.

Thi viết ngũ vị phùng sinh, nhi tôn mãn nhãn.

不宜男女照臨, 主男女有凶惡, 有哭虛亦夭折多不成. 三日官在高強善生主福祿.

Bất nghi nam nữ chiếu lâm, chủ nam nữ hữu hung ác, hữu khốc hư diệc yêu chiết đa bất thành. Tam nhật quan tại cao cường thiện sinh chủ phúc lộc.

身躔次度兩同胎, 月在凶躔雙共乳.

Thân triền thứ độ lưỡng đồng thai, nguyệt tại hung triền song cộng nhũ.

紫招一二子, 先女後男, 入廟旺, 子孫貴顯旺地子孫四五成行. 貴二三子, 榮後代. 虛老來無子不成天, 不然飄蕩他鄉. 惟喜過房之子. 若不子有疾. 庫壽印貫子息 榮家. 紅多招女, 子少成. 福文三五子, 主富貴, 忌沖破. 祿主光榮, 改換門聞之子. 杖子孫不成, 帶成. 哭主尅害, 一二中得送終. 異隔煦子孫難招偏旁凜出有一 也, 不然過房之子. 毛男女主祖暴凶死, 得地, 招子推福. 刃子孫帶疾, 破家業, 免尅害除, 是過房. 姚男女不得力飄蕩, 男不良, 女不潔. 刑招男女有若無, 主不 孝. 得吉星同宮. 三子有一子送終, 如三合又逢惡星不招, 男女亦是過房. 女人有產厄之害. 貫二三子成.

Tử chiêu nhất nhị tử, tiên nữ hậu nam, nhập miếu vượng, tử tôn quý hiển vượng địa tử tôn tứ ngũ thành hành. Quý nhị tam tử, vinh hậu đại. Hư lão lai vô tử bất thành thiên, bất nhiên phiêu đãng tha hương. Duy hỉ quá phòng chi tử. Nhược bất tử hữu tật. Khố thọ ấn quán tử tức vinh gia. Hồng đa chiêu nữ, tử thiểu thành. Phúc văn tam ngũ tử, chủ phú quý, kỵ trùng phá. Lộc chủ quang vinh, cải hoán môn văn chi tử. Trượng tử tôn bất thành, đái thành. Khốc chủ khắc hại, nhất nhị trung đắc tống chung. Dị cách hú tử tôn nan chiêu thiên bàng lẫm xuất hữu nhất dã, bất nhiên quá phòng chi tử. Mao nam nữ chủ tổ bạo hung tử, đắc địa, chiêu tử thôi phúc. Nhận tử tôn đái tật, phá gia nghiệp, miễn khắc hại trừ, thị quá phòng. Diêu nam nữ bất đắc lực phiêu đãng, nam bất lương, nữ bất khiết. Hình chiêu nam nữ hữu nhược vô, chủ bất hiếu. Đắc cát tinh đồng cung. Tam tử hữu nhất tử tống chung, như tam hợp hựu phùng ác tinh bất chiêu, nam nữ diệc thị quá phòng. Nữ nhân hữu sản ách chi hại. Quán nhị tam tử thành.

詩曰

Thi viết

毛頭不可居男女, 子媳生來如暴虎.

Mao đầu bất khả cư nam nữ, tử tức sinh lai như bạo hổ.

若逢天貴與紅鸞, 子嗣榮登自然與.

Nhược phùng thiên quý dữ hồng loan, tử tự vinh đăng tự nhiên dữ.

毛頭刑刃如凶暴, 倘若虛哭為凶天.

Mao đầu hình nhận như hung bạo, thảng nhược hư khốc vi hung thiên.

若得二宮皆吉星, 僮僕子孫歡豫得.

Nhược đắc nhị cung giai cát tinh, đồng bộc tử tôn hoan dự đắc.

四煞刑膚胎內須當破相

Tứ sát hình phu thai nội tu đương phá tương

天異之星主異胎, 若臨子息亦相乖.

Thiên dị chi tinh chủ dị thai, nhược lâm tử tức diệc tương quai.

膈胞庶出猶閑事, 亦主妻兄帶得來.

Cách bào thứ xuất do nhàn sự, diệc chủ thê huynh đái đắc lai.

三刑尅命產前必定傷身

Tam hình khắc mệnh sản tiền tất định thương thân

文昌多子紫紅疏, 長子難招杖貫虛.

Văn xương đa tử tử hồng sơ, trường tử nan chiêu trượng quán hư.

印壽之星招二子, 福星男女亦堪居.

Ấn thọ chi tinh chiêu nhị tử, phúc tinh nam nữ diệc kham cư.

六奴僕宮

Lục nô bộc cung

不宜見文昌, 其人智不如奴. 天刃, 天杖, 主有力奴. 哭虛見之, 劫自不妨.

Bất nghi kiến văn xương, kỳ nhân trí bất như nô. Thiên nhận, thiên trượng, chủ hữu lực nô. Khốc hư kiến chi, kiếp tự bất phương.

紫難為. 杖刃壽福祿哭貫紅祿主如僕畏懼. 文虛智不辨奴. 貴印不宜私進走. 毛刑主凶惡意是然也. 姚異須婢得力.

Tử nan vi. Trượng nhận thọ phúc lộc khốc quán hồng lộc chủ như bộc úy cụ. Văn hư trí bất biện nô. Quý ấn bất nghi tư tiến tẩu. Mao hình chủ hung ác ý thị nhiên dã. Diêu dị tu tỳ đắc lực.

主起奴宮不足隨娘嫁娶時須換父成持

Chủ khởi nô cung bất túc tùy nương giá thú thì tu hoán phụ thành trì

紫文不宜居奴僕, 虛星文不如奴智.

Tử văn bất nghi cư nô bộc, hư tinh văn bất như nô trí.

若逢杖刃須得力, 天刑毛頭奴僕無.

Nhược phùng trượng nhận tu đắc lực, thiên hình mao đầu nô bộc vô.

姚異得力須還婢, 庫祿多招有力奴.

Diêu dị đắc lực tu hoàn tỳ, khố lộc đa chiêu hữu lực nô.

七妻妾宮

Thất thê thiếp cung

宜紅鸞天貴照臨, 主有美貴之妻及奴婢. 不宜見天異, 必主別離, 或防尅而再娶.

Nghi hồng loan thiên quý chiếu lâm, chủ hữu mỹ quý chi thê cập nô tỳ. Bất nghi kiến thiên dị, tất chủ biệt ly, hoặc phòng khắc nhi tái thú.

紫入垣招貴貌之妻. 失地招淫蕩之婦. 女人招夫平 穩, 多是要道衛修行善果之人. 男女皆有果斷. 虛主尅害, 宜遲免損. 亦主無妻, 僧道多遇. 貴主招美潔天妻. 印因妻致富, 加杖不老. 壽宜夫妻年老. 空木吉. 紅 招美貌之妻. 庫得妻妾不宜老. 祿得妻貴, 忌惡星沖. 文招聰明伶俐之妻, 弔三方有惡星尅. 貫主男婚不正之妻, 女嫁不良之夫. 巳午甲亥上不悲, 亦主妻才. 福主 招美良之婦, 犯異刑不宜. 杖孤尅帶疾之夫妻. 毛傷尅剛之妻. 異主傷二三, 亦不和睦. 不然, 主高別. 仍見重婚男女皆不宜. 刃主男因酒色傷身, 女有產厄之危. 亦主狼狽不事多見傷克. 刑主傷克, 遲可免. 天杖夫妻灾疾多憂防寵妾. 姚犯重婚, 亦主和. 又加杖異惡星, 主生離死別. 如入廟若並限逢之添壽, 協壽稱意事美. 哭多見刑克殃.

Tử nhập viên chiêu quý mạo chi thê. Thất địa chiêu dâm đãng chi phụ. Nữ nhân chiêu phu bình ổn, đa thị yếu đạo vệ tu hành thiện quả chi nhân. Nam nữ giai hữu quả đoạn. Hư chủ khắc hại, nghi trì miễn tổn. Diệc chủ vô thê, tăng đạo đa ngộ. Quý chủ chiêu mỹ khiết thiên thê. Ấn nhân thê trí phú, gia trượng bất lão. Thọ nghi phu thê niên lão. Không mộc cát. Hồng chiêu mỹ mạo chi thê. Khố đắc thê thiếp bất nghi lão. Lộc đắc thê quý, kỵ ác tinh trùng. Văn chiêu thông minh linh lỵ chi thê, điếu tam phương hữu ác tinh khắc. Quán chủ nam hôn bất chính chi thê, nữ giá bất lương chi phu. Tị ngọ giáp hợi thượng bất bi, diệc chủ thê tài. Phúc chủ chiêu mỹ lương chi phụ, phạm dị hình bất nghi. Trượng cô khắc đái tật chi phu thê. Mao thương khắc cương chi thê. Dị chủ thương nhị tam, diệc bất hòa mục. Bất nhiên, chủ cao biệt. Nhưng kiến trọng hôn nam nữ giai bất nghi. Nhận chủ nam nhân tửu sắc thương thân, nữ hữu sản ách chi nguy. Diệc chủ lang bái bất sự đa kiến thương khắc. Hình chủ thương khắc, trì khả miễn. Thiên trượng phu thê tai tật đa ưu phòng sủng thiếp. Diêu phạm trọng hôn, diệc chủ hòa. Hựu gia trượng dị ác tinh, chủ sinh ly tử biệt. Như nhập miếu nhược tịnh hạn phùng chi thiêm thọ, hiệp thọ xưng ý sự mỹ. Khốc đa kiến hình khắc ương.

詩曰

Thi viết

七宮無殺 琴瑟和嗚

Thất cung vô sát cầm sắt hòa ô

夫妻離異見分高, 若得紅鸞及貴推.

Phu thê ly dị kiến phân cao, nhược đắc hồng loan cập quý thôi.

賢妻貴子皆安定, 哭星至此卻成悲.

Hiền thê quý tử giai an định, khốc tinh chí thử khước thành bi.

夫妻貴印壽為良, 虛刃毛刑主損傷.

Phu thê quý ấn thọ vi lương, hư nhận mao hình chủ tổn thương.

若是三方逢惡曜, 也須重媾兩三場.

Nhược thị tam phương phùng ác diệu, dã tu trọng cấu lưỡng tam tràng.

刑虛毛刃主重妻, 惟有紅鸞貌最奇.

Hình hư mao nhận chủ trọng thê, duy hữu hồng loan mạo tối kỳ.

貴姚庫祿妻才厚, 天異相逢主別高.

Quý diêu khố lộc thê tài hậu, thiên dị tương phùng chủ biệt cao.

八疾厄宮

Bát tật ách cung

不宜見姚異星, 主有駝腰屈背, 并掘惡疾腳.

Bất nghi kiến diêu dị tinh, chủ hữu đà yêu khuất bối, tịnh quật ác tật cước.

○ 紫虛貴壽姚毛空

○ tử hư quý thọ diêu mao không

異疾纏身, 目手足之灾, 肺經喘滿, 哭常啾唧.

Dị tật triền thân, mục thủ túc chi tai, phế kinh suyễn mãn, khốc thường thu tức.

○ 印紅庫貫文刃之福祿

○ ấn hồng khố quán văn nhận chi phúc lộc

○ 姚哭

○ diêu khốc

臟不寧, 主背曲跛足之患.

Tạng bất ninh, chủ bối khúc bả túc chi hoạn.

生時疾厄臨人馬, 又與鬼門同分野.

Sinh thì tật ách lâm nhân mã, hựu dữ quỷ môn đồng phân dã.

生陷或逢刃異刑, 所傷若翼併暗啞.

Sinh hãm hoặc phùng nhận dị hình, sở thương nhược dực tinh ám ách.

刃刑疾厄怕相逢, 五臟乖張療不通.

Nhận hình tật ách phạ tương phùng, ngũ tạng quai trương liệu bất thông.

跛足駝腰并曲背, 年年哭病必相逢.

Bả túc đà yêu tịnh khúc bối, niên niên khốc bệnh tất tương phùng.

身星落陷處何方, 更出相逢最不祥.

Thân tinh lạc hãm xử hà phương, canh xuất tương phùng tối bất tường.

八煞惡星如拱照, 便知精月實堪傷.

Bát sát ác tinh như củng chiếu, tiện tri tinh nguyệt thực kham thương.

疾厄不可見天姚, 異星同喜甚蹊饒.

Tật ách bất khả kiến thiên diêu, dị tinh đồng hỉ thậm hề nhiêu.

刑刃見之多疾病, 天貴文昌可解饒.

Hình nhận kiến chi đa tật bệnh, thiên quý văn xương khả giải nhiêu.

姚異毛刑須帶疾, 仗微福壽總無灾.

Diêu dị mao hình tu đái tật, trượng vi phúc thọ tổng vô tai.

吉星混雜須詳察, 惡曜如臨禍患來.

Cát tinh hỗn tạp tu tường sát, ác diệu như lâm họa hoạn lai.

九遷移宮

Cửu thiên di cung

不宜見毛頭刑刃照臨, 出外多出盜賊險橫之事, 重則至死, 看其有無善星救助.

Bất nghi kiến mao đầu hình nhận chiếu lâm, xuất ngoại đa xuất đạo tặc hiểm hoành chi sự, trọng tắc chí tử, khán kỳ hữu vô thiện tinh cứu trợ.

紫出入住外方近貴. 虛出祖外才益. 印出外方才 祿. 貴出入得貴人力. 壽出入外方吉利. 庫貫得外方才吉利. 紅有外才喜慶, 會三合才吉利, 是儒述九流之十. 文出入近貴吉利. 福主遷移之得, 三合逢吉, 出入聽 其所欲. 祿多遇高貴. 杖不利出入. 毛出外路逢盜賊損害非橫之事, 又主水厄. 異不得寧靜. 姚主出入得人和氣. 刃主遠行招賊. 刑主遠行不利, 若天哭逢盜賊橫惡 之事也. 哭遠行出入, 多招口舌是非. 空萬事到頭.

Tử xuất nhập trụ ngoại phương cận quý. Hư xuất tổ ngoại tài ích. Ấn xuất ngoại phương tài lộc. Quý xuất nhập đắc quý nhân lực. Thọ xuất nhập ngoại phương cát lợi. Khố quán đắc ngoại phương tài cát lợi. Hồng hữu ngoại tài hỉ khánh, hội tam hợp tài cát lợi, thị nho thuật cửu lưu chi thập. Văn xuất nhập cận quý cát lợi. Phúc chủ thiên di chi đắc, tam hợp phùng cát, xuất nhập thính kỳ sở dục. Lộc đa ngộ cao quý. Trượng bất lợi xuất nhập. Mao xuất ngoại lộ phùng đạo tặc tổn hại phi hoành chi sự, hựu chủ thủy ách. Dị bất đắc ninh tĩnh. Diêu chủ xuất nhập đắc nhân hòa khí. Nhận chủ viễn hành chiêu tặc. Hình chủ viễn hành bất lợi, nhược thiên khốc phùng đạo tặc hoành ác chi sự dã. Khốc viễn hành xuất nhập, đa chiêu khẩu thiệt thị phi. Không vạn sự đáo đầu.

歌曰

Ca viết

遷移刑刃見毛頭, 出入須逢盜賊偷.

Thiên di hình nhận kiến mao đầu, xuất nhập tu phùng đạo tặc thâu.

橫死無遇吉星救, 若無惡曜不須憂.

Hoành tử vô ngộ cát tinh cứu, nhược vô ác diệu bất tu ưu.

天貴遊行遇貴頻, 印薇福祿可相親.

Thiên quý du hành ngộ quý tần, ấn vi phúc lộc khả tương thân.

毛頭刑刃虛防盜, 也作他鄉客鬼人.

Mao đầu hình nhận hư phòng đạo, dã tác tha hương khách quỷ nhân.

十官祿宮

Thập quan lộc cung

宜見印綬文昌, 中科名, 若廟旺, 主權職高遷. 不宜虛星, 一生無祿.

Nghi kiến ấn thụ văn xương, trung khoa danh, nhược miếu vượng, chủ quyền chức cao thiên. Bất nghi hư tinh, nhất sinh vô lộc.

紫名復金甌入廟者名達宸聰一生不息不惹是非如會鸞少年登科沖破者不貴. 虛主虛名奇人勢自無決斷之事. 貴主遇事不懼無惡者平生不善安康也. 印主能齊家更得地又拱合兄天貴主拜將封侯

Tử danh phục kim âu nhập miếu giả danh đạt thần thông nhất sinh bất tức bất nhạ thị phi như hội loan thiểu niên đăng khoa trùng phá giả bất quý. Hư chủ hư danh kỳ nhân thế tự vô quyết đoạn chi sự. Quý chủ ngộ sự bất cụ vô ác giả bình sinh bất thiện an khang dã. Ấn chủ năng tề gia canh đắc địa hựu củng hợp huynh thiên quý chủ bái tương phong hầu

大貴之命少年登科早擁旌旗若庶人不得地者亦平 息. 壽入廟者少年科甲慈憫群細見事遠. 祿同上. 紅有仁義主得慶主得慶好禮夾狂妄. 庫善規才能計等入廟者名播華夷. 貫一生平善決破者不利. 毛不怕事被次不 畏. 哭去文. 文入廟者少年科名旌節君子職位清類僧道潔庶人近貴. 姚惡事易戒言事多事多亦口.

Đại quý chi mệnh thiểu niên đăng khoa tảo ủng tinh kỳ nhược thứ nhân bất đắc địa giả diệc bình tức. Thọ nhập miếu giả thiểu niên khoa giáp từ mẫn quần tế kiến sự viễn. Lộc đồng thượng. Hồng hữu nhân nghĩa chủ đắc khánh chủ đắc khánh hảo lễ giáp cuồng vọng. Khố thiện quy tài năng kế đẳng nhập miếu giả danh bá hoa di. Quán nhất sinh bình thiện quyết phá giả bất lợi. Mao bất phạ sự bị thứ bất úy. Khốc khứ văn. Văn nhập miếu giả thiểu niên khoa danh tinh tiết quân tử chức vị thanh loại tăng đạo khiết thứ nhân cận quý. Diêu ác sự dịch giới ngôn sự đa sự đa diệc khẩu.

詩曰

Thi viết

天祿宮中刑杖照, 央配徒流未足道.

Thiên lộc cung trung hình trượng chiếu, ương phối đồ lưu vị túc đạo.

必然天哭更臨沖, 徒死傷亡凶自吊.

Tất nhiên thiên khốc canh lâm trùng, đồ tử thương vong hung tự điếu.

官祿刑刃不可言, 獄訟纏綿禍患連.

Quan lộc hình nhận bất khả ngôn, ngục tụng triền miên họa hoạn liên.

天印文昌居此地, 少年反地得高遷.

Thiên ấn văn xương cư thử địa, thiểu niên phản địa đắc cao thiên.

官祿須逢印貴星, 杖微紅壽總平平.

Quan lộc tu phùng ấn quý tinh, trượng vi hồng thọ tổng bình bình.

天虛刑刃無成實, 若遇文昌播大名.

Thiên hư hình nhận vô thành thực, nhược ngộ văn xương bá đại danh.

十一福德宮

Thập nhất phúc đức cung

宜見福壽印吉星, 更宜廟旺. 如凡虛星照破, 一生無福, 或在陷溺. 及見刑刃臨之, 必是耳目聾瞽瘤癖之疾.

Nghi kiến phúc thọ ấn cát tinh, canh nghi miếu vượng. Như phàm hư tinh chiếu phá, nhất sinh vô phúc, hoặc tại hãm nịch. Cập kiến hình nhận lâm chi, tất thị nhĩ mục lung cổ lựu phích chi tật.

紫壽紅一生衣食安康. 貴文衣祿清厚. 印播名. 庫財祿. 貫橫才. 福堅固. 祿祿位. 杖異勞碌進退. 毛姚刃哭主福薄不利. 虛一生無財, 身在陷地, 更加刑刃照之, 必主耳目口鼻臂足之疾. 刑主勞心一怨, 有灾難徒配. 加虛哭二星次傷亡, 遇吉臧半. 姚身亂心忙.

Tử thọ hồng nhất sinh y thực an khang. Quý văn y lộc thanh hậu. Ấn bá danh. Khố tài lộc. Quán hoành tài. Phúc kiên cố. Lộc lộc vị. Trượng dị lao lục tiến thối. Mao diêu nhận khốc chủ phúc bạc bất lợi. Hư nhất sinh vô tài, thân tại hãm địa, canh gia hình nhận chiếu chi, tất chủ nhĩ mục khẩu tị tí túc chi tật. Hình chủ lao tâm nhất oán, hữu tai nan đồ phối. Gia hư khốc nhị tinh thứ thương vong, ngộ cát tang bán. Diêu thân loạn tâm mang.

歌曰

Ca viết

福德不可見天虛, 有福之人只此無.

Phúc đức bất khả kiến thiên hư, hữu phúc chi nhân chích thử vô.

刑異照限自然惡, 縱然無疾也驚危.

Hình dị chiếu hạn tự nhiên ác, túng nhiên vô tật dã kinh nguy.

身宮清吉休愁命, 福德堅高不論宮.

Thân cung thanh cát hưu sầu mệnh, phúc đức kiên cao bất luận cung.

福德之宮要吉星, 少年享用必安榮.

Phúc đức chi cung yếu cát tinh, thiểu niên hưởng dụng tất an vinh.

若逢惡曜印無福, 早尅妻奴與弟兄.

Nhược phùng ác diệu ấn vô phúc, tảo khắc thê nô dữ đệ huynh.

十二相貌宮

Thập nhị tương mạo cung

宜見虛哭, 一生少灾. 不宜身命見之, 毛頭天哭同宮, 主有破相, 見貴大吉.

Nghi kiến hư khốc, nhất sinh thiểu tai. Bất nghi thân mệnh kiến chi, mao đầu thiên khốc đồng cung, chủ hữu phá tương, kiến quý đại cát.

紫孤氣. 貴紅文美貌. 印威權. 壽古貌. 庫發才. 貫暴發. 虛灾疾忌沖. 福祿在高強宮, 白手榮華富貴. 杖後帶疾厄. 姚美貌清秀. 毛面貌醜惡. 哭面貌灾疾. 異刃刑面貌殘破帶疾厄.

Tử cô khí. Quý hồng văn mỹ mạo. Ấn uy quyền. Thọ cổ mạo. Khố phát tài. Quán bạo phát. Hư tai tật kỵ trùng. Phúc lộc tại cao cường cung, bạch thủ vinh hoa phú quý. Trượng hậu đái tật ách. Diêu mỹ mạo thanh tú. Mao diện mạo xú ác. Khốc diện mạo tai tật. Dị nhận hình diện mạo tàn phá đái tật ách.

彖曰

Thoán viết

相貌不宜見哭悲, 破傷容貌跛肩餘.

Tương mạo bất nghi kiến khốc bi, phá thương dung mạo bả kiên dư.

此宮若還逢此曜, 定生惡疾再元疑.

Thử cung nhược hoàn phùng thử diệu, định sinh ác tật tái nguyên nghi.

彖曰

Thoán viết

相貌不宜見異星, 又嫌刑刃到其中.

Tương mạo bất nghi kiến dị tinh, hựu hiềm hình nhận đáo kỳ trung.

身命二宮逢此曜, 定生暗疾異灾攻.

Thân mệnh nhị cung phùng thử diệu, định sinh ám tật dị tai công.

彖曰

Thoán viết

貌宮文昌未為良, 福壽加臨壽考長.

Mạo cung văn xương vị vi lương, phúc thọ gia lâm thọ khảo trường.

若遇凶星多破祖, 紅鸞天哭細推詳.

Nhược ngộ hung tinh đa phá tổ, hồng loan thiên khốc tế thôi tường.

子申巳酉亥紫氣高強, 師巫有分高強

Tử thân tị dậu hợi tử khí cao cường, sư vu hữu phân cao cường

○ 星名紫微, 子上安居. 男子學堂, 學館, 女子識錦, 刺繡. 毛頭不加, 男子而冠重祿. 刃星不至, 女人貴室名珍. 若在巳官, 并酉亥運行, 福祿有餘名.

○ tinh danh tử vi, tử thượng an cư. Nam tử học đường, học quán, nữ tử thức cẩm, thứ tú. Mao đầu bất gia, nam tử nhi quan trọng lộc. Nhận tinh bất chí, nữ nhân quý thất danh trân. Nhược tại tị quan, tịnh dậu hợi vận hành, phúc lộc hữu dư danh.

紫氣之星, 獨曰孤為僧為迦為泛後.

Tử khí chi tinh, độc viết cô vi tăng vi già vi phiếm hậu.

彖曰此星落陷一世老儒

Thoán viết thử tinh lạc hãm nhất thế lão nho

人若子上見紫微, 富貴功名天下知.

Nhân nhược tử thượng kiến tử vi, phú quý công danh thiên hạ tri.

刑異不來兔破蕩, 夫妻保守頗相宜.

Hình dị bất lai thỏ phá đãng, phu thê bảo thủ pha tương nghi.

彖曰紫氣歸垣管, 主文章冠世

Thoán viết tử khí quy viên quản, chủ văn chương quan thế

紫加亥酉子巳宮, 富壽才名碩德翁.

Tử gia hợi dậu tử tị cung, phú thọ tài danh thạc đức ông.

衣紫腰金人莫比, 何愁官爵不榮尊.

Y tử yêu kim nhân mạc bỉ, hà sầu quan tước bất vinh tôn.

彖曰

Thoán viết

紫氣逢之紫氣宸, 吉星同照倍精神.

Tử khí phùng chi tử khí thần, cát tinh đồng chiếu bội tinh thần.

孤宿天沖閑極位, 主為僧道九流人.

Cô túc thiên trùng nhàn cực vị, chủ vi tăng đạo cửu lưu nhân.

身命逢之必壽長, 紫氣旺樂妙為良.

Thân mệnh phùng chi tất thọ trường, tử khí vượng nhạc diệu vi lương.

貴顯相逢居翰苑, 更兼天刃作員郎.

Quý hiển tương phùng cư hàn uyển, canh kiêm thiên nhận tác viên lang.

彖曰

Thoán viết

紫氣清閑藝術人, 鬼畢兼帶局尤清.

Tử khí thanh nhàn nghệ thuật nhân, quỷ tất kiêm đái cục vưu thanh.

能文能武多謀略, 空裡榮華事事新.

Năng văn năng vũ đa mưu lược, không lý vinh hoa sự sự tân.

紫微最喜妙中逢, 財帛豐盈福祿豐.

Tử vi tối hỉ diệu trung phùng, tài bạch phong doanh phúc lộc phong.

子息命宮官祿位, 遇之多雅達亨通.

Tử tức mệnh cung quan lộc vị, ngộ chi đa nhã đạt hanh thông.

天虛屬冰 陰象五午

Thiên hư chúc băng âm tượng ngũ ngọ

○ 星名天虛, 身命逢渠. 寅申巳亥四宮, 有財少實多. 虛丑午, 榮華富貴. 若陷官祿, 破蕩無餘.

○ tinh danh thiên hư, thân mệnh phùng cừ. Dần thân tị hợi tứ cung, hữu tài thiểu thực đa. Hư sửu ngọ, vinh hoa phú quý. Nhược hãm quan lộc, phá đãng vô dư.

不如收拾閑風月, 紙帳梅花獨自眠.

Bất như thu thập nhàn phong nguyệt, chỉ trướng mai hoa độc tự miên.

彖曰

Thoán viết

天餘丑午真富貴, 巳亥寅申實多虛.

Thiên dư sửu ngọ chân phú quý, tị hợi dần thân thực đa hư.

忽遇毛頭相照應, 田園方項破無餘.

Hốt ngộ mao đầu tương chiếu ứng, điền viên phương hạng phá vô dư.

彖曰

Thoán viết

天虛丑午位宜來, 廟旺相逢不生灾.

Thiên hư sửu ngọ vị nghi lai, miếu vượng tương phùng bất sinh tai.

辭言誑心不須听, 臾能謀達富多財.

Từ ngôn cuống tâm bất tu thính, du năng mưu đạt phú đa tài.

彖曰

Thoán viết

桃李無言三月春, 戮翠裊中誰與共.

Đào lý vô ngôn tam nguyệt xuân, lục thúy niểu trung thùy dữ cộng.

天虛天上銷爍熔, 犯著財官半世窮.

Thiên hư thiên thượng tiêu thước dong, phạm trứ tài quan bán thế cùng.

若得好星來救解, 也須半吉半為凶.

Nhược đắc hảo tinh lai cứu giải, dã tu bán cát bán vi hung.

彖曰

Thoán viết

進一步與 仸 齊眉, 退一步俗緣未斷.

Tiến nhất bộ dữ 仸 tề mi, thối nhất bộ tục duyên vị đoạn.

天虛入廟命身臨, 得地陰陽喜駐停.

Thiên hư nhập miếu mệnh thân lâm, đắc địa âm dương hỉ trú đình.

假使惡星同拱照, 縱然亨達額邊塵.

Giả sử ác tinh đồng củng chiếu, túng nhiên hanh đạt ngạch biên trần.

天貴屬土 象陰寅辰

Thiên quý chúc thổ tượng âm dần thần

○ 星命天貴, 功名自譽. 寅辰二宮, 得地主財足, 榮華富貴, 呼奴婢, 世少凶灾, 所謀順遂, 萬倍生涯.

○ tinh mệnh thiên quý, công danh tự dự. Dần thần nhị cung, đắc địa chủ tài túc, vinh hoa phú quý, hô nô tỳ, thế thiểu hung tai, sở mưu thuận toại, vạn bội sinh nhai.

彖曰

Thoán viết

天貴寅辰最好佳, 毛頭拱照不繁華.

Thiên quý dần thần tối hảo giai, mao đầu củng chiếu bất phồn hoa.

杖星加臨貧且賤, 一似宣州花木瓜.

Trượng tinh gia lâm bần thả tiện, nhất tự tuyên châu hoa mộc qua.

彖曰

Thoán viết

天貴星名廟旺中, 申子辰及亥寅宮.

Thiên quý tinh danh miếu vượng trung, thân tử thần cập hợi dần cung.

少年臨雅翡聲譽, 金榜標名福慶隆.

Thiểu niên lâm nhã phỉ thanh dự, kim bảng tiêu danh phúc khánh long.

彖曰

Thoán viết

天貴從祿福德探, 若臨身命作宮人.

Thiên quý tòng lộc phúc đức tham, nhược lâm thân mệnh tác cung nhân.

更兼文印傍偏照, 管取居官轉紫宸.

Canh kiêm văn ấn bàng thiên chiếu, quản thủ cư quan chuyển tử thần.

貴星入廟在身命, 運限逢之福祿隆.

Quý tinh nhập miếu tại thân mệnh, vận hạn phùng chi phúc lộc long.

億萬資財似高岳, 為官品列在三公.

Ức vạn tư tài tự cao nhạc, vi quan phẩm liệt tại tam công.

天印 陽象屬土子卯辰亥

Thiên ấn dương tượng chúc thổ tử mão thần hợi

○ 星命天印, 照身命, 女子至心靈, 男子有名譽. 惡星不至, 早有權柄. 異星若來, 不天則病, 一生少吉, 半世多凶. 倘逢天杖, 借權仕階, 偏有庶予, 正室無胎.

○ tinh mệnh thiên ấn, chiếu thân mệnh, nữ tử chí tâm linh, nam tử hữu danh dự. Ác tinh bất chí, tảo hữu quyền bính. Dị tinh nhược lai, bất thiên tắc bệnh, nhất sinh thiểu cát, bán thế đa hung. Thảng phùng thiên trượng, tá quyền sĩ giai, thiên hữu thứ dư, chính thất vô thai.

彖曰

Thoán viết

天印元來是吉星, 毛頭一宿不堪親.

Thiên ấn nguyên lai thị cát tinh, mao đầu nhất túc bất kham thân.

喜遊子卯二宮裡, 掌握兵權作師臣.

Hỉ du tử mão nhị cung lý, chưởng ác binh quyền tác sư thần.

彖曰

Thoán viết

天印元來是吉星, 子卯辰巳達光榮.

Thiên ấn nguyên lai thị cát tinh, tử mão thần tị đạt quang vinh.

官高權重人欽羨, 赫赫聲名振帝京.

Quan cao quyền trọng nhân khâm tiện, hách hách thanh danh chấn đế kinh.

彖曰

Thoán viết

天印臨身有勢權, 三方有力照身元.

Thiên ấn lâm thân hữu thế quyền, tam phương hữu lực chiếu thân nguyên.

若無虛哭并毛異, 冨 貴雙全亨百年.

Nhược vô hư khốc tịnh mao dị, 冨 quý song toàn hanh bách niên.

印星入廟最為奇, 禍則消除福則隨.

Ấn tinh nhập miếu tối vi kỳ, họa tắc tiêu trừ phúc tắc tùy.

要緊命中逢吉曜, 少年平步上天梯.

Yếu khẩn mệnh trung phùng cát diệu, thiểu niên bình bộ thượng thiên thê.

天壽 象陽屬土亥酉戌

Thiên thọ tượng dương chúc thổ hợi dậu tuất

壽星獨立, 有子不孤. 官符平生不作, 凶灾一世全無. 若不陷溺, 福厚業餘. 本宮若無惡宿, 壽與彭祖同途.

Thọ tinh độc lập, hữu tử bất cô. Quan phù bình sinh bất tác, hung tai nhất thế toàn vô. Nhược bất hãm nịch, phúc hậu nghiệp dư. Bản cung nhược vô ác túc, thọ dữ bành tổ đồng đồ.

Vị

彖曰

Thoán viết

巳亥午宮行天庫, 積玉堆金無記數.

Tị hợi ngọ cung hành thiên khố, tích ngọc đôi kim vô ký sổ.

毛哭若來生賤疾, 稚年記了百年事.

Mao khốc nhược lai sinh tiện tật, trĩ niên ký liễu bách niên sự.

彖曰

Thoán viết

天庫星臨獅子宮, 倘臨巳亥亦和同.

Thiên khố tinh lâm sư tử cung, thảng lâm tị hợi diệc hòa đồng.

三方若也無凶曜, 積玉堆金作富翁.

Tam phương nhược dã vô hung diệu, tích ngọc đôi kim tác phú ông.

彖曰

Thoán viết

庫貫入廟名天助, 智足多謀巧心路.

Khố quán nhập miếu danh thiên trợ, trí túc đa mưu xảo tâm lộ.

不用金銀祿有餘, 若不成名也須富.

Bất dụng kim ngân lộc hữu dư, nhược bất thành danh dã tu phú.

文昌 象陽屬木寅午戌

Văn xương tượng dương chúc mộc dần ngọ tuất

○ 星名文倡, 照身命宮, 男人必吐珠璣, 女子巧綉鴛央. 少年不學自揚名, 官祿須見文章顯. 寅午戌宮最為奇, 文星貴宿足天盈, 少年及第冠群英. 天杖加臨貧且賤, 百歲虛為百歲名.

○ tinh danh văn xướng, chiếu thân mệnh cung, nam nhân tất thổ châu ki, nữ tử xảo tú uyên ương. Thiểu niên bất học tự dương danh, quan lộc tu kiến văn chương hiển. Dần ngọ tuất cung tối vi kỳ, văn tinh quý túc túc thiên doanh, thiểu niên cập đệ quan quần anh. Thiên trượng gia lâm bần thả tiện, bách tuế hư vi bách tuế danh.

彖曰

Thoán viết

文昌戌上同寅午, 此處榮華衣金紫.

Văn xương tuất thượng đồng dần ngọ, thử xử vinh hoa y kim tử.

翰苑輩聲名烜赫, 文章出衆功名士.

Hàn uyển bối thanh danh huyên hách, văn chương xuất chúng công danh sĩ.

彖曰

Thoán viết

文昌廟旺必聰明, 定有文章冠世榮.

Văn xương miếu vượng tất thông minh, định hữu văn chương quan thế vinh.

失位亦逢高貴倚, 公私須達俐知名.

Thất vị diệc phùng cao quý ỷ, công tư tu đạt lỵ tri danh.

彖曰

Thoán viết

文昌吉曜臨身命, 主擢巍科邁等倫.

Văn xương cát diệu lâm thân mệnh, chủ trạc nguy khoa mại đẳng luân.

紅鸞才質十分奇, 美貌光亨事事宜.

Hồng loan tài chất thập phân kỳ, mỹ mạo quang hanh sự sự nghi.

福德若臨身命上, 定膺福祿兩相隨.

Phúc đức nhược lâm thân mệnh thượng, định ưng phúc lộc lưỡng tương tùy.

彖曰

Thoán viết

入廟紅鸞身命臨, 俊然容貌似觀音.

Nhập miếu hồng loan thân mệnh lâm, tuấn nhiên dung mạo tự quan âm.

其人情性溫良相, 出衆超群衆所欽.

Kỳ nhân tình tính ôn lương tương, xuất chúng siêu quần chúng sở khâm.

貫索 象陰屬土卯巳午未亥

Quán tác tượng âm chúc thổ mão tị ngọ vị hợi

○ 星名貫索, 照身命宮, 人有多成多敗, 一生半吉半凶. 毛頭加臨, 若顏子之早喪. 杖星同照, 壽如彭祖之長生. 巳亥二宮為入廟, 晚年財祿自豐隆.

○ tinh danh quán tác, chiếu thân mệnh cung, nhân hữu đa thành đa bại, nhất sinh bán cát bán hung. Mao đầu gia lâm, nhược nhan tử chi tảo tang. Trượng tinh đồng chiếu, thọ như bành tổ chi trường sinh. Tị hợi nhị cung vi nhập miếu, vãn niên tài lộc tự phong long.

彖曰

Thoán viết

貫星巳亥作高強, 家門昌盛置田注.

Quán tinh tị hợi tác cao cường, gia môn xương thịnh trí điền chú.

天杖傍照多子息, 草毛一子也難當.

Thiên trượng bàng chiếu đa tử tức, thảo mao nhất tử dã nan đương.

彖曰

Thoán viết

貫索之星號洞玄, 未申巳亥正相纏.

Quán tác chi tinh hào động huyền, vị thân tị hợi chính tương triền.

滿堂金玉堆如土, 財祿豐盈萬項田.

Mãn đường kim ngọc đôi như thổ, tài lộc phong doanh vạn hạng điền.

彖曰

Thoán viết

貫索之星號洞微, 命中值此好根基.

Quán tác chi tinh hào động vi, mệnh trung trị thử hảo căn cơ.

若無天異毛頭照, 依舊平安得便宜.

Nhược vô thiên dị mao đầu chiếu, y cựu bình an đắc tiện nghi.

天庫 象陽屬土卯巳亥午

Thiên khố tượng dương chúc thổ mão tị hợi ngọ

○ 星名天庫, 人多富貴, 女子多置田注, 男子顯爵位. 巳亥午上更聚財, 臨危不驚險不畏. 此星之主三子成, 刑刃相同留一.

○ tinh danh thiên khố, nhân đa phú quý, nữ tử đa trí điền chú, nam tử hiển tước vị. Tị hợi ngọ thượng canh tụ tài, lâm nguy bất kinh hiểm bất úy. Thử tinh chi chủ tam tử thành, hình nhận tương đồng lưu nhất.

彖曰

Thoán viết

天壽限臨人命長, 亥酉二宮最為良.

Thiên thọ hạn lâm nhân mệnh trường, hợi dậu nhị cung tối vi lương.

刃哭若還加臨上, 將來必定待侯王.

Nhận khốc nhược hoàn gia lâm thượng, tương lai tất định đãi hầu vương.

彖曰

Thoán viết

天壽之星號吉祥, 喜居酉亥壽延長.

Thiên thọ chi tinh hào cát tường, hỉ cư dậu hợi thọ duyên trường.

若得吉曜來相照, 壽筭彌堅福祿昌.

Nhược đắc cát diệu lai tương chiếu, thọ toán di kiên phúc lộc xương.

彖曰

Thoán viết

天壽之生號老人, 得居身命美人倫.

Thiên thọ chi sinh hào lão nhân, đắc cư thân mệnh mỹ nhân luân.

尊崇福德人瞻仰, 名祿之中是富榮.

Tôn sùng phúc đức nhân chiêm ngưỡng, danh lộc chi trung thị phú vinh.

彖曰

Thoán viết

吉星天壽福當權, 廟旺逢之福自然.

Cát tinh thiên thọ phúc đương quyền, miếu vượng phùng chi phúc tự nhiên.

出則將兮入則相, 人皆道是傳岩賢.

Xuất tắc tương hề nhập tắc tương, nhân giai đạo thị truyện nham hiền.

紅鸞 象陰屬金辰丑寅

Hồng loan tượng âm chúc kim thần sửu dần

星名紅鸞, 人身長大, 男人早婚早姻, 婦人無尅害便喜. 辰丑聰明富貴. 若無灾星與同途, 白首光華八十餘. 紅鸞吉相為美.

Tinh danh hồng loan, nhân thân trường đại, nam nhân tảo hôn tảo nhân, phụ nhân vô khắc hại tiện hỉ. Thần sửu thông minh phú quý. Nhược vô tai tinh dữ đồng đồ, bạch thủ quang hoa bát thập dư. Hồng loan cát tương vi mỹ.

彖曰

Thoán viết

紅鸞吉躍喜如何, 凶星毛頭不可過.

Hồng loan cát dược hỉ như hà, hung tinh mao đầu bất khả quá.

萬一刑刃加臨上, 猶如霜折半池荷.

Vạn nhất hình nhận gia lâm thượng, do như sương chiết bán trì hà.

彖曰

Thoán viết

紅鸞一宿從來吉, 已亥寅宮丑上遊.

Hồng loan nhất túc tòng lai cát, dĩ hợi dần cung sửu thượng du.

享福半生多稱意, 貴膺帝勸位王侯.

Hưởng phúc bán sinh đa xưng ý, quý ưng đế khuyến vị vương hầu.

彖曰

Thoán viết

運限方沖方相顯, 腰金衣紫輔明君.

Vận hạn phương trùng phương tương hiển, yêu kim y tử phụ minh quân.

天福 象陽屬土申卯

Thiên phúc tượng dương chúc thổ thân mão

○ 福星加臨, 此命最好, 女人美貌端嚴, 男子婚早子早. 惡星不臨, 多財多寶. 申卯最加, 元灾元禍, 父母兄弟雙全: 夫婦百年偕老.

○ phúc tinh gia lâm, thử mệnh tối hảo, nữ nhân mỹ mạo đoan nghiêm, nam tử hôn tảo tử tảo. Ác tinh bất lâm, đa tài đa bảo. Thân mão tối gia, nguyên tai nguyên họa, phụ mẫu huynh đệ song toàn: phu phụ bách niên giai lão.

彖曰

Thoán viết

天福申卯作才郎, 腰橫金帶好文章.

Thiên phúc thân mão tác tài lang, yêu hoành kim đái hảo văn chương.

哭虛二星加臨上, 不貧則夭實堪傷.

Khốc hư nhị tinh gia lâm thượng, bất bần tắc yêu thực kham thương.

彖曰

Thoán viết

天福加臨身與命, 為人大度有精神.

Thiên phúc gia lâm thân dữ mệnh, vi nhân đại độ hữu tinh thần.

更兼祿貫三方照, 定作榮華富貴人.

Canh kiêm lộc quán tam phương chiếu, định tác vinh hoa phú quý nhân.

彖曰

Thoán viết

天福吉星來入廟, 最宜身命更加臨.

Thiên phúc cát tinh lai nhập miếu, tối nghi thân mệnh canh gia lâm.

福祿興隆生貴子, 三方不破祿多增.

Phúc lộc hưng long sinh quý tử, tam phương bất phá lộc đa tăng.

天祿 象陽屬木巳申

Thiên lộc tượng dương chúc mộc tị thân

○ 祿星加臨, 惡星不至, 人有智惠聰明, 求謀萬事稱意. 居在巳申, 身命得地. 吉星三子, 且留二毛頭. 若不共同行, 功業成兮田自置.

○ lộc tinh gia lâm, ác tinh bất chí, nhân hữu trí huệ thông minh, cầu mưu vạn sự xưng ý. Cư tại tị thân, thân mệnh đắc địa. Cát tinh tam tử, thả lưu nhị mao đầu. Nhược bất cộng đồng hành, công nghiệp thành hề điền tự trí.

彖曰

Thoán viết

太極天祿已得位, 所遇吉星皆得地.

Thái cực thiên lộc dĩ đắc vị, sở ngộ cát tinh giai đắc địa.

毛頭星若不同宮, 事業功名由我致.

Mao đầu tinh nhược bất đồng cung, sự nghiệp công danh do ngã trí.

彖曰

Thoán viết

祿元星宿主科名, 衣錦腰金甚貴榮.

Lộc nguyên tinh túc chủ khoa danh, y cẩm yêu kim thậm quý vinh.

輔佐君王成大業, 金枝玉葉是皇親.

Phụ tá quân vương thành đại nghiệp, kim chi ngọc diệp thị hoàng thân.

彖曰

Thoán viết

綠居申已號三台, 福掃元求亦自來.

Lục cư thân dĩ hào tam thai, phúc tảo nguyên cầu diệc tự lai.

財穀一生多富積, 文章合會作高魁.

Tài cốc nhất sinh đa phú tích, văn chương hợp hội tác cao khôi.

彖曰

Thoán viết

天祿加臨慶有餘, 為人權柄播當途.

Thiên lộc gia lâm khánh hữu dư, vi nhân quyền bính bá đương đồ.

更宜福氣文昌挾, 豪傑英雄樂裕如.

Canh nghi phúc khí văn xương hiệp, hào kiệt anh hùng nhạc dụ như.

天杖 象陽屬木未亥子申

Thiên trượng tượng dương chúc mộc vị hợi tử thân

星名天杖, 偏生妾, 男子婚姻不得子息, 難乳不貧則夭.

Tinh danh thiên trượng, thiên sinh thiếp, nam tử hôn nhân bất đắc tử tức, nan nhũ bất bần tắc yêu.

杖渥落廟, 而榮貴元灾.

Trượng ác lạc miếu, nhi vinh quý nguyên tai.

身躍入宮, 而清慈獲福. 一

Thân dược nhập cung, nhi thanh từ hoạch phúc. Nhất

彖曰

Thoán viết

若不披毛并帶角, 也作驢前馬後人.

Nhược bất phi mao tịnh đái giác, dã tác lư tiền mã hậu nhân.

獨喜官星居亥子, 縱然富貴主孤身.

Độc hỉ quan tinh cư hợi tử, túng nhiên phú quý chủ cô thân.

彖曰

Thoán viết

天杖最宜亥子遊, 同與申酉并來求.

Thiên trượng tối nghi hợi tử du, đồng dữ thân dậu tịnh lai cầu.

凡事稱心少違背, 更加一壽免灾憂.

Phàm sự xưng tâm thiểu vi bối, canh gia nhất thọ miễn tai ưu.

彖曰惟容貌而且秀, 取人事而最足

Thoán viết duy dung mạo nhi thả tú, thủ nhân sự nhi tối túc

天杖之星入命中, 吉星救助善星逢.

Thiên trượng chi tinh nhập mệnh trung, cát tinh cứu trợ thiện tinh phùng.

或遇跟中逢此曜, 為官為吏任從容.

Hoặc ngộ cân trung phùng thử diệu, vi quan vi lại nhâm tòng dung.

彖曰杖居月位凶, 何有身到天門棧自無

Thoán viết trượng cư nguyệt vị hung, hà hữu thân đáo thiên môn sạn tự vô

天杖入廟號天威, 掌握兵權定四夷.

Thiên trượng nhập miếu hào thiên uy, chưởng ác binh quyền định tứ di.

此是權星凶變吉, 英聲無處不揚輝.

Thử thị quyền tinh hung biến cát, anh thanh vô xử bất dương huy.

天異 象陰屬土辰丑未

Thiên dị tượng âm chúc thổ thần sửu vị

○ 星名天異, 虛星同宮, 兩惡相宗, 少年不夭. 除去少吉多凶, 父母見尅. 兄弟無, 子無綜, 祖業不留, 皆破盡, 一生萍跡走東西. 未與丑辰宮, 最樂吉星同照祿重上.

○ tinh danh thiên dị, hư tinh đồng cung, lưỡng ác tương tông, thiểu niên bất yêu. Trừ khứ thiểu cát đa hung, phụ mẫu kiến khắc. Huynh đệ vô, tử vô tống, tổ nghiệp bất lưu, giai phá tận, nhất sinh bình tích tẩu đông tây. Vị dữ sửu thần cung, tối nhạc cát tinh đồng chiếu lộc trọng thượng.

彖曰

Thoán viết

身命貫異虛當頭, 路途湖口也無愁.

Thân mệnh quán dị hư đương đầu, lộ đồ hồ khẩu dã vô sầu.

若教刑宿來沖破, 只是風中爨僅流.

Nhược giáo hình túc lai trùng phá, chích thị phong trung thoán cận lưu.

彖曰

Thoán viết

天異之星太不祥, 喜逢丑未及辰鄉.

Thiên dị chi tinh thái bất tường, hỉ phùng sửu vị cập thần hương.

辰巳無灾多喜悅, 經營庶事總蕃昌.

Thần tị vô tai đa hỉ duyệt, kinh doanh thứ sự tổng phiền xương.

彖曰

Thoán viết

離別之躍最關情, 天使眉頭空惱人.

Ly biệt chi dược tối quan tình, thiên sử mi đầu không não nhân.

寡婦三夫猶未足, 孤男五婦未成親.

Quả phụ tam phu do vị túc, cô nam ngũ phụ vị thành thân.

彖曰

Thoán viết

異星入廟正臨宮, 多積資財谷甚登.

Dị tinh nhập miếu chính lâm cung, đa tích tư tài cốc thậm đăng.

田宅之中加旺相, 更觀身命吉星隆.

Điền trạch chi trung gia vượng tương, canh quan thân mệnh cát tinh long.

毛頭 象陰屬水子卯未寅戌

Mao đầu tượng âm chúc thủy tử mão vị dần tuất

星名毛頭, 只喜樂旺, 若單行, 婦人尅夫, 害子男子, 重媾婚姻, 祖宅空虛, 生涯自立, 須然衣食無虧, 半世勤勞, 未免耗粹欺財, 不是守成之輩.

Tinh danh mao đầu, chích hỉ nhạc vượng, nhược đan hành, phụ nhân khắc phu, hại tử nam tử, trọng cấu hôn nhân, tổ trạch không hư, sinh nhai tự lập, tu nhiên y thực vô khuy, bán thế cần lao, vị miễn háo túy khi tài, bất thị thủ thành chi bối.

彖曰

Thoán viết

毛與子卯寅戌地, 性靜情逸更聰明.

Mao dữ tử mão dần tuất địa, tính tĩnh tình dật canh thông minh.

男子不 冨 則必貴, 女子不貴則心靈.

Nam tử bất 冨 tắc tất quý, nữ tử bất quý tắc tâm linh.

彖曰

Thoán viết

毛頭哭刃不可當, 徒流奔走利名場.

Mao đầu khốc nhận bất khả đương, đồ lưu bôn tẩu lợi danh tràng.

縱然祖業消磨盡, 子息何如得久長.

Túng nhiên tổ nghiệp tiêu ma tận, tử tức hà như đắc cửu trường.

彖曰

Thoán viết

毛頭子卯寅戌地, 福惠須輕亦有禎.

Mao đầu tử mão dần tuất địa, phúc huệ tu khinh diệc hữu trinh.

吉曜加臨摧族節, 出膺天命鎮邊城.

Cát diệu gia lâm tồi tộc tiết, xuất ưng thiên mệnh trấn biên thành.

彖曰

Thoán viết

毛頭惡宿吉為凶, 犯此之人一世窮.

Mao đầu ác túc cát vi hung, phạm thử chi nhân nhất thế cùng.

若得好星來救助, 也教官事見重重.

Nhược đắc hảo tinh lai cứu trợ, dã giáo quan sự kiến trọng trọng.

彖曰

Thoán viết

毛頭入廟臨身命, 遇者應須帶武人.

Mao đầu nhập miếu lâm thân mệnh, ngộ giả ứng tu đái vũ nhân.

名譽揚揚遍天下, 藩垣鎮便四夷賓.

Danh dự dương dương biến thiên hạ, phiên viên trấn tiện tứ di tân.

天刃 象陰屬金申巳午寅酉同

Thiên nhận tượng âm chúc kim thân tị ngọ dần dậu đồng

○ 單刃貫宮, 財祿合格, 女人害夫尅子, 男見婚姻不得, 煢煢孑孑立身, 卻少灾厄, 父母兄弟不留, 妻奴豈得長久.

○ đan nhận quán cung, tài lộc hợp cách, nữ nhân hại phu khắc tử, nam kiến hôn nhân bất đắc, quỳnh quỳnh kiết kiết lập thân, khước thiểu tai ách, phụ mẫu huynh đệ bất lưu, thê nô khởi đắc trường cửu.

天刃自刃重疊來, 兩般逢此便為灾.

Thiên nhận tự nhận trọng điệp lai, lưỡng bàn phùng thử tiện vi tai.

殺曜四強同水火, 少年遇惡死為灰.

Sát diệu tứ cường đồng thủy hỏa, thiểu niên ngộ ác tử vi hôi.

彖曰

Thoán viết

血光犯命必傷殘, 刑刃加臨找厄佳.

Huyết quang phạm mệnh tất thương tàn, hình nhận gia lâm hoa ách giai.

六尺之軀亡虎咬, 亦然須是溺波澗.

Lục xích chi khu vong hổ giảo, diệc nhiên tu thị nịch ba giản.

彖曰

Thoán viết

刃宿同刑損父母, 男子必須好過房.

Nhận túc đồng hình tổn phụ mẫu, nam tử tất tu hảo quá phòng.

若是女子同宮照, 數定刃度作新娘.

Nhược thị nữ tử đồng cung chiếu, sổ định nhận độ tác tân nương.

彖曰無福傷身破相, 有救必傷六親.

Thoán viết vô phúc thương thân phá tương, hữu cứu tất thương lục thân.

天刃流血逆星凶, 限到還逢厄難重.

Thiên nhận lưu huyết nghịch tinh hung, hạn đáo hoàn phùng ách nan trọng.

廟旺須然文武貴, 也防輕敵卻成空.

Miếu vượng tu nhiên văn vũ quý, dã phòng khinh địch khước thành không.

彖曰

Thoán viết

玉臨八殺光灼灼, 斤在財宮福不全.

Ngọc lâm bát sát quang chước chước, cân tại tài cung phúc bất toàn.

若是刑星不入廟, 灾憂蛇腹定當年.

Nhược thị hình tinh bất nhập miếu, tai ưu xà phúc định đương niên.

彖曰

Thoán viết

天刃居己并午申, 更逢寅位主光榮.

Thiên nhận cư kỷ tịnh ngọ thân, canh phùng dần vị chủ quang vinh.

必因武勇成大業, 名顯專權統萬兵.

Tất nhân vũ dũng thành đại nghiệp, danh hiển chuyên quyền thống vạn binh.

彖曰

Thoán viết

天刃凶星到白羊, 照曜乾坤定四方.

Thiên nhận hung tinh đáo bạch dương, chiếu diệu kiền khôn định tứ phương.

掌握威權施妙手, 得財顯達必為祥.

Chưởng ác uy quyền thi diệu thủ, đắc tài hiển đạt tất vi tường.

天刑 象陰屬火寅午酉戌

Thiên hình tượng âm chúc hỏa dần ngọ dậu tuất

○ 刑星單行, 為三不了. 為僧, 為道, 不成家, 卻又無分曉, 孤哉, 孤哉, 不孤則無兄弟, 父母不雙全, 妻奴分上不長久.

○ hình tinh đan hành, vi tam bất liễu. Vi tăng, vi đạo, bất thành gia, khước hựu vô phân hiểu, cô tai, cô tai, bất cô tắc vô huynh đệ, phụ mẫu bất song toàn, thê nô phân thượng bất trường cửu.

三宮傷身於猖亡自縊之灾

Tam cung thương thân vu xương vong tự ải chi tai

彖曰

Thoán viết

霹靂命中怎不怕, 見刑身陷何須下.

Phích lịch mệnh trung chẩm bất phạ, kiến hình thân hãm hà tu hạ.

命被壽促惡星臨, 其人死在雷霆下.

Mệnh bị thọ xúc ác tinh lâm, kỳ nhân tử tại lôi đình hạ.

彖曰

Thoán viết

三不了星為天刑, 為僧為道號孤身.

Tam bất liễu tinh vi thiên hình, vi tăng vi đạo hào cô thân.

刃哭二星加臨上, 不兔須臾帶疾人.

Nhận khốc nhị tinh gia lâm thượng, bất thỏ tu du đái tật nhân.

彖曰

Thoán viết

天姚居戌卯辰遊, 更向雙魚一併求.

Thiên diêu cư tuất mão thần du, canh hướng song ngư nhất tinh cầu.

福厚也須耽酒慾, 無灾無厄度春秋.

Phúc hậu dã tu đam tửu dục, vô tai vô ách độ xuân thu.

彖曰天姚, 即咸池也.

Thoán viết thiên diêu, tức hàm trì dã.

咸池一殺找兼真, 逢水妖燒主亂淫.

Hàm trì nhất sát hoa kiêm chân, phùng thủy yêu thiêu chủ loạn dâm.

沐浴進神徒見貴, 心教傾國與傾城.

Mộc dục tiến thần đồ kiến quý, tâm giáo khuynh quốc dữ khuynh thành.

彖曰

Thoán viết

夫姚星與敗星同, 號日人問掃篇凶.

Phu diêu tinh dữ bại tinh đồng, hào nhật nhân vấn tảo thiên hung.

辛苦平生更一世, 不曾安逸在家中.

Tân khổ bình sinh canh nhất thế, bất tằng an dật tại gia trung.

彖曰

Thoán viết

天姚入廟並為祥, 運限相逢定吉昌.

Thiên diêu nhập miếu tịnh vi tường, vận hạn tương phùng định cát xương.

更遇賢妻添福祿, 冰長得地甚高強.

Canh ngộ hiền thê thiêm phúc lộc, băng trường đắc địa thậm cao cường.

十八星所屬

Thập bát tinh sở chúc

哭刃彎金火是刑, 紫文杖祿木成林.

Khốc nhận loan kim hỏa thị hình, tử văn trượng lộc mộc thành lâm.

毛姚虛水貴福土, 印壽庫貫異土同.

Mao diêu hư thủy quý phúc thổ, ấn thọ khố quán dị thổ đồng.

○ 諸星入身命二宮, 凡看所屬五行, 詳其時照三方四正, 和合之宮何星, 論其生尅制化, 斷其福祿吉凶也.

○ chư tinh nhập thân mệnh nhị cung, phàm khán sở chúc ngũ hành, tường kỳ thì chiếu tam phương tứ chính, hòa hợp chi cung hà tinh, luận kỳ sinh khắc chế hóa, đoạn kỳ phúc lộc cát hung dã.

入骨僊經四言總斷撮要法

Nhập cốt tiên kinh tứ ngôn tổng đoạn toát yếu pháp

歌曰

Ca viết

一氣混元, 五行未見.

Nhất khí hỗn nguyên, ngũ hành vị kiến.

三才肇分, 陰陽始變.

Tam tài triệu phân, âm dương thủy biến.

○ 同生異刑

○ đồng sinh dị hình

有吉有凶, 有男有女.

Hữu cát hữu hung, hữu nam hữu nữ.

同生異刑, 均此一理.

Đồng sinh dị hình, quân thử nhất lý.

○ 壽鸞庫昌福祿

○ thọ loan khố xương phúc lộc

紫微貴印, 天壽紅鸞.

Tử vi quý ấn, thiên thọ hồng loan.

○ 紫貴印曰

○ tử quý ấn viết

庫貫文昌, 福祿周旋.

Khố quán văn xương, phúc lộc chu toàn.

○ 吉曜左行

○ cát diệu tả hành

是曰吉星, 隨年左行.

Thị viết cát tinh, tùy niên tả hành.

照臨身命, 富貴非輕.

Chiếu lâm thân mệnh, phú quý phi khinh.

○ 杖異毛刃姚哭刑

○ trượng dị mao nhận diêu khốc hình

杖異毛刃, 姚與哭邢.

Trượng dị mao nhận, diêu dữ khốc hình.

○ 皆日凶星

○ giai nhật hung tinh

是命凶宿, 遇之者傾.

Thị mệnh hung túc, ngộ chi giả khuynh.

各有廟旺, 循環不窮.

Các hữu miếu vượng, tuần hoàn bất cùng.

○ 紫微喜申子已酉亥, 主榮. 紫居申子, 巳酉亥榮.

○ tử vi hỉ thân tử dĩ dậu hợi, chủ vinh. Tử cư thân tử, tị dậu hợi vinh.

○ 天虛喜五午未酉亥, 主榮. 辰宮丑午, 玉堂為宜.

○ thiên hư hỉ ngũ ngọ vị dậu hợi, chủ vinh. Thần cung sửu ngọ, ngọc đường vi nghi.

○ 天貴喜寅辰亥卯未. 貴在寅辰, 亥卯堪居.

○ thiên quý hỉ dần thần hợi mão vị. Quý tại dần thần, hợi mão kham cư.

○ 天印喜子卯辰, 吉主權貴. 卯授宜何, 身命逢之. 子卯辰位, 不求自貴.

○ thiên ấn hỉ tử mão thần, cát chủ quyền quý. Mão thụ nghi hà, thân mệnh phùng chi. Tử mão thần vị, bất cầu tự quý.

○ 凡天壽星喜亥酉, 寅入廟旺. 天壽老人, 三方四正. 亥酉寅宮, 沖合亨通.

○ phàm thiên thọ tinh hỉ hợi dậu, dần nhập miếu vượng. Thiên thọ lão nhân, tam phương tứ chính. Hợi dậu dần cung, trùng hợp hanh thông.

○ 此紅鸞喜辰丑寅卯亥. 紅鸞辰丑, 寅卯亥佳.

○ thử hồng loan hỉ thần sửu dần mão hợi. Hồng loan thần sửu, dần mão hợi giai.

○ 庫貴卯巳午未, 庫喜亥位. 庫貫之星, 位不可差.

○ khố quý mão tị ngọ vị, khố hỉ hợi vị. Khố quán chi tinh, vị bất khả soa.

○ 此文昌喜寅午戌, 妙主擢科甲, 位居卿相所. 卯巳午未, 亥土堪誇.

○ thử văn xương hỉ dần ngọ tuất, diệu chủ trạc khoa giáp, vị cư khanh tương sở. Mão tị ngọ vị, hợi thổ kham khoa.

○ 文昌 文昌之宿, 寅午戌佳.

○ văn xương văn xương chi túc, dần ngọ tuất giai.

○ 此福祿星 喜寅卯巳午, 申居卿相.

○ thử phúc lộc tinh hỉ dần mão tị ngọ, thân cư khanh tương.

○ 福祿 登科甲第, 位居卿相, 福祿寅卯, 巳午甲居.

○ phúc lộc đăng khoa giáp đệ, vị cư khanh tương, phúc lộc dần mão, tị ngọ giáp cư.

○ 此杖星 喜子申亥, 旺凍合拱照, 富貴無疑.

○ thử trượng tinh hỉ tử thân hợi, vượng đống hợp củng chiếu, phú quý vô nghi.

○ 天杖 杖在子申, 亥未廟旺.

○ thiên trượng trượng tại tử thân, hợi vị miếu vượng.

○ 此兩星 喜子卯未, 敢作敢為, 財雄財旺.

○ thử lưỡng tinh hỉ tử mão vị, cảm tác cảm vi, tài hùng tài vượng.

○ 毛星 毛在子卯, 未寅戌中.

○ mao tinh mao tại tử mão, vị dần tuất trung.

○ 此異星喜丑寅辰位, 寅戌多財富. 膽略雄大, 掣電英雄.

○ thử dị tinh hỉ sửu dần thần vị, dần tuất đa tài phú. Đảm lược hùng đại, xế điện anh hùng.

○ 天異 異居丑寅, 辰未博學.

○ thiên dị dị cư sửu dần, thần vị bác học.

○ 天刃 喜申巳午寅, 刃在申巳, 午寅著腳.

○ thiên nhận hỉ thân tị ngọ dần, nhận tại thân tị, ngọ dần trứ cước.

○ 天姚 喜卯辰, 戌亥入垣. 天姚淫娼, 卯辰戌亥.

○ thiên diêu hỉ mão thần, tuất hợi nhập viên. Thiên diêu dâm xướng, mão thần tuất hợi.

○ 此星 喜寅酉戌, 入局吉. 名曰入垣, 風流之輩.

○ thử tinh hỉ dần dậu tuất, nhập cục cát. Danh viết nhập viên, phong lưu chi bối.

○ 天刑 天刑寅酉, 戌上無迎.

○ thiên hình thiên hình dần dậu, tuất thượng vô nghênh.

○ 天哭星 天哭所居, 丑申卯午.

○ thiên khốc tinh thiên khốc sở cư, sửu thân mão ngọ.

凶化為吉, 名曰得所.

Hung hóa vi cát, danh viết đắc sở.

○ 吉星失陷 吉星失陷, 禍福相停.

○ cát tinh thất hãm cát tinh thất hãm, họa phúc tương đình.

多藝多財, 四海名傳.

Đa nghệ đa tài, tứ hải danh truyện.

○ 刑刃不保終若逢失陷, 更會惡星.

○ hình nhận bất bảo chung nhược phùng thất hãm, canh hội ác tinh.

○ 天刃天刑 逢刃不吉, 刑不保終.

○ thiên nhận thiên hình phùng nhận bất cát, hình bất bảo chung.

○ 天刃 居廟旺則吉, 一切惡曜不可相侵.

○ thiên nhận cư miếu vượng tắc cát, nhất thiết ác diệu bất khả tương xâm.

曜居廟垣, 方保安心.

Diệu cư miếu viên, phương bảo an tâm.

○ 天印 權柄富貴, 大陷印星得地, 權柄多福.

○ thiên ấn quyền bính phú quý, đại hãm ấn tinh đắc địa, quyền bính đa phúc.

身命遇之, 金珠千斛.

Thân mệnh ngộ chi, kim châu thiên hộc.

亦主人苦, 如會惡星, 其福臧半.

Diệc chủ nhân khổ, như hội ác tinh, kỳ phúc tang bán.

倘若失陷, 孤刑直判.

Thảng nhược thất hãm, cô hình trực phán.

天壽 主慈善福高, 天壽得地, 慈善福高.

Thiên thọ chủ từ thiện phúc cao, thiên thọ đắc địa, từ thiện phúc cao.

縱會凶星, 出入滔滔.

Túng hội hung tinh, xuất nhập thao thao.

○ 會哭 即夭無疑, 如若得地, 又會哭星, 夭折分明.

○ hội khốc tức yêu vô nghi, như nhược đắc địa, hựu hội khốc tinh, yêu chiết phân minh.

○ 天庫 主橫財喜事, 天庫得地, 名曰橫財. 身命逢吉, 財自天來.

○ thiên khố chủ hoành tài hỉ sự, thiên khố đắc địa, danh viết hoành tài. Thân mệnh phùng cát, tài tự thiên lai.

○ 刑杖加異 刑杖有權, 加異偏駁.

○ hình trượng gia dị hình trượng hữu quyền, gia dị thiên bác.

○ 會毛加姚 會毛破祖, 惡姚淫惡.

○ hội mao gia diêu hội mao phá tổ, ác diêu dâm ác.

○ 天貫 豐產業, 貫索之星, 一名寶藏, 財利豐肥, 家業興隆.

○ thiên quán phong sản nghiệp, quán tác chi tinh, nhất danh bảo tàng, tài lợi phong phì, gia nghiệp hưng long.

○ 俱失陷主爭訟破家事若還失陷又會凶星.

○ câu thất hãm chủ tranh tụng phá gia sự nhược hoàn thất hãm hựu hội hung tinh.

是非爭訟, 門戶必傾.

Thị phi tranh tụng, môn hộ tất khuynh.

○ 文昌陷生非文昌得地, 是謂天魁.

○ văn xương hãm sinh phi văn xương đắc địa, thị vị thiên khôi.

詞章才學, 文興福齊.

Từ chương tài học, văn hưng phúc tề.

○ 空腔失陷不吉, 會惡生非.

○ không khang thất hãm bất cát, hội ác sinh phi.

○ 紅鸞好花酒 紅鸞得地, 威儀濟楚.

○ hồng loan hảo hoa tửu hồng loan đắc địa, uy nghi tế sở.

好酒貪花, 無所不可.

Hảo tửu tham hoa, vô sở bất khả.

○ 空腔 會吉則吉, 會凶則凶.

○ không khang hội cát tắc cát, hội hung tắc hung.

男女皆然, 可賤可榮.

Nam nữ giai nhiên, khả tiện khả vinh.

○ 天福火 天福得地, 福厚如山.

○ thiên phúc hỏa thiên phúc đắc địa, phúc hậu như sơn.

○ 會吉非凡 更會吉星, 富貴非凡.

○ hội cát phi phàm canh hội cát tinh, phú quý phi phàm.

○ 陷禍耗 失陷逢惡, 反吉為禍.

○ hãm họa háo thất hãm phùng ác, phản cát vi họa.

命限逢之, 消息難過.

Mệnh hạn phùng chi, tiêu tức nan quá.

○ 天祿 天祿得位, 一生榮貴.

○ thiên lộc thiên lộc đắc vị, nhất sinh vinh quý.

○ 姚增妾 不會凶星, 會長福聚.

○ diêu tăng thiếp bất hội hung tinh, hội trường phúc tụ.

○ 異孤毛 文武才. 逢姚增寵, 異遇孤立.

○ dị cô mao văn vũ tài. Phùng diêu tăng sủng, dị ngộ cô lập.

○ 會刃疾 毛主文武, 刃生疾病.

○ hội nhận tật mao chủ văn vũ, nhận sinh tật bệnh.

○ 天杖 刑禁, 杖星得地, 亦主權顯.

○ thiên trượng hình cấm, trượng tinh đắc địa, diệc chủ quyền hiển.

失陷剛強, 刑禁羅網.

Thất hãm cương cường, hình cấm la võng.

○ 天異 宜更變換祖姓, 異姓得地, 意外之吉.

○ thiên dị nghi canh biến hoán tổ tính, dị tính đắc địa, ý ngoại chi cát.

失陷破敗, 他鄉之客.

Thất hãm phá bại, tha hương chi khách.

○ 毛頭 主兵權, 陷暴橫. 毛頭得地, 天地未判.

○ mao đầu chủ binh quyền, hãm bạo hoành. Mao đầu đắc địa, thiên địa vị phán.

失陷橫暴, 天理必然.

Thất hãm hoành bạo, thiên lý tất nhiên.

○ 天刃 陷哭禍刑誅. 刃星得地, 轉禍為祥.

○ thiên nhận hãm khốc họa hình tru. Nhận tinh đắc địa, chuyển họa vi tường.

失陷灾非, 羊刃血光.

Thất hãm tai phi, dương nhận huyết quang.

○ 天姚 風流陷淫辱. 姚星得地, 風流富貴.

○ thiên diêu phong lưu hãm dâm nhục. Diêu tinh đắc địa, phong lưu phú quý.

失陷淫辱, 內亂多婢.

Thất hãm dâm nhục, nội loạn đa tỳ.

○ 天刑 陷刑罹家口已禍. 天刑得地, 亦不為灾, 失陷刑罹, 家口難諧.

○ thiên hình hãm hình ly gia khẩu dĩ họa. Thiên hình đắc địa, diệc bất vi tai, thất hãm hình ly, gia khẩu nan hài.

○ 天哭 陷刑孝已不足. 天哭得地, 當哭不哭.

○ thiên khốc hãm hình hiếu dĩ bất túc. Thiên khốc đắc địa, đương khốc bất khốc.

失陷刑孝, 自身不足.

Thất hãm hình hiếu, tự thân bất túc.

十八星轉, 在人變通.

Thập bát tinh chuyển, tại nhân biến thông.

不可執一, 依身會斷.

Bất khả chấp nhất, y thân hội đoạn.

運限同推, 流年並看.

Vận hạn đồng thôi, lưu niên tịnh khán.

○ 運限定論

○ vận hạn định luận

自小限對沖起之, 一宮安一曜, 陽男陰女順行, 陰男陽女逆行, 本生本命宮起小限.

Tự tiểu hạn đối trùng khởi chi, nhất cung an nhất diệu, dương nam âm nữ thuận hành, âm nam dương nữ nghịch hành, bản sinh bản mệnh cung khởi tiểu hạn.

用布紫微, 鸞, 文, 貴, 虛, 印, 壽, 福, 祿, 庫, 貫起外踱諸星, 并月大小哭星, 倒流年太歲前一宮, 逆紫虛前, 伺杖異寅申毛巳刃亥, 俱從午逆, 逢刑酉姚丑 亦逆, 順太歲合者, 小哭位申前一宮, 為輔甫, 身後一宮, 三日住身命, 俱有兩沒宮三命, 兩沒未宮, 逢正鷄, 二蛇, 三馬, 四羊, 五虎, 六兔, 七龍, 八堵, 九 犬, 十羊, 十一猴, 十二鼠, 禍福詳推仔細求.

Dụng bố tử vi, loan, văn, quý, hư, ấn, thọ, phúc, lộc, khố, quán khởi ngoại đạc chư tinh, tịnh nguyệt đại tiểu khốc tinh, đảo lưu niên thái tuế tiền nhất cung, nghịch tử hư tiền, tý trượng dị dần thân mao tị nhận hợi, câu tòng ngọ nghịch, phùng hình dậu diêu sửu diệc nghịch, thuận thái tuế hợp giả, tiểu khốc vị thân tiền nhất cung, vi phụ phủ, thân hậu nhất cung, tam nhật trụ thân mệnh, câu hữu lưỡng một cung tam mệnh, lưỡng một vị cung, phùng chính kê, nhị xà, tam mã, tứ dương, ngũ hổ, lục thỏ, thất long, bát đổ, cửu khuyển, thập dương, thập nhất hầu, thập nhị thử, họa phúc tường thôi tử tế cầu.

凡人三日有吉星, 主出入遇貴人引

Phàm nhân tam nhật hữu cát tinh, chủ xuất nhập ngộ quý nhân dẫn

進獲財, 須在遷移宮方最妙.

Tiến hoạch tài, tu tại thiên di cung phương tối diệu.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button