Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục con đường của dựa thổ

Nghĩa gốc

 
Ngọ nãi lửa mạnh nơi, lửa mạnh tắc thổ mới sinh, mét khối sinh cho nên mạt có thể dục vật.

 
 
Đường dựa thổ người, đại địa ngay cả đường, bình điền vạn khuynh, hỏa ấm nhiệt độ đất, đây thổ sau thái độ mười phần, nông vật dựa vào tư sinh, cỏ cây bởi đó sướng mậu.

 
Đặc tính

Thân mình không tệ, nhưng còn không có năng lực giúp người.

Tâm tính quang minh ngay thẳng, mà khí đã thành hình, trong thời gian ngắn không thể thay đổi.

Cần đợi một thời gian ngắn, mới có giúp người chi năng lực. Cho nên phải ra hồn, phải đãi thời cơ, có đại tài trưởng thành trể giống.

Sợ nhất tuất ngọ quý chưa dương liễu mộc, canh dần tân mão tùng bách mộc.

 
Đề nghị

 
Bồi dưỡng tính nhẫn nại, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ, đều không phải là cây thời gian qua không, ứng với tích cực phong phú tự mình.

Thuận cảnh ở bên trong mỹ đức là tiết chế, trong nghịch cảnh mỹ đức là kiên nhẫn. Có thể với trong nghịch cảnh, phong phú thực lực, đãi thuận cảnh vừa đến, tướng cũng có thu hoạch.

 
Lời răn là:

Sự có cấp tới không trắng người, chậm tới hoặc hiển nhiên.

Chớ nôn nóng lấy nhanh này lệ.

Nhân có thao chi người không theo, tung tới hoặc tự hóa.

Chớ hà khắc lấy ích này ngoan.

 
Gặp chuyện chỉ một mặt trấn định thong dong.

Mặc dù phân tranh nếu loạn ti, chung đương sắp xếp.

Người ngoài vô bán hào kiểu ngụy lừa gạt.

Tung giảo như sơn quỷ, cũng từ trình diễn miễn phí thành.

 
Hành vận

 
Bản mạng đường dựa thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh ngọ ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi đường dựa thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi kiếm phong kim.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi đỉnh núi hỏa.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi khe xuống nước.

 
Cung mệnh Tân Mùi ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi đường dựa thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi kiếm phong kim.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi đỉnh núi hỏa.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi khe xuống nước.

 
Các vận biến hóa

Kiếm phong kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Sợ phong mang quá lộ, trái lại hồi hình tổn thương, thả đường dựa thổ nhiệt độ đất, sinh kiếm phong kim, cũng bị sứ bằng vàng biến hóa.

Đỉnh núi hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Có thể có tiến triển, được cao nhân chỉ điểm, quý nhân tương trợ.

Khe xuống nước: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Tâm tình không chắc chắn, ấm lạnh vô thường. Nên mình âm điệu vừa, trái lại được bình yên.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh ngọ ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi đường dựa thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi lớn cây rừng.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi trong lò hỏa.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi khe xuống nước.

 
Cung mệnh Tân Mùi ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi đường dựa thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi lớn cây rừng.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi trong lò hỏa.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi khe xuống nước.

 
Các vận biến hóa

Lớn cây rừng: vi cung khắc cục nguy ngập. Vận thế hỗn loạn, đường dựa thổ ứng với trước đưa một ít thời gian, mới có thể chi phí nuôi lớn cây rừng. Lớn

 
Cây rừng lại đủ chí lớn, mặc dù không cầu biểu hiện, lại muốn trở thành đại tài.

Trong lò hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Bên trên vận “Lớn cây rừng” nếu vượt qua, đây vận khả bày ra tài hoa. Lòng dạ càng lớn, thành

 
Lại càng lớn, ôm ấp càng lớn, đoạt được càng nhiều.

Khe xuống nước: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Tâm tình không chắc chắn, ấm lạnh vô thường. Nên mình âm điệu vừa, trái lại được bình yên.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thổ ngũ cục con đường của dựa thổ

Nghĩa gốc

 
Ngọ nãi lửa mạnh nơi, lửa mạnh tắc thổ mới sinh, mét khối sinh cho nên mạt có thể dục vật.

 
Đường dựa thổ là tức đã thành hình, vật đã hiển lộ rõ ràng, hình vật đều có thể mắt tinh.

 
Đường dựa thổ người, đại địa ngay cả đường, bình điền vạn khuynh, hỏa ấm nhiệt độ đất, đây thổ sau thái độ mười phần, nông vật dựa vào tư sinh, cỏ cây bởi đó sướng mậu.

 
Đặc tính

Thân mình không tệ, nhưng còn không có năng lực giúp người.

Tâm tính quang minh ngay thẳng, mà khí đã thành hình, trong thời gian ngắn không thể thay đổi.

Cần đợi một thời gian ngắn, mới có giúp người chi năng lực. Cho nên phải ra hồn, phải đãi thời cơ, có đại tài trưởng thành trể giống.

Sợ nhất tuất ngọ quý chưa dương liễu mộc, canh dần tân mão tùng bách mộc.

 
Đề nghị

 
Bồi dưỡng tính nhẫn nại, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ, đều không phải là cây thời gian qua không, ứng với tích cực phong phú tự mình.

Thuận cảnh ở bên trong mỹ đức là tiết chế, trong nghịch cảnh mỹ đức là kiên nhẫn. Có thể với trong nghịch cảnh, phong phú thực lực, đãi thuận cảnh vừa đến, tướng cũng có thu hoạch.

 
Lời răn là:

Sự có cấp tới không trắng người, chậm tới hoặc hiển nhiên.

Chớ nôn nóng lấy nhanh này lệ.

Nhân có thao chi người không theo, tung tới hoặc tự hóa.

Chớ hà khắc lấy ích này ngoan.

 
Gặp chuyện chỉ một mặt trấn định thong dong.

Mặc dù phân tranh nếu loạn ti, chung đương sắp xếp.

Người ngoài vô bán hào kiểu ngụy lừa gạt.

Tung giảo như sơn quỷ, cũng từ trình diễn miễn phí thành.

 
Hành vận

 
Bản mạng đường dựa thổ người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh ngọ ( dương cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi đường dựa thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi kiếm phong kim.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi đỉnh núi hỏa.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi khe xuống nước.

 
Cung mệnh Tân Mùi ( âm cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi đường dựa thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi kiếm phong kim.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi đỉnh núi hỏa.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi khe xuống nước.

 
Các vận biến hóa

Kiếm phong kim: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Sợ phong mang quá lộ, trái lại hồi hình tổn thương, thả đường dựa thổ nhiệt độ đất, sinh kiếm phong kim, cũng bị sứ bằng vàng biến hóa.

Đỉnh núi hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Có thể có tiến triển, được cao nhân chỉ điểm, quý nhân tương trợ.

Khe xuống nước: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Tâm tình không chắc chắn, ấm lạnh vô thường. Nên mình âm điệu vừa, trái lại được bình yên.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh ngọ ( dương cục )

Năm tuổi tới 14 tuổi đi đường dựa thổ.

15 tuổi tới ba mươi bốn tuổi đi lớn cây rừng.

Ba mươi lăm tuổi tới năm mươi bốn tuổi đi trong lò hỏa.

Năm mươi lăm tuổi tới 74 tuổi đi khe xuống nước.

 
Cung mệnh Tân Mùi ( âm cục )

Năm tuổi tới hai mươi bốn tuổi đi đường dựa thổ.

Hai mươi lăm tuổi tới bốn mươi bốn tuổi đi lớn cây rừng.

Bốn mươi lăm tuổi tới 64 tuổi đi trong lò hỏa.

Sáu mươi lăm tuổi tới 84 tuổi đi khe xuống nước.

 
Các vận biến hóa

Lớn cây rừng: vi cung khắc cục nguy ngập. Vận thế hỗn loạn, đường dựa thổ ứng với trước đưa một ít thời gian, mới có thể chi phí nuôi lớn cây rừng. Lớn

 
Cây rừng lại đủ chí lớn, mặc dù không cầu biểu hiện, lại muốn trở thành đại tài.

Trong lò hỏa: vi cung sinh cục thông thuận. Bên trên vận “Lớn cây rừng” nếu vượt qua, đây vận khả bày ra tài hoa. Lòng dạ càng lớn, thành

 
Lại càng lớn, ôm ấp càng lớn, đoạt được càng nhiều.

Khe xuống nước: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Tâm tình không chắc chắn, ấm lạnh vô thường. Nên mình âm điệu vừa, trái lại được bình yên.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button