Tử vi

Luận định các cách

* Cách “Đối diện triều đẩu”

Ở chỗ Tý Ngọ cung mà gặp Lộc Tồn thì là vậy.

Lộc hữu đối diện tại Thiên Di,

Bạn đang xem: Luận định các cách

Tý Ngọ phùng chi lợi lộc nghi,

Đức hợp cát nhưỡng nhân kính trọng,

Song toàn phú quý phúc hi kỳ.

Có Lộc đối diện ở Thiên Di

Gặp nơi Tý Ngọ giàu ai bì

Đất lành đức hợp người yêu mến

Phú quý song toàn ngạc nhiên nhỉ.

* Cách “Khoa Quyền Lộc chủ”

Lộc Quyền Chu Bột mệnh trung phùng,

Nhập tướng vương triều tán thánh công,

Nghênh hợp quyền tinh kiêm cát diệu,

Nguy nguy phú quý liệt tam công.

Chu Bột mệnh cung gặp Lộc Quyền

Thưởng công phong tướng ở triều liền

Nghênh hợp quyền tinh cùng cát diệu

Phú quý ngút ngàn tước tam công.

* Cách “Tả Hữu triều viên”

Thiên tinh tả hữu tối cao minh,

Nhược tại tam phương lộc vị hưng,

Vũ chức cao đăng ứng hiển tá,

Văn nhân danh dự liệt công khanh.

Tả Hữu sao trời rất giỏi giang

Nếu chỗ tam phương Lộc chiếu sang

Võ chức thăng cao gần vua vậy

Văn nhân quan tước được vinh quang.

* Cách “kiêm tài văn võ”

Văn Khúc Vũ Khúc tại Mệnh thì là vậy.

Cách danh văn vũ thiểu nhân tri,

Ngộ thử tu giáo bách sự thông,

Cánh trị mệnh cung vô sát phá,

Thao thao vinh hiển thị anh hùng.

Hiếm người được cách kiêm văn võ

Gặp thời uyên bác vạn sự thông

Mệnh cung chẳng bị hung sát phá

Triền miên vinh hiển đấng anh hùng.

* Cách “Văn tinh triều mệnh”

Văn xương văn khúc tối vinh hoa,

Trị thử tu sinh phú quý gia,

Cánh đắc tam phương tường diệu củng,

Khước như cẩm thượng hựu thiêm hoa.

Văn Xương Văn Khúc cực vinh hoa,

Gặp chúng là sinh phú quý nha,

Tam phương lại được cát diệu chiếu

Ấy là áo gấm được thêm hoa.

* Cách “Thạch trung ẩn ngọc”

Mệnh an tại Tý Ngọ cung gặp Cự Môn thì là vậy.

Cự Môn Tý Ngọ nhị cung phùng,

Thân Mệnh phùng chi tất quý vinh,

Cánh đắc tam phương khoa lộc chiếu,

Thạch trung ẩn ngọc thị phong long.

Ở nơi Tý Ngọ Cự Môn tinh

Thân Mệnh gặp thì sẽ hiển vinh

Thêm được tam phương Khoa Lộc chiếu

Thạch trung ẩn ngọc phú quý sinh.

* Cách Tham Lang gặp Hỏa tinh, gọi là “Hỏa quý cách”

Tam hợp chiếu vào Thân Mệnh gặp chúng thì là vậy.

Hỏa ngộ Tham Lang chiếu mệnh cung,

Phong hầu thực lộc thị anh hùng,

Tam phương thảng nhược vô hung sát,

Đáo lão ứng tri phúc thọ long.

Hỏa gặp Tham Lang chiếu mệnh cung

Phong Hầu hưởng lộc thực anh hùng

Tam phương nếu chẳng gặp hung sát

Tới già ứng biết phúc thọ hưng.

* Định Công hầu khanh tướng:

Phụ Bật tinh triền Đế tọa trung,

Cao quan tam phẩm nhập triều trung,

Không vong ác diệu tam phương kiến,

Chỉ thị hư danh thụ ấm phong.

Phụ Bật cùng nơi gặp Đế tinh

Quan cao tam phẩm nhập triều đình

Không Vong ác diệu tam phương thấy

Lại hóa hư danh thụ ấm bình.

* Định lưỡng quan phủ

Xương Khúc nhị diệu tối nan phùng,

Kiến tiết phong hầu tiếu ngữ trung,

Nhược nhiên hung sát lai lâm phá,

Tu nhiên hảo xử dã thành hung.

Xương Khúc cát tinh khó gặp thay

Phong hầu tiết việt ắt phen này

Nếu mà hung sát cùng vây chiếu

Đúng là đất tốt mà chẳng may.

* Định văn quan58

Văn quan Xương Khúc quải triều y,

Quan lộc chi trung hỉ hữu chi,

Tử Tướng cánh kiêm Quyền Lộc chí,

Định cư phong hiến túc triều nghi.

Văn quan Xương Khúc ở triều trung

Kẻ trong quan chức hỉ tương phùng

Tử Tướng hội thêm Quyền Lộc nữa

Định là phong hiến thật đáng mừng.

* Định võ quan

Tướng quân Vũ diệu tối vi lương,

Đế tọa quyền hành tại lộc hương,

Phụ Bật nhị tinh kiêm củng chiếu,

Kim chương ngọc đới tá hoàng vương.

Tướng Quân Vũ Khúc rất tốt lành

Tử Vi lộc xứ có quyền hành

Phụ Bật nhị tinh đồng thời chiếu

Kim bài đai ngọc giúp quân vương.

* Định tào lại (quan nha có phận chức chuyên trách, hoặc quan lại cấp thấp)

Thái Dương hóa quan tại dương cung,

Cánh hữu quang huy sử bất hung,

Nhược phùng Tử Phủ kiêm Tả Hữu,

Nhất sinh tào lại sính anh hùng.

Thái Dương hóa quan tại dương cung

Thêm có quang huy chẳng gặp hung

Nếu thêm Tử Phủ cùng Tả Hữu

Một đời tào lại tỏ anh hùng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận định các cách

* Cách “Đối diện triều đẩu”

Ở chỗ Tý Ngọ cung mà gặp Lộc Tồn thì là vậy.

Lộc hữu đối diện tại Thiên Di,

Tý Ngọ phùng chi lợi lộc nghi,

Đức hợp cát nhưỡng nhân kính trọng,

Song toàn phú quý phúc hi kỳ.

Có Lộc đối diện ở Thiên Di

Gặp nơi Tý Ngọ giàu ai bì

Đất lành đức hợp người yêu mến

Phú quý song toàn ngạc nhiên nhỉ.

* Cách “Khoa Quyền Lộc chủ”

Lộc Quyền Chu Bột mệnh trung phùng,

Nhập tướng vương triều tán thánh công,

Nghênh hợp quyền tinh kiêm cát diệu,

Nguy nguy phú quý liệt tam công.

Chu Bột mệnh cung gặp Lộc Quyền

Thưởng công phong tướng ở triều liền

Nghênh hợp quyền tinh cùng cát diệu

Phú quý ngút ngàn tước tam công.

* Cách “Tả Hữu triều viên”

Thiên tinh tả hữu tối cao minh,

Nhược tại tam phương lộc vị hưng,

Vũ chức cao đăng ứng hiển tá,

Văn nhân danh dự liệt công khanh.

Tả Hữu sao trời rất giỏi giang

Nếu chỗ tam phương Lộc chiếu sang

Võ chức thăng cao gần vua vậy

Văn nhân quan tước được vinh quang.

* Cách “kiêm tài văn võ”

Văn Khúc Vũ Khúc tại Mệnh thì là vậy.

Cách danh văn vũ thiểu nhân tri,

Ngộ thử tu giáo bách sự thông,

Cánh trị mệnh cung vô sát phá,

Thao thao vinh hiển thị anh hùng.

Hiếm người được cách kiêm văn võ

Gặp thời uyên bác vạn sự thông

Mệnh cung chẳng bị hung sát phá

Triền miên vinh hiển đấng anh hùng.

* Cách “Văn tinh triều mệnh”

Văn xương văn khúc tối vinh hoa,

Trị thử tu sinh phú quý gia,

Cánh đắc tam phương tường diệu củng,

Khước như cẩm thượng hựu thiêm hoa.

Văn Xương Văn Khúc cực vinh hoa,

Gặp chúng là sinh phú quý nha,

Tam phương lại được cát diệu chiếu

Ấy là áo gấm được thêm hoa.

* Cách “Thạch trung ẩn ngọc”

Mệnh an tại Tý Ngọ cung gặp Cự Môn thì là vậy.

Cự Môn Tý Ngọ nhị cung phùng,

Thân Mệnh phùng chi tất quý vinh,

Cánh đắc tam phương khoa lộc chiếu,

Thạch trung ẩn ngọc thị phong long.

Ở nơi Tý Ngọ Cự Môn tinh

Thân Mệnh gặp thì sẽ hiển vinh

Thêm được tam phương Khoa Lộc chiếu

Thạch trung ẩn ngọc phú quý sinh.

* Cách Tham Lang gặp Hỏa tinh, gọi là “Hỏa quý cách”

Tam hợp chiếu vào Thân Mệnh gặp chúng thì là vậy.

Hỏa ngộ Tham Lang chiếu mệnh cung,

Phong hầu thực lộc thị anh hùng,

Tam phương thảng nhược vô hung sát,

Đáo lão ứng tri phúc thọ long.

Hỏa gặp Tham Lang chiếu mệnh cung

Phong Hầu hưởng lộc thực anh hùng

Tam phương nếu chẳng gặp hung sát

Tới già ứng biết phúc thọ hưng.

* Định Công hầu khanh tướng:

Phụ Bật tinh triền Đế tọa trung,

Cao quan tam phẩm nhập triều trung,

Không vong ác diệu tam phương kiến,

Chỉ thị hư danh thụ ấm phong.

Phụ Bật cùng nơi gặp Đế tinh

Quan cao tam phẩm nhập triều đình

Không Vong ác diệu tam phương thấy

Lại hóa hư danh thụ ấm bình.

* Định lưỡng quan phủ

Xương Khúc nhị diệu tối nan phùng,

Kiến tiết phong hầu tiếu ngữ trung,

Nhược nhiên hung sát lai lâm phá,

Tu nhiên hảo xử dã thành hung.

Xương Khúc cát tinh khó gặp thay

Phong hầu tiết việt ắt phen này

Nếu mà hung sát cùng vây chiếu

Đúng là đất tốt mà chẳng may.

* Định văn quan58

Văn quan Xương Khúc quải triều y,

Quan lộc chi trung hỉ hữu chi,

Tử Tướng cánh kiêm Quyền Lộc chí,

Định cư phong hiến túc triều nghi.

Văn quan Xương Khúc ở triều trung

Kẻ trong quan chức hỉ tương phùng

Tử Tướng hội thêm Quyền Lộc nữa

Định là phong hiến thật đáng mừng.

* Định võ quan

Tướng quân Vũ diệu tối vi lương,

Đế tọa quyền hành tại lộc hương,

Phụ Bật nhị tinh kiêm củng chiếu,

Kim chương ngọc đới tá hoàng vương.

Tướng Quân Vũ Khúc rất tốt lành

Tử Vi lộc xứ có quyền hành

Phụ Bật nhị tinh đồng thời chiếu

Kim bài đai ngọc giúp quân vương.

* Định tào lại (quan nha có phận chức chuyên trách, hoặc quan lại cấp thấp)

Thái Dương hóa quan tại dương cung,

Cánh hữu quang huy sử bất hung,

Nhược phùng Tử Phủ kiêm Tả Hữu,

Nhất sinh tào lại sính anh hùng.

Thái Dương hóa quan tại dương cung

Thêm có quang huy chẳng gặp hung

Nếu thêm Tử Phủ cùng Tả Hữu

Một đời tào lại tỏ anh hùng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button