Tử vi

Tử vi đấu sổ phu Quan tuyến: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở vợ chồng

Phu Quan tuyến có thể luận gì?

Cung phu thê hãy nhìn phối ngẫu đấy cá tính, diện mạo, duyên phận có hay không. Phu, Quan, bạn bè hãy nhìn phối ngẫu đấy thể trạng, cung quan lộc làm như vợ chồng di chuyển đến luận, Quan lộc xưng khí số vị, tức là ngày mốt hành vi biểu hiện cung vị. Cung quan lộc bày ra một người làm việc chỉ số thông minh, cung quan lộc hãy nhìn chuyện riêng nghiệp vượng suy, cùng với ngành sản xuất khuynh hướng. Cung phu thê nãi Quan lộc di chuyển, bày ra Quan lộc ngoại viện trạng huống.

Tứ hóa năm sinh chủ tiên thiên, trước đàm tứ hóa năm sinh ở vợ chồng. Hóa lộc năm sinh ở vợ chồng, cùng phối ngẫu có tiên thiên duyến, hơn nữa tỏ vẻ phối ngẫu đấy cá tính lạc quan, kết hôn về sau so sánh biết kiếm tiền, hơn nữa kiếm tiền vui phân phối ngẫu hoặc khác phái dùng.

Hóa quyền năm sinh ở vợ chồng, tiên thiên quyền cho phối ngẫu, do đó phần lớn sự phối ngẫu tự tự nhiên nhiên đấy quyết định, không cần hỏi ngươi. Phối ngẫu đấy tác phong làm việc so sánh chuyên quyền, đương nhiên như thuộc nhu tinh hóa quyền năm sinh, đang cảm thụ bên trên sẽ tốt hơn nhiều.

Hóa khoa năm sinh ở vợ chồng, khoa vi nhỏ lộc, so với hóa lộc năm sinh giải thích là được.

Hóa kỵ năm sinh ở vợ chồng, khiếm vợ chồng trái, dễ dàng phát sinh sớm kết liễu sớm ly hoặc sớm kết liễu muộn ly, kết hôn muộn, hoặc không cưới việc. Khiếm vợ chồng trái, rồi lại cố tình thích quản thúc phối ngẫu, do đó sao hóa kỵ năm sinh ở vợ chồng nhân không cần lấy quan tâm tên đi quản thúc tới thật, mà phải kị chuyển lộc, từ quan tâm chuyển quan tâm, làm như thế hôn nhân mới không có việc gì. Kị ở vợ chồng người, bị kết hôn muộn; nhân sao hóa kỵ có dính tính hòa xích tính, kết hôn muộn, để tiêu hao xích tính.

Hóa lộc năm sinh kị ở vợ chồng, lộc ở vợ chồng, kị ở vợ chồng tình hình cùng có đủ cả, khi thì lộc khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở vợ chồng, lúc đầu hôn nhân không tệ, dễ dàng làm hư. Cung phu thê đấy sao hóa không thích nhiều, lâu thì hay thay đổi hóa. Lại đại biểu phối ngẫu đấy cá tính có khi sáng sủa, có khi không rộng rãi, mà triển khai bên ngoài bây giờ là không rộng rãi. Sinh kỵ tự hóa lộc ở vợ chồng, ở chung không tốt, đối ngoại bảo trì hình tượng, hôn nhân cũng thế không chắc chắn. Phối ngẫu cá tính có khi sáng sủa, có khi không rộng rãi, mà hiện ra ở bên ngoài là sáng sủa.

Hóa quyền năm sinh kị ở vợ chồng, quyền ở vợ chồng, kị ở vợ chồng tình huống cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Nếu sinh quyền tự hóa kị ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách, hôn nhân không chắc chắn, hơn nữa càng đổi càng phá hư; quyền kị nãi trằn trọc không chừng, đổi phối ngẫu tỷ lệ cao! Nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách, mà người bên ngoài so sánh có thể nhận. Đúng hôn nhân biến hóa cũng muốn khá cẩn thận!

Hóa khoa năm sinh kị ở vợ chồng, khoa ở vợ chồng, kị ở vợ chồng đặc sắc cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, ngoại trừ tỏ vẻ phối ngẫu tính cách dong dài ngoại, với nhau cảm tình cũng tương đương gút mắt, rốt cuộc yêu, hoặc lo lắng, ưu phiền, cũng thường xuyên không phân rõ. Sinh kỵ tự hóa khoa, phối ngẫu cá tính cập lời nói và việc làm thường nhiễu không ra ngõ cụt; nhưng là tỏ vẻ phối ngẫu có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Sinh kỵ tự hóa kị ở vợ chồng, tham khảo kị ở vợ chồng, sinh kỵ tự hóa kị ở vợ chồng, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở vợ chồng, kị ở vợ chồng hiện tượng ít nhất gấp hai trở lên.

Lộc tự hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa ở vợ chồng, lộc tự hóa lộc ở vợ chồng, phối ngẫu rất lạc quan, nhưng cung phu thê không thích sao hóa nhiều lắm, tuy là hóa lộc, cũng khó tránh khỏi mệnh tạo đa tình. Lộc tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu lạc quan tiến thủ. Lộc tự hóa khoa ở vợ chồng, phối ngẫu lạc quan hòa khí.

Quyền tự hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa ở vợ chồng, quyền tự hóa lộc ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính cương nhu hòa hợp, đừng quên ta đấy tiên thiên quyền khi hắn chổ. Quyền tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu đấy tác phong có điểm phô trương thanh thế. Quyền tự hóa khoa ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính cương nhu hòa hợp.

Khoa tự hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa ở vợ chồng, khoa tự hóa lộc ở vợ chồng, phối ngẫu lạc quan hòa khí. Khoa tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính cương nhu hòa hợp. Khoa tự hóa khoa ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính hòa khí.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ phu Quan tuyến: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở vợ chồng

Phu Quan tuyến có thể luận gì?

Cung phu thê hãy nhìn phối ngẫu đấy cá tính, diện mạo, duyên phận có hay không. Phu, Quan, bạn bè hãy nhìn phối ngẫu đấy thể trạng, cung quan lộc làm như vợ chồng di chuyển đến luận, Quan lộc xưng khí số vị, tức là ngày mốt hành vi biểu hiện cung vị. Cung quan lộc bày ra một người làm việc chỉ số thông minh, cung quan lộc hãy nhìn chuyện riêng nghiệp vượng suy, cùng với ngành sản xuất khuynh hướng. Cung phu thê nãi Quan lộc di chuyển, bày ra Quan lộc ngoại viện trạng huống.

Tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở vợ chồng

Tứ hóa năm sinh chủ tiên thiên, trước đàm tứ hóa năm sinh ở vợ chồng. Hóa lộc năm sinh ở vợ chồng, cùng phối ngẫu có tiên thiên duyến, hơn nữa tỏ vẻ phối ngẫu đấy cá tính lạc quan, kết hôn về sau so sánh biết kiếm tiền, hơn nữa kiếm tiền vui phân phối ngẫu hoặc khác phái dùng.

Hóa quyền năm sinh ở vợ chồng, tiên thiên quyền cho phối ngẫu, do đó phần lớn sự phối ngẫu tự tự nhiên nhiên đấy quyết định, không cần hỏi ngươi. Phối ngẫu đấy tác phong làm việc so sánh chuyên quyền, đương nhiên như thuộc nhu tinh hóa quyền năm sinh, đang cảm thụ bên trên sẽ tốt hơn nhiều.

Hóa khoa năm sinh ở vợ chồng, khoa vi nhỏ lộc, so với hóa lộc năm sinh giải thích là được.

Hóa kỵ năm sinh ở vợ chồng, khiếm vợ chồng trái, dễ dàng phát sinh sớm kết liễu sớm ly hoặc sớm kết liễu muộn ly, kết hôn muộn, hoặc không cưới việc. Khiếm vợ chồng trái, rồi lại cố tình thích quản thúc phối ngẫu, do đó sao hóa kỵ năm sinh ở vợ chồng nhân không cần lấy quan tâm tên đi quản thúc tới thật, mà phải kị chuyển lộc, từ quan tâm chuyển quan tâm, làm như thế hôn nhân mới không có việc gì. Kị ở vợ chồng người, bị kết hôn muộn; nhân sao hóa kỵ có dính tính hòa xích tính, kết hôn muộn, để tiêu hao xích tính.

Hóa lộc năm sinh kị ở vợ chồng, lộc ở vợ chồng, kị ở vợ chồng tình hình cùng có đủ cả, khi thì lộc khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở vợ chồng, lúc đầu hôn nhân không tệ, dễ dàng làm hư. Cung phu thê đấy sao hóa không thích nhiều, lâu thì hay thay đổi hóa. Lại đại biểu phối ngẫu đấy cá tính có khi sáng sủa, có khi không rộng rãi, mà triển khai bên ngoài bây giờ là không rộng rãi. Sinh kỵ tự hóa lộc ở vợ chồng, ở chung không tốt, đối ngoại bảo trì hình tượng, hôn nhân cũng thế không chắc chắn. Phối ngẫu cá tính có khi sáng sủa, có khi không rộng rãi, mà hiện ra ở bên ngoài là sáng sủa.

Hóa quyền năm sinh kị ở vợ chồng, quyền ở vợ chồng, kị ở vợ chồng tình huống cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Nếu sinh quyền tự hóa kị ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách, hôn nhân không chắc chắn, hơn nữa càng đổi càng phá hư; quyền kị nãi trằn trọc không chừng, đổi phối ngẫu tỷ lệ cao! Nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách, mà người bên ngoài so sánh có thể nhận. Đúng hôn nhân biến hóa cũng muốn khá cẩn thận!

Hóa khoa năm sinh kị ở vợ chồng, khoa ở vợ chồng, kị ở vợ chồng đặc sắc cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, ngoại trừ tỏ vẻ phối ngẫu tính cách dong dài ngoại, với nhau cảm tình cũng tương đương gút mắt, rốt cuộc yêu, hoặc lo lắng, ưu phiền, cũng thường xuyên không phân rõ. Sinh kỵ tự hóa khoa, phối ngẫu cá tính cập lời nói và việc làm thường nhiễu không ra ngõ cụt; nhưng là tỏ vẻ phối ngẫu có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Sinh kỵ tự hóa kị ở vợ chồng, tham khảo kị ở vợ chồng, sinh kỵ tự hóa kị ở vợ chồng, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở vợ chồng, kị ở vợ chồng hiện tượng ít nhất gấp hai trở lên.

Lộc tự hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa ở vợ chồng, lộc tự hóa lộc ở vợ chồng, phối ngẫu rất lạc quan, nhưng cung phu thê không thích sao hóa nhiều lắm, tuy là hóa lộc, cũng khó tránh khỏi mệnh tạo đa tình. Lộc tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu lạc quan tiến thủ. Lộc tự hóa khoa ở vợ chồng, phối ngẫu lạc quan hòa khí.

Quyền tự hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa ở vợ chồng, quyền tự hóa lộc ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính cương nhu hòa hợp, đừng quên ta đấy tiên thiên quyền khi hắn chổ. Quyền tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu đấy tác phong có điểm phô trương thanh thế. Quyền tự hóa khoa ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính cương nhu hòa hợp.

Khoa tự hóa lộc hoặc quyền hoặc khoa ở vợ chồng, khoa tự hóa lộc ở vợ chồng, phối ngẫu lạc quan hòa khí. Khoa tự hóa quyền ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính cương nhu hòa hợp. Khoa tự hóa khoa ở vợ chồng, phối ngẫu cá tính hòa khí.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button