Tử vi

Một số bố cục tuổi Giáp

Một số bố cục tuổi Giáp

Thiên Can Giáp thuộc tính Dương Mộc quật cường, phối hợp với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất. Giáp tượng trưng cho sự cứng cỏi, gốc rễ bền chặt. Tuổi Giáp an cung Triệt tại Thân Dậu, ở đây thuộc cách Triệt đáo kim cung uy lực lớn. Thường tuổi này cho các cách võ nghiệp. Xét về Tứ Hóa thì hóa Lộc Quyền Khoa Kỵ theo thứ tự Liêm Phá Vũ Dương. Với Phá Quân hóa vi Quyền khiến võ cách Sát Phá Tham dễ mang lại thành tựu do bộ sao này rất cần Hóa Quyền. Tuổi Giáp bộ Khôi Việt an tại cung Sửu Mùi. Do Lộc Tồn an tại Dần nên Kình Dương an tại Mão và Đà La tại Sửu. Sao Lưu Hà an tại Dậu khiến bộ Kình Hà không mấy hay vì xung chiếu lẫn nhau. Tuổi Giáp đi với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất nên Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc, Thiên Mã chỉ an trong phạm vi các địa chi trên ở lá số. Với các địa chi Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi trên lá số được bộ Đào Hồng Hỉ, Kiếp Sát, Cô Quả. Tuổi giáp cách võ nghiệp rất dễ thành lập và dễ hợp cách hơn các Thiên Can khác. Với Mệnh cư Dần Ngọ Tuất ta được bộ Lộc Tồn Ấn Bệnh, có thể gia thêm Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc, Thiên Mã. Còn các sao như Xương Khúc Tả Hữu Hình Diêu an theo tháng, ngày giờ. Đặc biệt nếu có cách Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm tại các vị trí này khá tốt đẹp. Sao Thiên Hình cư tại đây được bộ Binh Hình Tướng Ấn thuộc võ cách. Nhìn chung, bộ Tứ Hóa đi theo các cách cục quyết định phần lớn tính chất thành công của Chính Tinh. Ở cung độ Thân Tí Thìn, được bộ Thanh Phi Phục có thể có các sao an theo Địa Chi của năm sinh như cách ở Dần Ngọ Tuất. Xét tại vị trí cung Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu.

Các cung này luôn chứa cách Đào Hồng Hỉ, Kiếp Sát và Cô Quả. Xét tại cung Hợi Mão Mùi ta được sao Thiên Việt, thêm Kình Dương cư tại Mão được cách Kình Hao Việt. Ở đây tùy địa chi năm sinh dễ gặp cách xấu là Kình Hao Sát có Lưu Hà tại đối xung. Ở cung Tị Dậu Sửu được cách Đà Khôi Hao có Triệt tại cung Dậu tính chất tốt đẹp hơn tại Hợi Mão Mùi. Ở các vị trí này không nên có cách Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Cả nhóm Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham tại các cung này hiếm được cách cục tốt. Như mệnh an tại Mão Dậudễ được cách cách Tử Tham, Vũ Sát, Liêm Phá. Tức cả hai nhóm gồm 6 sao Sát Phá Tham Tử Vũ Liêm an tại cung Mão Dậu chủ xấu. Xét tại cung Tị Hợi có cách Tử Sát, Liêm Tham, Vũ Phá cũng là cách cục xấu. Xét tại cung Sửu Mùi có cách Tử Phá, Liêm Sát, Vũ Tham có bộ Vũ Tham khá tốt đẹp, cách khác chủ khó khăn, vất vả. Hơn nữa, các cách cục này bị cách Kình Hao Sát hoặc Đà Hao Sát và bộ Đào Hồng Hỉ tam hợp. Bộ Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm không hoàn chỉnh kỵ gặp bộ Đào Hồng Hỉ. Vì vây, tuy Tứ Hóa là Liêm Phá Vũ Dương nhưng được cách Tam Hóa tại đây do giao hội hai cách cục nhưng bị phá cách một phần cần sự gian khổ ban đầu. Tuy nhiên cách võ nghiệp thành lập vẫn phát vì có bộ Tam Hóa và Khôi Việt với Kình Đà tại 6 cung này. Đã xét ở các cung Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn vẫn phù hợp với võ nghiệp cách. Vì vây tuổi Giáp nếu theo võ cách tức Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm dễ thành công, theo cách Cự Nhật hay Cơ Nguyệt Đồng Lương cần thiết tại các vị trí tốt đẹp. Nếu tuổi này không theo binh nghiệp thuộc cách kinh doanh chinh chiến cạnh tranh nhau về lợi ích.

Bạn đang xem: Một số bố cục tuổi Giáp

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số bố cục tuổi Giáp

Một số bố cục tuổi Giáp

Thiên Can Giáp thuộc tính Dương Mộc quật cường, phối hợp với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất. Giáp tượng trưng cho sự cứng cỏi, gốc rễ bền chặt. Tuổi Giáp an cung Triệt tại Thân Dậu, ở đây thuộc cách Triệt đáo kim cung uy lực lớn. Thường tuổi này cho các cách võ nghiệp. Xét về Tứ Hóa thì hóa Lộc Quyền Khoa Kỵ theo thứ tự Liêm Phá Vũ Dương. Với Phá Quân hóa vi Quyền khiến võ cách Sát Phá Tham dễ mang lại thành tựu do bộ sao này rất cần Hóa Quyền. Tuổi Giáp bộ Khôi Việt an tại cung Sửu Mùi. Do Lộc Tồn an tại Dần nên Kình Dương an tại Mão và Đà La tại Sửu. Sao Lưu Hà an tại Dậu khiến bộ Kình Hà không mấy hay vì xung chiếu lẫn nhau. Tuổi Giáp đi với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất nên Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc, Thiên Mã chỉ an trong phạm vi các địa chi trên ở lá số. Với các địa chi Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi trên lá số được bộ Đào Hồng Hỉ, Kiếp Sát, Cô Quả. Tuổi giáp cách võ nghiệp rất dễ thành lập và dễ hợp cách hơn các Thiên Can khác. Với Mệnh cư Dần Ngọ Tuất ta được bộ Lộc Tồn Ấn Bệnh, có thể gia thêm Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc, Thiên Mã. Còn các sao như Xương Khúc Tả Hữu Hình Diêu an theo tháng, ngày giờ. Đặc biệt nếu có cách Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm tại các vị trí này khá tốt đẹp. Sao Thiên Hình cư tại đây được bộ Binh Hình Tướng Ấn thuộc võ cách. Nhìn chung, bộ Tứ Hóa đi theo các cách cục quyết định phần lớn tính chất thành công của Chính Tinh. Ở cung độ Thân Tí Thìn, được bộ Thanh Phi Phục có thể có các sao an theo Địa Chi của năm sinh như cách ở Dần Ngọ Tuất. Xét tại vị trí cung Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu.

Các cung này luôn chứa cách Đào Hồng Hỉ, Kiếp Sát và Cô Quả. Xét tại cung Hợi Mão Mùi ta được sao Thiên Việt, thêm Kình Dương cư tại Mão được cách Kình Hao Việt. Ở đây tùy địa chi năm sinh dễ gặp cách xấu là Kình Hao Sát có Lưu Hà tại đối xung. Ở cung Tị Dậu Sửu được cách Đà Khôi Hao có Triệt tại cung Dậu tính chất tốt đẹp hơn tại Hợi Mão Mùi. Ở các vị trí này không nên có cách Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Cả nhóm Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham tại các cung này hiếm được cách cục tốt. Như mệnh an tại Mão Dậudễ được cách cách Tử Tham, Vũ Sát, Liêm Phá. Tức cả hai nhóm gồm 6 sao Sát Phá Tham Tử Vũ Liêm an tại cung Mão Dậu chủ xấu. Xét tại cung Tị Hợi có cách Tử Sát, Liêm Tham, Vũ Phá cũng là cách cục xấu. Xét tại cung Sửu Mùi có cách Tử Phá, Liêm Sát, Vũ Tham có bộ Vũ Tham khá tốt đẹp, cách khác chủ khó khăn, vất vả. Hơn nữa, các cách cục này bị cách Kình Hao Sát hoặc Đà Hao Sát và bộ Đào Hồng Hỉ tam hợp. Bộ Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm không hoàn chỉnh kỵ gặp bộ Đào Hồng Hỉ. Vì vây, tuy Tứ Hóa là Liêm Phá Vũ Dương nhưng được cách Tam Hóa tại đây do giao hội hai cách cục nhưng bị phá cách một phần cần sự gian khổ ban đầu. Tuy nhiên cách võ nghiệp thành lập vẫn phát vì có bộ Tam Hóa và Khôi Việt với Kình Đà tại 6 cung này. Đã xét ở các cung Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn vẫn phù hợp với võ nghiệp cách. Vì vây tuổi Giáp nếu theo võ cách tức Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm dễ thành công, theo cách Cự Nhật hay Cơ Nguyệt Đồng Lương cần thiết tại các vị trí tốt đẹp. Nếu tuổi này không theo binh nghiệp thuộc cách kinh doanh chinh chiến cạnh tranh nhau về lợi ích.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button