Tử vi

Thái Dương ở cung giao hữu

Thái Dương tuy chủ về “động”, nhung chỉ khi nhập miếu mới giao du rộng; nếu lạc hãm, thì người quen biết không nhiều, cũng không nói tới giao tình (chi trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở cung Sửu, là vẫn chủ về giao du rộng; đây là do ảnh hưởng của Thái Âm).

Thái Dương ở cung giao hữu, lạc hãm, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về thi ân mà chằng được gì. Nếu gặp các sao sát, kị, càng chủ về ân biến thành thù.

Hễ Thái Dương ở cung giao hữu, cung mệnh ắt sẽ có Liêm Trinh tọa thủ. Người Liêm Trinh tọa mệnh phần nhiều ưa làm việc trong chính giới, mà hoạn dồ cũng thường có nhiều bạn tri giao. Cho nên Thái Dương lạc hãm, gặp sát tinh, thì không nên theo con đường sĩ hoạn, nếu không, hậu quả ân biến thành thù càng ác liệt hơn. Trường hợp gặp các sao phụ, tá và được “bách quan triều củng”, cung mệnh có các sao hữu lực, chủ về có bạn quý.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, nếu Thái Dương nhập miếu, hoặc Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, không gặp sát tinh, sẽ chủ về có bạn bè tốt, dám nói thẳng, can ngăn, hoặc người dưới quyền chính trực. Nhưng “Thái Dương, Thiên Lương” khá cô lập, vì vậy nên chú ý các mối quan hệ nhân tế để bổ cứu mệnh vận. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về dễ xa cách bạn tri giao. Nếu lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, sẽ chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền soi bói, đả kích, dẫn đến bị tổn thất.

Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Hình, Đại Hao, gặp tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bạn bè hay người dưới quyền lấy oán báo ân, không những gây điều tiếng, mà còn có nói xấu, gièm pha; do đó mà hao tài, sự nghiệp tổn thất.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn, không gặp các sao sát, kị, đã chủ về điều tiếng; nếu gặp các sao sát, kị, thì chủ về phạm pháp, kiện tụng. Thái Dương Hóa Kị, chủ về nhận lỗi thay cho người khác.

Nếu Thái Dương và Cự Môn một sao Hóa Quyền, một sao Hóa Lộc, sẽ chủ về có bạn bè nước ngoài, còn được lợi ích. Nếu lại gặp cát tinh vây chiếu hay hội hợp, thì chủ về được nâng đỡ.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn thủ cung giao hữu, trường hợp Thái Dương ở cung Hợi là xấu nhất; lúc này cung mệnh là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, có đặc tính hợp tác với người khác, ỷ lại người khác, nhưng nếu cung huynh đệ và cung giao hữu đều xâu thì vợ chồng nên đồng lòng.

Tổ hợp “Thái Dương, Thái Âm”, cần phải gặp các sao phụ, tá mới chủ về có bạn bè và người dưới quyền trợ lực. Nếu không, giao du rộng chỉ mất công vô ích.

Thái Dương Hóa Lộc, giao du rất rộng; nhưng không bằng Thái Âm Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, còn được giúp ích thực tế.

Nếu Thái Dương Hóa Kị, chủ về tự chuổc thị phi, oán trách; Thái Âm Hóa Kị, thì đề phòng bị bạn bè dụ dỗ đầu tư gây ra tổn thất.

“Thái Âm, Thái Dương” ở cung giao hữu, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hoặc giáp cung, không những giao du rộng, mà còn có nhiều người dưới quyền. Nhưng nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì không được ích lợi gì.

Thái Dương đồng độ với sao không, gặp cát tinh, phần nhiều chỉ giao du qua loa, nhưng cũng có hai ba tri kỉ. Nếu gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, thì hai bên không những trái ngược nhau, mà còn đều có thế đứng riêng. Người làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán mà gặp mệnh cục này cũng không hợp, chỉ hợp với người theo đuổi nghệ thuật.

Thái Dương đồng độ với Kình Dương, làm tăng thị phi; đồng độ với Đà La, chủ về bị gây lụy; đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về nhiều tranh chấp; Thái Dương Hóa Lộc, chủ về giao du rộng; Thái Dương Hóa Quyền, chủ về quan hệ dễ ổn định; Thái Dương Hóa Khoa, chủ về phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ; được “bách quan triều củng” mà gặp sát tinh, cũng chủ về phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung giao hữu

Xem thêm Thái Dương ở cung giao hữu

Thái Dương tuy chủ về “động”, nhung chỉ khi nhập miếu mới giao du rộng; nếu lạc hãm, thì người quen biết không nhiều, cũng không nói tới giao tình (chi trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở cung Sửu, là vẫn chủ về giao du rộng; đây là do ảnh hưởng của Thái Âm).

Thái Dương ở cung giao hữu, lạc hãm, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về thi ân mà chằng được gì. Nếu gặp các sao sát, kị, càng chủ về ân biến thành thù.

Hễ Thái Dương ở cung giao hữu, cung mệnh ắt sẽ có Liêm Trinh tọa thủ. Người Liêm Trinh tọa mệnh phần nhiều ưa làm việc trong chính giới, mà hoạn dồ cũng thường có nhiều bạn tri giao. Cho nên Thái Dương lạc hãm, gặp sát tinh, thì không nên theo con đường sĩ hoạn, nếu không, hậu quả ân biến thành thù càng ác liệt hơn. Trường hợp gặp các sao phụ, tá và được “bách quan triều củng”, cung mệnh có các sao hữu lực, chủ về có bạn quý.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, nếu Thái Dương nhập miếu, hoặc Thiên Lương Hóa Quyền hay Hóa Khoa, không gặp sát tinh, sẽ chủ về có bạn bè tốt, dám nói thẳng, can ngăn, hoặc người dưới quyền chính trực. Nhưng “Thái Dương, Thiên Lương” khá cô lập, vì vậy nên chú ý các mối quan hệ nhân tế để bổ cứu mệnh vận. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về dễ xa cách bạn tri giao. Nếu lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, sẽ chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền soi bói, đả kích, dẫn đến bị tổn thất.

Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Hình, Đại Hao, gặp tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, chủ về bạn bè hay người dưới quyền lấy oán báo ân, không những gây điều tiếng, mà còn có nói xấu, gièm pha; do đó mà hao tài, sự nghiệp tổn thất.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn, không gặp các sao sát, kị, đã chủ về điều tiếng; nếu gặp các sao sát, kị, thì chủ về phạm pháp, kiện tụng. Thái Dương Hóa Kị, chủ về nhận lỗi thay cho người khác.

Nếu Thái Dương và Cự Môn một sao Hóa Quyền, một sao Hóa Lộc, sẽ chủ về có bạn bè nước ngoài, còn được lợi ích. Nếu lại gặp cát tinh vây chiếu hay hội hợp, thì chủ về được nâng đỡ.

Tổ hợp Thái Dương và Cự Môn thủ cung giao hữu, trường hợp Thái Dương ở cung Hợi là xấu nhất; lúc này cung mệnh là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, có đặc tính hợp tác với người khác, ỷ lại người khác, nhưng nếu cung huynh đệ và cung giao hữu đều xâu thì vợ chồng nên đồng lòng.

Tổ hợp “Thái Dương, Thái Âm”, cần phải gặp các sao phụ, tá mới chủ về có bạn bè và người dưới quyền trợ lực. Nếu không, giao du rộng chỉ mất công vô ích.

Thái Dương Hóa Lộc, giao du rất rộng; nhưng không bằng Thái Âm Hóa Lộc, Hóa Quyền, hay Hóa Khoa, còn được giúp ích thực tế.

Nếu Thái Dương Hóa Kị, chủ về tự chuổc thị phi, oán trách; Thái Âm Hóa Kị, thì đề phòng bị bạn bè dụ dỗ đầu tư gây ra tổn thất.

“Thái Âm, Thái Dương” ở cung giao hữu, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hoặc giáp cung, không những giao du rộng, mà còn có nhiều người dưới quyền. Nhưng nếu đồng thời gặp thêm sát tinh, thì không được ích lợi gì.

Thái Dương đồng độ với sao không, gặp cát tinh, phần nhiều chỉ giao du qua loa, nhưng cũng có hai ba tri kỉ. Nếu gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, thì hai bên không những trái ngược nhau, mà còn đều có thế đứng riêng. Người làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán mà gặp mệnh cục này cũng không hợp, chỉ hợp với người theo đuổi nghệ thuật.

Thái Dương đồng độ với Kình Dương, làm tăng thị phi; đồng độ với Đà La, chủ về bị gây lụy; đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về nhiều tranh chấp; Thái Dương Hóa Lộc, chủ về giao du rộng; Thái Dương Hóa Quyền, chủ về quan hệ dễ ổn định; Thái Dương Hóa Khoa, chủ về phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ; được “bách quan triều củng” mà gặp sát tinh, cũng chủ về phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button