Tử vi

Thái tuế, tiểu hạn lạc thập nhị cung tiên đoán

Bài trước là phương pháp xem các sao hạn năm, không phân biệt cung độ. Bài này dựa vào lưu niên nhập cung và sao phối hợp với nhau mà luận đoán, xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, đưa đến việc phán đoán tai họa theo năm hạn của con người, do đó hai bài này nên xem cùng nhau. Nếu về sau không đề cập đến tinh diệu thì chủ yếu là bình thường, không cát không hung. Sau đó, lúc gặp bản cung mà hóa cát, chủ gặp phúc, cũng nên được cát tinh ở tam phương vây quanh, nếu tam phương có sát tinh thì nửa cát nửa hung, ngoài cát lại tàng hung. Lúc bản cung gặp phải hung tinh, chủ ứng tai họa, nhưng tam phương có cát tinh thì có thể giảm tai, tam phương nếu lại gặp thêm sát tinh thì tai họa tất ứng nghiệm và trầm trọng. (Thái Tuế năm sinh cũng có thể dựa vào bài này mà tiến hành luận đoán).

1, TÝ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TÝ CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI

(ý của câu “tý niên thái tuế cập tiểu hạn đáo tý cung” là: lưu niên là năm tý nhập cung tý chủ về cát hung, hoặc là lúc tiểu hạn nhập cung tý chủ về cát hung)

Chủ tinh là Sát Phá, người sinh năm Qúy Canh Kỷ phát phúc. Chủ tinh là Cơ Cự, người sinh năm Ất Qúy phát phúc. Chủ tinh là Phủ Tướng Lương, người sinh năm Đinh Kỷ Canh tài vượng toại lòng. Chủ tinh là Thiên Đồng, người sinh năm Bính Đinh tài quan song mỹ. (cũng phải dựa vào tam phương vô sát gia cát thì mới đoán là như vậy, nếu thêm sát tinh thì xấu. Các luận giải sau này đều như vậy)

TÝ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TÝ CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Tử Vi, người sinh năm Bính Mậu Nhâm phạm lỗi, phá tài tai ương.

TÝ NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Gặp Cơ Đồng Âm Xương Khúc Tả Hữu Phá Tướng Liêm Vũ Phủ Cự Sát Lộc chư tinh, có thể đoán năm ấy nhân tài đều đẹp, mọi việc như ý. (tam phương có cát tinh không gặp sát tinh thì mới luận như vậy, gặp sát tinh xung phá thì xấu, các luận đoán sau này đều như vậy)

Nếu gặp Tham Tử Lương Dương Kình Kị chư tinh, thường đoán năm ấy nhân tài hao tán, thị phi, có tang. Bản thân tại họa có thể giảm một nửa, nếu có cát tinh thì tai họa nhẹ, lắm sát tinh tai họa tất ứng.

2, SỬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO SỬU CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Thiên Cơ, người sinh năm Bính Tân vượng phát. Chủ tinh là Thiên Tướng, người sinh năm Mậu vượng phát,. Chủ tinh là Âm Vũ. Người sinh năm Bính Mậu vượng phát. Chủ tinh là Liêm Phủ, người sinh năm Mậu vượng phát. Chủ tinh là Thiên Lương, người sinh năm Bính Mậu Tân vượng phát. (cũng phải có tam phương cát tinh vây chiếu, gặp sát xung phá thì xấu).

SỬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO SỬU CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Thái Tuế tại Sửu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát tinh tụ họp, người sinh năm Mậu mắc sai lầm. Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Giáp Ất phạm lỗi. Chủ tinh là Thiên Cơ, người sinh năm Binh Tân Qúy mắc họa. Chủ tinh là Liêm Đồng, người sinh năm Đinh Canh chuốc láy quan phi tai họa.

SỬU NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Gặp Tử Tướng Lương Âm Phủ Liêm Phá Xương Khúc Quyền Tả Hữu Lộc Tồn chư tinh, tam phương gặp cát tinh không gặp sát tinh, có thể đoán năm ấy mọi việc như ý.

Nếu gặp Đồng Cự Vũ Tham Dương Kình Kị, thường đoán năm ấy nhân tài hao tán, quan phi khẩu thiệt, có tang phục. Tai họa của bản thân có thể giảm được một , nếu tinh nhiều thì giảm nhẹ, sát tinh lắm thì tai họa tất ứng.

3, DẦN NIÊN THÁI TUẾ TỊNH TIỂU HẠN ĐÁO DẦN CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI

Chủ tinh là Tử Dương Vũ Lương Sát, tam phương gặp cát tinh không gặp sát tinh, tài quan song mĩ

DẦN NIÊN THÁI TUẾ ĐÁO DẦN CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI

Chủ tinh là Liêm Tham Phá, tam phương gặp sát tinh, người sinh năm Bính Mậu gặp họa quan phi; người sinh năm Tý không thích hạn năm Dần Thân.

DẦN NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Gặp Tử Phủ Cơ Âm Vũ Sát Đồng Tướng Dương Cự Lương chư tinh, thường đoán năm đó nhân tài tăng tiến, mọi việc được toại lòng.

Gặp Tham Đà Kị, thường đoán năm đó nhân tài phá tổn, họa quan phi, tang phục. Nếu là bản nhân gặp tai họa, có thể giảm đi một nửa.

MÃO NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÃO CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Cơ Dương Tướng Phủ Đồng Vũ, người sinh năm Ất phát vượng

MÃO NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÃO CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Liêm Trinh, người sinh năm Giáp Bính bất ngờ bị phá tán. Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Giáp Ất phá tài tai họa; người sinh năm Canh cũng không tốt.

MÃO NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Gặp Dương Lương Tử Cơ Đồng Phủ Tham Cự Sát chư tinh, thường đoán là năm ấy nhân tài hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng, mọi việc như ý.

Nếu gặp Liêm Phá Âm Tướng Kình Kị, thường đoán năm ấy phá tài, thị phi miệng lưỡi.

Tai họa của bản thân có thể giảm đi một nửa.

THÌN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÌN CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA VÁT THỜI:

Chủ tinh tinh là Tử Tham Sát, người sinh năm Qúy tài quan lộc vượng. Chủ tinh là Cơ Dương, người sinh năm Đinh, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là Thiên Đồng, người sinh năm Mậu Canh Qúy, thuận lợi. Chủ tinh là Cự Môn, người sinh năm Bính Tân, toại ý.

THÌN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÌN CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI.

Chủ tinh là Tham Vũ, người sinh năm Nhâm Qúy gặp tai họa. Chủ tinh là Đồng Cự, người sinh năm Đinh Canh gặp họa. Chủ tinh là Liêm Trinh, người sinh năm Nhâm Qúy gặp họa. Chủ tinh là Âm Dương Cơ, người sinh năm Giáp Ất Mậu Kỷ gặp họa.

THÌN NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Dương Lương Sát Tham Xương Tả Hữu chư tinh, thường đoán năm ấy tài lộc đại tăng tiến, gia đạo hưng long, nhà cửa thêm người, hôn nhân vui vẻ.

Nếu ngộ Tử Đông Liêm Phủ Âm Cự Tướng Phá Kị, thường đoán năm ấy phá tài, tang phục, thị phi miệng lưỡi.

6, TỴ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TỴ CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI

Chủ tinh là Tử Phủ Đồng Cự Tướng Lương Phá chư tinh, người sinh năm Bính Mậu Tân phát phúc. Chủ tinh là Âm Cơ, người sinh năm Đinh Nhâm Bính phát tài. Chủ tinh là Tham Lang, người sinh năm Giáp Mậu bình thường.

TỴ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TỴ CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI

Chủ tinh là Cự Tham, người sinh năm Bính Qúy gặp họa thị phi miệng lưỡi. Chủ tinh là Dương Phá, tai họa khó lường.

TỴ NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Ngộ Tử Dương Đồng Phủ Lương Lộc Tồn chư tinh, thường đoán năm ấy tài vượng như ý, hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Vũ Liêm Âm Tham Cự Tướng Phá Kị, thường đoán năm ấy nhân tài tổn thất, thị phi miệng lưỡi. Nếu là người đó đã gặp bệnh hoạn, tai họa có thể giảm một nửa.

NGỌ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO NGỌ CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Dương Vũ Đồng Lương Liêm Sát Phá, người sinh năm Đinh Kỉ Giáp Qúy, tiến tài như ý.

NGỌ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO NGỌ CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Tham Lang, người sinh năm Bính Nhâm Qúy phá tài, thị phi miệng lưỡi.

NGỌ NÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Ngọ Tử Phủ Cơ Dương Vũ Liêm Tướng Cự Lương Phá Lộc Tồn chư tinh, thường đoán năm ấy nhân tài hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng.

Nếu ngộ Âm Tham Đồng Kình Đà Kị, thương đoán năm ấy nhân tài phá bại, miệng lưỡi thị phi, có tang sự . Bản thân tai ách có thể miễn giảm.

MÙI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÙI CUNG. CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Cơ Phủ Tướng Lương chư tinh, người sinh năm Nhâm Ất phát phúc. Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Canh Nhâm phát phúc sinh tài.

MÙI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÙI CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Giáp Ất nhiều tai họa. Chủ tinh là Thiên Đồng , người sinh năm Đinh Canh nhiều tai họa. Chủ tinh là Vũ Khúc, người sinh năm Nhâm Qúy tai họa, thị phi đến bất ngờ.

MÙI NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Tử Phủ Liêm Cơ Phá Tướng, thường đoán năm ấy nhân tài tăng tiến, làm việc như ý, hôn nhân sinh đẻ tốt đẹp.

Gặp Âm Dương Vũ Đồng Tham Cự Kình Đà Kị, thường đoán năm ấy nhân tài tổn tán, có tang, thị phi, miệng lưỡi tiểu nhân. Bản thân tai họa khó tránh.

THÂN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÂN CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HOA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Liêm Phá Tử, sinh năm Giáp Canh Qúy phát phúc. Chủ tinh là Cự Môn, sinh năm Giáp Qúy Canh Tân sinh nhân phát phúc. Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Đinh Giáp Qúy phát phúc, sinh năm Canh cũng phát tài phúc.

THÂN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÂN CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Ất Mậu tai họa. chủ tinh là Cự Môn, sinh năm Đinh tai họa. Chủ tinh là Liêm Trinh, sinh năm Bính thì gặp tai họa. Chủ tinh là Thiên Đồng, sinh năm Giáp Canh có tai họa. Chủ tinh là Tham Lang, sinh năm Bính Qúy có tai họa bất ngờ.

THÂN NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Ngộ Tử Dương Liêm Phủ Cự Sát Xương Vũ Lộc, thường đoán năm ấy nhân tài thuận lợi.

hỉ sự trùng trùng.

Nếu ngộ Cơ Đồng Lương Tướng Âm Phá Kị, thường đoán là năm ấy nhân tài thất tán, thị phi, có tang. Bản thân cũng có bệnh tật.

DẬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO DẬU CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Lương Âm, sinh năm Bính Mậu Ất Tân, tiến tài cát lợi.

DẬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO DẬU CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Dương Đồng, sinh năm Giáp Ất thì không tốt. Chủ tinh là Vũ Khúc, sinh năm Canh Nhâm không tốt. Chủ tinh là Thiên Tướng,sinh năm Giáp Canh không tốt. Chủ tinh là Liêm Trinh, sinh năm Giáp Canh Bính Tân không tốt. Chủ tinh là Thiên Phủ, sinh năm Giáp Canh Nhâm bất tốt.

DẬU NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Tử Âm Phủ Xương Khúc Tả Hữu Lộc, thường đoán năm ấy nhân tài hưng vượng, làm việc như ý. Nếu gặp Cơ Cự Vũ Liêm Kình Đà Kị, thường đoán năm ấy nhân tài li tán, miệng lưỡi thị phi.

TUẤT NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TUẤT CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯƠNGJ NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Vi, sinh năm Nhâm Giáp Đinh Kỉ thì tăng tài. Chủ tinh là Thái Dương, sinh năm Đinh Kỉ thì tốt đẹp. Chủ tinh là Vũ Khúc, sinh năm Đinh Kỉ Giáp Canh tốt đẹp. Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Giáp Ất Đinh Kỉ phát phúc. Chủ tinh là Cự Môn, sinh năm Đinh Kỉ Qúy phát phúc. Chủ tinh là Đồng Liêm Phá Sát, sinh năm Đinh Kỉ Giáp phát tài.

TUẤT NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TUẤT CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU

VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI: chủ tinh là Tham Lang, sinh năm Qúy không tốt. Chủ tinh là Thiên Đồng, sinh năm Canh không tốt. Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Mậu không tốt.Chủ tinh là Cự Môn, người tuổi Đinh không tốt. Chủ tinh là Thái Dương, người tuổi Giáp không tốt. Chủ tinh là Liêm Trinh, người tuổi Bính không tốt. Chủ tinh là Vũ Khúc, người tuổi Nhâm không tốt.

TUẤT NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Âm Lương Phủ Vũ Sát Tham Đồng Tả Hữu, thường đoán năm ấy nhân tài thuận lợi, mọi việc như ý, gia đạo hưng long,

Nếu ngộ Cự Dương Phá Tử Tướng Kị, thường đoán năm ấy nhân tài thất tán, có tang, thị phi. Bản thân mắc bệnh. Tai nạn có thể giảm một nửa.

12, HỢI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO HỢI CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Đồng Cự Lương, người tuổi Nhâm Qúy Mậu tốt đẹp. Chủ tinh là Thiên Cơ, người tuổi Nhâm cát khánh. Chủ tinh là Thiên Tướng, người tuổi Đinh Kỉ Bính Mậu phát phúc. Chủ tinh là Thái Âm. người tuổi Mậu Kỉ tài quan song mĩ.

HỢI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO HỢI CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Liêm Trinh, người tuổi Bính Nhâm Qúy không tốt. Chủ tinh là Vũ Khúc, người tuổi Nhâm Bính không tốt. Chủ tinh là Thái Dương, người tuổi Giáp không tốt.

HỢI NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Đồng Âm Lương Tử Phủ Xương Khúc Lộc, thường đoán năm ấy nhân tài thuận lợi, hỉ khí trùng trùng, mưu sự xứng ý toại lòng. Nếu ngộ Liêm Phá Sát, thường đoán năm ấy nhân tài tổn tán, có tang nhỏ, thân mang tai họa.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Thái tuế, tiểu hạn lạc thập nhị cung tiên đoán

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái tuế, tiểu hạn lạc thập nhị cung tiên đoán

Bài trước là phương pháp xem các sao hạn năm, không phân biệt cung độ. Bài này dựa vào lưu niên nhập cung và sao phối hợp với nhau mà luận đoán, xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, đưa đến việc phán đoán tai họa theo năm hạn của con người, do đó hai bài này nên xem cùng nhau. Nếu về sau không đề cập đến tinh diệu thì chủ yếu là bình thường, không cát không hung. Sau đó, lúc gặp bản cung mà hóa cát, chủ gặp phúc, cũng nên được cát tinh ở tam phương vây quanh, nếu tam phương có sát tinh thì nửa cát nửa hung, ngoài cát lại tàng hung. Lúc bản cung gặp phải hung tinh, chủ ứng tai họa, nhưng tam phương có cát tinh thì có thể giảm tai, tam phương nếu lại gặp thêm sát tinh thì tai họa tất ứng nghiệm và trầm trọng. (Thái Tuế năm sinh cũng có thể dựa vào bài này mà tiến hành luận đoán).

1, TÝ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TÝ CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI

(ý của câu “tý niên thái tuế cập tiểu hạn đáo tý cung” là: lưu niên là năm tý nhập cung tý chủ về cát hung, hoặc là lúc tiểu hạn nhập cung tý chủ về cát hung)

Chủ tinh là Sát Phá, người sinh năm Qúy Canh Kỷ phát phúc. Chủ tinh là Cơ Cự, người sinh năm Ất Qúy phát phúc. Chủ tinh là Phủ Tướng Lương, người sinh năm Đinh Kỷ Canh tài vượng toại lòng. Chủ tinh là Thiên Đồng, người sinh năm Bính Đinh tài quan song mỹ. (cũng phải dựa vào tam phương vô sát gia cát thì mới đoán là như vậy, nếu thêm sát tinh thì xấu. Các luận giải sau này đều như vậy)

TÝ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TÝ CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Tử Vi, người sinh năm Bính Mậu Nhâm phạm lỗi, phá tài tai ương.

TÝ NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Gặp Cơ Đồng Âm Xương Khúc Tả Hữu Phá Tướng Liêm Vũ Phủ Cự Sát Lộc chư tinh, có thể đoán năm ấy nhân tài đều đẹp, mọi việc như ý. (tam phương có cát tinh không gặp sát tinh thì mới luận như vậy, gặp sát tinh xung phá thì xấu, các luận đoán sau này đều như vậy)

Nếu gặp Tham Tử Lương Dương Kình Kị chư tinh, thường đoán năm ấy nhân tài hao tán, thị phi, có tang. Bản thân tại họa có thể giảm một nửa, nếu có cát tinh thì tai họa nhẹ, lắm sát tinh tai họa tất ứng.

2, SỬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO SỬU CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Thiên Cơ, người sinh năm Bính Tân vượng phát. Chủ tinh là Thiên Tướng, người sinh năm Mậu vượng phát,. Chủ tinh là Âm Vũ. Người sinh năm Bính Mậu vượng phát. Chủ tinh là Liêm Phủ, người sinh năm Mậu vượng phát. Chủ tinh là Thiên Lương, người sinh năm Bính Mậu Tân vượng phát. (cũng phải có tam phương cát tinh vây chiếu, gặp sát xung phá thì xấu).

SỬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO SỬU CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Thái Tuế tại Sửu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát tinh tụ họp, người sinh năm Mậu mắc sai lầm. Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Giáp Ất phạm lỗi. Chủ tinh là Thiên Cơ, người sinh năm Binh Tân Qúy mắc họa. Chủ tinh là Liêm Đồng, người sinh năm Đinh Canh chuốc láy quan phi tai họa.

SỬU NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Gặp Tử Tướng Lương Âm Phủ Liêm Phá Xương Khúc Quyền Tả Hữu Lộc Tồn chư tinh, tam phương gặp cát tinh không gặp sát tinh, có thể đoán năm ấy mọi việc như ý.

Nếu gặp Đồng Cự Vũ Tham Dương Kình Kị, thường đoán năm ấy nhân tài hao tán, quan phi khẩu thiệt, có tang phục. Tai họa của bản thân có thể giảm được một , nếu tinh nhiều thì giảm nhẹ, sát tinh lắm thì tai họa tất ứng.

3, DẦN NIÊN THÁI TUẾ TỊNH TIỂU HẠN ĐÁO DẦN CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI

Chủ tinh là Tử Dương Vũ Lương Sát, tam phương gặp cát tinh không gặp sát tinh, tài quan song mĩ

DẦN NIÊN THÁI TUẾ ĐÁO DẦN CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI

Chủ tinh là Liêm Tham Phá, tam phương gặp sát tinh, người sinh năm Bính Mậu gặp họa quan phi; người sinh năm Tý không thích hạn năm Dần Thân.

DẦN NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Gặp Tử Phủ Cơ Âm Vũ Sát Đồng Tướng Dương Cự Lương chư tinh, thường đoán năm đó nhân tài tăng tiến, mọi việc được toại lòng.

Gặp Tham Đà Kị, thường đoán năm đó nhân tài phá tổn, họa quan phi, tang phục. Nếu là bản nhân gặp tai họa, có thể giảm đi một nửa.

MÃO NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÃO CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Cơ Dương Tướng Phủ Đồng Vũ, người sinh năm Ất phát vượng

MÃO NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÃO CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Liêm Trinh, người sinh năm Giáp Bính bất ngờ bị phá tán. Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Giáp Ất phá tài tai họa; người sinh năm Canh cũng không tốt.

MÃO NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Gặp Dương Lương Tử Cơ Đồng Phủ Tham Cự Sát chư tinh, thường đoán là năm ấy nhân tài hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng, mọi việc như ý.

Nếu gặp Liêm Phá Âm Tướng Kình Kị, thường đoán năm ấy phá tài, thị phi miệng lưỡi.

Tai họa của bản thân có thể giảm đi một nửa.

THÌN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÌN CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA VÁT THỜI:

Chủ tinh tinh là Tử Tham Sát, người sinh năm Qúy tài quan lộc vượng. Chủ tinh là Cơ Dương, người sinh năm Đinh, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là Thiên Đồng, người sinh năm Mậu Canh Qúy, thuận lợi. Chủ tinh là Cự Môn, người sinh năm Bính Tân, toại ý.

THÌN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÌN CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI.

Chủ tinh là Tham Vũ, người sinh năm Nhâm Qúy gặp tai họa. Chủ tinh là Đồng Cự, người sinh năm Đinh Canh gặp họa. Chủ tinh là Liêm Trinh, người sinh năm Nhâm Qúy gặp họa. Chủ tinh là Âm Dương Cơ, người sinh năm Giáp Ất Mậu Kỷ gặp họa.

THÌN NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Dương Lương Sát Tham Xương Tả Hữu chư tinh, thường đoán năm ấy tài lộc đại tăng tiến, gia đạo hưng long, nhà cửa thêm người, hôn nhân vui vẻ.

Nếu ngộ Tử Đông Liêm Phủ Âm Cự Tướng Phá Kị, thường đoán năm ấy phá tài, tang phục, thị phi miệng lưỡi.

6, TỴ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TỴ CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI

Chủ tinh là Tử Phủ Đồng Cự Tướng Lương Phá chư tinh, người sinh năm Bính Mậu Tân phát phúc. Chủ tinh là Âm Cơ, người sinh năm Đinh Nhâm Bính phát tài. Chủ tinh là Tham Lang, người sinh năm Giáp Mậu bình thường.

TỴ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TỴ CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI

Chủ tinh là Cự Tham, người sinh năm Bính Qúy gặp họa thị phi miệng lưỡi. Chủ tinh là Dương Phá, tai họa khó lường.

TỴ NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Ngộ Tử Dương Đồng Phủ Lương Lộc Tồn chư tinh, thường đoán năm ấy tài vượng như ý, hỉ sự trùng trùng.

Nếu gặp Vũ Liêm Âm Tham Cự Tướng Phá Kị, thường đoán năm ấy nhân tài tổn thất, thị phi miệng lưỡi. Nếu là người đó đã gặp bệnh hoạn, tai họa có thể giảm một nửa.

NGỌ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO NGỌ CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Dương Vũ Đồng Lương Liêm Sát Phá, người sinh năm Đinh Kỉ Giáp Qúy, tiến tài như ý.

NGỌ NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO NGỌ CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Tham Lang, người sinh năm Bính Nhâm Qúy phá tài, thị phi miệng lưỡi.

NGỌ NÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Ngọ Tử Phủ Cơ Dương Vũ Liêm Tướng Cự Lương Phá Lộc Tồn chư tinh, thường đoán năm ấy nhân tài hưng vượng, hôn nhân hỉ sự trùng trùng.

Nếu ngộ Âm Tham Đồng Kình Đà Kị, thương đoán năm ấy nhân tài phá bại, miệng lưỡi thị phi, có tang sự . Bản thân tai ách có thể miễn giảm.

MÙI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÙI CUNG. CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Cơ Phủ Tướng Lương chư tinh, người sinh năm Nhâm Ất phát phúc. Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Canh Nhâm phát phúc sinh tài.

MÙI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO MÙI CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Thái Dương, người sinh năm Giáp Ất nhiều tai họa. Chủ tinh là Thiên Đồng , người sinh năm Đinh Canh nhiều tai họa. Chủ tinh là Vũ Khúc, người sinh năm Nhâm Qúy tai họa, thị phi đến bất ngờ.

MÙI NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Tử Phủ Liêm Cơ Phá Tướng, thường đoán năm ấy nhân tài tăng tiến, làm việc như ý, hôn nhân sinh đẻ tốt đẹp.

Gặp Âm Dương Vũ Đồng Tham Cự Kình Đà Kị, thường đoán năm ấy nhân tài tổn tán, có tang, thị phi, miệng lưỡi tiểu nhân. Bản thân tai họa khó tránh.

THÂN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÂN CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HOA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Liêm Phá Tử, sinh năm Giáp Canh Qúy phát phúc. Chủ tinh là Cự Môn, sinh năm Giáp Qúy Canh Tân sinh nhân phát phúc. Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Đinh Giáp Qúy phát phúc, sinh năm Canh cũng phát tài phúc.

THÂN NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO THÂN CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Ất Mậu tai họa. chủ tinh là Cự Môn, sinh năm Đinh tai họa. Chủ tinh là Liêm Trinh, sinh năm Bính thì gặp tai họa. Chủ tinh là Thiên Đồng, sinh năm Giáp Canh có tai họa. Chủ tinh là Tham Lang, sinh năm Bính Qúy có tai họa bất ngờ.

THÂN NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH:

Ngộ Tử Dương Liêm Phủ Cự Sát Xương Vũ Lộc, thường đoán năm ấy nhân tài thuận lợi.

hỉ sự trùng trùng.

Nếu ngộ Cơ Đồng Lương Tướng Âm Phá Kị, thường đoán là năm ấy nhân tài thất tán, thị phi, có tang. Bản thân cũng có bệnh tật.

DẬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO DẬU CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Lương Âm, sinh năm Bính Mậu Ất Tân, tiến tài cát lợi.

DẬU NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO DẬU CUNG, CHỦ TINH THẤT HÃM NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Dương Đồng, sinh năm Giáp Ất thì không tốt. Chủ tinh là Vũ Khúc, sinh năm Canh Nhâm không tốt. Chủ tinh là Thiên Tướng,sinh năm Giáp Canh không tốt. Chủ tinh là Liêm Trinh, sinh năm Giáp Canh Bính Tân không tốt. Chủ tinh là Thiên Phủ, sinh năm Giáp Canh Nhâm bất tốt.

DẬU NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Tử Âm Phủ Xương Khúc Tả Hữu Lộc, thường đoán năm ấy nhân tài hưng vượng, làm việc như ý. Nếu gặp Cơ Cự Vũ Liêm Kình Đà Kị, thường đoán năm ấy nhân tài li tán, miệng lưỡi thị phi.

TUẤT NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TUẤT CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯƠNGJ NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Vi, sinh năm Nhâm Giáp Đinh Kỉ thì tăng tài. Chủ tinh là Thái Dương, sinh năm Đinh Kỉ thì tốt đẹp. Chủ tinh là Vũ Khúc, sinh năm Đinh Kỉ Giáp Canh tốt đẹp. Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Giáp Ất Đinh Kỉ phát phúc. Chủ tinh là Cự Môn, sinh năm Đinh Kỉ Qúy phát phúc. Chủ tinh là Đồng Liêm Phá Sát, sinh năm Đinh Kỉ Giáp phát tài.

TUẤT NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO TUẤT CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU

VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI: chủ tinh là Tham Lang, sinh năm Qúy không tốt. Chủ tinh là Thiên Đồng, sinh năm Canh không tốt. Chủ tinh là Thiên Cơ, sinh năm Mậu không tốt.Chủ tinh là Cự Môn, người tuổi Đinh không tốt. Chủ tinh là Thái Dương, người tuổi Giáp không tốt. Chủ tinh là Liêm Trinh, người tuổi Bính không tốt. Chủ tinh là Vũ Khúc, người tuổi Nhâm không tốt.

TUẤT NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Âm Lương Phủ Vũ Sát Tham Đồng Tả Hữu, thường đoán năm ấy nhân tài thuận lợi, mọi việc như ý, gia đạo hưng long,

Nếu ngộ Cự Dương Phá Tử Tướng Kị, thường đoán năm ấy nhân tài thất tán, có tang, thị phi. Bản thân mắc bệnh. Tai nạn có thể giảm một nửa.

12, HỢI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO HỢI CUNG, CHỦ TINH MIẾU VƯỢNG NHI HÓA CÁT THỜI:

Chủ tinh là Tử Đồng Cự Lương, người tuổi Nhâm Qúy Mậu tốt đẹp. Chủ tinh là Thiên Cơ, người tuổi Nhâm cát khánh. Chủ tinh là Thiên Tướng, người tuổi Đinh Kỉ Bính Mậu phát phúc. Chủ tinh là Thái Âm. người tuổi Mậu Kỉ tài quan song mĩ.

HỢI NIÊN THÁI TUẾ CẬP TIỂU HẠN ĐÁO HỢI CUNG, CHỦ TINH BẤT MIẾU VƯỢNG NHI HÓA HUNG THỜI:

Chủ tinh là Liêm Trinh, người tuổi Bính Nhâm Qúy không tốt. Chủ tinh là Vũ Khúc, người tuổi Nhâm Bính không tốt. Chủ tinh là Thái Dương, người tuổi Giáp không tốt.

HỢI NIÊN THÁI TUẾ SỞ TRỰC CÁT HUNG TINH

Ngộ Đồng Âm Lương Tử Phủ Xương Khúc Lộc, thường đoán năm ấy nhân tài thuận lợi, hỉ khí trùng trùng, mưu sự xứng ý toại lòng. Nếu ngộ Liêm Phá Sát, thường đoán năm ấy nhân tài tổn tán, có tang nhỏ, thân mang tai họa.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button