Tử vi

Đinh Tị

1. Chu kỳ 1 – Đinh Tị – Thuần Đoài, hào 1

– “Sơ Cửu, hòa duyệt, cát.”

– “Chín Đầu, dựu dàng, vui vẻ với người, tốt lành.”

Bạn đang xem: Đinh Tị

– Tượng “hòa duyệt chi cát, hành vị nghi dã” – Ý tượng nói lên hành vi của hào Chín Đầu đứng đắn mà không bị người ta nghi kị.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Tị – Trạch Thủy Khốn, hào 1

– “Sơ Lục, đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất dịch.”

– “Sáu Đầu, mông bị khốn ở dưới gốc cây, không thể ở yên, chỉ lui vào nơi sơn cốc u tối, ba năm không thấy ló mặt.”

– Tượng “Nhập u vu cốc, u bất minh dã” – “Chỉ còn cách lui vào nơi sơn cốc u tối”, Ý tượng nói lên hào Sáu Đầu ẩn thân tạm bợ nơi u ám, không sáng sủa.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Tị – Trạch Địa Tụy hào 1

– “Sơ Lục, hữu phu bất chung, nãi loạn nãi tụy ; nhược hào, nhất ác vi tiếu: Vật tuất, vãng vô cữu”.

– “Sáu Đầu, nếu không giữ được đến cùng sự thành tín trong lòng, tất sẽ làm loạn mà tụ họp bừa bãi với mọi người ; nếu chuyên tình mà kêu gọi mọi người ở trên, thì có thể chỉ một cái bắt tay với người bạn dương cứng là lại vui cười được ngay: không phải lo nghĩ, đi lên tất không gặp họa hại”.

– Tượng “Nãi loạn nãi tụy, kỳ chí loạn dã” – “Làm loạn mà tụ họp bừa bãi với mọi người”, nói lên tâm chí Sáu Đầu đang có hiện tượng mê loạn.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Tị – Trạch Sơn Hàm, hào 1

– “Sơ Lục, hàm kỳ mẫu.”

– “Sáu Đầu, giao cảm ở ngón chân cái.”

– Tượng “Hàm kỳ mẫu, chí tại ngoại dã” – “Giao cảm ở ngón chân cái”, nói lên chí hướng của Sáu Đầu phát triển ra phía ngoài.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Tị – Thủy Sơn Kiển, hào 1

– “Sơ Lục, vãng kiển, lai dự.”

– “Sáu Đầu, tiến lên thì gian nan, trở lại ắt được khen.”

– Tượng “Vãng kiển lai dự, nghi đãi dã.” – “Tiến lên thì gian nan, trở lại thì được khen”, nếu nói như vậy thì Sáu Đầu nên chờ đợi thời cơ.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Tị – Địa Sơn Khiêm, hào 1

– “Sơ Lục, khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên, cát.”

– “Sáu Đầu, người quân tử khiêm mà lại khiêm, sẽ có thể vượt qua sông cả sóng lớn, tốt lành.”

– Tượng “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã.” – “Người quân tử khiêm mà lại khiêm”, ý nói hào Sáu Đầu lấy sự khiêm tốn để chế ước bản thân.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Tị – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 1

– “Sơ Lục, phi điểu dĩ hung.”

– “Sáu Đầu, chim bay nghịch thế hướng lên trên sẽ có hung hiểm.”

– Tượng “Phi điểu dĩ hung, bất khả như hà dã.” – “Bay nghịch thế hướng lên trên”, đây là hiện tượng Sáu Đầu tự chuốc lấy hung cữu, khó bề giải cứu.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Tị – Lôi Trạch Quy muội, hào 1

– “Sơ Cửu, quy muội dĩ đệ, phả năng lý, chinh cát.”

– “Chín Đầu, người con gái về nhà chồng làm vợ lẽ, chân thọt mà cố gắng đi được, tiến lên thì được tốt lành.”

– Tượng “Quy muội dĩ đệ, dĩ hằng dã” – “Con gái về nhà chồng làm vợ lẽ”, đây là lẽ thường của việc hôn thú. “Phả năng lý, cát tương thừa dã” – “Chân thọt mà cố gắng đi”, nói lên sự tốt lành của hào Chín Đầu là ở chỗ giúp đỡ người vợ cả chăm sóc chồng. Chân tuy lệch nhưng có thể dẫm đất mà đi, không đến nỗi tàn phế.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đinh Tị

1. Chu kỳ 1 – Đinh Tị – Thuần Đoài, hào 1

– “Sơ Cửu, hòa duyệt, cát.”

– “Chín Đầu, dựu dàng, vui vẻ với người, tốt lành.”

– Tượng “hòa duyệt chi cát, hành vị nghi dã” – Ý tượng nói lên hành vi của hào Chín Đầu đứng đắn mà không bị người ta nghi kị.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Tị – Trạch Thủy Khốn, hào 1

– “Sơ Lục, đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất dịch.”

– “Sáu Đầu, mông bị khốn ở dưới gốc cây, không thể ở yên, chỉ lui vào nơi sơn cốc u tối, ba năm không thấy ló mặt.”

– Tượng “Nhập u vu cốc, u bất minh dã” – “Chỉ còn cách lui vào nơi sơn cốc u tối”, Ý tượng nói lên hào Sáu Đầu ẩn thân tạm bợ nơi u ám, không sáng sủa.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Tị – Trạch Địa Tụy hào 1

– “Sơ Lục, hữu phu bất chung, nãi loạn nãi tụy ; nhược hào, nhất ác vi tiếu: Vật tuất, vãng vô cữu”.

– “Sáu Đầu, nếu không giữ được đến cùng sự thành tín trong lòng, tất sẽ làm loạn mà tụ họp bừa bãi với mọi người ; nếu chuyên tình mà kêu gọi mọi người ở trên, thì có thể chỉ một cái bắt tay với người bạn dương cứng là lại vui cười được ngay: không phải lo nghĩ, đi lên tất không gặp họa hại”.

– Tượng “Nãi loạn nãi tụy, kỳ chí loạn dã” – “Làm loạn mà tụ họp bừa bãi với mọi người”, nói lên tâm chí Sáu Đầu đang có hiện tượng mê loạn.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Tị – Trạch Sơn Hàm, hào 1

– “Sơ Lục, hàm kỳ mẫu.”

– “Sáu Đầu, giao cảm ở ngón chân cái.”

– Tượng “Hàm kỳ mẫu, chí tại ngoại dã” – “Giao cảm ở ngón chân cái”, nói lên chí hướng của Sáu Đầu phát triển ra phía ngoài.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Tị – Thủy Sơn Kiển, hào 1

– “Sơ Lục, vãng kiển, lai dự.”

– “Sáu Đầu, tiến lên thì gian nan, trở lại ắt được khen.”

– Tượng “Vãng kiển lai dự, nghi đãi dã.” – “Tiến lên thì gian nan, trở lại thì được khen”, nếu nói như vậy thì Sáu Đầu nên chờ đợi thời cơ.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Tị – Địa Sơn Khiêm, hào 1

– “Sơ Lục, khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên, cát.”

– “Sáu Đầu, người quân tử khiêm mà lại khiêm, sẽ có thể vượt qua sông cả sóng lớn, tốt lành.”

– Tượng “Khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục dã.” – “Người quân tử khiêm mà lại khiêm”, ý nói hào Sáu Đầu lấy sự khiêm tốn để chế ước bản thân.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Tị – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 1

– “Sơ Lục, phi điểu dĩ hung.”

– “Sáu Đầu, chim bay nghịch thế hướng lên trên sẽ có hung hiểm.”

– Tượng “Phi điểu dĩ hung, bất khả như hà dã.” – “Bay nghịch thế hướng lên trên”, đây là hiện tượng Sáu Đầu tự chuốc lấy hung cữu, khó bề giải cứu.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Tị – Lôi Trạch Quy muội, hào 1

– “Sơ Cửu, quy muội dĩ đệ, phả năng lý, chinh cát.”

– “Chín Đầu, người con gái về nhà chồng làm vợ lẽ, chân thọt mà cố gắng đi được, tiến lên thì được tốt lành.”

– Tượng “Quy muội dĩ đệ, dĩ hằng dã” – “Con gái về nhà chồng làm vợ lẽ”, đây là lẽ thường của việc hôn thú. “Phả năng lý, cát tương thừa dã” – “Chân thọt mà cố gắng đi”, nói lên sự tốt lành của hào Chín Đầu là ở chỗ giúp đỡ người vợ cả chăm sóc chồng. Chân tuy lệch nhưng có thể dẫm đất mà đi, không đến nỗi tàn phế.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button